Højesterets sagen 50/2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højesterets sagen 50/2011."

Transkript

1 SYNS- OG SKØNS- RAPPORT Højesterets sagen 50/2011. Ved privatpersonerne: Finn Franzen, Jesper Hyldebrandt, Kaj Mortensen Carsten Honoré og Bo Lemming ved Advokat Bjarne Aarup Saxo advokaterne mod Vejle Kommune. ved Advokat Jens Flensborg Energi og Miljøadvokatfirma Udfærdiget af: Carlsen Power Electronics v. civil ing. Steen Carlsen Regenburgsgade Aarhus C.

2 Indledning. Skønsrapporten er udarbejdet på grundlag af følgende: 1. Det af advokat Bjarne Aarup fremsendte skønstema af 4/ Højesterets skønsmandsudmelding af 13/ Cable Network handbook; Version 4.3 October Using Coax to Distribute Advanced IPTV Services in the Home udgivet på: 5. Douglas E. Comer; Internetworking with TCP/IP; principles, protocols, and architecture. 5th. edition. 2 Der er ikke foretaget syn men kun en skønsforretning. Jævnfør de indledende bemærkninger i skønsrapporten. Sagens parter: er repræsenteret ved: Finn Franzen, Advokat Bjarne Aarup Jesper Hyldebrandt, Saxo advokater Kaj Mortensen, Håndværkervej 1, 7120 Vejle Ø Carsten Honoré Tlf / Fax og Bo Lemming. Vejle Kommune Advokat Jens Flensborg Kirketorvet 22 Advokatfirmaet Energi og Miljø 7100 Vejle Åboulevarden 49 4 sal, 8000 Århus C. Tlf Til stede under skønsforretningen var: Advokat Jens Flensborg Advokat Bjarne Aarup og dennes klient Finn Franzen Undertegnede civilingeniør Steen Carlsen. Skøns-rapporten er fremsendt til: 1. Advokat Jens Flensborg og advokat Bjarne Aarup (som vedhæftet filer til s). 2. Højesteret (som brev).

3 3 Skønstema for Højesteretssag nr. 50/2011. Indledende bemærkninger til skønstemaet og dets besvarelse. Hovedparten af spørgsmålene i dette skønstema er formuleret generelt. Ikke desto mindre vil svarene på en del af de respektive spørgsmål afhænge af de fysiske forhold i det konkrete anlæg. Derfor er det - i besvarelsen af skøntemaet - forsøgt generelt at beskrive de forhold i anlægget, der vil være afgørende for svaret. Hvis der, til spørgsmål af typen: Hvilke arbejder.?, skal gives absolutte svar i en form som f.eks.: 70 ruller coaxialkabel á 100 meter af typen XYZ, 13 bidirektionale forstærkere type,.. samt en forventet arbejdstid på 347 timer vil det kræve: 1. Kendskab til det oprindelige antenneanlægs udformning i tiden før anlægget blev udbygget til dets nuværende form. 2. En dimensionering og projektering af et antenneanlæg med en funktion som sagens genstands i dens nuværende form. 3. Indhentning af tilbud/priser. Selv, hvis det måtte lykkes at rekonstruere antenneanlægs udformning fra tiden, før anlægget blev udbygget til dets nuværende form, vil det ikke være muligt at gennemføre en sådan dimensionering og projektering af et anlæg i dets nuværende form inden for den tidsramme, der er sat af Højesterets berammede hovedforhandling den 28 januar Dette - sammenholdt med telefonsamtaler med Bjarne Aarup og Jens Flensborg ultimo november 2012 har ført mig til den opfattelse, at advokaterne ikke ønsker / ikke forventer, at der foretages en fysisk syns- og skønsforretning i sagen. Det forhold, at der her er tale om en højesteretssag - og dermed en sag af generel karakter, har yderligere understøttet mig i denne opfattelse. Såfremt dette er en misforståelse fra min side - og parterne i sagen ønsker en fysisk syns- og skønsforretning af anlægget bedes Retten henholdsvis sagens parter snarest informere mig herom. En række emner optræder flere gange i skønstemaet. Hvor et emne går igen i flere spørgsmål, er beskrivelsen af de forhold, der er afgørende for svaret, givet i besvarelsen af det første spørgsmål, i hvilket emnet optræder. En undtagelse er dog besvarelsen af spørgsmål 2, der af tekniske- og pædagogiske grunde naturligt må komme efter besvarelsen af spørgsmål 3. Forståelsen af samspillet mellem- og beskrivelse af signaler i henholdsvis tidsdomænet og frekvensdomænet (Fouriertransformationen) er afgørende for forståelsen af flere af svarerne i skønstemaet. Dette samspil volder (også) mange ingeniørstuderende kvaler. I forklaringerne og begrundelserne for svarene er det tekniske niveau lagt efter, hvad der må formodes kendt med en matematisk fysisk studenter-eksamen. Pædagogiske har jeg tilstræbt ikke at tale ned til læserne. Skulle det alligevel være sket, har det ikke været tilsigtet, og i så fald vil jeg bede om overbærenhed. God læsning.

4 4 Besvarelsen af skønstemaet. 1. Skønsmanden bedes beskrive de arbejder, der skal udføres for at ændre et antenneanlæg (coaxanlæg med envejssystem ) fra analoge TV-signaler til digitale TV-signaler. Svaret på hvilke arbejder, der skal udføres for at ændre et antenneanlæg (coaxanlæg med envejssystem ) fra analoge TV-signaler* til også at kunne overfører digitale TV-signaler*, vil kunne variere fra ingen ændring til en hel række ændringer. For et givet anlæg vil svaret afhænge af kombinationen af: a. Hvilke frekvenser, der i det oprindelige anlæg har været benyttet til transmissionen, b. De anvendte kablers dæmpning per 100 meter som funktion af frekvensen - og c. Afstanden mellem slutbrugeren og anlæggets forstærkere og optiske knudepunkter og mellem slutbrugeren, anlæggets forstærkere og optiske knudepunkter indbyrdes. Den måde, hvorpå man kan få forskellige TV-kanaler, radio og Internet til at sameksistere på ét og samme coaxialkabel, er ved at sikre, at de forskellige signaler benytter hver sine (forskellige) frekvenser. Sammensætningen af alle disse signalfrekvenser udgør det, der kaldes et spektrum. Definitionerne på digitale- og analoge- signaler. Et digitalt signal er et signal, der anvender diskrete / diskontinuerte værdier (i reglen 2 værdier; 0 og 1 ). I modsætning hertil anvender ikke-digitale - også kaldet analoge signaler - kontinuerte funktioner til at repræsentere systemets information. Af definitionen følger, at et TV-signal, der er kodet således, at kodningen udelukkende består af en digital repræsentation (nuller og ét-taller) er et digitalt signal. I det øjeblik, at et digitalt TV-signal bliver moduleret ind på en bærebølge (for at benytte bærebølgen som middel til at sende signalet ud gennem/over f.eks. et antenneanlæg) vil det resulterende signal (d.v.s. bærebølge med indmoduleret digitalt TV-signal) være et kontinuert signal og dermed bliver det til et analogt signal uanset at selve TV-signalet stadig er kodet digitalt (som nuller og et-taller). Spørgsmål 1 tolkes derfor således, at der i spørgsmål 1 med et digitalt TV-signal menes, det analoge signal, der opstår, når et digitalt TV-signal er blevet moduleret ind på en bærebølge (for at kunne transporteres gennem coaxialkablerne i et antenneanlæg). Man kan opfatte bærebølgen som budbringeren og budbringerens meddelelse er billed- og lyd- informationen. Læsere bør være vagtsomme overfor den forvirring og / de fejltagelser som denne misvisende / fejlagtige anvendelse af begrebet digitale TV-signaler* (der i øvrigt går igen i teksten på figur 2) kan forårsage. De steder i besvarelsen, hvor digitale TV-signaler er anvendt i betydningen digitale TV-signaler indmoduleret ind på en bærebølge, har jeg forsøgt at begrænse mulige misforståelser ved at mærke sidstnævnte som digitale TV-signaler* altså digitale TV-signaler tilføjet en *. Bredden af det område af spektret / d.v.s. de frekvenser, som et givet signal (det være sig TV, radio eller andet) giver anledning til kaldes signalets båndbrede. Med andre ord - uanset om der er tale om: a. Et traditionelt analogt amplitudemoduleret TV-signal - eller b. En hvilken som helst digital repræsentation af TV-signaler - så bliver begge signalformer transmitteret gennem antenneanlæg i form af analoge højfrekvenssignaler. Båndbredden af disse analoge højfrekvenssignaler vil i reglen være mindre for digitale TV-signaler* end for analoge TV-signaler*.

5 Så forskellen mellem analoge- og digitale-tv-signaler ligger i: a. Om deres respektive billed- og lyd- information er repræsenteret i form af henholdsvis et analog signal eller et digitalt signal - mens forskellen mellem de bærebølgebårene analoge- og digitale-tv-signaler* ligger i: b. Om deres respektive bærebølger er blevet moduleret med henholdsvis analoge- eller digitale-tv-signaler. Digitale-TV-signaler moduleret ind på en bærebølge vil i reglen anvende bærebølger af højere frekvens, end de frekvenser, der anvendes som bærebølge for de analoge TV-signaler. Én analog TV-kanal moduleret ind på en bærebølge optager lige så meget båndbrede som 4-8 digitale TV-kanaler. 5 Den historiske udvikling for antenneanlæg. Historisk set startede de første antenneanlæg i 1930 erne. Frem til omkring 1990 erne bestod disse antenneanlæg af envejs-systemer, hvor analoge signaler fra en række antenner blev samlet og som envejssignaler sendt ud til forbrugerne gennem et coaxialt kabelnet (oftest med et større eller mindre antal envejsforstærkere placeret undervejs på coaxialkablet. Først med Internettets udbredelse, er der for alvor blevet behov for at anvende tovejs kommunikation i antenneanlæggene. For en række antenneforeninger bestod deres anlæg helt frem til 2009 af coaxcialkabler og udstyr med en båndbrede, der var begrænset til 450 MHz. Med 450 MHz båndbrede er antallet af analoge TV-kanaler* begrænset til maximum 36. Disse 450 MHz anlæg måtte have øget båndbreden for at kunne opgraderes til at køre Interenet og IP telefoni. Flere af disse anlæg blev først opgraderet til 862 MHz båndbrede i forbindelse med at Danmark i november 2009 indstillede transmissionen af analoge TV-signaler. Dæmpningen i et coaxialkabel som funktion af frekvensen og signalernes frekvensmæssige placering. Jo højere en frekvens, der sendes gennem et coaxialkabel, jo mere dæmpes signalet per meter (se figur 1). På den baggrund har man i dag ofte valgt spektralt at fordele signalerne til de forskellige formål (TV, Radio, Telefoni og Internet m.v.) frekvensmæssigt således, at de signaler, der historisk er kommet sidst til, og som qua deres modulationsform kan klare den største dæmpning, er lagt øverst i frekvensbåndet (se figur 2). Figur 1. Dæmpningen som funktion af frekvensen for to typer af coaxialkabler. Den spektrale fordeling af signalerne i coaxiale antenneanlæg placeres ofte udfra de respektive signalers følsomhed for dårlige signal/støj forhold. Signal/støjforholdet er forholdet mellem signalets styrke og baggrundsstøjens styrke. Et lavt signal/støj forhold kan sammenlignes med at føre en samtale i en børnehave

6 eller ved et cocktailparty, hvor talen er ved at drukne i baggrundsstøj. Digitale TV-signaler* er - ved signal/støj forhold over et givet niveau - mere tolerante end analoge TVsignaler* over for støj. Mens digitale TV-signaler* i modsætning til analoge TV-signaler* - ved signal/støj forhold under et vist niveau, bliver helt ubrugelige. Hvor et analogt TV-signal - ved et svagt signal - blot bliver sne-fyldt (men billedet trods alt stadig kan genkendes af brugeren) så forsvinder billedet for et digitalt signal* helt for et tilsvarende svagt signal niveau. Det er bl.a. dette forhold, der har ført til at digitale TV-signaler* i antenneanlæg frekvensmæssigt ofte placeres over / højere end de analoge TV-signaler* (se fig. 2). Dermed vil digitale TV-signaler* i en del tilfælde kunne transmitteres gennem et gammelt coaxialt antenneanlæg, der oprindeligt er bygget udelukkende til at fordele analoge TV-signaler*. 6 Figur 2. Den frekvensmæssige fordeling af signalerne i et antenneanlæg. Antag nu, at et antenneanlæg skal ændres fra udelukkende analoge TV-signaler* til også at omfatte digitale TV-signaler*. Af fig. 1 og 2 ses, at de digitale TV-signalers* højere frekvenser (i forhold til de analoge TV-signalers* frekvenser) resulterer i en forøget dæmpning gennem coaxialkablerne. For nogle af forbrugerne på et oprindelige coaxiale antenneanlæg kan dæmpningen i coaxialkablerne blive så stor ( og dermed signal/støj forholdet så lavt), at disse forbrugere ikke vil kunne modtage de digitale TV-kanaler. For disse forbrugere vil den billigste løsning i reglen være at udskifte / indsætte forstærkere med højere forstærkning i linien ud til forbrugeren. Disse forstærkere vil ofte være frekvenskompenserede, d.v.s. forstærke de højere frekvenser mere end de lavere. Alternativt kan man skifte det oprindelige coaxialkabel til en type med en lavere dæmpning (ved de frekvenser der benyttes til digitalt TV-signaler*). Nogle antenneforeninger har dog i tidens løb flyttet så meget rundt på deres TV-kanaler, at analoge- og digitale TV-signaler* i dag ligger blandet mellem hinanden. 2. Skønsmanden bedes beskrive de arbejder, der skal udføres for at ændre et antenneanlæg (coax anlæg med envejssystem ) fra analoge TV-signaler til signaler med IP-telefoni. IP er en forkortelse for Internet Protecol. Internettet i sig selv er i princippet er en stak af protokoller, der principielt er uafhængig af de underliggende protokol lag. IP-telefoni er blot endnu en protokol oven i den stak af protokoller der tilsammen udgør Internet. IP-telefoni er frekvensmæssigt i henhold til EuroDOCSIS standarden lagt ind i det øverste del af antenneanlæggets spektrum (se figur 2). Den båndbrede, der benyttes til én IP-telefonlinie er 128 kbit/s. Dermed er data transmissionsbehovet for IP-telefoni relativt begrænset i forhold til data transmissionsbehovet for Internet kommunikationen. Det er statistisk er yderst sjældent, at alle telefonliner har behov for at kommunikere samtidigt. Derfor afsættes der i et antennesystem med N abonnenter ikke N * 128 kbit/s - men en væsentlig mindre transmissions kapacitet. Begrebet Quality of service afspejler forholdet mellem den transmissions kapacitet der er afsat og det teoretiske maksimale transmissionsbehov (N * 128 kbit/s), hvis alle skulle tale samtidigt. Besvarelsen af spørgsmål 2 vil blive yderligere uddybet i besvarelsen af spørgsmål 3.

7 3. Skønsmanden bedes beskrive de arbejder, der skal udføres for at ændre et antenneanlæg (coax anlæg med envejssystem ) fra analoge TV-signaler til en Internetforbindelse. 7 Historisk blev grundformen til Internettet startet af DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency under det amerikanske forsvarsministerium) i midten af 1970 erne. Internettet er en software arkitektur opbygget i lag, der giver forskrifter på, hvorledes der kan etableres to-vejs kommunikation mellem forskellige hardware og software systemer. Det betyder, at der - for at etablere en sådan to-vejs kommunikation over et oprindeligt analogt antenneanlæg - kræves en ombygning af anlægget, således at der både kan transmitteres signaler fra antenneudbyderen til forbrugeren (på nydansk ofte betegnet end-useren ) og som det nye i forhold til traditionelle antenneanlæg en transmission af signaler fra forbrugeren ind til udbyderen. Den førstnævnte signalretning (fra udbyderen til forbrugeren) betegnes downstream mens signalretningen fra forbrugeren ind mod udbyderen kaldes for upstream. Et antenneanlæg vil i reglen bestå af to sektioner - en coaxialdel (det sidste stykke ud til forbrugeren) i hvilken signalerne transmitteres gennem coaxialkabler - og en fiberdel (den centrale del af anlæggets infrastruktur), i hvilken signalerne transporteres i form af amplitudemodulerede lys over fibre (= lysledere). På figur 2 ses, hvorledes det samlede signal spektrum på coaxialkablerne i et antenneanlæg ofte er fordelt. Den nederste del af spektret (d.v.s. de lave frekvenser) fra 5 MHz op til 65 MHz (i USA dog kun til 42 MHz) er forbeholdt signalerne fra forbrugeren ind mod udbyderen - mens downstream d.v.s. signalerne fra udbyderen til forbrugeren er tildelt frekvensområdet fra 80,6 MHz op til den øvre frekvensgrænse (862 MHz). I Europa er de fleste coax antenneanlæg konfigureret som træ-net, hvis grene kan dele sig flere gange på deres vej ud til forbrugerne. I praksis vil der - på grund af den geografiske størrelse af ethvert antenneanlæg og dæmpningen i kablerne - være behov for et antal forstærkere mellem udbyderen og forbrugeren. For antenneanlæg, der udelukkende overfører signaler i den ene retning, er der kun behov for envejsforstærkere. Hvis et sådant traditionelt antenneanlæg med envejs transmission), der udelukkende har været beregnet for analoge TV-signaler (og for den sags skyld også et traditionelt antenneanlæg med både analoge- og digitale- TV-signaler) - hvis et sådant traditionelt antenneanlæg skal ændres til også at indeholde en Internet forbindelse - så skal envejs-forstærkerne udskiftes til tovejs-forstærkere. For antenneanlæg, der udelukkende overfører signaler i den ene retning, er der kun behov for envejsforstærkere. Filtre for tovejsforstærkere. Indførelsen af tovejs forstærkere medfører imidlertid et nyt aspekt. Hvis to forstærkere forbindes i ring - således at dennes udgang forbindes til den andens indgang og den andens udgang forbindes til den førstes indgang så vil de to forstærkere i reglen gå i sving og dermed blive ubrugelige. For at etablere forstærkere i antenneanlægget, der forstærker i hver sin retning, må disse forstærkere forstærke hver sine frekvenser d.v.s hver sin del af spektret. Betragter man figur 2 ses det, at de forstærkere, der skal forstærke signalerne fra forbrugerne til udbyderen, således kun må forstærke frekvensområdet fra 5 til 65 MHz mens de forstærkere, der skal forstærke signalerne fra udbyderen til forbrugerne kun må forstærke frekvensområdet fra 80,6 til 862 MHz. Derfor kræves der - udover forstærkerne - også filtre (der fjerner henholdsvis frekvensområderne over 65 MHz eller under 80,6 MHz) mellem alle forstærkernes indgange og udgange og coaxialkablerne. Disse ændringer skal indbygges i de kabelskabe, der er opstillet langs veje og gader i det område, som antenneanlægget dækker. I dag har de fleste forstærkere de pågældende filtre integreret i forstærkerne.

8 Strømforsyningen af tovejsforstærkere. For det tilfælde, at de tovejsforstærkere, der erstatter de oprindelige envejsforstærkere, tilsammen måtte kræve mere forsyningsstrøm - eller kræver en anden forsyningsspænding end de 48 V, der var standard for de oprindelige envejsforstærkere, må også antenneanlæggets strømforsyninger til kabelskabene fornyes eller ombygges. Grundlæggende vil flere kanaler og mere datatrafik også medføre et større effektforbrug til signaler. Men i praksis modsvares det forøgede effektforbrug til signaler i et tovejs anlæg af en bedre virkningsgrad for tovejsforstærkerne (sammenholdt med de traditionelle envejsforstærkere). Det betyder, at de tovejsforstærkere, der anvendes i dag (i forhold til de tidligere envejsforstærkere) i reglen har samme (og til tider lidt lavere) strømforbrug ( V) 8 Ændringer hos forbrugeren ved opgradering fra envejs- til tovejs kommunikation. Udover de ovennævnte ombygninger af fordelingsskabene langs veje og gader vil også forbrugeren ved udbygning med Internet og IP-telfoni skulle have udskiftet den tilslutningsboks eller fordelerboks, der er monteret hos forbrugeren. I et traditionelle envejs antenneanlæg vil denne boks i reglen ikke kræve nogen strømforsyning. Den vil som regel kun have én coaxial indgang (fra udbyderen) og to coaxiale udgange en til forbrugerens TV og en til forbrugerens FM-radio. Hvis antenneanlægget ud over de traditionelle analoge- og (evt.) digitale- TV- signaler (og evt. FM-radio signaler) også skal levere Internetforbindelse til forbrugeren, kræves, at forbrugeren får en anden fordelerboks, der sammenkobler det eksterne coaxialkabel fra udbyderen med forbrugerens TV (-er), computer(e) og evt. IP-telefon(er). Da der til tovejssignaler kræves aktive elektronikkredsløb, kræver dermed også en strømforsyning. (Ved aktive elektronikkredsløb forstås elektronikkredsløb der - ud over passive komponenter som spoler, modstande og kondensatorer og dioder også indeholder effektkrævende komponenter som transistorer eller integrerede kredsløb). Derfor kræver antenneanlæg med Internet og IP-telefoner en strømforsyning (der i reglen er forsynet fra forbrugerens 230/400 V lysnet-installation). Det er denne strømforsyning, der er årsagen til, at IP-telefoner - i modsætning til traditionelle fastnettelefoner som regel holder op med at virke ved brand. IP telefoni og Internetforbindelse. Da IP telefoni er baseret på en Internet Protokol vil man næppe kunne forestille sig et antenneanlæg med IPtelefoni, der ikke også udbød Internetforbindelser. Interfacet mellem antenneanlæggets coaxialkabler og de overordnede fibernet. De punkter, hvor coaxdelen (det sidste stykke ud til forbrugeren) kobles sammen med- / interfaces tilfiberdelen, betegnes som optiske knudepunkter. De optiske knudepunkter er i de fleste europæiske lande (på nær Holland) forbundet i serie i ringnet. Fra / til hvert knudepunkt vil der ud- og ind-gå et antal (som regel 2) fiberforbindelse. For hvert sådant optisk ringnet vil der være ét hovedknudepunkt, der forsyner alle de underliggende optiske knudepunkter (og dermed deres respektive coaxkabler) med data til forbrugerne. I samme hovedknudepunkt samles også data fra alle de forbrugere, der er tilknyttet de optiske knudepunkter, der hører til det pågældende ringnet. Som det ses af figur 3. vil hovedknudepunkterne indgå som en del af det overordnede fiberringnet. I coax-delen af antenneanlægget bliver både de analoge- og de digitale- TV-signaler - som tidligere nævnt transmitteret ved at blive moduleret ind på bærebølger. På fibernettet i den centrale del af antenneanlæggets infrastruktur, hvor trafikintensiteten er højere end i coaxdelen, transmitteres alle FM- og TV-signaler i form af digital seriel transmission. Derfor kræves - i hver optisk knudepunkt udstyr, der kan konvertere alle de TV- og FM-signaler (og

9 Video on Demand signaler), der skal ud til forbrugerne, fra den digitale kodning (som de har, når de transmitteres på de ringformede fibernet) til den analoge form, på hvilken de transmitteres på coaxnettet. Figur 3 viser en mere detaljeret tegning af såvel Internet som IP-telefoni for et hybridt coax- og fibernet antenneanlæg, hvor TV- (- og radio-) signalerne desværre er udeladt! At TV- (- og radio-) signalerne er udeladt skyldes formodentlig, at TV- (og radio-) signalerne (i digital form) kan tilføres i alle de optiske hovedknudepunkter i anlægget. 9 Figur 3. Hybrid fiber coaxnetværk og knudepunkt topologi for en udbyder af antennesignal, Internet og telefoni. Forkortelser anvendt på tegningen (startende fra øverste venstre hjørne): CM: Cable Modem. NIU: Network Interface Unit. ON Optical Note. DOCSIS: Data Over Cable Service Interface specification (High speed data transfer to existing cable TV). CMTS: Cable Modem Termination System HE: Head End IP: Internet Protocol NOC: Network Operating Center. Som det fremgår af figur 3, så kører telefoni faciliteten parallelt med- og gennem samme knudepunkter- og i samme ringnet - som Internets datatransmission.

10 Det er i ændringen fra et traditionelle antenneanlæg (med en-vejs transmission) til et anlæg med to-vejs kommunikation og Internet (med betydelige ændringer på gadeplan og hos forbrugerne) at de største ændringsomkostninger ligger. Omkostningerne ved en efterfølgende udbygning til også at indbefatte IPtelefoni vil være betydelig lavere end indførelsen af Internettet Skønsmanden bedes oplyse om der er sammenfald mellem de arbejder, der er beskrevet under besvarelsen af spørgsmål 1, 2 og 3. Spørgsmål 4 er søgt besvaret under besvarelserne af spørgsmålene 1, 2 og 3. For at sammenfatte besvarelsen kan man sige: a. At de arbejder, der er beskrevet under spørgsmål 1, er en delmængde af de arbejder, der er beskrevet under spørgsmål 3 og: b. At de arbejder, der er beskrevet under spørgsmål 3, er en delmængde af de arbejder, der er beskrevet under spørgsmål Skønsmanden bedes oplyse størrelsen på udgifter, der medgår til ændringerne beskrevet under besvarelsen af spørgsmål 1-4, og som skønnes at medgå til ændringen af et anlæg, der forsyner ca ejendomme i et parcelhuskvarter. Som det fremgår af besvarelserne af spørgsmålene 1-3 vil en besvarelse af spørgsmål 5 forudsætte et detaljeret kendskab til: 1. De materialer (kabeltyper m.v.) der er indgået i det oprindelige antenneanlæg. 2. Den geografiske fordeling af forbrugerne i forhold til hvor de respektive signaler til antenneanlægget geografisk kommer ind i anlægget. 3. Topologien (er det en træ-struktur eller er det afgreninger). Tilvejebringelsen af et sådant kendskab vil dels kræve, at der foretages et fysisk syn- og skøn af det nuværende antenneanlæg for om muligt at finde frem til hvorledes det oprindelige anlæg har været konfigureret. Derefter vil der ud fra den oprindelige konfiguration - skulle projekteres en opgradering af det oprindelige anlæg til det nuværende anlæg. Dette vil være et omfattende og bekosteligt arbejde, der ikke vil kunne nås inden for den tidsramme, der foreligger med det berammede møde i højesteret i januar Jeg har forsøgt at hente hjælp indenfor TDCs organisation, hvor der afgjort vil være mennesker, der ville kunne være behjælpelig med at besvare spørgsmålet. Efter ca. 4 timers rundringning til omstillinger og afdelinger i TDC er det desværre ikke lykkedes at finde folk der kunne og ville være behjælpelig. På denne baggrund beklager jeg ikke at kunne besvare spørgsmål 5.

11 11 6. Skønsmanden bedes oplyse, hvilken betydning, det har for kravene til antennesignalets kapacitet, hvis der ud over digitale TV-signaler også skal leveres signaler i IP-telefoni og Internetforbindelser. Da udtrykket En antennesignals kapacitet er svært at fortolke rent fysisk, har jeg taget den frihed at tolke spørgsmålet derhen, at det, der spørges om. er hvilke konsekvenser, det måtte have for antenneanlægget evne til at overføre data, hvis der - ud over digitale TV-signaler - også skal leveres signaler i form af IPtelefoni og Internetforbindelser. Skal der - ud over antennesignaler - også kunne leveres signaler i IP-telefoni og Internetforbindelser over antenneanlægget, så illustrerer figur 3 udmærket, hvilke ekstra funktioner, der skal tilføres anlægget. Alle de funktioner, der er vist i den nederste halvdel af figur 3 samt i den højre halvdel af den øverste halvdel af figur 3, er relaterede til Internetforbindelser og IP telefoni. Det er således den hardware og de software pakker, der er vist i den nederste halvdel af tegningen samt i den højre halvdel af den øverste halvdel af tegningen, der skal anskaffes ved oprettelsen af Internetforbindelserne og IP telefonien på anlægget. Teoretisk vil den forøgede trafik- / signal-intensitet også medføre et forøget strømforbrug i forstærkerstationerne, men de løbende omkostninger hertil vil være meget begrænsede - og i nogle tilfælde negative - i forhold til investeringerne i hardware og software Under skønsforretningen blev det klart, at meningen med spørgsmål 6 var en anden end den skønsmanden havde forstået. En alternativ formulering i form af et tillægsspørgsmålet til spørgsmål 6 blev formuleret som spørgsmål 6a, der er indsat og besvaret efter spørgsmål Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det har betydning for vedligeholdelsesudgifterne til et antenneanlæg, om der alene er tale om levering af analoge TV-signaler, om der er tale om levering af digitale TVsignaler, eller om der - udover levering af TV-signaler (analoge eller digitale) også skal ske levering af signaler til IP telefoni og Internetforbindelser. Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 6, vil en levering af signaler til IP telefoni og Internetforbindelser medføre en stigning i signal effekten. Men denne stigning vil, målt i kilowatttimer afgivet fra forstærkerne, økonomisk set være forsvindende. Desuden betyder den forøgede virkningsgrad af nyere forstærkere at deres strømforbrug i praksis er ca. det samme som tidligere tiders envejs forstærkere. Men alt teknik går før eller siden i stykker. Det gælder, uanset om det drejer sig om cykler, atomkraftværker eller antenneanlæg! Den statistiske middelværdi af den tid, der går, mellem at der opstår fejl i en elektronikenhed eller elektronikkomponent, betegnes med begrebet MTBF. MTBF står for Mean Time Between Failure. For eksempel vil MTBF for et integreret kredsløb, der indeholder en milliard transistorer, i reglen være mindre end MTBF for et integreret kredsløb der indeholder 5 transistorer (samme driftsbetingelser). Temperaturen er afgørende for MTBF. For en enhed, der arbejder ved en temperatur, der er 10 grader højere end arbejdstemperaturen for en tilsvarende enhed, vil MTBF være ca. 2,3 gange kortere for den kolde enhed i forhold til MTBF for den varme af de to enheder. Fejlhyppigheden for et antenneanlæg, bestående af hardware og software, der ud over at levere analoge TVsignaler, også leverer digitale TV-signaler, vil således være højere end for et antenneanlæg, der blot består af hardware til at levere analoge TV-signaler under forudsætning af at de enheder og de kredsløb, der levere de analoge TV-signaler er identiske og drives under de samme betingelser. Kort sagt statistisk set - alt andet lige - Jo mere udstyr, jo hyppigere opstår der fejl. I praksis er de tre hyppigste årsager til fejl i elektronik: lodninger, stik og afbrydere og omskiftere. Indenfor

12 lodde- og produktionsteknik er der sket store omvæltninger gennem de sidst årtier, således at nyere antenneanlæg i dag til trods for deres forøgede indhold af hardware - ser ud til at vise nogenlunde de samme fejlhyppigheder som tidligere tiders antenneanlæg der bestod af væsentlig mindre hardware. Tilsvarende bliver besvarelsen af anden del af spørgsmål 7, at MTBF for et antenneanlæg, om der - udover levering af TV-signaler (analoge eller digitale) - også skal levere signaler til Internetforbindelser og IP telefoni at denne fejlhyppighed - forudsat at alle andre forhold er uændret vil være højere end for et tilsvarende anlæg, der udelukkende skal levere analoge- og digitale TV-signaler. Ved højere fejlhyppighed følger også højere vedligeholdelsesudgifter Såfremt et antenneanlæg er ændret på den måde, at det kan levere både digitale TV-signaler, IP-telefoni og Internetforbindelser, bedes skønsmanden oplyse hvorvidt vedligeholdelsesudgifterne er afhængige af, at der ud over digitale TV-signaler kan leveres IP-telefoni og Internetforbindelser. Besvarelsen af spørgsmål 8 skulle meget gerne være fremgået af besvarelsen af spørgsmål 7. Derfor gives besvarelsen her uden uddybende forklaring. Svaret er: Ja, såfremt et antenneanlæg er ændret på den måde, at det kan leverer både digitale TV-signaler*, IP-telefoni og Internetforbindelser (uden at det oprindelige udstyr til analog TV-signaler, vil fejlhyppigheden og dermed vedligeholdelsesudgifterne statistisk set blive højere, i det tilfælde, at der ud over de analoge TV-signaler* også kan leveres digitale TV-signaler*, IPtelefoni og Internetforbindelser. 9. Såfremt vedligeholdelsesudgifterne er afhængige af signalerne til IP-telefoni og Internetforbindelser, bedes skønsmanden vurdere, hvorledes vedligeholdelsesudgifterne skal fordeles på henholdsvis signaler til digitalt TV og signaler til IP-telefoni og Internetforbindelser. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at foretage et underbygget skøn. Udarbejdelsen af en professionel og rationel vurdering af en fordeling af vedligeholdelsesudgifterne vil kræve adgang til det pågældende anlægs fejlrapporter ført over en årrække på skønsmæssig år (og ført med en detaljeringsgrad, der er betydelig højere, end den detaljeringsgrad, der er normal). Da det næppe vil være muligt at få vedligeholdelsesteknikkerne på det aktuelle antenneanlæg til i detaljer at huske, hvilke fejl de gennem årene måtte have rettet, vil man være henvist til at udarbejde skøn for MTBF for de respektive dele af anlægget. MTBF værdien stiger (i henhold til Svante Arrhenius lov) med en faktor 2,2 2,3 for hver ti grader anlæggets omgivelsestemperatur stiger. De beregnede MTBF værdier og dermed fordelingsnøglen for vedligeholdelsesudgifterne er således behæftet med en betydelig usikkerhed. Jeg tvivler på, at det er muligt at finde en person, der vil være i stand til at fordele vedligeholdelsesudgifterne på et grundlag, der kunne underbygges rationelt.

13 10. Såfremt det forudsættes, at et oprindeligt coax-anlæg med envejskommunikation ikke er opgraderet til Internetforbindelser og tovejskommunikation, og at der er foretage løbende vedligeholdelse af det oprindelige anlæg, vil dette anlæg så forsat kunne levere TV-signaler anno 2010? 13 Svaret på spørgsmål 10 er så evident et ja, at det formodes, at der ligger et andet spørgsmål bag. Hvis der løbende er foretaget vedligeholdelse af det oprindelige anlæg (- hvilket formodes at indebære, at anlægget er blevet repareret hver gang, det måtte være gået i stykker) - frem til 2010, så vil anlægget selvsagt også fungere og kunne levere TV-signaler i I fald der med spørgsmål 10 menes, om en forbruger med et traditionelt TV, der kun kan modtage analoge TV-signaler* - efter TV sendernes nedlukning af de analoge TV-signaler* og overgang til TV-signaler* i MPEG2 format i november ville kunne modtage (og se) TV-signaler, der udsendes over et antenneanlæg, der ikke er opgraderede til Internetforbindelse og tovejskommunikation er svaret: det vil ofte være er muligt. (MPEG står for: Motion Picture Expert Group.) Forudsætningen for, at en forbruger efter november 2009 på et analogt TV vil kunne modtage og se TVsignalerne overført via et antenneanlæg - der ikke er opgraderet for Internet og tovejskommunikation - er, at antenneanlægget er blevet udstyret med en konverter, der konvertere det digitale TV-signal* til et analogt TV-signal*. Jeg er ikke bekendt med antenneanlæg, hvor man ikke har konverteret de gængse kanaler til analoge signaler*. De analoge TV-signaler* vil kunne udsendes over et traditionelt en-vejs antenneanlæg, og i mange tilfælde (se besvarelsen af spørgsmål 1) vil også de digitale TV-signaler kunne udsendes over et ikke opgraderet antenneanlæg. Dog ville man som forbruger med et traditionelt analogt TV kun kunne modtage HDTV High-Definition TV-signaler* i en kvalitet svarende til et almindeligt analogt TV-signal*. Ved overgangen fra transmission af analoge TV-signaler* til at transmission i det digitale MPEG2 format var det således: a. De modtagere, der havde deres egne antenner - og b. De antenneanlæg, der ønskede at konvertere de digitale TV-signaler* til analoge signaler inden sidstnævnte blev udsendt til deres kunder - der var henvist til at anskaffe en konverter i form af en digital tv-modtagerboks. Tilsvarende har gjort sig gældende den 11 januar 2012 ved Danmarks overgang fra transmission i MPEG2 format til transmission i MPEG4 format a. Skønsmanden bedes oplyse, hvilken betydning antallet af forbrugere per optisk knudepunkt har for antenneanlæggets evne til - ud over digitale TV-signaler - også at overføre Internetforbindelser og IPtelefoni. Betragter man figur 3 ses det, at topologien for et antenneanlæg medfører, at alle slutbrugere / forbrugere, der er forbundet til et givet optisk knudepunkt, er fælles om alle downstream signaler. Endvidere at alle forbrugere, der er tilsluttet et givet optisk knudepunkt for upstream dataoverførsel må deles om den båndbrede (5-62 MHz), der er til rådighed på deres (fælles) coaxialkabler. En af Internettets væsentlige egenskaber er dets evne til hvis en given adgangsvej til en modtager er optaget da at finde en alternativ adgangsvej (/routning). Men som det ses af figur 3 (topologien for et antenneanlæg) så er denne egenskab til at kunne finde en alternativ adgangsvej, - den egenskab er sat ud af kraft for den datatransmission, der skal transmittere signalerne mellem forbrugeren og det optiske knudepunkt (hvor der jo rent fysisk ikke findes nogen alternativ rute). Derfor vil den båndbrede (og dermed den mængde data, den enkelte forbruger kan sende og modtage per

14 tidsenhed) være afhængig af det antal forbrugere, der er tilkoblet det pågældende optiske knudepunkt. En venlig (men anonym) TDC medarbejder har til mig oplyst, at for TDC ligger antallet af forbrugere per optiske knudepunkt oftest på max 64. Sammenfattende kan man sige, at jo flere forbrugere, der er tilsluttet et optisk knudepunkt, des mere falder den enkelte forbrugers tilgængelige dataoverførselskapacitet. 14 Århus den 6/ Carlsen Power Electronics Steen Carlsen

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 Sag 50/2011 (2. afdeling) Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming (advokat Bjarne Aarup for alle) mod Vejle Kommune

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Din lokale bredbåndsleverandør Internet IP telefoni Alsidigt TV digitalt og analogt programudbud Radioprogrammer -

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Det fysiske lag Niels Christian Juul

Det fysiske lag Niels Christian Juul Department of Informatics, Copenhagen Business School E-mail: ncjuul@cbs.dk Det fysiske lag Niels Christian Juul Mandag den 17. april 2000 Tanenbaum: CN kap. 2 2.1.3-2.1.5, 2.4-2.5, 2.9 Copyright 2000,

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Fiber Tv Telefoni 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan får du

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE)

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) J.nr. 10867 Advokat Jens Flensborg Dato 16. januar 2013 SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) Højesteretssag nr. 95/2011 1. Finn Franzen Overager 30 2. Jesper Hyldenbrandt Overager 8 3. Kaj Mortensen

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ##

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Boligforeningen 3B Fællesantenne & bolignet Kim Christoffersen, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 21. oktober 2013 Balslev Rådgivende Ingeniører - Kopiering må kun

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en tekniker kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere