Kompleksitet, forandring og forankring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompleksitet, forandring og forankring"

Transkript

1 Kompleksitet, forandring og forankring Sammenfattet af Erik Staunstrup Denne artikel er en opsummering af oplæg og debat på IFLI s Nytårskur Til årets Nytårskur havde vi inviteret Jacob Storch, der er medstifter af Attractor A/S og som indtil fornylig har været i spidsen for virksomheden. Jacob beskæftiger sig med idéen om det uperfekte lederskab, og kompleksitetsteorien, der de seneste år er blevet et stadigt mere hot tema i ledelses- og organisationslitteraturen. Det 20. århundredes ledelsesidealer om styring og kontrol har passeret sidste salgsdato, og vi står overfor en ny generation af tænkning, der vil reformere vores handlemåder fremadrettet. Yderligere havde vi inviteret Sverri Hammer, der er partner i Hammer & Glahn ApS og lektor på DTU i Ledelse, strategi og organisation. Sverri er aktuel med en bog om Karl Weicks tænkning om organisationer og ledelse. Det store spørgsmål om forandring er, hvorvidt vi selv eller vores medarbejdere har svært ved at skabe mening i de forestående forandringer eller strategier? Og hvis vi har det, hvor står vi så? Her giver Weicks bud på meningsskabelse en særlig tilgang til ledelse, der på mange måder vender op og ned på vores gængse forestillinger om, hvad ledelse er, og hvordan ledelse bedrives. Jacob Storchs indlæg beskæftigede sig med relationer ikke blot relationer mellem mennesker, men relationer bredt set. Alt er relationer var et af budskaberne fra Jacob, som blandt andet fremlagde nogle spændende eksempler på, hvorledes kompleksitet ofte presses nedad i organisationer i forbindelse med standardisering af de overordnede løsninger og historier, som ovenfra dyrkes og fremmes. Et af de slående eksempler, som alle deltagerne kunne nikke genkendende til, er virksomheders og institutioners it-politik. Her har man ofte fastlagt ovenfra, at det kun er muligt at få stillet bestemte computere, software og andet udstyr til rådighed af organisationen. Det er KUN disse udvalgte løsninger, der kan tillades, og som supporteres af it-afdelingen eller af den it-support, der er tilknyttet. Det medfører almindeligvis, at udfordringerne med at løse de faglige gøremål støder mod de begrænsninger, som udstyrets funktionalitet og it-systemernes logik umiddelbart kan klare. Brugerne efterlades til selv at finde deres egen udvej på særlige krav. Der ydes nemlig 1

2 kun support til de fastlagte løsninger! De udfordringer og den kompleksitet, som brugerne mødes med i det daglige, passer sjældent ind i systemerne, og brugerne efterlades med opgaven selv at skulle foretage justeringer i de data, der indtastes, eller at skulle håndtere udfordringerne i hverdagen på anden vis. Ofte betyder det, at de informationer, som burde registreres i organisationen, ikke bliver registreret, eller at de løsninger, der fremkommer, slet ikke svarer til organisationens politik, men de er nødvendige for at få tingene til at glide videre i hverdagen. Brugerne frontlinjemedarbejderne efterlades med kompleksiteten og de frustrationer, der er med til at få de rigide systemer og den komplekse hverdag til at falde i hak. I det nævnte tilfælde holdes den itekspertise, som i virkeligheden har den fornødne indsigt til at kunne håndtere udfordringerne, set fra systemernes udgangspunkt, helt uden for kompleksiteten. For at kunne overkomme de fastlagte arbejdsopgaver har de nemlig standardiseret deres egen support, hvilket medfører, at deres ekspertise ikke stilles til rådighed for at løse den egentlige kompleksitet, der efterlades til frontlinjemedarbejderne og deres opfindsomhed eller deres eftergivenhed i situationen. Intet under, at det daglige arbejde i fronten ofte er præget af mange frustrationer og stort arbejdspres for, dels at imødekomme systemernes krav, der ikke umiddelbart ser ud til at passe til situationerne, dels for at finde løsninger der virker rationelle og adækvate i situationen uagtet at de ikke helt følger systemerne, der så ofte må bøjes eller negligeres. Som et bud på en løsning fremhævede Jacob måden, hvorpå de trafikale udfordringer løses i meget befolkningsrige og trafiktætte storbyer i Asien. Her er hovedreglen i trafikken, at man blot skal bevæge sig hele tiden, så kommer alle (almindeligvis) sikkert frem. Det vil sige at reglerne opgives, eller måske er det mere korrekt at sige, at de modificeres og tolkes fleksibelt i situationen, så alle får plads og tingene glider gnidningsløst. Et udråbstegn til, hvordan mere og mere topstyrede organisationer burde se nærmere på deres set-up, og overveje at overlade en større grad af kompleksitetshåndteringen til frontlinjemedarbejderne. Sverri Hammer betonede Weicks hovedbudskab at vende det hele på hovedet. Fx er det meget almindeligt, at man tænker forandring af en organisation først, og når så forandringen er gennemført, så tænker man i at få det hele grundigt forankret. Her ville Weick sætte forankringen først. Hvis vi kender til vores udgangspunkt ved hvor, vi står, og hvor vi har hinanden i situationerne, så giver det i sig selv frihed til at kunne handle. 2

3 Vi er i vores tænkning i for høj grad fokuseret på organisation, på struktur, forretningsgange og jobbeskrivelser, frem for at fokusere på organisering, hvor det er processerne med at finde løsninger, der er i fokus, frem for overholdelse af systemernes krav. Denne ændring i fokus fra organisation til organisering, synes ikke at være særlig stor. Det er jo blot et spørgsmål om at tænke i processer i stedet for at tænke i strukturer. Men netop dét, er det springende punkt. Vi må opgive at holde os fast i de fremtidige strukturer og opsætninger, som ledelsen har udtænkt på forhånd, og i højere grad se på hvordan tingene kan organiseres i praksis, så kompleksiteten imødekommes. Her kommer budskabet om at fokusere på forankringen først og forandringen siden, ind i billedet. Nytårskuren sluttede med en debat, der blev faciliteret af Henrik Sternberg fra Agil Procesforbedring. Deltagerne blev bedt om at dele sig i grupper og i hver gruppe vælge ét billede ud af en større samling, som kunne udtrykke det, de som gruppe mente at have fået ud af dagen. En af grupperne havde valgt et billede af en sejlbåd, nærmere betegnet en katamaran der er speciel ved at have to ens parallelle skrog, der er forbundet over vandlinjen, som udtryk for, hvad dagen havde rummet for dem, nemlig behovet for at håndtere kompleksiteten, der opstår under sejlads med et så fleksibelt og manøvredygtigt skib. Det kan udtrykkes i behovet for kompetencer, erfaring og agilitet. Det bragte en debat frem, hvor Jacob fremhævede, at man netop ikke kan planlægge et forløb, men må respondere løbende. Han rejste debatten om, at vi som ledere er på hele tiden, men at vi ikke giver os tid til at træne. Vi har ifølge Jacob brug for at træne den praktiske dømmekraft. Vi mangler en form for organisatorisk ydmyghed, der indebærer, at vi har føling med eller fornemmelse for, hvordan der handles rundt om i organisationen. Når vi er på som ledere, er vores tanke ofte, at VI selv bør handle eller sætte handlinger i gang, uden tanke for, at tingene meget vel kan blive reguleret af andre et sted i organisationen. Det svarer til, at man kan have svært ved at lære at spille klaver, hvis man starter sent i livet. Hjernen kan godt regne ud hvor fingrene skal sættes, men fingrene vil ikke følge med i sammen tempo. Træningen og fornemmelsen af tangenterne og deres lydmæssige udtryk er afgørende for, at kunne handle i situationen her spille fra bladet. I overført betydning er det denne form for organisatorisk ydmyghed, som Jacob mener, man bør træne som leder. En del af deltagerne lagde til gengæld vægt på, at det måske ikke er et spørgsmål om at træne selve praksis, men i højere grad et spørgsmål om at turde læne sig op ad det intuitive lederskab. Dermed flyttes fokus fra 3

4 at træne praksis til at træne det, at kunne afdække det intuitive og træne netop den evne og at turde udnytte det. En anden gruppe fremhævede et billede af to svaner, som dels kunne give udtryk for, at de to svaner formentlig havde hver deres tolkning af situationen, dels at vi som beskuere af billedet også kunne have hver vores tolkning af, hvad billedet kunne give udtryk for. Dermed bliver det et billede på forskellene i opfattelsen af kompleksitet set fra et ledelsessynspunkt og fra et medarbejdersynspunkt. Kompleksiteten tages ifølge Jacob ofte som en anledning til, at ledelsen føler, at situationen er uoverskuelig, og derfor ønsker at skabe et samlet overblik, så man kan handle rationelt set i forhold til det samlede billede. Det man ofte overser i den øverste ledelse er, at et sådant overblik rent faktisk forefindes som en sammenstykning af mere lokale overblik i de netværk, der dannes af arbejdsmæssige relationer længere ude i fronten, hvor organisationen møder kunder, borgere og brugere. Ofte spænder den øverste ledelses monopolisering af narrativer ben for at kunne håndtere kompleksiteten og kunne handle i situationen. Den bærende fortælling om organisationen og dens virke er god at have som ledetråd, men den kan risikere at blive så stærk, at den overskygger de lokale, nødvendige og praktiske fortolkninger, som sørger for, at organisationen til syvende og sidst kan opfylde sit virke. Ofte ser man i organisationer, at der skabes karriereveje og strukturer ovenfra, hvor ledelse opdeles i lag efter hvilke beføjelser de gives. Dermed skabes der nye uhensigtsmæssige kompleksiteter i hverdagen i et forsøg på at strømline organisationen og gøre den gennemskuelig. Den lagmæssige opdeling hindrer ofte praktiske og nødvendige løsninger i konkrete situationer, fordi det ligger uden for en enkelte leders fastsatte områder. Dermed komplicerer bureaukratier ofte løsningen af dagligdagens udfordringer unødigt. Spørgsmålet er, om det er nyttigt og hjælpsomt at have sådanne standardiserede strukturer, eller om det blot er blevet sådan, fordi det på et tidspunkt gav mening at gøre det. Sverri fremhævede som en betragtning på hele billed-øvelsen, som de tre grupper havde været igennem, at man har tendens til at søge billeder, som man lige præcis leder efter, ud fra noget man genkender. Han foreslog at det i virkeligheden ville passe bedre til Weicks måde at tænke på, at vende situationen om. Det vil sige fx at vende billedkortene om og trække et kort tilfældigt og så forsøge at skabe mening ud fra det. Essensen er dermed, at man ikke bør starte med at træffe en beslutning, for derefter at skabe mening ud fra den, men snarere bør starte med at skabe mening ud fra situationen altså at forankre først, for derefter at træffe beslutninger og dermed forandring. 4

5 Videre diskussion om kompleksitet, forandring og forankring Det efterfølgende er udpluk af de noter og iagttagelser, som deltagerne gjorde sig under Nytårskuren. De udgør i sig selv en meget relevant undren, som kan danne udgangspunktet for videre drøftelser. Regler og processer kan ikke alene skabe hensigtsmæssig handling og resultat Der skal være plads til kreativitet, innovation og at bryde reglerne Vigtigheden i at skabe eller plante ledetråde og få opmærksomhed, så retning kommer til at give mening for de implicerede Udfordringen er, at kompleksiteten skubbes nedad, fordi ingen kan være i tvivl om, at det komplekse skal håndteres af specialister / kompetente personer, hvilket ikke nødvendigvis sker, hvis det bliver tilfældigt. Mere proces, frem for rent produkt. Processen har egenværdi og er en del af succesfuld navigation Manglende tid til retrospektion i ledelsen. Oplever medarbejderne samme frustration? Sondringen mellem formel og uformel autoritet Man skal passe på, at der ikke sker for mange forandringer på for kort tid Vi bliver nødt til at gøre noget andet end hidtil. Vi kommer til kort med at styre og kontrollere det ustyrlige. Fx hvordan kan vi samskabe lederuddannelse i udvikling MED lederne med henblik på at ruste lederne til responsivitet og kompleksitetsduelighed? Det kan være svært at placere kompleksiteten dér, hvor det giver mest mening, da det er en langvarig proces at klæde medarbejderne på til at håndtere det Fx i hjemmeplejen giver det god mening at skubbe kompleksiteten ud til udøveren, men det kræver, at medier, ledelse mm. ikke bedømmer den individuelle præstation på traditionel vis. 5

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Søren Christensen Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Generationsskiftet Et generationsskifte i en frivillig organisation er ofte en kompliceret og dramatisk

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere