Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014"

Transkript

1 Indhold Ny forskning: As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013, Procedurekonkurrence samt uddeling af legater fra Kammeradvokaten, Pernille Boye Koch modtager særpris for en god idé, Inga Jakobsen er stoppet som institutsekretær på Juridisk Institut, Ph.d. forsvar på Juridisk Institut, Dimittendafslutning 2014 Efteruddannelse: Valgfag på kandidatordningen (tompladsordningen), skræddersyet efteruddannelse Ny forskning As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff, Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Baggrund FN s Sikkerhedsråd oprettede i 1993 og 1994 ved resolutioner udstedt i medfør af FN-Pagtens Kapitel VII to særlige krigsforbrydertribunaler til strafferetlig retsforfølgning af enkeltpersoner, der havde begået folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i henholdsvis Det tidligere Jugoslavien og Rwanda. Det blev første gang nogensinde, at individer kunne retsforfølges og straffes direkte efter folkeretten ved internationale domstole besat af dommere fra hele det internationale samfund (og ikke kun af de sejrende magter, som tilfældet var med Nürnberg- og Tokyoprocesserne), og denne mulighed skyldtes kun det aktuelle politiske klima i Sikkerhedsrådet umiddelbart efter Kommunismens sammenbrud og nedrivningen af Berlin-muren i Forbrydelserne, Tribunalernes konstitution og de tiltaltes rettigheder m.v. blev nedlagt i Tribunalernes Statutter. Jugoslavien Tribunalet (ICTY) blev placeret i Haag i Holland, medens Rwanda Tribunalet (ICTR) fik sæde i Arusha i Tanzania, dog således at Anklagemyndigheden og Appelinstansen i første omgang blev fælles for begge Tribunaler og placeret i Haag for at sikre énsartethed i Tribunalernes retspraksis. Senere blev Anklagemyndigheden dog delt, således at Rwanda Tribunalet fik sin egen Anklager, og denne er nu anbragt i Kigali i Rwanda. Det første dommerne i begge Tribunaler gjorde, da de var blevet valgt (fra alle dele af Verden), var at vedtage Tribunalernes Procesreglement, dvs. deres retsplejelov, der blev nogenlunde enslydende i begge tribunaler, og som blev en salig blanding af Common Law og Civil Law dog med overvægt til Common Law. Denne vægtfordeling har dog siden ændret sig, fordi Common Law-retsplejen ikke gav dommerne tilstrækkelige muligheder for at styre processen effektivt. Anklagemyndigheden rejste derefter tiltale mod i alt 161 personer ved ICTY, der alle er blevet anholdt og overført til Haag (dog at 6 herefter er afgået ved døden), samt 75 personer ved ICTR, hvoraf 9 endnu er på fri fod. I øjeblikket er der ved ICTY kun tre sager tilbage, der kører i 1.-instansen (mod Radovan Karadzić, Ratko Mladić og Goran Hadzić), mens alle anholdte ved ICTR er enten dømt, overført til retsforfølgning i Rwanda eller løsladt efter endt afsoning. I alt 34 sager verserer i øjeblikket (februar 2014) for Appelkammeret fra begge Tribunaler.

2 Tribunalernes betydning De to Tribunalers retspraksis har været banebrydende i den forstand, at de har udfyldt og fortolket de krigsretlige regler om forbrydelser under væbnet konflikt. Før tribunalerne blev oprettet og siden da kun ved ICC og de 3 andre internationale særdomstole for hhv. Cambodia, Sierra Leone og Libanon var der kun national retspraksis fra nationale sager om krigsforbry-delser, men denne retspraksis var selvsagt svingende, svært tilgængelig og usammenlignelig. Det er oplagt, at en international retspraksis bliver kolossalt styrende for, hvorledes krigsretten skal fortolkes og forstås og dermed også for, hvorledes landene i Verden udformer deres militære og civile straffelove om forbrydelser begået under væbnet konflikt, og ikke mindst deres processuelle regler om strafbarhedsbetingelserne. Modsigelser i den internationale retspraksis: Specific Direction Som ved fleste andre retssystemer verden over gælder der det princip, at trinhøjere judiciele afgørelser binder de trinlavere domstoles praksis; Byretterne må indrette sig efter Landsretternes praksis, og disse må igen rette ind efter Højesterets afgørelser. Sådan er det også internt i de internationale straffedomstole: underinstanserne må rette sig efter Appelkamrenes domme og kendelser. Imellem de internationale straffedomstole (eksternt) gælder der imidlertid ingen sådan regel, for ingen af de internationale straffedomstole nyder forrang fremfor andre. I praksis søger de enkelte internationale straffedomstole dog at kommentere hinandens afgørelser og argumentere nøje for, hvorfor man enten tilslutter sig eller tager afstand fra de andre internationale domstoles retspraksis om bestemte spørgsmål, der er blevet afgjort ved disse. Således afsagde Sierra Leone Domstolens Appelkammer i oktober 2013 dom i ankesagen mod Charles Taylor, hvori Domstolen tog kraftigt afstand fra en tidligere dom, som ICTY s Appel-kammer et halvt års tid forinden havde afsagt om et principielt straffeprocessuelt spørgsmål, nemlig om det til domfældelse for medvirken til en forbrydelse kræves, at den medvirkende har givet specifike anvisninger ( specific direction ) til gerningsmændene til forbrydelsen? Dette afviste Sierra Leone domstolens Appelkammer. I sagen mod general Perisić havde ICTY s Appelkammer således i marts 2013 fastslået som noget nyt, og altså udover de øvrige og sædvanlige betingelser for medvirken at sådanne specifikke instruktioner skal påvises af Anklagemyndigheden som betingelse for, at general Perisic kunne dømmes for medvirken til den bistand, han havde ydet til de bosniske serberes forbrydelser mod muslimer i Bosnien. Da Anklagemyndigheden imidlertid ikke havde ført bevis for, at Perisic havde givet sådanne specifike anvisninger i forbindelse med den militære og logistiske bistand, han sendte til de bosniske serbere, blev han pure frikendt! Denne overraskende frifindelse vakte betydelig opsigt og modstand, ikke blot blandt dommerne i Tribunalet og dets medarbejdere, men også i den offentlige debat; både i New York Times og i Washington Post var der stærkt kritiske artikler om de seneste frifindende domme i ICTY s Appelkammer. Jeg var selv på det tidspunkt dommer i ICTY og havde været det siden 2007, og havde i en privat til venner i Danmark givet udtryk for, at frifindelserne måtte stride imod hele formålet med Tribunalets virke og at denne pludselige kursændring muligvis var tale om, at Tribunalets præsident havde været udsat for et politisk pres fra militære kredse i for, at lande som USA og Israel, der aktuelt deltager i væbnede konflikter uden for deres landegrænser, med henblik på at få skærpet beviskravene for domfældelse af deres militære øverstbefalende. Min blev imidlertid lækket til pressen, mod min vilje og uden mit tilsagn, hvilket medførte en meget voldsom kritik fra mine meddommere. Efter begæring fra den tiltalte i den sag, jeg sad i (Vojislav Seselj, der er serbisk politiker), blev jeg herefter afsat som dommer af et panel på tre af mine meddommere på grund af deres formodning om, at jeg var forudindtaget imod serbiske militære ledere! Afgørelsen om min afskedigelse som dommer var i sig selv opsigtsvækkende, fordi betingelserne i Procesreglementet for afsættelse af dommere på grund af forudindtagethed er, at en uvildig og velinformeret person skal kunne få

3 det bestemte indtryk, at den pågældende dommer er forudindtaget imod den tiltalte i sagen. Men da den tiltalte ikke er militær øverstbefalende, og da min kritik i en også angik en anden sag om Appelkammerets frifindelse af kroatiske generaler, er det i hvert fald for mig svært at se, hvorledes der i min var grundlag for at antage, at jeg var forudindtaget imod den tiltalte. Her i januar 2014 kom så den næste afgørelse fra Appelkammeret i en ny ankesag, der også angik spørgsmålet om betingelserne for strafbar medvirken til internationale krigsforbrydelser. Appelkammeret var i denne sag (general Asanovic m.fl.) sammensat af andre dommere end dem, der havde frifundet generalerne i de tidligere sager, og det nye Appelkammer redegjorde i detaljer for, at kravet om specific Direction ikke kunne anses for at være gældende ret, og dermed havde det nye Appelkammer klart modsagt den tidligere frifindende ankedom i Perisic. Tribunalet står nu i den situation, at dets egen retspraksis er selvmodsigende. Ud fra almindelige rets grundsætninger står den seneste dom dog ved magt, men hele sagen om Appelkammerets pludselige frifindelser har ikke desto mindre skabt tvivl om Tribunalets troværdighed. På foranledning af denne seneste dom (hvor domfældelsen af Asanovic m.fl. altså blev stadfæstet) har Anklageren nu indbragt en begæring for Appelkammeret om, at den tidligere frifindelse af general Perisic skal genovervejes af hensyn til retssikkerheden! Det er dog nok tvivlsomt, om Appelkammeret vil tage Anklagerens begæring til følge. Publikationer Artikler Bassah Khalaf har udgivet Sag C-34/09, Zambrano og familiesammenføring i EU-ret og Menneskeret, årg. 21, nr. 1, s , Bent Ole Gram Mortensen har sammen med Christian Højer Schjøler har udgivet Sikkerhed og havmøller i Marius, s , Bent Ole Gram Mortensen har udgivet The Quest for Resources the Case of Greenland i Journal of Military and Strategic Studies, vol. 15, nr. 2, s , Carina Risvig Hamer har udgivet Nyt udbudsdirektiv - væsentlige ændringer i Erhvervsjuri-disk Tidsskrift, Camilla Hørby Jensen har udgivet Underpantsætning af fordringer i Ugeskrift for Retsvæsen, s , Frederik Waage har udgivet Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige i Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 21, Inge Langhave Jeppesen har udgivet Danish Tax News i Nordic Tax Journal, vol. 2013, iss. 1, s Inge Langhave Jeppesen har udgivet Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, Aktionærlån om afgrænsning af hvornår der ikke skal ske beskatning, Fradrag for tab på valutaswaps om tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed og Gældseftergivelse og om betydningen af fordringens værdi for kreditor i SR Skat, nr. 1, s , Jette Thygesen har udgivet Er fysiske personers momspligt ved lejlighedsvis levering af tjene-steydelse udvidet ved

4 ny EU-afgørelse? i SR-Skat, nr. 6, s , Jette Thygesen har udgivet En Pose er en pose er en pose er en pose, eller hvad? i Tids-skrift for Skatter og Afgifter, vol. 10, s , Jette Thygesen har udgivet EU-reglerne om harmonisering af punktafgifter på tobaksvarer en hindring for sundhedsfremmende initiativer? i Skat Udland, nr. 9, s , Jette Thygesen har udgivet Momsfritagelser ved fertilitetsbehandling i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, vol. 15, s , Kent Kristensen har sammen med Lise Aagaard udgivet Access to cross-border health care services for patients with rare diseases in the European Union i Orphan Drugs, vol. 4, s , Kent Kristensen har sammen med Karsten Naundrup Olesen udgivet Sundhedsordninger og erstatning i Ugeskrift for Retsvæsen, s , Linda Kjær Minke har udgivet A Study of Prisonization among Danish Prisoners i Prison Ser-vice Journal, nr. 211, s , Linda Kjær Minke har udgivet Cooking in prison from crook to cook i International Journal of Prisoner Health, 19 s, Nina Dietz Legind har sammen med Nis Jul Clausen udgivet Betydningen af Pengeinstitutan-kenævnets praksis i forhold til nogle traditionelle obligationsretlige principper i Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 4-5, s , Nis Jul Clausen har udgivet Finanstilsynets afgørelser 2013 børsområdet i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 1, s , Nis Jul Clausen har udgivet NASDAQ OMX, Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2013 i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 1, s , Peter Krüger Andersen har udgivet Over-the-counter handel og dark pools nye regule-ringsmæssige tendenser på de europæiske kapitalmarkeder i Nordisk Tidsskrift for Selskabs-ret, vol. 3, s , Peter Starup har udgivet Børnechecken og EU-retten i Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 19. Peter Starup har udgivet Juridisk frihåndstegning? en kommentar til U H i Uge-skrift for Retsvæsen, nr. 10. Tobias Indén har udgivet Sweden Current developments in public procurement law i Euro-pean Public Private Partnership Law Review, vol. 4, nr. 2013, s Thomas Elholm har udgivet Manifesto on European Criminal Procedure Law i Zeitschrift fuer Internationale Strafrechtsdogmatik, nr. 11, s , 2013.

5 Bøger Bent Ole Gram Mortensen har udgivet Institutional Framework i Commercial and Economic Law in Denmark, af Peter Møgelvang-Hansen (red.), Jurist- og Økonomforbundet, s , Bent Ole Gram Mortensen har udgivet Planning i Commercial and Economic Law in Den-mark, af Peter Møgelvang- Hansen (red.), Jurist- og Økonomforbundet, s , Bent Ole Gram Mortensen har sammen med Thomas Trier Hansen udgivet Social Impact Assessment, including related impact assessments in relation to mineral extraction in Green-land i The Yearbook of Polar Law, af Gudmundur Alfredsson og Timo Koivurova (red.), Brill Nijhoff, vol. 5, s , Bugge Thorbjørn Daniel har udgivet Den fælles handelspolitik i EU-Karnov, 12. udg., af Ha-gel-Sørensen, Karnov Group, kap. 38, Carina Risvig Hamer har udgivet Requirements for Contracts Outside the Directives i EU Public Contract Law Public Procurement and Beyond, af Roberto Caranta, Gunilla Edelstam, Martin Trybus (red.), Bruylant, Camilla Hørby Jensen har sammen med Nina Dietz Legind udgivet The European Regulation of Credit Rating Agencies i Law in Context Banking and Finance: Perspectives on Law and Regulation, af Ann Wardrop (red.), Federation Press, s Emily Hartz har sammen med Carsten Fogh Nielsen udgivet Freedom, Subjectivity, and the State in Hegel s Philosophy of Right i Post-Subjectivity, af Christoph Schmidt, Merav Mack og Andy R. German (red.), Cambridge Scholars Publishing, s Hans Viggo Godsk Pedersen har udgivet Lønmodtagerstatus for samarbejdende ægtefæller og samlevere eller? i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in honour of Ruth Nielsen, af Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina Tvarnø og Grith Skovgaard Ølykke (red.) Jurist- og Øko-nomforbundet, s Ida Helene Asmussen har udgivet Fra Retsstat til Omsorgsstat: Om syndsforladelse i kon-fliktråd, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Jakob Juul-Sandberg har udgivet Det lejedes værdi, 3. udg., Karnov Group, Kent Kristensen har udgivet Sundhedsjura: Patienters retstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn, 5. udg., Gads Forlag, Morten Kjær har sammen med Ditlev Tamm udgivet Henrik Stampe: Enevældens menneskelige ansigt, Jurist- og Økonomforbundet, Nis Jul Clausen har udgivet Commercial Securities i Commercial and Economic Law in Den-mark, af Peter Møgelvang-Hansen (red.), Kluwer Law International, kap. 10, s , Nis Jul Clausen har udgivet Negotiable instuments i Commercial and Economic Law in Den-mark, af Peter Møgelvang-Hansen (red.), Jurist- og Økonomforbundet, kap. 7, s Nis Jul Clausen har udgivet Professionelle sportsklubber kapitaltilførsel og børsnotering i Dansk & international sportsret, af Jens Evald og Lars Halgreen (red.), s , 2014.

6 Nis Jul Clausen har udgivet Stock and Commodity Exchanges i Commercial and Economic Law in Denmark, af Peter Møgelvang-Hansen (red.), Kluwer Law International, kap. 8, s , Rikke Gottrup har udgivet Mit, dit, vores ansvar om sagsoplysning i asylsager i Protecting the Rights of Others: Festskrift til Jens Vedsted-Hansen, af Bettina Lemann Kristensen, Ida Eli-sabeth Koch, Sten Schaumbürg-Müller og Thomas Gammeltoft-Hansen (red.), Djøf Publishing, s Tobias Indén har udgivet EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och den nationella rättens ut-maningar, Iustus förlag. Thomas Elholm har udgivet Bankledelsens indberetningspligt Lov om finansiel virksomhed 75 i Håndtering af finansielle kriser Udvalgte emner, af Lennart Lynge Andersen (red.), Kar-nov Group, s , Thomas Elholm har udgivet Straffesystemet og strafferetten i Kriminologi en introduktion, af Michael Hviid Jacobsen og Anne-Stina Sørensen (red.), Hans Reitzel, s , Nyt fra Juridisk Institut Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013 Juridisk Institut udgiver for 8. gang bogen Juridiske Emner ved Syddansk Universitetet, som er en række fælles publikationer, der viser en del af den bredde, der er i de emner, som der be-arbejdes i det juridiske forskningsmiljø på Syddansk Universitet. I år er der givet bidrag til bo-gen fra: Professor, lic.jur., Nis Jul Clausen LL.M: Fra børsetik til børsret fra fly til ubetinget fængsel Lektor, ph.d., Bugge Thorbjørn Daniel: Unionsborgernes lovgivningsinitiativ Professor, ph.d., Thomas Elholm: Strafferetlig jurisdiktion i Norden Lektor, ph.d., Lisbeth Faurdal: Pensionsret nyt forsknings- og undervisningsområde på Syddansk Universitet Lektor, dr.jur. (tysk titel), Birgit Feldtmann: Save our souls Considerations on the master s post-incident obligations Adjunkt, ph.d., Rikke Gottrup: Når retssikkerheden svigter behandling af sager om socialt bedrageri Adjunkt, ph.d., Carina Risvig Hamer: Ulovligt indgående offentlige kontrakter uden sanktioner Professor, mso, ph.d., Ole Hammerslev: Udfordringer for (fremtidens) europæiske jurister og nutidens juridiske uddannelser i Europa Lektor, ph.d., Emily Hartz: Når kommuner går amok. En social-psykologisk diskussion af strukturelle betingelser bag vildledning og lovovertrædelser i den kommunale forvalt-ning Ph.d.-stipendiat, Michael Herborn: Regulatory channels and the energy sector: The New Chicago School as a methodological framework for considering Danish heat planning laws Lektor, jur.dr. (svensk titel), Tobias Indén, lektor, ph.d., Kent Kristensen og Professor, mso, ph.d., Karsten Naundrup Olesen: Kontrakt med det offentlige udløbere af læge-konflikten 2013 Lektor, ph.d., Camilla Hørby Jensen og Professor, mso, ph.d., Nina Dietz Legind: Kunsten at tjene to herrer om

7 interessekonflikter i forhold til værdipapirhandlere og finansanalytikere Lektor, ph.d., Inge Langhave Jeppesen og lektor, ph.d., Lars Kjærgaard Terkilsen: Beskatning af hobbyvirksomhed i et skattemæssigt limbo Lektor, ph.d., Jakob Juul-Sandberg: Lægdommere boligrettens legitimitet? Lektor, ph.d., Pernille Boye Koch: Reform af PET styrket demokratisk kontrol? Post doc, ph.d., Mette Winther Løfquist: The Supervisory Authority s Role in the Corporate Governance of Banks Professor, ph.d., Bent Ole Gram Mortensen: Lokalitetsprincippet og kommunal forsyningsvirksomhed Adjunkt, ph.d., Annette Olesen: Eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger i straffesager Professor, lic.jur., Hans Viggo Godsk Pedersen: Erhvervsdrivende fonde familie og ledelse Ph.d.-stipendiat, Christian Højer Schjøler: Er 120-dages reglen en saga blot? Lektor, ph.d., Peter Starup: Er der plads til stramning af udvisningsreglerne? Lektor, ph.d., Jette Thygesen: Er fysisk persons momspligt ved lejlighedsvis levering af tjenesteydelser udvidet ved ny EU-afgørelse? Ph.d.-stipendiat, Frederik Waage: Om loyalitet, forvaltningsretlige principper og det offentliges retssagsførelse Procedurekonkurrence samt uddeling af legater fra Kammeradvokaten Igen i år afholdte Juridisk Institut procedurekonkurrence, hvor de studerende havde mulighed for at prøve kræfter med proceduren i praksis. Der var tilmeldt 14 hold, hvoraf 4 hold gik videre til semifinalerne, hhv. 2 sagsøger og 2 sag-søgte. Dernæst blev der afholdt finale mellem den bedste sagsøger og den bedste sagsøgte. Til at bedømme deltagernes præstationer var Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, Retspræsident Henrik Agersnap og Advokat Tue Lundkvist. Efter procedurekonkurrencens afslutning blev der afholdt reception og præmieoverrækkelse i Panoramaudsigten på SDU. Årets vindere blev: Vinder af procedurekonkurrence: Hans Holme, Jakob Kofoed og Lasse Spangsberg kr. sponsoreret af Odense Advokatforening Bedste procedør: Mikkel Viggers kr. sponsoreret af Maare advokataktieselskab Bedste procedure for sagsøger: Hans Holme, Jakob Kofoed og Lasse Spangsberg kr. sponsoreret af Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt Bedste procedure for sagsøgte: Mikkel Viggers, Anke Henriksen og Maria Feldberg kr. sponsoreret af Advokatfirmaet Bech-Bruun Bedste stævning: Henriette Hyldager og Indira Beckovic kr. sponsoreret af DJØF s forlag Bedste svarskrift: Mikkel Viggers, Anke Henriksen og Maria Feldberg kr. sponso-reret af Kielberg Næstbedste procedure for sagsøger: Stefan Kristensen, Lonnie Petersen og Julie Olesen 500 kr. sponsoreret

8 af Kielberg Næstbedste procedure for sagsøgte: Daniel Muhs, Mikael Christensen, Kenn Søndergård Nielsen og Ingrid Roll Schjønning 500 kr. sponsoreret af Kielberg Næstbedste stævning: Teddy Vendelsbo og Clara Porsager 500 kr. sponsoreret af Stu-denterboghandlen Næstbedste svarskrift: Daniel Muhs, Mikael Christensen, Kenn Søndergård Nielsen og Ingrid Roll Schjønning 500 kr. sponsoreret af Studenterboghandlen Udmærkelse for glimrende svarskrift: Nadia Rasoulinia, Ali Khan, Louise Langkjær Mi-chelsen og Bettina Deleuran Juridisk Institut takker dommere, tutorer, deltagere og sponsorere for et rigtig godt arrangement. Efter præmieoverrækkelsen var der uddeling af Kammeradvokatens legat ved Karsten Hagel-Sørensen. Hvert år uddeler Kammeradvokaten legater til jurastuderende ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet samt Aalborg Universitet, hvor to af de tre legater i år er gået til studerende på Syddansk Universitet. Legaterne uddeles til studerende, som har afleveret og fået bedømt en ekstraordinær god bachelorrapport inden for stats- og forvaltningsretten eller EU- og folkeretten. Legatet er på , som skal anvendes til helt eller delvis dækning af legatmodtagerens udgifter til studieophold i udlandet. Rapporten bedømmes af en bedømmelseskomité bestående af en fra hvert universitet samt Kammeradvokaten. Bedømmelseskomitéen bestod i år af: Karsten Hagel Sørensen fra Kammeradvokaten Professor Henning Koch fra Københavns Universitet Professor Jørgen Albæk Jensen fra Århus Universitet Lektor Pernille Boye Koch fra Syddansk Universitet Lektor Steen Bønsing fra Aalborg Universitet Overrækkelsen til dette års legatmodtagere fandt sted på Syddansk Universitet d. 10. april Dette års legatmodtagere er: Andreas Hauervig Grønning for Funktionærers fratrædelsesog diskriminations-godtgørelse i lyset af Ole Andersensagen, Syddansk Universitet Anna Mølkjær Zehngraff for Retssikkerhedsmæssige konsekvenser af rammeafgørelsen om Den Europæiske Arrestordre, Aalborg Universitet Jesper Markvart for Kan straf i udlandet medføre tab af valgbarhed?, Syddansk Universitet

9 Pernille Boye Koch modtager særpris for en god idé Pernille Boye Koch er kommet med en idé til bogen Ansvaret der forsvandt om magten, ministre og embedsværket. Ideen er så god, at hun modtager Samfundslitteraturs særpris på kr. Bogprojektet stiller skarpt på centraladministrationen og de systemfejl, der knytter sig til magtspillet mellem ministre og embedsværket. Pernille Boye Koch står bag bogprojektet sammen med Tim Knudsen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Lærebogsprisen er Danmarks største faglitterære pris, og den uddeles af Samfundslitteratur på 9. år. Den adskiller sig fra andre litterære priser ved at blive tildelt en bog, der endnu ikke er skrevet. Det handler i stedet for om den gode idé. Formålet med prisen er, at inspirere til at skabe nye læreboger til de videregående uddannelser inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskaberne. Inga Jakobsen er stoppet som institutsekretær på Juridisk Institut Inga Jakobsen har fratrådt sin stilling som institutsekretær for at gå på pension. Inga har været ansat på SDU i over 26 år, og hun har været institutsekretær på Juridisk Institut siden dannel-sen af instituttet d. 1. januar Inga har været en meget central person på instituttet og har haft en stor betydning for udvik-lingen af instituttet. Inga har i øvrigt været en del af mange udvalg på SDU, herunder medlem af SU, kompetencefonden samt supplerende tillidsrepræsentant for HK erne på Det Sam-fundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut afholdt en festlig reception, hvor der kom over 100 gæster. I løbet af efter-middagen blev der holdt festlige taler for Inga. Ph.d. forsvar på Juridisk Institut Vi har i foråret 2014 afholdt to Ph.d. forsvar på Juridisk Institut. Den første blev afholdt d. 14/04, hvor Ayo Næsborg- Andersen havde Ph.d. forsvar. Dette siger Ayo om sin afhandling: Formålet med afhandlingen har været at analysere om, og på hvilken måde, menneskeret-tigheder er synlige i den danske forvaltning. Afhandlingen fokuserer således på den kommuni-kation der sker ved behandling af klagesager vedrørende forvaltningen, specifikt de sager, der vedrører anvendelse af menneskerettigheder, ud fra en antagelse om at en synlig diskussion af menneskerettigheder vil højne retssikkerheden for borgerne. Derfor fokuseres ikke på hvorvidt inddragelse af menneskerettigheder ville have ændret en afgørelse, men i stedet på i hvilket omfang menneskerettigheder er blevet eller burde være blevet diskuteret. I afhandlingen fokuseres på Folketingets Ombudsmands udtalelser samt afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet. Analysen af disse kombinerer legal capability teori med kommunikationsteorier, og konkluderer på den baggrund at det ikke har været muligt at identificere en konsekvent eller ensartet omtale af menneskerettigheder i de sager, der er analyseret. Tværtimod virker det, især i Ombudsmandens udtalelser, til at være mere eller mindre tilfældigt om udtalelserne henviser til menneskerettigheder, og i hvilket omfang det sker. Konklusionen bliver således, at en mere konsekvent tilgang til diskussionen af menneskerettigheder i forvaltningen ville være ønskelig. Efter forsvaret blev der afholdt en lille reception på Juridisk Institut.

10 Efterfølgende blev der afholdt Ph.d. forsvar for Fenella Billing d. 13/05. Dette siger Fenella om hendes afhandling: The central question of the thesis is whether it is fair to use international cooperation to obtain confessional evidence or evidence of a suspect or accused person s si-lence in one legal system for use at a trial in another. Therefore, the thesis concentrates on the use of evidence that has been obtained lawfully in one legal system but by investigative procedural rules that are considered irregular in the trial system. The underlying problem is really a question of the maintenance of balance between, on the one hand, the effectiveness of law enforcement in bringing wrongdoers to justice, and, on the other, ensuring fairness to the suspect or accused person. In examining the problem of balance, the thesis uses traditional comparative legal method to determine how the law in relation to limiting and protecting the right to silence operates in Denmark, England and Wales and in Australia. The thesis confirms that there is continuity in the operation of the rules about the right to silence in each legal system between the investi-gation and the trial phases. Transferring confession evidence or evidence of silence gathered under the investigative rules of one legal system across national borders for use at trial in an-other may disrupt the national continuity and thereby cause unfairness to the accused. The thesis concludes, therefore, that caution is required when gathering evidence in transnational cases and that additional safeguard may be required in the international cooperation process. Denmark and England and Wales are jurisdictions that come within the framework of the ECHR, whereas Australia falls directly under the protection provided by the ICCPR. Therefore, by studying these three jurisdictions the thesis has also considered the relationship between human rights and international cooperation, in particular, looking at the significance of mutual trust and, alternatively, harmonization in relation to the application of minimum pre-trial procedural standards in transnational cases. Efterfølgende blev der ligeledes afholdt en reception på Juridisk Institut. Dimittendafslutning 2014 Fredag den 27. juni 2014 afholdte Juridisk Institut dimittendafslutning for det forgangne års erhvervsjuridiske og juridiske dimittender på bachelor- og kandidatniveau. Årets talere var Pernille Nørkær, partner hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartner-selskab, Henrik Dam, rektor ved Syddansk Universitet, Lita Mosozi Hansen, Senior Manager hos PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Dimittendtalen blev holdt af cand.merc. (jur.) Frederik Nisbeth Bjørnsen. Det musikalske indslag blev leveret af Therese Andreasen og Hans Henriksen. Juridisk Institut havde fået en række legater fra diverse samarbejdspartnere til uddeling til dimittenderne. De blev uddelt således:

11 Moalem Weitemeyer Bendtsen: kr. til det højeste gennemsnit på cand.jur. Legatet blev givet til Maria Schultz. Kammeradvokaten advokatfirmaet Poul Schmidt: kr. til det højeste gennemsnit på cand.merc.(jur.). Legatet blev givet til Mie Verning Greve Frets. Moalem Weitemeyer Bendtsen: kr. til det højeste gennemsnit på BA jura. Legatet blev givet til Sigrid Skyt Jessen. Kammeradvokaten advokatfirmaet Poul Schmidt: kr. til det højeste gennemsnit på HA(jur.). Legatet blev givet til David Mølgaard Lon-gerich. DJØF Boglegat på kr. til de studerende, der har bidraget mest til studiemiljøet på SDU. Legatet blev givet til Maria Tripsen. Efteruddannelse Valgfag (tompladsordning) Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag på den såkaldte tompladsordning. For kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår via nedenstående link: Se valgfagsoversigt på cand.jur. og cand.merc.(jur.): opbygning/valgfagsoversigt Se valgfagsoversigt på Master of Social Sciences in International Security and Law: opbygning/fagbeskrivelser Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellige undervisningsformer afhængig af antal tilmeldte til faget. Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner. Yderligere information kan fås på Studieadministrationen, Studienævn for Jura ved Diana Bredal Midskov på

12 Skræddersyet efteruddannelse Hvis du har forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efter-uddannelse for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind på indtil 01/ Herefter kontaktes institutleder Thomas Elholm på Udtalelser om tompladsordningen Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www. skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater. Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010 Ny forskning Først den ene vej... Om registrering, afregistrering og genregistrering af filialer Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Når man giver sig i kast med at reformere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner!

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! Indhold Ny forskning: Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! - Af Troels Michael Lilja Publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Konference Selskabsret anno 2011,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015 Indhold Ny forskning: Om juridisk metode - af professor Sten Schaumburg-Müller Nyt fra Juridisk Institut: Formand for studenterboghandlen, EU Financial Market Regulation anno 2015, Informationsfrihed og

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2012

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2012 Indhold Ny forskning: Mutual trust, EU asylum and non-execution of a European Arrest Warrant - Af Fenella Billing Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: 25-års-jubilæum for cand.merc.aud.-studiet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2014

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2014 Indhold Artikel: Udlevering i international strafferet af videnskabelig assistent Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Konference: Maritime

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør

DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør 1 Frederik Harhoff Internationale retsopgør efter væbnede konflikter Det giver ingen mening at kriminalisere forbrydelser, hvis gerningsmændene alligevel ikke

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008 Ny forskning Gik EF-domstolen for vidt i Metock-sagen? Af Peter Starup, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet Er EU i færd med at sætte vores nationale regler om familiesammenføring ud

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2010 Indhold Ny forskning: Asylsamarbejde i krise, menneskerettighedsdomstolen stopper tilbageførsel af 155 asylansøgere til Grækenland, af Peter Starup Nye publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

Ret, individ og kollektiv

Ret, individ og kollektiv Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen Lars Johannsen

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen J.nr. 11690-LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret 2013. På de næste sider kan du læse om kurserne,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne

Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne KL, Jura og EU Personalejuridisk og kommunalretlig konsulent- og rådgivningsvirksomhed EU-interessevaretagelse Jura og EU Weidekampsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Den danske model i et integreret Europa

Den danske model i et integreret Europa Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum Den danske model i et integreret Europa Redigeret af Peter Nedergaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog er udgivet i anledning af 40

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Erik Werlauff FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Europaretlige krav til dansk retspleje 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Dansk retspleje er ikke længere rent dansk, men også

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere