Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING"

Transkript

1 Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010

2 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts Stiftelse senere ændringer Selskabskapital ændringer pr. 1. marts Selskabskapital senere ændringer Kapitalandele (aktier/anparter) ændringer pr. 1. marts Ejerbog og ejerregister ændringer pr. 1. marts Ejerbog og ejerregister senere ændringer Ledelsen ændringer pr. 1. marts Ledelsesansvar ændringer pr. 1. marts Ledelsesansvar senere ændringer Kapitalforhøjelse ændringer pr. 1. marts Kapitalforhøjelse senere ændringer Kapitalnedsættelse senere ændringer Udbytte ændringer pr. 1. marts Udbytte senere ændringer Egne kapitalandele ændringer pr. 1. marts Selvfinansiering (økonomisk bistand) senere ændringer Aktionærlån ændringer pr. 1. marts Generalforsamling ændringer pr. 1. marts Generalforsamling ændringer pr. 1. maj Ejeraftaler ændringer pr. 1. marts Fusion og spaltning ændringer pr. 1. marts Fusion og spaltning senere ændringer Frister ændringer pr. 1. marts Tjekliste til ajourføring af vedtægter ændringer pr. 1. marts Hvem er vi? 11 Udgivet af Holst, Advokater 2010 Design AMV Opsætning AMV Tryk Jypa A/S

3 Den nye selskabslov Folketinget har i 2009 vedtaget en ny selskabslov ( SL ), der indeholder en række nyskabelser og samtidig sammenskriver aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Med SL får selskaberne mere fleksible rammer at operere indenfor, naturligvis fortsat under ansvar for selskabets ledelse. Første etape af loven træder efter en kortere forsinkelse i kraft den 1. marts 2010, enkelte bestemmelser dog først den 1. maj Denne etape vil indeholde nye regler om bl.a. indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger. Vedtægterne skal senest på den førstkommende ordinære generalforsamling efter den 1. marts 2010 ændres, så de afspejler de nye regler. De resterende dele af SL træder i kraft, efterhånden som Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system færdigudvikles til at håndtere administrationen af disse bestemmelser. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventer ikke, at hele den resterende del af SL træder i kraft i indeværende år. Nedenfor følger en overordnet gennemgang af de væsentligste ændringer (pkt. 1-16). Gennemgangen afsluttes med en oversigt over de områder, hvor der typisk kan blive behov for en ajourføring af selskabets vedtægter (pkt. 17.1). Ud over vedtægtsændringer, vil der typisk være behov for mindre justeringer i ledelsens forretningsorden. 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 Stiftelsesproceduren forenkles og gøres ens for aktieselskaber og anpartsselskaber. Der er ikke længere krav om, at anpartskapitalen i et anpartsselskab skal tegnes af stifterne. Fristen for at anmelde en stiftelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres til 2 uger fra tidligere 6 måneder for aktieselskaber og 8 uger for anpartsselskaber. 1.2 Stiftelse senere ændringer Stiftelsen vil kunne ske med fremtidig virkning. Selskabet kan i så fald først påtage sig forpligtelser fra den fremtidige stiftelsesdato. 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 Minimumskapitalen i et anpartsselskab er kr (tidligere kr ). Minimumskapitalen i et aktieselskab er fortsat kr Ledelsen har en reaktionspligt (men ikke nødvendigvis en retableringspligt), hvis selskabets egenkapital falder til under det halve af den tegnede kapital. Dog skal ledelsen altid reagere, når egenkapitalen udgør mindre end kr , uanset størrelsen af den tegnede kapital. 2.2 Selskabskapital senere ændringer Mulighed for udskudt betaling af selskabskapitalen. Minimum 25% af selskabskapitalen skal indbetales fra start, dog altid mindst kr Indbetalingsgraden skal være ens for alle i samme kapitalklasse (aktieklasse), men det er muligt at differentiere indbetalingsgraden i de forskellige kapitalklasser. En kapitalklasse kan dog ikke have en indtalingsgrad på under 25%, uanset at den gennemsnitlige indbetalingsgrad på alle klasser er på 25% eller mere. Den udskudte del af selskabskapitalen kan kaldes med 14 dages varsel (evt. forlænget i vedtægterne med op til yderligere 14 dage). Selskabet kan ikke sælge eller pantsætte fordringerne på den udskudte selskabskapital, men

4 kapitalejeren (dvs. aktionæren/anpartshaveren) kan sælge sine ikke fuldt indbetalte kapitalandele (under forudsætning af solidarisk hæftelse med alle fremtidige erhververe). Der er stemme- og udbytteret på ikke-indbetalte kapitalandele. Restance med indkaldt udskudt selskabskapital medfører dog bortfald af stemme- og repræsentationsretten på kapitalejerens samlede kapitalbesiddelse. Når muligheden for udskudt betaling af selskabskapital træder i kraft, skal overkurs og apportindskud dog fortsat altid indbetales fuldt ud fra starten. 3.1 Kapitalandele (aktier/anparter) ændringer pr. 1. marts 2010 Kapitalandele er et nyt begreb og anvendes som samlebegreb for aktier og anparter. Som noget nyt kan der udstedes kapitalandele uden stemmeret (stemmeløse kapitalandele). Der skal dog altid være mindst én kapitalandel med stemmeret i selskabet. Stemmeløse kapitalandele har kun repræsentationsret (dvs. medregnes på generalforsamlingen), hvis det er bestemt i vedtægterne. Repræsentationsret betyder, at kapitalandelene tælles med i "2. led" af de dobbelte majoritetskrav (2 x 2/3 og 2 x 9/10). De stemmeløse kapitalandele opnår m.a.o. en slags "negativ" indflydelse på, om et givent forslag vedtages. SL ophæver den gældende begrænsning for stemmeretsdifferentiering. I dag må stemmeværdien af én aktieklasse ikke overstige 10 gange stemmeværdien af nogen anden aktieklasse. Der kan fremover stemmeretsdifferentieres ubegrænset. Som det kendes fra en række andre lande, kan der fremover udstedes kapitalandele som stykkapitalandele, således at den pågældende kapitalandel ikke har en nominel værdi men derimod repræsenterer en forholdsmæssig andel af den samlede selskabskapital. Hvis et aktieselskab fx har en selskabskapital på kr fordelt på 100 aktier som stykkapitalandele, vil hver aktie repræsentere kr i selskabskapital. Det er fortsat muligt at udstede kapitalandele med en nominel værdi, ligesom stykkapitalandele og kapitalandele med nominel værdi kan kombineres. 4.1 Ejerbog og ejerregister ændringer pr. 1. marts 2010 Ejerbog er en ny fællesbetegnelse for aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen. I aktieselskaber er ejerbogen hverken tilgængelig for offentligheden eller for aktionærerne, men det kan fortsat bestemmes i et aktieselskabs vedtægter, at ejerbogen skal være tilgængelig for aktionærerne. I anpartsselskaber er ejerbogen ikke tilgængelig for offentligheden men skal være tilgængelig for enhver anpartshaver. Ejerbogen skal midlertidigt være offentligt tilgængelig i anpartsselskaber med en anpartskapital på kr. eller mere. Denne midlertidige bestemmelse gælder, indtil reglerne om registrering af betydelige kapitalposter direkte i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system (se nedenfor) træder i kraft. Indtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system er fuldt udbygget, skal ethvert selskab føre en stedse opdateret fortegnelse over såkaldte betydelige kapitalposter, dvs. kapitalejere med en beholdning på 5 % eller mere af stemmerne eller af selskabskapitalen. Enhver, der ønsker det, kan hos selskabet bestille en udskrift eller fil med oplysninger om betydelige kapitalposter mod betaling af evt. gebyr til dækning af udskriftens/filens fremstilling og forsendelse. Denne procedure er midlertidig, jf. umiddelbart nedenfor. 4.2 Ejerbog og ejerregister senere ændringer Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system er udviklet til at kunne håndtere det, skal betydelige kapitalposter indberettes til og føres i dette system det nye ejerregister. Oplysningerne i ejerregisteret er offentligt tilgængelige. 4

5 Selskaberne kan vælge at føre hele ejerbogen og ikke blot storaktionærfortegnelsen via registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, når IT-systemet er færdigudviklet. 5.1 Ledelsen ændringer pr. 1. marts 2010 Der indføres et nyt ledelsesorgan i form af et tilsynsråd, hvilket betyder, at der fremover kan anvendes en "ægte" to-strenget ledelsesmodel. Tilsynsrådet, der skal bestå af minimum 3 personer og vælges af generalforsamlingen, har alene en kontrol- og tilsynsfunktion i forhold til selskabets direktion. Tilsynsrådets opgaver omfatter bl.a. ansættelse og afskedigelse af samt tilsyn med direktionen; sikring af, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen sker på en for selskabet tilfredsstillende måde, og at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. I aktieselskaber er der fremover mulighed for en ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion. I anpartsselskaber kan ledelsesstrukturen organiseres på de samme to måder som i aktieselskaber. Herudover kan anpartsselskaber også fortsat nøjes med en direktion. Ledelsen i et anpartsselskab kan derimod ikke længere bestå af kun en bestyrelse. SL anvender begrebet "det centrale ledelsesorgan", som er bestyrelsen i selskaber med en bestyrelse og direktionen i selskaber med kun en direktion eller med både en direktion og et tilsynsråd. Loven anvender endvidere begrebet "det øverste ledelsesorgan" om bestyrelsen i selskaber med en bestyrelse, direktionen i selskaber med kun en direktion og tilsynsrådet i selskaber med et tilsynsråd. 6.1 Ledelsesansvar ændringer pr. 1. marts 2010 Der ændres med SL ikke på den gældende ansvarsnorm, men muligheden for i visse situationer at fravælge vurderingsberetninger og erklæringer og for senere - at kunne (med-)finansiere selskabets egen overtagelse (selvfinansiering) osv. indebærer, at ledelsen skal være opmærksom på de pligter (og dermed det ansvar), der fx følger med, når ledelsen medvirker til en given handling eller konstruktion, uden at revisor eller anden uvildig tredjemand har forholdt sig til handlingen. Ansvaret for fejlvurderinger ligger i højere grad hos ledelsen, hvis vurderinger/erklæringer fra tredjemand eller andre dokumenter i øvrigt fravælges. Nedenfor følger eksempler på et sådant ansvar. Ledelsen kan naturligvis fortsat vælge at indhente vurderinger mv., uanset at de ikke længere er lovpligtige. Kravet om udarbejdelse af en aktuel mellembalance ved udlodning af ekstraordinært udbytte bortfalder i nogle tilfælde. Hvis ledelsen udnytter muligheden for at undlade udarbejdelse af en aktuel mellembalance, er ledelsen ansvarlig for, at udbyttebetalingen er forsvarlig under hensyn til selskabets aktuelle økonomiske stilling. Køb af egne kapitalandele kan ske ud over 10%-grænsen, blot det sker med de frie reserver. Ledelsen skal påse, at der er tilstrækkelige frie reserver på opkøbstidspunktet. Tidligere kunne ledelsen i et selskab henholde sig til en ejeraftale (en indbyrdes aftale mellem aktionærerne), når den medvirkede til fx en kapitalforhøjelse uden om lovens proratoriske fortegningsret eller anden fravigelse af princippet om lighed blandt aktionærerne. Fordi ejeraftaler ikke længere binder selskabet, jf. nedenfor, vil ledelsen principielt kunne ifalde ansvar ved at medvirke til fx en fravigelse af fortegningsretten, hvis fravigelsen ikke er hjemlet i vedtægterne. På samme måde vil ledelsens medvirken til fx at gennemføre en aktietegning efter en bestemmelse om værn mod udvanding ( anti-dilution ) kunne være ansvarspådragende, så længe værnsreglen kun står i ejeraftalen. Hvis ikke/indtil kapitalejerne "flytter" bestemmelser fra en ejeraftale op i vedtægterne (mere herom i sidste afsnit), anbefales følgende: Når bestemmelser i ejeraftaler, der forrykker det indbyrdes forhold mellem kapitalejerne, skal håndhæves, skal man på den konkrete generalforsamling, der gennemfører handlingen, sikre sig, at alle de forfordelte kapitalejerne stemmer for. Det er ikke nok, at kapitalejerne har tiltrådt en ejeraftale, der generelt giver adgang til denne handling. 5

6 6.2 Ledelsesansvar senere ændringer Muligheden for udskudt indbetaling af selskabskapitalen vil medføre en pligt for ledelsen til at foretage en kreditvurdering af kapitalandelstegnerne på tegningstidspunktet såvel som i forbindelse med aflæggelse af de efterfølgende årsrapporter. Herudover vil ledelsen have pligt til løbende at analysere på, om og i givet fald hvornår den udskudte del af selskabskapitalen skal kaldes. Ved indskud af aktiver i selskabet vil vurderingsberetningen kunne erstattes af en ledelseserklæring (offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), når der enten er tale om aktiver, der har været særskilt værdiansat i en årsrapport for det forudgående regnskabsår eller om børsnoterede aktier. Ledelsen vil her skulle være opmærksom dels på risikoen for forkerte værdiansættelser, dels på om den fastsatte værdi i en årsrapport fortsat afspejler den aktuelle værdi. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling forud for en fusion eller spaltning vil kunne fravælges til gengæld for, at kreditorerne får mulighed for at kræve sig indfriet (forfaldne fordringer) eller få stillet sikkerhed (uforfaldne fordringer). En kreditors manglende anmeldelse af sit krav vil ikke føre til, at kravet fortabes. Ledelsen vil derfor fortsat skulle være opmærksom på alle kreditorkrav ved vurderingen af, om fusionen eller spaltningen skader kreditorernes mulighed for at få indfriet deres fordringer i det fortsættende hhv. modtagende selskab. Selskabets (med-)finansiering af egen overtagelse (selvfinansiering) vil komme til bl.a. at forudsætte, at ledelsen vurderer, at det er forsvarligt at yde lånet. Viser det sig efterfølgende ikke at have været tilfældet, risikerer ledelsen at ifalde ansvar. Helt konkret vil ledelsen herudover skulle påse, at den økonomiske bistand dels gives på sædvanlige markedsvilkår, dels vil der skulle foretages en kreditvurdering af den kreds, der modtager den økonomiske bistand. Det vil ikke sjældent kræve bistand udefra at opfylde disse betingelser. Antager ledelsen ikke ekstern bistand til brug for disse vurderinger, er risikoen for at ifalde ansvar alt andet lige større. 7.1 Kapitalforhøjelse ændringer pr. 1. marts 2010 En række oplysninger og dokumenter kan fremover fravælges af kapitalejerne i enighed. Hvis kapitalforhøjelsen i et aktieselskab gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling, skal der fremlægges (i) seneste godkendte årsrapport, (ii) en bestyrelsesberetning vedrørende væsentlige begivenheder siden aflæggelse af seneste årsrapport og (iii) revisorerklæring med udtalelse om bestyrelsesberetningen (tilsvarende krav gælder ikke for anpartsselskaber). Aktionærerne kan i enighed fravælge fremlæggelsen af disse dokumenter. Ved kapitalforhøjelse gennemført via en gældskonvertering, skal bestyrelsen (eller direktionen i selskaber uden bestyrelse) redegøre bl.a. for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen samt grundene til forslaget om gældskonvertering. Kravet, der gælder for både aktie- og anpartsselskaber, kan fraviges, hvis kapitalejerne er enige om det. Med SL har også anpartshavere fortegningsret ved kapitalforhøjelser, sådan som det hidtil kun har været tilfældet for aktionærer. 7.2 Kapitalforhøjelse senere ændringer Adgangen til at undlade vurderingsberetninger ved kapitalforhøjelse i form af indskud af aktiver, der har været særskilt værdiansat i en årsrapport for det forudgående regnskabsår eller i form af børsnoterede aktier, træder endnu ikke i kraft. 6

7 8.1 Kapitalnedsættelse senere ændringer På et senere tidspunkt bliver det muligt at undlade vurderingsberetning ved kapitalnedsættelse i andre værdier end kontanter mod, at ledelsen udarbejder en erklæring, der bl.a. beskriver aktivet og dets værdi samt fremgangsmåde ved vurderingen mv. Erklæringen vil skulle indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse. Proceduren for gennemførelse af en kapitalnedsættelse med udbetaling eller henlæggelse til særlig reserve bliver på et senere tidspunkt mere smidig, idet "proklamafristen" (kravet om offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system) nedsættes fra 3 måneder til 4 uger, ligesom selve effektueringen af beslutningen vil komme til at ske automatisk efter udløbet af 4 ugers fristen, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forinden modtager en meddelelse fra selskabet om, at kapitalnedsættelsen alligevel ikke skal gennemføres. 9.1 Udbytte ændringer pr. 1. marts 2010 En eventuel bemyndigelse til ledelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte behøver ikke længere optages i vedtægterne men skal alene fremgå af bestyrelsesprotokollen. Ved ekstraordinært udbytte i aktieselskaber skal beslutningen altid vedlægges en balance. Det er ledelsens ansvar at vurdere, om balancen fra seneste årsrapport kan anvendes, eller om der skal udarbejdes en egentlig mellembalance. Der er først krav om udarbejdelse af mellembalance, når balancen fra årsrapporten er mere end 6 måneder gammel. I anpartsselskaber er det op til ledelsen at vurdere, om en beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte de første 6 måneder efter balancedagen i en årsrapport skal vedlægges en mellembalance. Hvis beslutningen om udlodning træffes mere end 6 måneder efter balancedatoen for seneste årsrapport, skal der altid udarbejdes en mellembalance Udbytte senere ændringer På et senere tidspunkt bliver det muligt at undlade vurderingsberetning ved udbytteudlodning i andre værdier end kontanter (dvs. apportudlodning) mod, at ledelsen udarbejder en erklæring, der bl.a. beskriver aktivet og dets værdi samt fremgangsmåde ved vurderingen mv. Erklæringen vil skulle indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse Egne kapitalandele ændringer pr. 1. marts 2010 SL gør det muligt for både aktie- og anpartsselskaber at erhverve egne kapitalandele, forudsat de er fuldt indbetalt. Dette muliggør fremover, at anpartshaveres udtræden af selskabet kan ske via tilbagesalg af anparter til selskabet. Den gældende 10%-grænse ophæves, således at selskabet fremover har ubegrænset adgang til at erhverve egne kapitalandele. Selskabet kan kun erhverve egne kapitalandele i det omfang, der er midler i selskabet, som ville kunne udbetales som ekstraordinært udbytte (dvs. frie reserver). Selskabets beholdning af egne kapitalandele skal fradrages ved vurderingen af, om selskabet overholder kravet til selskabskapital; dvs., at selskabskapitalen skal udgøre mindst kr (A/S) og kr (ApS) efter fradrag af egne kapitalandele. Erhvervelse af egne kapitalandele kan kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen til det centrale ledelsesorgan (typisk bestyrelsen), der kan gives op til 5 år (mod tidligere 18 måneder). 7

8 Hverken aktie- eller anpartsselskaber kan tegne egne kapitalandele. Selskabets beholdning af egne kapitalandele medregnes ikke på selskabets generalforsamlinger og skal fragå ved opgørelsen af alle procentsatser og brøker i loven og vedtægter i relation til de beslutninger, som træffes af kapitalejerne på generalforsamlingen Selvfinansiering (økonomisk bistand) senere ændringer Som udgangspunkt er det stadig ulovligt for et selskab direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab (dvs. fortsat forbud mod selvfinansiering). Når SLs regler på dette område træder i kraft, bliver selvfinansiering dog lovlig på betingelse af, (i) at selskabets centrale ledelsesorgan (typisk bestyrelsen) afgiver en redegørelse om baggrunden for forslaget om at yde økonomisk bistand til tredjemands erhvervelse af kapitalandele (selvfinansiering), selskabets interesse heri, betingelserne herfor, konsekvenserne for selskabet og købesummen for de omhandlede kapitalandele (redegørelsen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system), (ii) at beslutningen er økonomisk forsvarlig, (iii) at ydelsen af økonomisk bistand sker på sædvanlige markedsvilkår, (iv) at der foreligger en kreditvurdering af den kreds, der modtager økonomisk bistand, samt (v) at generalforsamlingen forudgående godkender selvfinansieringen (kræver dobbelt 2/3-flertal). Selvfinansiering vil kun kunne ske med midler, der kunne være anvendt til udlodning som ekstraordinært udbytte, dvs. frie reserver. Regnskabsmæssigt skal selskabet ved selvfinansiering "omklassificere" et beløb svarende til den ydede økonomiske bistand fra posten "Overført overskud" til en post benævnt "Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse", der begge henhører under egenkapitalen. Sidstnævnte post kan ikke anvendes af selskabet til hverken udbytteudlodning, dækning af underskud eller ny selvfinansiering. Som alternativ til selvfinansiering kan fortsat anvendes de almindelige udlodningsformer som fx udbytteudlodning og kapitalnedsættelse med udbetaling, hvilket kan ske i forlængelse af en virksomhedsoverdragelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt Aktionærlån ændringer pr. 1. marts 2010 Aktionær- og anpartshaverlån er stadig ulovlige. Kredsen af udenlandske moderselskaber, der lovligt kan modtage lån fra danske datterselskaber, er udvidet til også at omfatte alle lande, der er OECD-klassificeret i klasse 0 (fx USA, Japan og Australien) og klasse 1 (fx Hong Kong, Taiwan og Tjekkiet) Generalforsamling ændringer pr. 1. marts 2010 Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 4 uger og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist senest 2 uger (mod tidligere 8 dage) før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen kan ske via selskabets hjemmeside. I aktieselskaber skal indkaldelse dog fortsat ske direkte til de aktionærer, der har bedt om det. Der er nu mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen forud for generalforsamlingen, hvis ledelsen finder det formålstjenstligt. Denne mulighed skal i givet fald fremgå af vedtægterne. Tidligere gjaldt det for aktieselskaber generelt, at fuldmagter til brug på generalforsamlingen ikke kunne gives for længere tid end 12 måneder, og at fuldmagter til bestyrelsen skulle gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Denne begrænsning gælder nu kun fuldmagter til selskabets ledelse. Fuldmagter til andre end ledelsen kan herefter gives for en ubegrænset tidsperiode. 8

9 I aktieselskaber kan aktionærer, der ejer 5% eller mere (mod tidligere 10%), fremover forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. I aktieselskaber er det tilstrækkeligt, at dagsordenen og de fuldstændige forslag (samt revideret årsrapport ved ordinær generalforsamling) gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen, fx via selskabets hjemmeside. Kravet om fremlæggelse på selskabets kontor er bortfaldet, ligesom kravet om, at selskabet skal sende dokumenterne til de aktionærer, der har anmodet herom, er bortfaldet. Kravene til børsnoterede selskaber er mere omfattende. Generalforsamlingen kan afholdes på andre sprog end dansk uden tolk. Beslutning om andre sprog end engelsk, norsk og svensk skal vedtages med 2 x 9/10 flertal og optages i vedtægterne. Kapitalejere, der stemmer imod et sådant forsalg, kan kræve sig indløst af selskabet, hvis forslaget vedtages Generalforsamling ændringer pr. 1. maj 2010 I modsætning til hidtidig lovgivning opstiller SL for aktieselskaber en ultimativ frist, der giver aktionærerne ret til at få et emne optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling. Forslag stillet skriftligt mindst 6 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal med på dagsordenen Ejeraftaler ændringer pr. 1. marts 2010 Ved ejeraftaler forstås aftaler mellem kapitalejerne, det vil typisk sige aktionær- og anpartshaveroverenskomster, men også investeringsaftaler m.v. er ejeraftaler i SLs forstand. Hidtil har antagelsen været, at ejeraftaler under visse betingelser var bindende for selskabet og dermed bindende for dirigenten på selskabets generalforsamling. Med SL er ejeraftaler ikke længere bindende for selskabet og dermed heller ikke for de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Dvs., at dirigenten skal se bort fra sådanne aftaler. Ejeraftaler har dog stadig gyldighed mellem parterne, hvorfor misligholdelse fortsat har almindelige civilretlige konsekvenser i form af fx ophævelse og erstatning samt evt. bod, hvis det er aftalt. Kapitalejere, der ønsker at sikre indgåede aftaler (eller dele heraf) selskabsretlig gyldighed, må derfor "overføre" disse aftaler (eller dele heraf) til selskabets vedtægter. Det forudsætter imidlertid, at der er den fornødne tilslutning til vedtægtsændringerne, og at kapitalejerne ikke har problemer med, at bestemmelserne bliver offentligt tilgængelige. Mere herom i sidste afsnit Fusion og spaltning ændringer pr. 1. marts 2010 Kapitalejerne kan i enighed fravælge en række dokumenter i forbindelse med fusion og spaltning. Både aktieselskaber og anpartsselskaber kan: o Fravælge vurderingsmandsudtalelse om fusions-/spaltningsplan og vederlag. o Fravælge spaltningsredegørelse. o Fravælge mellembalancen i spaltninger, uanset at spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter seneste regnskabsår. o Undlade at fremlægge evt. fusions-/spaltningsplan, fusions-/spaltnings-redegørelse mv. 4 uger før den endelige fusions-/spaltningsbeslutning. Anpartsselskaber kan desuden: o Fravælge fusionsredegørelse. o Fravælge mellembalancen i fusioner, uanset at fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter seneste regnskabsår. 9

10 15.2 Fusion og spaltning senere ændringer Både aktieselskaber og anpartsselskaber vil på et senere tidspunkt kunne: o Fravælge kreditorerklæring fra vurderingsmand til gengæld for, at kreditorerne får mulighed for at kræve sig indfriet (forfaldne fordringer) eller få stillet sikkerhed (uforfaldne fordringer). Anpartsselskaber vil på et senere tidspunkt desuden kunne: o Fravælge fusions-/spaltningsplan, hvis der kun deltager anpartsselskaber i fusionen/spaltningen Frister ændringer pr. 1. marts 2010 De generelle anmeldelsesfrister på henholdsvis 2 og 4 uger ensrettes til nu til én generel frist på 2 uger. Dog gælder der for visse selskabsændringer fortsat særlige frister, som fremgår af de enkelte bestemmelser i SL. Hvis intet fremgår af den pågældende bestemmelse, gælder derfor fremover den generelle anmeldelsesfrist på 2 uger. Anmeldelsespligten påhviler "det centrale ledelsesorgan" i selskabet, dvs. bestyrelsen eller direktionen Tjekliste til ajourføring af vedtægter ændringer pr. 1. marts 2010 Indkaldelse til generalforsamling tidligst 4 uger og senest 2 uger før, medmindre vedtægterne indeholder en længere frist. SL giver nye muligheder, som skal afspejles i vedtægterne, hvis de benyttes, bl.a.: o Indkaldelse til generalforsamling via selskabets hjemmeside. o Generalforsamlinger på andre sprog end dansk, engelsk, norsk eller svensk. o Ubegrænset stemmevægtsforskel er nu mulig. Stemmeløse aktier har kun repræsentationsret, hvis det er bestemt i vedtægterne. Giver det behov for ændrede quorumkrav i vedtægterne? o Muligheden for at stille spørgsmål til ledelsen forud for generalforsamlingen skal fremgå af vedtægterne. o o Ny ledelsesstruktur (tilsynsråd) skal afspejles i vedtægterne, hvis det vælges. Aktieselskaber: Dagsorden og forslag skal blot gøres tilgængelige for aktionærerne 2 uger før generalforsamlingen, fx via selskabets hjemmeside. Et evt. krav om fremlæggelse på selskabets kontor kan derfor slettes fra vedtægterne. Det samme kan et evt. krav om, at selskabet skal sende dokumenterne til de aktionærer, der har bedt om det. o Selskabets hjemsted behøver ikke længere fremgå af vedtægterne. En række bestemmelser i ejeraftaler skal "flyttes op" i vedtægterne for at være bindende over for selskabet og ikke blot de bagvedstående kapitalejere, fx: o En kapitalejers ret til at udpege ledelsesmedlemmer ud over, hvad der følger af hans ejerandel. o Anti-dilution bestemmelser (værn mod udvanding), som fx er typiske i ejeraftaler (aktionæroverenskomster) indgået i forbindelse med investeringsaftaler. o Særlige stemmeregler for nærmere identificerede væsentlige beslutninger, hvis bestemte kapitalejere skal tiltræde en give beslutning, for at den er gældende. o Udbytte- og likviditetspræferencer. Nogle bestemmelser i en ejeraftale kan være fortrolige, og kapitalejerne kan ønske at holde dem i et ikke-offentligt tilgængeligt dokument. I så fald benyttes fremgangsmåden beskrevet i pkt. 6.1, sidste afsnit, når bestemmelser i ejeraftaler skal efterleves. Overvej at skrive SLs nye udtryk ind i vedtægterne sammen med eller i stedet for de kendte udtryk, fx hedder aktionær/anpartshaver nu også kapitalejer, og aktiebog/an-partshaverfortegnelse hedder nu blot ejerbog, fx med det kendte udtryk i parentes efter det nye udtryk. 10

11 Vedtægtsændringer, der forringer en kapitalklasses rettigheder, kræver 2/3 flertal hos den forringede klasse, i nogle tilfælde endog 100% tiltræden. De skattemæssige konsekvenser af en vedtægtsændring, der forrykker det vedtægtsbestemte forhold mellem kapitalklasserne, bør analyseres først, da der er risiko for, at en vedtægtsændring medfører, at kapitalandele i skattemæssig henseende betragtes som afstået med afståelsesbeskatning til følge. Endelig skal ejerbogen opdateres for at opfylde de nye skærpede krav til indhold. 18. Hvem er vi? Holst, Advokater er et af Århus' store erhvervsorienterede advokatfirmaer. Holst, Advokater yder full servicerådgivning til klienter i det private erhvervsliv i Danmark og i udlandet, til den offentlige sektor og til privatpersoner. I vores arbejde vægter vi faglighed, kvalitet og etik, og som en moderne advokatvirksomhed fokuserer vi i særlig grad på klienternes juridiske og kommercielle interesser og behov. Hos Holst, Advokater er vi ca. 80 medarbejdere fordelt på ca. 35 jurister og 45 sekretærer, stud.jur.er og administrative medarbejdere. Vi har til huse i Hack Kampmanns historiske bygning i Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C. Såfremt dette nyhedsbrev giver anledning til spørgsmål eller lignende, er man meget velkommen til at kontakte advokat Hanne Jessen Krarup på / T / M

12 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 T, Århus C F,

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere