Status over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status 2004. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning"

Transkript

1 Status 2004 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. september 2004

2 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. september 2004 Grundlag Uddannelsesplanen (juni 2001, se bilag A), som er udarbejdet for Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord af centerleder ved Center for Selvmordsforskning, afvikles over en periode på 3 år, fra 1. september 2001 til 1. september Center for Selvmordsforskning har i ansøgning af 4. marts 2004 (se bilag B) anmodet om anvendelse af uforbrugte midler fra uddannelsesplanen til aktiviteter, hvoraf nogle ligger uden for den 3-årige periode. Hovedparten af ansøgningen er imødekommet i brev af 30. marts 2004 (se bilag C). I ansøgning af 16. april 2004 (se bilag D) har centret ansøgt om en forlængelse af uddannelseskonsulentstillingen til udgangen af 2005 og i brev af 28. maj 2004 (se bilag E) fået dette bevilliget med et samlet beløb på kr ,- til dækning af løn, pension og ferie. I brev af 7. juli 2004 imødekommes ansøgning om udvikling og afprøvning af forældrekurser (se bilag F). Udgifter i forbindelse med aktiviteter i perioden frem til 31. december 2005 afholdes inden for budgetrammen for den igangværende uddannelsesplan. Der skønnes at restere et beløb på kr ,- (ekskl. overhead) til endnu ikke godkendte projekter (Se bilag G). Den foreliggende statusrapport dækker perioden fra 1. august 2003 til 1. september 2004 og skal ses i forlængelse af statusrapporter pr. 1. august 2002 og pr. 1. august Uddannelses- og udviklingskonsulenten er i samarbejde med centerlederen ved Center for Selvmordsforskning ansvarlig for gennemførelsen af uddannelsesplanen. Som anført i status 2003 har enkelte projekter ikke kunnet iværksættes, mens andre er blevet udvidet i forhold til beskrivelsen i uddannelsesplanen. Se venligst vedlagte målopfyldelse (Bilag H). Dette uddybes nedenfor. Nedenfor følger en redegørelse over: A. Status over arbejdet pr. 1. september 2004 B. Planer for arbejdet frem til 31. december 2005 A. Status over arbejdet pr. 1. september Grunduddannelserne Forsøgs- og udviklingsarbejde I februar 2004 modtog centret den sidste af 7 afrapporteringer fra de grunduddannelsesinstitutioner, der i efteråret 2003 udviklede og afprøvede undervisning i selvmordsforebyggelse. Det drejer sig om: CVSU Fyn Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg (3 projekter), Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Den Sociale Højskole i Aarhus, Den Sociale Højskole i Odense og Den Danske Diakonissestiftelse (hver med 1 projekt). På opfordring fra Referencegruppens sekretariat blev det besluttet at udgive samtlige afrapporteringer over gennemførte undervisningsprojekter i bogform (se nedenfor). Idékatalog I perioden september 2002 februar 2004 er afviklet i alt 15 forsøgs- og udviklingsprojekter med undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne (3 projekter er afviklet på social- og sundhedsskoler, 4 på sygeplejeskoler, 4 på pædagogseminarier, 1 på et lærerseminarium, 2 på sociale højskoler og 1 på Den Danske Diakonissestiftelse). Projekternes afrapporteringer er efter en redigering i maj 2004 udgivet i form af bogen Idékatalog inspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne (se bilag 1 A). Bogen, hvis forord er underskrevet af undervis- Inge Jacobsen,

3 ningsministeren, indeholder desuden: en sammenskrivning af anbefalinger ved tilrettelæggelse af undervisning i selvmordsforebyggelse, lovgivning, henvendelsesmuligheder, litteraturliste, materialer, oversigt over relevante hjemmesider og gæstelærere. Center for Selvmordsforskning vurderer, at idékataloget er et særdeles brugbart redskab, som kan være til inspiration for rigtig mange undervisere også de, der underviser i andre fagområder end de nævnte forud for deres tilrettelæggelse af undervisning i selvmordsforebyggelse. Idékataloget er udsendt på landsplan til CVU er, socialog sundhedsskoler, sygeplejeskoler, pædagog- og lærerseminarier, sociale højskoler samt diakonområdet. Herudover har diverse netværk fået tilsendt bogen (Referencegruppen, Det nationale netværk om selvmordsforebyggelse, PsykiatriFondens Landsindsats mod Depression, Følgegruppe vedr. forsøgs- og udviklingsarbejde med undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne). Pressemeddelelse (se bilag 1 B) med omtale af Idékataloget er udsendt til relevante fagblade (se bilag 1 C). Workshopmøde For dels at sikre en maksimal erfaringsudveksling projekterne imellem og dels som forberedelse til afholdelse af et landsdækkende seminar (se nedenfor), blev alle deltagere i forsøgs- og udviklingsprojekterne inviteret til workshopmøde i marts 2004 (se bilag 2). Mødet blev holdt i forlængelse af 4. følgegruppemøde, for at medlemmer af følgegruppen ligeledes havde mulighed for at deltage. 11 af de 15 projekter var repræsenteret i workshopmødet sammen med en enkelt deltager fra følgegruppen (ud over evaluator, centerleder og uddannelseskonsulent). På mødet præsenterede de enkelte undervisere deres projekt i plenum, hvorefter der var mulighed for debat. Størstedelen af deltagerne har givet centret yderst positive tilbagemeldinger om et meget udbytterigt møde, som gav dem ideer til det videre arbejde med tilpasning af undervisning i selvmordsforebyggelse til netop deres uddannelse. Seminar Med henblik på erfaringsudveksling og til inspiration for flere grunduddannelsesinstitutioner end de der allerede har været omfattet af forsøgs- og udviklingsarbejde afholdt centret 18. maj 2004 et heldags seminar om undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne (se bilag 3 A). Hertil blev alle interesserede undervisere på grunduddannelserne inviteret. Seminaret var gratis og der var kalkuleret med 200 deltagere. Desværre deltog kun 95 (se bilag 3 B). Der var udsendt invitation til ca. 300 uddannelsesinstitutioner 5 måneder før afholdelse. En rundringning til rektorer for en række sygeplejeskoler afslørede, at den ringe deltagelse skyldtes mangel på ressourcer, idet underviserne skulle have fri og institutionerne selv skulle dække transportudgifter. Ud over fremvisning af videoen Det tavse råb og en kort orientering om det dertil udarbejdede undervisningsmateriale, indeholdt seminaret 2 workshoprunder, hvor deltagerne på forhånd havde haft mulighed for at vælge sig ind på de projekter, de fandt mest relevante. Workshops blev afviklet af kontaktpersoner og deltagere i forsøgsprojekterne. 11 af de 15 projekter var repræsenteret på seminaret. Dacapo Teatret afsluttede dagen med gennem forumspil at sætte fokus på dilemmaer og barrierer i forhold til det at undervise i selvmordsforebyggelse. En evaluering af dagen viste, at deltagerne overvejende var tilfredse med programmet og deres udbytte af dagen. Opfølgning på seminar I august 2004 udsendte centret i samarbejde med Dacapo Teatret et tilbud til grunduddannelsesinstitutioner på landsplan (se s. 2 øv.) om forumspil og/eller foredrag om undervisning i selvmordsforebyggelse m. h. p. en yderligere implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse. Inge Jacobsen,

4 Følgegruppe Der er afholdt 3 møder i den nedsatte følgegruppe i forbindelse med forsøgs- og udviklingsarbejdet samt implementering af selvmordsforebyggende undervisning på grunduddannelserne i hhv. september 2003, marts og august 2004 (se bilag 4 A, 4 B og 4 C). Følgegruppen er fra årsskiftet 2003/2004 udvidet med repræsentanter fra de sociale højskoler og diakonområdet (se bilag 4 D). Siden juni 2004 savner følgegruppen en repræsentant fra Undervisningsministeriet, der er blevet bedt om at udpege en afløser for specialkonsulent Jens Frederik Kragholm, der er fratrådt sin stilling. Følgegruppen har fungeret som en god sparringspartner, der har ydet konstruktiv respons på de indkomne afrapporteringer og desuden udøvet et stort arbejde for at motivere deres netværk til at deltage i ovennævnte seminar. Folkesundhedsvidenskab Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet i Esbjerg har udvidet deres undervisning inden for området, idet selvmordsforebyggelse indgår i bachelorforløbet som forskningsteori (se bilag 4 A) Centerleder for Center for Selvmordsforskning har afholdt foredrag om bl.a. unges selvmord og en af centrets statistikere har udarbejdet undervisningsmateriale til de studerende. Det er centrets håb, af nogle af de studerende vil vælge at belyse området i deres bacheloropgave. Sammenfatning I forhold til uddannelsesplanen er der sket en udvidelse i arbejdet med at inddrage grunduddannelserne, idet der indledningsvist er afholdt 2 seminarer for uddannelsesplanlæggere (og ikke kun ét, som beskrevet i uddannelsesplanen s. 3 øv.). Derudover er der holdt workshopmøde for deltagere i forsøgsprojekterne (se ovenfor), udgivet idékatalog (se ovenfor) og afholdt seminar (se ovenfor). 3 aktiviteter, der alle ligger i forlængelse af uddannelsesplanens beskrivelse af modelarbejdet med udvikling af undervisningstilbud. 2. Videreuddannelserne Centret har i efteråret 2003 afholdt møde med socialoverlæge i Odense Kommune, Elsebeth Stenager m. h. p. at skabe kontakt dels til Medicinstudiet ved Syddansk Universitet i Odense, dels til videreuddannelserne til speciallæge. Socialoverlægen kunne henvise til blokbog på 2. del, hvori det er angivet, at der i efteråret 2003 er afholdt 4 timers undervisning i suicidologi på 8. semester. Undervisningen er varetaget af afdelingslæge ved Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd i Odense. M. h. t. speciallægeområdet er det især videreuddannelsen i Almen Medicin (som giver kompetence til praktiserende læge) der er i fokus. De respektive uddannelser, som findes i Århus, Odense og København er på grund af tidspres endnu ikke kontaktet. Orienterende møde Der har ikke været ressourcer til at indkalde og afholde det omtalte møde med studieledere på relevante videreuddannelser i foråret Erfaringsseminar Relevante videreuddannelser blev inviteret til at deltage i erfaringsseminar for grunduddannelserne men deltog ikke. Inge Jacobsen,

5 3. Efteruddannelser/kursusvirksomhed Regionale centre Som alternativ til regionale centre skitseredes i status 2003 overvejelser om at opsøge eksterne samarbejdspartnere til at udbyde og evt. videreudvikle kurser afprøvet i centrets regi. Resultaterne beskrives nedenfor. Efteruddannelseskurser for folkeskolelærere samarbejde med amtscentre for undervisning De 4 dagkurser for folkeskolelærere o.a. undervisere blev afholdt som planlagt med fuld deltagerbetaling 3 af dem med maksimalt deltagerantal. De to internatkurser af 3 dages varighed blev derimod aflyst p. g. a. manglende interesse. Efter afholdelse af dagkurserne har centret kontaktet samtlige amtscentre for undervisning (14) m. h. p. overdragelse af kurset. Indtil nu har 7 amtscentre planlagt at udbyde kurset Når livet er for svært samtale i øjenhøjde med en teenager. Det drejer sig om amtscentrene i: Vestsjælland, København, Ribe, Viborg, Århus, Fyn og Vejle. Amtscentrene udbyder og afholder kurserne, centret bistår med information og materiale, mens undervisningen varetages af cand.psych. og medudvikler af kurset, Ida Koch. Efteruddannelseskursus for psykologer samarbejde med Dansk Psykolog Forening Det afprøvede og tilrettede kursus blev afholdt 1 gang for psykologer med ydernr. i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms amter. Der var fuld deltagerbetaling, men kun et beskedent antal deltagere (11 mod forventet 20), hvorfor centret valgte ikke at bruge ressourcer på at udbyde kurset de øvrige 2 gange (i hhv. Viborg, Nordjyllands og Ringkøbing amter og Vejle, Sønderjylland og Ribe amter), som oprindeligt planlagt. For at kurset var økonomisk bæredygtigt, skulle der have været minimum 20 deltagere. I stedet er der indgået aftale med Dansk Psykolog Forening om at overtage kurset, som udbydes på landsplan fra foråret Undervisningen varetages af cand.psych. Else- Marie Mathiasen og cand.psych. Ida Koch, der begge har deltaget i planlægning og afprøvning af kurset. Sognepræster samarbejde med Teologisk Pædagogisk Center Der har i juni 2004 været afholdt samarbejdsmøde mellem Teologisk Pædagogisk Center (TPC) i Løgumkloster (Præstehøjskolen, Folkekirkens Pædagogiske Institut) og centret. Mødet resulterede bl.a. i planlægning af et ugekursus for sognepræster med fokus på selvmordsforebyggelse (se bilag 5). Det er aftalt, at TPC kontakter de 10 stifter, m. h. p. at etablere et net af kontaktpersoner på stiftsplan som distributionskanal for information om selvmordsforebyggelse. Center for Offentlig Kompetenceudvikling I efteråret 2003 indgik centret en aftale med Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Fyn (COK) om annoncering af centrets kurser for folkeskolelærere via COK s hjemmeside. Centret modtog efterfølgende et mindre antal kursustilmeldinger gennem COK Fyn. I august 2004 er afholdt møde mellem centret og COK, Den Kommunale Højskole, ved udviklingskonsulent Hanne Nielsen. Mødet har til formål at afdække samarbejdsmuligheder i forbindelse med udvikling og afholdelse af kurser for personale, der kommer i berøring med selvmordstruede, pårørende og efterladte primært inden for ældresektoren. Det blev aftalt, at COK annoncerer kursus i selvmordsforebyggelse i deres katalog for Centret bidrager med sparring og information. Inge Jacobsen,

6 Vejledningsfagligt Udvalg I hvert amt findes et Vejledningsfagligt Udvalg (VFU), hvor de mange forskellige vejledningsordninger samarbejder. VFU s opgaver er først og fremmest af vejledningsfaglig karakter, herunder annoncering og afholdelse af kurser. Centret har udsendt oplysninger om kurser for lærere til alle VFU (14) og derudover haft en særlig aftale med VFU Fyn om rundsending af kursusoplysninger på mail. Denne aftale har fungeret perfekt og VFU Fyn bærer en del af æren for, at 3 af 4 kurser for lærere var overtegnede. Undervisningsprojekt Vivat I august 2003 udarbejdede centret oplæg til Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord om en dansk udgave af det norske undervisningsprojekt Vivat, der driver interventionskurset Førstehjelp ved selvmordsfare (se bilag 6). På et efterfølgende møde i Referencegruppen redegjorde en repræsentant fra Helsetilsynet om gode og dårlige erfaringer med projektet i Norge. Efteruddannelseskurser for praktiserende læger Centerleder holdt i november 2003 oplæg på en workshop om selvmord ved Lægedage. Workshoppen er positivt evalueret til fortsættelse. Arbejdspladsrelaterede kurser Det har pga. for få tidsmæssige ressourcer ikke været muligt at udvikle og afprøve arbejdspladsrelaterede kurser. Et planlagt møde mellem udvalgte modelprojekter og uddannelseskonsulenten måtte aflyses p. g. a. andre arbejdsopgaver. 4. Undervisere og undervisningsmateriale Underviserdatabase Den tidligere omtalte underviserdatabase (status 2003) fungerer efter hensigten. Dog har den eksterne interesse for at få anvist undervisere været dalende. Dette skyldes muligvis, at der efterhånden er en del tilbud om undervisning og/eller foredrag. Eller at underviserne i højere grad findes v. h. a. mund-til-mund-metoden. Intranet for undervisere Til trods for, at der i 2003 og 2004 er brugt en del af uddannelseskonsulentens tid på at få underviserne til i højere grad at gøre aktivt brug af hjemmesiden er dette hidtil ikke lykkedes. På temadagen blev underviserne bedt om at evaluere (se nedenfor). Evalueringen viste, at den kun bruges i et mindre omfang. Halvdelen ville dog savne de informationer, som findes på hjemmesiden (se bilag 7 A og 7 B). Aftalen med Groupcare A/S, som hoster hjemmesiden, er ind til videre forlænget til marts Det overvejes at integrere dele af materialet i centrets nye hjemmeside (se nedenfor), hvor det ligeledes vil være muligt at oprette et intranet kun for undervisere. Temadag for undervisere Den november 2003 afholdtes temadag for undervisere tilknyttet databasen. Temadagen blev holdt i forlængelse af 4. årsmøde for dansk selvmordsforskning og havde fokus på Den gode undervisning (se bilag 8 A). I temadagen deltog 20 undervisere tilknyttet databasen, ansatte ved Inge Jacobsen,

7 forebyggelsescentrene, deltagere i følgegruppen for undervisning på grunduddannelserne, medlemmer af Referencegruppen og repræsentant fra Referencegruppens sekretariat (se bilag 8 B). Undervisningsmateriale vedrørende efteruddannelser/kursusvirksomhed Artikler og faktahæfter fra centret udgør det udviklede undervisningsmateriale. Aeschi-gruppens Retningslinier for klinikere i mødet med det selvmordstruede menneske (se bilag 9), som centret har fået oversat til dansk, kan endnu ikke læses på centrets hjemmeside. Nyudvikling af centrets hjemmeside Centret har i juli 2004 indgået kontrakt med Wizards New Media om nyudvikling af centrets hjemmeside herunder en integrering af dele af Ud over de eksisterende oplysninger vil siden opfylde krav til offentlige hjemmesider om brugervenlighed og vil bl.a. komme til at indeholde interaktiv statistikbank, nyhedsrubrik, kalender med automatisk oprydning, forebyggelsesinitiativer, undervisningsmateriale, tilmelding og administration af kurser og konferencer, m.m. Bibliotek Center for Selvmordsforskning har arbejdet videre med oprettelse af eget bibliotek med henblik på en styrkelse af vidensformidling om selvmordsadfærd og -forebyggelse til såvel undervisere, studerende, forskere og andre interesserede. På grund af manglende, selvstændig bevilling er biblioteket dog indtil videre langt fra dækkende. Virtuelt bibliotek Der har endnu ikke været arbejdet på oprettelse af et virtuelt bibliotek, men publicerede artikler og faktahæfter kan læses og downloades fra centrets hjemmeside. 5. Handleplaner i gymnasieskolen I foråret 2004 er der afholdt prætest på yderligere et gymnasium. Dvs. at der p.t. er gennemført 2 af i alt 6 prætest. En prætest er et 4 timers møde mellem en konsulent fra Kræftens Bekæmpelse og et lærerkollegium. Formålet er nedsættelse af en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for udarbejdelse af en lokal handleplan, der skal tage hånd om alvorlige problemer, kriser og dødsfald blandt elever, lærere og pårørende. Et afklarende møde mellem centret og Kræftens Bekæmpelse i juni 2004 har resulteret i afholdelse af et møde med formand for Rektorforeningen, m. h. p. en vurdering af, hvordan projektet bedst afsluttes. Det er aftalt, at Rektorforeningens formand, Peter Kuhlman, rundsender følgebrev og projektbeskrivelse til samtlige gymnasierektorer (150), m. h. p. at kunne afholde yderligere prætest. 6. Forældrekurser I august 2004 er igangsat projektet med forældrekurset Kørekort til en teenager, der har til hensigt at forebygge mistrivsel blandt unge. Dette søges opnået ved at udbrede viden om dialogredskaber og frustrationsmodeller til forældre til børn og unge i klasse med henblik på at styrke forældres forudsætninger for at fungere som fortrolige samtalepartnere for deres teenagere. Projektets målsætning er: at udvikle koncept for og materiale til forældrekursus, at afprøve forældrekursus på tre skoler og at formidle konceptet til skolepsykologer via regionale kurser. Inge Jacobsen,

8 Foreløbige resultater fra CASE-undersøgelsen viser, at forældre kun i ringe omfang er vidende om deres børns og unges selvskadende handlinger og at fraværet af voksne fortrolige samtalepartnere opleves som et savn af de unge. Gennem forældrekurset, der veksler mellem oplæg og diskussion, formidles redskaber til at fremme og fastholde dialogen med en teenager. Der er fokus på at tydeliggøre mønstre i en konfliktfyldt kommunikation med henblik på at bevidstgøre forældre om, hvordan en sådan kan afvæbnes og erstattes af konstruktive samtaler. Fase 1 er indledt, idet der er afholdt møde i projektgruppen og nedsættelse af følgegruppe er påbegyndt. 7. Netværkssamarbejde Nationalt netværk om selvmordsforebyggelse Uddannelseskonsulenten har siden ansættelse i september 2001 deltaget i møder i det nationale netværk om selvmordsforebyggelse, hvor netværket er blevet orienteret om uddannelsesaktiviteter. Det seneste møde blev holdt i december PsykiatriFonden Siden januar 2002, hvor PsykiatriFonden igangsatte deres Landsindsats mod Depression, er uddannelseskonsulenten blevet inviteret med til de amtslige projektkoordinatorers månedlige møder. Uddannelseskonsulenten har således deltaget i møder i august og december 2003, mens det pga. datosammenfald med interne aktiviteter ikke har været muligt at deltage i foråret Det har været yderst positivt at opleve ekstern interesse og opbakning til centrets arbejde og værdifuldt at dele erfaringer med andre projektfolk. Netværk af forebyggende sygehuse Det er taget kontakt til Netværk af forebyggende sygehuse, der bl.a. er blevet orienteret om udgivelsen af Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedspersonale i vurdering og visitation af selvmordstruede. 8. Konferencer Årsmøde 2004 Ulykkes- og skadesforebyggelse i Danmark Ved Årsmøde 2004, arrangeret af Sund By Netværket og Statens Institut for Folkesundhed holdt uddannelseskonsulenten oplæg over indsendt abstract (se bilag 10) om undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne. Oplæg blev præsenteret i workshop om strategier, planer og internationalt samarbejde. National konference om selvmordsforebyggelse I juni var uddannelseskonsulenten tovholder for en minikonference om undervisning i selvmordsforebyggelse ved national konference om selvmordsforebyggelse. 10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior Uddannelseskonsulenten havde indsendt abstract (se bilag 11) til og holdt oplæg ved 10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior i august Inge Jacobsen,

9 B. Planer for arbejdet frem til 31. december 2005 I brev af 28. maj 2004 imødekom Referencegruppens formandskab centrets ansøgning om forlængelse af Uddannelsesplanen for perioden 1. september 2004 til 31. december I det følgende skitseres planer for arbejdet i ovennævnte tidsrum. 1. Grunduddannelser Opfølgning på seminar maj 2004 Ud over de institutioner, der har deltaget i forsøgs- og udviklingsarbejdet, har centret ikke overblik over, i hvilket omfang ikke-deltagende uddannelsesinstitutioner har implementeret undervisning i selvmordsforebyggelse. Dette vil kræve en afdækning. I forlængelse af udsendelse af brev med tilbud om teater og/eller foredrag om undervisning i selvmordsforebyggelse tager uddannelseskonsulenten kontakt til de pågældende uddannelsesinstitutioner netop m. h. p. en afdækning af omfanget af implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse. Hvis uddannelsesinstitutionerne ønsker det, tilbydes de et orienterende møde om mulighederne for at igangsætte undervisning. Disse møder kan alternativt holdes på et mere overordnet niveau, f.eks. inden for et CVU eller på amtsplan. Det vurderes, at en generel implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse næppe finder sted uden en decideret indføjelse i de respektive uddannelsers bekendtgørelse. (jf. s. 77 i Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord). 2. Videreuddannelser Erfaringerne viser, at det har været vanskeligt at få suicidologi ind som en obligatorisk del på videreuddannelserne i: Almen Medicin (Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Århus Universitet), Master i sundhedspædagogik (DPU), Master i gymnasiepædagogik (Syddansk Universitet) Med henblik på at få de respektive uddannelser i tale udarbejder uddannelseskonsulenten et pakketilbud bestående af: to forelæsninger a 45 minutter (powerpoint) byggende på relevante forskningsresultater for de respektive uddannelser. Forelæsningerne varetages af centerets ansatte på en enkelt dag. Herudover udarbejdes et mindre kompendium med litteratur og litteraturliste. Denne pakke tilbydes de nævnte uddannelser uden beregning i efteråret 2004 og foråret Forelæsningerne afholdes på de respektive universiteter, og udgifterne dækkes af uddannelsesplanen. Efterfølgende drøftes justering af indhold og form samt det videre samarbejde med studielederne med henblik på, at suicidologi kan indgå som en obligatorisk del af studieordningerne. Denne model kan give centerets ansatte mulighed for at indgå i netværk med universiteter inden for relevante områder et netværk, som kan danne baggrund for forskningssamarbejde. Diplomuddannelser Centret kontakter i efteråret 2004 pædagogiske, sundhedsfaglige og sociale diplomuddannelser for at gøre dem opmærksom på udgivelse af Idékatalog og Sundhedsstyrelsens nye vejledning til sundhedspersonale. Inge Jacobsen,

10 3. Efteruddannelser/kursusvirksomhed Samme model som skitseret for videreuddannelser (se ovenfor) anvendes til: lægekredse og sognepræster (Teologisk Pædagogisk Center, Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse i Løgumkloster). Også inden for ovenstående faglige kredse vil det gennem denne model være muligt for centerets ansatte at danne netværk, som kan resultere i inspiration til forskningssamarbejde. Herudover planlægger centret at kontakte lægekredsforeningerne i efteråret 2004 for at gøre dem opmærksom på bl.a. Idékatalog og Sundhedsstyrelsens nye vejledning til sundhedspersonale. Efteruddannelseskurser for folkeskolelærere Dette kursus vil fremover blive udbudt lokalt af amtscentre for undervisning (jf. punkt A. 3. ovenfor). Efteruddannelseskursus for privatpraktiserende psykologer Dette kursus vil fremover blive udbudt centralt af Dansk Psykolog Forening (jf. punkt A. 3. ovenfor). Efteruddannelseskurser for andre faggrupper Møde med modelprojekter for at samle op på deres erfaringer med udvikling og afholdelse af kurser. 4. Undervisere og undervisningsmateriale Temadag for undervisere Afholdelse af temadag for undervisere i selvmordsforebyggelse inden for både grund-, videre- og efteruddannelser. Dvs. ikke kun begrænset til undervisere optaget i centrets database. Temadagen planlægges afholdt i november 2005, evt. i forlængelse af årsmøde for dansk selvmordsforskning. Nyudvikling af centrets hjemmeside Centrets nye hjemmeside forventes at være implementeret i oktober Centrale dele (ca. 5 sider) vil blive oversat til engelsk. Uddannelseskonsulenten skal sikre at alle pakketilbud til uddannelsesområdet lægges ind på centrets hjemmeside. Hjemmesiden skal fremover fremstå som en vidensbank, der varetages af en vidensmedarbejder/dokumentarist med henblik på at udvide centrets vidensformidlende arbejde til at omfatte forsknings- og forebyggelsesarbejde i Danmark. Bibliotek Center for Selvmordsforskning fortsætter oprettelse af eget bibliotek. 5. Handleplaner i gymnasieskolen Kræftens Bekæmpelse foretager i september 2004 en rundringning til alle landets gymnasier, for at skabe overblik over, hvor mange gymnasier, der har en aktiv handleplan. Uanset udfald af fornyet henvendelse til landets gymnasier (se under punkt A. 5) udgives i marts 2005 i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse en rapport over erfaringerne fra de afholdte prætest. Inge Jacobsen,

11 6. Forældrekurser Forældrekurset Kørekort til en teenager forventes afviklet ved udgangen af Møde med udvalgte modelprojekter Centret planlægger et møde med udvalgte modelprojekter i efteråret Dette m. h. p. at opsamle undervisningserfaringer og belyse, hvordan og i hvilket regi disse bedst forankres. Egnede informationer optages på centrets nyudviklede hjemmeside. Travellers oversættelse af materiale Projektansøgning fremsendes til Referencegruppens formandskab. Overvejelser Centret overvejer at arbejde for en indføjelse i de respektive uddannelsers bekendtgørelse omhandlende obligatorisk undervisning i selvmordsforebyggelse. Oversættelse af svensk børnebog Pappa ville inte leve. Vivat-projektet er vurderet af Referencegruppen. Det er uafklaret om og i bekræftende fald i hvilket regi, Vivat evt. kan placeres. Visionen er, gennem fondsstøtte, at få Vivat til Danmark placeret i centret. Inge Jacobsen,

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2002 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. august 2002 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. august 2002 Uddannelsesplanen (juni 2001), som er udarbejdet

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Status 2003. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2003. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2003 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. august 2003 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. august 2003 Grundlag Uddannelsesplanen (juni 2001, se

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse af

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Beskrivelse af projekt

Beskrivelse af projekt Formålet er: Beskrivelse af projekt SELVFO-FYN Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge på Fyn en kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse til samtlige fynske

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere