Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomierhvervsret i skat godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 14, stk. 4 og 5. Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 26. september 2008 behandlet Aarhus Universitets anmodning om akkreditering og godkendelse af de eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomierhvervsret i skat. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelserne positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsernes relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelserne er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet 10. november 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har 27. oktober 2008 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsernes titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsernes specifikke adgangskrav, 3. uddannelsernes normerede studietid,

2 4. uddannelsernes tilskudsmæssige indplacering samt 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelserne, jf. brev af 6. november 2008 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til Aarhus Universitet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titler Dansk: Engelsk: A: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA(jur.) B: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat, HA(jur.) i skat A: Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Commercial Laws B: Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Commercial Tax Laws jf. uddannelsesbekendtgørelsens 14, stk. 4 og 5. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Adgangskrav A: Adgangskravene til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret er, jf. bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen): Side 2/4 - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B - Matematik B B: Adgangskravene til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat er, jf. bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen): - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B - Matematik B Uddannelsernes normerede studietid Uddannelsernes normerede studietid er 180 ECTS, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 13. Uddannelsernes tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelserne er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer

3 Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelserne. Universitetet kan se bort fra formuleringen: "Styrelsen har noteret sig, at AU ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen for uddannelserne. Tilknytning til censorkorps Uddannelserne er tilknyttet censorkorpset for de erhvervsøkonomiske uddannelser. Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte punkter godkendes bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret og bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2014, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Forudsætning for godkendelsen Uddannelserne og disses studieordninger skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Høring Idet universitets indstilling vedr. titel ikke er imødekommet, skal Akkrediteringsrådet høre, om universitetet ønsker at udbyde uddannelserne på de vilkår, der er anført i dette brev. Såfremt universitetet ikke ønsker at udbyde uddannelserne på de her anførte vilkår, skal dette meddeles ACE Denmark senest d. 17. november 2008 kl på mail Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige.

4 Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af indstillingsbrev til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober 2008 Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

5 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet har d. 26. september 2008 akkrediteret de 37 eksisterende uddannelser, der er en del af pilotfasen. For disse uddannelser indstillede Akkrediteringsrådet d. 3. oktober 2008 følgende 5 punkter til afgørelse i Videnskabsministeren, Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), jf. 10 i akkrediteringsloven: 1. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (taksameter), 2. uddannelsens titel, 3. specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, 4. uddannelsens normerede studietid samt 5. eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. herefter: UBST-forhold. Ledelsessekretariatet 10. november 2008 Universiteterne modtog d. 8. oktober 2008 kopi af disse indstillinger. Universitets- og Bygningsstyrelsen meddelte ACE Denmark, at styrelsen ikke kunne træffe afgørelse om de ovennævnte forhold på det foreliggende grundlag. Styrelsen anser det for en nødvendighed at have oplysninger om de allerede godkendte forhold med eventuelle senere justeringer herunder bekendtgørelsesændringer til rådighed. ACE Denmark anmodede på den baggrund universiteterne om at indsende oplysninger vedr. de 5 ovennævnte UBST-forhold om - det p.t. godkendte - universitetets indstilling og - en begrundelse for eventuel forskel mellem det pt. godkendte og indstillingen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jette Frederiksen Telefon E-post På baggrund af universiteternes oplysninger har Akkrediteringsrådet foretaget en ekstraordinær behandling af alle uddannelsernes UBST-forhold. Denne ekstraordinære behandling resulterede i fornyede indstillinger til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Sagsnr Dok nr Side 1/1 Såfremt dette medfører spørgsmål eller behov for yderligere information Direktør Jette Frederiksen kontaktes på mail: eller telefonnummer: Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør

6 Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Att. Ledelsessekretariatet Sendt pr. Vedr. anmodning om akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura Aarhus Universitet har ansøgt om akkreditering og godkendelse af ovennævnte uddannelse jf. Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet fredag den 26. september Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperiodens varighed for uddannelsen. Denne vil fremgå af afgørelsesbrevet. Akkrediteringsrådet indstiller uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, normerede studietid samt evt. maksimumramme for tilgangen til afgørelse i Universitets- og Bygningsstyrelsen jf. 6, stk. 1 i Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Uddannelsens tilknytning til censorkorps er desuden anført. Akkrediteringsrådet har imødekommet universitetets indstillinger på alle de punkter, der vedrører akkrediteringslovens 10, stk. 2 (de 5 ovennævnte forhold). Universitetet har over for Akkrediteringsrådet bekræftet, at indstillingerne er i overensstemmelse med, hvad ministeriet aktuelt har godkendt for uddannelsen. Vær dog særlig opmærksom på dialog og uenighed mellem Aarhus Universitet og ACE Denmark om angivelse af engelsk titel. Akkrediteringsrådet 27. oktober 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr Side 1/2 Bekendtgørelsesforhold Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Uddannelsens hovedområde Hovedvægten ligger inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde. Sprog Uddannelsen udbydes på dansk. Titel/Betegnelse Akkrediteringsrådets indstilling Dansk: HA(jur.) / HA(jur.) i skat

7 Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Commercial Laws jf. 14 og 33, stk. 4 i uddannelsesbekendtgørelsen. Universitetet har oplyst, at den p.t. godkendte engelske titel er Bachelor of Science in Business Administration and Commercial Law. Akkrediteringsrådet indstiller titlen Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Commercial Laws, således at titlen er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. ACE Denmark anser ikke tilføjelsen af (BSc) som en ændring af uddannelsens titel. Universitetets indstilling Der har været dialog mellem ACE Denmark og Aarhus Universitet (AU) vedr. titelangivelsen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Der er fortsat uenighed. AU har indstillet følgende: Ad 2) i henhold til Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 med senere ændringer, fremgår det af 14, stk. 4 at en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse giver ret til betegnelsen BSc med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Science (BSc) efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. Endvidere gives i henhold til stk. 5, retten til at anvende HA som betegnelse for uddannelsen. For bacheloruddannelsens kombinationslinier tilføjes kombinationsbetegnelsen i parentes efter HA. Betegnelsen HA(jur.) i skat er fastsat i Uddannelsesstyrelsens godkendelse af uddannelsen af 10. marts 2000, j.nr (jur.)-betegnelsen er udtryk for, at der er tale om en kombinationslinie af HA, mens i skat angiver, at der desuden er tale om en toning af HA(jur.). I dette tilfælde: HA (jur.) el. HA (jur.) i skat / Bachelor of Science in Business Administration and Commercial Law el. Bachelor of Science in Business Administration and Commercial Tax Law. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Universitetet fremfører endvidere: Universitet har i brev af 2. oktober 2008 gjort opmærksom på, at universitetet finder, at der er anvendt en forkert oversættelse af begrebet Erhvervsjura i Uddannelsesbekendtgørelse nr 338, 33, stk. 4. Sprogligt er Commercial Law betegnelsen for et juridisk fagområde, nemlig det, der på dansk kaldes erhvervsjura eller erhvervsret. Udtrykket Commercial Laws betyder derimod erhvervslove, altså en samling af love inden for et bestemt område. Bruges Commercial Laws, sendes der således et signal om, at uddannelsen sigter på kendskab til en afgrænset række af konkrete love, mens der med Commercial Law henvises til et videnskabeligt fagområde, hvor konkret lovkendskab kun er en del af billedet. Det er klart det sidste, der er uddannelsernes sigte. Aarhus Universitet ønsker derfor, at betegnelsen Commercial Law bevares, og at bekendtgørelsesteksten tilpasses ved næste revision.(note 1: Universitetet er opmærksom på, at ACE ikke har indflydelse på ændring af bekendtgørelsen, hvorfor universi-

8 tet har til hensigt at rette henvendelse direkte til UBST vedr. den engelske titel på cand.merc. (jur.) uddannelsen.). Præciseringen vil gælde; Cand. merc. (jur.) / Master of Science in Business Administration and Commercial Law HA (jur.) el. HA (jur.) i skat / Bachelor of Science in Business Administration and Commercial Law el. Bachelor of Science in Business Administration and Commercial Tax Law. Sidstnævnte bacheloruddannelse anvender således samme fagbetegnelse på engelsk som Cand. merc. (jur.). AU ser dermed mulighed for at få rettet Uddannelsesbekendtgørelsen således at både bachelor- og kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura vil kunne bære titlen: in Business Administration and Commercial Law / Commercial Tax Law (kun bachelor). Universitetet fremfører at det påtænkes at ansøge UBST om ændring af Uddannelsesbekendtgørelsens 33, stk. 4 der regulerer kandidatuddannelsens titel. Hermed antydes det at bacheloruddannelsens titel opfattes som ureguleret. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Uddannelsens normerede studietid Uddannelsen er fastsat til 180 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Uddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Adgangskrav Adgangskrav, jf. det samfundsvidenskabelige hovedområde - erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser i Bilag 1, Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen): Dansk A, engelsk B, matematik B og historie B eller idehistorie B eller international økonomi B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B. Eventuel fastsættelse af maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Der er ikke fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for de erhvervsøkonomiske uddannelser. Akkrediteringsrådet imødeser Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse jf. 7, stk. 1 i akkrediteringsbekendtgørelsen. Universitets- og Bygningsstyrelsen er velkommen til at kontakte fuldmægtig Trine Jensen på mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information.

9 Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Kopi af dette brev er sendt til: Aarhus Universitet ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4

10 Akkrediteringsrapport Eksisterende uddannelse Universitet: Aarhus Universitet Uddannelse: Bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura og Bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura i skat. Akkrediteringspanelets medlemmer: Kåre Lilleholt, Professor i jura ved Oslo Universitet Rolf Dotevall, Professor i Handelsret ved Handelshøjskolen, Göteborg Universitet Mads Bjerre, Direktør i Freja Ejendomme Thomas Land Christiansen, studerende og medlem af studienævnet for Forvaltningsuddannelserne, RUC Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det dokumentationsmateriale, universitetet har indsendt i forbindelse med akkreditering af uddannelsen. Desuden har akkrediteringspanelets haft et møde med repræsentanter for uddannelsen mandag den 9. juni 2008 hvor udvalgte dele af dokumentationsmaterialet er blevet uddybet. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser af 19. februar 2008 / revideret 8. april med hensyn til grundoplysninger og legalitetsforhold. Rapporten består af fire dele: - Grundoplysninger om uddannelsen - Resumé af den faglige vurdering - Faglig vurdering af uddannelsen - Oplysninger vedrørende uddannelsens legalitetsforhold Universitetet har udarbejdet grundoplysninger for uddannelsen. Akkrediteringspanelet har foretaget den faglige vurdering. Universitets- og Bygningsstyrelsen træffer afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav, uddannelsens normerede studietid og eventuelt adgangsbegrænsning. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen foretager kontrol af uddannelsens øvrige legalitetsforhold. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar den 18. august Aarhus Universitet havde ingen bemærkninger til akkrediteringsrapporten. Sagsbehandlingen er afsluttet 23. oktober

11 Grundoplysninger om uddannelsen Universitet Uddannelsens titel Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret AU HA(jur.) og HA(jur.) i skat HA(jur.) HA(jur.) i skat HA(jur.) HA(jur.) i skat HA(jur.) HA(jur.) i skat HA(jur.) HA(jur.) i skat - 2 -

12 Resumé af den faglige vurdering Uddannelsen udbydes af Handelshøjskolen (ASB), Aarhus Universitet (AU). I Rapporten bruges AU, når der generelt refereres til uddannelsens dokumentationsrapport. ASB bruges, når der refereres til specifikke forhold på Handelshøjskolen. Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse ASB har kontakt til aftagere, til ASB s Aftagerråd og til alumner og dimittender. Akkrediteringspanelet vurderer imidlertid ikke, at der hidtil har været systematik i den metode, der anvendes i dialogen mellem uddannelsen og aftagere, dimittender og alumner og i den måde, der følges op på dialogen. ASB har et Aftagerråd (den tidligere bestyrelse), som dækker hele ASB. Akkrediteringspanelet vurderer ikke, at Aftagerrådet forholder sig specifikt til HA (jur.) og HA (jur.) i skat-uddannelserne. Akkrediteringspanelet vurderer det som mindre klart, om ASB s Aftagerråd fremadrettet vil kunne forholde sig til den konkrete uddannelse. Valget af aftagere i Aftagerrådet vurderes ikke at være begrundet ud fra HA (jur.) og HA (jur.) i skat-uddannelserne, til trods for det forhold, at en repræsentant fra SKAT sidder i Aftagerrådet. Akkrediteringspanelet vurderer samtidig, at uddannelsen fremadrettet har etableret en systematik i den løbende dialog. I den forbindelse fremhæves Dimittend- og Karriereundersøgelserne, der er planlagt til at skulle gennemføres af AU hvert 3. år. ASB s Alumnedatabasen, der også dækker alumner fra HA (jur.) og HA (jur.) i skat-uddannelserne, vurderes at være i en opbygningsfase. Den uformelle dialog og dialogen med eksempelvis SKAT via ASB Karrierecenter (ABS s Corporate Partners) vurderes som tæt. Fremadrettet vurderes den som vigtige elementer i en løbende dialog. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set kriterium 1 opfyldt på delvis tilfredsstillende vis. Fremadrettet har AU (ASB) taget initiativer, der peger i retning af en mere systematisk og løbende dialog. Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation - 3 -

13 Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at den samlede frekvens for beskæftigelse, videreuddannelse eller udlandsophold er tilfredsstillende, idet den ligger på 93 % i 2003, 95 % i 2004 og 92 % i Andelen af dimittenderne, der afslutter uddannelsesforløbet med en bachelor, er 29%, 16% og 23% på AU i perioden Akkrediteringspanelet vurderer det som sandsynliggjort, at disse finder relevant beskæftigelse blandt andet hos skattemyndighederne. Akkrediteringspanelet vurderer kriterium 2 opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på teori, metode og forskning inden for de erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske fagområder. Også forskningsområder, der kombinerer eller integrerer de erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske fagområder, vurderes at bidrage til uddannelsens forskningsbasering. Det drejer sig om blandt andet miljøret, intellectual properties, corporate governance, international selskabsret og konkurrenceret. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen er baseret på interaktion mellem forskning og praksis. Vurderingen er baseret på det forhold, at bl.a. domstolsafgørelser og retslige problemstillinger fra erhvervslivet indgår i uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i uddannelsesforløbet opnår både fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer. Denne vurdering baseres på fagbeskrivelserne i Dokumentationsrapporten og understøttes af udsagn fra de studerende og aftagere samt det forhold, at ph.d.- studerende rekrutteres blandt dimittender fra uddannelsen. Karakterer indgår i ASB s fagovervågning, og resultaterne behandles på de månedlige møder mellem Prodekan og studieleder på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at karakterer indgår som baggrund for evt. ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt på tilfredsstillende vis

14 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af dokumentationsrapporten, at en væsentlig andel af de medarbejdere, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af uddannelsen (studieledere, fagansvarlige med videre) er VIP er placeret centralt i de relevante forskningsmiljøer Akkrediteringspanelet vurderer ud fra uddannelsens Dokumentationsrapport, at en væsentlig del af underviserne er VIP er. Undtaget er dog uddannelsens 1. del (1.+2. semester), hvor 37% af underviserne er VIP er. Akkrediteringspanelet vurderer, at andelen af VIP er er markant lavere end andelen på det samfundsvidenskabelige hovedområde generelt (ca. 60%). En mulig grund til den høje andel DVIP er vurderes at være antallet af øvelsestimer på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at forholdet mellem antallet af VIP er og studerende giver mulighed for, at de studerende har tæt kontakt til det erhvervsjuridiske forskningsmiljø. Akkrediteringspanelet vurderer, at den tætte kontakt til det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø besværliggøres af den udstrakte anvendelse af forelæsninger med mange studerende som deltagere. Denne vurdering understøttes af udsagn fra de studerende. Kriterium 4 vurderes opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsområderne dækker uddannelsens faglige indhold for såvel den erhvervsjuridiske som for den erhvervsøkonomiske dels vedkommende. Akkrediteringspanelet vurderer ud fra oplysningerne i Dokumentationsrapporten, at der indgår tilstrækkeligt mange VIP er i såvel det juridiske som det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø. Videre vurderes omfanget af forskningsproduktion og formidling, som er opgjort til 0,9 peer-reviewed artikler pr. VIP årsværk i (Juridisk Institut) og 1,46 (Erhvervsøkonomisk Institut), at ligge på et tilfredsstillende niveau i forhold til relevante sammenlignelige uddannelser og fagområder. Akkrediteringspanelet vurderer ud fra oplysningerne i Dokumentationsrapporten, at forskningsmiljøet bag uddannelsen deltager aktivt i internationalt samarbejde samt at det også dækker uddannelsens fag

15 områder. Kriterium 5 vurderes som opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem uddannelsens samlede mål for læringsudbytte og målene i uddannelsens enkelte kurser, fag og projekter. Kombination af jura og økonomi i løsningen af erhvervsrelaterede problemstillinger beskrives som uddannelsens målsætning. Akkrediteringspanelet vurderer her, at forholdsvis få fag understøtter denne målsætning om kombination af de to fagområder. Tydeligst kommer kombinationsperspektivet til udtryk i forbindelse med kravene til bachelorprojektet. Men Akkrediteringspanelet bemærker samtidig, at kombinationsperspektivet i bachelorprojektet ikke fremstår fuldt tydeligt. Nogle studerende gav udtryk for, at økonomidelen, der skal fylde minimum 30% af et bachelorprojekt, let kommer til at virke påklistret. Akkrediteringspanelet bemærker, at de studerende oplyste, at der blev udbudt 2 valgfag rettet mod efterårssemestret Institutionen indhenter via undersøgelser dimittendernes vurderinger af sammenhængen i uddannelsen, ligesom det fremgår af Dokumentationsrapporten, at de studerendes oplevelse af sammenhængen i uddannelsen indgår i uddannelsens undervisningsevalueringer. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsen indhenter de studerendes vurdering af sammenhængen i uddannelsen, men bemærker samtidig, at de studerende giver udtryk for, at de ikke oplever at blive spurgt om sammenhængen i uddannelsen. Frafald og gennemførsel Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet på 35 % - 41% og for HA (jur.) i skat på 38%-55% i perioden er forholdsvis højt. Det er dog ikke mere end dobbelt så højt som på hovedområdet generelt, der på landsplan på samfundsvidenskab er på 29 % - 30% i Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen er opmærksom på spørgsmålet og søger efter mulige løsninger på forholdene med igangsatte initiativer om målrettet rekruttering til uddannelsen, etableringen af en mentorordning, hvor ældre studerende er mentorer for nye, samt om nursing, hvor flere erfarne VIP er underviser på uddannelsens første året. Gennemførselstiderne overstiger ikke i væsentlig grad gennemførselstiderne på hovedområdet. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur er tilpasset adgangskravene

16 Inddragelsen af praksisfeltet Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen via blandt andet cases, problem based learning og domspraksis inddrager praksisfeltet, og at dette understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte. Meritprocedurer ift. at indgå i et internationalt studiemiljø Akkrediteringspanelet vurderer, at der er meritprocedurer, som gør det muligt for de studerende at indgå i et internationalt studiemiljø på 5. semester. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at uddannelsen er tilrettelagt sådan, at det indebærer ekstra fag på nogle og evt. selvstudium på andre semestre, hvis man skal studere et semester i udlandet. Kriterium 6 vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet fremhæver erfaringerne med problem based learning på fag udbudt af Juridisk Institut. Med hensyn til pædagogiske og didaktiske metoder på de erhvervsøkonomiske fag vurderer Akkrediteringspanelet, at de forelæsninger kombineret med øvelsestimer synes velfungerende. Samtidig bemærkes, at de pædagogiske nyskabelser primært synes at finde sted på det juridiske område. Akkrediteringspanelet vurderer ud fra Dokumentationsrapportenen, at uddannelsens prøveformer belyser, om de studerende har nået uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sandsynliggjort en løbende udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer gennem konkrete tiltag og handleplaner. Det handler om tiltag rettet mod erfarne og nyansatte undervisere samt ASB s oprettelse af et Learning Styles Lab. Akkrediteringspanelet vurderer tillige, at de studerendes vurdering af undervisnings- og arbejdsformer indgår som en del af denne udvikling særligt ift. undervisere under Juridisk Institut. Denne vurdering understøttes af de studerendes oplysninger under Akkrediteringspanelets besøg. Akkrediteringspanelet vurderer samtidig, at det er mere uklart, om og hvordan de studerendes vurderinger indgår som del af en pædagogisk udvikling på fagene under Erhvervsøkonomisk Institut. Skemaplanlægning med placering af undervisningstimer både tidligt og sent på dagen skaber mange mellemtimer. Akkrediteringspanelet vurderer, at dette sammen med manglende fysiske studiepladser på ASB kan skabe problemer for de studerende særligt på 1. år i forhold til optimal gennemførelse af uddannelsen. Dette understøttes af udsagn fra de studerende

17 Samlet set vurderes kriterium 7 at være opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at ASB s kvalitetssikringssystem er beskrevet i Dokumentationsrapporten. Dokumentationsrapporten beskriver også, hvordan ASB s Prodekan for uddannelse indgår i AUs kvalitetssikringsgruppe med henblik på at lave et kvalitetssikringsapparat for hele AU. Akkrediteringspanelet lægger herudover vægt på Dokumentationsrapportens beskrivelse af ASB s arbejde på at opnå akkrediteringer fra EQUIS og AACSB. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis har udmøntet institutionens kvalitetssikringssystem i konkrete handleplaner og tiltag, herunder løbende indsamling af såvel kvantitativ og kvalitativ viden. Dette sker internt via systematiske procedurer for undervisnings- og uddannelsesevalueringer og eksternt via deltagelse i AUs generelle Dimittend og Karriereanalyse. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionens autoritative organer og medarbejdere følger op på den indhentede viden, herunder særligt gennem - etableringen af et fagovervågningssystem, der kombinerer evalueringer med gennemførelsesoplysninger - månedlige møder mellem Prodekanen og studielederne - etableringen af en kultur med muligheder for dialog om pædagogisk udvikling mellem de studerende og undervisere på Juridisk Institut. Akkrediteringspanelet vurderer samtidig, at udmøntningen af kvalitetssikringssystemet i handleplaner er mere uklart i forhold til - etablering af et aftagerpanel for uddannelsen - opfølgning på evalueringer og undersøgelser af fysisk miljø - tilbagemeldinger til de studerende, når det gælder evalueringer af de fysiske forhold Kriterium 8 vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis

18 Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at HA.(jur.)- og HA(jur.) i skat-uddannelsernes indhold svarer til uddannelsens titel. Uddannelserne skal kombinere erhvervsøkonomi og erhvervsjura. For HA(jur.) i skat er målsætningen desuden en specialviden inden for skatteret. Dette lever uddannelsens indhold op til, jævnfør uddannelsens redegørelse for de juridiske og erhvervsøkonomiske fag, deres faglige profil og fordelingen af ECTS-point. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til typebeskrivelsen for bacheloruddannelser i kvalifikationsrammen. Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 er opfyldt på tilfredsstillende vis. Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerendes læringsudbytte efter endt uddannelse svarer til uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurderingen bygger på Dokumentationsrapportens oplysninger om karakterfordeling på bachelorprojekterne og om indberetninger fra censorformandskabet. Kriterium 10 vurderes opfyldt på tilfredsstillende vis

19 Faglig vurdering af uddannelsen Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Hvilken metode anvendes i den løbende dialog med aftagere, aftagerpaneler og alumner/dimittender? AU beskriver en løbende dialog, der omfatter aftagere, aftagerpaneler og alumner/dimittender. Dialogen omfatter 1) ASB s Aftagerråd, der afholder 4-5 møder årligt og består af udefrakommende medlemmer, som repræsenterer brugerne af forskning, uddannelse og formidling. Medlemmerne har derfor vidtgående indsigt i ASB s områder, bl.a. forskning, ledelse og drift af offentlig virksomhed, ledelse af rådgivningsvirksomhed (Dokumentationsrapporten, s. 3). 2) ASB Karrierecenter, der formidler aftaler om internship, giver gennem partnerskaber aftagervirksomhederne mulighed for at afholde faglige oplæg og kurser for de studerende inden for karriererelevante emner.. (Dokumentationsrapporten, s. 3). 3) ASB Alumni, hvis formål er at udvikle relationerne mellem ASB og de mange personer, der har taget en uddannelse på ASB Bl.a. afholdes der en gang årligt en gensynsdag som sigter på at skabe dialog mellem forskere og alumner. Der er pt. ca. 120 aktive alumner tilmeldt ASB Alumni, som har en baggrund som HA(jur.) eller HA(jur.) i skat. (Dokumentationsrapporten, s. 3). 4) Dimittend- og karriereanalyse blandt dimittender fra bl.a. HA(jur.) og HA(jur.) i skat, der har færdiggjort deres uddannelse for hhv. 1 og 5 år siden. En sådan undersøgelse planlægges gennemført hvert 3. år. (Dokumentationsrapporten, s. 4). Om HA (jur.) i skat skriver AU: Der er inden for de senere år opbygget et meget tæt samarbejde med SKAT, der har en såkaldt Corporate Partnership-aftale med ASB. Som corporate partner med ASB har SKAT en række muligheder for både at være synlige på ASB og komme i direkte kontakt med de studerende Det faglige miljø er i det hele taget i en tæt, løbende dialog med SKAT omkring bl.a. udvikling af uddannelserne, opbygning af et forskningsmiljø inden for området samt udvikling af efteruddannelsesmuligheder for SKAT s medarbejdere. (Dokumentationsrapporten, s. 2)

20 Oplysninger fra Akkrediteringspanelets besøg: Ledelsen gav udtryk for, at der var planer om at lade Aftagerrådet udføre de opgaver, som kan ligge i et aftagerpanel, så ASB (AU) ikke får to råd/paneler. Ledelsen oplyste, at SKAT sidder i ASB s Aftagerråd. Akkrediteringspanelets vurdering ASB har kontakt til aftagere, til ASB s Aftagerråd og til alumner og dimittender. Akkrediteringspanelet vurderer imidlertid ikke, at der hidtil har været systematik i den metode, der anvendes i dialogen mellem uddannelsen og aftagere, dimittender og alumner og i den måde, der følges op på dialogen. ASB har et Aftagerråd (den tidligere bestyrelse), som dækker hele ASB. Akkrediteringspanelet vurderer ikke, at Aftagerrådet forholder sig specifikt til HA (jur.) og HA (jur.) i skat-uddannelserne. Akkrediteringspanelet vurderer det som mindre klart, om ASB s Aftagerråd fremadrettet vil kunne forholde sig til den konkrete uddannelse. Valget af aftagere i Aftagerrådet vurderes ikke at være begrundet ud fra HA (jur.) og HA (jur.) i skat-uddannelserne, til trods for det forhold, at en repræsentant fra SKAT sidder i Aftagerrådet. Akkrediteringspanelet vurderer samtidig, at uddannelsen fremadrettet har etableret en systematik i den løbende dialog. I den forbindelse fremhæves Dimittend- og Karriereundersøgelserne, der er planlagt til at skulle gennemføres af AU hvert 3. år. ASB s Alumnedatabasen, der også dækker alumner fra HA (jur.) og HA (jur.) i skat-uddannelserne, vurderes at være i en opbygningsfase. Den uformelle dialog og dialogen med eksempelvis SKAT via ASB Karrierecenter (ABS s Corporate Partners) vurderes som tæt. Fremadrettet vurderes den som vigtige elementer i en løbende dialog. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set kriterium 1 opfyldt på delvis tilfredsstillende vis. Fremadrettet har AU (ASB) taget initiativer, der peger i retning af en mere systematisk og løbende dialog. Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Dokumentation Hvad er ledighedsfrekvensen for nyuddannede? Hvis der ikke anvendes tal fra Videnskabsministeriet: Hvordan er tallene udarbejdet? Andelen af dimittenderne, der afslutter uddannelsesforløbet med en bachelor, er 29%, 16% og 23% på AU. I denne gruppe er der en ledighed på 2%, 0% og 3% i Dette dokumenterer AU med tal fra UBST. AU skriver videre, at Der er generelt flere, der får beskæftigelse efter HA(jur.)/HA(jur.) i skat fra ASB/AU end fra de øvrige

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere