Højesterets sagen 50/2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højesterets sagen 50/2011."

Transkript

1 SYNS- OG SKØNS- RAPPORT Højesterets sagen 50/2011. Ved privatpersonerne: Finn Franzen, Jesper Hyldebrandt, Kaj Mortensen Carsten Honoré og Bo Lemming ved Advokat Bjarne Aarup Saxo advokaterne mod Vejle Kommune. ved Advokat Jens Flensborg Energi og Miljøadvokatfirma Udfærdiget af: Carlsen Power Electronics v. civil ing. Steen Carlsen Regenburgsgade Aarhus C.

2 Indledning. Skønsrapporten er udarbejdet på grundlag af følgende: 1. Det af advokat Bjarne Aarup fremsendte skønstema af 4/ Højesterets skønsmandsudmelding af 13/ Cable Network handbook; Version 4.3 October Using Coax to Distribute Advanced IPTV Services in the Home udgivet på: 5. Douglas E. Comer; Internetworking with TCP/IP; principles, protocols, and architecture. 5th. edition. 2 Der er ikke foretaget syn men kun en skønsforretning. Jævnfør de indledende bemærkninger i skønsrapporten. Sagens parter: er repræsenteret ved: Finn Franzen, Advokat Bjarne Aarup Jesper Hyldebrandt, Saxo advokater Kaj Mortensen, Håndværkervej 1, 7120 Vejle Ø Carsten Honoré Tlf / Fax og Bo Lemming. Vejle Kommune Advokat Jens Flensborg Kirketorvet 22 Advokatfirmaet Energi og Miljø 7100 Vejle Åboulevarden 49 4 sal, 8000 Århus C. Tlf Til stede under skønsforretningen var: Advokat Jens Flensborg Advokat Bjarne Aarup og dennes klient Finn Franzen Undertegnede civilingeniør Steen Carlsen. Skøns-rapporten er fremsendt til: 1. Advokat Jens Flensborg og advokat Bjarne Aarup (som vedhæftet filer til s). 2. Højesteret (som brev).

3 3 Skønstema for Højesteretssag nr. 50/2011. Indledende bemærkninger til skønstemaet og dets besvarelse. Hovedparten af spørgsmålene i dette skønstema er formuleret generelt. Ikke desto mindre vil svarene på en del af de respektive spørgsmål afhænge af de fysiske forhold i det konkrete anlæg. Derfor er det - i besvarelsen af skøntemaet - forsøgt generelt at beskrive de forhold i anlægget, der vil være afgørende for svaret. Hvis der, til spørgsmål af typen: Hvilke arbejder.?, skal gives absolutte svar i en form som f.eks.: 70 ruller coaxialkabel á 100 meter af typen XYZ, 13 bidirektionale forstærkere type,.. samt en forventet arbejdstid på 347 timer vil det kræve: 1. Kendskab til det oprindelige antenneanlægs udformning i tiden før anlægget blev udbygget til dets nuværende form. 2. En dimensionering og projektering af et antenneanlæg med en funktion som sagens genstands i dens nuværende form. 3. Indhentning af tilbud/priser. Selv, hvis det måtte lykkes at rekonstruere antenneanlægs udformning fra tiden, før anlægget blev udbygget til dets nuværende form, vil det ikke være muligt at gennemføre en sådan dimensionering og projektering af et anlæg i dets nuværende form inden for den tidsramme, der er sat af Højesterets berammede hovedforhandling den 28 januar Dette - sammenholdt med telefonsamtaler med Bjarne Aarup og Jens Flensborg ultimo november 2012 har ført mig til den opfattelse, at advokaterne ikke ønsker / ikke forventer, at der foretages en fysisk syns- og skønsforretning i sagen. Det forhold, at der her er tale om en højesteretssag - og dermed en sag af generel karakter, har yderligere understøttet mig i denne opfattelse. Såfremt dette er en misforståelse fra min side - og parterne i sagen ønsker en fysisk syns- og skønsforretning af anlægget bedes Retten henholdsvis sagens parter snarest informere mig herom. En række emner optræder flere gange i skønstemaet. Hvor et emne går igen i flere spørgsmål, er beskrivelsen af de forhold, der er afgørende for svaret, givet i besvarelsen af det første spørgsmål, i hvilket emnet optræder. En undtagelse er dog besvarelsen af spørgsmål 2, der af tekniske- og pædagogiske grunde naturligt må komme efter besvarelsen af spørgsmål 3. Forståelsen af samspillet mellem- og beskrivelse af signaler i henholdsvis tidsdomænet og frekvensdomænet (Fouriertransformationen) er afgørende for forståelsen af flere af svarerne i skønstemaet. Dette samspil volder (også) mange ingeniørstuderende kvaler. I forklaringerne og begrundelserne for svarene er det tekniske niveau lagt efter, hvad der må formodes kendt med en matematisk fysisk studenter-eksamen. Pædagogiske har jeg tilstræbt ikke at tale ned til læserne. Skulle det alligevel være sket, har det ikke været tilsigtet, og i så fald vil jeg bede om overbærenhed. God læsning.

4 4 Besvarelsen af skønstemaet. 1. Skønsmanden bedes beskrive de arbejder, der skal udføres for at ændre et antenneanlæg (coaxanlæg med envejssystem ) fra analoge TV-signaler til digitale TV-signaler. Svaret på hvilke arbejder, der skal udføres for at ændre et antenneanlæg (coaxanlæg med envejssystem ) fra analoge TV-signaler* til også at kunne overfører digitale TV-signaler*, vil kunne variere fra ingen ændring til en hel række ændringer. For et givet anlæg vil svaret afhænge af kombinationen af: a. Hvilke frekvenser, der i det oprindelige anlæg har været benyttet til transmissionen, b. De anvendte kablers dæmpning per 100 meter som funktion af frekvensen - og c. Afstanden mellem slutbrugeren og anlæggets forstærkere og optiske knudepunkter og mellem slutbrugeren, anlæggets forstærkere og optiske knudepunkter indbyrdes. Den måde, hvorpå man kan få forskellige TV-kanaler, radio og Internet til at sameksistere på ét og samme coaxialkabel, er ved at sikre, at de forskellige signaler benytter hver sine (forskellige) frekvenser. Sammensætningen af alle disse signalfrekvenser udgør det, der kaldes et spektrum. Definitionerne på digitale- og analoge- signaler. Et digitalt signal er et signal, der anvender diskrete / diskontinuerte værdier (i reglen 2 værdier; 0 og 1 ). I modsætning hertil anvender ikke-digitale - også kaldet analoge signaler - kontinuerte funktioner til at repræsentere systemets information. Af definitionen følger, at et TV-signal, der er kodet således, at kodningen udelukkende består af en digital repræsentation (nuller og ét-taller) er et digitalt signal. I det øjeblik, at et digitalt TV-signal bliver moduleret ind på en bærebølge (for at benytte bærebølgen som middel til at sende signalet ud gennem/over f.eks. et antenneanlæg) vil det resulterende signal (d.v.s. bærebølge med indmoduleret digitalt TV-signal) være et kontinuert signal og dermed bliver det til et analogt signal uanset at selve TV-signalet stadig er kodet digitalt (som nuller og et-taller). Spørgsmål 1 tolkes derfor således, at der i spørgsmål 1 med et digitalt TV-signal menes, det analoge signal, der opstår, når et digitalt TV-signal er blevet moduleret ind på en bærebølge (for at kunne transporteres gennem coaxialkablerne i et antenneanlæg). Man kan opfatte bærebølgen som budbringeren og budbringerens meddelelse er billed- og lyd- informationen. Læsere bør være vagtsomme overfor den forvirring og / de fejltagelser som denne misvisende / fejlagtige anvendelse af begrebet digitale TV-signaler* (der i øvrigt går igen i teksten på figur 2) kan forårsage. De steder i besvarelsen, hvor digitale TV-signaler er anvendt i betydningen digitale TV-signaler indmoduleret ind på en bærebølge, har jeg forsøgt at begrænse mulige misforståelser ved at mærke sidstnævnte som digitale TV-signaler* altså digitale TV-signaler tilføjet en *. Bredden af det område af spektret / d.v.s. de frekvenser, som et givet signal (det være sig TV, radio eller andet) giver anledning til kaldes signalets båndbrede. Med andre ord - uanset om der er tale om: a. Et traditionelt analogt amplitudemoduleret TV-signal - eller b. En hvilken som helst digital repræsentation af TV-signaler - så bliver begge signalformer transmitteret gennem antenneanlæg i form af analoge højfrekvenssignaler. Båndbredden af disse analoge højfrekvenssignaler vil i reglen være mindre for digitale TV-signaler* end for analoge TV-signaler*.

5 Så forskellen mellem analoge- og digitale-tv-signaler ligger i: a. Om deres respektive billed- og lyd- information er repræsenteret i form af henholdsvis et analog signal eller et digitalt signal - mens forskellen mellem de bærebølgebårene analoge- og digitale-tv-signaler* ligger i: b. Om deres respektive bærebølger er blevet moduleret med henholdsvis analoge- eller digitale-tv-signaler. Digitale-TV-signaler moduleret ind på en bærebølge vil i reglen anvende bærebølger af højere frekvens, end de frekvenser, der anvendes som bærebølge for de analoge TV-signaler. Én analog TV-kanal moduleret ind på en bærebølge optager lige så meget båndbrede som 4-8 digitale TV-kanaler. 5 Den historiske udvikling for antenneanlæg. Historisk set startede de første antenneanlæg i 1930 erne. Frem til omkring 1990 erne bestod disse antenneanlæg af envejs-systemer, hvor analoge signaler fra en række antenner blev samlet og som envejssignaler sendt ud til forbrugerne gennem et coaxialt kabelnet (oftest med et større eller mindre antal envejsforstærkere placeret undervejs på coaxialkablet. Først med Internettets udbredelse, er der for alvor blevet behov for at anvende tovejs kommunikation i antenneanlæggene. For en række antenneforeninger bestod deres anlæg helt frem til 2009 af coaxcialkabler og udstyr med en båndbrede, der var begrænset til 450 MHz. Med 450 MHz båndbrede er antallet af analoge TV-kanaler* begrænset til maximum 36. Disse 450 MHz anlæg måtte have øget båndbreden for at kunne opgraderes til at køre Interenet og IP telefoni. Flere af disse anlæg blev først opgraderet til 862 MHz båndbrede i forbindelse med at Danmark i november 2009 indstillede transmissionen af analoge TV-signaler. Dæmpningen i et coaxialkabel som funktion af frekvensen og signalernes frekvensmæssige placering. Jo højere en frekvens, der sendes gennem et coaxialkabel, jo mere dæmpes signalet per meter (se figur 1). På den baggrund har man i dag ofte valgt spektralt at fordele signalerne til de forskellige formål (TV, Radio, Telefoni og Internet m.v.) frekvensmæssigt således, at de signaler, der historisk er kommet sidst til, og som qua deres modulationsform kan klare den største dæmpning, er lagt øverst i frekvensbåndet (se figur 2). Figur 1. Dæmpningen som funktion af frekvensen for to typer af coaxialkabler. Den spektrale fordeling af signalerne i coaxiale antenneanlæg placeres ofte udfra de respektive signalers følsomhed for dårlige signal/støj forhold. Signal/støjforholdet er forholdet mellem signalets styrke og baggrundsstøjens styrke. Et lavt signal/støj forhold kan sammenlignes med at føre en samtale i en børnehave

6 eller ved et cocktailparty, hvor talen er ved at drukne i baggrundsstøj. Digitale TV-signaler* er - ved signal/støj forhold over et givet niveau - mere tolerante end analoge TVsignaler* over for støj. Mens digitale TV-signaler* i modsætning til analoge TV-signaler* - ved signal/støj forhold under et vist niveau, bliver helt ubrugelige. Hvor et analogt TV-signal - ved et svagt signal - blot bliver sne-fyldt (men billedet trods alt stadig kan genkendes af brugeren) så forsvinder billedet for et digitalt signal* helt for et tilsvarende svagt signal niveau. Det er bl.a. dette forhold, der har ført til at digitale TV-signaler* i antenneanlæg frekvensmæssigt ofte placeres over / højere end de analoge TV-signaler* (se fig. 2). Dermed vil digitale TV-signaler* i en del tilfælde kunne transmitteres gennem et gammelt coaxialt antenneanlæg, der oprindeligt er bygget udelukkende til at fordele analoge TV-signaler*. 6 Figur 2. Den frekvensmæssige fordeling af signalerne i et antenneanlæg. Antag nu, at et antenneanlæg skal ændres fra udelukkende analoge TV-signaler* til også at omfatte digitale TV-signaler*. Af fig. 1 og 2 ses, at de digitale TV-signalers* højere frekvenser (i forhold til de analoge TV-signalers* frekvenser) resulterer i en forøget dæmpning gennem coaxialkablerne. For nogle af forbrugerne på et oprindelige coaxiale antenneanlæg kan dæmpningen i coaxialkablerne blive så stor ( og dermed signal/støj forholdet så lavt), at disse forbrugere ikke vil kunne modtage de digitale TV-kanaler. For disse forbrugere vil den billigste løsning i reglen være at udskifte / indsætte forstærkere med højere forstærkning i linien ud til forbrugeren. Disse forstærkere vil ofte være frekvenskompenserede, d.v.s. forstærke de højere frekvenser mere end de lavere. Alternativt kan man skifte det oprindelige coaxialkabel til en type med en lavere dæmpning (ved de frekvenser der benyttes til digitalt TV-signaler*). Nogle antenneforeninger har dog i tidens løb flyttet så meget rundt på deres TV-kanaler, at analoge- og digitale TV-signaler* i dag ligger blandet mellem hinanden. 2. Skønsmanden bedes beskrive de arbejder, der skal udføres for at ændre et antenneanlæg (coax anlæg med envejssystem ) fra analoge TV-signaler til signaler med IP-telefoni. IP er en forkortelse for Internet Protecol. Internettet i sig selv er i princippet er en stak af protokoller, der principielt er uafhængig af de underliggende protokol lag. IP-telefoni er blot endnu en protokol oven i den stak af protokoller der tilsammen udgør Internet. IP-telefoni er frekvensmæssigt i henhold til EuroDOCSIS standarden lagt ind i det øverste del af antenneanlæggets spektrum (se figur 2). Den båndbrede, der benyttes til én IP-telefonlinie er 128 kbit/s. Dermed er data transmissionsbehovet for IP-telefoni relativt begrænset i forhold til data transmissionsbehovet for Internet kommunikationen. Det er statistisk er yderst sjældent, at alle telefonliner har behov for at kommunikere samtidigt. Derfor afsættes der i et antennesystem med N abonnenter ikke N * 128 kbit/s - men en væsentlig mindre transmissions kapacitet. Begrebet Quality of service afspejler forholdet mellem den transmissions kapacitet der er afsat og det teoretiske maksimale transmissionsbehov (N * 128 kbit/s), hvis alle skulle tale samtidigt. Besvarelsen af spørgsmål 2 vil blive yderligere uddybet i besvarelsen af spørgsmål 3.

7 3. Skønsmanden bedes beskrive de arbejder, der skal udføres for at ændre et antenneanlæg (coax anlæg med envejssystem ) fra analoge TV-signaler til en Internetforbindelse. 7 Historisk blev grundformen til Internettet startet af DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency under det amerikanske forsvarsministerium) i midten af 1970 erne. Internettet er en software arkitektur opbygget i lag, der giver forskrifter på, hvorledes der kan etableres to-vejs kommunikation mellem forskellige hardware og software systemer. Det betyder, at der - for at etablere en sådan to-vejs kommunikation over et oprindeligt analogt antenneanlæg - kræves en ombygning af anlægget, således at der både kan transmitteres signaler fra antenneudbyderen til forbrugeren (på nydansk ofte betegnet end-useren ) og som det nye i forhold til traditionelle antenneanlæg en transmission af signaler fra forbrugeren ind til udbyderen. Den førstnævnte signalretning (fra udbyderen til forbrugeren) betegnes downstream mens signalretningen fra forbrugeren ind mod udbyderen kaldes for upstream. Et antenneanlæg vil i reglen bestå af to sektioner - en coaxialdel (det sidste stykke ud til forbrugeren) i hvilken signalerne transmitteres gennem coaxialkabler - og en fiberdel (den centrale del af anlæggets infrastruktur), i hvilken signalerne transporteres i form af amplitudemodulerede lys over fibre (= lysledere). På figur 2 ses, hvorledes det samlede signal spektrum på coaxialkablerne i et antenneanlæg ofte er fordelt. Den nederste del af spektret (d.v.s. de lave frekvenser) fra 5 MHz op til 65 MHz (i USA dog kun til 42 MHz) er forbeholdt signalerne fra forbrugeren ind mod udbyderen - mens downstream d.v.s. signalerne fra udbyderen til forbrugeren er tildelt frekvensområdet fra 80,6 MHz op til den øvre frekvensgrænse (862 MHz). I Europa er de fleste coax antenneanlæg konfigureret som træ-net, hvis grene kan dele sig flere gange på deres vej ud til forbrugerne. I praksis vil der - på grund af den geografiske størrelse af ethvert antenneanlæg og dæmpningen i kablerne - være behov for et antal forstærkere mellem udbyderen og forbrugeren. For antenneanlæg, der udelukkende overfører signaler i den ene retning, er der kun behov for envejsforstærkere. Hvis et sådant traditionelt antenneanlæg med envejs transmission), der udelukkende har været beregnet for analoge TV-signaler (og for den sags skyld også et traditionelt antenneanlæg med både analoge- og digitale- TV-signaler) - hvis et sådant traditionelt antenneanlæg skal ændres til også at indeholde en Internet forbindelse - så skal envejs-forstærkerne udskiftes til tovejs-forstærkere. For antenneanlæg, der udelukkende overfører signaler i den ene retning, er der kun behov for envejsforstærkere. Filtre for tovejsforstærkere. Indførelsen af tovejs forstærkere medfører imidlertid et nyt aspekt. Hvis to forstærkere forbindes i ring - således at dennes udgang forbindes til den andens indgang og den andens udgang forbindes til den førstes indgang så vil de to forstærkere i reglen gå i sving og dermed blive ubrugelige. For at etablere forstærkere i antenneanlægget, der forstærker i hver sin retning, må disse forstærkere forstærke hver sine frekvenser d.v.s hver sin del af spektret. Betragter man figur 2 ses det, at de forstærkere, der skal forstærke signalerne fra forbrugerne til udbyderen, således kun må forstærke frekvensområdet fra 5 til 65 MHz mens de forstærkere, der skal forstærke signalerne fra udbyderen til forbrugerne kun må forstærke frekvensområdet fra 80,6 til 862 MHz. Derfor kræves der - udover forstærkerne - også filtre (der fjerner henholdsvis frekvensområderne over 65 MHz eller under 80,6 MHz) mellem alle forstærkernes indgange og udgange og coaxialkablerne. Disse ændringer skal indbygges i de kabelskabe, der er opstillet langs veje og gader i det område, som antenneanlægget dækker. I dag har de fleste forstærkere de pågældende filtre integreret i forstærkerne.

8 Strømforsyningen af tovejsforstærkere. For det tilfælde, at de tovejsforstærkere, der erstatter de oprindelige envejsforstærkere, tilsammen måtte kræve mere forsyningsstrøm - eller kræver en anden forsyningsspænding end de 48 V, der var standard for de oprindelige envejsforstærkere, må også antenneanlæggets strømforsyninger til kabelskabene fornyes eller ombygges. Grundlæggende vil flere kanaler og mere datatrafik også medføre et større effektforbrug til signaler. Men i praksis modsvares det forøgede effektforbrug til signaler i et tovejs anlæg af en bedre virkningsgrad for tovejsforstærkerne (sammenholdt med de traditionelle envejsforstærkere). Det betyder, at de tovejsforstærkere, der anvendes i dag (i forhold til de tidligere envejsforstærkere) i reglen har samme (og til tider lidt lavere) strømforbrug ( V) 8 Ændringer hos forbrugeren ved opgradering fra envejs- til tovejs kommunikation. Udover de ovennævnte ombygninger af fordelingsskabene langs veje og gader vil også forbrugeren ved udbygning med Internet og IP-telfoni skulle have udskiftet den tilslutningsboks eller fordelerboks, der er monteret hos forbrugeren. I et traditionelle envejs antenneanlæg vil denne boks i reglen ikke kræve nogen strømforsyning. Den vil som regel kun have én coaxial indgang (fra udbyderen) og to coaxiale udgange en til forbrugerens TV og en til forbrugerens FM-radio. Hvis antenneanlægget ud over de traditionelle analoge- og (evt.) digitale- TV- signaler (og evt. FM-radio signaler) også skal levere Internetforbindelse til forbrugeren, kræves, at forbrugeren får en anden fordelerboks, der sammenkobler det eksterne coaxialkabel fra udbyderen med forbrugerens TV (-er), computer(e) og evt. IP-telefon(er). Da der til tovejssignaler kræves aktive elektronikkredsløb, kræver dermed også en strømforsyning. (Ved aktive elektronikkredsløb forstås elektronikkredsløb der - ud over passive komponenter som spoler, modstande og kondensatorer og dioder også indeholder effektkrævende komponenter som transistorer eller integrerede kredsløb). Derfor kræver antenneanlæg med Internet og IP-telefoner en strømforsyning (der i reglen er forsynet fra forbrugerens 230/400 V lysnet-installation). Det er denne strømforsyning, der er årsagen til, at IP-telefoner - i modsætning til traditionelle fastnettelefoner som regel holder op med at virke ved brand. IP telefoni og Internetforbindelse. Da IP telefoni er baseret på en Internet Protokol vil man næppe kunne forestille sig et antenneanlæg med IPtelefoni, der ikke også udbød Internetforbindelser. Interfacet mellem antenneanlæggets coaxialkabler og de overordnede fibernet. De punkter, hvor coaxdelen (det sidste stykke ud til forbrugeren) kobles sammen med- / interfaces tilfiberdelen, betegnes som optiske knudepunkter. De optiske knudepunkter er i de fleste europæiske lande (på nær Holland) forbundet i serie i ringnet. Fra / til hvert knudepunkt vil der ud- og ind-gå et antal (som regel 2) fiberforbindelse. For hvert sådant optisk ringnet vil der være ét hovedknudepunkt, der forsyner alle de underliggende optiske knudepunkter (og dermed deres respektive coaxkabler) med data til forbrugerne. I samme hovedknudepunkt samles også data fra alle de forbrugere, der er tilknyttet de optiske knudepunkter, der hører til det pågældende ringnet. Som det ses af figur 3. vil hovedknudepunkterne indgå som en del af det overordnede fiberringnet. I coax-delen af antenneanlægget bliver både de analoge- og de digitale- TV-signaler - som tidligere nævnt transmitteret ved at blive moduleret ind på bærebølger. På fibernettet i den centrale del af antenneanlæggets infrastruktur, hvor trafikintensiteten er højere end i coaxdelen, transmitteres alle FM- og TV-signaler i form af digital seriel transmission. Derfor kræves - i hver optisk knudepunkt udstyr, der kan konvertere alle de TV- og FM-signaler (og

9 Video on Demand signaler), der skal ud til forbrugerne, fra den digitale kodning (som de har, når de transmitteres på de ringformede fibernet) til den analoge form, på hvilken de transmitteres på coaxnettet. Figur 3 viser en mere detaljeret tegning af såvel Internet som IP-telefoni for et hybridt coax- og fibernet antenneanlæg, hvor TV- (- og radio-) signalerne desværre er udeladt! At TV- (- og radio-) signalerne er udeladt skyldes formodentlig, at TV- (og radio-) signalerne (i digital form) kan tilføres i alle de optiske hovedknudepunkter i anlægget. 9 Figur 3. Hybrid fiber coaxnetværk og knudepunkt topologi for en udbyder af antennesignal, Internet og telefoni. Forkortelser anvendt på tegningen (startende fra øverste venstre hjørne): CM: Cable Modem. NIU: Network Interface Unit. ON Optical Note. DOCSIS: Data Over Cable Service Interface specification (High speed data transfer to existing cable TV). CMTS: Cable Modem Termination System HE: Head End IP: Internet Protocol NOC: Network Operating Center. Som det fremgår af figur 3, så kører telefoni faciliteten parallelt med- og gennem samme knudepunkter- og i samme ringnet - som Internets datatransmission.

10 Det er i ændringen fra et traditionelle antenneanlæg (med en-vejs transmission) til et anlæg med to-vejs kommunikation og Internet (med betydelige ændringer på gadeplan og hos forbrugerne) at de største ændringsomkostninger ligger. Omkostningerne ved en efterfølgende udbygning til også at indbefatte IPtelefoni vil være betydelig lavere end indførelsen af Internettet Skønsmanden bedes oplyse om der er sammenfald mellem de arbejder, der er beskrevet under besvarelsen af spørgsmål 1, 2 og 3. Spørgsmål 4 er søgt besvaret under besvarelserne af spørgsmålene 1, 2 og 3. For at sammenfatte besvarelsen kan man sige: a. At de arbejder, der er beskrevet under spørgsmål 1, er en delmængde af de arbejder, der er beskrevet under spørgsmål 3 og: b. At de arbejder, der er beskrevet under spørgsmål 3, er en delmængde af de arbejder, der er beskrevet under spørgsmål Skønsmanden bedes oplyse størrelsen på udgifter, der medgår til ændringerne beskrevet under besvarelsen af spørgsmål 1-4, og som skønnes at medgå til ændringen af et anlæg, der forsyner ca ejendomme i et parcelhuskvarter. Som det fremgår af besvarelserne af spørgsmålene 1-3 vil en besvarelse af spørgsmål 5 forudsætte et detaljeret kendskab til: 1. De materialer (kabeltyper m.v.) der er indgået i det oprindelige antenneanlæg. 2. Den geografiske fordeling af forbrugerne i forhold til hvor de respektive signaler til antenneanlægget geografisk kommer ind i anlægget. 3. Topologien (er det en træ-struktur eller er det afgreninger). Tilvejebringelsen af et sådant kendskab vil dels kræve, at der foretages et fysisk syn- og skøn af det nuværende antenneanlæg for om muligt at finde frem til hvorledes det oprindelige anlæg har været konfigureret. Derefter vil der ud fra den oprindelige konfiguration - skulle projekteres en opgradering af det oprindelige anlæg til det nuværende anlæg. Dette vil være et omfattende og bekosteligt arbejde, der ikke vil kunne nås inden for den tidsramme, der foreligger med det berammede møde i højesteret i januar Jeg har forsøgt at hente hjælp indenfor TDCs organisation, hvor der afgjort vil være mennesker, der ville kunne være behjælpelig med at besvare spørgsmålet. Efter ca. 4 timers rundringning til omstillinger og afdelinger i TDC er det desværre ikke lykkedes at finde folk der kunne og ville være behjælpelig. På denne baggrund beklager jeg ikke at kunne besvare spørgsmål 5.

11 11 6. Skønsmanden bedes oplyse, hvilken betydning, det har for kravene til antennesignalets kapacitet, hvis der ud over digitale TV-signaler også skal leveres signaler i IP-telefoni og Internetforbindelser. Da udtrykket En antennesignals kapacitet er svært at fortolke rent fysisk, har jeg taget den frihed at tolke spørgsmålet derhen, at det, der spørges om. er hvilke konsekvenser, det måtte have for antenneanlægget evne til at overføre data, hvis der - ud over digitale TV-signaler - også skal leveres signaler i form af IPtelefoni og Internetforbindelser. Skal der - ud over antennesignaler - også kunne leveres signaler i IP-telefoni og Internetforbindelser over antenneanlægget, så illustrerer figur 3 udmærket, hvilke ekstra funktioner, der skal tilføres anlægget. Alle de funktioner, der er vist i den nederste halvdel af figur 3 samt i den højre halvdel af den øverste halvdel af figur 3, er relaterede til Internetforbindelser og IP telefoni. Det er således den hardware og de software pakker, der er vist i den nederste halvdel af tegningen samt i den højre halvdel af den øverste halvdel af tegningen, der skal anskaffes ved oprettelsen af Internetforbindelserne og IP telefonien på anlægget. Teoretisk vil den forøgede trafik- / signal-intensitet også medføre et forøget strømforbrug i forstærkerstationerne, men de løbende omkostninger hertil vil være meget begrænsede - og i nogle tilfælde negative - i forhold til investeringerne i hardware og software Under skønsforretningen blev det klart, at meningen med spørgsmål 6 var en anden end den skønsmanden havde forstået. En alternativ formulering i form af et tillægsspørgsmålet til spørgsmål 6 blev formuleret som spørgsmål 6a, der er indsat og besvaret efter spørgsmål Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det har betydning for vedligeholdelsesudgifterne til et antenneanlæg, om der alene er tale om levering af analoge TV-signaler, om der er tale om levering af digitale TVsignaler, eller om der - udover levering af TV-signaler (analoge eller digitale) også skal ske levering af signaler til IP telefoni og Internetforbindelser. Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 6, vil en levering af signaler til IP telefoni og Internetforbindelser medføre en stigning i signal effekten. Men denne stigning vil, målt i kilowatttimer afgivet fra forstærkerne, økonomisk set være forsvindende. Desuden betyder den forøgede virkningsgrad af nyere forstærkere at deres strømforbrug i praksis er ca. det samme som tidligere tiders envejs forstærkere. Men alt teknik går før eller siden i stykker. Det gælder, uanset om det drejer sig om cykler, atomkraftværker eller antenneanlæg! Den statistiske middelværdi af den tid, der går, mellem at der opstår fejl i en elektronikenhed eller elektronikkomponent, betegnes med begrebet MTBF. MTBF står for Mean Time Between Failure. For eksempel vil MTBF for et integreret kredsløb, der indeholder en milliard transistorer, i reglen være mindre end MTBF for et integreret kredsløb der indeholder 5 transistorer (samme driftsbetingelser). Temperaturen er afgørende for MTBF. For en enhed, der arbejder ved en temperatur, der er 10 grader højere end arbejdstemperaturen for en tilsvarende enhed, vil MTBF være ca. 2,3 gange kortere for den kolde enhed i forhold til MTBF for den varme af de to enheder. Fejlhyppigheden for et antenneanlæg, bestående af hardware og software, der ud over at levere analoge TVsignaler, også leverer digitale TV-signaler, vil således være højere end for et antenneanlæg, der blot består af hardware til at levere analoge TV-signaler under forudsætning af at de enheder og de kredsløb, der levere de analoge TV-signaler er identiske og drives under de samme betingelser. Kort sagt statistisk set - alt andet lige - Jo mere udstyr, jo hyppigere opstår der fejl. I praksis er de tre hyppigste årsager til fejl i elektronik: lodninger, stik og afbrydere og omskiftere. Indenfor

12 lodde- og produktionsteknik er der sket store omvæltninger gennem de sidst årtier, således at nyere antenneanlæg i dag til trods for deres forøgede indhold af hardware - ser ud til at vise nogenlunde de samme fejlhyppigheder som tidligere tiders antenneanlæg der bestod af væsentlig mindre hardware. Tilsvarende bliver besvarelsen af anden del af spørgsmål 7, at MTBF for et antenneanlæg, om der - udover levering af TV-signaler (analoge eller digitale) - også skal levere signaler til Internetforbindelser og IP telefoni at denne fejlhyppighed - forudsat at alle andre forhold er uændret vil være højere end for et tilsvarende anlæg, der udelukkende skal levere analoge- og digitale TV-signaler. Ved højere fejlhyppighed følger også højere vedligeholdelsesudgifter Såfremt et antenneanlæg er ændret på den måde, at det kan levere både digitale TV-signaler, IP-telefoni og Internetforbindelser, bedes skønsmanden oplyse hvorvidt vedligeholdelsesudgifterne er afhængige af, at der ud over digitale TV-signaler kan leveres IP-telefoni og Internetforbindelser. Besvarelsen af spørgsmål 8 skulle meget gerne være fremgået af besvarelsen af spørgsmål 7. Derfor gives besvarelsen her uden uddybende forklaring. Svaret er: Ja, såfremt et antenneanlæg er ændret på den måde, at det kan leverer både digitale TV-signaler*, IP-telefoni og Internetforbindelser (uden at det oprindelige udstyr til analog TV-signaler, vil fejlhyppigheden og dermed vedligeholdelsesudgifterne statistisk set blive højere, i det tilfælde, at der ud over de analoge TV-signaler* også kan leveres digitale TV-signaler*, IPtelefoni og Internetforbindelser. 9. Såfremt vedligeholdelsesudgifterne er afhængige af signalerne til IP-telefoni og Internetforbindelser, bedes skønsmanden vurdere, hvorledes vedligeholdelsesudgifterne skal fordeles på henholdsvis signaler til digitalt TV og signaler til IP-telefoni og Internetforbindelser. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at foretage et underbygget skøn. Udarbejdelsen af en professionel og rationel vurdering af en fordeling af vedligeholdelsesudgifterne vil kræve adgang til det pågældende anlægs fejlrapporter ført over en årrække på skønsmæssig år (og ført med en detaljeringsgrad, der er betydelig højere, end den detaljeringsgrad, der er normal). Da det næppe vil være muligt at få vedligeholdelsesteknikkerne på det aktuelle antenneanlæg til i detaljer at huske, hvilke fejl de gennem årene måtte have rettet, vil man være henvist til at udarbejde skøn for MTBF for de respektive dele af anlægget. MTBF værdien stiger (i henhold til Svante Arrhenius lov) med en faktor 2,2 2,3 for hver ti grader anlæggets omgivelsestemperatur stiger. De beregnede MTBF værdier og dermed fordelingsnøglen for vedligeholdelsesudgifterne er således behæftet med en betydelig usikkerhed. Jeg tvivler på, at det er muligt at finde en person, der vil være i stand til at fordele vedligeholdelsesudgifterne på et grundlag, der kunne underbygges rationelt.

13 10. Såfremt det forudsættes, at et oprindeligt coax-anlæg med envejskommunikation ikke er opgraderet til Internetforbindelser og tovejskommunikation, og at der er foretage løbende vedligeholdelse af det oprindelige anlæg, vil dette anlæg så forsat kunne levere TV-signaler anno 2010? 13 Svaret på spørgsmål 10 er så evident et ja, at det formodes, at der ligger et andet spørgsmål bag. Hvis der løbende er foretaget vedligeholdelse af det oprindelige anlæg (- hvilket formodes at indebære, at anlægget er blevet repareret hver gang, det måtte være gået i stykker) - frem til 2010, så vil anlægget selvsagt også fungere og kunne levere TV-signaler i I fald der med spørgsmål 10 menes, om en forbruger med et traditionelt TV, der kun kan modtage analoge TV-signaler* - efter TV sendernes nedlukning af de analoge TV-signaler* og overgang til TV-signaler* i MPEG2 format i november ville kunne modtage (og se) TV-signaler, der udsendes over et antenneanlæg, der ikke er opgraderede til Internetforbindelse og tovejskommunikation er svaret: det vil ofte være er muligt. (MPEG står for: Motion Picture Expert Group.) Forudsætningen for, at en forbruger efter november 2009 på et analogt TV vil kunne modtage og se TVsignalerne overført via et antenneanlæg - der ikke er opgraderet for Internet og tovejskommunikation - er, at antenneanlægget er blevet udstyret med en konverter, der konvertere det digitale TV-signal* til et analogt TV-signal*. Jeg er ikke bekendt med antenneanlæg, hvor man ikke har konverteret de gængse kanaler til analoge signaler*. De analoge TV-signaler* vil kunne udsendes over et traditionelt en-vejs antenneanlæg, og i mange tilfælde (se besvarelsen af spørgsmål 1) vil også de digitale TV-signaler kunne udsendes over et ikke opgraderet antenneanlæg. Dog ville man som forbruger med et traditionelt analogt TV kun kunne modtage HDTV High-Definition TV-signaler* i en kvalitet svarende til et almindeligt analogt TV-signal*. Ved overgangen fra transmission af analoge TV-signaler* til at transmission i det digitale MPEG2 format var det således: a. De modtagere, der havde deres egne antenner - og b. De antenneanlæg, der ønskede at konvertere de digitale TV-signaler* til analoge signaler inden sidstnævnte blev udsendt til deres kunder - der var henvist til at anskaffe en konverter i form af en digital tv-modtagerboks. Tilsvarende har gjort sig gældende den 11 januar 2012 ved Danmarks overgang fra transmission i MPEG2 format til transmission i MPEG4 format a. Skønsmanden bedes oplyse, hvilken betydning antallet af forbrugere per optisk knudepunkt har for antenneanlæggets evne til - ud over digitale TV-signaler - også at overføre Internetforbindelser og IPtelefoni. Betragter man figur 3 ses det, at topologien for et antenneanlæg medfører, at alle slutbrugere / forbrugere, der er forbundet til et givet optisk knudepunkt, er fælles om alle downstream signaler. Endvidere at alle forbrugere, der er tilsluttet et givet optisk knudepunkt for upstream dataoverførsel må deles om den båndbrede (5-62 MHz), der er til rådighed på deres (fælles) coaxialkabler. En af Internettets væsentlige egenskaber er dets evne til hvis en given adgangsvej til en modtager er optaget da at finde en alternativ adgangsvej (/routning). Men som det ses af figur 3 (topologien for et antenneanlæg) så er denne egenskab til at kunne finde en alternativ adgangsvej, - den egenskab er sat ud af kraft for den datatransmission, der skal transmittere signalerne mellem forbrugeren og det optiske knudepunkt (hvor der jo rent fysisk ikke findes nogen alternativ rute). Derfor vil den båndbrede (og dermed den mængde data, den enkelte forbruger kan sende og modtage per

14 tidsenhed) være afhængig af det antal forbrugere, der er tilkoblet det pågældende optiske knudepunkt. En venlig (men anonym) TDC medarbejder har til mig oplyst, at for TDC ligger antallet af forbrugere per optiske knudepunkt oftest på max 64. Sammenfattende kan man sige, at jo flere forbrugere, der er tilsluttet et optisk knudepunkt, des mere falder den enkelte forbrugers tilgængelige dataoverførselskapacitet. 14 Århus den 6/ Carlsen Power Electronics Steen Carlsen

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 Sag 50/2011 (2. afdeling) Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming (advokat Bjarne Aarup for alle) mod Vejle Kommune

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Giganet næste skridt for kabel

Giganet næste skridt for kabel Giganet næste skridt for kabel Bredbånd på kabel TV DOCSIS 3.1 GigaNet Hvad gør Stofa? Bredbånd på kabel-tv(og senere digital TV). Juni måned 1996 kom det første bredbånd på kabel-tv. Hastigheden var 512/512kBit/s.

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen

Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen Novomatrix Rådhustorvet 1 DK-3520 Farum tlf.: 70 22 22 00 E-mail: info@novomatrix.dk CVR: 32071724 Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen G/F Kildedalen Att.: Rob Wijkmans Kildedalen 3400 Hillerød

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Bilag A Købers kravspecifikation TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Side 1 of 7 INDHOLD 1 Generelt... 3 1.1 Overordnede krav... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet

At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet SMÅ FORSØG OG OPGAVER Lys og lyd TV gennem lysleder I en lysleder sendes signaler i form af lysimpulser. Derfor kan det være en overraskelse, at man kan sende

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. Teknisk ordbog 0 9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Tirsdag 30. august 2016 siger vi farvel til Tårn-net TV og goddag til YouSee, som bliver boligorganisationen Tårnbyhuses nye TV-udbyder. Vi forsøger at

Læs mere

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Din lokale bredbåndsleverandør Internet IP telefoni Alsidigt TV digitalt og analogt programudbud Radioprogrammer -

Læs mere

Idelfonso Tafur Monroy

Idelfonso Tafur Monroy Idelfonso Tafur Monroy Kapitel 9 Dit vindue til verden Fiber til hjemmet af Idelfonso Tafur Monroy Fiber til hjemmet (eller på engelsk: Fiber-tothe-home - FTTH), eller måske ligefrem Fiber til forbrugerens

Læs mere

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse:

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilke egenskaber gælder ikke for radiobølger? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. De kan reflekteres, når de rammer

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Antenneteknik - installation af returveje

Antenneteknik - installation af returveje Antenneteknik - installation af returveje og IP-tele INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Antenneteknik - installation af returveje og IP-tele...3 Antenneteknik - instal. Af returveje og IP-tele -modulationsformer...9

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Ændring i bestyrelsen Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

yousee Vi sikrer jer den bedste forbindelse - også i fremtiden Hvorfor skal I opgradere? Jeres særlige opgraderingstilbud

yousee Vi sikrer jer den bedste forbindelse - også i fremtiden Hvorfor skal I opgradere? Jeres særlige opgraderingstilbud Returadresse: YouSee, Teglholmsgade 1, Dl- PMM, 0900 København C Vedr. G/F Klosterparken Lennart Rosenstock Klosterparken 11 2680 Solrød Strand YouSee A/S yousee.dk 70 70 40 00 Teglholmsgade 1 0900 København

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Datapakke. Data. Afsender. Modtager

Datapakke. Data. Afsender. Modtager Program Kl. 17,00 Opstart og velkomst fra afdelingen Kl. 17,15 Hvad er bredbånd og datakommunikation Kl. 18,00 Spisning Kl. 18,45 Film omkring, hvad er datakommunikation og netværksudstyr Kl. 19,30 Hvilke

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

DAB installations guide.

DAB installations guide. Indledning Det har vist sig at modtagelse af (Digital Audio Broadcast) giver - indtil sendenettet er fuldt udbygget - flere problemer end modtagelse af. Der er flere grunde til disse problemer, dels er

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet LK IHC Net Det fleksible netværk til hjemmet Ét samlet netværk i hjemmet LK IHC Net er et fleksibelt multimedienetværk til din bolig. Med IHC Net kan du frit distribuere data-, telefon- eller radio-/tv-signaler

Læs mere