Udfordringer ved OPP og OPS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer ved OPP og OPS"

Transkript

1 Udfordringer ved OPP og OPS Byens Netværk v/ advokat Henrik Puggaard og advokat Kristian Skovgård Larsen

2 Eftermiddagens program 1. 15:00 Velkommen v/byens Netværk 2. 15:05 OPP og OPS generelt Karakteristika Udbudsfasen Kontrakten 3. 15:50 Pause 4. 16:00 Erfaringerne i Danmark 5. 16:30 Hvor er udfordringerne? 6. 16:45 Fremtiden 7. 17:00 Networking og forfriskninger

3 Præsentation LETT Advokatfirma Et af de største advokatfirmaer i Danmark ( 360 ansatte 165 jurister ) København, Kolding og Aarhus Team Commercial Property / Project Finance Henrik Puggaard Specialiseret i OPP og projektudvikling Praktisk erfaring og viden fra England ( udstationeret i 2004 ) Primær rådgiver på de danske OPP projekter Kristian Skovgård Larsen Specialiseret i entrepriseret og udbudsret Praktisk erfaring og viden fra Skotland ( udstationeret i 2008 )

4 OPP og OPS generelt Hvad er OPP? en måde at organisere et projekt på OPP er en måde at organisere et projekt på, hvor en offentlig myndighed samlet udbyder en større anlægsopgave, som en privat leverandør har ansvaret - og hele eller dele af risikoen - for at løse over en længere periode (typisk år). OPP kendetegnes ved, at den private leverandør er ansvarlig for: Design Opførelse Drift og vedligehold / services Finansiering! EKSEMPEL EN PRIVAT LEVERANDØR DESIGNER, FINANSIERER, BYGGER, VEDLIGEHOLDER OG DRIVER EN SKOLE I 30 ÅR MOD ET LØBENDE VEDERLAG FRA DEN OFFENTLIGE PART

5 Hvad er OPP? relaterede definitioner OPP-light (ikke finansiering/ejerskab) Byomdannelse (områdeudvikling) Partnering Driftspartnerskaber (drift og vedligehold af eksisterende aktiver) Erhvervslejekontrakter Finansiel/operationel leasing Sale & lease back Lean construction Joint ventures (delvis offentligt ejerskab af selskab)

6 Offentligt Privat Samarbejde Modeller Projektering (Design) Udførelse (Build) TOTALENTREPRISE Vedligeholdelse (Maintain) Drift (Operate) Finansiering (Finance) PARTNERING SAMLET UDBUD (OPP light) DRIFTSPARTNERSKAB OUTSOURCING OUTSOURCING OPP/PPP D B M O F

7 Projektforløbet overordnet Opgaver ( i overskrifter / ikke udtømmende ) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Prækvalifikation Bistand i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgning. Evt. konsortieaftaler og udbudsmæssig strategi. Investeringsaftaler mv. Udbud og Dialog Bistand i forbindelse med gennemgang af udbudsmateriale, og deltagelse i den konkurrenceprægede dialog, identifikation, værdifastsættelse og allokering af risici, udfordring på betalingsmekanisme, samt kontraktbearbejdning mv. Tilbud Bistand i forbindelse med udarbejdelsen af tilbud, herunder sikring af, at alle krav i udbudsmaterialet overholdes, således at tilbuddet er konditionsmæssigt. udfordring på tilbudsmodellen mv. Tildeling Teknisk afklaring i forbindelse med afgivelsen af det endelige tilbud Kontraktindgåelse og etablering af OPP selskab Færdigkontrahering af selve OPP-kontrakten, forhandling af forskellige vilkår og endelig allokering af forskellige risici samt almindelig redaktionel koncipiering. Efterfølgende gennemførelse af selve virksomhedsetableringen, herunder det kontraktlige arbejde i forhold til leverandørerne, investorerne og finansier

8 Offentlig bestiller Service leverandør Rådgivere Ejer/financier Entreprenør Bestiller Rådgivere Services Periodiske betalinger Entreprenør OPP-selskab Underleverandører Facility Manager/andre? Facility Manager Bank /andre? Bank

9 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten gælder både bygge/anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase. Den private part vil typisk være et til lejligheden oprettet selskab (SPV). Den private part finansierer byggeriet/anlægsarbejdet samt vedligehold og drift. Den private part ejer bygningen/anlægget i kontraktperioden. Den private part får løbende betaling i driftsfasen. Kontrakten løber typisk over år. Produktet er defineret ud fra funktionskrav (output-kriterier).

10 Transaktionsomkostninger Generel holdning: OPP bør alene anvendes ved projekter med en anlægssum på DKK 100 mio. Ikke transaktionsomkostninger men procesomkostninger! [ omkostningerne afholdes på én gang i starten fremfor løbende over kontraktsperioden ] Projektet Funktionskrav Risikoanalyse Procedure konkurrencepræget dialog Driftsøkonomi vs. anlægsøkonomi Udvikling/innovation ( standarder ) Harmonisering af lovgivningen Partnership UK : 743 projekter ( sept ) is < 10 mio is < 6 mio. / 162 in O

11 Betalingsstrøm OPP projekt Betalingsprofil Betalingsprofil Budget overskrid, Kapital, anlægs- samt vedligholdelses- og driftsomkostningerne betales af den offentlige part, der selv har risikoen for mangler, forsinkelser og budgetoverskridelser. Den offentlige part betaler en aftalt løbende fast ydelse over kontraktperioden og kun for korrekt leverede ydelser til tiden og i kontraktmæssig kvalitet. Estimerede anlægsomkostninger Budgetoverskridelse, D&V Estimerede D&V omkostninger År Først betaling ved ibrugtagning Betaling baseret på brug Betaling baseret på tilgængelighed År Anlægsfase Driftsfase Anlægsfase Driftsfase

12 Betalingsstrøm/tilbudsmodel DKK Betaling fra bestiller Drift og vedligehold Renter Betjening af lån TID Betalingsstrømmen skal dække OPP-selskabets omkostninger over tid

13 Konkurrencedygtig finansiering For at være konkurrencedygtigt på finansieringselementet må OPP-selskabet opnå lavest mulig egenkapital og størst muligt lån lavest muligt krav til afkastet på egenkapital lavest mulig margin på lån kræver at OPP-selskabet selv bærer mindst mulig risiko Ved god risikoafdækning i OPP-selskabet vil långiverne opfatte udlån til selskabet som en indirekte statsrisiko, da der finansieres kontantstrømme fra det offentlige

14 Udbud af OPP kontrakten Valg af udbudsform Offentligt udbud / begrænset udbud? Udbud efter forhandling? Konkurrencepræget dialog Samlet udbud

15 Udbud af OPP kontrakten Konkurrencepræget dialog I tilfælde af særligt komplekse kontrakter kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregivende myndigheder, i den udstrækning de mener, at anvendelse af et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det muligt at indgå en kontrakt, kan gøre brug af konkurrencepræget dialog i overensstemmelse med denne artikel

16 Processen Konkurrencepræget dialog Udbudsbekendtgørelse /beskrivende dokument Prækvalifikation Udbudsmateriale Opfordring til at afgive bud /endeligt udbudsmateriale Tildeling af kontrakt Prækvalifikation Dialogfase Tilbudsfase og tildeling af kontrakt 1. dialogmøde 2. dialogmøde 3. dialogmøde 4. dialogmøde 5. dialogmøde Afklaringsmøde? Særmøde? Særmøde? Særmøde? Særmøde?

17 Konkurrencepræget dialog Udbud af OPP kontrakten Genudbud Løbende udbud af driftsydelser alternativ til f.eks. rammeaftaler Kontraktlængde: Kendelse fra Klagenævnet for Udbud af 5. november 2003 Tilsynsrådet Statsamtet Storstrøm mod Rønnede Kommune Længerevarende kontrakter om vejvedligeholdelse Side 17

18 OPP kontrakten Væsentlige udfordringer: Output krav cfr. Input krav ( hvor ligger snittet ) Vedligeholdelsesplanen anlæggets livscyclus Risikoallokeringen - og dennes implementering i kontrakten mv. Ændringer i fremtidige ydelser kompensation ( hvor lang tid ) Betalingsmekanismen ( dynamisk vederlag ukontraktmæssig ydelse ) Herunder især objektiveringen af ydelsesreguleringer mv., tilbagehold mv. Slutopgøret værdi fastsættelse mv. ( nedskrivning af ejendommen mv.) Leverandørskift Samarbejdets struktur mv. ( beføjelser, procedure mv. ) Krydsfelt til anden lovgivning ( skat, erhvervslejeret, offentlig lovgivning mv. )

19 Bestillerens rådighed over aktivet mv. Rådighed som bestiller ctr. Ejer Kontrakten kan annulleres ( som slutopgør ) Ydelser kan ændres ( konsekvensændringer kendes og kan beregnes) Funktionskrav kan ændres Løbende optimeringspligt på input ( herunder incitamentsordninger ) Begrænsninger i aktieovergang ( ændring i ejerskab ) OBS: I den traditionelle ejer-situation vil ændringer fordre ny aftale med lejeren hvilket kan give problemer hvis der er eksterne partnere ( private lejere ). Adfærd og uventede udfordringer vil her typisk skulle klares gennem aftalte rettigheder og pligter

20 Betalingsmekanismen Reguleringer Regulering i betalinger Ordinære reguleringer på de respektive delelementer ( forskellige indeks mv. ) Anlægsbidrag Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udearealer, vedligeholdelse og renhold heraf Renhold Øvrig service Opvarmning Hærværk Forsikring Administration El Affald og vand Ændringer i ydelser ( kommunens ændringsret ) Optimeringer

21 Betalingsmekanismen Fradrag sanktion ukontraktmæssig drift Reguleringen sker efter følgende formel: Fradrag = (D, antal døgn/91) x (A, område/a, total) x K x Z x Pris, kvt. Definition: D Antal påbegyndte døgn før fejlen er rapporteret afhjulpet A, område Indvendigt areal af det/de rum/de arealer, der er berørt af manglen K Kritikalitet, dvs. manglens alvorlighed, vurderet som beskrevet i bilag [ ] Z Zonens vigtighed, afhængig af områdets/rummets vigtighed for skolens funktion [kilde Trehøje Projektet]

22 Betalingsmekanismen Fradrag sanktion ukontraktsmæssig drift Eksempel : Situation A Et klasseværelse er uden ventilation i 3 dage. Fejlen meldes ved undervisningens start 1. dag, men bliver ikke afhjulpet umiddelbart. OPP-selskabet anviser ikke alternative klasselokaler til formålet. Konklusion: kritisk, området ikke tilgængeligt Parameter faktor Kritikalitet kritisk K faktor 5 normal Områdets vigtighed Høj Z faktor 2 Areal A, tot 70 m2 Skolens samlede areal A, område m2 Bruttobetaling pr. kvartal, hele skolen Pris, tot kr. Antal påbegyndte dage m. mangel Dage 3 dage Fradragsberegning: Fradrag = (Dage/91) x (A, område/a, tot) x K x Z x Pris, tot = 3/91 x 70/ x 5 x 2 x = 4615 kr.

23 Økonomisk opgør Ved udløb eller før tid ( annullation / ophævelse ) Anlæggets værdi ( nedskrivning over tid ) på det konkrete tidspunkt Lineært / finansielle restgæld / anden Regulering for manglende vedligeholdelsesstand Vedligeholdelsesplanen / hensatte beløb Syn og skøn Omkostninger forbundet med opgøret og berigtigelse Renteaftaler!!! Erstatning hvis før tid Genudbud

24 Ophævelse ved forsinkelse Ibrugtagningstidspunkt i aftalen mellem Offentlig Part [OP] og Privat Part [PP] Væsentlig forsinkelse i aftalen mellem OP og PP (fx 12 mdr.) Væsentlig forsinkelse i aftalen mellem PP og Entreprenør (fx 6 mdr.) Uændret tilbagebetalingstermin i aftalen mellem PP og Financiér Side 24

25 Håndtering af tidsfristforlængelse Ibrugtagningstidspunkt i aftalen mellem Offentlig Part [OP] og Privat Part [PP] Uændret tilbagebetalingstermin i aftalen mellem PP og Finaciér [FIN] Revideret ibrugtagningstidspunkt grundet fristforlængelse Hvis PP opnår krav på erstatning eller godtgørelse kan beløbet betales til FIN Ved fx vejrlig er problemet, at PP har krav på ekstra tid med ikke erstatning hos OP Side 25

26 Gældende deponeringsregler for OPP-projekter VEDRØRENDE HVAD GÆLDER? [REGELSÆTTET VEDRØRER ALENE KOMMUNER OG REGIONER] Deponeringsbeløbet HR: Højeste værdi af enten opførelses-/anskaffelsesomkostningerne inkl. moms eller værdien af de benyttede ejendomme ifølge seneste offentlige vurdering. Værdien af ydelserne til DV indgår ikke i opgørelsen. U: Der deponeres ekskl. moms, hvis kommunen/regionen kan opnå momsrefusion. Ved efterfølgende forbedringer medregnes et beløb i kommunens/regionens låntagning svarende til omkostningerne hertil => krav om yderligere deponering. Deponeringstiden Deponeringen er bundet i 10 år og frigives derefter med 1/15 årligt, i alt 25 år. Deponeringstidspunktet Deponering foretages ved kontraktindgåelsen, dvs. på tidspunktet for indgåelsen af kontrakt om kommunens/regionens benyttelse af de pågældende anlæg. Mulighed for reduktion af det deponeringspligtige beløb Hvis kommunen/regionen ikke tids- og/eller arealmæssigt fuldt ud gør brug af den lejede bygning, kan der efter ansøgning meddeles dispensation til en forholdsmæssig reduktion i det deponeringspligtige beløb. Side 26

27 Danske erfaringer 2004 : Regeringens handlingsplan: øget brug af OPP Værktøjer: Comparator ( finansiel analyseværktøj til egnethedsvurdering ) Basiskontrakt og vejledninger Finansiel støtte til forundersøgelser

28 Erfaringerne i Danmark Regeringens handlingsplan: øget brug af OPP ( 2004 ) OPP Vildbjerg Skole ( 2005 ) OPP Rigsarkiv i København ( 2006 / 2007 ) OPP Musik og Teaterhus I Odense ( 2006 / 2007 ) OPP Tinglysningsretten i Hobro ( 2007 / 2008 ) OPP Skattecenter Haderslev ( 2007 / 2008 ) OPP ØrstedSkolen på Langeland ( 2007 / 2008) OPP Motorvejen Kliplev Sønderborg ( 2009 / 2010 ) OPP De 4 Retsbygninger ( 2009 / 2010 ) OPP Daginstitution Hørning ( 2010 ) OPS Ny Skole og svømmehal i Helsinge ( 2010 ) OPS Byskole i Frederikshavn (2010) OPP Vestre Landsret (2010) OPP Retten i Roskilde (2010) OPS Svømmebad i Randers (2010) OPP P-Hus Regionshospitalet Randers (2011) Side 28

29 Ny folkeskole i Vildbjerg ( Kommunalt ) Folkeskole 700 elever Projekt økonomi Anlæg : DKK 120 mio. ( Euro 16 mio. ) Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig bruger begrænset mulighed for anden kommerciel benyttelse Ibrugtagning januar årig kontrakt med overdragelse af aktivet ( skolebygning ) En succes indtil videre

30 Ny folkeskole i Vildbjerg ( Kommunalt ) Positive erfaringer Stærke beslutningstagere på begge sider af bordet under den konkurrenceprægede dialog OPP motivation hos begge parter Udfordringer Deadline begrænset resultat fra dialogen Det første OPP projekt ( and konkurrencepræget dialog ) ingen standarder relativ dyr process Skat / moms problemer ( den forudfastsatte værdi for aktivet ved overdragelse ) Egenkapital bundet i 3 5 år

31 Rigsarkiv i København ( Statsligt ) Rigsarkivet 370 km hylder Projekt økonomi Anlæg : DKK 750 mio. ( Euro 100 mio. ) Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig brug begrænset mulighed for kommerciel benyttelse 30 år alene en option på overdragelsen af aktivet (bygningen) Anlæg påbegyndt

32 Rigsarkiv i København ( Statsligt ) Positive erfaringer OPP motivation det første statslige OPP projekt Konkurrencepræget dialog godt forberedt / standarder Ingen bindinger på egenkapitalstrukturen Udfordringer svag beslutningstager hos den offentlige part. 3 forskellige regeringsinteresser. Svært at have en proactive dialog. det første statlige OPP projekt! ( 4 år undervejs ) svært at anvende out-put kriterier ( teknisk ) mekanisk eller ej finansiel benchmarking : krav ved statslige udbud

33 Nyt Musik- & Teaterhus i Odense ( Kommunalt ) Musik og teater faciliteter Projekt økonomi : Anlæg DKK 200 ( Euro 30 mio ) Drift DKK? Offentlig brug ca. 20 % af den potentielle projektindtjening ( musikundervisning ) Privat kommersiel aktivitet inden for musik og teater ( 80 % ) Processen igang ( 1 tilbudsgiver med hotel / konference aktivitet til at tilvælge )

34 Nyt Musik- & Kulturhus i Odense ( Kommunalt ) Nye elementer / Udfordringer den primære indtjening fra kommerciel virksomhed høj kommersiel risiko er der et marked for denne type aktivitet? 25-årig kontrakt men ingen overdragelse af aktivet

35 Tinglysningsretten i Hobro ( Statsligt ) 4500 m2 150 medarbejdere begrænset udbud ikke konkurrencepræget dialog projekt økonomi: Anlæg appr. DKK mio. Drift :? ( ordinær kontorbygning )

36 Tinglysningsretten i Hobro ( Statsligt ) Positive erfaringer OPP motivation flere retsbygninger Ingen bindinger i struktureringen af egenkapitalen Udfordinger begrænset udbud IKKE konkurrencepræget dialoge (output krav) købsoption efter 30 år konkurrerer på laveste scrap værdi

37 Ny folkeskole på Langeland ( Kommunalt) Folkeskole 1000 elever ( én af de største i DK ) Projekt økonomi Anlæg : DKK mio. Drift : Ca. det samme over 30 år Offentlig bruger begrænset mulighed for anden kommerciel benyttelse Konkurrencepræget dialog 30-årig kontrakt med overdragelse af aktivet (skolebygning)

38 Motorvejen i Sønderjylland ( vejdirektoratet ) 26 km motorvej projektsum ca. 1.5 mia. + drift ny finansieringmodel grundet krisen betaling ved ibrugtagning og så en garantimodel i driftsfasen Stort dialogfelt - tungt

39 De 4 retsbygninger ( SES ) Herning, Holstebro, Kolding og Holbæk pulje 4 anlæg / kontrakter i en proces 4 bruger Præsidenter et par yderligere exit scenarier ( genleje ) i stedet for overdragelse 30 års finansiering

40 Ny skole og svømmehal i Helsinge skole + svømmehal drøfte 2-3 optioner!! voldsomt tidspres usikkert grundlag ( omgang ) betaling ved ibrugttagning ( og garanti ) dermed diskussion om ejeransvar i driftsfasen og betaling herfor ( risikoen som ejer ) herunder aktivets stand Ikke ønske om særligt stand efter 30 år!

41 Projekter i udbud lige nu OPS Byskole i Frederikshavn (2010) som Helsinge betaling ved ibrugtagning/garanti OPP Vestre Landsret (2010) som 4 byretter 30 års finansiering OPS Retten i Roskilde (2010) samlet udbud ingen finansiering OPS Svømmebad i Randers (2010) koncessesionsudbud og 70 % på kommercielt grundlag OPP P-Hus Regionshospitalet Randers (2011) 30 års finansiering, men et vist kommercielt grundlag

42 Hvor er udfordringerne? Den dynamiske kontrakt Regulering af hvordan man håndterer ændringer I ydelser / ledelse / økonomi mv. Funtionskrav ( output kriterier ) : OK, skal krav mv. / der er ikke så meget inputbaseret med mindre relevant Samarbejde / organisation / beslutningsprocesser ( bestillers rådighed ) ; OK. Der er fundet en skabelon for håndteringen af det forventede partnerskab. Der er også i forskellige tilfælde arbejde med incitamentordning på enkelte forhold man vil fremme

43 OPP kontrakter / Udfordringerne Offentligretlig regulering Skat og moms ; synes at være på plads efter de første par projekter Deponeringsregler ; vil stadigt være et tema indtil en finansøkonomisk revurdering Udbudsretten ; konkurrencepræget dialog / begrænset udbud/koncession

44 OPP kontrakter / Udfordringerne Totaløkonomi Optimering af værdi I projektet set over tid, herunder afdækning af projektrisici livcyklus løsninger ; ( dyrere anlæg billigere/bedre drift ) forsøges / men kan bremses af et stop på anlægssum, tidspres mv ordinære reguleringer mv : indeksregulering, nedslagsmekanismer og evt. refinansiering er fundet på plads

45 OPP kontrakter / Udfordringerne Totaløkonomi ( fortsat ) Risiko fordeling ( allokering ) : hvem skal bære risko for ændringer i projektforhold/forudsætninger de væsentligste idag efter at mange almindelige grænseflader er drøftet igennem (projektafhængige) anlæg : jordforhold, myndighedsbeh., planforhold mv. drift : forsyning, ejerrisici ( særligt ved tidlig ejerskifte ), Hæveopgøret ( slutopgør og førtidigt ) : Kan det kalkuleres ordinær slut: opgørelse af aktivets værdi, regulering for aktivets stand, førtidigt ( misligehold / force majeure / andet særligt ): opgørelse af aktivets værdi, regulering for aktivets stand, +/- kompensation mv., herunder 3. mandstab / renteaftaler

46 Fremtiden Udfordringerne Den offentlige bestillers parathed ( organisationsmodel / ikke universalløsning ) Volumen ( anlæg og drift ) i projekterne er tilstrækkelig til at servicere Tiltrække udvikling i markedet for tilbudsgivere leverandører, investorer, livscyclus selskaber og andre, der er nødvendige for at skabe fornøden konkurrence, herunder fra udlandet Størst mulig effekt af risikoallokering og totaløkonomi Initialomkostninger for tilbudsgivere, der alle har udviklingsomkostninger til at finde på løsninger til bestiller Politisk vilje til at harmonisere lovgivning ( Off.ret / deponering) Aktørers vilje og evne til at redefinere deres roller sammenlignet med de traditionelle samarbejdsformer

47 Fremtiden [ det er samfundsøkonomi ] Nye Områder P anlæg Gadebelysning og lign. Idrætsfaciliteter ( sundhed/velfærd ) Infrastruktur Kulturfaciliteter Idræts- og fritidsfaciliteter Sundhedscentre Rådhuse og øvrig administration OPRS?? revitaliseringsarbejder af off. anlæg mv Affalds- og spildevandshåndtering Biblioteker Genopretning og modernisering af forskellige anlæg der er eller kan knyttes sammen Skole / idrætsfaciliteter / p anlæg mv. + anden privat aktivitet ind ( fitness / indkøb / etc ) og meget mere Side 47

48 Tak for i dag

49 Kontakt Henrik har igennem mange år opnået en stor erfaring indenfor projektudvikling af anlæg og ejendomme, herunder udviklingen af nye finansieringsmodeller. Henrik især gennem de seneste år fokuseret på OPP/OPS, partnering og lignende projekt modeller. Henrik Puggaard Partner Advokat, MBA Tlf Mobil: Erfaringen er blandt andet hentet i England, hvor Henrik i en stor del af 2004 har været udstationeret ( ADVOC ). Henrik har derved fået mulighed for at arbejde på diverse projekter indenfor PPP / PFI. Henrik deltaget i stort set alle OPP projekter i Danmark, og bl.a.været procesrådgiver for Team MTHøjgaard der vandt landets første OPP kontrakt om opførelsen og driften af ny folkeskole i Vildbjerg. På nuværende tidspunkt er Henrik tilknyttet flere af de OPP projekter, der pågår i Danmark. Under opholdet i England er Henrik endvidere påbegyndt en bog for udgivelse på DJØF om OPP og den praktiske proces mv. Er tilknyttet advokatsamfundets udvalg for OPP og diverse OPP netværk, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsens. Afholder diverse kurser og seminarer om temaet.

50 Kontakt Kristian har siden starten af 2004 arbejdet med entrepriseret, herunder med rådgivning om udbud af projekter, selve udførelsesfasen samt navnlig med tvisteløsning. Kristian har derudover gennem de seneste år beskæftiget sig med OPP / OPS. Kristian Skovgård Larsen Advokat (L), LL.M. Erfaringen er blandt andet hentet i Skotland, hvor Kristian var udstationeret på et advokatkontor fra ( McGrigors LLP ) samtidig med, at han tog en LL.M. ved Strathclyde University i Glasgow bl.a. med fokus på PFI / PPP. Han afholder lejlighedsvis kurser og seminarer og er medlem af Byens Netværk, Byggesocietet, Det Danske Selskab for Byggeret samt AIJA. Tlf Mobil:

51 København Kolding Århus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Århus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Side 51

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen OPP i praksis Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Indledning OPP, erfaringer og modeller OPP-kontrakten udvalgte punkter Nærmere om kommercielle

Læs mere

Analyse af OPPs fremtid som værktøj til løsning af offentlige anlægsopgaver

Analyse af OPPs fremtid som værktøj til løsning af offentlige anlægsopgaver Caseeksempel: Ny skole og svømmehal i Helsinge som OPS Afgangsprojekt HD Finansiering Copenhagen Business School Udarbejdet af Jens Damgaard Maj 2011 Forside: Grafisk illustration af Ny Helsinge Skole:

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Indhold. Redaktørens intro. Redigeret af Ole Helby Petersen. 2 halvår 2010. Ole Helby Petersen, redaktør, AKF (ohp@akf.dk)

Indhold. Redaktørens intro. Redigeret af Ole Helby Petersen. 2 halvår 2010. Ole Helby Petersen, redaktør, AKF (ohp@akf.dk) Redigeret af Ole Helby Petersen 2 halvår 2010 Indhold Redaktørens intro... 1 Privat jobindsats afprøvet i Køge Kommune... 3 OPP vs. OPP-light... 5 Kommunernes (manglende) omfavnelse af OPP... 8 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Lasse Ring Christensen og Ole Helby Petersen Reguleringen af udlicitering og offentlig-private partnerskaber (OPP) i de danske kommuner 1

Lasse Ring Christensen og Ole Helby Petersen Reguleringen af udlicitering og offentlig-private partnerskaber (OPP) i de danske kommuner 1 politica, 42. årg. nr. 2 2010, 235-257 Lasse Ring Christensen og Ole Helby Petersen Reguleringen af udlicitering og offentlig-private partnerskaber (OPP) i de danske kommuner 1 Den danske tradition for

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Partnerskab i bygge- og anlægssektoren

Partnerskab i bygge- og anlægssektoren 4-4-2014 7. SEMESTER SPECIALE OPP OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB Partnerskab i bygge- og anlægssektoren Bygningskonstruktør uddannelsen VIA University College Aarhus N Vejleder: Anne Marie Herforth Michael

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere