Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen København V. Sendt pr. mail til: Vedr.: Deres j.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr."

Transkript

1 Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr Sendt pr. mail til: Vedr.: Deres j.nr Tilbudskursen GourmetBryggeriet A/S De har ved af 9. juni 2009 på vegne af Harboes Bryggerier A/S fremsendt udkast til tilbudsdokument og tilbudsannonce vedrørende et pligtmæssigt overtagelsestilbud på GourmetBryggeriet A/S med henblik på Finanstilsynets bemærkninger og godkendelse. Det fremgår af udkast til tilbudsdokument, at Harboes Bryggeri A/S den 4. juni 2009 erhvervede 75,51 % af aktiekapitalen og en tilsvarende andel af stemmerne i GourmetBryggeriet A/S. De 70,99 % af aktierne i GourmetBryggeriet A/S blev erhvervet mod betaling af aktier i Harboes Bryggeri A/S til en favørkurs på 97 kr. pr. aktie. De resterende 4,52 % blev erhvervet mod kontant betaling på 6,4733 kr. pr. aktie. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Det fremgår af udkast til tilbudsdokument, at Harboes Bryggeri A/S tilbyder samme kurs for de resterende aktier i GourmetBryggeriet A/S. Da tilbudskursen afviger væsentligt fra børskursen, har sagen været forelagt Fondsrådet med henblik på en vurdering af, om der skal ske regulering af tilbudskursen. På baggrund af det af Dem oplyste er det Fondsrådets vurdering, at der ikke skal ske regulering af tilbudskursen. Sagens faktiske omstændigheder Harboes Bryggeri A/S indgik den 1. maj en betinget aftale med en række af GourmetBryggeriet A/S hovedaktionærer, omfattende 75, 51 % af selskabets aktiekapital, om overdragelse af aktier i GourmetBryggeriet A/S til Harboes Bryggeri A/S. Aftalen var betinget af en ændring i vedtægterne i GourmetBryggeriet A/S vedrørende en stemmeretsbegrænsning samt af, at Harboes Bryggeri A/S ved gennemførelsen af aftalen erhvervede mindst 70 % af selskabets aktiekapital. På Finanstilsynets hjemmeside under "Om os" og "Hvad kan du forvente af Finanstilsynet" findes information om bl.a. sagsbehandlingstider.

2 2 GourmetBryggeriet A/S er optaget til handel på NASDAQ OMX First North Danmark, og Harboes Bryggeri A/S er optaget handel og notering på NASDAQ OMX, Københavns Fondsbørs. Den 4. juni 2009 blev betingelserne i aftalen opfyldt. Som følge heraf erhvervede Harboes Bryggeri A/S 75,51 % af aktiekapitalen og en tilsvarende andel af stemmerne i GourmetBryggeriet A/S. De 70,99 % af aktierne i Gourmet Bryggeriet A/S blev erhvervet mod betaling af aktier i Harboes Bryggeri A/S til en favørkurs på 97 kr. pr. aktie. De resterende 4,52 % blev erhvervet mod kontant betaling. Gennemsnitskursen på aktierne i GourmetBryggeriet A/S var i følgende perioder forud for købstilbuddets fremsættelse følgende: Handelsdagen før offentliggørelsen af, at Harboes Bryggeri A/S havde indgået betinget overdragelsesaftale om køb af 75,51 % af aktierne i GourmetBryggeriet A/S (30. april 2009) DKK 12,00 pr. aktie 1 måned før offentliggørelse (1. april til 30. april 2009) DKK 12,29 pr. aktie 3 måneder før offentliggørelse (2. februar til 30. april 2009) DKK 11,18 pr. aktie 6 måneder før offentliggørelse (31. oktober 2008 til 30. april 2009) DKK 13,35 pr. aktie 12 måneder før offentliggørelse (2. maj 2008 til 30. april 2009) DKK 19,71 pr. aktie Til sammenligning var gennemsnitskursen for en B-aktie i Harboes Bryggeri A/S på forskellige tidspunkter forud for købstilbuddets fremsættelse følgende: Handelsdagen før offentliggørelsen af, at Harboes Bryggeri A/S havde indgået betinget overdragelsesaftale om køb af 75,51 % af aktierne i GourmetBryggeriet A/S (30. april 2009) 1 måned før offentliggørelse (1. april 2009 til 30. april) 3 måneder før offentliggørelse (2. februar 2009 til 30. april 2009) 6 måneder før offentliggørelse (31. oktober 2008 til 30. april 2009) DKK 110,10 pr. aktie DKK 107,30 pr. aktie DKK 106,28 pr. aktie DKK 105,39 pr. aktie

3 3 12 måneder før offentliggørelse (2. maj 2008 til 30. april 2009) DKK 114,46 pr. aktie Finanstilsynet modtog den 9. juni 2009 udkast til tilbudsdokument og tilbudsannonce fra Dem på vegne af Harboes Bryggeri A/S med henblik på at påse, at tilbudsdokumentet og tilbudsannoncen overholder kravene, der følger af bekendtgørelse nr. 947 af 23. september 2008 om overtagelsestilbud. Finanstilsynet anmodede Dem den 11. juni 2009 om at redegøre for baggrunden for forskellen mellem tilbudskursen og markedskursen. Finanstilsynet modtog den 16. juni 2009 Deres svar. Finanstilsynet anmodede den 17. juni 2009 om yderligere oplysninger til brug for vurderingen af tilbudskursen, herunder om oplysninger om, hvem der tog initiativ til forhandlingerne mellem Harboes Bryggeri A/S og en række aktionærer i GourmetBryggeriet A/S, som dannede grundlag for Harboes Bryggeri A/S erhvervelse af aktiemajoriteten på 75,51 pct. af aktiekapitalen. De svarede på vegne af Harboes Bryggeri A/S ved brev af 19. juni I Deres svar redegør De for baggrunden for aktieoverdragelsen samt en række forhold, der begrunder, at tilbudskursen ikke svarer til markedskursen. De har endvidere den 2. juli 2009 kommet med supplerende oplysninger om de sælgende aktionærer og deres indbyrdes relationer. De har den 1. juli 2009 haft udkast til denne afgørelse i høring og svaret ved brev af 2. juli Initiativ til forhandlingerne Om baggrunden for aktieoverdragelsen anfører De i Deres svar af 17. juni 2009, at initiativet til forhandlingerne om Harboes Bryggeri A/S overtagelse af GourmetBryggeriet kom fra [A] [udeladt]. Det fremgår endvidere af Deres svar, at det er Harboes Bryggeri A/S indtryk, at [A] fandt det ønskeligt, at GourmetBryggeriet A/S af hensyn til virksomhedens overlevelsesmuligheder på længere sigt kom under et nyt og finansielt stærkt ejerskab, som samtidig kunne medføre synergieffekt for begge parter, og at [A] på baggrund af Harboes Bryggeri A/S og GourmetBryggeriet A/S flerårige forretningsmæssige samarbejde valgte at gå til Harboes Bryggeri A/S.

4 4 De bemærker i den forbindelse, at GourmetBryggeriet A/S har et tilsvarende samarbejde med et andet dansk bryggeri, og at Harboes Bryggeri A/S ikke har kendskab til, om [A] også forhandlede med dette bryggeri. Derudover fremgår det af Deres svar, at Harboes Bryggeri A/S ikke er bekendt med, at der skulle bestå forhold i GourmetBryggeriet A/S eller hos nogen af de femten sælgende aktionærer, som for selskabet eller nogen af aktionærerne nødvendiggjorde en overtagelse/et aktiesalg på kort sigt. Forhandlingsforløbet Om forhandlingsforløbet har De oplyst, at de første sonderinger mellem [A] og Harboes Bryggeri A/S på grundlag af [A s] henvendelse fandt sted i slutningen af februar/begyndelsen af marts Derudover har De oplyst, at Harboes Bryggeri A/S efter aftale med GourmetBryggeriet A/S ledelse gennemførte en begrænset due diligence undersøgelse af GourmetBryggeriet A/S umiddelbart inden den betingede aktieoverdragelsesaftales indgåelse den 1. maj. Undersøgelsen medførte ikke ændringer i de forhandlede vilkår for aktieoverdragelsen. De har endvidere oplyst, at Harboes Bryggeri A/S, på baggrund af en due diligence undersøgelse af GourmetBryggeriet A/S, blev bestyrket i sin formodning om, at der er behov for nedskrivning af visse aktiver på GourmetBryggeriet A/S balance, og at driftsresultatet for 2008/2009 må forventes at blive ringere end hidtil antaget af GourmetBryggeriet A/S ledelse, hvilket understøttede Harboes Bryggeri A/S opfattelse af værdien af GourmetBryggeriet A/S igennem hele forhandlingsforløbet. Harboes Bryggeri A/S kendskab til sælgerne De har oplyst, at Harboes Bryggeri A/S frem til den 1. maj var uden kendskab til identiteten af de sælgende aktionærer - bortset fra [A s] selskab - og antallet af disse, idet enhver kontakt til de potentielle aktiesælgere blev varetaget af [A]. De har endvidere oplyst, at det er Harboes Bryggeri A/S opfattelse, at de sælgende aktionærer ikke udgør eller udgjorde en samarbejdende gruppe eller på anden måde en gruppe, der handlede i indbyrdes forståelse. Baseret på forløbet under forhandlingerne er det tværtimod Harboes Bryggeri A/S opfattelse, at [A] i forløbet havde kontakt til en lang række potentielle aktiesælgere, uden at der før til allersidst var sikkerhed for, hvilke aktionærer der ville sælge deres aktier til Harboes Bryggeri A/S. De gør i den forbindelse opmærksom på, at de femten sælgende aktionærer efter Harboes Bryggeri A/S opfattelse ikke udgjorde de femten stør-

5 5 ste aktionærer, men omfattede en række af de største aktionærer i GourmetBryggeriet A/S. Endvidere har De på Finanstilsynets anmodning redegjort nærmere for de sælgende aktionærer og deres indbyrdes relationer. I den forbindelse har De oplyst, at det er Harboes Bryggeri A/S opfattelse, at i hvert fald hovedparten mindst ti af de femten sælgende aktionærer må betegnes som indbyrdes uafhængige. Som tidligere oplyst er [A] [udeladt]. Harboes Bryggeri A/S betingede sig derfor i forbindelse med forhandlingerne, at [A] [udeladt]. Endvidere afgav [A s] sælgende selskab og [A] en række indeståelser over for Harboes Bryggeri A/S. De har endvidere oplyst, at de af [A] og hans selskab afgivne indeståelser og [udeladt] er udtryk for sædvanlige vilkår for en sælgende hovedaktionær i en situation som den aktuelle. Det bemærkes, at Finanstilsynet har modtaget kopi af [udeladt]. Bortset herfra svarer [udeladt]. Harboes Bryggeri A/S baggrundskendskab til GourmetBryggeriet A/S Om Harboes Bryggeri A/S baggrundskendskab til GourmetBryggeriet A/S anfører De, at Harboes Bryggeri A/S i flere år haft et forretningsmæssigt samarbejde med GourmetBryggeriet A/S, idet Harboes Bryggeri A/S producerer en del af GourmetBryggeriet A/S' produkter. Ledelsen i Harboes Bryggeri A/S har som følge heraf dels haft et vist generelt kendskab til GourmetBryggeriet A/S virksomhed og driftsmæssige forhold, dels haft et betydeligt samarbejde med GourmetBryggeriet A/S [udeladt] Harboes Bryggeri A/S prisfastsættelse af GourmetBryggeriet A/S De anfører, at det baseret på Harboes Bryggeri A/S indgående kendskab til bryggeri branchen og markedet samt den viden om GourmetBryggeriet A/S, som man havde fra GourmetBryggeriet A/S regnskaber og samarbejdet med GourmetBryggeriet A/S, fra start af var Harboes Bryggeri A/S opfattelse, at værdien af GourmetBryggeriet A/S lå i niveauet DKK mio., uanset at en værdiansættelse baseret på den daværende aktiekurs på NASDAQ OMX First North, Danmark umiddelbart ville medføre en væsentligt højere pris. De anfører endvidere, at de væsentligste årsager hertil var dels Harboes Bryggeri A/S negative fremtidsforventninger til specialølsmarkedet som sådan og indvirkningerne heraf på GourmetBryggeriet A/S, herunder en forventning om øgede tab på driften, dels Harboes Bryggeri A/S opfattelse af behov for nedskrivning af visse aktiver på GourmetBryggeriet

6 6 A/S balance. Det var således vurderingen i Harboes Bryggeri A/S, at GourmetBryggeriet A/S under de nuværende markeds- og driftsbetingelser ville kunne overleve i måske et år. Tilbudskursen og prisfastsættelsen af i aktien i GourmetBryggeriet A/S De har om fastsættelsen af tilbudskursen fremført, at den omstændighed, at femten af Harboes Bryggeri A/S uafhængige aktionærer sælger i alt 75,5 % af selskabets samlede aktiekapital til Harboes Bryggeri A/S, som ikke i forvejen er aktionær i selskabet, og som ikke handler "i forståelse" med disse aktionærer, indebærer, at tilbudskursen skal fastsættes til den pris, som Harboes Bryggeri A/S betalte de femten aktionærer for en aktie i GourmetBryggeriet A/S. De anfører prisen er i overensstemmelse med 8, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud og derfor ikke skal reguleres af Finanstilsynet, idet tilbudskursen ikke er væsentligt lavere end markedskursen, og ingen af de øvrige reguleringsmuligheder, jf. 8 stk. 2, i bekendtgørelsen, foreligger i dette tilfælde. De anfører endvidere, at kursen, hvortil aktierne i GourmetBryggeriet A/S har været handlet på NASDAQ OMX First North, Danmark, ikke afspejler aktiens reelle markedsværdi. De fremfører, at dette skyldes dels, at aktien er illikvid, dels at aktien efter Harboes Bryggeri A/S opfattelse i øvrigt udelukkende eller i altovervejende grad handles af private småinvestorer, og at der ikke finder en retvisende kursdannelse sted på grundlag af denne handel. De anfører, at det må lægges til grund, at handelskursen for aktierne i GourmetBryggeriet A/S på NASDAQ OMX First North, Danmark ikke afspejler en reel kursdannelse og derfor ikke er udtryk for aktierne i GourmetBryggeriet A/S værdi. Dette skyldes efter Harboes Bryggeri A/S opfattelse især to forhold. For det første må aktien i GourmetBryggeriet A/S for en stor del af de tilbageværende ca aktionærer antages at være en "liebhaver" -aktie, som besiddes i småposter af private småinvestorer af andre grunde end investering for afkastets skyld, herunder for at kunne møde til selskabets årlige generalforsamlinger, hvor der er udskænkning af selskabets produkter til de fremmødte. Dette må antages at gælde en betydelig del af især de helt små aktionærer. Dette underbygges også af den meget lille likviditet i aktien. De bemærker i den forbindelse i den forbindelse, at den gennemsnitlige beholdningsstørrelse for de tilbageværende ca aktionærer, der be-

7 7 sidder i alt aktier, er 450 aktier, svarende til nominelt DKK 225 aktier. For det andet handles aktierne i GourmetBryggeriet A/S tilsyneladende slet ikke af større institutionelle investorer eller andre professionelle aktieinvestorer, hvilket også understreges af den meget lille likviditet og den gennemsnitlige handelsstørrelse. Det er derfor ikke traditionelle prisdannelsesmekanismer, der bestemmer handelskursen. Fraværet af professionelle investorer indikerer efter Harboes Bryggeri A/S opfattelse, at kursen på børsen har været for høj i forhold til sådanne professionelle investorers opfattelse af aktiens sande markedsværdi. Uanset hvor illikvid aktien i øvrigt måtte være, vil der altid kunne fastsættes en markedspris, som professionelle investorer vurderer, er rimelig, og som de derfor er villige til at købe til. Dette har ikke været tilfældet med aktierne i GourmetBryggeriet A/S, hvorfor prisfastsættelsen ikke har været effektiv og i stedet udelukkende har været baseret på private småinvestorers handel med andre private småinvestorer. De bemærker, at budsiden har ligget tæt på den implicitte værdi, som en aktie i GourmetBryggeriet A/S forventes at kunne ombyttes til i Harboes Bryggeri A/S B-aktier set i forhold til kursen på aktierne i GourmetBryggeriet A/S siden 1. maj 2009, hvor transaktionen blev offentliggjort. Der er således med tilbuddet lagt en bund under budsiden for aktien GourmetBryggeriet A/S baseret på prisfastsættelsen af B-aktien i Harboes Bryggeri A/S (97: 6,4733 = ca. 14,98 stk. aktier i GourmetBryggeriet A/S, som kan ombyttes til 1 stk. B-aktie i Harboes Bryggeri A/S). De fremfører, at det er Harboes Bryggeri A/S synspunkt, at traditionelle prisdannelsesmekanismer for noterede aktier i et selskab som Gourmet- Bryggeriet A/S ville føre til en betydeligt lavere aktiekurs. Begrundelsen herfor er, at selskabet befinder sig i en generelt kriseramt branche, som realiserer underskud på driften, og som har aktiver, svarende til halvdelen af selskabets regnskabsmæssige egenkapital, bundet i produktionsbygninger og -anlæg, der kun vanskeligt ville kunne finde anden anvendelse eller afhændes uden meget betydelige tab. Heraf følger også, at en traditionel værdiansættelse, baseret på regnskabsmæssig indre værdi, ville indebære, at egenkapitalen ville blive reduceret med det negative driftsresultat samt en nedskrivning af primært anlægsaktiver, som efter Harboes Bryggeri A/S vurdering er en nødvendighed, hvorved aktiekursen ligeledes ville blive forholdsmæssigt reduceret.

8 8 Endelig anfører De, at der ved vurderingen af tilbudskursen må tages højde for det favørelement, der ligger i en ombytning af GourmetBryggeriet A/S aktier med B-aktier i Harboes Bryggeri A/S til en ikke ubetydelig favørkurs. Gennemsnitskursen på B-aktierne i Harboes Bryggeri A/S på NASDAQ OMX Copenhagen har således siden 1. maj 2009 i gennemsnit ligget ca. 28 % højere i forhold til ombytningskursen på DKK 97 pr. B-aktie. Tidligere praksis De bemærker, at Finanstilsynets afgørelse af den 21. juni 2006 ikke er relevant i det foreliggende tilfælde, allerede fordi Harboes Bryggeri A/S erhvervede hele 75,51 % af GourmetBryggeriet A/S aktiekapital fra femten af Harboes Bryggeri A/S uafhængige aktionærer, der alle har fundet, at en pris, svarende til tilbudskursen, var rimelig. Om GourmetBryggeriet A/S Det fremgår af tilbudsdokumentet, at GourmetBryggeriet A/S der blev stiftet i 2005, er et specialølsbryggeri, hvis primære virksomhed er produktion og salg af øl i Norden. Siden den 13. december 2006 har aktierne i GourmetBryggeriet A/S været noteret på NASDAQ OMX First North, Danmark. Selskabet har ca aktionærer. Gourmet Bryggeriet A/S offentliggjorde den 27. februar 2009 sin halvårsmeddelelse pr. 31. december Heraf fremgik følgende ikkereviderede hovedtal: Beløb i DKK halvår 2008/ halvår 2007/2008 Indtjening Nettoomsætning Resultat før skat Periodens resultat efter skat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrøm Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm

9 9 De har anført, at det blandt andet fremgår at GourmetBryggeriet A/S årsrapport for 2006/2007, at selskabet i regnskabsperioden erhvervede grunde og bygninger for ca. DKK 8,1 mio., således at ca. DKK 20,6 mio. af den bogførte egenkapital på ca. DKK 45,2 mio. herefter var bundet i materielle anlægsaktiver (produktionsbygninger og -anlæg samt maskiner). GourmetBryggeriet A/S realiserede i regnskabsårene 2005/2006 (15 måneder), 2006/2007 og 2007/2008 et resultat efter skat på henholdsvis ca. DKK 1,9 mio., DKK - 1,3 mio. og DKK 0,1 mio. Det fremgik endvidere af GourmetBryggeriet A/S halvårsmeddelelse (pr. 31. december 2008) af den 27. februar 2009, at selskabets ledelse på daværende tidspunkt forventede et resultat efter skat for 2008/2009 på ca. DKK - 3,5 mio. Af halvårsmeddelelsen fremgik endvidere blandt andet, at selskabets forventninger til resultatet før skat for regnskabsåret 2008/2009 nedjusteres til et negativt resultat i niveauet DKK 3,5 mio. (mod DKK 0,1 mio. i 2007/2008), at der fortsat forventes en nettoomsætning i niveauet DKK mio. for øldriften (mod DKK 24,6 mio. i 2007/2008) og således fortsat en væsentlig omsætningsvækst, at nedjusteringen af resultatforventningerne er et resultat af de ændrede markedsvilkår som følge af den fortsatte økonomiske afmatning, at den generelle usikkerhed om den økonomiske udvikling gør, at forventningerne om den fremtidige udvikling selv på en seks måneders horisont er behæftet med betydelig usikkerhed. Selskabet har efterfølgende nedjusteret forventningerne til årets resultat i selskabsmeddelelse af 23. juni Af meddelelsen fremgår, at selskabet tidligere har nedjusteret forventningerne til indtjeningen for 2008/09 (-3,5 mio. kr.), og at resultatet nedjusteres yderligere således, at det der forventes et negativt resultat før skat i niveauet 7,0 mio. kr. Det oplyses i meddelelsen, at nedjusteringen skal ses i lyset af det fortsatte vanskelige økonomiske klima, hvor omsætningen i månederne april - maj 2009 har været markant lavere end forventet. Den lavere realiserede volumen kombineret med et generelt nettoprisfald har reduceret indtjeningen betydeligt. Samtidig har det i samme periode blandt andet været nødvendigt at foretage nedskrivninger af tilgodehavender.

10 10 Nettoomsætningen for ølforretningen forventes nu at udgøre ca mio. kr.for helåret 2008/09 (tidligere forventet mio. kr.). Set i forhold til samme periode sidste år svarer dette til en fremgang på ca. 25 %. Indre værdi På baggrund af, at GourmetBryggeriet A/S egenkapital pr. 31. december 2008 udgjorde kr. og antallet af aktier er , beregnes den indre værdi pr. aktie pr. 31. december 2008 til 10,83 kr. Handlen i aktierne i GourmetBryggeriet A/S Det kan ses af handelsdata fra NASDAQ OMX Firsth North Danmark, at aktierne i GourmetBryggeriet A/S ikke handles dagligt, og at der er ganske få daglige handler. Det ses endvidere, at handlerne sker i små mængder, hvor værdien af de enkelte transaktioner kun beløber sig til få tusinder kroner. Efter Finanstilsynets oplysninger ses, at handlerne i aktierne stort set alle er foretaget at private investorer. Det retlige grundlag 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. har følgende ordlyd: Overdrages en aktiepost direkte eller indirekte i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, til en erhverver eller til personer, der handler i forståelse med denne, skal erhververen give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen 1) kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet, 2) får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer, 3) får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt, 4) på grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller 5) kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne. Det fremgår af 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 947 af 23. september 2008 om overtagelsestilbud, at tilbudskursen mindst skal svare til den højeste pris, som tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med tilbudsgiver, har betalt for de allerede erhvervede aktier i de 6 måneder, der går forud for tilbuddets afgivelse. Finanstilsynet har i medfør af 8, stk. 2, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, mulighed for at regulere tilbudskursen fastsat i stk. 1 op eller ned, hvis: 1. kursen på de pågældende aktier er blevet manipuleret,

11 11 2. kursen generelt eller i det foreliggende tilfælde er blevet påvirket af ekstraordinære begivenheder, 3. tilbuddet afgives med henblik på at redde et nødlidende selskab, 4. prisfastsættelsen er et udtryk for omgåelse af ligebehandlingsprincippet, eller 5. tilbudskursen er væsentlig lavere end markedskursen. Finanstilsynet kan ved regulering af tilbudskursen de i 8, stk. 4, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, anvende følgende kriterier: 1. Den højeste kurs tilbudsgiver har erhvervet aktier til i de 12 måneder, der går forud for tilbudsgivers meddelelse i medfør af 4, stk. 1 og 3, 2. gennemsnitskursen i de 12 måneder, der går forud for tilbudsgivers meddelelser i medfør af 4, stk. 1 og 3, 3. målselskabets likvidationsværdi, eller 4. andre objektive kriterier. Det følger af 84, stk. 2, nr. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., at Fondsrådet træffer afgørelse i sager af principiel karakter samt i sager, der har videregående betydelige følger for aktørerne på værdipapirhandelsmarkedet. Det følger af 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., at afgørelser truffet i henhold til 84, stk. 2, nr. 1, skal offentliggøres. Offentliggørelsen skal omfatte virksomhedens navn. Offentliggørelse efter stk. 1 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Tidligere praksis Finanstilsynet modtog en anmodning om en tilkendegivelse af, om Finanstilsynet ville regulere en tilbudskurs, der skal tilbydes selskabets øvrige aktionærer i medfør af 31 i lov om værdipapirhandel m.v., i forbindelse med et påtænkt køb af en kontrollerende aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller en alternativ markedsplads. Købet af den kontrollerende aktiepost skulle gennemføres til en kurs, der efter det oplyste svarede til selskabets indre værdi. Markedskursen havde i den forudgående periode ligget væsentligt højere. Købskursen var således 45,9 % lavere end gennemsnitskursen de seneste 6 måneder. Det var Finanstilsynets vurdering, at den betydelige forskel mellem den påtænkte købskurs og markedskursen, i det foreliggende tilfælde ville

12 12 medføre, at Finanstilsynet hvis købet blev gennemført ville foretage en justering af tilbudsprisen med udgangspunkt i markedskursen, medmindre erhververen ville kunne påvise, at markedskursen ikke var korrekt. Begrundelsen herfor var, at udgangspunktet om højeste pris, jf. 8, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt aktionærers oplysningsforpligtelser, byggede på antagelsen om det effektive marked og prisdannelse, hvorved investorerne var sikret en rimelig pris for deres aktier i forbindelse med et kontrolskifte i selskabet. Det var således Finanstilsynets opgave at beskytte aktionærerne mod en urimelig prisfastsættelse i forbindelse med et kontrolskifte, jf. 8, stk. 2, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt aktionærers oplysningsforpligtelser. Der kunne ikke fremlægges objektive grunde, der kunne forklare eller underbygge, at markedskursen på aktierne ikke afspejlede en reel markedsværdi. Sagen havde været forelagt Fondsrådet. Finanstilsynets vurdering Deres klient Harboes Bryggerier A/S har den 4. juni 2009 erhvervet 75,51 % af aktiekapitalen. De har oplyst, at Harboes Bryggerier A/S ikke tidligere har erhvervet aktier i GourmetBryggeriet A/S. Harboes Bryggerier A/S har ved erhvervelsen opnået kontrol med GourmetBryggeriet A/S og skal derfor i medfør af 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser. De har på vegne af Deres klient fremført, at prisen er i overensstemmelse med 8 stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud og derfor ikke skal reguleres af Finanstilsynet, idet tilbudskursen ikke er væsentligt lavere end markedskursen og ingen af de øvrige reguleringsmuligheder, jf. 8 stk. 2, i bekendtgørelsen foreligger i dette tilfælde. Det følger imidlertid af 8, stk. 2, nr. 5, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, at Finanstilsynet kan regulere tilbudskursen, når den er væsentligt lavere end markedskursen. Det er Finanstilsynets opfattelse, at udgangspunktet om højeste pris i 8, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, bygger på antagelsen om det effektive marked og prisdannelse, hvorved investorerne er sikret en rimelig pris for deres aktier i forbindelse med et kontrolskifte i selskabet. Det er endvidere Finanstilsynets opfattelse, at 8, stk. 2, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud skal sikre investorer og tilbudsgiver mod en urimelig prisfastsættelse. Hvornår der er tale om urimelighed, der kan udløse

13 13 anvendelse af 8, stk. 2, vil afhænge af, hvilke omstændigheder, jf. 8, stk. 2, nr. 1-5, der begrunder reguleringen af tilbudskursen. Regulering af tilbudskursen i medfør af 8, stk. 2, nr. 5, om en tilbudskurs, der er væsentligt lavere end markedskursen, må forudsætte, at prisfastsættelsen er åbenbar urimelig, jf. herved, at de øvrige punkter i stk. 2 alle har en alvorlig årsag som baggrund for reguleringsmuligheden. Den påtænkte tilbudskurs for aktierne i GourmetBryggeriet A/S var 46,01 pct. lavere end den gennemsnitlige børskurs dagen før offentliggørelsen af den betingede aftale. Endvidere var den påtænkte tilbudskurs, 48,93 pct. lavere end gennemsnitkursen den seneste måned, 47,02 pct. lavere de seneste 3 måneder, 52,85 pct. lavere de seneste 6 måneder og 67,32 pct. lavere de seneste 12 måneder før offentliggørelsen af den betingede aftale. Da sælgerne af den kontrollerende aktiepost er tilbudt kontant betaling skal vurderingen af, hvorvidt tilbudskursen er væsentligt lavere end markedsværdien, som den er fastsat i fri handel på børsmarkedet, ske på baggrund af den kontante tilbudskurs og ikke værdien af de tilbudte aktier. Det skal bemærkes, at i de tilfælde, at aktierne i GourmetBryggeriet ombyttes til aktier i Harboes Bryggerier A/S, ses tilsvarende forskelle mellem den påtænkte tilbudskurs og værdien af en aktie i Harboes Bryggerier A/S, idet forskellen dog er mindre. På baggrund af ombytningsforholdet var den påtænkte tilbudskurs for aktierne i GourmetBryggeriet A/S 38,77 pct. lavere end den gennemsnitlige børskurs på en aktie i Harboes Bryggerier A/S dagen før offentliggørelsen af den betingede aftale. Endvidere var den påtænkte tilbudskurs, 44,02 pct. lavere end gennemsnitkursen den seneste måned, 41,79 pct. lavere de seneste 3 måneder, 48,81 pct. lavere de seneste 6 måneder og 60,90 pct. lavere de seneste 12 måneder før offentliggørelsen af den betingede aftale. Det må det således konstateres, at tilbudskursen objektivt set er væsentligt forskellig fra markedsværdien, som den er fastsat i fri handel på børsmarkedet. Til det af Harboes Bryggeriers A/S anførte om, at GourmetBryggeriet A/S under de nuværende markeds- og driftsbetingelser vil kunne overleve måske i et år, skal det bemærkes, at Gourmet-Bryggeriet A/S har en meget betydelig egenkapitalandel målt i forhold til balancesummen, og at det forventede underskud til året før skat er på 7,0 mio. kr., sammenholdt

14 14 med en egenkapital pr. 1. halvår 2008/2009 på 41,8 mio. kr. og likvide beholdninger pr. 30. juni 2008 på 9,7 mio. kr. Det skal herefter vurderes om, De i tilstrækkelig grad har begrundet, at den kurs, der handles til på børsmarkedet, ikke afspejler selskabets værdi. Det forhold, at en række aktionærer, som er uafhængige af Harboes Bryggeri A/S, efter det af Dem oplyste har solgt i alt 75,5 % af selskabets samlede aktiekapital til en erhverver, som ikke i forvejen er aktionær i selskabet, og som ikke handler "i forståelse" med disse aktionærer, taler efter Finanstilsynets vurdering imod at regulere tilbudskursen. Den omstændighed, at initiativtager til salget af GourmetBryggeriet A/S, der som [udeladt] har et detaljeret og indgående kendskab til selskabet, taler ligeledes efter Finanstilsynets vurdering imod at regulere tilbudskursen. Endvidere taler det forhold, at i hvert fald hovedparten mindst ti af de femten sælgende aktionærer - efter det af Dem oplyste må betegnes som indbyrdes uafhængige, imod at regulere tilbudskursen. Derudover taler det forhold, at der er tale om en aktie med ringe omsætning, imod at regulere tilbudskursen. Således var der i perioden 30. april til 2008 til 30. april 2009 i over 20 pct. af handelsdagene ingen omsætning, og på handelsdage ofte kun med ganske få daglige handler. Tilmed handles hyppigt i små mængder, hvor værdien af de enkelte transaktioner kun beløber sig til få tusinder kroner. Ligeledes taler den omstændighed, at de handlende aktionærer efter Finanstilsynets oplysninger stort set alle har været private investorer, imod at regulere tilbudskursen. Endelig kan det vedrørende prisdannelsen i aktien bemærkes, at den gennemsnitlige handelskurs den 1. maj 2009 efter offentliggørelsen af det forestående tilbud alene faldt fra kurs 12,00 til kurs 10,39, og at markedet således ikke fuldt ud indregnede lavere den erhvervede pris på 6,4733. Finanstilsynet har lagt vægt på, at Harboes Bryggerier A/S har erklæret, at der ikke i forbindelse med købet af 75,5 % af Gourmetbryggeriet A/S aktiekapital er ydet de sælgende aktionærer nogen former for modydelse, ud over det vederlag, der modsvarer tilbudskursen, som Harboe vil tilbyde de resterende aktionærer. Finanstilsynet har i den forbindelse bemærket, at [udeladt] er indgået på sædvanlige vilkår. Finanstilsynet har endvidere ved vurderingen lagt vægt på, at aftalen om køb af den kontrollerende aktiepost på 75,5 % af aktiekapitalen og stemmerettigheder i GourmetBryggeriet A/S efter det over for Finanstilsynet oplyste er indgået mellem en række uafhængige parter.

15 15 Finanstilsynet finder herefter ikke noget grundlag for at tilsidesætte tilbudskursen på 6,4733 kr. pr. aktie. Tilbudskursen kan på den baggrund ikke siges at være åbenbar urimelig, og der vil således ikke på det foreliggende grundlag ske regulering af tilbudskursen. Spørgsmål kan rettes til Stefan Gotfredsen, tlf , Med venlig hilsen Camilla Søborg kontorchef Stefan Gotfredsen fuldmægtig

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S

FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Affitech A/S Finanstilsynets afgørelse af 26.

Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Affitech A/S Finanstilsynets afgørelse af 26. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Advokatfirma Att: Advokat Sune Reinholth Nyland St. Kongensgade 69 1264 København K 28. maj 2010 Ref. emm Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Meddelelse nr. 4-2010 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 2010.03.03 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs

Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Forord Afgørelser og Udtalelser indeholder de sager fra det forløbne år, som Fondsbørsen vurderer, har betydning for

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5 KlimaInvest A/S Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +45 70 23 62 74 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 8.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2015, den 3. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 25 49 38 77) på selskabets adresse beliggende Herstedøstervej

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere