HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL FAX HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE 1. BAGGRUND 1.1 Etablering af havbrug er underlagt et krav om etablerings- og driftstilladelse efter fiskeriloven, jf. bekendtgørelse nr. 122 af 1. marts 1991 om etablering og drift af havbrug. Sådanne tilladelser meddeles af Natur Erhvervsstyrelsen (tidligere Fiskeridirektoratet). Havbrug er endvidere underlagt de almindelige regler om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. I 2006 blev havbrug således medtaget under bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed bilag 2. I henhold til bekendtgørelse nr. 143 af 1. marts 2006 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed skal eksisterende havbrug have indsendt ansøgning om godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven inden 15. marts Forud herfor var havbrug underlagt krav om miljøtilladelse efter bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeopdræt. Tilladelsen blev meddelt af amtet. 1.2 Vi er på denne baggrund blevet anmodet om at vurdere, om eksisterende havbrug vil være underlagt reglerne om VVM pligt og/eller habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med overgangen til reglerne om miljøgodkendelse i de tilfælde i) hvor et eksisterende havbrug ikke ændres eller udvides, ii) hvor flere eksisterende havbrug sammenlægges eller flyttes til en anden lokalitet, og iii) hvor et havbrug skal have revurderet sin miljøgodkendelse. 2. KONKLUSION 2.1 Eksisterende havbrug, der skal miljøgodkendes, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af reglerne om VVM pligt efter VVM-bekendtgørelsens 3. Såfremt der er sket anlægsarbejder eller andre fysiske ændringer på havbruget, siden havbrug blev omfattet af VVM-reglerne (i henholdsvis 1994 (bilag 1) og i 1997/1999 (bilag 2)), kan det dog 1 6. JUNI 2012

2 ikke udelukkes, at VVM reglerne skal finde anvendelse på et eksisterende havbrug i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Er der ikke foretaget anlægsarbejder eller andre fysiske ændringer af havbruget efter det relevante år, vil havbruget på baggrund af den eksisterende praksis fra EU domstolen efter vores opfattelse ikke være underlagt reglerne om VVM pligt. 2.2 Såfremt der gennemføres ændringer eller udvidelser af et eksisterende havbrug, f.eks. ved sammenlægning, eller såfremt havbruget ønskes flyttet til en ny lokalitet, vil ændringen/udvidelsen eller etableringen på en ny lokalitet være omfattet af VVM reglerne. 2.3 Både for eksisterende havbrug, som skal have fornyet deres midlertidige miljøgodkendelse, og for havbrug som ændres, udvides eller flyttes, gælder det, at der skal udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering, såfremt myndigheden vurderer, at havbruget - enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter - kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 2.4 En revurdering af en miljøgodkendelse for et havbrug er ikke i sig selv undergivet reglerne om VVM eller habitatkonsekvensvurdering. 3. JURIDISK VURDERING 3.1 VVM-pligt Retsgrundlag Havbrug reguleres af bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (herefter benævnt VVM-bekendtgørelsen). Havbrug er både omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 punkt 32, "Saltvandsbaseret fiskeopdræt, hvor det samlede anlægsprojekt er placeret indenfor en afstand af 1 sømil fra kysten - dog undtagen opdræt indenfor de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller vandplan udlagte områder til fiskeopdræt", og bilag 2 punkt 1e, "Intensivt fiskeopdræt, herunder tillige anlæg på søterritoriet bortsat fra anlæg placeret helt eller delvis i en større afstand fra kysten end 1 sømil". Det fremgår af bilag 2, at anlæg, der samtidig er omfattet af bilag 1, behandles efter 3, stk. 1. Af 3, stk. 1 fremgår det at: "Ved nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, som er opført på bilag 1, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget (VVM-pligt)" JUNI 2012

3 Som udgangspunkt skal der således udarbejdes en VVM-redegørelse for alle nye havbrug og ved væsentlige ændringer af bestående havbrug, der kan sidestilles med nye anlæg. Såfremt området, hvori havbruget er placeret, er udlagt til fiskeopdræt i en endeligt vedtaget kommuneplan eller vandplan, er havbruget dog ikke VVM-pligtigt efter 3, stk. 1. Da havbruget formentlig i denne situation er omfattet af bilag 2, punkt 1e, vil der, selvom området er udlagt til fiskeopdræt i en kommune- eller vandplan, sandsynligvis skulle foretages en VVM-screening ved etablering af nye havbrug og ændringer eller udvidelser af eksisterende havbrug. Anlæg omfattet af bilag 2 er reguleret af bekendtgørelsens 3, stk. 2, hvoraf det følger at: "Ved nyanlæg og ændringer af bestående anlæg, som er opført på bilag 2, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt)". Screeningen skal afgøre, om anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse. Reglerne gælder for havbrug placeret indenfor en afstand af 1 sømil fra kysten. Den 25. april 2012 blev bekendtgørelse nr. 382 om VVM af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten vedtaget. Reglerne er stort set de samme, som hvis havbruget var omfattet af bilag 2 til VVMbekendtgørelsen, men for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, hvorvidt havbruget er VVM-pligtigt Eksisterende havbrug Af Vejledning til VVM i planloven af 12. marts 2009, s. 71 følger det at: "Gennemførelse af en VVM-procedure forud for en ny miljøgodkendelse vil være nødvendig, hvis der ikke tidligere har været gennemført en VVM-procedure, der er fortsat dækkende for det pågældende anlægsprojekt, hvortil der skal gives en ny tilladelse eller (miljø-) godkendelse, og kun når der er mulighed for at fastsætte nye krav og vilkår i den pågældende godkendelse eller tilladelse" JUNI 2012

4 Det samme synspunkt er gengivet i Skov og Naturstyrelsens notits af 22. oktober 2007 om "VVM af eksisterende anlæg": "Anlæg omfattet af VVM-bekendtgørelsen skal screenes og/eller miljøvurderes (VVM) før der med-deles tilladelse eller godkendelse, jf. 2, stk, 3, jf. 3, stk. 1 og 2 til etablering, udvidelse eller ændring. Det gælder også for anlæg, der er lovligt etableret på et tidspunkt, hvor de ikke var omfattet af VVM-bestemmelserne, når der efterfølgende igangsættes en godkendelses- eller tilladelsesprocedure, hvor der træffes afgørelse om nye vilkår, og når den nye tilladelse er en betingelse for fortsat drift". Som baggrund herfor kan henvises til EF-domstolens afgørelser C-81/96 (Gedeputeerde), C (Delena Wells) og C 416/02 (Kommissionen mod Spanien).. EF-domstolens praksis er tillige lagt til grund for Natur- og Miljøklagenævnets praksis, jf. Naturklagenævnets afgørelse af 20. juni 2008, j.nr. NKN (APM terminalen i Århus) og Naturklagenævnets afgørelse af 13. april 2005, j.nr. NKN-03-33/ (Tarco). EU-domstolen har imidlertid med dommen C-275/09 (Brussel Hoofdstedelijk Gewest) modificeret denne praksis, og slår med dommen fast, at der ikke alene som følge af, at en virksomheds fortsatte drift er afhængig af en ny tilladelse, kan statueres en screenings- eller VVM-pligt. I dommen blev der lagt vægt på, at forlængelsen af en eksisterende godkendelse til drift af en lufthavn ikke i sig selv kan kvalificeres som et "projekt" efter direktivets artikel 1(2), eftersom der ikke er tale om arbejder eller indgreb, der på samme måde som f.eks. råstofindvinding ændrer et områdes fysiske karakteristika. EU-Domstolen har dog i en bemærkning til dommen taget forbehold for, at der alligevel kan opstå screenings- eller VVM-pligt i den pågældende situation: "Det bemærkes herved, at en tilladelse som den i hovedsagen omhandlede, som formelt set ikke direkte vedrører en aktivitet med krav om vurdering af virkningerne på miljøet i henhold til bilag I og II til direktiv 85/337, ikke desto mindre ifølge Domstolens faste praksis kan medføre pligt til gennemførelse af en sådan vurdering, når denne foranstaltning udgør et led i en procedure, som har til formål at godkende en aktivitet, som udgør et projekt som omhandlet i direktivets artikel 2.1" Heri ligger sandsynligvis, at i forhold til virksomheder som den i sagen omhandlede, der var omfattet af det oprindelige direktiv fra 1985, vil kravet om VVM screening alene bortfalde, hvis der ikke siden 1988, hvor direktivet trådte i kraft, er gennemført anlægsarbejder eller andre fysiske ændringer af virksomheden, som i sig selv ville være omfattet af reglerne JUNI 2012

5 På baggrund af dommen kan det konkluderes, at selve den omstændighed, at en fortsat drift af et eksisterende havbrug forudsætter meddelelse af en miljøgodkendelse, ikke i sig selv vil indebære, at havbruget bliver underlagt VVM reglerne, da drift af et havbrug efter vores opfattelse ikke kan betegnes som et indgreb, der ændrer et områdes fysiske karakteristika. Det afgørende for, om havbruget er screenings eller VVM-pligtigt i forbindelse med meddelelse af en miljøgodkendelse, bliver på baggrund af dommen C-275/09 (Brussel Hoofdstedelijk Gewest) derfor, om der er foretaget arbejder eller andre fysiske ændringer af virksomheden, siden havbrug blev omfattet af reglerne om VVM-pligt. Dette skete første gang ved en ændring af VVM-bekendtgørelsen i 1994, hvor "Saltvandsbaseret fiskeopdræt" blev medtaget på bekendtgørelsens bilag 1. I 1997 blev "intensivt fiskeopdræt" optaget på bilaget til VVM-direktivet og inkorporeret på VVMbekendtgørelsens bilag 2 i Samme år udløb fristen for implementering af direktivet. På den baggrund må det relevante tidspunkt i relation til havbrug sandsynligvis være 1999, hvor der skete implementering af ændringen af VVM direktivet. Dette må i hvert fald gælde for bilag 2 havbrug, men efter vores opfattelse bør dette også gælde for bilag 1 havbrug, da der ikke er grundlag for at tillægge EU retlige regler tilbagevirkende kraft som følge af eksistensen af en regulering af bilag 1 havbrug efter dansk ret forud for tidspunktet for implementeringen af direktivet. Det kan dog ikke udelukkes, at de danske myndigheder vil være berettigede til at lægge årstallet 1994 til grund for vurderingen i forhold til bilag 1 havbrug, da der på det tidspunkt blev indført danske regler om VVM pligt for havbrug. Er der foretaget fysiske ændringer af havbruget efter det relevante år, vil de således være omfattet af VVM reglerne i forbindelse med en miljøgodkendelsesproces. I denne situation er det dog usikkert, om en vurdering efter VVM reglerne alene skal angå de ændringer, der er gennemført efter det relevante år, eller om reglerne skal anvendes i forhold til hele havbruget. EU domstolen har endnu ikke haft lejlighed til at forholde sig hertil. En revurdering af en allerede meddelt miljøgodkendelse til et havbrug er derimod ikke i sig selv omfattet af VVM reglerne, jf. herved VVM Vejledningen side Ændringer, udvidelser eller flytning af havbrug Ændres eller udvides havbrug f.eks. som følge af, at flere havbrug sammenlægges, vil ændringen eller udvidelsen medføre en pligt til VVM-screening og/eller VVM-pligt, alt 5 6. JUNI 2012

6 afhængig af om ændringen eller udvidelsen anses for at være omfattet af bilag 2 eller bilag 1. Er ændringen eller udvidelsen omfattet af bilag 2, vil der kun være screeningspligt, såfremt ændringen eller udvidelsen kan være til skade for miljøet. Ved undersøgelsen af om en ændring eller udvidelse kan være til skade for miljøet, ses der på hvilke typer af miljøpåvirkninger, havbruget kan give anledning til, og om disse vil blive forstærket, formindsket eller forblive uændret som følge af ændringen eller udvidelsen. Det undersøges også, om ændringen eller udvidelsen kan give anledning til nye miljøpåvirkninger, samt om ændringen eller udvidelsen påvirker nye og mere sårbare områder, uanset at den samlede miljøpåvirkning ikke forøges. Hvis det ikke kan udelukkes, at ændringen eller udvidelsen kan være til skade for miljøet, vil der være pligt til at foretage en screening. Er selve ændringen eller udvidelsen af et omfang, der gør, at den er omfattet af bilag 1, vil ændringen eller udvidelsen være VVM-pligtig. Afgørende for om ændringen eller udvidelsen er omfattet af bilag 1 eller 2 er, om definitionen af ændringen eller udvidelsen er omfattet af bilag 1 eller bilag 2. Ændringer eller udvidelser af selve det saltvandsbaserede fiskeopdræt, som ikke er beliggende i et område, der efter kommune- eller vandplanen er udlagt til fiskeopdræt, vil derfor formentlig alle være omfattet af bilag 1 og dermed VVM-pligtigt. Ændringer af havbruget, der ikke er direkte forbundet med fiskeopdrættet, vil derimod ikke være omfattet af bilag Flyttes et havbrug til en ny lokalitet, uden at der foretages andre ændringer eller udvidelser, vil der også kunne indtræde en ny screenings- eller VVM-pligt. Her vil bedømmelsen være den samme som ved etablering af et nyt havbrug. 3.2 Habitatkonsekvensvurdering Retsgrundlag I medfør af reglerne i fiskerilovens kap. 3b om bevaring og beskyttelse af visse naturtyper og vilde dyr og planter skal der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering, når der gives tilladelse til fiskeopdrætsaktiviteter omfattet af fiskeriloven, såfremt det antages, at aktiviteten enten i sig selv eller i forbindelse med andre aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Konsekvensvurderingen foretages af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, eller af den der ansøger om tilladelse til at gennemføre aktiviteten. Af vejledning nr af 31. marts 2006 om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt følger det af afsnit II.2., s. 1 vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder, 6 6. JUNI 2012

7 at havbrug er omfattet af bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni En senere ændring til denne bekendtgørelse er bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (herefter benævnt habitatbekendtgørelsen). Da vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt ikke yder de store bidrag til, i hvilke tilfælde der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i forbindelse med en miljøgodkendelse, anvendes vejledning til habitatbekendtgørelsen af 11. juni 2011 i stedet som grundlag for vurderingen af, hvornår udarbejdelse af habitatkonsekvensvurdering er påkrævet. Kravet om konsekvensvurdering gælder både for planer og projekter inden for et Natura 2000-område og for planer og projekter, der ligger geografisk placeret uden for et udpeget område. Afgørende er, om planen eller projektet kan påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt Eksisterende havbrug Eksisterende havbrug, der skal have en miljøgodkendelse, vil blive omfattet af reglerne om udarbejdelse af en habitatkonsekvensvurdering, såfremt myndigheden vurderer, at havbruget i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det fremgår således af vejledning til habitatbekendtgørelsen, s. 19 f. at: "Fornyelse af en tilladelse eller godkendelse er omfattet af Habitatbekendtgørelsens krav om konsekvensvurdering, hvis aktiviteten kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det gælder også, hvis en tidsbegrænset tilladelse skal forlænges, også selvom der søges om tilladelse til uændret at fortsætte en aktivitet. Reglen gælder, uanset om tilladelsen er udløbet på ansøgningstidspunktet eller ej. Reglen gælder også, hvis der søges om fornyet tilladelse, fordi en eksisterende tilladelse er udløbet uden at være udnyttet. De tilladelser, godkendelser og dispensationer, der er omfattet, fremgår af Habitatbekendtgørelsens 8. Se hertil bl.a. Naturklagenævnets afgørelse af 26. juni 2006, (NKO nr. 392/september 2006) hvor Nordjyllands Amts afslag på ansøgning om fortsat indvinding af råstoffer blev stadfæstet, eftersom aktiviteten vurderedes at ville have skadelig virkning i forhold til de omgivende højmosearealers bevaringsstatus". Derimod er der efter vores vurdering ikke grundlag for at antage, at en revurdering af en allerede meddelt miljøgodkendelse i sig selv er omfattet af kravet om konsekvensvurdering JUNI 2012

8 3.2.3 Ændring, udvidelse eller flytning Ændres eller udvides havbrug f.eks. som følge af, at flere havbrug sammenlægges, og medfører det, at aktiviteten kræver et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, skal myndigheden foretage en vurdering af, om ændringen eller udvidelsen - enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter - kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Flytning af et eksisterende havbrug til en ny placering vil være at sidestille med en ny etablering på den pågældende lokalitet. Dette vil kræve en miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, og vil være undergivet de almindelige regler om habitatkonsekvensvurdering som beskrevet ovenfor Habitatkonsekvensvurderingen kan integreres i VVM-redegørelsen. Mest hensigtsmæssigt vil en konsekvensvurdering dog skulle gennemføres før den mere vidtgående VVMproces, da konsekvensvurderingen allerede kan medføre, at en godkendelse ikke kan gives JUNI 2012

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere