Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6"

Transkript

1 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 VIAs bestyrelse, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, advokat Niels Fjeldberg, advokatfirmaet Morten Wagner og ejendomsmægler Johan Winther Rasmussen, Nybolig deltager i drøftelsen af punkt 3 Lennart Olausson Gitte Juul Johansen BEMÆRK: Sammenlægningsplan og vedtægt gældende for sammenlægningen af VIA og TEKO Design+Business skal skrives under af bestyrelsen på bestyrelsesmødet, og det er derfor yderst vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i mødet eller hurtigst muligt giver besked om afbud, så der kan laves en særaftale med rektorsekretariatet om underskrivning. Dagsorden Beslutnings og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2008 (bilag B /2) 3. Drøftelse af håndtering af sag om salg af Reberbanen 13 i Viborg (bilag B /3a c) 4. Salg af bygninger tilknyttet pædagoguddannelsen i Ranum (bilag B /4a b) 5. Salg af rektor og pedelbolig i Skive (bilag B /5) 6. Masterplan for Horsens, herunder om og tilbygninger på Vejlevej (bilag B /6a b) 7. Godkendelse og undertegnelse af sammenlægningsplan for VIA og TEKO Design+Business (bilag B /7a c) (bilag eftersendes) 8. Årsprognose 2008 og notater fra EVU og højskolerne (bilag B /8a e) 9. Godkendelse af VIAs Institutionsgrundlag (bilag B /9) 10. Forhandlinger vedrørende VIAs uddannelser i Ranum og Thisted (bilag B /10) Orienteringssager: 11. Orientering om møde om Pædagoguddannelsen i Ranum den 10. november Orientering om overvejelser vedrørende CFU s organisatoriske placering 13. Orientering om kommende byggesager 14. Orientering om UVM s breve om årsrapporter 2007 (CVUalpha, CVU Midt Vest og cvu vita) (bilag B /14a d)

2 15. Orientering om samarbejdsaftale mellem og Aarhus Universitet og VIA (bilag B /15) 16. Orientering om dato for seminar for bestyrelse og direktion i maj Orientering om formandsmøde i Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler 18. Orientering om repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler 19. Andre sager 20. Evt. Afbud bedes meddelt til Gitte Juul Johansen senest fredag den 7. november 2008, kl , e mail: og tlf.: Der vil blive serveret smørrebrød ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Rektor Harald Mikkelsen Udarbejdet af: ALJ og GJJ Side 2 af 9

3 Kommenteret dagsorden Beslutnings og drøftelsessager: Ad 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende udkast til dagsordenen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Ad 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmødet den 24. juni 2008 Som bilag B /2 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 8. september Referatet har været i høring i perioden 19. september til 1. oktober Der er indkommet en kommentar fra Tage Andersen: side 5, afsnit fire, der starter med Tage Andersen, her indsættes: Han fortalte, at 35 % af de studerende, der optages på erhvervsakademiet i Århus, er i stedet for: Han fortalte, at 35 % af de, som erhvervsakademierne optager, er studerende, der er hoppet fra lange videregående uddannelser. Rettelsen er indskrevet i referatet, og referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Ad 3. Drøftelse af håndtering af sag om salg af Reberbanen 13 i Viborg Bestyrelsen godkendte på sit møde den 24. juni 2008 udkast til skøde og lejekontrakt for salg af Reberbanen 13 til Landmark. Sagen har imidlertid taget en uventet drejning. Vedlagt som bilag til drøftelse af situationen er: bilag B /3a Brev fra Landmark af 14. august 2008 bilag B /3b Beslutningsnotat vedrørende det videre sagsforløb for salget af Reberbanen 13 i Viborg bilag B /3c Kronologi over salget af Reberbanen 13 i Viborg Niels Fjeldberg, advokatfirmaet Morten Wagner og ejendomsmægler Johan Winther Rasmussen, Nybolig deltager i drøftelsen af nærværende punkt. Indstillingen fremgår af beslutningsnotatet. Udarbejdet af: ALJ og GJJ Side 3 af 9

4 Ad 4. Salg af bygninger tilknyttet pædagoguddannelsen i Ranum Som bilag B /4 er fremlagt et beslutningsnotat vedrørende salg af bygninger tilknyttet pædagoguddannelsen i Ranum. Hensigten er at frasælge overskydende kapacitet, der ikke forventes at være et behov for på lang sigt. Salget sker under forudsætning af, at VIA fortsat kan leje en del af bygningerne til undervisningsaktiviteter. Den samlede sagsfremstilling fremgår af det vedlagte notat. Det indstilles: at bestyrelsen godkender salget af bygningerne til højestbydende, eller at bestyrelsen beslutter en minimumspris for salget af bygningerne, hvis man forkaster alle bud og ønsker at fortsatte salgsproceduren at bestyrelsen bemyndiger rektor til at indgå en lejeaftale med køber Ad 5. Salg af rektor og pedelbolig i Skive Som bilag B /5 er fremlagt et beslutningsnotat vedrørende salg af rektor og pedelbolig tilknyttet Læreruddannelsen i Skive. Hensigten er at frasælge overskydende kapacitet, der ikke forventes at være behov for, hverken på kort eller lang sigt. Den samlede sagsfremstilling fremgår af det vedlagte notat. Det indstilles: 1. at bestyrelsen godkender salget af rektorboligen til det højeste bud efter overbudsrunden 2. at bestyrelsen godkender slaget af pedelboligen til budgiveren med det højeste bud 3. at bestyrelsen bemyndiger rektor til at forhandle med de vindende tilbudsgivere, om at salget først effektueres pr. 1. januar 2009 Ad 6. Masterplan for Horsens, herunder om og tilbygninger på Vejlevej Til drøftelse af nærværende punkt er vedlagt to bilag: bilag B /6a Masterplan for adresser i Horsens området bilag B /6b Beslutningsnotat vedrørende om og tilbygninger på Vejlevej i Horsens Det indstilles: Vedrørende masterplan for adresser i Horsens området: at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med denne masterplan for omflytninger i Horsens området Vedrørende om og tilbygninger på Vejlevej: Udarbejdet af: ALJ og GJJ Side 4 af 9

5 at bestyrelsen godkender ombygningen med henblik på udlejning til Silkeborg Tekniske Skole herunder bemyndiger bestyrelsens formand og rektor til på vegne af bestyrelsen at optage realkreditlån til finansiering af denne ombygning, samt bemyndiger rektor til at godkende lejekontrakten med Silkeborg Tekniske Skole. at bestyrelsen godkender opførelsen af fire nye undervisningslokaler, og herunder bemyndiger formand og rektor til at optage et realkreditlån til finansiering af denne tilbygning. Ad 7. Godkendelse og undertegnelse af sammenlægningsplan for VIA og TEKO Design+Business Som bilag B /7a c er vedlagt sammenlægningsplan for VIA og TEKO Design+Business. Som det vil fremgå, består sammenlægningsplanen af tre elementer. En tekst (7a), et udkast til vedtægt(7b), en organisationsplan for VIA inklusiv TEKO (7c). Sammenlægningsplanen har været sendt i høring hos bestyrelsen og er endeligt forhandlet mellem formandskaberne for de to institutioners bestyrelser. (bilag eftersendes). Det indstilles, at bestyrelsen godkender og undertegner sammenlægningsplanen for VIA og TEKO Design+Business. Ad 8. Årsprognose 2008 og notater fra EVU og højskolerne Som bilag B /8a er vedlagt VIAs årsprognose Prognosen er blevet fremsendt til bestyrelsen den 9. oktober Der er blevet lavet en aftale med bestyrelsesformand Johannes Flensted Jensen om, at VIA ikke skal aflevere en budgetopfølgning med baggrund i 30. september tallene. Dette er under forudsætning af at: 1. Årsprognosen for 2008 efter halvårsregnskabet ikke viser en væsentlig afvigelse fra budgettet 2. Der udarbejdes et notat om Efter og videreuddannelsesdivisionens (EVU) tilmeldinger for efteråret 2008, som kvalificerer forventningen til årsresultat for EVU. 3. Der udarbejdes et notat om, hvad højskolerne har gjort for at tilpasse ressourcerne i 2009 på grund af det faldne optag. 4. At der fortsat vises tilbageholdenhed på alle områder 5. At der udarbejdes kvartalsopfølgninger i Da årsprognosen kun udviser en mindre negativ afvigelse i forhold til budgettet, vil der ikke blive udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september Udarbejdet af: ALJ og GJJ Side 5 af 9

6 Som en del af denne aftale fremlægges notater, som det fremgår af punkt 2 og 3 (bilag B /8b e). Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer fremkommer med kommentarer til årsprognosen og de vedlagte notater og i øvrigt tager disse til efterretning. Ad 9. Godkendelse af VIAs Institutionsgrundlag VIAs institutionsgrundlag har været sendt i høring og drøftet flere gange i bestyrelsen (den 23. maj og 8. september 2008) og foreligger nu til drøftelse med henblik på endelig godkendelse som bilag B /9. I Institutionsgrundlagets prosaafsnit er der siden bestyrelsens seneste behandling på mødet den 8. september primært tale om ændringer i forordet. I kernestrategierne på side 7 og 10 (øverste afsnit), er det, som foreslået af bestyrelsen, tilføjet, at VIA også vil fremme de sociale studiemiljøer. De uddannelsesspecifikke målfastsættelser fremgår af bilag 1 4, og de er indsat til sidst i Institutionsgrundlaget. Der har været afholdt møder med de af VIAs organisatoriske enheder, der ligger uden for professionshøjskoleloven, da det har været nødvendigt at afklare, hvorledes disse enheder indgår i VIAs overordnede strategi, og hvor de forventes at bidrage til indfrielse af strategien. Konklusionerne fra disse møder har imidlertid kun ført til ændringer i afrapporteringsskemaerne fra side 15. Af hensyn til det videre tekniske administrative arbejde med afrapporteringsskemaerne er det fundet hensigtsmæssigt at anføre med rødt, hvor disse enheder bidrager til afrapporteringen. De ændringer, der er foretaget i Institutionsgrundlaget, er også indarbejdet i Udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten er pt. under behandling i Undervisningsministeriet og der forventes en tilbagemelding senest i uge 47. Det indstilles, at Institutionsgrundlaget godkendes. Ad 10. Forhandlinger vedrørende VIAs uddannelser i Ranum og Thisted Bestyrelsesmedlem Martha Møller har anmodet om at få følgende dagsordenspunkt drøftet i bestyrelsen: Der er i øjeblikket en forhandling i gang mellem University College Nordjylland og VIA om overdragelse af uddannelsesstederne i henholdsvis Thisted og Ranum til University College Nordjylland. Sagen har principiel karakter på flere fronter: 1. Professionshøjskoleloven især 4 og 5 2. Samarbejdsflader mellem professionshøjskoler Udarbejdet af: ALJ og GJJ Side 6 af 9

7 3. Sidst men ikke mindst på hvilke betingelser aftales overdragelse disse betingelser kan blive essentielle for udannelse i et givet område Som bilag vedhæftes et sammendrag af forløbet i Thisted området, med en markering af de problemstillinger, der rejser sig i den forbindelse (bilag B /10). Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen. Orienteringssager: Ad 11. Orientering om møde om Pædagoguddannelsen i Ranum den 10. november 2008 Harald Mikkelsen giver en mundtlig orientering omkring møde om Pædagoguddannelsen i Ranum, der afholdes den 10. november Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Ad 12. Orientering om overvejelser vedrørende CFU s organisatoriske placering Harald Mikkelsen giver en mundtlig orientering om de foreløbige overvejelser omkring CFU s kommende organisatoriske placering i VIA. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ad 13. Orientering om kommende byggesager Harald Mikkelsen orienterer om, at der på næste bestyrelsesmøde sandsynligvis vil blive fremlagt to byggesager til drøftelse: Planer for Campus Randers Planer for Campus Silkeborg Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ad 14. Orientering om UVM s breve om årsrapporter 2007 Som bilag B /14a d fremlægges til orientering Undervisningsministeriets breve vedrørende årsrapporter 2007 fra: CVUalpha (bilag B /14a) CVU Midt Vest (brev fra UVM bilag B /14b samt svar fra VIA bilag B /14c) cvu vita (bilag B /14d) Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Udarbejdet af: ALJ og GJJ Side 7 af 9

8 Ad 15. Orientering om samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og VIA Vedlagt som bilag B /15 er en underskrevet samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og VIA til orientering. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ad 16. Orientering om dato for seminar for bestyrelse og direktion i maj 2009 På bestyrelsesmødet den 8. september 2008 blev bestyrelsen orienteret om, at der i foråret 2009 vil blive afholdt et seminar for VIAs bestyrelse og direktion, hvor centrale og aktuelle emner kan blive drøftet. Datoen for afholdelse af seminaret er nu fastsat til den 25. maj kl. ca til den 26. maj om morgenen Stedet vil blive oplyst senere. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Ad 17. Orientering om formandsmøde i bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler Johannes Flensted Jensen orienterer om formandsmødet i Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler, som blev afholdt den 1. oktober Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Ad 18. Orientering om repræsentantskabsmøde i bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler Punkt 17 giver anledning til at minde bestyrelsens medlemmer om, at der afholdes repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler onsdag den 29. april kl i København. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Ad 19. Andre sager Udarbejdet af: ALJ og GJJ Side 8 af 9

9 Ad 20. Evt. Udarbejdet af: ALJ og GJJ Side 9 af 9

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere