Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014"

Transkript

1 Indhold Ny forskning: As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013, Procedurekonkurrence samt uddeling af legater fra Kammeradvokaten, Pernille Boye Koch modtager særpris for en god idé, Inga Jakobsen er stoppet som institutsekretær på Juridisk Institut, Ph.d. forsvar på Juridisk Institut, Dimittendafslutning 2014 Efteruddannelse: Valgfag på kandidatordningen (tompladsordningen), skræddersyet efteruddannelse Ny forskning As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff, Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Baggrund FN s Sikkerhedsråd oprettede i 1993 og 1994 ved resolutioner udstedt i medfør af FN-Pagtens Kapitel VII to særlige krigsforbrydertribunaler til strafferetlig retsforfølgning af enkeltpersoner, der havde begået folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i henholdsvis Det tidligere Jugoslavien og Rwanda. Det blev første gang nogensinde, at individer kunne retsforfølges og straffes direkte efter folkeretten ved internationale domstole besat af dommere fra hele det internationale samfund (og ikke kun af de sejrende magter, som tilfældet var med Nürnberg- og Tokyoprocesserne), og denne mulighed skyldtes kun det aktuelle politiske klima i Sikkerhedsrådet umiddelbart efter Kommunismens sammenbrud og nedrivningen af Berlin-muren i Forbrydelserne, Tribunalernes konstitution og de tiltaltes rettigheder m.v. blev nedlagt i Tribunalernes Statutter. Jugoslavien Tribunalet (ICTY) blev placeret i Haag i Holland, medens Rwanda Tribunalet (ICTR) fik sæde i Arusha i Tanzania, dog således at Anklagemyndigheden og Appelinstansen i første omgang blev fælles for begge Tribunaler og placeret i Haag for at sikre énsartethed i Tribunalernes retspraksis. Senere blev Anklagemyndigheden dog delt, således at Rwanda Tribunalet fik sin egen Anklager, og denne er nu anbragt i Kigali i Rwanda. Det første dommerne i begge Tribunaler gjorde, da de var blevet valgt (fra alle dele af Verden), var at vedtage Tribunalernes Procesreglement, dvs. deres retsplejelov, der blev nogenlunde enslydende i begge tribunaler, og som blev en salig blanding af Common Law og Civil Law dog med overvægt til Common Law. Denne vægtfordeling har dog siden ændret sig, fordi Common Law-retsplejen ikke gav dommerne tilstrækkelige muligheder for at styre processen effektivt. Anklagemyndigheden rejste derefter tiltale mod i alt 161 personer ved ICTY, der alle er blevet anholdt og overført til Haag (dog at 6 herefter er afgået ved døden), samt 75 personer ved ICTR, hvoraf 9 endnu er på fri fod. I øjeblikket er der ved ICTY kun tre sager tilbage, der kører i 1.-instansen (mod Radovan Karadzić, Ratko Mladić og Goran Hadzić), mens alle anholdte ved ICTR er enten dømt, overført til retsforfølgning i Rwanda eller løsladt efter endt afsoning. I alt 34 sager verserer i øjeblikket (februar 2014) for Appelkammeret fra begge Tribunaler.

2 Tribunalernes betydning De to Tribunalers retspraksis har været banebrydende i den forstand, at de har udfyldt og fortolket de krigsretlige regler om forbrydelser under væbnet konflikt. Før tribunalerne blev oprettet og siden da kun ved ICC og de 3 andre internationale særdomstole for hhv. Cambodia, Sierra Leone og Libanon var der kun national retspraksis fra nationale sager om krigsforbry-delser, men denne retspraksis var selvsagt svingende, svært tilgængelig og usammenlignelig. Det er oplagt, at en international retspraksis bliver kolossalt styrende for, hvorledes krigsretten skal fortolkes og forstås og dermed også for, hvorledes landene i Verden udformer deres militære og civile straffelove om forbrydelser begået under væbnet konflikt, og ikke mindst deres processuelle regler om strafbarhedsbetingelserne. Modsigelser i den internationale retspraksis: Specific Direction Som ved fleste andre retssystemer verden over gælder der det princip, at trinhøjere judiciele afgørelser binder de trinlavere domstoles praksis; Byretterne må indrette sig efter Landsretternes praksis, og disse må igen rette ind efter Højesterets afgørelser. Sådan er det også internt i de internationale straffedomstole: underinstanserne må rette sig efter Appelkamrenes domme og kendelser. Imellem de internationale straffedomstole (eksternt) gælder der imidlertid ingen sådan regel, for ingen af de internationale straffedomstole nyder forrang fremfor andre. I praksis søger de enkelte internationale straffedomstole dog at kommentere hinandens afgørelser og argumentere nøje for, hvorfor man enten tilslutter sig eller tager afstand fra de andre internationale domstoles retspraksis om bestemte spørgsmål, der er blevet afgjort ved disse. Således afsagde Sierra Leone Domstolens Appelkammer i oktober 2013 dom i ankesagen mod Charles Taylor, hvori Domstolen tog kraftigt afstand fra en tidligere dom, som ICTY s Appel-kammer et halvt års tid forinden havde afsagt om et principielt straffeprocessuelt spørgsmål, nemlig om det til domfældelse for medvirken til en forbrydelse kræves, at den medvirkende har givet specifike anvisninger ( specific direction ) til gerningsmændene til forbrydelsen? Dette afviste Sierra Leone domstolens Appelkammer. I sagen mod general Perisić havde ICTY s Appelkammer således i marts 2013 fastslået som noget nyt, og altså udover de øvrige og sædvanlige betingelser for medvirken at sådanne specifikke instruktioner skal påvises af Anklagemyndigheden som betingelse for, at general Perisic kunne dømmes for medvirken til den bistand, han havde ydet til de bosniske serberes forbrydelser mod muslimer i Bosnien. Da Anklagemyndigheden imidlertid ikke havde ført bevis for, at Perisic havde givet sådanne specifike anvisninger i forbindelse med den militære og logistiske bistand, han sendte til de bosniske serbere, blev han pure frikendt! Denne overraskende frifindelse vakte betydelig opsigt og modstand, ikke blot blandt dommerne i Tribunalet og dets medarbejdere, men også i den offentlige debat; både i New York Times og i Washington Post var der stærkt kritiske artikler om de seneste frifindende domme i ICTY s Appelkammer. Jeg var selv på det tidspunkt dommer i ICTY og havde været det siden 2007, og havde i en privat til venner i Danmark givet udtryk for, at frifindelserne måtte stride imod hele formålet med Tribunalets virke og at denne pludselige kursændring muligvis var tale om, at Tribunalets præsident havde været udsat for et politisk pres fra militære kredse i for, at lande som USA og Israel, der aktuelt deltager i væbnede konflikter uden for deres landegrænser, med henblik på at få skærpet beviskravene for domfældelse af deres militære øverstbefalende. Min blev imidlertid lækket til pressen, mod min vilje og uden mit tilsagn, hvilket medførte en meget voldsom kritik fra mine meddommere. Efter begæring fra den tiltalte i den sag, jeg sad i (Vojislav Seselj, der er serbisk politiker), blev jeg herefter afsat som dommer af et panel på tre af mine meddommere på grund af deres formodning om, at jeg var forudindtaget imod serbiske militære ledere! Afgørelsen om min afskedigelse som dommer var i sig selv opsigtsvækkende, fordi betingelserne i Procesreglementet for afsættelse af dommere på grund af forudindtagethed er, at en uvildig og velinformeret person skal kunne få

3 det bestemte indtryk, at den pågældende dommer er forudindtaget imod den tiltalte i sagen. Men da den tiltalte ikke er militær øverstbefalende, og da min kritik i en også angik en anden sag om Appelkammerets frifindelse af kroatiske generaler, er det i hvert fald for mig svært at se, hvorledes der i min var grundlag for at antage, at jeg var forudindtaget imod den tiltalte. Her i januar 2014 kom så den næste afgørelse fra Appelkammeret i en ny ankesag, der også angik spørgsmålet om betingelserne for strafbar medvirken til internationale krigsforbrydelser. Appelkammeret var i denne sag (general Asanovic m.fl.) sammensat af andre dommere end dem, der havde frifundet generalerne i de tidligere sager, og det nye Appelkammer redegjorde i detaljer for, at kravet om specific Direction ikke kunne anses for at være gældende ret, og dermed havde det nye Appelkammer klart modsagt den tidligere frifindende ankedom i Perisic. Tribunalet står nu i den situation, at dets egen retspraksis er selvmodsigende. Ud fra almindelige rets grundsætninger står den seneste dom dog ved magt, men hele sagen om Appelkammerets pludselige frifindelser har ikke desto mindre skabt tvivl om Tribunalets troværdighed. På foranledning af denne seneste dom (hvor domfældelsen af Asanovic m.fl. altså blev stadfæstet) har Anklageren nu indbragt en begæring for Appelkammeret om, at den tidligere frifindelse af general Perisic skal genovervejes af hensyn til retssikkerheden! Det er dog nok tvivlsomt, om Appelkammeret vil tage Anklagerens begæring til følge. Publikationer Artikler Bassah Khalaf har udgivet Sag C-34/09, Zambrano og familiesammenføring i EU-ret og Menneskeret, årg. 21, nr. 1, s , Bent Ole Gram Mortensen har sammen med Christian Højer Schjøler har udgivet Sikkerhed og havmøller i Marius, s , Bent Ole Gram Mortensen har udgivet The Quest for Resources the Case of Greenland i Journal of Military and Strategic Studies, vol. 15, nr. 2, s , Carina Risvig Hamer har udgivet Nyt udbudsdirektiv - væsentlige ændringer i Erhvervsjuri-disk Tidsskrift, Camilla Hørby Jensen har udgivet Underpantsætning af fordringer i Ugeskrift for Retsvæsen, s , Frederik Waage har udgivet Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige i Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 21, Inge Langhave Jeppesen har udgivet Danish Tax News i Nordic Tax Journal, vol. 2013, iss. 1, s Inge Langhave Jeppesen har udgivet Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, Aktionærlån om afgrænsning af hvornår der ikke skal ske beskatning, Fradrag for tab på valutaswaps om tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed og Gældseftergivelse og om betydningen af fordringens værdi for kreditor i SR Skat, nr. 1, s , Jette Thygesen har udgivet Er fysiske personers momspligt ved lejlighedsvis levering af tjene-steydelse udvidet ved

4 ny EU-afgørelse? i SR-Skat, nr. 6, s , Jette Thygesen har udgivet En Pose er en pose er en pose er en pose, eller hvad? i Tids-skrift for Skatter og Afgifter, vol. 10, s , Jette Thygesen har udgivet EU-reglerne om harmonisering af punktafgifter på tobaksvarer en hindring for sundhedsfremmende initiativer? i Skat Udland, nr. 9, s , Jette Thygesen har udgivet Momsfritagelser ved fertilitetsbehandling i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, vol. 15, s , Kent Kristensen har sammen med Lise Aagaard udgivet Access to cross-border health care services for patients with rare diseases in the European Union i Orphan Drugs, vol. 4, s , Kent Kristensen har sammen med Karsten Naundrup Olesen udgivet Sundhedsordninger og erstatning i Ugeskrift for Retsvæsen, s , Linda Kjær Minke har udgivet A Study of Prisonization among Danish Prisoners i Prison Ser-vice Journal, nr. 211, s , Linda Kjær Minke har udgivet Cooking in prison from crook to cook i International Journal of Prisoner Health, 19 s, Nina Dietz Legind har sammen med Nis Jul Clausen udgivet Betydningen af Pengeinstitutan-kenævnets praksis i forhold til nogle traditionelle obligationsretlige principper i Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 4-5, s , Nis Jul Clausen har udgivet Finanstilsynets afgørelser 2013 børsområdet i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 1, s , Nis Jul Clausen har udgivet NASDAQ OMX, Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2013 i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 1, s , Peter Krüger Andersen har udgivet Over-the-counter handel og dark pools nye regule-ringsmæssige tendenser på de europæiske kapitalmarkeder i Nordisk Tidsskrift for Selskabs-ret, vol. 3, s , Peter Starup har udgivet Børnechecken og EU-retten i Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 19. Peter Starup har udgivet Juridisk frihåndstegning? en kommentar til U H i Uge-skrift for Retsvæsen, nr. 10. Tobias Indén har udgivet Sweden Current developments in public procurement law i Euro-pean Public Private Partnership Law Review, vol. 4, nr. 2013, s Thomas Elholm har udgivet Manifesto on European Criminal Procedure Law i Zeitschrift fuer Internationale Strafrechtsdogmatik, nr. 11, s , 2013.

5 Bøger Bent Ole Gram Mortensen har udgivet Institutional Framework i Commercial and Economic Law in Denmark, af Peter Møgelvang-Hansen (red.), Jurist- og Økonomforbundet, s , Bent Ole Gram Mortensen har udgivet Planning i Commercial and Economic Law in Den-mark, af Peter Møgelvang- Hansen (red.), Jurist- og Økonomforbundet, s , Bent Ole Gram Mortensen har sammen med Thomas Trier Hansen udgivet Social Impact Assessment, including related impact assessments in relation to mineral extraction in Green-land i The Yearbook of Polar Law, af Gudmundur Alfredsson og Timo Koivurova (red.), Brill Nijhoff, vol. 5, s , Bugge Thorbjørn Daniel har udgivet Den fælles handelspolitik i EU-Karnov, 12. udg., af Ha-gel-Sørensen, Karnov Group, kap. 38, Carina Risvig Hamer har udgivet Requirements for Contracts Outside the Directives i EU Public Contract Law Public Procurement and Beyond, af Roberto Caranta, Gunilla Edelstam, Martin Trybus (red.), Bruylant, Camilla Hørby Jensen har sammen med Nina Dietz Legind udgivet The European Regulation of Credit Rating Agencies i Law in Context Banking and Finance: Perspectives on Law and Regulation, af Ann Wardrop (red.), Federation Press, s Emily Hartz har sammen med Carsten Fogh Nielsen udgivet Freedom, Subjectivity, and the State in Hegel s Philosophy of Right i Post-Subjectivity, af Christoph Schmidt, Merav Mack og Andy R. German (red.), Cambridge Scholars Publishing, s Hans Viggo Godsk Pedersen har udgivet Lønmodtagerstatus for samarbejdende ægtefæller og samlevere eller? i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in honour of Ruth Nielsen, af Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina Tvarnø og Grith Skovgaard Ølykke (red.) Jurist- og Øko-nomforbundet, s Ida Helene Asmussen har udgivet Fra Retsstat til Omsorgsstat: Om syndsforladelse i kon-fliktråd, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Jakob Juul-Sandberg har udgivet Det lejedes værdi, 3. udg., Karnov Group, Kent Kristensen har udgivet Sundhedsjura: Patienters retstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn, 5. udg., Gads Forlag, Morten Kjær har sammen med Ditlev Tamm udgivet Henrik Stampe: Enevældens menneskelige ansigt, Jurist- og Økonomforbundet, Nis Jul Clausen har udgivet Commercial Securities i Commercial and Economic Law in Den-mark, af Peter Møgelvang-Hansen (red.), Kluwer Law International, kap. 10, s , Nis Jul Clausen har udgivet Negotiable instuments i Commercial and Economic Law in Den-mark, af Peter Møgelvang-Hansen (red.), Jurist- og Økonomforbundet, kap. 7, s Nis Jul Clausen har udgivet Professionelle sportsklubber kapitaltilførsel og børsnotering i Dansk & international sportsret, af Jens Evald og Lars Halgreen (red.), s , 2014.

6 Nis Jul Clausen har udgivet Stock and Commodity Exchanges i Commercial and Economic Law in Denmark, af Peter Møgelvang-Hansen (red.), Kluwer Law International, kap. 8, s , Rikke Gottrup har udgivet Mit, dit, vores ansvar om sagsoplysning i asylsager i Protecting the Rights of Others: Festskrift til Jens Vedsted-Hansen, af Bettina Lemann Kristensen, Ida Eli-sabeth Koch, Sten Schaumbürg-Müller og Thomas Gammeltoft-Hansen (red.), Djøf Publishing, s Tobias Indén har udgivet EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och den nationella rättens ut-maningar, Iustus förlag. Thomas Elholm har udgivet Bankledelsens indberetningspligt Lov om finansiel virksomhed 75 i Håndtering af finansielle kriser Udvalgte emner, af Lennart Lynge Andersen (red.), Kar-nov Group, s , Thomas Elholm har udgivet Straffesystemet og strafferetten i Kriminologi en introduktion, af Michael Hviid Jacobsen og Anne-Stina Sørensen (red.), Hans Reitzel, s , Nyt fra Juridisk Institut Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013 Juridisk Institut udgiver for 8. gang bogen Juridiske Emner ved Syddansk Universitetet, som er en række fælles publikationer, der viser en del af den bredde, der er i de emner, som der be-arbejdes i det juridiske forskningsmiljø på Syddansk Universitet. I år er der givet bidrag til bo-gen fra: Professor, lic.jur., Nis Jul Clausen LL.M: Fra børsetik til børsret fra fly til ubetinget fængsel Lektor, ph.d., Bugge Thorbjørn Daniel: Unionsborgernes lovgivningsinitiativ Professor, ph.d., Thomas Elholm: Strafferetlig jurisdiktion i Norden Lektor, ph.d., Lisbeth Faurdal: Pensionsret nyt forsknings- og undervisningsområde på Syddansk Universitet Lektor, dr.jur. (tysk titel), Birgit Feldtmann: Save our souls Considerations on the master s post-incident obligations Adjunkt, ph.d., Rikke Gottrup: Når retssikkerheden svigter behandling af sager om socialt bedrageri Adjunkt, ph.d., Carina Risvig Hamer: Ulovligt indgående offentlige kontrakter uden sanktioner Professor, mso, ph.d., Ole Hammerslev: Udfordringer for (fremtidens) europæiske jurister og nutidens juridiske uddannelser i Europa Lektor, ph.d., Emily Hartz: Når kommuner går amok. En social-psykologisk diskussion af strukturelle betingelser bag vildledning og lovovertrædelser i den kommunale forvalt-ning Ph.d.-stipendiat, Michael Herborn: Regulatory channels and the energy sector: The New Chicago School as a methodological framework for considering Danish heat planning laws Lektor, jur.dr. (svensk titel), Tobias Indén, lektor, ph.d., Kent Kristensen og Professor, mso, ph.d., Karsten Naundrup Olesen: Kontrakt med det offentlige udløbere af læge-konflikten 2013 Lektor, ph.d., Camilla Hørby Jensen og Professor, mso, ph.d., Nina Dietz Legind: Kunsten at tjene to herrer om

7 interessekonflikter i forhold til værdipapirhandlere og finansanalytikere Lektor, ph.d., Inge Langhave Jeppesen og lektor, ph.d., Lars Kjærgaard Terkilsen: Beskatning af hobbyvirksomhed i et skattemæssigt limbo Lektor, ph.d., Jakob Juul-Sandberg: Lægdommere boligrettens legitimitet? Lektor, ph.d., Pernille Boye Koch: Reform af PET styrket demokratisk kontrol? Post doc, ph.d., Mette Winther Løfquist: The Supervisory Authority s Role in the Corporate Governance of Banks Professor, ph.d., Bent Ole Gram Mortensen: Lokalitetsprincippet og kommunal forsyningsvirksomhed Adjunkt, ph.d., Annette Olesen: Eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger i straffesager Professor, lic.jur., Hans Viggo Godsk Pedersen: Erhvervsdrivende fonde familie og ledelse Ph.d.-stipendiat, Christian Højer Schjøler: Er 120-dages reglen en saga blot? Lektor, ph.d., Peter Starup: Er der plads til stramning af udvisningsreglerne? Lektor, ph.d., Jette Thygesen: Er fysisk persons momspligt ved lejlighedsvis levering af tjenesteydelser udvidet ved ny EU-afgørelse? Ph.d.-stipendiat, Frederik Waage: Om loyalitet, forvaltningsretlige principper og det offentliges retssagsførelse Procedurekonkurrence samt uddeling af legater fra Kammeradvokaten Igen i år afholdte Juridisk Institut procedurekonkurrence, hvor de studerende havde mulighed for at prøve kræfter med proceduren i praksis. Der var tilmeldt 14 hold, hvoraf 4 hold gik videre til semifinalerne, hhv. 2 sagsøger og 2 sag-søgte. Dernæst blev der afholdt finale mellem den bedste sagsøger og den bedste sagsøgte. Til at bedømme deltagernes præstationer var Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, Retspræsident Henrik Agersnap og Advokat Tue Lundkvist. Efter procedurekonkurrencens afslutning blev der afholdt reception og præmieoverrækkelse i Panoramaudsigten på SDU. Årets vindere blev: Vinder af procedurekonkurrence: Hans Holme, Jakob Kofoed og Lasse Spangsberg kr. sponsoreret af Odense Advokatforening Bedste procedør: Mikkel Viggers kr. sponsoreret af Maare advokataktieselskab Bedste procedure for sagsøger: Hans Holme, Jakob Kofoed og Lasse Spangsberg kr. sponsoreret af Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt Bedste procedure for sagsøgte: Mikkel Viggers, Anke Henriksen og Maria Feldberg kr. sponsoreret af Advokatfirmaet Bech-Bruun Bedste stævning: Henriette Hyldager og Indira Beckovic kr. sponsoreret af DJØF s forlag Bedste svarskrift: Mikkel Viggers, Anke Henriksen og Maria Feldberg kr. sponso-reret af Kielberg Næstbedste procedure for sagsøger: Stefan Kristensen, Lonnie Petersen og Julie Olesen 500 kr. sponsoreret

8 af Kielberg Næstbedste procedure for sagsøgte: Daniel Muhs, Mikael Christensen, Kenn Søndergård Nielsen og Ingrid Roll Schjønning 500 kr. sponsoreret af Kielberg Næstbedste stævning: Teddy Vendelsbo og Clara Porsager 500 kr. sponsoreret af Stu-denterboghandlen Næstbedste svarskrift: Daniel Muhs, Mikael Christensen, Kenn Søndergård Nielsen og Ingrid Roll Schjønning 500 kr. sponsoreret af Studenterboghandlen Udmærkelse for glimrende svarskrift: Nadia Rasoulinia, Ali Khan, Louise Langkjær Mi-chelsen og Bettina Deleuran Juridisk Institut takker dommere, tutorer, deltagere og sponsorere for et rigtig godt arrangement. Efter præmieoverrækkelsen var der uddeling af Kammeradvokatens legat ved Karsten Hagel-Sørensen. Hvert år uddeler Kammeradvokaten legater til jurastuderende ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet samt Aalborg Universitet, hvor to af de tre legater i år er gået til studerende på Syddansk Universitet. Legaterne uddeles til studerende, som har afleveret og fået bedømt en ekstraordinær god bachelorrapport inden for stats- og forvaltningsretten eller EU- og folkeretten. Legatet er på , som skal anvendes til helt eller delvis dækning af legatmodtagerens udgifter til studieophold i udlandet. Rapporten bedømmes af en bedømmelseskomité bestående af en fra hvert universitet samt Kammeradvokaten. Bedømmelseskomitéen bestod i år af: Karsten Hagel Sørensen fra Kammeradvokaten Professor Henning Koch fra Københavns Universitet Professor Jørgen Albæk Jensen fra Århus Universitet Lektor Pernille Boye Koch fra Syddansk Universitet Lektor Steen Bønsing fra Aalborg Universitet Overrækkelsen til dette års legatmodtagere fandt sted på Syddansk Universitet d. 10. april Dette års legatmodtagere er: Andreas Hauervig Grønning for Funktionærers fratrædelsesog diskriminations-godtgørelse i lyset af Ole Andersensagen, Syddansk Universitet Anna Mølkjær Zehngraff for Retssikkerhedsmæssige konsekvenser af rammeafgørelsen om Den Europæiske Arrestordre, Aalborg Universitet Jesper Markvart for Kan straf i udlandet medføre tab af valgbarhed?, Syddansk Universitet

9 Pernille Boye Koch modtager særpris for en god idé Pernille Boye Koch er kommet med en idé til bogen Ansvaret der forsvandt om magten, ministre og embedsværket. Ideen er så god, at hun modtager Samfundslitteraturs særpris på kr. Bogprojektet stiller skarpt på centraladministrationen og de systemfejl, der knytter sig til magtspillet mellem ministre og embedsværket. Pernille Boye Koch står bag bogprojektet sammen med Tim Knudsen fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Lærebogsprisen er Danmarks største faglitterære pris, og den uddeles af Samfundslitteratur på 9. år. Den adskiller sig fra andre litterære priser ved at blive tildelt en bog, der endnu ikke er skrevet. Det handler i stedet for om den gode idé. Formålet med prisen er, at inspirere til at skabe nye læreboger til de videregående uddannelser inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskaberne. Inga Jakobsen er stoppet som institutsekretær på Juridisk Institut Inga Jakobsen har fratrådt sin stilling som institutsekretær for at gå på pension. Inga har været ansat på SDU i over 26 år, og hun har været institutsekretær på Juridisk Institut siden dannel-sen af instituttet d. 1. januar Inga har været en meget central person på instituttet og har haft en stor betydning for udvik-lingen af instituttet. Inga har i øvrigt været en del af mange udvalg på SDU, herunder medlem af SU, kompetencefonden samt supplerende tillidsrepræsentant for HK erne på Det Sam-fundsvidenskabelige Fakultet. Juridisk Institut afholdt en festlig reception, hvor der kom over 100 gæster. I løbet af efter-middagen blev der holdt festlige taler for Inga. Ph.d. forsvar på Juridisk Institut Vi har i foråret 2014 afholdt to Ph.d. forsvar på Juridisk Institut. Den første blev afholdt d. 14/04, hvor Ayo Næsborg- Andersen havde Ph.d. forsvar. Dette siger Ayo om sin afhandling: Formålet med afhandlingen har været at analysere om, og på hvilken måde, menneskeret-tigheder er synlige i den danske forvaltning. Afhandlingen fokuserer således på den kommuni-kation der sker ved behandling af klagesager vedrørende forvaltningen, specifikt de sager, der vedrører anvendelse af menneskerettigheder, ud fra en antagelse om at en synlig diskussion af menneskerettigheder vil højne retssikkerheden for borgerne. Derfor fokuseres ikke på hvorvidt inddragelse af menneskerettigheder ville have ændret en afgørelse, men i stedet på i hvilket omfang menneskerettigheder er blevet eller burde være blevet diskuteret. I afhandlingen fokuseres på Folketingets Ombudsmands udtalelser samt afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet. Analysen af disse kombinerer legal capability teori med kommunikationsteorier, og konkluderer på den baggrund at det ikke har været muligt at identificere en konsekvent eller ensartet omtale af menneskerettigheder i de sager, der er analyseret. Tværtimod virker det, især i Ombudsmandens udtalelser, til at være mere eller mindre tilfældigt om udtalelserne henviser til menneskerettigheder, og i hvilket omfang det sker. Konklusionen bliver således, at en mere konsekvent tilgang til diskussionen af menneskerettigheder i forvaltningen ville være ønskelig. Efter forsvaret blev der afholdt en lille reception på Juridisk Institut.

10 Efterfølgende blev der afholdt Ph.d. forsvar for Fenella Billing d. 13/05. Dette siger Fenella om hendes afhandling: The central question of the thesis is whether it is fair to use international cooperation to obtain confessional evidence or evidence of a suspect or accused person s si-lence in one legal system for use at a trial in another. Therefore, the thesis concentrates on the use of evidence that has been obtained lawfully in one legal system but by investigative procedural rules that are considered irregular in the trial system. The underlying problem is really a question of the maintenance of balance between, on the one hand, the effectiveness of law enforcement in bringing wrongdoers to justice, and, on the other, ensuring fairness to the suspect or accused person. In examining the problem of balance, the thesis uses traditional comparative legal method to determine how the law in relation to limiting and protecting the right to silence operates in Denmark, England and Wales and in Australia. The thesis confirms that there is continuity in the operation of the rules about the right to silence in each legal system between the investi-gation and the trial phases. Transferring confession evidence or evidence of silence gathered under the investigative rules of one legal system across national borders for use at trial in an-other may disrupt the national continuity and thereby cause unfairness to the accused. The thesis concludes, therefore, that caution is required when gathering evidence in transnational cases and that additional safeguard may be required in the international cooperation process. Denmark and England and Wales are jurisdictions that come within the framework of the ECHR, whereas Australia falls directly under the protection provided by the ICCPR. Therefore, by studying these three jurisdictions the thesis has also considered the relationship between human rights and international cooperation, in particular, looking at the significance of mutual trust and, alternatively, harmonization in relation to the application of minimum pre-trial procedural standards in transnational cases. Efterfølgende blev der ligeledes afholdt en reception på Juridisk Institut. Dimittendafslutning 2014 Fredag den 27. juni 2014 afholdte Juridisk Institut dimittendafslutning for det forgangne års erhvervsjuridiske og juridiske dimittender på bachelor- og kandidatniveau. Årets talere var Pernille Nørkær, partner hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartner-selskab, Henrik Dam, rektor ved Syddansk Universitet, Lita Mosozi Hansen, Senior Manager hos PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Dimittendtalen blev holdt af cand.merc. (jur.) Frederik Nisbeth Bjørnsen. Det musikalske indslag blev leveret af Therese Andreasen og Hans Henriksen. Juridisk Institut havde fået en række legater fra diverse samarbejdspartnere til uddeling til dimittenderne. De blev uddelt således:

11 Moalem Weitemeyer Bendtsen: kr. til det højeste gennemsnit på cand.jur. Legatet blev givet til Maria Schultz. Kammeradvokaten advokatfirmaet Poul Schmidt: kr. til det højeste gennemsnit på cand.merc.(jur.). Legatet blev givet til Mie Verning Greve Frets. Moalem Weitemeyer Bendtsen: kr. til det højeste gennemsnit på BA jura. Legatet blev givet til Sigrid Skyt Jessen. Kammeradvokaten advokatfirmaet Poul Schmidt: kr. til det højeste gennemsnit på HA(jur.). Legatet blev givet til David Mølgaard Lon-gerich. DJØF Boglegat på kr. til de studerende, der har bidraget mest til studiemiljøet på SDU. Legatet blev givet til Maria Tripsen. Efteruddannelse Valgfag (tompladsordning) Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag på den såkaldte tompladsordning. For kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår via nedenstående link: Se valgfagsoversigt på cand.jur. og cand.merc.(jur.): opbygning/valgfagsoversigt Se valgfagsoversigt på Master of Social Sciences in International Security and Law: opbygning/fagbeskrivelser Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellige undervisningsformer afhængig af antal tilmeldte til faget. Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner. Yderligere information kan fås på Studieadministrationen, Studienævn for Jura ved Diana Bredal Midskov på

12 Skræddersyet efteruddannelse Hvis du har forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efter-uddannelse for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind på indtil 01/ Herefter kontaktes institutleder Thomas Elholm på Udtalelser om tompladsordningen Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www. skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater. Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.

Juridiske kandidatvalgfag*

Juridiske kandidatvalgfag* Juridiske kandidatvalgfag* Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! E13 F14 E14 F15 E15 F16 Studienævn By ECTS Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Nis Jul Clausen 8901402

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura)

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) BA Jura Formueret Lone Hansen (I) Forfatningsret Pernille Boy Koch (I) EU-ret Frederik Waage (I), Peter

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Valgfagsoversigten er overordnet opdelt i semestre og giver et overblik over de forskellige juridiske valgfag til og med efteråret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010 Ny forskning Først den ene vej... Om registrering, afregistrering og genregistrering af filialer Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Når man giver sig i kast med at reformere

Læs mere

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017 Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017 Semesteret starter fredag den 1. september 2017. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet er angivet herunder eller offentliggøres

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner!

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! Indhold Ny forskning: Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! - Af Troels Michael Lilja Publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Konference Selskabsret anno 2011,

Læs mere

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2015

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2015 Læseplan for Jura bachelor, efterår 2015 Semesteret starter tirsdag den 1. september 2015. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet er angivet herunder eller offentliggøres

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2010. Voksne udlændinges ret til permanent ophold i Danmark

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2010. Voksne udlændinges ret til permanent ophold i Danmark Indhold Ny forskning: Voksne udlændinges ret til permanent ophold i Danmark, af Peter Starup Nye publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Ansættelser, afslutning for færdige kandidater,

Læs mere

Ikke kun retsfilosofi

Ikke kun retsfilosofi Nis Jul Clausen, Jørgen Dalberg-Larsen, Bent Ole Gram Mortensen og Hans Viggo Godsk Pedersen Ikke kun retsfilosofi Festskrift til Sten Schaumburg-Müller Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Nis Jul

Læs mere

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning E14 (Uddannelser under Studienævn for jura)

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning E14 (Uddannelser under Studienævn for jura) Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning E14 (Uddannelser under Studienævn for jura) BA Jura Familie- og arveret Pia Østergaard Andersen (E) Birgitte Bjørn (E) Kaspar Faaborg (E) Hans Viggo

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, April 2010. Er de senere års nye regler unødigt vidtgående indgreb i borgernes retsstilling?

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, April 2010. Er de senere års nye regler unødigt vidtgående indgreb i borgernes retsstilling? Ny forskning Terrorlister og retsstaten Er de senere års nye regler unødigt vidtgående indgreb i borgernes retsstilling? Af Thomas Elholm, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Virkning af sortlistning

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2016

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2016 Læseplan for Jura bachelor, efterår 2016 Semesteret starter torsdag den 1. september 2016. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet er angivet herunder eller offentliggøres

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, November 2011

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, November 2011 Indhold Ny forskning: ErhvervsPhD i søfart og penge - af Adam Goldschmidt Publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Professorat, Lektorat, Nye ansættelser, Fondspenge til fjernuddannelse,

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015 Indhold Ny forskning: Om juridisk metode - af professor Sten Schaumburg-Müller Nyt fra Juridisk Institut: Formand for studenterboghandlen, EU Financial Market Regulation anno 2015, Informationsfrihed og

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET :16:31 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studiekontakten Læseplan for HA(jur.) Efterår 2017

SYDDANSK UNIVERSITET :16:31 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studiekontakten Læseplan for HA(jur.) Efterår 2017 Læseplan for HA(jur.) Efterår 2017 Semesteret starter fredag den 1. september 2017. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet offentliggøres via Blackboard. 1. semester

Læs mere

Publikationer. Troels Michael Lilja

Publikationer. Troels Michael Lilja Troels Michael Lilja Publikationer Jeg en bro mig bygge vil...:... mellem forskning og erhvervsliv Lilja, T. M. 29 maj 2012 1, Business Syd maj 2012, Fyens Stiftstidende Fagre nye verden: snart bliver

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2012

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2012 Indhold Ny forskning: Mutual trust, EU asylum and non-execution of a European Arrest Warrant - Af Fenella Billing Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: 25-års-jubilæum for cand.merc.aud.-studiet

Læs mere

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F15 (Uddannelser under Studienævn for jura)

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F15 (Uddannelser under Studienævn for jura) Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F15 (Uddannelser under Studienævn for jura) BA Jura Formueret Kasper Clausen (E) Kenneth Melancton Nielsen (I) Forfatningsret Ayo Næsborg-Andersen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juni 2009. Fortrydelsesparagraffer i forhold til oplysninger i selvangivelsen

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juni 2009. Fortrydelsesparagraffer i forhold til oplysninger i selvangivelsen Ny forskning Fortrydelsesparagraffer i forhold til oplysninger i selvangivelsen af lektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen Med foråret kommer også den tid, hvor man skal til at tænke på sin selvangivelse.

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør

DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør 1 Frederik Harhoff Internationale retsopgør efter væbnede konflikter Det giver ingen mening at kriminalisere forbrydelser, hvis gerningsmændene alligevel ikke

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Camilla Hørby Jensen, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Nicoline Mark

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2014

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2014 Indhold Artikel: Udlevering i international strafferet af videnskabelig assistent Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Konference: Maritime

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) Forvaltningsret Administrative Law Fagnr. 9051402 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol. 6.sem. Slagelse Sønderborg

Læs mere

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Steen Treumer Institutleder, professor, Ph.D., Juridisk Institut, Dansk Forening for Udbudsret, 14. November 2007 1. Introduktion Erstatningsbeføjelsens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samværsspørgsmål i sager med mistanke om eller dom for kriminalitet Caroline Adolphsen

Indholdsfortegnelse. Samværsspørgsmål i sager med mistanke om eller dom for kriminalitet Caroline Adolphsen Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Samværsspørgsmål i sager med mistanke om eller dom for kriminalitet... 13 Caroline Adolphsen Købers afvisningsret inden modtagelse...

Læs mere

Juridisk Institut forskning ved Syddansk Universitet

Juridisk Institut forskning ved Syddansk Universitet Juridisk Institut forskning ved Syddansk Universitet Juridisk forskning og formidling Juridisk Institut er centrum for den juridiske forskning og undervisning ved Syddansk Universitet. Geografisk er instituttet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008 Ny forskning Gik EF-domstolen for vidt i Metock-sagen? Af Peter Starup, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet Er EU i færd med at sætte vores nationale regler om familiesammenføring ud

Læs mere

Publikationsliste frem til primo 2011

Publikationsliste frem til primo 2011 1 Publikationsliste frem til primo 2011 1995: TfR 2-3/95: Anmeldelse af Beskattning av värdepapper af Anne Rutberg, Johan Rutberg og Lars Molander, Iustus Förlag, Oskarshamn 1994. 1996: TfS 1996, 259:

Læs mere

Ph.d. lektor, Carina Risvig Hamer

Ph.d. lektor, Carina Risvig Hamer CV Ph.d. lektor, Carina Risvig Hamer Telefon: +45 23717973 E-mail: carh@sam.sdu.dk Hjemmeside: www.udbudslov.dk Forskningsprofil: http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/carh http://orcid.org/0000-0002-6143-3235

Læs mere

Publications. Troels Michael Lilja

Publications. Troels Michael Lilja Troels Michael Lilja Publications Jeg en bro mig bygge vil...:... mellem forskning og erhvervsliv Lilja, T. M. 29 May 2012 1, Business Syd maj 2012, Fyens Stiftstidende Fagre nye verden: snart bliver det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2010 Indhold Ny forskning: Asylsamarbejde i krise, menneskerettighedsdomstolen stopper tilbageførsel af 155 asylansøgere til Grækenland, af Peter Starup Nye publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Ret, individ og kollektiv

Ret, individ og kollektiv Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen Lars Johannsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Suppleringsarv og ægtefællepension Holdgaard, M. & Grønborg, J. U. 7 dec. 2013 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 49, s. 455-460 6 s.

Suppleringsarv og ægtefællepension Holdgaard, M. & Grønborg, J. U. 7 dec. 2013 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 49, s. 455-460 6 s. Marianne Holdgaard Professor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk Institut Postaddresse: Niels Jernes Vej 8 A, 213 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Niels Jernes Vej 8 A, 213 9220 Aalborg Ø

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør

DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør DEN NY VERDEN 2008:2 Internationale retsopgør 1 Erik André Andersen og Cecilie Felicia Stokholm Banke Internationale retsopgør I december 2008 kan man fejre 60-års jubilæum for to vigtige begivenheder

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Indhold 1. Årets politik-uge 2. Undervisningens placering 3. Forberedelse til politik-ugen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Publikationer. Leje til videreudlejning til beboelse Faber, L. 1 apr. 2016 I : Magasinet Danske Udlejere. 3, s. 24-25 2 s., 3

Publikationer. Leje til videreudlejning til beboelse Faber, L. 1 apr. 2016 I : Magasinet Danske Udlejere. 3, s. 24-25 2 s., 3 Lektor Institut for Økonomi og Ledelse Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Postaddresse: Fibigerstræde 2 45a 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Fibigerstræde 2 45a 9220 Aalborg Ø Danmark E-mail: faber@business.aau.dk,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 DDS SP v.3.12.2.8 Holdkonkurrence: Gevær, 15m, Åben klasse hold 1 Ulsted Skf. 15364 Arne Jensen Klasse: MÅ1 200/10 200/13 400/23 15437 Kristine Rasmussen Klasse:

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere