G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma"

Transkript

1 Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet for produktsikkerhed er Produktsikkerhedsloven, hvoraf fremgår af 8, stk. 1, at [K]un sikre produkter må bringes i omsætning. I Produktsikkerhedsloven 6 stk. 2 anføres om sikre produkter, at [E]t produkt anses ikke for at være farligt, alene fordi det er muligt at forøge sikkerheden, eller fordi det er muligt at skaffe et andet og mere sikkert produkt. Af Produktsikkerhedsloven 7 stk. 1 fremgår nærmere om vurderingen af begrebet sikkerhed, at et produkt [ ] konstrueret og fremstillet [ ] i overensstemmelse med de sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i lovgivningen, anses [ ] i henseende til disse sikkerhedsaspekter for sikkert og af 7 stk. 2 at [E]t produkt formodes at være sikkert, i det omfang det er i overensstemmelse med de sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i nationale standarder, som gennemfører europæiske standarder, hvis referencer har [været] offentliggjort i EF-Tidende. Såfremt der ikke er fastsat sundheds- og sikkerhedsmæssige krav i lovgivningen, og der heller ikke forefindes notificerede standarder for produktet, fremgår det af Produktsikkerhedsloven 7 stk. 3, at et produkts sikkerhed i udgangspunktet vurderes ud fra en dansk standard, herunder i første række en standard, der er baseret på europæiske standarder. Forpligtelsen til at betrygge, at et produkt er sikkert, påhviler enhver, der bringer produktet i omsætning, det vil sige producenten og distributører af

2 produktet. Det følger heraf, at erhvervslivet i første række selv har ansvaret for at udforme og kontrollere produkterne og sætte eventuelle risikoforebyggende tiltag i værk, mens myndighederne kun skal gribe ind, såfremt risici ikke forebygges på en tilfredsstillende måde. Produktcertificering er ikke et lovkrav, men en af flere måder hvorpå producenten kan opfylde forpligtelserne i henhold til Produktsikkerhedsloven om produkters sikkerhed, eksempelvis såfremt et akkrediteret og uvildigt testhus verificerer produktet som værende i overensstemmelse med de opstillede sikkerhedskrav til produktet og udsteder certifikat på overensstemmelsen. Kontrolmyndighed efter Produktsikkerhedsloven er Sikkerhedsstyrelsen, med mindre særlovgivning har placeret ansvaret for forebyggelse af fare ved det relevante produkt andetsteds. Det er således i udgangspunktet Sikkerhedsstyrelsen, der har kompetencen til at skride ind overfor et produkt, der ikke er sikkert. Kontrolmyndigheden har jfr. Produktsikkerhedslovens 12 mulighed for straks eller inden for en nærmere fastsat frist at påbyde enhver, der har bragt et produkt i omsætning - At give efterfølgende oplysning på dansk om, hvorledes en identificeret fare kan forebygges; - At afhjælpe det/de forhold, der er årsag til faren; - At trække produktet tilbage; - At tilbagekalde produktet; samt - At destruere produktet på forsvarlig måde. Kontrolmyndigheden skal ved ethvert indgreb altid anvende det mindst indgribende middel, der er egnet til at forebygge den identificerede fare (proportionalitetsprincippet)

3 2. Sikkerhedskrav til legepladsudstyr Udstyr til legepladser er omfattet af bygningsreglementet af 1995 Tillæg 2, kapitel 5.3 stk. 1 og bygningsreglementet refererer til DS/EN 1176 og DS/EN Referencen anfører at [H]eri er angivet de specifikationer, der bør opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at børn benytter legeredskaber på legepladser. Andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Det følger heraf, at et produkt, der opfylder disse standarder af myndighederne antages at være sikkert. Standarderne DS/EN 1176 og DS/EN 1177 er grundet ændringsforslag endnu ikke notificerede i det EU-retlige system, hvorfor Produktsikkerhedslovens generelle formodningsregel i 7 stk. 2 ikke finder anvendelse jfr. ovenfor under punkt 1. Verificering af det enkelte legeredskabs opfyldelse af Bygningsreglementet via legeredskabets overensstemmelse med de anførte standarder, bør ske af en akkrediteret certificeringsmyndighed, eksempelvis TÜV eller Teknologisk Institut ( TI ). Såfremt den akkrediterede certificeringsmyndighed ved en prøvning af det enkelte legeredskab finder, at det opfylder standarden, certificeres legeredskabet som opfyldende standarden og dermed som opfyldende Bygningsreglementets krav til produktets sikkerhed jfr. ovenfor. Opsyn og kontrol med sikkerheden på offentligt tilgængelige legepladser henhører under kommunernes forpligtelser. Der er ikke i lovgivningen fastsat nærmere regler for, hvorledes denne forpligtelse skal efterleves. En række kommuner har som led i opsyn og kontrol med legepladserne fået foretaget en gennemgang af legepladserne af en legepladsinspektør, der i en rapport kan angive de initiativer, som legepladsinspektøren finder hensigtsmæssige i den konkrete situation. 3. Legepladsinspektører Legepladsinspektører uddannes i Danmark blandt andet af TI, TÜV og DS, der alle er akkrediteret til at uddanne og certificere legepladsinspektører

4 Uddannelsen som legepladsinspektør medfører ikke som sådan myndighed eller bemyndigelse til at underkende et akkrediteret testhus godkendelse af et legeredskab, idet legepladsinspektøren ikke optræder som offentlig myndighedsperson. Legepladsinspektøren kan alene give anbefalinger til kommunen om, hvorledes der skal forholdes. 4. Farligt produkt? Såfremt en kommune som tilsynsførende for en offentligt tilgængelig legeplads informeres om, at et legeredskab vurderes som decideret farligt, og kommunen som kontrolmyndighed finder det nødvendigt at udstede påbud eller forbud jfr. Produktsikkerhedslovens 12 eller komme med henstillinger, skal Sikkerhedsstyrelsen som koordinator af kontrolmyndighedernes indsats straks underrettes herom. Sikkerhedsstyrelsen skal herefter notificere EU-Kommissionen om det foretagne indgreb. Ethvert indgreb fra kontrolmyndighedernes side skal overholde de almindelige forvaltningsretlige principper om angivelse af en konkret begrundelse for indgrebet (ud fra hvilke kriterier vurderes produktet at være farligt), partshøring, proportionalitet af indgrebet jfr. ovenfor, lighed (der kan ikke statueres et eksempel, såfremt flere producenters produkter angives at medføre samme risiko) samt klagevejledning. Såfremt den modtagne konkrete begrundelse ikke er tilfredsstillende eller kontrolmyndigheden ikke i øvrigt opfylder de forvaltningsretlige krav om partshøring, proportionalitet, lighed og klagevejledning mv., er der mulighed for at klage herover. En kontrolmyndigheds forbud eller påbud i henhold til Produktsikkerhedsloven kan af den, kontrolmyndighedens afgørelse retter sig mod, kræves indbragt for domstolene. Det er således kontrolmyndigheden, der på anmodning fra den forbuds/påbudsramte skal sørge for, at sagen indbringes for domstolene uden unødigt ophold. Uden unødigt ophold indebærer i henhold til den seneste praksis fra Sø- og Handelsretten, at 7 arbejdsdage anses for uden unødigt ophold. Sædvanligvis vil en afgørelse skulle indbringes for byretten, men såfremt produktsikkerhedsforhold skønnes at være af væsentlig betydning for sagens afgørelse, er rette forum Sø- og Handelsretten. Såvel byret som Sø- og - 4 -

5 Handelsretten kan tillægge en indbringelse opsættende virkning for forbudets/påbuddets efterlevelse. Såfremt en kommune som kontrolmyndighed på andet retligt grundlag end Produktsikkerhedsloven udsteder forbud eller påbud eller i øvrigt iværksætter sanktioner, vil klageinstansen ofte være statsamtet, der generelt har tilsyn med kommunerne. Sikkerhedsstyrelsen kan gribe ind overfor ethvert produkt, der anses for farligt jf. de indgrebsmuligheder, der er oplistet i Produktsikkerhedslovens 12. Sikkerhedsstyrelsen kan ikke som sådan underkende et akkrediteret testhus verificering i henhold til en standard efter hvilken testhuset er akkrediteret til at certificere, men må i stedet underrette den respektive nationale akkrediteringsmyndighed om en efter Sikkerhedsstyrelsens opfattelse mangelfuld verificering. Det er herefter op til den nationale akkrediteringsmyndighed, hvorvidt testhusets akkreditering skal ophøre. I tilfælde af fortolkningstvivl i henhold til en harmoniseret og notificeret CEN-standard, og hvor produktet ikke har givet anledning til ulykke eller hvor produktet ikke klart må fremstå som farligt, fremsendes høringsbrev til producenten samtidig med, at den relevante standardiseringskomite under CEN notificeres herom. Eventuelle indgreb fra Sikkerhedsstyrelsens side afventer herefter standardiseringskomiteens tilbagemelding vedrørende den opståede fortolkningstvivl. Michael Meyer Partner Anne Kirkegaard Advokat - 5 -

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten. 1 1. Regelsæt:

Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten. 1 1. Regelsæt: Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten. 1 1. Regelsæt: 1.1 EU GPSD See document: ps01_dk.pdf Harmoniserede standarder Sidst revideret: 2005-02-08 Før den

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere