Udfordringer ved OPP og OPS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer ved OPP og OPS"

Transkript

1 Udfordringer ved OPP og OPS Byens Netværk v/ advokat Henrik Puggaard og advokat Kristian Skovgård Larsen

2 Eftermiddagens program 1. 15:00 Velkommen v/byens Netværk 2. 15:05 OPP og OPS generelt Karakteristika Udbudsfasen Kontrakten 3. 15:50 Pause 4. 16:00 Erfaringerne i Danmark 5. 16:30 Hvor er udfordringerne? 6. 16:45 Fremtiden 7. 17:00 Networking og forfriskninger

3 Præsentation LETT Advokatfirma Et af de største advokatfirmaer i Danmark ( 360 ansatte 165 jurister ) København, Kolding og Aarhus Team Commercial Property / Project Finance Henrik Puggaard Specialiseret i OPP og projektudvikling Praktisk erfaring og viden fra England ( udstationeret i 2004 ) Primær rådgiver på de danske OPP projekter Kristian Skovgård Larsen Specialiseret i entrepriseret og udbudsret Praktisk erfaring og viden fra Skotland ( udstationeret i 2008 )

4 OPP og OPS generelt Hvad er OPP? en måde at organisere et projekt på OPP er en måde at organisere et projekt på, hvor en offentlig myndighed samlet udbyder en større anlægsopgave, som en privat leverandør har ansvaret - og hele eller dele af risikoen - for at løse over en længere periode (typisk år). OPP kendetegnes ved, at den private leverandør er ansvarlig for: Design Opførelse Drift og vedligehold / services Finansiering! EKSEMPEL EN PRIVAT LEVERANDØR DESIGNER, FINANSIERER, BYGGER, VEDLIGEHOLDER OG DRIVER EN SKOLE I 30 ÅR MOD ET LØBENDE VEDERLAG FRA DEN OFFENTLIGE PART

5 Hvad er OPP? relaterede definitioner OPP-light (ikke finansiering/ejerskab) Byomdannelse (områdeudvikling) Partnering Driftspartnerskaber (drift og vedligehold af eksisterende aktiver) Erhvervslejekontrakter Finansiel/operationel leasing Sale & lease back Lean construction Joint ventures (delvis offentligt ejerskab af selskab)

6 Offentligt Privat Samarbejde Modeller Projektering (Design) Udførelse (Build) TOTALENTREPRISE Vedligeholdelse (Maintain) Drift (Operate) Finansiering (Finance) PARTNERING SAMLET UDBUD (OPP light) DRIFTSPARTNERSKAB OUTSOURCING OUTSOURCING OPP/PPP D B M O F

7 Projektforløbet overordnet Opgaver ( i overskrifter / ikke udtømmende ) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Prækvalifikation Bistand i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgning. Evt. konsortieaftaler og udbudsmæssig strategi. Investeringsaftaler mv. Udbud og Dialog Bistand i forbindelse med gennemgang af udbudsmateriale, og deltagelse i den konkurrenceprægede dialog, identifikation, værdifastsættelse og allokering af risici, udfordring på betalingsmekanisme, samt kontraktbearbejdning mv. Tilbud Bistand i forbindelse med udarbejdelsen af tilbud, herunder sikring af, at alle krav i udbudsmaterialet overholdes, således at tilbuddet er konditionsmæssigt. udfordring på tilbudsmodellen mv. Tildeling Teknisk afklaring i forbindelse med afgivelsen af det endelige tilbud Kontraktindgåelse og etablering af OPP selskab Færdigkontrahering af selve OPP-kontrakten, forhandling af forskellige vilkår og endelig allokering af forskellige risici samt almindelig redaktionel koncipiering. Efterfølgende gennemførelse af selve virksomhedsetableringen, herunder det kontraktlige arbejde i forhold til leverandørerne, investorerne og finansier

8 Offentlig bestiller Service leverandør Rådgivere Ejer/financier Entreprenør Bestiller Rådgivere Services Periodiske betalinger Entreprenør OPP-selskab Underleverandører Facility Manager/andre? Facility Manager Bank /andre? Bank

9 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten gælder både bygge/anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase. Den private part vil typisk være et til lejligheden oprettet selskab (SPV). Den private part finansierer byggeriet/anlægsarbejdet samt vedligehold og drift. Den private part ejer bygningen/anlægget i kontraktperioden. Den private part får løbende betaling i driftsfasen. Kontrakten løber typisk over år. Produktet er defineret ud fra funktionskrav (output-kriterier).

10 Transaktionsomkostninger Generel holdning: OPP bør alene anvendes ved projekter med en anlægssum på DKK 100 mio. Ikke transaktionsomkostninger men procesomkostninger! [ omkostningerne afholdes på én gang i starten fremfor løbende over kontraktsperioden ] Projektet Funktionskrav Risikoanalyse Procedure konkurrencepræget dialog Driftsøkonomi vs. anlægsøkonomi Udvikling/innovation ( standarder ) Harmonisering af lovgivningen Partnership UK : 743 projekter ( sept ) is < 10 mio is < 6 mio. / 162 in O

11 Betalingsstrøm OPP projekt Betalingsprofil Betalingsprofil Budget overskrid, Kapital, anlægs- samt vedligholdelses- og driftsomkostningerne betales af den offentlige part, der selv har risikoen for mangler, forsinkelser og budgetoverskridelser. Den offentlige part betaler en aftalt løbende fast ydelse over kontraktperioden og kun for korrekt leverede ydelser til tiden og i kontraktmæssig kvalitet. Estimerede anlægsomkostninger Budgetoverskridelse, D&V Estimerede D&V omkostninger År Først betaling ved ibrugtagning Betaling baseret på brug Betaling baseret på tilgængelighed År Anlægsfase Driftsfase Anlægsfase Driftsfase

12 Betalingsstrøm/tilbudsmodel DKK Betaling fra bestiller Drift og vedligehold Renter Betjening af lån TID Betalingsstrømmen skal dække OPP-selskabets omkostninger over tid

13 Konkurrencedygtig finansiering For at være konkurrencedygtigt på finansieringselementet må OPP-selskabet opnå lavest mulig egenkapital og størst muligt lån lavest muligt krav til afkastet på egenkapital lavest mulig margin på lån kræver at OPP-selskabet selv bærer mindst mulig risiko Ved god risikoafdækning i OPP-selskabet vil långiverne opfatte udlån til selskabet som en indirekte statsrisiko, da der finansieres kontantstrømme fra det offentlige

14 Udbud af OPP kontrakten Valg af udbudsform Offentligt udbud / begrænset udbud? Udbud efter forhandling? Konkurrencepræget dialog Samlet udbud

15 Udbud af OPP kontrakten Konkurrencepræget dialog I tilfælde af særligt komplekse kontrakter kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregivende myndigheder, i den udstrækning de mener, at anvendelse af et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det muligt at indgå en kontrakt, kan gøre brug af konkurrencepræget dialog i overensstemmelse med denne artikel

16 Processen Konkurrencepræget dialog Udbudsbekendtgørelse /beskrivende dokument Prækvalifikation Udbudsmateriale Opfordring til at afgive bud /endeligt udbudsmateriale Tildeling af kontrakt Prækvalifikation Dialogfase Tilbudsfase og tildeling af kontrakt 1. dialogmøde 2. dialogmøde 3. dialogmøde 4. dialogmøde 5. dialogmøde Afklaringsmøde? Særmøde? Særmøde? Særmøde? Særmøde?

17 Konkurrencepræget dialog Udbud af OPP kontrakten Genudbud Løbende udbud af driftsydelser alternativ til f.eks. rammeaftaler Kontraktlængde: Kendelse fra Klagenævnet for Udbud af 5. november 2003 Tilsynsrådet Statsamtet Storstrøm mod Rønnede Kommune Længerevarende kontrakter om vejvedligeholdelse Side 17

18 OPP kontrakten Væsentlige udfordringer: Output krav cfr. Input krav ( hvor ligger snittet ) Vedligeholdelsesplanen anlæggets livscyclus Risikoallokeringen - og dennes implementering i kontrakten mv. Ændringer i fremtidige ydelser kompensation ( hvor lang tid ) Betalingsmekanismen ( dynamisk vederlag ukontraktmæssig ydelse ) Herunder især objektiveringen af ydelsesreguleringer mv., tilbagehold mv. Slutopgøret værdi fastsættelse mv. ( nedskrivning af ejendommen mv.) Leverandørskift Samarbejdets struktur mv. ( beføjelser, procedure mv. ) Krydsfelt til anden lovgivning ( skat, erhvervslejeret, offentlig lovgivning mv. )

19 Bestillerens rådighed over aktivet mv. Rådighed som bestiller ctr. Ejer Kontrakten kan annulleres ( som slutopgør ) Ydelser kan ændres ( konsekvensændringer kendes og kan beregnes) Funktionskrav kan ændres Løbende optimeringspligt på input ( herunder incitamentsordninger ) Begrænsninger i aktieovergang ( ændring i ejerskab ) OBS: I den traditionelle ejer-situation vil ændringer fordre ny aftale med lejeren hvilket kan give problemer hvis der er eksterne partnere ( private lejere ). Adfærd og uventede udfordringer vil her typisk skulle klares gennem aftalte rettigheder og pligter

20 Betalingsmekanismen Reguleringer Regulering i betalinger Ordinære reguleringer på de respektive delelementer ( forskellige indeks mv. ) Anlægsbidrag Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udearealer, vedligeholdelse og renhold heraf Renhold Øvrig service Opvarmning Hærværk Forsikring Administration El Affald og vand Ændringer i ydelser ( kommunens ændringsret ) Optimeringer

21 Betalingsmekanismen Fradrag sanktion ukontraktmæssig drift Reguleringen sker efter følgende formel: Fradrag = (D, antal døgn/91) x (A, område/a, total) x K x Z x Pris, kvt. Definition: D Antal påbegyndte døgn før fejlen er rapporteret afhjulpet A, område Indvendigt areal af det/de rum/de arealer, der er berørt af manglen K Kritikalitet, dvs. manglens alvorlighed, vurderet som beskrevet i bilag [ ] Z Zonens vigtighed, afhængig af områdets/rummets vigtighed for skolens funktion [kilde Trehøje Projektet]

22 Betalingsmekanismen Fradrag sanktion ukontraktsmæssig drift Eksempel : Situation A Et klasseværelse er uden ventilation i 3 dage. Fejlen meldes ved undervisningens start 1. dag, men bliver ikke afhjulpet umiddelbart. OPP-selskabet anviser ikke alternative klasselokaler til formålet. Konklusion: kritisk, området ikke tilgængeligt Parameter faktor Kritikalitet kritisk K faktor 5 normal Områdets vigtighed Høj Z faktor 2 Areal A, tot 70 m2 Skolens samlede areal A, område m2 Bruttobetaling pr. kvartal, hele skolen Pris, tot kr. Antal påbegyndte dage m. mangel Dage 3 dage Fradragsberegning: Fradrag = (Dage/91) x (A, område/a, tot) x K x Z x Pris, tot = 3/91 x 70/ x 5 x 2 x = 4615 kr.

23 Økonomisk opgør Ved udløb eller før tid ( annullation / ophævelse ) Anlæggets værdi ( nedskrivning over tid ) på det konkrete tidspunkt Lineært / finansielle restgæld / anden Regulering for manglende vedligeholdelsesstand Vedligeholdelsesplanen / hensatte beløb Syn og skøn Omkostninger forbundet med opgøret og berigtigelse Renteaftaler!!! Erstatning hvis før tid Genudbud

24 Ophævelse ved forsinkelse Ibrugtagningstidspunkt i aftalen mellem Offentlig Part [OP] og Privat Part [PP] Væsentlig forsinkelse i aftalen mellem OP og PP (fx 12 mdr.) Væsentlig forsinkelse i aftalen mellem PP og Entreprenør (fx 6 mdr.) Uændret tilbagebetalingstermin i aftalen mellem PP og Financiér Side 24

25 Håndtering af tidsfristforlængelse Ibrugtagningstidspunkt i aftalen mellem Offentlig Part [OP] og Privat Part [PP] Uændret tilbagebetalingstermin i aftalen mellem PP og Finaciér [FIN] Revideret ibrugtagningstidspunkt grundet fristforlængelse Hvis PP opnår krav på erstatning eller godtgørelse kan beløbet betales til FIN Ved fx vejrlig er problemet, at PP har krav på ekstra tid med ikke erstatning hos OP Side 25

26 Gældende deponeringsregler for OPP-projekter VEDRØRENDE HVAD GÆLDER? [REGELSÆTTET VEDRØRER ALENE KOMMUNER OG REGIONER] Deponeringsbeløbet HR: Højeste værdi af enten opførelses-/anskaffelsesomkostningerne inkl. moms eller værdien af de benyttede ejendomme ifølge seneste offentlige vurdering. Værdien af ydelserne til DV indgår ikke i opgørelsen. U: Der deponeres ekskl. moms, hvis kommunen/regionen kan opnå momsrefusion. Ved efterfølgende forbedringer medregnes et beløb i kommunens/regionens låntagning svarende til omkostningerne hertil => krav om yderligere deponering. Deponeringstiden Deponeringen er bundet i 10 år og frigives derefter med 1/15 årligt, i alt 25 år. Deponeringstidspunktet Deponering foretages ved kontraktindgåelsen, dvs. på tidspunktet for indgåelsen af kontrakt om kommunens/regionens benyttelse af de pågældende anlæg. Mulighed for reduktion af det deponeringspligtige beløb Hvis kommunen/regionen ikke tids- og/eller arealmæssigt fuldt ud gør brug af den lejede bygning, kan der efter ansøgning meddeles dispensation til en forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb. Side 26

27 Danske erfaringer 2004 : Regeringens handlingsplan: øget brug af OPP Værktøjer: Comparator ( finansiel analyseværktøj til egnethedsvurdering ) Basiskontrakt og vejledninger Finansiel støtte til forundersøgelser

28 Erfaringerne i Danmark Regeringens handlingsplan: øget brug af OPP ( 2004 ) OPP Vildbjerg Skole ( 2005 ) OPP Rigsarkiv i København ( 2006 / 2007 ) OPP Musik og Teaterhus I Odense ( 2006 / 2007 ) OPP Tinglysningsretten i Hobro ( 2007 / 2008 ) OPP Skattecenter Haderslev ( 2007 / 2008 ) OPP ØrstedSkolen på Langeland ( 2007 / 2008) OPP Motorvejen Kliplev Sønderborg ( 2009 / 2010 ) OPP De 4 Retsbygninger ( 2009 / 2010 ) OPP Daginstitution Hørning ( 2010 ) OPS Ny Skole og svømmehal i Helsinge ( 2010 ) OPS Byskole i Frederikshavn (2010) OPP Vestre Landsret (2010) OPP Retten i Roskilde (2010) OPS Svømmebad i Randers (2010) OPP P-Hus Regionshospitalet Randers (2011) Side 28

29 Ny folkeskole i Vildbjerg ( Kommunalt ) Folkeskole 700 elever Projekt økonomi Anlæg : DKK 120 mio. ( Euro 16 mio. ) Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig bruger begrænset mulighed for anden kommerciel benyttelse Ibrugtagning januar årig kontrakt med overdragelse af aktivet ( skolebygning ) En succes indtil videre

30 Ny folkeskole i Vildbjerg ( Kommunalt ) Positive erfaringer Stærke beslutningstagere på begge sider af bordet under den konkurrenceprægede dialog OPP motivation hos begge parter Udfordringer Deadline begrænset resultat fra dialogen Det første OPP projekt ( and konkurrencepræget dialog ) ingen standarder relativ dyr process Skat / moms problemer ( den forudfastsatte værdi for aktivet ved overdragelse ) Egenkapital bundet i 3 5 år

31 Rigsarkiv i København ( Statsligt ) Rigsarkivet 370 km hylder Projekt økonomi Anlæg : DKK 750 mio. ( Euro 100 mio. ) Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig brug begrænset mulighed for kommerciel benyttelse 30 år alene en option på overdragelsen af aktivet (bygningen) Anlæg påbegyndt

32 Rigsarkiv i København ( Statsligt ) Positive erfaringer OPP motivation det første statslige OPP projekt Konkurrencepræget dialog godt forberedt / standarder Ingen bindinger på egenkapitalstrukturen Udfordringer svag beslutningstager hos den offentlige part. 3 forskellige regeringsinteresser. Svært at have en proactive dialog. det første statlige OPP projekt! ( 4 år undervejs ) svært at anvende out-put kriterier ( teknisk ) mekanisk eller ej finansiel benchmarking : krav ved statslige udbud

33 Nyt Musik- & Teaterhus i Odense ( Kommunalt ) Musik og teater faciliteter Projekt økonomi : Anlæg DKK 200 ( Euro 30 mio ) Drift DKK? Offentlig brug ca. 20 % af den potentielle projektindtjening ( musikundervisning ) Privat kommersiel aktivitet inden for musik og teater ( 80 % ) Processen igang ( 1 tilbudsgiver med hotel / konference aktivitet til at tilvælge )

34 Nyt Musik- & Kulturhus i Odense ( Kommunalt ) Nye elementer / Udfordringer den primære indtjening fra kommerciel virksomhed høj kommersiel risiko er der et marked for denne type aktivitet? 25-årig kontrakt men ingen overdragelse af aktivet

35 Tinglysningsretten i Hobro ( Statsligt ) 4500 m2 150 medarbejdere begrænset udbud ikke konkurrencepræget dialog projekt økonomi: Anlæg appr. DKK mio. Drift :? ( ordinær kontorbygning )

36 Tinglysningsretten i Hobro ( Statsligt ) Positive erfaringer OPP motivation flere retsbygninger Ingen bindinger i struktureringen af egenkapitalen Udfordinger begrænset udbud IKKE konkurrencepræget dialoge (output krav) købsoption efter 30 år konkurrerer på laveste scrap værdi

37 Ny folkeskole på Langeland ( Kommunalt) Folkeskole 1000 elever ( én af de største i DK ) Projekt økonomi Anlæg : DKK mio. Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig bruger begrænset mulighed for anden kommerciel benyttelse Konkurrencepræget dialog 30-årig kontrakt med overdragelse af aktivet (skolebygning)

38 Motorvejen i Sønderjylland ( vejdirektoratet ) 26 km motorvej projektsum ca. 1.5 mia. + drift ny finansieringmodel grundet krisen betaling ved ibrugtagning og så en garantimodel i driftsfasen Stort dialogfelt - tungt

39 De 4 retsbygninger ( SES ) Herning, Holstebro, Kolding og Holbæk pulje 4 anlæg / kontrakter i en proces 4 bruger Præsidenter et par yderligere exit scenarier ( genleje ) i stedet for overdragelse 30 års finansiering

40 Ny skole og svømmehal i Helsinge skole + svømmehal drøfte 2-3 optioner!! voldsomt tidspres usikkert grundlag ( omgang ) betaling ved ibrugttagning ( og garanti ) dermed diskussion om ejeransvar i driftsfasen og betaling herfor ( risikoen som ejer ) herunder aktivets stand Ikke ønske om særligt stand efter 30 år!

41 Projekter i udbud lige nu OPS Byskole i Frederikshavn (2010) som Helsinge betaling ved ibrugtagning/garanti OPP Vestre Landsret (2010) som 4 byretter 30 års finansiering OPS Retten i Roskilde (2010) samlet udbud ingen finansiering OPS Svømmebad i Randers (2010) koncessesionsudbud og 70 % på kommercielt grundlag OPP P-Hus Regionshospitalet Randers (2011) 30 års finansiering, men et vist kommercielt grundlag

42 Hvor er udfordringerne? Den dynamiske kontrakt Regulering af hvordan man håndterer ændringer I ydelser / ledelse / økonomi mv. Funtionskrav ( output kriterier ) : OK, skal krav mv. / der er ikke så meget inputbaseret med mindre relevant Samarbejde / organisation / beslutningsprocesser ( bestillers rådighed ) ; OK. Der er fundet en skabelon for håndteringen af det forventede partnerskab. Der er også i forskellige tilfælde arbejde med incitamentordning på enkelte forhold man vil fremme

43 OPP kontrakter / Udfordringerne Offentligretlig regulering Skat og moms ; synes at være på plads efter de første par projekter Deponeringsregler ; vil stadigt være et tema indtil en finansøkonomisk revurdering Udbudsretten ; konkurrencepræget dialog / begrænset udbud/koncession

44 OPP kontrakter / Udfordringerne Totaløkonomi Optimering af værdi I projektet set over tid, herunder afdækning af projektrisici livcyklus løsninger ; ( dyrere anlæg billigere/bedre drift ) forsøges / men kan bremses af et stop på anlægssum, tidspres mv ordinære reguleringer mv : indeksregulering, nedslagsmekanismer og evt. refinansiering er fundet på plads

45 OPP kontrakter / Udfordringerne Totaløkonomi ( fortsat ) Risiko fordeling ( allokering ) : hvem skal bære risko for ændringer i projektforhold/forudsætninger de væsentligste idag efter at mange almindelige grænseflader er drøftet igennem (projektafhængige) anlæg : jordforhold, myndighedsbeh., planforhold mv. drift : forsyning, ejerrisici ( særligt ved tidlig ejerskifte ), Hæveopgøret ( slutopgør og førtidigt ) : Kan det kalkuleres ordinær slut: opgørelse af aktivets værdi, regulering for aktivets stand, førtidigt ( misligehold / force majeure / andet særligt ): opgørelse af aktivets værdi, regulering for aktivets stand, +/- kompensation mv., herunder 3. mandstab / renteaftaler

46 Fremtiden Udfordringerne Den offentlige bestillers parathed ( organisationsmodel / ikke universalløsning ) Volumen ( anlæg og drift ) i projekterne er tilstrækkelig til at servicere Tiltrække udvikling i markedet for tilbudsgivere leverandører, investorer, livscyclus selskaber og andre, der er nødvendige for at skabe fornøden konkurrence, herunder fra udlandet Størst mulig effekt af risikoallokering og totaløkonomi Initialomkostninger for tilbudsgivere, der alle har udviklingsomkostninger til at finde på løsninger til bestiller Politisk vilje til at harmonisere lovgivning ( Off.ret / deponering) Aktørers vilje og evne til at redefinere deres roller sammenlignet med de traditionelle samarbejdsformer

47 Fremtiden [ det er samfundsøkonomi ] Nye Områder P anlæg Gadebelysning og lign. Idrætsfaciliteter ( sundhed/velfærd ) Infrastruktur Kulturfaciliteter Idræts- og fritidsfaciliteter Sundhedscentre Rådhuse og øvrig administration OPRS?? revitaliseringsarbejder af off. anlæg mv Affalds- og spildevandshåndtering Biblioteker Genopretning og modernisering af forskellige anlæg der er eller kan knyttes sammen Skole / idrætsfaciliteter / p anlæg mv. + anden privat aktivitet ind ( fitness / indkøb / etc ) og meget mere Side 47

48 Tak for i dag

49 Kontakt Henrik har igennem mange år opnået en stor erfaring indenfor projektudvikling af anlæg og ejendomme, herunder udviklingen af nye finansieringsmodeller. Henrik især gennem de seneste år fokuseret på OPP/OPS, partnering og lignende projekt modeller. Henrik Puggaard Partner Advokat, MBA Tlf Mobil: Erfaringen er blandt andet hentet i England, hvor Henrik i en stor del af 2004 har været udstationeret ( ADVOC ). Henrik har derved fået mulighed for at arbejde på diverse projekter indenfor PPP / PFI. Henrik deltaget i stort set alle OPP projekter i Danmark, og bl.a.været procesrådgiver for Team MTHøjgaard der vandt landets første OPP kontrakt om opførelsen og driften af ny folkeskole i Vildbjerg. På nuværende tidspunkt er Henrik tilknyttet flere af de OPP projekter, der pågår i Danmark. Under opholdet i England er Henrik endvidere påbegyndt en bog for udgivelse på DJØF om OPP og den praktiske proces mv. Er tilknyttet advokatsamfundets udvalg for OPP og diverse OPP netværk, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsens. Afholder diverse kurser og seminarer om temaet.

50 Kontakt Kristian har siden starten af 2004 arbejdet med entrepriseret, herunder med rådgivning om udbud af projekter, selve udførelsesfasen samt navnlig med tvisteløsning. Kristian har derudover gennem de seneste år beskæftiget sig med OPP / OPS. Kristian Skovgård Larsen Advokat (L), LL.M. Erfaringen er blandt andet hentet i Skotland, hvor Kristian var udstationeret på et advokatkontor fra ( McGrigors LLP ) samtidig med, at han tog en LL.M. ved Strathclyde University i Glasgow bl.a. med fokus på PFI / PPP. Han afholder lejlighedsvis kurser og seminarer og er medlem af Byens Netværk, Byggesocietet, Det Danske Selskab for Byggeret samt AIJA. Tlf Mobil:

51 København Kolding Århus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Århus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Side 51

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen OPP i praksis Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Indledning OPP, erfaringer og modeller OPP-kontrakten udvalgte punkter Nærmere om kommercielle

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

N y t Off entlig-privat partnerskab

N y t Off entlig-privat partnerskab N y t Off entlig-privat partnerskab Off entlig-private partnerskaber (OPP) har haft en lang og forholdsvis begrænset opstart i Danmark, men i den seneste tid er der kommet mere og mere fokus på OPP. Samtidig

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at deltage i BID

Læs mere

Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt

Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt Baggrund, Peter Munk Bygherreansvarlig, Ejendomscentret Frederikshavn Kommunes Siden kommunesammenlægning af Skagen, Sæby og Frederikshavn ca. 350.000 brutto

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 2.01 Afleveringskrav til tilbudsmodel Indholdsfortegnelse 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel...

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Disposition for oplæg Kort intro til Marius Pedersen A/S Erfaringer med Offentlig

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Analyse af OPPs fremtid som værktøj til løsning af offentlige anlægsopgaver

Analyse af OPPs fremtid som værktøj til løsning af offentlige anlægsopgaver Caseeksempel: Ny skole og svømmehal i Helsinge som OPS Afgangsprojekt HD Finansiering Copenhagen Business School Udarbejdet af Jens Damgaard Maj 2011 Forside: Grafisk illustration af Ny Helsinge Skole:

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere