Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer"

Transkript

1 Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter den 10. september 2012 et betinget forligstilbud til foreningens medlemmer. Det betingede tilbud vil af foreningens advokat, Henrik Puggaard, Lett Advokatfirma, blive sendt med anbefalet post og til foreningens medlemmer. Forudsat betingelserne i forligstilbuddet opfyldes, tilbyder Jyske Bank foreningens medlemmer en kompensation på 80 % af det enkelte medlems tab, dvs. forskellen mellem medlemmets faktiske købs- og salgspris (inkl. evt. kurtage), på andele i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer ( JIHMO ). Har et medlem således købt andele i JIHMO til kurs 102 og senere solgt andelene til kurs 20, vil bankens tilbud om kompensation være følgende (forenklet eksempel, dvs. uden kurtage): Investering (1.000 x 102) : kr. Realiseret værdi (1.000 x 20) : kr. Tab : kr. Kompensation ( kr. x 0,8) : kr. I alt realiseret værdi med tillæg af kompensation : kr. Har et medlem købt andele i JIHMO til kurs 102, og ejer medlemmet fortsat andelene, vil bankens tilbud om kompensation skulle beregnes på baggrund af kursværdien på JIHMO på hverdagen inden tidspunktet for offentliggørelsen af det betingede tilbud (dvs. fredag den 7. september 2012, hvor kursen var kurs 26,05), hvilket vil indebære følgende (forenklet eksempel, dvs. uden kurtage): Investering (1.000 x 102) : kr. Kursværdi (1.000 x 26,05) : kr. Tab : kr. Kompensation ( kr. x 0,8) : kr. I alt kursværdi med tillæg af kompensation : kr. København Århus Kolding

2 I denne situation vil medlemmet endvidere kunne vælge enten at beholde andelene eller sælge/indløse dem til kursværdien. Tilbuddet om kompensation indebærer således 80 % dækning af det lidte tab uanset om det er realiseret eller ej. Omkostningsdækning og udbetaling Kompensationen forventes at ville blive udbetalt fra Jyske Bank, idet der dog vil blive modregnet et mindre beløb, som efterfølgende vil blive overført til foreningen med henblik på dækning af de dele af foreningens administrationsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af forliget, som ikke kan dækkes ved den fri proces. På nuværende tidspunkt kan foreningen ikke med sikkerhed vide, i hvilket omfang der vil blive tale om omkostninger der ikke er dækket af den fri proces, hvorfor foreningen lægger op til, at det kan blive alt fra ingen ting og op til maksimalt kr. pr. medlem der accepterer tilbuddet og modtager kompensation. Så snart foreningen ved noget mere sikkert vil foreningen skrive herom og ellers redegøre herfor på generalforsamling. Betingelserne i forligstilbuddet Forligstilbuddet er betinget af følgende: 1) Foreningen træffer beslutning om at opløse sig selv. 2) Gruppesøgsmålet ophører. 3) Forbrugerombudsmandens sager mod banken ophører. Samtlige betingelser skal være opfyldte før forligstilbuddet er endeligt og bindende for Jyske Bank. Foreningen kan i henhold til foreningens vedtægter pkt. 7.7, beslutte at opløse sig selv såfremt mindst 2/3 af de på en generalforsamling repræsenterede medlemmer stemmer for beslutningen. Hvorvidt betingelse 1 (foreningens opløsning) kan opfyldes er således op til foreningens medlemmer at beslutte, hvilket vil ske på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes til dags dato, og som vil blive afholdt lørdag den 29. september Side 2

3 Indkaldelse m.v. vil af foreningens advokat blive sendt til foreningens medlemmer sammen med det betingede forligstilbud. Hvem omfatter det betingede forligstilbud Det betingede forligstilbud omfatter samtlige medlemmer af foreningen (inklusiv evt. ægtefælle og børn under 18 på tidspunktet hvor investeringen blev foretaget) på nær de medlemmer som af Jyske Bank er klassificeret som værende enten professionelle kunder eller godkendte modparter i henhold til Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen (MiFID-reglerne). Jyske Bank A/S har ud af foreningens lidt mere end medlemmer identificeret i alt 4 professionelle kunder og 1 godkendt modpart. Disse 5 medlemmer af foreningen vil dags dato modtage besked herom fra foreningens advokat. Disse 5 medlemmer kan naturligvis forfølge deres krav selvstændigt ved domstolene, jf. nærmere nedenfor. Det betingede tilbud omfatter de personer og selskaber, som er medlemmer af foreningen pr. tidspunktet for offentliggørelse af det betingede tilbud. Foreningen har derfor suspenderet for optagelse med nye medlemmer pr. denne dato. Denne suspension vil ophøre såfremt forslaget om opløsning af foreningen ikke vedtages på generalforsamlingen. Det understreges, at med undtagelse af ovennævnte i alt 5 medlemmer, omfatter det betingede tilbud på 80 % kompensation samtlige medlemmer af foreningen uanset om medlemmet er en fysisk person eller et selskab, og uanset om medlemmet selv har truffet investeringsbeslutningen eller om investeringen er foretaget af Jyske Bank efter fuldmagt (dvs. under formuepleje-/pengeplejeaftaler). Generalforsamling med afstemning om opløsning af foreningen Som anført ovenfor er datoen for generalforsamlingen lørdag den 29. september Det præcise tidspunkt og sted vil blive oplyst snarest muligt. Det vil i overensstemmelse med foreningens vedtægter være muligt at afgive stemme ved fuldmagt, som vil være vedlagt indkaldelsen. Fuldmagten er indrettet således at foreningen af hensyn til videst muligt at sikre rette identitet, beder afsender om at få to personer, der ikke er i nær familie, til at skrive under til vitterlighed om fuldmagtsgiverens identitet. Side 3

4 Fuldmagten skal sendes til Lett Advokatfirma, att. advokatfuldmægtig Lasse Møller, Vester Allé 4, 8000 Århus C (mærk kuverten JIHMOFULDMAGT ). Fuldmagten kan også scannes og sendes via til adressen JIHMOFULD- De modtagne fuldmagter betragtes som deponeret hos bestyrelsen til brug på generalforsamlingen. Såfremt der måtte komme ændringer i relation til temaerne for afstemning, vil der blive orienteret herom straks, ligesom der i givet fald vil blive fremsendt nye fuldmagtsblanketter. I dette tilfælde destrueres de tidligere modtagne fuldmagter. Mulighed for at spørge ind til forliget på generalforsamlingen Generalforsamlingen påtænkes endvidere afholdt således, at der forud for de formelle handlinger/afstemning m.v. vil være mulighed for medlemmerne til enten i et åbent forum eller på tomandshånd at spørge ind til forliget og dets gennemførelse m.v. ved foreningens advokater. Hvad sker der hvis forslaget om opløsning af foreningen vedtages? Hvis foreningens medlemmer med den fornødne majoritet (2/3) beslutter at opløse foreningen opfyldes den første af betingelserne i det betingede forligstilbud. Når de øvrige betingelser er opfyldt bliver det betingede forligstilbud endeligt og bindende for Jyske Bank, hvorefter banken vil foranstalte udbetaling af kompensation. Foreningens medlemmer accepterer tilbuddet ved at udfylde og underskrive det, og sende det med post til Lett Advokatfirma, att. Henrik Puggaard, Vester Allé 4, 8000 Århus C (mærk kuverten JIHMOACCEPT ) med samtidig meddelelse pr. til Accepterne deponeres derved hos foreningens advokat, som videresender dem til Jyske Bank. Det enkelte medlem bestemmer selv hvornår accepten fremsendes, og kan gøre dette når som helst efter at have modtaget tilbuddet, herunder også inden foreningens generalforsamling. Fristen for modtagelse af accept er 4 uger efter foreningens generalforsamling. Side 4

5 Hvad sker der hvis forslaget om opløsning af foreningen ikke vedtages? Hvis foreningen ikke beslutter at opløse sig selv opfyldes den første (og mest centrale) betingelse i det betingede forligstilbud ikke, hvorefter forligstilbuddet bortfalder og gruppesøgsmålet fortsætter som hidtil. Hvad med dem der ikke ønsker at acceptere tilbuddet? Hvis betingelserne i det betingede forlig opfyldes, dvs. foreningen beslutter at opløse sig selv m.v., er Jyske Bank bundet af tilbuddet, men det er helt op til det enkelte medlem selv at bestemme, om man ønsker at acceptere tilbuddet, hvilket gælder uanset om man måtte have stemt for eller imod opløsning af foreningen. Hvis et medlem ikke ønsker at acceptere tilbuddet, kan medlemmet forfølge sit krav ved enten selvstændigt eller sammen med andre medlemmer at udtage stævning mod banken. Investorforeningen har således aftalt med Jyske Bank, at banken på retslig bindende vis erklærer overfor foreningens medlemmer, at hvis de udtager stævning mod banken indenfor en frist på 4 uger efter Vestre Landsrets afvisning af gruppesøgsmålet, er banken uanset hvad afskåret fra at gøre gældende, at medlemmets krav er forældet. Herudover vil medlemmet også kunne påberåbe sig forældelseslovens almindelige regler om afbrydelse m.v. af forældelse. Endelig har Investorforeningen sikret, at medlemmernes ret til at kræve renter af deres krav ikke på nogen måde forringes i forhold til den nuværende, såfremt de ønsker at forfølge deres krav ved domstolene. Skal der betales skat af kompensation? De skattemæssige konsekvenser af modtagelse af kompensation afhænger af det enkelte medlems individuelle skattemæssige forhold, hvorfor medlemmerne i denne forbindelse må rådføre sig med egen rådgiver eller kontakte SKAT. Generelt er det skattemæssige udgangspunkt, at en kompensation/erstatning beskattes på samme måde, som det den træder i stedet for, jf. SKM SKAT. Hvem kan jeg kontakte hvis jeg er i tvivl om noget? Hvis du er i tvivl om noget kan du skrive til hvorefter dine spørgsmål vil blive besvaret hurtigst muligt af foreningens advokater. Side 5

6 Hvis dine spørgsmål vedrører indhold og vilkår vedrørende forliget og/eller generalforsamlingen kan du også kontakte foreningens advokater pr. telefon ved at ringe til advokat, partner, Henrik Puggaard (tlf ) eller advokat Martin Chr. Kruhl (tlf ). Hvis dine spørgsmål vedrører mere praktiske forhold, f.eks. hvordan en fuldmagt eller accept skal udfyldes osv., kan du kontakte advokatfuldmægtig Lasse Møller (tlf ). Venlig Hilsen Bestyrelsen i foreningen af investorer i JIHMO Side 6

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere