Udfordringer ved OPP og OPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer ved OPP og OPS"

Transkript

1 Udfordringer ved OPP og OPS Byens Netværk v/ advokat Henrik Puggaard og advokat Kristian Skovgård Larsen

2 Eftermiddagens program 1. 15:00 Velkommen v/byens Netværk 2. 15:05 OPP og OPS generelt Karakteristika Udbudsfasen Kontrakten 3. 15:50 Pause 4. 16:00 Erfaringerne i Danmark 5. 16:30 Hvor er udfordringerne? 6. 16:45 Fremtiden 7. 17:00 Networking og forfriskninger

3 Præsentation LETT Advokatfirma Et af de største advokatfirmaer i Danmark ( 360 ansatte 165 jurister ) København, Kolding og Aarhus Team Commercial Property / Project Finance Henrik Puggaard Specialiseret i OPP og projektudvikling Praktisk erfaring og viden fra England ( udstationeret i 2004 ) Primær rådgiver på de danske OPP projekter Kristian Skovgård Larsen Specialiseret i entrepriseret og udbudsret Praktisk erfaring og viden fra Skotland ( udstationeret i 2008 )

4 OPP og OPS generelt Hvad er OPP? en måde at organisere et projekt på OPP er en måde at organisere et projekt på, hvor en offentlig myndighed samlet udbyder en større anlægsopgave, som en privat leverandør har ansvaret - og hele eller dele af risikoen - for at løse over en længere periode (typisk år). OPP kendetegnes ved, at den private leverandør er ansvarlig for: Design Opførelse Drift og vedligehold / services Finansiering! EKSEMPEL EN PRIVAT LEVERANDØR DESIGNER, FINANSIERER, BYGGER, VEDLIGEHOLDER OG DRIVER EN SKOLE I 30 ÅR MOD ET LØBENDE VEDERLAG FRA DEN OFFENTLIGE PART

5 Hvad er OPP? relaterede definitioner OPP-light (ikke finansiering/ejerskab) Byomdannelse (områdeudvikling) Partnering Driftspartnerskaber (drift og vedligehold af eksisterende aktiver) Erhvervslejekontrakter Finansiel/operationel leasing Sale & lease back Lean construction Joint ventures (delvis offentligt ejerskab af selskab)

6 Offentligt Privat Samarbejde Modeller Projektering (Design) Udførelse (Build) TOTALENTREPRISE Vedligeholdelse (Maintain) Drift (Operate) Finansiering (Finance) PARTNERING SAMLET UDBUD (OPP light) DRIFTSPARTNERSKAB OUTSOURCING OUTSOURCING OPP/PPP D B M O F

7 Projektforløbet overordnet Opgaver ( i overskrifter / ikke udtømmende ) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Prækvalifikation Bistand i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgning. Evt. konsortieaftaler og udbudsmæssig strategi. Investeringsaftaler mv. Udbud og Dialog Bistand i forbindelse med gennemgang af udbudsmateriale, og deltagelse i den konkurrenceprægede dialog, identifikation, værdifastsættelse og allokering af risici, udfordring på betalingsmekanisme, samt kontraktbearbejdning mv. Tilbud Bistand i forbindelse med udarbejdelsen af tilbud, herunder sikring af, at alle krav i udbudsmaterialet overholdes, således at tilbuddet er konditionsmæssigt. udfordring på tilbudsmodellen mv. Tildeling Teknisk afklaring i forbindelse med afgivelsen af det endelige tilbud Kontraktindgåelse og etablering af OPP selskab Færdigkontrahering af selve OPP-kontrakten, forhandling af forskellige vilkår og endelig allokering af forskellige risici samt almindelig redaktionel koncipiering. Efterfølgende gennemførelse af selve virksomhedsetableringen, herunder det kontraktlige arbejde i forhold til leverandørerne, investorerne og finansier

8 Offentlig bestiller Service leverandør Rådgivere Ejer/financier Entreprenør Bestiller Rådgivere Services Periodiske betalinger Entreprenør OPP-selskab Underleverandører Facility Manager/andre? Facility Manager Bank /andre? Bank

9 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten gælder både bygge/anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase. Den private part vil typisk være et til lejligheden oprettet selskab (SPV). Den private part finansierer byggeriet/anlægsarbejdet samt vedligehold og drift. Den private part ejer bygningen/anlægget i kontraktperioden. Den private part får løbende betaling i driftsfasen. Kontrakten løber typisk over år. Produktet er defineret ud fra funktionskrav (output-kriterier).

10 Transaktionsomkostninger Generel holdning: OPP bør alene anvendes ved projekter med en anlægssum på DKK 100 mio. Ikke transaktionsomkostninger men procesomkostninger! [ omkostningerne afholdes på én gang i starten fremfor løbende over kontraktsperioden ] Projektet Funktionskrav Risikoanalyse Procedure konkurrencepræget dialog Driftsøkonomi vs. anlægsøkonomi Udvikling/innovation ( standarder ) Harmonisering af lovgivningen Partnership UK : 743 projekter ( sept ) is < 10 mio is < 6 mio. / 162 in O

11 Betalingsstrøm OPP projekt Betalingsprofil Betalingsprofil Budget overskrid, Kapital, anlægs- samt vedligholdelses- og driftsomkostningerne betales af den offentlige part, der selv har risikoen for mangler, forsinkelser og budgetoverskridelser. Den offentlige part betaler en aftalt løbende fast ydelse over kontraktperioden og kun for korrekt leverede ydelser til tiden og i kontraktmæssig kvalitet. Estimerede anlægsomkostninger Budgetoverskridelse, D&V Estimerede D&V omkostninger År Først betaling ved ibrugtagning Betaling baseret på brug Betaling baseret på tilgængelighed År Anlægsfase Driftsfase Anlægsfase Driftsfase

12 Betalingsstrøm/tilbudsmodel DKK Betaling fra bestiller Drift og vedligehold Renter Betjening af lån TID Betalingsstrømmen skal dække OPP-selskabets omkostninger over tid

13 Konkurrencedygtig finansiering For at være konkurrencedygtigt på finansieringselementet må OPP-selskabet opnå lavest mulig egenkapital og størst muligt lån lavest muligt krav til afkastet på egenkapital lavest mulig margin på lån kræver at OPP-selskabet selv bærer mindst mulig risiko Ved god risikoafdækning i OPP-selskabet vil långiverne opfatte udlån til selskabet som en indirekte statsrisiko, da der finansieres kontantstrømme fra det offentlige

14 Udbud af OPP kontrakten Valg af udbudsform Offentligt udbud / begrænset udbud? Udbud efter forhandling? Konkurrencepræget dialog Samlet udbud

15 Udbud af OPP kontrakten Konkurrencepræget dialog I tilfælde af særligt komplekse kontrakter kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregivende myndigheder, i den udstrækning de mener, at anvendelse af et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det muligt at indgå en kontrakt, kan gøre brug af konkurrencepræget dialog i overensstemmelse med denne artikel

16 Processen Konkurrencepræget dialog Udbudsbekendtgørelse /beskrivende dokument Prækvalifikation Udbudsmateriale Opfordring til at afgive bud /endeligt udbudsmateriale Tildeling af kontrakt Prækvalifikation Dialogfase Tilbudsfase og tildeling af kontrakt 1. dialogmøde 2. dialogmøde 3. dialogmøde 4. dialogmøde 5. dialogmøde Afklaringsmøde? Særmøde? Særmøde? Særmøde? Særmøde?

17 Konkurrencepræget dialog Udbud af OPP kontrakten Genudbud Løbende udbud af driftsydelser alternativ til f.eks. rammeaftaler Kontraktlængde: Kendelse fra Klagenævnet for Udbud af 5. november 2003 Tilsynsrådet Statsamtet Storstrøm mod Rønnede Kommune Længerevarende kontrakter om vejvedligeholdelse Side 17

18 OPP kontrakten Væsentlige udfordringer: Output krav cfr. Input krav ( hvor ligger snittet ) Vedligeholdelsesplanen anlæggets livscyclus Risikoallokeringen - og dennes implementering i kontrakten mv. Ændringer i fremtidige ydelser kompensation ( hvor lang tid ) Betalingsmekanismen ( dynamisk vederlag ukontraktmæssig ydelse ) Herunder især objektiveringen af ydelsesreguleringer mv., tilbagehold mv. Slutopgøret værdi fastsættelse mv. ( nedskrivning af ejendommen mv.) Leverandørskift Samarbejdets struktur mv. ( beføjelser, procedure mv. ) Krydsfelt til anden lovgivning ( skat, erhvervslejeret, offentlig lovgivning mv. )

19 Bestillerens rådighed over aktivet mv. Rådighed som bestiller ctr. Ejer Kontrakten kan annulleres ( som slutopgør ) Ydelser kan ændres ( konsekvensændringer kendes og kan beregnes) Funktionskrav kan ændres Løbende optimeringspligt på input ( herunder incitamentsordninger ) Begrænsninger i aktieovergang ( ændring i ejerskab ) OBS: I den traditionelle ejer-situation vil ændringer fordre ny aftale med lejeren hvilket kan give problemer hvis der er eksterne partnere ( private lejere ). Adfærd og uventede udfordringer vil her typisk skulle klares gennem aftalte rettigheder og pligter

20 Betalingsmekanismen Reguleringer Regulering i betalinger Ordinære reguleringer på de respektive delelementer ( forskellige indeks mv. ) Anlægsbidrag Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udearealer, vedligeholdelse og renhold heraf Renhold Øvrig service Opvarmning Hærværk Forsikring Administration El Affald og vand Ændringer i ydelser ( kommunens ændringsret ) Optimeringer

21 Betalingsmekanismen Fradrag sanktion ukontraktmæssig drift Reguleringen sker efter følgende formel: Fradrag = (D, antal døgn/91) x (A, område/a, total) x K x Z x Pris, kvt. Definition: D Antal påbegyndte døgn før fejlen er rapporteret afhjulpet A, område Indvendigt areal af det/de rum/de arealer, der er berørt af manglen K Kritikalitet, dvs. manglens alvorlighed, vurderet som beskrevet i bilag [ ] Z Zonens vigtighed, afhængig af områdets/rummets vigtighed for skolens funktion [kilde Trehøje Projektet]

22 Betalingsmekanismen Fradrag sanktion ukontraktsmæssig drift Eksempel : Situation A Et klasseværelse er uden ventilation i 3 dage. Fejlen meldes ved undervisningens start 1. dag, men bliver ikke afhjulpet umiddelbart. OPP-selskabet anviser ikke alternative klasselokaler til formålet. Konklusion: kritisk, området ikke tilgængeligt Parameter faktor Kritikalitet kritisk K faktor 5 normal Områdets vigtighed Høj Z faktor 2 Areal A, tot 70 m2 Skolens samlede areal A, område m2 Bruttobetaling pr. kvartal, hele skolen Pris, tot kr. Antal påbegyndte dage m. mangel Dage 3 dage Fradragsberegning: Fradrag = (Dage/91) x (A, område/a, tot) x K x Z x Pris, tot = 3/91 x 70/ x 5 x 2 x = 4615 kr.

23 Økonomisk opgør Ved udløb eller før tid ( annullation / ophævelse ) Anlæggets værdi ( nedskrivning over tid ) på det konkrete tidspunkt Lineært / finansielle restgæld / anden Regulering for manglende vedligeholdelsesstand Vedligeholdelsesplanen / hensatte beløb Syn og skøn Omkostninger forbundet med opgøret og berigtigelse Renteaftaler!!! Erstatning hvis før tid Genudbud

24 Ophævelse ved forsinkelse Ibrugtagningstidspunkt i aftalen mellem Offentlig Part [OP] og Privat Part [PP] Væsentlig forsinkelse i aftalen mellem OP og PP (fx 12 mdr.) Væsentlig forsinkelse i aftalen mellem PP og Entreprenør (fx 6 mdr.) Uændret tilbagebetalingstermin i aftalen mellem PP og Financiér Side 24

25 Håndtering af tidsfristforlængelse Ibrugtagningstidspunkt i aftalen mellem Offentlig Part [OP] og Privat Part [PP] Uændret tilbagebetalingstermin i aftalen mellem PP og Finaciér [FIN] Revideret ibrugtagningstidspunkt grundet fristforlængelse Hvis PP opnår krav på erstatning eller godtgørelse kan beløbet betales til FIN Ved fx vejrlig er problemet, at PP har krav på ekstra tid med ikke erstatning hos OP Side 25

26 Gældende deponeringsregler for OPP-projekter VEDRØRENDE HVAD GÆLDER? [REGELSÆTTET VEDRØRER ALENE KOMMUNER OG REGIONER] Deponeringsbeløbet HR: Højeste værdi af enten opførelses-/anskaffelsesomkostningerne inkl. moms eller værdien af de benyttede ejendomme ifølge seneste offentlige vurdering. Værdien af ydelserne til DV indgår ikke i opgørelsen. U: Der deponeres ekskl. moms, hvis kommunen/regionen kan opnå momsrefusion. Ved efterfølgende forbedringer medregnes et beløb i kommunens/regionens låntagning svarende til omkostningerne hertil => krav om yderligere deponering. Deponeringstiden Deponeringen er bundet i 10 år og frigives derefter med 1/15 årligt, i alt 25 år. Deponeringstidspunktet Deponering foretages ved kontraktindgåelsen, dvs. på tidspunktet for indgåelsen af kontrakt om kommunens/regionens benyttelse af de pågældende anlæg. Mulighed for reduktion af det deponeringspligtige beløb Hvis kommunen/regionen ikke tids- og/eller arealmæssigt fuldt ud gør brug af den lejede bygning, kan der efter ansøgning meddeles dispensation til en forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb. Side 26

27 Danske erfaringer 2004 : Regeringens handlingsplan: øget brug af OPP Værktøjer: Comparator ( finansiel analyseværktøj til egnethedsvurdering ) Basiskontrakt og vejledninger Finansiel støtte til forundersøgelser

28 Erfaringerne i Danmark Regeringens handlingsplan: øget brug af OPP ( 2004 ) OPP Vildbjerg Skole ( 2005 ) OPP Rigsarkiv i København ( 2006 / 2007 ) OPP Musik og Teaterhus I Odense ( 2006 / 2007 ) OPP Tinglysningsretten i Hobro ( 2007 / 2008 ) OPP Skattecenter Haderslev ( 2007 / 2008 ) OPP ØrstedSkolen på Langeland ( 2007 / 2008) OPP Motorvejen Kliplev Sønderborg ( 2009 / 2010 ) OPP De 4 Retsbygninger ( 2009 / 2010 ) OPP Daginstitution Hørning ( 2010 ) OPS Ny Skole og svømmehal i Helsinge ( 2010 ) OPS Byskole i Frederikshavn (2010) OPP Vestre Landsret (2010) OPP Retten i Roskilde (2010) OPS Svømmebad i Randers (2010) OPP P-Hus Regionshospitalet Randers (2011) Side 28

29 Ny folkeskole i Vildbjerg ( Kommunalt ) Folkeskole 700 elever Projekt økonomi Anlæg : DKK 120 mio. ( Euro 16 mio. ) Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig bruger begrænset mulighed for anden kommerciel benyttelse Ibrugtagning januar årig kontrakt med overdragelse af aktivet ( skolebygning ) En succes indtil videre

30 Ny folkeskole i Vildbjerg ( Kommunalt ) Positive erfaringer Stærke beslutningstagere på begge sider af bordet under den konkurrenceprægede dialog OPP motivation hos begge parter Udfordringer Deadline begrænset resultat fra dialogen Det første OPP projekt ( and konkurrencepræget dialog ) ingen standarder relativ dyr process Skat / moms problemer ( den forudfastsatte værdi for aktivet ved overdragelse ) Egenkapital bundet i 3 5 år

31 Rigsarkiv i København ( Statsligt ) Rigsarkivet 370 km hylder Projekt økonomi Anlæg : DKK 750 mio. ( Euro 100 mio. ) Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig brug begrænset mulighed for kommerciel benyttelse 30 år alene en option på overdragelsen af aktivet (bygningen) Anlæg påbegyndt

32 Rigsarkiv i København ( Statsligt ) Positive erfaringer OPP motivation det første statslige OPP projekt Konkurrencepræget dialog godt forberedt / standarder Ingen bindinger på egenkapitalstrukturen Udfordringer svag beslutningstager hos den offentlige part. 3 forskellige regeringsinteresser. Svært at have en proactive dialog. det første statlige OPP projekt! ( 4 år undervejs ) svært at anvende out-put kriterier ( teknisk ) mekanisk eller ej finansiel benchmarking : krav ved statslige udbud

33 Nyt Musik- & Teaterhus i Odense ( Kommunalt ) Musik og teater faciliteter Projekt økonomi : Anlæg DKK 200 ( Euro 30 mio ) Drift DKK? Offentlig brug ca. 20 % af den potentielle projektindtjening ( musikundervisning ) Privat kommersiel aktivitet inden for musik og teater ( 80 % ) Processen igang ( 1 tilbudsgiver med hotel / konference aktivitet til at tilvælge )

34 Nyt Musik- & Kulturhus i Odense ( Kommunalt ) Nye elementer / Udfordringer den primære indtjening fra kommerciel virksomhed høj kommersiel risiko er der et marked for denne type aktivitet? 25-årig kontrakt men ingen overdragelse af aktivet

35 Tinglysningsretten i Hobro ( Statsligt ) 4500 m2 150 medarbejdere begrænset udbud ikke konkurrencepræget dialog projekt økonomi: Anlæg appr. DKK mio. Drift :? ( ordinær kontorbygning )

36 Tinglysningsretten i Hobro ( Statsligt ) Positive erfaringer OPP motivation flere retsbygninger Ingen bindinger i struktureringen af egenkapitalen Udfordinger begrænset udbud IKKE konkurrencepræget dialoge (output krav) købsoption efter 30 år konkurrerer på laveste scrap værdi

37 Ny folkeskole på Langeland ( Kommunalt) Folkeskole 1000 elever ( én af de største i DK ) Projekt økonomi Anlæg : DKK mio. Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig bruger begrænset mulighed for anden kommerciel benyttelse Konkurrencepræget dialog 30-årig kontrakt med overdragelse af aktivet (skolebygning)

38 Motorvejen i Sønderjylland ( vejdirektoratet ) 26 km motorvej projektsum ca. 1.5 mia. + drift ny finansieringmodel grundet krisen betaling ved ibrugtagning og så en garantimodel i driftsfasen Stort dialogfelt - tungt

39 De 4 retsbygninger ( SES ) Herning, Holstebro, Kolding og Holbæk pulje 4 anlæg / kontrakter i en proces 4 bruger Præsidenter et par yderligere exit scenarier ( genleje ) i stedet for overdragelse 30 års finansiering

40 Ny skole og svømmehal i Helsinge skole + svømmehal drøfte 2-3 optioner!! voldsomt tidspres usikkert grundlag ( omgang ) betaling ved ibrugttagning ( og garanti ) dermed diskussion om ejeransvar i driftsfasen og betaling herfor ( risikoen som ejer ) herunder aktivets stand Ikke ønske om særligt stand efter 30 år!

41 Projekter i udbud lige nu OPS Byskole i Frederikshavn (2010) som Helsinge betaling ved ibrugtagning/garanti OPP Vestre Landsret (2010) som 4 byretter 30 års finansiering OPS Retten i Roskilde (2010) samlet udbud ingen finansiering OPS Svømmebad i Randers (2010) koncessesionsudbud og 70 % på kommercielt grundlag OPP P-Hus Regionshospitalet Randers (2011) 30 års finansiering, men et vist kommercielt grundlag

42 Hvor er udfordringerne? Den dynamiske kontrakt Regulering af hvordan man håndterer ændringer I ydelser / ledelse / økonomi mv. Funtionskrav ( output kriterier ) : OK, skal krav mv. / der er ikke så meget inputbaseret med mindre relevant Samarbejde / organisation / beslutningsprocesser ( bestillers rådighed ) ; OK. Der er fundet en skabelon for håndteringen af det forventede partnerskab. Der er også i forskellige tilfælde arbejde med incitamentordning på enkelte forhold man vil fremme

43 OPP kontrakter / Udfordringerne Offentligretlig regulering Skat og moms ; synes at være på plads efter de første par projekter Deponeringsregler ; vil stadigt være et tema indtil en finansøkonomisk revurdering Udbudsretten ; konkurrencepræget dialog / begrænset udbud/koncession

44 OPP kontrakter / Udfordringerne Totaløkonomi Optimering af værdi I projektet set over tid, herunder afdækning af projektrisici livcyklus løsninger ; ( dyrere anlæg billigere/bedre drift ) forsøges / men kan bremses af et stop på anlægssum, tidspres mv ordinære reguleringer mv : indeksregulering, nedslagsmekanismer og evt. refinansiering er fundet på plads

45 OPP kontrakter / Udfordringerne Totaløkonomi ( fortsat ) Risiko fordeling ( allokering ) : hvem skal bære risko for ændringer i projektforhold/forudsætninger de væsentligste idag efter at mange almindelige grænseflader er drøftet igennem (projektafhængige) anlæg : jordforhold, myndighedsbeh., planforhold mv. drift : forsyning, ejerrisici ( særligt ved tidlig ejerskifte ), Hæveopgøret ( slutopgør og førtidigt ) : Kan det kalkuleres ordinær slut: opgørelse af aktivets værdi, regulering for aktivets stand, førtidigt ( misligehold / force majeure / andet særligt ): opgørelse af aktivets værdi, regulering for aktivets stand, +/- kompensation mv., herunder 3. mandstab / renteaftaler

46 Fremtiden Udfordringerne Den offentlige bestillers parathed ( organisationsmodel / ikke universalløsning ) Volumen ( anlæg og drift ) i projekterne er tilstrækkelig til at servicere Tiltrække udvikling i markedet for tilbudsgivere leverandører, investorer, livscyclus selskaber og andre, der er nødvendige for at skabe fornøden konkurrence, herunder fra udlandet Størst mulig effekt af risikoallokering og totaløkonomi Initialomkostninger for tilbudsgivere, der alle har udviklingsomkostninger til at finde på løsninger til bestiller Politisk vilje til at harmonisere lovgivning ( Off.ret / deponering) Aktørers vilje og evne til at redefinere deres roller sammenlignet med de traditionelle samarbejdsformer

47 Fremtiden [ det er samfundsøkonomi ] Nye Områder P anlæg Gadebelysning og lign. Idrætsfaciliteter ( sundhed/velfærd ) Infrastruktur Kulturfaciliteter Idræts- og fritidsfaciliteter Sundhedscentre Rådhuse og øvrig administration OPRS?? revitaliseringsarbejder af off. anlæg mv Affalds- og spildevandshåndtering Biblioteker Genopretning og modernisering af forskellige anlæg der er eller kan knyttes sammen Skole / idrætsfaciliteter / p anlæg mv. + anden privat aktivitet ind ( fitness / indkøb / etc ) og meget mere Side 47

48 Tak for i dag

49 Kontakt Henrik har igennem mange år opnået en stor erfaring indenfor projektudvikling af anlæg og ejendomme, herunder udviklingen af nye finansieringsmodeller. Henrik især gennem de seneste år fokuseret på OPP/OPS, partnering og lignende projekt modeller. Henrik Puggaard Partner Advokat, MBA Tlf Mobil: Erfaringen er blandt andet hentet i England, hvor Henrik i en stor del af 2004 har været udstationeret ( ADVOC ). Henrik har derved fået mulighed for at arbejde på diverse projekter indenfor PPP / PFI. Henrik deltaget i stort set alle OPP projekter i Danmark, og bl.a.været procesrådgiver for Team MTHøjgaard der vandt landets første OPP kontrakt om opførelsen og driften af ny folkeskole i Vildbjerg. På nuværende tidspunkt er Henrik tilknyttet flere af de OPP projekter, der pågår i Danmark. Under opholdet i England er Henrik endvidere påbegyndt en bog for udgivelse på DJØF om OPP og den praktiske proces mv. Er tilknyttet advokatsamfundets udvalg for OPP og diverse OPP netværk, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsens. Afholder diverse kurser og seminarer om temaet.

50 Kontakt Kristian har siden starten af 2004 arbejdet med entrepriseret, herunder med rådgivning om udbud af projekter, selve udførelsesfasen samt navnlig med tvisteløsning. Kristian har derudover gennem de seneste år beskæftiget sig med OPP / OPS. Kristian Skovgård Larsen Advokat (L), LL.M. Erfaringen er blandt andet hentet i Skotland, hvor Kristian var udstationeret på et advokatkontor fra ( McGrigors LLP ) samtidig med, at han tog en LL.M. ved Strathclyde University i Glasgow bl.a. med fokus på PFI / PPP. Han afholder lejlighedsvis kurser og seminarer og er medlem af Byens Netværk, Byggesocietet, Det Danske Selskab for Byggeret samt AIJA. Tlf Mobil:

51 København Kolding Århus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Århus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Side 51

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Det KAN gøres bedre 2 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed 5.800 medarbejdere

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse

Læs mere

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger OPP/OPS status og perspektiver Ved Torben Brøgger 2 Status Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber: Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet,

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 3. december 2009 Annette Walter Projektchef OPP og finansiering COWI 1 Agenda OPP som organisationsform Hvad menes med privat finansiering?

Læs mere

OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER. December 2014

OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER. December 2014 OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER December 2014 Modeller for samarbejder og partnerskaber OPP er en organisationsmodel og ikke en finansieringsmodel Parternes respektive kompetencer skal udnyttes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

O P P SOM U D B U D S F O R M

O P P SOM U D B U D S F O R M O P P SOM U D B U D S F O R M - D R I F T S O P E R A T Ø R E N S E R F A R I N G E R F R A G E N N E M F Ø R T E P R O J E K T E R 9. OKTOBER 2015 V/ LARS OLAF LARSEN - AFDELINGSDIREKTØR, DEAS A/S A G

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen Statens OPP-projekter Projektleder Njal Olsen 1 Bygningsstyrelsens OPP-projekter Otte bygninger taget i brug siden 2009. To bygninger under opførelse og forventes taget i brug 2014. Ét projekt afventer

Læs mere

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Bygningsstyrelsens OPP projekter Rigsarkivet Det første statslige OPP projekt. Tinglysningsretten i Hobro: Det første statslige

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen OPP i praksis Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Indledning OPP, erfaringer og modeller OPP-kontrakten udvalgte punkter Nærmere om kommercielle

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Udformning af og udfordringer ved forskellige kontraktformer. Ved partner Tina Braad og partner Torben Brøgger Tirsdag den 24.

Udformning af og udfordringer ved forskellige kontraktformer. Ved partner Tina Braad og partner Torben Brøgger Tirsdag den 24. Udformning af og udfordringer ved forskellige kontraktformer Ved partner Tina Braad og partner Torben Brøgger Tirsdag den 24. november 2015 Entreprisedagen 2 Parametre ved valg af kontraktform - udbudsstrategi

Læs mere

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle i OPP

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle i OPP Ny psykiatrisk afdeling i Vejle i OPP Informationsmøde om prækvalifikation, 7. januar 2013 Side 1 Dagsorden 1. Projektet overordnet v/rsd 2. OPP-kontrakten v/rsd og LETT 3. Økonomi og finansiering v/pwc

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

N y t Off entlig-privat partnerskab

N y t Off entlig-privat partnerskab N y t Off entlig-privat partnerskab Off entlig-private partnerskaber (OPP) har haft en lang og forholdsvis begrænset opstart i Danmark, men i den seneste tid er der kommet mere og mere fokus på OPP. Samtidig

Læs mere

RISIKODELING I OPP PROJEKTER. Indledning. Effektiv risikoallokering også med offentlig fremmedfinansiering

RISIKODELING I OPP PROJEKTER. Indledning. Effektiv risikoallokering også med offentlig fremmedfinansiering RISIKODELING I OPP PROJEKTER 7. december 2016 Indledning Kommunale og regionale myndigheder kan opnå mange af fordelene ved OPPmodellen, herunder en optimeret risikodeling, bedre totaløkonomi, innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10. Afgjort den 3. juni 2010. Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2009-10 Afgjort den 3. juni 2010 138 Finansministeriet. København, den 25. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås

Læs mere

OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde

OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Advisory OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Personligt og fortroligt Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Leje af grund 3 2 Ophævelse af kontrakt - Bestiller 4 3

Læs mere

Erfaringerne med offentligeprivate

Erfaringerne med offentligeprivate Erfaringerne med offentligeprivate samarbejdsformer Signe Primdal Rahbek Slots- og Ejendomsstyrelsens mission Ejendomsvirksomhed vi bygger eller lader andre bygge for os (OPP). At tilvejebringe kontorlokaler

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg BILAG 5 trepartsaftale mellem DGI Huset Panteren og OPS-selskabet FORELØBIG 6. AUGUST 2015 INDHOLD 1 Definitioner

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Kontrakter - Optioner

Kontrakter - Optioner 27. APRIL 2016 Kontrakter - Optioner v/marc Masana, udbudskonsulent, Herning Kommune og advokat Lotte Lindeloff, Kammeradvokaten 27. APRIL 2016 Kontrakter brug af optioner Angår ekstraydelser, som ordregiver

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Sagsnr P Version 02 Dato Rettet Sagsbehandler Mette Thiim. Vandkulturhus

Sagsnr P Version 02 Dato Rettet Sagsbehandler Mette Thiim. Vandkulturhus Sagsnr. 04.04.00-P20-1-15 Version 02 Dato 13-3-2015 Rettet 19-03-2015 Sagsbehandler Mette Thiim Vandkulturhus OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) Egnethedsvurdering Indhold: 1. Formål 2. Konklusion og

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver 30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver OPP = Offentligt-Privat Partnerskab UK: PPP = Public Private Partnership (tidligere PFI = Private Finance Initiative) F: PPP

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave Kim Lundgaard Hansen René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave Kim Lundgaard Hansen og René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3851-0 Omslag:

Læs mere

Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen

Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen P-Hus Randers Regionshospital Hobro Tinglysningsret Ørstedskolen Rudkøbing Frederikshavn Byskole Frederikshavn Byskole Vildbjerg Skole Erfaring

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Målgruppe. Funktionalitet og udnyttelsesgrad. Kompenserende besparelser. OPP fordele og ulemper. Finansieringsmodeller. OPP eller OPS?

Målgruppe. Funktionalitet og udnyttelsesgrad. Kompenserende besparelser. OPP fordele og ulemper. Finansieringsmodeller. OPP eller OPS? Vandkulturhus Målgruppe Funktionalitet og udnyttelsesgrad Kompenserende besparelser OPP fordele og ulemper Finansieringsmodeller OPP eller OPS? Tidsplan og økonomi Videre proces Mulige placeringer Både

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Sampension er blandt landets ledende OPP-aktører Betydelig erfaring Sampension har investeret

Læs mere

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer OPP Offentligt-Privat Partnerskab Muligheder og udfordringer Udbud & Indkøb 2. august 2013 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Definition og afgrænsning... 3 3. Danske erfaringer... 4 4. OPP-projekter: Egnethedsvurdering...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Spørgsmål-svar NOTAT. 22. august Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038

OPP Kalvebod Brygge. Spørgsmål-svar NOTAT. 22. august Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 NOTAT OPP Kalvebod Brygge 22. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 Spørgsmål-svar 22.08.13 Generelle spørgsmål Spørgsmål 1: Vil Bestiller gennemføre udbuddet med to tilbudsgivere? Det er Bestillers

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Vejledning for OPP egnethedsvurdering

Vejledning for OPP egnethedsvurdering Vejledning for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 3 Proces... 4 Vejledning til paradigmets enkelte afsnit... 5 1. Beskrivelse af projektet... 5 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP. Prækvalifikationsbeskrivelse

Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP. Prækvalifikationsbeskrivelse Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP Prækvalifikationsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Projektbeskrivelse 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Ny skole - Vision og funktioner 5 3. Organisering

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at deltage i BID

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbudsmorgen 12. marts 2015 Bliv rustet til at møde den nye udbudsvirkelighed! De nye udbudsregler set fra ORDREGIVERSIDE

Udbudsmorgen 12. marts 2015 Bliv rustet til at møde den nye udbudsvirkelighed! De nye udbudsregler set fra ORDREGIVERSIDE Udbudsmorgen 12. marts 2015 Bliv rustet til at møde den nye udbudsvirkelighed! De nye udbudsregler set fra ORDREGIVERSIDE Afdelingschef Adam Hey Udbud & Indkøb 12. Marts 2015 Ny udbudslov! Hvor svært kan

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

9. DECEMBER Hanne Kristensen. Barrierer for OPP. ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP

9. DECEMBER Hanne Kristensen. Barrierer for OPP. ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP 9. DECEMBER 2013 Hanne Kristensen Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP Agenda 1. Status for OPP i Danmark 2. Kort om analysedesign

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. olhe@kora.dk Analyse og Forskning Analyse og Forskning Udfordringer i forhold til udbud og arbejdspladser

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere