DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september / Ivan Skaaning Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september / Ivan Skaaning Hansen Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN OVER PLIGT TIL AT VINTERVEDLIGE-HOLDE OG RENHOLDE FORTOVET PÅ CLAUSHOLMVEJ UD FOR EJENDOMMEN ESBERN SNARES VEJ 2, RANDERS RANDERS KOMMUNES J.NR. 07/ Advokatfirmaet Hansen Sønderby & Co. har brev af 17. august 2009 på vegne sin klient over Randers Kommunes afgørelse af 27. juli 2009 vedrørende adgangsforholdene til Clausholmvej fra ejendommen Esbern Snares Vej 2, 8900 Randers. Vejdirektoratets nye afgørelse Som opfølgning på tidligere telefonsamtaler skal Vejdirektoratet hermed formelt skriftligt meddele ny afgørelse i klagesagen fra 17. august Som sagen er oplyst vedrørende adgangsforholdene fra ejendommen Esbern Snares Vej 2 til den tilgrænsende kommunevej Clausholmvej, kan Randers Kommune ikke lovligt pålægge ejeren af ejendommen Esbern Snares Vej 2 at vintervedligeholde og renholde fortovet på Clausholmvej langs med sin ejendom. Det skyldes, at der ikke er adgang og heller ikke foreligger en lovlig tilladelse efter ansøgning om adgang til Clausholmvej, jf. undtagelsesbestemmelsen i vintervedligeholdelseslovens 1 6, stk. 1. Vejdirektoratets tilbagekaldte afgørelse af 22. juni 2011 Vejdirektoratet traf i brev af 22. juni 2011 følgende afgørelse: 1 Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. september 2010 Niels Juels Gade København EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 6 Vi mener, at Randers Kommunes brev af 27. juli 2009, hvori kommunen konstaterer, at din klient er omfattet af kommunens vinterregulativ 2 og således har pligt til at rydde fortovet på Clausholmvej langs med ejendommen matr.nr. 48u, er udtryk for gældende ret. Vi har derfor ikke grundlag for at bede kommunen om at tilbagekalde denne konstaterende retsakt. Som bekendt har Vejdirektoratet i anledning af det ved Retten i Randers anlagte søgsmål 3 den 23. februar 2012 taget bekræftende til genmæle over for sagsøgers påstand 1; Randers Kommune samt Vejdirektoratet tilpligtes at anerkende, at Randers Kommunes afgørelse af 27. juli 2009 vedrørende vedligeholdelse af fortov langs Clausholmvej ved Esbern Snares vej 2 er ugyldig samt, respektive subsidiært, anerkende, at (ejeren af Esbern Snares Vej 2) ikke har pligt til at forestå ren- og vintervedligeholdelse af fortov langs Clausholmvej ved Esbern Snares Vej 2. Randers Kommunes brev af 27. juli 2009 Kommunen fastholder, at ejeren af Esbern Snares Vej 2 i henhold til kommunens vinterregulativ, offentliggjort 7. november 2007, har pligt til at vintervedligeholde og renholde fortovet langs Clausholmvej ud for sin ejendom. Det forhold, at ejeren af Esbern Snares Vej 2 ikke aktuelt har tilladelse til at etablere en adgang fra sin ejendom til Clausholmvej, er uden betydning for ejerens forpligtelser. Kommunen fastholder under henvisning til færdselsmæssige årsager det tidligere meddelte afslag fra Århus Amt, den tidligere vejbestyrelse for Clausholmvej, på tilladelse til kørende adgang fra ejendommen Esbern Snares Vej 2 til Clausholmvej. Randers Kommune har dog på baggrund af en konkret vurdering af de trafikale forhold ved Clausholmvej ud for Esbern Snares Vej besluttet at stille sig positivt til en eventuel ansøgning efter vejlovens 70 om etablering af overgang til Clausholmvej. Kommunen fastholder, at ejeren af Esbern Snares Vej 2 i henhold til kommunens vinterregulativ, offentliggjort 7. november 2007, har pligt til at vintervedligeholde og renholde fortovet langs Clausholmvej ud for sin ejendom. 2 Randers Kommunes Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser, vedtaget 4. juni 2007 og offentliggjort 7. november Randers Rets sagsnr. BS /2011

3 3 af 6 Kommunen afviser på den baggrund, at der er tale om genoptagelse af sagen fra 2000, tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt eller endnu mindre ekspropriationslignende foranstaltninger. Oplysninger i sagen Clausholmvej er kommunevej med Randers Kommune som vejbestyrelse 4. Den var indtil 31. december 2006 landevej med Århus Amt som vejbestyrelse. Ejendommen Esbern Snares Vej 2, 8900 Randers, har ikke adgang til Clausholm, ligesom ejeren heller ikke har en uudnyttet tilladelse efter ansøgning til at etablere en adgang. Ejeren søgte i 2000 Århus Amt om tilladelse til at etablere dels en overkørsel, dels en overgang til Clausholmvej, men fik afslag. Den 11. oktober 2007 meddelte Randers Kommune i brev til ejeren, at Clausholm på strækningen langs med hans ejendom ikke var en adgangsbegrænset vejstrækning, jf. bestemmelserne i vejlovens 72-73, således som Århus Amt tidligere havde oplyst til kommunen. Kommunen mente herefter, at ejeren var forpligtet til at vintervedligeholde og renholde fortovet på Clausholmvej ud for sin ejendom. I samme brev tilkendegav kommunen, at den stiller sig positivt over for en ansøgning om tilladelse til at etablere en adgang til Clausholmvej. Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til? Vi kan som klagemyndighed alene tage stilling til kommunens afgørelser truffet efter vejlovgivningen 5, her vejloven 6 og vintervedligeholdelsesloven, jf. vejlovens 4, stk. 1, og vintervedligeholdelseslovens 19, stk. 1. Vi kan kun tage stilling til, om en afgørelse er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer. Vi kan således ikke tage stilling til, om det er rimeligt eller hensigtsmæssigt, at kommunalbestyrelsen har bestemt, at ejere af ejendomme, der grænser til en kommunevej, skal vintervedligeholde eller renholde fortovet langs med deres ejendomme. Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven 7, i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen, men ikke til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. 4 Jf. vejlovens 2, stk. 5, 5 Vejloven, vejbidragsloven, privatvejsloven og vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven 6 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012

4 4 af 6 Reglerne om vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove langs offentlige veje Det påhviler kommunen at sørge for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på kommunevejene og de offentlige kommunale stier, medmindre disse forpligtelser er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme. Det fremgår af vintervedligeholdelseslovens 2, stk. 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at ejere af ejendomme, der grænser til en kommunevej eller offentlig sti i by eller bymæssig bebyggelse 8, skal rydde fortov eller sti langs med deres ejendom for sne, træffe foranstaltninger imod glat føre og renholde fortov eller sti. Det fremgår af vintervedligeholdelseslovens 5, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af disse pligter, jf. vintervedligeholdelseslovens Kommunalbestyrelsen kan ikke pålægge ejeren af en ejendom at renholde og vintervedligeholde fortovet ud for dennes ejendom, hvis grundejeren ikke har og heller ikke kan få direkte adgang til vejen på grund af en adgangsbegrænsning, der er etableret af færdselsmæssige grunde. Denne undtagelse gælder dog ikke for ejere af ejendomme, der grænser til veje og stier, der er et led i et samlet vejsystem til udelukkende eller overvejende trafikbetjening af et udstykningsområde. Dette fremgår af vintervedligeholdelseslovens 6, stk. 1 og 2. Bestemmelsen i vintervedligeholdelseslovens 6, stk. 1, stammer fra den oprindelige vintervedligeholdelseslov fra Af lovforslagets særlige bemærkninger til 6 fremgår følgende: I henhold til 51, stk. 2, i normalpolitivedtægt for købstæder og landdistrikter af september 1968 påhviler der ikke den grundejer, der efter lovgivningen, en i medfør af denne truffet bestemmelse eller en aftale med det offentlige ikke kan opnå direkte adgang til den offentlige vej, nogen pligt til at renholde vejen. En tilsvarende bestemmelse findes i 58, stk. 2, i politivedtægt for København (justitsministeriets bekendtgørelse nr. 430 af 21. november 1967). En hertil i det væsentlige svarende begrænsning af de forpligtelser, der efter 5 kan pålægges grundejerne, herunder såvel pligten til snerydning, til at foretage foranstaltninger mod glat føre som til at foretage renholdelse, er indeholdt i stk. 1. Det er en forudsætning for fritagelsen for grundejerforpligtelserne, at ingen form for adgang til vejen er tilladt. Såfremt en ejendoms adgangsforhold er 8 Som defineret i 3 i privatvejsloven - Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved Lov nr. 379 af 2. maj Lov nr. 140 af 25. marts 1970 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

5 5 af 6 begrænset, men adgang ikke er fuldstændig forbudt gående adgang eksempelvis tilladt kan forpligtelserne efter 5 pålægges. Reglerne om adgang til offentlige veje Det kræver kommunens tilladelse at etablere en ny overkørsel til en kommunevej. Det følger af vejlovens 70, stk. 1. En overkørsel er adgang til offentlig vej for kørende færdsel fra en ejendom, som grænser til vejen eller fra en privat fællesvej, mens en overgang er en adgang for gående færdsel fra en ejendom til en offentlig vej. Det fremgår af vejlovens 68, stk. 1 og 2. I forbindelse med en tilladelse efter vejlovens 70, stk. 1, skal kommunen navnlig varetage vejtekniske og trafikale hensyn på den offentlige vej. Kommunen skal endvidere foretage en konkret afvejning mellem disse almene, offentligretlige hensyn og facadeejerens oftest berettigede forventning om at kunne udnytte naboskabet til den offentlige vej. Bestemmelserne i vejlovens beskriver den særlige form for begrænsning af adgangsforholdene til bestemte strækninger af offentlige veje, som betegnes adgangsbestemmelser. Kendetegnende for disse vejstrækninger (alle hovedlandeveje og nærmere bestemte kommuneveje) er, at de har særlig betydning for den gennemgående færdsel Adgangsbestemmelser er ifølge 72 varige begrænsninger, der skal gælde med hensyn til tilslutning af nye veje og stier, anlæg af nye overkørsler og overgange samt med hensyn til adgangen til vejen i øvrigt, herunder benyttelse af bestående overgange Konklusion Efter en fornyet gennemgang af loven herunder lovens forarbejder kan Vejdirektoratet konstatere, at der ikke er grundlag for at fortolke undtagelsesbestemmelsen i vintervedligeholdelseslovens 6, stk. 1, til kun at gælde de situationer, hvor vejstrækningen er pålagt adgangsbestemmelser af færdselsmæssige grunde efter vejlovens eller på andet offentligretligt grundlag, og den konkrete ejendom der ikke har adgang til vejen. Kommunalbestyrelsen kan således ikke pålægge ejeren af en ejendom, hvorfra der ikke er direkte adgang til den offentlige vej, at vintervedligeholde og renholde fortovet langs med ejendommen, hvis der f.eks. er tale om et fortov ved en vejstrækning, hvor der er fastsat adgangsbestemmelser, jf. vejlovens 72-73, eller grundejeren har fået afslag efter 70 på en ansøgning om tilladelse til at etablere en adgang til vejen. Vi må således konstatere, at Randers Kommune ikke lovligt kan pålægge ejeren af ejendommen Esbern Snares Vej 2 at vintervedligeholde og renholde fortovet på Clausholmvej langs med ejendommen, da der ikke er

6 6 af 6 etableret adgang til Clausholmvej og heller ikke findes en uudnyttet tilladelse efter ansøgning, jf. vejlovens 70, stk. 1, til at etablere en adgang fra ejendommen til Clausholmvej. Vi foretager herefter ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Ivan Skaaning Hansen

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere