Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING"

Transkript

1 Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010

2 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts Stiftelse senere ændringer Selskabskapital ændringer pr. 1. marts Selskabskapital senere ændringer Kapitalandele (aktier/anparter) ændringer pr. 1. marts Ejerbog og ejerregister ændringer pr. 1. marts Ejerbog og ejerregister senere ændringer Ledelsen ændringer pr. 1. marts Ledelsesansvar ændringer pr. 1. marts Ledelsesansvar senere ændringer Kapitalforhøjelse ændringer pr. 1. marts Kapitalforhøjelse senere ændringer Kapitalnedsættelse senere ændringer Udbytte ændringer pr. 1. marts Udbytte senere ændringer Egne kapitalandele ændringer pr. 1. marts Selvfinansiering (økonomisk bistand) senere ændringer Aktionærlån ændringer pr. 1. marts Generalforsamling ændringer pr. 1. marts Generalforsamling ændringer pr. 1. maj Ejeraftaler ændringer pr. 1. marts Fusion og spaltning ændringer pr. 1. marts Fusion og spaltning senere ændringer Frister ændringer pr. 1. marts Tjekliste til ajourføring af vedtægter ændringer pr. 1. marts Hvem er vi? 11 Udgivet af Holst, Advokater 2010 Design AMV Opsætning AMV Tryk Jypa A/S

3 Den nye selskabslov Folketinget har i 2009 vedtaget en ny selskabslov ( SL ), der indeholder en række nyskabelser og samtidig sammenskriver aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Med SL får selskaberne mere fleksible rammer at operere indenfor, naturligvis fortsat under ansvar for selskabets ledelse. Første etape af loven træder efter en kortere forsinkelse i kraft den 1. marts 2010, enkelte bestemmelser dog først den 1. maj Denne etape vil indeholde nye regler om bl.a. indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger. Vedtægterne skal senest på den førstkommende ordinære generalforsamling efter den 1. marts 2010 ændres, så de afspejler de nye regler. De resterende dele af SL træder i kraft, efterhånden som Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system færdigudvikles til at håndtere administrationen af disse bestemmelser. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventer ikke, at hele den resterende del af SL træder i kraft i indeværende år. Nedenfor følger en overordnet gennemgang af de væsentligste ændringer (pkt. 1-16). Gennemgangen afsluttes med en oversigt over de områder, hvor der typisk kan blive behov for en ajourføring af selskabets vedtægter (pkt. 17.1). Ud over vedtægtsændringer, vil der typisk være behov for mindre justeringer i ledelsens forretningsorden. 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 Stiftelsesproceduren forenkles og gøres ens for aktieselskaber og anpartsselskaber. Der er ikke længere krav om, at anpartskapitalen i et anpartsselskab skal tegnes af stifterne. Fristen for at anmelde en stiftelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til 2 uger fra tidligere 6 måneder for aktieselskaber og 8 uger for anpartsselskaber. 1.2 Stiftelse senere ændringer Stiftelsen vil kunne ske med fremtidig virkning. Selskabet kan i så fald først påtage sig forpligtelser fra den fremtidige stiftelsesdato. 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 Minimumskapitalen i et anpartsselskab er kr (tidligere kr ). Minimumskapitalen i et aktieselskab er fortsat kr Ledelsen har en reaktionspligt (men ikke nødvendigvis en retableringspligt), hvis selskabets egenkapital falder til under det halve af den tegnede kapital. Dog skal ledelsen altid reagere, når egenkapitalen udgør mindre end kr , uanset størrelsen af den tegnede kapital. 2.2 Selskabskapital senere ændringer Mulighed for udskudt betaling af selskabskapitalen. Minimum 25% af selskabskapitalen skal indbetales fra start, dog altid mindst kr Indbetalingsgraden skal være ens for alle i samme kapitalklasse (aktieklasse), men det er muligt at differentiere indbetalingsgraden i de forskellige kapitalklasser. En kapitalklasse kan dog ikke have en indtalingsgrad på under 25%, uanset at den gennemsnitlige indbetalingsgrad på alle klasser er på 25% eller mere. Den udskudte del af selskabskapitalen kan kaldes med 14 dages varsel (evt. forlænget i vedtægterne med op til yderligere 14 dage). Selskabet kan ikke sælge eller pantsætte fordringerne på den udskudte selskabskapital, men

4 kapitalejeren (dvs. aktionæren/anpartshaveren) kan sælge sine ikke fuldt indbetalte kapitalandele (under forudsætning af solidarisk hæftelse med alle fremtidige erhververe). Der er stemme- og udbytteret på ikke-indbetalte kapitalandele. Restance med indkaldt udskudt selskabskapital medfører dog bortfald af stemme- og repræsentationsretten på kapitalejerens samlede kapitalbesiddelse. Når muligheden for udskudt betaling af selskabskapital træder i kraft, skal overkurs og apportindskud dog fortsat altid indbetales fuldt ud fra starten. 3.1 Kapitalandele (aktier/anparter) ændringer pr. 1. marts 2010 Kapitalandele er et nyt begreb og anvendes som samlebegreb for aktier og anparter. Som noget nyt kan der udstedes kapitalandele uden stemmeret (stemmeløse kapitalandele). Der skal dog altid være mindst én kapitalandel med stemmeret i selskabet. Stemmeløse kapitalandele har kun repræsentationsret (dvs. medregnes på generalforsamlingen), hvis det er bestemt i vedtægterne. Repræsentationsret betyder, at kapitalandelene tælles med i "2. led" af de dobbelte majoritetskrav (2 x 2/3 og 2 x 9/10). De stemmeløse kapitalandele opnår m.a.o. en slags "negativ" indflydelse på, om et givent forslag vedtages. SL ophæver den gældende begrænsning for stemmeretsdifferentiering. I dag må stemmeværdien af én aktieklasse ikke overstige 10 gange stemmeværdien af nogen anden aktieklasse. Der kan fremover stemmeretsdifferentieres ubegrænset. Som det kendes fra en række andre lande, kan der fremover udstedes kapitalandele som stykkapitalandele, således at den pågældende kapitalandel ikke har en nominel værdi men derimod repræsenterer en forholdsmæssig andel af den samlede selskabskapital. Hvis et aktieselskab fx har en selskabskapital på kr fordelt på 100 aktier som stykkapitalandele, vil hver aktie repræsentere kr i selskabskapital. Det er fortsat muligt at udstede kapitalandele med en nominel værdi, ligesom stykkapitalandele og kapitalandele med nominel værdi kan kombineres. 4.1 Ejerbog og ejerregister ændringer pr. 1. marts 2010 Ejerbog er en ny fællesbetegnelse for aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen. I aktieselskaber er ejerbogen hverken tilgængelig for offentligheden eller for aktionærerne, men det kan fortsat bestemmes i et aktieselskabs vedtægter, at ejerbogen skal være tilgængelig for aktionærerne. I anpartsselskaber er ejerbogen ikke tilgængelig for offentligheden men skal være tilgængelig for enhver anpartshaver. Ejerbogen skal midlertidigt være offentligt tilgængelig i anpartsselskaber med en anpartskapital på kr. eller mere. Denne midlertidige bestemmelse gælder, indtil reglerne om registrering af betydelige kapitalposter direkte i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system (se nedenfor) træder i kraft. Indtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system er fuldt udbygget, skal ethvert selskab føre en stedse opdateret fortegnelse over såkaldte betydelige kapitalposter, dvs. kapitalejere med en beholdning på 5 % eller mere af stemmerne eller af selskabskapitalen. Enhver, der ønsker det, kan hos selskabet bestille en udskrift eller fil med oplysninger om betydelige kapitalposter mod betaling af evt. gebyr til dækning af udskriftens/filens fremstilling og forsendelse. Denne procedure er midlertidig, jf. umiddelbart nedenfor. 4.2 Ejerbog og ejerregister senere ændringer Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system er udviklet til at kunne håndtere det, skal betydelige kapitalposter indberettes til og føres i dette system det nye ejerregister. Oplysningerne i ejerregisteret er offentligt tilgængelige. 4

5 Selskaberne kan vælge at føre hele ejerbogen og ikke blot storaktionærfortegnelsen via registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, når IT-systemet er færdigudviklet. 5.1 Ledelsen ændringer pr. 1. marts 2010 Der indføres et nyt ledelsesorgan i form af et tilsynsråd, hvilket betyder, at der fremover kan anvendes en "ægte" to-strenget ledelsesmodel. Tilsynsrådet, der skal bestå af minimum 3 personer og vælges af generalforsamlingen, har alene en kontrol- og tilsynsfunktion i forhold til selskabets direktion. Tilsynsrådets opgaver omfatter bl.a. ansættelse og afskedigelse af samt tilsyn med direktionen; sikring af, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen sker på en for selskabet tilfredsstillende måde, og at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. I aktieselskaber er der fremover mulighed for en ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion. I anpartsselskaber kan ledelsesstrukturen organiseres på de samme to måder som i aktieselskaber. Herudover kan anpartsselskaber også fortsat nøjes med en direktion. Ledelsen i et anpartsselskab kan derimod ikke længere bestå af kun en bestyrelse. SL anvender begrebet "det centrale ledelsesorgan", som er bestyrelsen i selskaber med en bestyrelse og direktionen i selskaber med kun en direktion eller med både en direktion og et tilsynsråd. Loven anvender endvidere begrebet "det øverste ledelsesorgan" om bestyrelsen i selskaber med en bestyrelse, direktionen i selskaber med kun en direktion og tilsynsrådet i selskaber med et tilsynsråd. 6.1 Ledelsesansvar ændringer pr. 1. marts 2010 Der ændres med SL ikke på den gældende ansvarsnorm, men muligheden for i visse situationer at fravælge vurderingsberetninger og erklæringer og for senere - at kunne (med-)finansiere selskabets egen overtagelse (selvfinansiering) osv. indebærer, at ledelsen skal være opmærksom på de pligter (og dermed det ansvar), der fx følger med, når ledelsen medvirker til en given handling eller konstruktion, uden at revisor eller anden uvildig tredjemand har forholdt sig til handlingen. Ansvaret for fejlvurderinger ligger i højere grad hos ledelsen, hvis vurderinger/erklæringer fra tredjemand eller andre dokumenter i øvrigt fravælges. Nedenfor følger eksempler på et sådant ansvar. Ledelsen kan naturligvis fortsat vælge at indhente vurderinger mv., uanset at de ikke længere er lovpligtige. Kravet om udarbejdelse af en aktuel mellembalance ved udlodning af ekstraordinært udbytte bortfalder i nogle tilfælde. Hvis ledelsen udnytter muligheden for at undlade udarbejdelse af en aktuel mellembalance, er ledelsen ansvarlig for, at udbyttebetalingen er forsvarlig under hensyn til selskabets aktuelle økonomiske stilling. Køb af egne kapitalandele kan ske ud over 10%-grænsen, blot det sker med de frie reserver. Ledelsen skal påse, at der er tilstrækkelige frie reserver på opkøbstidspunktet. Tidligere kunne ledelsen i et selskab henholde sig til en ejeraftale (en indbyrdes aftale mellem aktionærerne), når den medvirkede til fx en kapitalforhøjelse uden om lovens proratoriske fortegningsret eller anden fravigelse af princippet om lighed blandt aktionærerne. Fordi ejeraftaler ikke længere binder selskabet, jf. nedenfor, vil ledelsen principielt kunne ifalde ansvar ved at medvirke til fx en fravigelse af fortegningsretten, hvis fravigelsen ikke er hjemlet i vedtægterne. På samme måde vil ledelsens medvirken til fx at gennemføre en aktietegning efter en bestemmelse om værn mod udvanding ( anti-dilution ) kunne være ansvarspådragende, så længe værnsreglen kun står i ejeraftalen. Hvis ikke/indtil kapitalejerne "flytter" bestemmelser fra en ejeraftale op i vedtægterne (mere herom i sidste afsnit), anbefales følgende: Når bestemmelser i ejeraftaler, der forrykker det indbyrdes forhold mellem kapitalejerne, skal håndhæves, skal man på den konkrete generalforsamling, der gennemfører handlingen, sikre sig, at alle de forfordelte kapitalejerne stemmer for. Det er ikke nok, at kapitalejerne har tiltrådt en ejeraftale, der generelt giver adgang til denne handling. 5

6 6.2 Ledelsesansvar senere ændringer Muligheden for udskudt indbetaling af selskabskapitalen vil medføre en pligt for ledelsen til at foretage en kreditvurdering af kapitalandelstegnerne på tegningstidspunktet såvel som i forbindelse med aflæggelse af de efterfølgende årsrapporter. Herudover vil ledelsen have pligt til løbende at analysere på, om og i givet fald hvornår den udskudte del af selskabskapitalen skal kaldes. Ved indskud af aktiver i selskabet vil vurderingsberetningen kunne erstattes af en ledelseserklæring (offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), når der enten er tale om aktiver, der har været særskilt værdiansat i en årsrapport for det forudgående regnskabsår eller om børsnoterede aktier. Ledelsen vil her skulle være opmærksom dels på risikoen for forkerte værdiansættelser, dels på om den fastsatte værdi i en årsrapport fortsat afspejler den aktuelle værdi. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling forud for en fusion eller spaltning vil kunne fravælges til gengæld for, at kreditorerne får mulighed for at kræve sig indfriet (forfaldne fordringer) eller få stillet sikkerhed (uforfaldne fordringer). En kreditors manglende anmeldelse af sit krav vil ikke føre til, at kravet fortabes. Ledelsen vil derfor fortsat skulle være opmærksom på alle kreditorkrav ved vurderingen af, om fusionen eller spaltningen skader kreditorernes mulighed for at få indfriet deres fordringer i det fortsættende hhv. modtagende selskab. Selskabets (med-)finansiering af egen overtagelse (selvfinansiering) vil komme til bl.a. at forudsætte, at ledelsen vurderer, at det er forsvarligt at yde lånet. Viser det sig efterfølgende ikke at have været tilfældet, risikerer ledelsen at ifalde ansvar. Helt konkret vil ledelsen herudover skulle påse, at den økonomiske bistand dels gives på sædvanlige markedsvilkår, dels vil der skulle foretages en kreditvurdering af den kreds, der modtager den økonomiske bistand. Det vil ikke sjældent kræve bistand udefra at opfylde disse betingelser. Antager ledelsen ikke ekstern bistand til brug for disse vurderinger, er risikoen for at ifalde ansvar alt andet lige større. 7.1 Kapitalforhøjelse ændringer pr. 1. marts 2010 En række oplysninger og dokumenter kan fremover fravælges af kapitalejerne i enighed. Hvis kapitalforhøjelsen i et aktieselskab gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling, skal der fremlægges (i) seneste godkendte årsrapport, (ii) en bestyrelsesberetning vedrørende væsentlige begivenheder siden aflæggelse af seneste årsrapport og (iii) revisorerklæring med udtalelse om bestyrelsesberetningen (tilsvarende krav gælder ikke for anpartsselskaber). Aktionærerne kan i enighed fravælge fremlæggelsen af disse dokumenter. Ved kapitalforhøjelse gennemført via en gældskonvertering, skal bestyrelsen (eller direktionen i selskaber uden bestyrelse) redegøre bl.a. for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen samt grundene til forslaget om gældskonvertering. Kravet, der gælder for både aktie- og anpartsselskaber, kan fraviges, hvis kapitalejerne er enige om det. Med SL har også anpartshavere fortegningsret ved kapitalforhøjelser, sådan som det hidtil kun har været tilfældet for aktionærer. 7.2 Kapitalforhøjelse senere ændringer Adgangen til at undlade vurderingsberetninger ved kapitalforhøjelse i form af indskud af aktiver, der har været særskilt værdiansat i en årsrapport for det forudgående regnskabsår eller i form af børsnoterede aktier, træder endnu ikke i kraft. 6

7 8.1 Kapitalnedsættelse senere ændringer På et senere tidspunkt bliver det muligt at undlade vurderingsberetning ved kapitalnedsættelse i andre værdier end kontanter mod, at ledelsen udarbejder en erklæring, der bl.a. beskriver aktivet og dets værdi samt fremgangsmåde ved vurderingen mv. Erklæringen vil skulle indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse. Proceduren for gennemførelse af en kapitalnedsættelse med udbetaling eller henlæggelse til særlig reserve bliver på et senere tidspunkt mere smidig, idet "proklamafristen" (kravet om offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system) nedsættes fra 3 måneder til 4 uger, ligesom selve effektueringen af beslutningen vil komme til at ske automatisk efter udløbet af 4 ugers fristen, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forinden modtager en meddelelse fra selskabet om, at kapitalnedsættelsen alligevel ikke skal gennemføres. 9.1 Udbytte ændringer pr. 1. marts 2010 En eventuel bemyndigelse til ledelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte behøver ikke længere optages i vedtægterne men skal alene fremgå af bestyrelsesprotokollen. Ved ekstraordinært udbytte i aktieselskaber skal beslutningen altid vedlægges en balance. Det er ledelsens ansvar at vurdere, om balancen fra seneste årsrapport kan anvendes, eller om der skal udarbejdes en egentlig mellembalance. Der er først krav om udarbejdelse af mellembalance, når balancen fra årsrapporten er mere end 6 måneder gammel. I anpartsselskaber er det op til ledelsen at vurdere, om en beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte de første 6 måneder efter balancedagen i en årsrapport skal vedlægges en mellembalance. Hvis beslutningen om udlodning træffes mere end 6 måneder efter balancedatoen for seneste årsrapport, skal der altid udarbejdes en mellembalance Udbytte senere ændringer På et senere tidspunkt bliver det muligt at undlade vurderingsberetning ved udbytteudlodning i andre værdier end kontanter (dvs. apportudlodning) mod, at ledelsen udarbejder en erklæring, der bl.a. beskriver aktivet og dets værdi samt fremgangsmåde ved vurderingen mv. Erklæringen vil skulle indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse Egne kapitalandele ændringer pr. 1. marts 2010 SL gør det muligt for både aktie- og anpartsselskaber at erhverve egne kapitalandele, forudsat de er fuldt indbetalt. Dette muliggør fremover, at anpartshaveres udtræden af selskabet kan ske via tilbagesalg af anparter til selskabet. Den gældende 10%-grænse ophæves, således at selskabet fremover har ubegrænset adgang til at erhverve egne kapitalandele. Selskabet kan kun erhverve egne kapitalandele i det omfang, der er midler i selskabet, som ville kunne udbetales som ekstraordinært udbytte (dvs. frie reserver). Selskabets beholdning af egne kapitalandele skal fradrages ved vurderingen af, om selskabet overholder kravet til selskabskapital; dvs., at selskabskapitalen skal udgøre mindst kr (A/S) og kr (ApS) efter fradrag af egne kapitalandele. Erhvervelse af egne kapitalandele kan kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen til det centrale ledelsesorgan (typisk bestyrelsen), der kan gives op til 5 år (mod tidligere 18 måneder). 7

8 Hverken aktie- eller anpartsselskaber kan tegne egne kapitalandele. Selskabets beholdning af egne kapitalandele medregnes ikke på selskabets generalforsamlinger og skal fragå ved opgørelsen af alle procentsatser og brøker i loven og vedtægter i relation til de beslutninger, som træffes af kapitalejerne på generalforsamlingen Selvfinansiering (økonomisk bistand) senere ændringer Som udgangspunkt er det stadig ulovligt for et selskab direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab (dvs. fortsat forbud mod selvfinansiering). Når SLs regler på dette område træder i kraft, bliver selvfinansiering dog lovlig på betingelse af, (i) at selskabets centrale ledelsesorgan (typisk bestyrelsen) afgiver en redegørelse om baggrunden for forslaget om at yde økonomisk bistand til tredjemands erhvervelse af kapitalandele (selvfinansiering), selskabets interesse heri, betingelserne herfor, konsekvenserne for selskabet og købesummen for de omhandlede kapitalandele (redegørelsen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system), (ii) at beslutningen er økonomisk forsvarlig, (iii) at ydelsen af økonomisk bistand sker på sædvanlige markedsvilkår, (iv) at der foreligger en kreditvurdering af den kreds, der modtager økonomisk bistand, samt (v) at generalforsamlingen forudgående godkender selvfinansieringen (kræver dobbelt 2/3-flertal). Selvfinansiering vil kun kunne ske med midler, der kunne være anvendt til udlodning som ekstraordinært udbytte, dvs. frie reserver. Regnskabsmæssigt skal selskabet ved selvfinansiering "omklassificere" et beløb svarende til den ydede økonomiske bistand fra posten "Overført overskud" til en post benævnt "Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse", der begge henhører under egenkapitalen. Sidstnævnte post kan ikke anvendes af selskabet til hverken udbytteudlodning, dækning af underskud eller ny selvfinansiering. Som alternativ til selvfinansiering kan fortsat anvendes de almindelige udlodningsformer som fx udbytteudlodning og kapitalnedsættelse med udbetaling, hvilket kan ske i forlængelse af en virksomhedsoverdragelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt Aktionærlån ændringer pr. 1. marts 2010 Aktionær- og anpartshaverlån er stadig ulovlige. Kredsen af udenlandske moderselskaber, der lovligt kan modtage lån fra danske datterselskaber, er udvidet til også at omfatte alle lande, der er OECD-klassificeret i klasse 0 (fx USA, Japan og Australien) og klasse 1 (fx Hong Kong, Taiwan og Tjekkiet) Generalforsamling ændringer pr. 1. marts 2010 Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 4 uger og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist senest 2 uger (mod tidligere 8 dage) før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen kan ske via selskabets hjemmeside. I aktieselskaber skal indkaldelse dog fortsat ske direkte til de aktionærer, der har bedt om det. Der er nu mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen forud for generalforsamlingen, hvis ledelsen finder det formålstjenstligt. Denne mulighed skal i givet fald fremgå af vedtægterne. Tidligere gjaldt det for aktieselskaber generelt, at fuldmagter til brug på generalforsamlingen ikke kunne gives for længere tid end 12 måneder, og at fuldmagter til bestyrelsen skulle gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Denne begrænsning gælder nu kun fuldmagter til selskabets ledelse. Fuldmagter til andre end ledelsen kan herefter gives for en ubegrænset tidsperiode. 8

9 I aktieselskaber kan aktionærer, der ejer 5% eller mere (mod tidligere 10%), fremover forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. I aktieselskaber er det tilstrækkeligt, at dagsordenen og de fuldstændige forslag (samt revideret årsrapport ved ordinær generalforsamling) gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen, fx via selskabets hjemmeside. Kravet om fremlæggelse på selskabets kontor er bortfaldet, ligesom kravet om, at selskabet skal sende dokumenterne til de aktionærer, der har anmodet herom, er bortfaldet. Kravene til børsnoterede selskaber er mere omfattende. Generalforsamlingen kan afholdes på andre sprog end dansk uden tolk. Beslutning om andre sprog end engelsk, norsk og svensk skal vedtages med 2 x 9/10 flertal og optages i vedtægterne. Kapitalejere, der stemmer imod et sådant forsalg, kan kræve sig indløst af selskabet, hvis forslaget vedtages Generalforsamling ændringer pr. 1. maj 2010 I modsætning til hidtidig lovgivning opstiller SL for aktieselskaber en ultimativ frist, der giver aktionærerne ret til at få et emne optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling. Forslag stillet skriftligt mindst 6 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal med på dagsordenen Ejeraftaler ændringer pr. 1. marts 2010 Ved ejeraftaler forstås aftaler mellem kapitalejerne, det vil typisk sige aktionær- og anpartshaveroverenskomster, men også investeringsaftaler m.v. er ejeraftaler i SLs forstand. Hidtil har antagelsen været, at ejeraftaler under visse betingelser var bindende for selskabet og dermed bindende for dirigenten på selskabets generalforsamling. Med SL er ejeraftaler ikke længere bindende for selskabet og dermed heller ikke for de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Dvs., at dirigenten skal se bort fra sådanne aftaler. Ejeraftaler har dog stadig gyldighed mellem parterne, hvorfor misligholdelse fortsat har almindelige civilretlige konsekvenser i form af fx ophævelse og erstatning samt evt. bod, hvis det er aftalt. Kapitalejere, der ønsker at sikre indgåede aftaler (eller dele heraf) selskabsretlig gyldighed, må derfor "overføre" disse aftaler (eller dele heraf) til selskabets vedtægter. Det forudsætter imidlertid, at der er den fornødne tilslutning til vedtægtsændringerne, og at kapitalejerne ikke har problemer med, at bestemmelserne bliver offentligt tilgængelige. Mere herom i sidste afsnit Fusion og spaltning ændringer pr. 1. marts 2010 Kapitalejerne kan i enighed fravælge en række dokumenter i forbindelse med fusion og spaltning. Både aktieselskaber og anpartsselskaber kan: o Fravælge vurderingsmandsudtalelse om fusions-/spaltningsplan og vederlag. o Fravælge spaltningsredegørelse. o Fravælge mellembalancen i spaltninger, uanset at spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter seneste regnskabsår. o Undlade at fremlægge evt. fusions-/spaltningsplan, fusions-/spaltnings-redegørelse mv. 4 uger før den endelige fusions-/spaltningsbeslutning. Anpartsselskaber kan desuden: o Fravælge fusionsredegørelse. o Fravælge mellembalancen i fusioner, uanset at fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter seneste regnskabsår. 9

10 15.2 Fusion og spaltning senere ændringer Både aktieselskaber og anpartsselskaber vil på et senere tidspunkt kunne: o Fravælge kreditorerklæring fra vurderingsmand til gengæld for, at kreditorerne får mulighed for at kræve sig indfriet (forfaldne fordringer) eller få stillet sikkerhed (uforfaldne fordringer). Anpartsselskaber vil på et senere tidspunkt desuden kunne: o Fravælge fusions-/spaltningsplan, hvis der kun deltager anpartsselskaber i fusionen/spaltningen Frister ændringer pr. 1. marts 2010 De generelle anmeldelsesfrister på henholdsvis 2 og 4 uger ensrettes til nu til én generel frist på 2 uger. Dog gælder der for visse selskabsændringer fortsat særlige frister, som fremgår af de enkelte bestemmelser i SL. Hvis intet fremgår af den pågældende bestemmelse, gælder derfor fremover den generelle anmeldelsesfrist på 2 uger. Anmeldelsespligten påhviler "det centrale ledelsesorgan" i selskabet, dvs. bestyrelsen eller direktionen Tjekliste til ajourføring af vedtægter ændringer pr. 1. marts 2010 Indkaldelse til generalforsamling tidligst 4 uger og senest 2 uger før, medmindre vedtægterne indeholder en længere frist. SL giver nye muligheder, som skal afspejles i vedtægterne, hvis de benyttes, bl.a.: o Indkaldelse til generalforsamling via selskabets hjemmeside. o Generalforsamlinger på andre sprog end dansk, engelsk, norsk eller svensk. o Ubegrænset stemmevægtsforskel er nu mulig. Stemmeløse aktier har kun repræsentationsret, hvis det er bestemt i vedtægterne. Giver det behov for ændrede quorumkrav i vedtægterne? o Muligheden for at stille spørgsmål til ledelsen forud for generalforsamlingen skal fremgå af vedtægterne. o o Ny ledelsesstruktur (tilsynsråd) skal afspejles i vedtægterne, hvis det vælges. Aktieselskaber: Dagsorden og forslag skal blot gøres tilgængelige for aktionærerne 2 uger før generalforsamlingen, fx via selskabets hjemmeside. Et evt. krav om fremlæggelse på selskabets kontor kan derfor slettes fra vedtægterne. Det samme kan et evt. krav om, at selskabet skal sende dokumenterne til de aktionærer, der har bedt om det. o Selskabets hjemsted behøver ikke længere fremgå af vedtægterne. En række bestemmelser i ejeraftaler skal "flyttes op" i vedtægterne for at være bindende over for selskabet og ikke blot de bagvedstående kapitalejere, fx: o En kapitalejers ret til at udpege ledelsesmedlemmer ud over, hvad der følger af hans ejerandel. o Anti-dilution bestemmelser (værn mod udvanding), som fx er typiske i ejeraftaler (aktionæroverenskomster) indgået i forbindelse med investeringsaftaler. o Særlige stemmeregler for nærmere identificerede væsentlige beslutninger, hvis bestemte kapitalejere skal tiltræde en give beslutning, for at den er gældende. o Udbytte- og likviditetspræferencer. Nogle bestemmelser i en ejeraftale kan være fortrolige, og kapitalejerne kan ønske at holde dem i et ikke-offentligt tilgængeligt dokument. I så fald benyttes fremgangsmåden beskrevet i pkt. 6.1, sidste afsnit, når bestemmelser i ejeraftaler skal efterleves. Overvej at skrive SLs nye udtryk ind i vedtægterne sammen med eller i stedet for de kendte udtryk, fx hedder aktionær/anpartshaver nu også kapitalejer, og aktiebog/an-partshaverfortegnelse hedder nu blot ejerbog, fx med det kendte udtryk i parentes efter det nye udtryk. 10

11 Vedtægtsændringer, der forringer en kapitalklasses rettigheder, kræver 2/3 flertal hos den forringede klasse, i nogle tilfælde endog 100% tiltræden. De skattemæssige konsekvenser af en vedtægtsændring, der forrykker det vedtægtsbestemte forhold mellem kapitalklasserne, bør analyseres først, da der er risiko for, at en vedtægtsændring medfører, at kapitalandele i skattemæssig henseende betragtes som afstået med afståelsesbeskatning til følge. Endelig skal ejerbogen opdateres for at opfylde de nye skærpede krav til indhold. 18. Hvem er vi? Holst, Advokater er et af Århus' store erhvervsorienterede advokatfirmaer. Holst, Advokater yder full servicerådgivning til klienter i det private erhvervsliv i Danmark og i udlandet, til den offentlige sektor og til privatpersoner. I vores arbejde vægter vi faglighed, kvalitet og etik, og som en moderne advokatvirksomhed fokuserer vi i særlig grad på klienternes juridiske og kommercielle interesser og behov. Hos Holst, Advokater er vi ca. 80 medarbejdere fordelt på ca. 35 jurister og 45 sekretærer, stud.jur.er og administrative medarbejdere. Vi har til huse i Hack Kampmanns historiske bygning i Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C. Såfremt dette nyhedsbrev giver anledning til spørgsmål eller lignende, er man meget velkommen til at kontakte advokat Hanne Jessen Krarup på / T / M

12 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 T, Århus C F,

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted. 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted. 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 222237-DJU VEDTÆGTER for BILLUND VAND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS 1 Navn Selskabets navn er Damsgaarden ApS. Selskabets hjemsted er Gribskov. 2 Formål Selskabets formål er at drive botilbud for psykisk handicappede. Formålet søges

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere