Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA"

Transkript

1 Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (formand) Direktør Johnny Ulff Larsen, GLS-A (næstformand) Chefkonsulent Finn Jeppesen Kemp, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Chefkonsulent Harry Hansen, Dansk Industri Sekretariatsleder Anne-Sofi Søgaard Christensen, Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer Forhandlingssekretær Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund Forhandlingssekretær Hanne Gram, Fagligt Fælles Forbund Forstfuldmægtig Thorsten Søndergaard Larsen Konsulent Anne-Marie Hansen, Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljøkonsulent Kristine Jensen, Fagligt Fælles Forbund Arbejdsmiljøkonsulent Anne Marie Hagelskjær, GLS-A Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Fuldmægtig Inger Nielsen, SALA (deltog under regnskabspunktet) Hanne Lindberg Greisen, Fællessekretariatet (referent) Der var afbud fra: Faglig sekretær Jette Andersen, HK Faglig sekretær Bjarne Larsen, Dansk Funktionærforbund Arbejdsmiljøkonsulent Annette Hoffmann, Dansk Industri Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Punkt 2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 10. december 2009 Referat fra rådsmødet den 10. december 2009 blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 3. Meddelelser - Udbetalinger på BAR-projekter Fællessekretariatet oplever i øjeblikket en lang sagsbehandlingstid med hensyn til udbetaling af projektmidler. Fællessekretariatet sender elektronisk faktura til Arbejdstilsynet, som efter godkendelse videresender til Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen udbetaler herefter beløbet til Fællessekretariatet, der videresender beløbet til det pågældende underudvalg. Fællessekretariatet følger sagen tæt og rykker løbende Økonomistyrelsen for betalinger. Fortsætter den lange sagsbehandlingstid, må problemstillingen tages op med Arbejdstilsynet og Økonomistyrelsen. - Opgørelse af rammer Ny rammeopgørelse fra Arbejdstilsynet for perioden indeholdende uforbrugte midler, renter mm. viser, at BAR Jord til Bord står til en ekstra udbetaling på kr ,00. Når rammeopgørelsen er afstemt med Fællessekretariatets oplysninger, vil beløbet blive fordelt til underudvalgene efter den sædvanlige fordelingsnøgle.

2 2 - BAR-midler 2011 Med hensyn til BAR-midler for 2011 forventes den samlede bevilling at blive ca. 100,4 mio.kr., hvilket er 10 mio.kr. mere end sidste år. Arbejdsmiljørådet lægger op til den sædvanlige fordeling med 10 mio. kr. til forskningsfonden og en fordeling på 30/70, således at Arbejdsmiljørådets sekretariat og Videnscenteret modtager 30 pct. af midlerne, og Bar ene tildeles de resterende 70 pct. BAR enes midler fordeles i forhold til den sædvanlige fordelingsnøgle. - Adgang til sagsakter gennem online.at Som et led i øget digitalisering på BAR-administrationsområdet har BAR ene som noget nyt adgang til deres forskellige sagsakter gennem online.at. Adgangen gennem online.at kræver dog, at BAR et er registreret som en virksomhed med dertil hørende CVR-nummer, samt at alle i virksomheden, der skal kunne se oplysninger, har en digital signatur. BAR Jord til Bord er registreret med SALA s CVR-nummer. Det betyder, at de i BAR Jord til Bord, der har en digital signatur til AT-online, også får adgang til den korrespondance, som måtte være mellem SALA og Arbejdstilsynet. SALA vil indledningsvis indhente en digital signatur og derefter vurdere karakteren af de oplysninger, der kan fås digitalt. Fællessekretariatet vil derefter komme med forslag til, hvordan adgangen til oplysningerne bedst kan administreres. - Informationsindsats om Easy Den 9. april 2010 afholdes møde vedr. Easy i Arbejdstilsynet. På mødet vil Arbejdstilsynet orientere om den planlagte informationsindsats og lægge op til en drøftelse af en fælles indsats mellem AT og BAR ene. AT vil på mødet komme med forslag til fælles aktiviteter, ligesom hvert BAR bedes komme med input til henholdsvis fælles og branchespecifikke indsatser, herunder hvordan EASY s forebyggelsesmodul kan gøres interessant over for virksomhederne. Kristine Jensen vil deltage i mødet for BAR Jord til Bord. - Fremtidens arbejdsmiljø 2020 Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadestyrelsen har nu udarbejdet en ny rapport, som skal udgøre det faglige grundlag for den kommende politiske stillingtagen til en ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen frem mod Ministeren har på det grundlag anmodet Arbejdsmiljørådet om at komme med forslag til: Hvilke arbejdsmiljøproblemer, der skal prioriteres Forslag til reduktionsmål Eventuelle overvejelser om fokusområder Eventuelle overvejelser om virkemidler. Forslagene vil indgå i ministerens videre overvejelser med hensyn til prioritering af arbejdsmiljøindsatsen frem mod Overvågningsrapport Arbejdsmiljørådet har behandlet Overvågningsrapporten fra Rapporten forventes offentliggjort en af de nærmeste dage og vil kunne findes på Arbejdsmiljørådets og NAF s hjemmeside.

3 3 - BAR web Besøgstallene i januar og februar var henholdsvis 3444 og Langt de fleste besøgende henvises fra Google og BAR-web. De mest downloadede dokumenter er APVskemaer. Gennemsnitsbesøgene lå i januar på 15,8 minutter og i februar på 12,53 minutter. - Arbejdsmiljøkonferencen AM 2008 Arbejdsmiljøkonferencen 2010 afholdes den november 2010 i Nyborg. Rådet tog orienteringspunkterne til efterretning. Punkt 4. Godkendelse af BAR Jord til Bords regnskab for 2009 Inger Nielsen gennemgik det udsendte regnskab for BAR Jord til Bord for De seneste år er der udarbejdet et samlet regnskab for såvel projekt- som grundtilskuddet. Regnskabet viste et underskud på kr Underskuddet dækkes af de tre underudvalg i forhold til de enkelte underudvalgs merforbrug. Rådet godkendte BAR Jord til Bords regnskab for Punkt 5. Projektoversigt for 2010 Projektoversigt for 2010 blev gennemgået. Rådet tog projektoversigterne til efterretning. Punkt 6. Eventuelt køb af klippekort til IT-support Sekretærgruppen havde udtrykt ønske om køb af et klippekort hos hjemmesideudbyderen Rechnitzer til brug ved it-support mm. Klippekortet kostede kr. inkl. moms svarende til 75 klip af 300 kr. Rådet godkendte, at der købes et klippekort til kr., som betales via grundtilskudsmidler. Budgettet for 2010 revideres i overensstemmelse hermed, og nyt revideret budget udsendes med referatet. Punkt 7. Godkendelse af BAR Jord til Bords redegørelse for 2009 I henhold til bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og Branchearbejdsmiljørådenes arbejdsindsats 19 skal BAR'erne hvert år afgive en redegørelse om aktiviteterne i det forgangne år, som efter godkendelse af rådet indsendes til Arbejdstilsynet senest 1. april. Ved udarbejdelsen af redegørelsen er der taget udgangspunkt i den nye vejledning til redegørelsen, som Arbejdstilsynet har udarbejdet. Det er frivilligt for BAR ene, om de vil bruge vejledningen. Vejledningen indeholder bl.a. forslag om, at BAR ene skal beskrive mål og strategi. Da BAR Jord til Bord ikke har vedtaget mål og fastlagt en strategi, blev der lagt op til, at BAR et i løbet af 2010 sætter mål og strategi på dagsordenen med henblik på vedtagelse af en sådan. Rådet godkendte redegørelsen for Endvidere blev det besluttet, at de enkelte underudvalg sætter mål og strategi på dagsordenen, og at underudvalgenes arbejde med mål og strategi løbende tages op i rådet med henblik på en fælles beslutning om mål og strategi.

4 4 Punkt 8. Drøftelse af eventuel studietur til bl.a. Dublin Instituttet fra den oktober 2010 Der var 14 tilmeldinger til studieturen til Dublin. Fællessekretariatet ville nu bestille fly og hotelværelser og sammen med MIA s sekretær og SAU s sekretær gå videre med udarbejdelse af program og detailplanlægning. Deltagerne vil blive holdt løbende underrettet. Der er aftalt møde med Dublin Instituttet tirsdag den 5. oktober 2010 kl Fællessekretariatet modtager gerne forslag til virksomheder o.l., som kan besøges. Fællessekretariatet vil endvidere indhente ekstern bistand til udarbejdelse af program. Turen finansieres på samme måde som Bilbao-turen ved, at de enkelte rådsmedlemmer selv dækker udgifterne til flybillet og hotel samt transport mm., mens forplejning, mødeaktiviteter mm. dækkes af BAR Jord til Bords grundtilskud. Der er ikke taget højde for udgifter til studieturen i budgettet, hvorfor budgettet revideres, og det reviderede budget udsendes med referatet. Punkt 9. BAR seminar den 31. maj og 1. juni 2010 BAR ene afholder i samarbejde med Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø et seminar om virkemidler og formidling. Det forventes, at ca. 110 personer vil deltage. Arbejdsmiljørådet betaler kr til afholdelse af seminaret, og de enkelte BAR s finansiering forventes at blive ca kr. Der udarbejdes en fælles ansøgning, og beløbet trækkes over de 11 BAR s projekttilskud. Alle BAR skal i den forbindelse underskrive en tilsagnserklæring. Kristine Jensen gennemgik programmet for konferencen. Rådet vedtog, at BAR Jord til Bord deltager i finansieringen af den fælles konference, og at beløbet på ca kr. tages fra den pulje, som er afsat til fællesprojekter i BAR Jord til Bord. Punkt 10. Unge med job drift og opdatering i tre år Kristine Jensen oplyste, at der vil komme en anmodning til BAR Jord til Bord om sammen med de øvrige BAR at finansiere en opdatering samt drift i tre år af det fælles BAR-projekt Unge portalen. BAR Jord til Bords andel vil udgøre ca kr. Kristine Jensen forklarede, at Unge portalen indeholder viden og regler om arbejdsmiljø målrettet de unge på arbejdsmarkedet. Målgruppen for Unge portalen er undervisere på diverse folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler, de unge arbejdstagere, de unges forældre samt arbejdsgiverne. Portalen har ca. 800 besøgende pr. måned og 350 abonnenter på nyhedsbrevet. Rådet var enigt i at medfinansiere opdateringen og driften af Unge portalen i perioden Der var ligeledes enighed om, at de enkelte BAR skal gøre en indsats for at markedsføre Unge portalen. Punkt 11. Valg af formand og næstformand samt indstilling af 3. medlem til formandskabet I henhold til BAR Jord til Bords vedtægter 2 stk. 4 skal rådet i lige år vælge formand og næstformand. Johnny Ulff Larsen blev valgt til formand for den kommende to års periode. John Sørensen blev valgt til næstformand for den kommende to års periode.

5 5 Finn Jeppesen Kemp var af Mejeribrugets Arbejdsmiljøudvalg indstillet som det tredje medlem af formandskabet. Punkt 12. Orientering fra BAR Jord til Bord Arbejdsmiljøuddannelsen samt kort orientering om de nye regler vedr. virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde Rådet fik en orientering om udviklingen inden for BAR Jord til Bord arbejdsmiljøuddannelsen, herunder tilgangen til uddannelsen fra de tre områder under BAR Jord til Bord. Det vil blive en udfordring, når de nye regler træder i kraft, at nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter skal på kursus inden tre måneder efter valget. Hanne Lindberg Greisen gav en kort orientering om de nye regler vedr. virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Rådet tog orienteringerne til efterretning. Punkt 13. Orientering fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg De tre udvalg gav en status på arbejdet i henholdsvis Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Anne Marie Hagelskjær oplyste på vegne af JAU, at man i 2010 gennemfører en stor sikkerhedskampagne inden for landbrugsområdet, hvor der hver uge omtales en konkret ulykke, og hvor der gives gode råd til, hvorledes ulykken kunne være undgået. Endvidere havde JAU fokus på arbejdsmiljøledelse, og man var i gang med to nye vejledninger om dels højtryksrensning samt automatisering i landbruget. Harry Hansen oplyste på vegne af SAU, at branchegruppen slagterier er udtaget til en særlig tilsynsindsats på ergonomiområdet samt det psykiske område, som vil løbe af staben fra august Inden da vil Arbejdstilsynet indkalde til møde, hvor der orienteres om tilsynsindsatsen. Endvidere var man i gang med en udbygning af SAUportalen og et projekt om intern færdsel. Torben Rentzius Jans oplyste på vegne af MIA, at der var udarbejdet en ny folder og plakat om de nye mærkningsregler på kemi-området. Endvidere kørte man et projekt om håndtering af kemikalier på idealmejeriet. Endelig var man i gang med at planlægge en branchekonference med titlen Fokus på nye muligheder i arbejdsmiljøet. Rådet tog orienteringerne til efterretning. Punkt 14. Eventuelt Næste rådsmøde afholdes den 27. maj 2010.

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012

Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012 8. februar 2013 Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012 BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at BAR skal bistå virksomheder med målrettet,

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere