Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Maj 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev Retspolitisk Forening - Maj 2015 Retspolitisk Forening sætter i dette nyhedsbrev fokus på uddelingen af året Kafkat. Generalforsamlingen betød nye medlemmer af bestyrelsen, læs om de nye medlemmer. Desuden ser vi på et justitsministerium i modvind. I kan også læse om foreningens kommende strategimøde, hvortil vi gerne vil have input. Aktiv medvirken vil en nyoprettet lokalafdeling på Fyn også sætte pris på. Endelig ser vi på de vigtigste høringssvar i 2015 indtil 1. maj Gretelise Holm modtager af Kafkatten 2015 Af Merete Kampmann, bestyrelsesmedlem i RPF Retspolitisk Forenings ærespris blev den 21. marts 2015 efter foreningens generalforsamling tildelt forfatteren Gretelise Holm som anerkendelse af hendes mangeårige arbejde som fremtrædende kritisk journalist på retsommrådet og det sociale område på dagbladet Politiken. Gennem den direkte reportage fra retssystemets dagligdag har Gretelise Holm sat fokus på en række vigtige retspolitiske spørgsmål, der efterfølgende har resulteret i påkrævede ændringer af vores retssystem. Tildelingen sker også i anerkendelse af den høje journalistiske og moralske standard i Gretelise Holms arbejde. Gretelise Holm takkede med et stort smil for prisen. I den efterfølgende debat deltog ud over Gretelise Holm - Frank Hvilsom, journalist på Politiken og Vibeke Borberg, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Debatten vidnede om, at retsjournalistik stadig er vigtig for at gøre den almindelige borger klogere på ofte komplicerede juridiske problemstillinger. 1

2 Justitsministeriet i modvind af Bjørn Elmquist, advokat og formand for Retspolitisk Forening Det ellers så hæderkronede og respekterede justitsministerium er for tiden i modvind. De seneste 18 måneder er to ministre presset til afgang, en departementschef og en afdelingschef degraderet samt 2 PET- chefer udskiftet. Denne déroute gør ondt på hele personalet. Juristerne er højt kvalificerede med top- karakterer fra universiteterne. De skriver lærde juridiske værker, der fører til højere akademiske grader. De har masser af under- visningsposter på de juridiske fakulteter og store ambitioner for fremtidige karriereforløb, både i og uden for centraladministrationen. Nogle mener, at det har de da bare godt af.. Andre synes, det er synd og ufortjent. Alle burde vi, mener jeg, kunne enes om, at det er en meget trist og uheldig udvikling. Allermest fordi hele samfundet har et uomgængeligt behov for et justitsministerium, der fungerer upåklageligt, troværdigt og stabilt. Det gælder også de tilhørende tjenester som politiet, herunder PET, kriminalforsorgen og faktisk også anklagemyndigheden samt udlændingestyrelsen. Ud over de hermed angivne, meget borgernære og relaterede funktioner har justitsministeriet også en nøglerolle for lov- og regelapparatets tilblivelse. Lovkontoret står for det juridisk- tekniske indhold. Det skal også vurdere loves overensstemmelse med grundloven og med Danmarks internationale forpligtelser, hvortil hører beslutninger efter grundlovens 20 om afgivelse af suverænitet typisk til EU, og både regering og Folketing lægger stort set altid lovkontorets opfattelse til grund. Men der har været spektakulære fejl ind imellem. F.eks. Tvindloven, som Højesteret her for en halv snes år siden underkendte som grundlovsstridig. Beslutningen om dansk deltagelse i Irak- krigen og dens overensstemmelse med grundlovens 19 lå også lige for hug, men Højesteret besluttede, at de 26 sagsøgende danske statsborgere, som udtog stævningen mod den daværende statsminister, ikke havde den fornødne retlige interesse. De allerseneste år er de forkerte eller tvivlsomme vurderinger blevet langt hyppigere. F. eks. vedrørende de mange terrorpakker. Eksterne eksperter sætter i stigende antal spørgs- målstegn ved det saglige indhold. Alt for ofte får man indtryk af, at der er tale om bestillingsarbejde eller i det mindste om, at konklusionerne ikke er upåvirkede af, hvad embedsmændene forventer, ministeren, regeringen og folketingets flertal gerne vil læse. Nødløgnen til Folketinget og senest fejlene ved håndteringen af skudattentaterne i februar i København står klart i erindringen. Det er som om, det politiske element bliver bestemmende, så det uvildige og saglige træder i baggrunden, hvad der jo ret beset er helt fatalt og meget farligt. For hvordan kan vi, dvs. befolkningen så sikre os, at vi gør det rigtige og får korrekte og fyldestgørende infor- mationer? (fortsættes s. 3) 2

3 (fortsat fra side 2) I den øjeblikkelige situation får høringsprocessen ved lovtilblivelsen med ikke- statslige instanser som universiteter og frivillige organisationer, som f.eks. Retspolitisk Forening, en supplerende eller korrigerende funktion af stor betydning. Det gælder faktisk også rene interesseorganisationer, som jo i hvert fald spiller med helt åbne kort og ikke skyder sig ind under falsk uvildighed. Men alligevel må det konkluderes, at man fra politisk hold skal holde op med i den grad i det hele taget at læne sig ind over embedsværket. Et demokrati skal styres ved vælgernes præferencer mellem de forskellige politiske partier, og flertallet bestemmer, men med Om afgivne høringssvar i 2015 (indtil 1. maj) af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening En vigtig aktivitet for foreningen og bestyrelsen er at afgive høringssvar over udkast til lovforslag, betænkninger mv. Vigtigt, da vore svar vil blive videresendt til og offentliggjort af Folketinget som led i lovgivningsarbejdet. Det bevirker så ind i mellem, at medier o.a. kontakter os for kommentarer, ligesom ordførerne (og deres sagsbehandlere) bliver bekendt med vore input og derfor kan bruge dem politisk. De udkast, vi får tilsendt, kommer hyppigst fra Justitsministeriet, men undertiden også fra et par andre ministerier (Social, Forsvar m.v.) Vi prioriterer besvarelser af ressourcemæssige årsager, men også og især ud fra temaets vigtighed i relation til vore kærneværdier (menneskerettigheder, retssikkerhed, demokratiske og sociale hensyn). I 2015 indtil 1. maj har vi afgivet ca. 12 høringssvar. Spørgsmål i relation til (anti- )terror har fyldt en del (overvågning, aflytning, udrejse- og pasregler, radikalisering, FET og PET mv.). Der har også været et par sager i relation til EU (retsforbehold mv.) samt en høring over betænkning om blasfemi- bestemmelsen. Vore høringssvar kan ses på vor hjemmeside klik på høringssvar 2015 eller videre bagud til høringssvar fra tidligere år klik på arkiv, klik videre på høringssvar. 3

4 Lokalafdeling på Fyn Retspolitisk Forening har besluttet at danne en lokalafdeling på Fyn. Desværre er der ikke mange medlemmer på Øen. Det er bl.a. lokalafdelingens formål at øge medlemstallet. Lokalafdelingen ønsker at udbrede kendskabet til foreningen gennem afholdelse af forskellige arrangementer på Fyn. For nuværende er de fleste medlemmer tilknyttet SDU, Odense. Det er derfor hensigten, at arrangementer i det første stykke tid vil blive afholdt med afsæt i SDU. Det er også målet at involvere studerende i foreningens høringsprogram. Det er opfattelsen, at især studerende kan have interesse i at deltage med indlæg til høringssvar. På grund af mangel på medlemmer på Fyn, skrider arbejdet kun langsomt frem. Der er dog skabt nogle kontakter til SDU, herunder til studenterforeningerne, som på sigt forventes omvekslet til aktiviteter. Foreningen sigter på at afholde det første arrangement til efteråret 2015, og der arbejdes i øjeblikket med temaer som straffesystemet set fra forbryderens side og væbnede konflikter og terror- bekæmpelse. Er nogen interesserede i at deltage i udviklingen af lokalafdelingen, skal I være hjertelig velkomne. Afdelingens kontaktperson er Gert Dyrn, Nye medlemmer af Retspolitisk Forenings bestyrelse På generalforsamlingen blev to nye medlemmer valgt, nemlig advokat Gert Dyrn og stud.jur. Asger Lund- Sørensen. Efter generalforsamlingen er stud.jur. Victor Emil Clausen kommet til. Victor Emil Clausen Jeg er jurastuderende på 2. år med interesse for det danske demokratis ve og vel. Jeg er tillige frivilligt medlem af foreningen Gratis Rådgivning på Tværs, som giver kriseramte borgere i Fredensborg Kommune gratis og anonym rådgivning inden for områderne jura, økonomi, socialterapi og psykologi. Asger Lund- Sørensen Som aktivt medlem af Retskritisk Forum i Århus er det mig en ære ligeledes at være en del af Retspolitisk Forening. Jeg har altid været meget optaget af rettigheder og pligter blandt mennesker, institutioner og i samfundet generelt. Det arbejde foreningen udfører, har stor samfundsmæssig værdi og jeg håber i fremtiden at kunne bidrage. Jeg er på nuværende tidspunkt i slutningen af mit tredje år på jurauddannelsen i Århus. Gert Dyrn Årgang 1967, forsvarsadvokat i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen siden Før den tid beskæftiget med skatterådgivning i offentlig og privat regi samt almen erhvervsjuridisk rådgivning. Har en fortid som sergent i Hæren og udsendt som FN- soldat i eks- Jugoslavien. Arbejdet med stofmisbrugere og utilpassede unge. Virket en tid som frivillig juridisk rådgiver for Dansk Flygtningehjælp. Hovedinteressen er retssikkerhed i alle dens afskygninger, herunder særligt det oversete forhold til det floromvundne begreb om retfærdighed. For mig er retspolitik ensbetydende med forsøgene på at sammenkæde de formelle rammer om retsafgørelser med et materielt indhold, som sikrer genkendelighed mellem borgernes virkelighed og afgørelsernes virkninger. Som jeg ser det, medfører øget retliggørelse et overdrevent og ensidigt fokus på formaliteter, som i realiteten gør rekurssystemerne illusoriske. Flere oplever, at klage- og domstolsprøvelsen ikke bider til bolle, men alene er etableret for at forhale og nedbryde borgerne gennem alenlange klageveje og bureaukratisk papirskubberi, hvor resultatet på forhånd er givet - (fortsættes s. 5) 4

5 (fortsat fra s. 4) er det formelle i orden, er indholdet nærmest ligegyldigt. Formaliteter bliver dermed et skalkeskjul for ren magtudøvelse, og systemet en trussel mod de selvsamme bærende værdier, systemet er sat til at beskytte. Retssikkerhed værner ikke om retfærdighed, men udhules til en tom formalistisk skal. Måske hænger udviklingen sammen med, at øget retliggørelse bevirker øget fremmedgørelse både for borgerne i forhold til myndighederne og for myndighedsudøverne i forhold til lovgivningen og den virkelighed, de skal administrere. Særligt for myndighedsudøvere gør sig gældende, at deres ansvar i høj grad er rettet mod myndighedsinterne hierarkiske strukturer og ikke mod borgerne. Således sanktioneres fejl i afgørelser sjældent, og et personligt ansvar for myndighedsudøveren er stort set ukendt, hvorimod manglende overholdelse af myndighedsinterne forskrifter og økonomiske rammer ganske tit sanktioneres internt af myndigheden selv. Tilsvarende bankes borgerne ihærdigt på plads for de mindste bagateller. Reel ansvarsfrihed avler ansvarsløshed. For nuværende ser det ud til, at ansvarets byrde i højere og højere grad pålægges borgerne, som i stigende omfang underlægges myndighedernes mere eller mindre ansvarsfrie skalten og valten. Det retspolitiske spørgsmål er, om vi er på vej fra retssikkerhed til restsikkerhed? Input til strategimøde modtages gerne af Merete Kampmann, bestyrelsesmedlem Bestyrelsen i Retspolitisk Forening holder den 30. maj 2015 et strategimøde for at fastlægge den kommende tids arbejde. På generalforsamlingen den 21. marts blev der fra forsamlingen fremsat forskellige ønsker til, hvad vi skal arbejde med. Menneskerettighederne skal fortsat være et vigtigt fokuspunkt. Der blev også peget på psykiatriske patienters retssikkerhed. Planlægning og afholdelse af arrangmenter med mere må meget gerne foregå i samarbejde med andre foreninger. Har du andre forslag til, hvad vi bør arbejde med og på hvilken måde, må du meget gerne rette henvendelse til os pr. mail: eller telefonisk: (Merete Kampmann) Om Retspolitisk Forening Retspolitisk Forening blev stiftet i 1978 (som Dansk Retspolitisk Forening) af jurister, jurastuderende og andre med interesse i den retspolitiske debat. Foreningens formål er at sikre og udbygge borgernes retssikkerhed, demokratiske friheder og sociale rettigheder med særlig vægt på at bedre svagere stilledes retlige situation. Retspolitisk Forening forholder sig aktivt, kritisk og konstruktivt til den retspolitiske udvikling. Foreningen er politisk uafhængig. Vil du vide mere besøg vores hjemmeside 5

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015 Nyhedsbrev Retspolitisk Forening - Januar 2015 I denne udgave af Retspolitisk Forening nyhedsbrev sætter vi fokus på årets generalforsamling med efterfølgende uddelingen af Kafkatten, politikeres forhold

Læs mere

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald,

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald, Straffens KOLOFON Dansk Retspolitisk Forening blev stiftet i 1978 af jurister, jurastuderende og andre med interesse i den offentlige retspolitiske debat. Foreningen er politisk uafhængig og sikrer og

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Transparency International. Beretning 2010/2011.

Transparency International. Beretning 2010/2011. 24. marts 2011. Transparency International. Beretning 2010/2011. A. Aktiviteter. 1. Indledning. Først og fremmest vil jeg indlede med at fremhæve, at året har stået i NIS-studiets og akkrediteringens tegn.

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder En antologi med bidrag af: Vagn Greve Ida Elisabeth Koch Thomas Elholm Preben Wilhjelm Thomas Mathiesen Line Barfod Sandy Brinck Forord af Ole Krarup eurodebat.dk

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling

Læs mere

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på den ordinære generalforsamling i Børsmæglerforeningen den 29 marts 2001 Velkomst Det er mig en glæde at

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere