Studievalg Fyn Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievalg Fyn Årsrapport 2013"

Transkript

1 Studievalg Fyn Årsrapport 2013

2 Studievalg Fyn Årsrapporten er som vanligt udformet efter Uddannelsesministeriets anvisninger. I 2013 har Uddannelsesministeriet ønsket en årsrapport indeholdende følgende punkter: 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik s Kvalitetssikring og udvikling i det forløbne år s Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere s EUD indsatsen s Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser s Udvidet behov - indsatsen - metoder og erfaringer s Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden s Status for samarbejde med e-vejledning s Evt. nye tiltag, justeringer og ideer s. 14 Bilag: Samarbejdsaftale med Odense Katedralskole 1

3 Indledning Studievalg Fyn har siden etableringen i 2004 kontinuerligt samarbejdet med ungdomsuddannelserne - og øvrige samarbejdspartnere - om kvalitetsudvikling af centrets vejledningskoncept. I de mange landsdækkende og regionale brugerundersøgelser, der er gennemført i Studievalg Fyns snart 10 årige levetid, er det blevet dokumenteret, at de mange vejledningssøgende både i ungdomsuddannelserne og i Studievalgcentret i Odense er meget tilfredse med centrets vejledningsindsats. I den nye kontrakt gældende fra 1. august 2013 er der derfor ikke foretaget større ændringer i konceptet, og i årsrapporten er der derfor også kun i begrænset omfang foretaget en opdeling af aktiviteter vedrørende den foregående kontraktperiode (1. januar til 31. juli) og den nye kontraktperiode (1. august til 31. december). Efter den nye kontrakts ikrafttræden flyttede Studievalg Fyn d. 1. september til nye lokaler på Amfipladsen 4-8 i Odense. Centret er nu beliggende på 1. sal i et nyetableret Studenterhus i centrum af Odense. 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik Studievalg Fyn registrerer alle vejledningsaktiviteter og fører statistik for individuel vejledning, gruppevejledning og kollektive vejledningsaktiviteter. Centrets registreringer indrapporteres kvartalsvis til Uddannelsesministeriet, som offentliggør tallene på ministeriets hjemmeside. Den kvartalsvise opgørelse bevirker desværre, at det ikke er muligt at opdele henvendelserne i de respektive kontraktperioder, idet opgørelsen for 3. kvartal omfatter en måned fra kontraktperioden juli 2013 og 2 måneder fra den nye kontraktperiode. Nedenstående omfatter således hele kalenderåret. Kontaktstatistik 2013 Studievalg Fyns vejledere har i 2013 gennemført en lang række vejledningsaktiviteter både i centret og i ungdomsuddannelserne (de gymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og erhvervsuddannelser): I alt personlige vejledninger: personlige vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne personlige vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 437 telefoniske vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne 882 telefoniske vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne skriftlige vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne 799 skriftlige vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne I alt 72 gruppevejledninger med deltagelse af 1039 elever I alt 419 informationsarrangementer med deltagelse af elever Mest bemærkelsesværdigt er, at antallet af skriftlige henvendelser er steget med 25%, hvilket overrasker, idet oprettelsen af evejledning i 2011 tværtimod gav en forventning om et fald i antallet af skriftlige henvendelser til Studievalgcentrene. 2

4 Såvel antallet af gruppevejledninger som informationsarrangementer er forøget i forhold til Antallet af gruppevejledninger er forøget markant med 20%, og deltagerantallet er øget med næsten 100%. Antallet af personlige vejledningsaktiviteter svarer til, at hver vejleder hos Studievalg Fyn i gennemsnit har haft ca personlige vejledninger i 2013 foruden de mange gruppevejledninger og kollektive oplæg. De personlige vejledninger er fordelt med 40% i Studievalgcentret i Odense og 60% i ungdomsuddannelserne (de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne). Den personlige vejledning på skolerne er i 2013 øget med ca. 20%, men efterspørgslen på Studievalg Fyns træffetider på skolerne har et meget stort omfang, hvilket medfører, at der i forbindelse med træffetiderne må oprettes ventelister til elever, der ønsker personlig vejledning. Studievalg Fyn er tilfreds med, at så mange elever på skolerne og vejledningssøgende i centret ønsker at benytte Studievalg Fyns vejledningstilbud. Centrets ressourcer kan dog ikke imødekomme behovet hos alle, der har et ønske om personlig vejledning, og centret prioriteter - i henhold til såvel vejledningsloven som bekendtgørelsen for vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv m.v. og centrets kontrakt med Uddannelsesministeriet - i stadigt stigende omfang, at vejledningsressourcerne anvendes til personer med et udvidet behov for vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv. Størsteparten af de unge i ungdomsuddannelserne og udenfor er derfor henvist til at foretage et valg af videregående uddannelse uden personlig vejledning hos Studievalg, men i stedet ved hjælp af Studievalg Fyns kollektive oplæg på skolerne, UddannelsesGuiden og evejledning, samt naturligvis den uddannelsesspecifikke vejledning, som alle videregående uddannelser tilbyder. Overgangsfrekvenser Studievalgcentrene har til opgave at bidrage til at flere unge påbegynder en videregående uddannelse og herved at medvirke til at opfylde regeringens målsætning om, at 60% af en ungdomsårgang i 2020 gennemfører en videregående uddannelse. Seneste profilmodel viser at 59,2 % af 2011 ungdomsårgangen forventes at opnå en videregående uddannelse, og målsætningen for 2020 er således allerede meget tæt på at være opfyldt. Siden 2008 har Studievalg Fyn på grundlag af de årlige optagelsestal fra Den Koordinerede Tilmelding opgjort, hvor mange fynske elever, der er optaget på en videregående uddannelse det pågældende år. Opgørelserne anvender centret til internt analysearbejde for at kvalificere Studievalg Fyns vejledningsydelser, men det primære formål er at informere skolernes ledelse, så de enkelte skoler har haft faktuelle og opdaterede data til rådighed. Opgørelsen er opdelt på henholdsvis erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsniveau, hvilket også gør det muligt at klarlægge, hvor i det videregående uddannelsessystem de fynske gymnasier efterfølgende afsætter eleverne. I 2013 har Uddannelsesministeriets statistikafdeling overtaget bearbejdningen af ansøger- og optagelsestallene, som nu offentliggøres på Uddannelsesministeriets hjemmeside. Tallene er de såkaldte 1.oktober tal, hvilket betyder, at tallene er renset for de ansøgere, der takkede nej til deres tilbud om studieplads. Samtidig har tallene også ansøgere med, der er blevet optaget i efteroptaget i august. Det giver samlet set et præcist og retvisende billede af årets optag. Studievalg Fyn er meget tilfreds med, at Uddannelsesministeriet har overtaget databearbejdningen af ansøgnings- og optagelsestallene, og centret har derfor neddroslet vores egen indsats i forhold til de enkelte skoler. Fremover henviser vi skolernes ledelse til Uddannelsesministeriets hjemmeside for her at hente den aktuelle information om overgangsfrekvenser til de videregående uddannelser fra egen skole, regionalt og landsdækkende. 3

5 Den samlede opgørelse for Fyn viser, at der inden for de senere år er sket en markant stigning i antallet af optagne til de videregående uddannelser med en gymnasial uddannelsesbaggrund fra Fyn. Bemærk, at tallene nedenfor alene omfatter fynske elever med en fuldt afsluttet gymnasial uddannelse. Herudover optages naturligvis også fynske elever, som ikke har en fuld afsluttet gymnasial uddannelse, men som optages på grundlag af Hf-enkeltfag eller en afsluttet erhvervsuddannelse m.v. År Optagne fynske elever Fra 2008 til 2013 er der tale om en stigning på 120% i antallet af optagne på videregående uddannelse af elever med en gymnasial uddannelsesbaggrund fra Fyn, hvilket er meget imponerende. Stigningen må først og fremmeste tilskrives et forøget uddannelsesudbud og et bredere og mere realistisk ansøgningsmønster hos de unge. Studievalgs professionelle vejledningsindsats har givetvis også haft en stor effekt på den markante fremgang i optagelsestallene, lige som de senere års økonomiske krise, og de unges forringede muligheder på jobmarkedet, uden tvivl har medvirket til at øge antallet af unge, der har søgt og er blevet optaget på en videregående uddannelse. I perioden fra Studievalgcentrenes etablering i 2004 og til 2012 har der været en stigning på 38% i antallet af fynske elever, som fuldfører en gymnasial uddannelse, og medvirkende til den store stigning i antallet af optagne er derfor også, at der i perioden har været tale om et stigende antal elever, der er kvalificeret til at søge optagelse på en videregående uddannelse Studievalg Fyn Oversigten over antallet af elever med en fuldført gymnasial uddannelse kan suppleres med en oversigt over tilgangen til de gymnasiale uddannelser, som viser, at der i perioden fra 2004 til 2012 også har været en stigning på 26% i antallet af unge, der har påbegyndt en gymnasial uddannelse på Fyn Studievalg Fyn Antallet af elever i de gymnasiale uddannelser har således været stærkt stigende siden etableringen af Studievalg Fyn i Forøgelsen tydeliggør centrets udfordringer med at afveje et stadigt stigende antal elevers vejledningsbehov, så vejledningsressourcerne primært allokeres til unge og voksne med udvidede behov for vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv. 4

6 Hurtigere i gang Andelen af unge med en gymnasial uddannelse fra Fyn, der nu går hurtigere igang med en videregående uddannelse, er også forøget. I 2004 var 44% i gang med en videregående uddannelse senest 15 måneder efter at have afsluttet en gymnasial eksamen, mens det for årgang 2011 er 59%, der er påbegyndt 15 måneder efter. Overgang til videregående uddannelse 15 måneder efter afsluttet gymnasiale uddannelse ser sådan ud på Fyn: ,3 % 47,6 % 48,5 % 46,8 % 48,3 % 51,4 % 56,9 % 59,0 % I 2004 var 61% i gang med en videregående uddannelse senest 27 måneder efter at have afsluttet en gymnasial eksamen, mens det for årgang 2010 er 75%, som er påbegyndt 27 måneder efter at have afsluttet en gymnasial eksamen. Overgang til videregående uddannelse 27 måneder efter afsluttet gymnasiale uddannelse ser sådan ud på Fyn: ,4 % 65,1 % 64,8 % 67,7 % 72,9 % 73,7 % 74,8 % I relation til målsætningen om at få flere til at påbegynde en videregående uddannelse hurtigere efter afsluttet eksamen, er der således positive tendenser på Fyn. Antallet af studenter der holder sabbat i en længere periode er nu også mindsket, og andelen af personer, der i 2013 søger ind på en videregående uddannelse direkte efter at have afsluttet en gymnasial uddannelse er markant højere end antallet af ansøgere, der har holdt sabbat i 2 år eller mere. Antallet af ansøgere, der søger direkte efter gymnasiet, nærmer sig nu også antallet af ansøgere med 1 års sabbat, hvilket var den største ansøgergruppe i I alt søgte fra Fyn via Den Koordinerede Tilmelding i Ansøgere fordelte sig på følgende dimissionsårgang: Med fynske ansøgere og optagne var det 78% af de fynske ansøgere, der blev optaget på en videregående uddannelse i

7 2. Kvalitetssikring og udvikling i det forløbne år I kontraktperioden, der udløb pr. 31. juli, indgik en større landsdækkende brugerundersøgelse af Studievalgcentrene. Med henblik på at kvalitetssikre og videreudvikle den udbudte vejledning foranledigede Uddannelsesministeriet i maj til og med juli 2013, at der blev gennemført en brugerundersøgelse af Studievalgs vejledningsindsats med inddragelse af en uvildig konsulentvirksomhed, Moos-Bjerre, i dataindsamlingen. Brugerundersøgelsen omfattede et repræsentativt udsnit af Studievalgs vejledning af afgangselever i de gymnasiale uddannelser, afgangselever fra erhvervsuddannelserne og unge og voksne udenfor uddannelsessystemet, som har opsøgt Studievalg for information om videregående uddannelse og efteruddannelse. Brugerundersøgelsen omfattede ca personer fordelt med elever i ungdomsuddannelserne og 731 unge og voksne udenfor uddannelsessystemet. Brugerundersøgelsen er endnu ikke offentliggjort, men Studievalgcentrene er bekendt med resultaterne, og Studievalg Fyn ser meget frem til offentliggørelsen af undersøgelsen og til at kunne delagtiggøre vores samarbejdspartnere i de gymnasiale uddannelser og øvrige netværk i undersøgelsens - fine - resultater. I sidste halvdel af 2012 gennemførte Epinion for Uddannelsesministeriet/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte en analyse af Studievalg, der omhandler samarbejdet mellem Studievalgcentrene og relevante aktører samt Studievalgcentrenes ydelser. Analysen blev foretaget på baggrund af fokusgruppeinterviews og kvalitative interviews med Studievalgs relevante samarbejdspartnere, heriblandt ledere og vejledere på hhv. gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, ledere på UU-centre og relevante medarbejdere fordelt på hhv. jobcentre og videregående uddannelser. Studievalgsvejlederne vurderes til at være meget professionelle og fagligt dygtige af alle de inddragede interessenttyper. Fra alle de interviewede interessenter er der stor respekt for Studievalgs arbejde, og det anerkendes, at området for de videregående uddannelser i dag er et kompliceret område, som er præget af mange forskellige uddannelser og forskellige krav og procedurer på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Generelt er det vurderingen baseret på tilbagemeldinger og opfølgende henvendelser fra eleverne at Studievalgs vejledningsaktiviteter fungerer godt og på udmærket vis imødekommer de unges behov for viden. Den omfattende landsdækkende evalueringsaktivitet i både 2013 og 2012 har medført, at Studievalg Fyn i den nye kontraktperiode først vil gennemføre brugerevalueringer igen i løbet af Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere: Pr. 1. januar 2014 har Studievalg Fyn ansat en vejleder i en tidsbegrænset stilling frem til udgangen af Centrets nye vejleder har gennemført 3 moduler på diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) og mangler således at gennemføre yderligere 3 moduler for at have afsluttet DUEK. Alle øvrige vejledere i centret opfylder uddannelseskravet. Efteruddannelsesmæssigt har centret frem til og med 31. juli: Alle ansatte deltog i januar i et Prezi præsentationskursus Alle vejledere deltog i januar i et informationsmøde vedrørende optagelses- og ansøgningsprocedurer med repræsentanter fra Uddannelsesministeriet og UNI C 6

8 1 vejleder fra centret deltog i april i et orienteringsarrangement hos Kaospiloterne i Aarhus 2 vejledere fra centret deltog i april et møde med vejledere fra højskolerne repræsentanter fra Højskolernes Hus Højskolerne Alle vejledere har deltaget i informationsmøder med repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner på Fyn Centerlederen og vejledere fra centret har i maj afholdt opdateringsmøder med ledelsen og vejledere fra Erhvervsakademi Lillebælt Centerlederen og vejledere fra centret har i maj afholdt opdateringsmøder med ledelsen og vejledere fra Professionshøjskole Lillebælt Centerlederen og vejledere fra centret har afholdt opdateringsmøder med ledelsen fra Syddansk Universitet Alle ansatte deltog i det fælles 3 dages Studievalgseminar i maj 2013, som medvirker til at videreudvikle den enkeltes vejledningsfaglige viden og -kompetencer Centret gennemførte i foråret 2 interne faglige frikvarterer med udvikling af vejledningsfaglige kompetencer på programmet 2 vejledere bestod i juni det afsluttende modul på DUEK og opfylder herved uddannelseskravet I juni gennemførte Studievalg Fyn en studietur til England, hvor centret havde møder med 2 af Russell Universiteterne i form af Kings College University i London, hvor vi bl.a. blev informeret om uddannelses- og optagelsesmuligheder for danske studerende, og Oxford University, hvor vi bl.a. blev informeret om et nyt Pathway program, der har til formål at rekruttere flere studerende med uddannelsesfremmed baggrund til universitetet. Studieturen omfattede også et besøg hos KFUK i London, som huser mange danske studerende og sabbatister. Efteruddannelsesmæssigt har centrets vejledere efter d. 1. august 2013: 3 vejledere fra centret deltog i september i Det Blå Danmarks 2 dages vejlederkonference med fokus på uddannelser inden for det maritime område I oktober har centret gennemført medarbejderudviklingssamtaler, hvor bl.a. planerne for den enkelte vejleders videre efteruddannelsesforløb fastlægges 1 vejleder deltog i oktober i FIVU s kursus i Aarhus vedrørende vejledning med globalt udsyn Centret gennemførte i efteråret 2 interne faglige frikvarterer med udvikling af vejledningsfaglige kompetencer på programmet I efteråret var Studievalg Fyn på institutionsbesøg udenfor Fyn, idet vi besøgte Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (bedre kendt som Skovskolen i Nødebo) og Politiskolen i Brøndby. 7

9 4. EUD indsatsen I forhold til de mange aktuelle udfordringer på erhvervsuddannelserne og den kommende reform, så har efter- og videreuddannelse i form af videregående uddannelsesmuligheder ikke en fremtrædende plads på skolernes agenda. I og med at det også kun vil være relevant for et begrænset antal elever, kan det heller ikke forventes, at videregående uddannelsesmuligheder vil få en fremtrædende plads på området, men Studievalg Fyn gør en stor indsats for at navigere vores vejledningsarrangementer på plads sammen med skolernes øvrige aktiviteter. I Studievalg Fyns oplæg på erhvervsuddannelserne tilstræber vi så konkret som muligt at synliggøre mulighederne for at fortsætte på en videregående uddannelse. Det gør vi ved at supplere Studievalgs eget oplæg med korte videofilm (3-4 min.) med EUD rollemodeller, som med afsæt i en erhvervsuddannelse selv er påbegyndt en videregående uddannelse. Rollemodelfilmene har været anvendt i forbindelse med flere af de afholdte oplæg på erhvervsuddannelserne, og eleverne har generelt udtryk tilfredshed med rollemodelfilmene, som er gode og illustrative. Som en væsentlig del af vejledningstilbuddet til erhvervsskolerne produceres og udleveres en folder, der giver alle EUD elever oversigt over videregående uddannelsesmuligheder i tilknytning til erhvervsuddannelsernes forskellige indgange. Studievalg udformer også et brev Tillykke med din uddannelse, som skolerne vedlægger uddannelsesbeviset til alle, der afslutter en erhvervsuddannelse. Centrets EUD indsats varetages på erhvervsskolerne men i større og større omfang også i Studievalgcentret i Odense. Centret har i de senere år haft et stigende antal henvendelser fra personer med EUD baggrund, der opsøger vejledning i centret. Der har ofte været tale om ledige med et ønske om uddannelsesmæssig opkvalificering for igen at kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet. Udsigten til at falde ud af dagpengesystemet - uden mulighed for at kunne få kontanthjælp - har også i 2013 fået et stort antal personer til at rette henvendelse til Studievalg Fyn for at få vejledning om relevante - og SU-berettigede - videregående uddannelsesmuligheder. Det er centrets indtryk, at jobcentrene i stor udstrækning henviser denne målgruppe til Studievalg Fyn, og centret har gjort en ekstraordinær indsats for at imødekomme det forøgede behov for vejledning. På erhvervsuddannelsesinstitutionerne på Fyn har Studievalg Fyn i 2013 gennemført en række forskellige vejledningsaktiviteter: Perioden fra 1. januar til 31. juli: Centrets vejledere har i perioden holdt 6 oplæg med deltagelse af EUD elever. I forlængelse af oplæggene har Studievalgs vejledere gennemført individuel vejledning af de deltagende EUD elever, der har haft behov for yderligere information. På Svendborg Erhvervsskole, Vestfyns Handelsskole og Tietgen Nyborg har centret afholdt oplæg for HG elever om videregående uddannelsesmuligheder i det ordinære uddannelsessystem såvel som efter- og videreuddannelsessystemet for voksne - for alle elever med en merkantil erhvervsuddannelsesbaggrund. På Syddansk Erhvervsskole, Svendborg Erhvervsskole og Kold College varierer vejledningsomfanget på de tekniske uddannelser. Alle elever på Kold College har på de respektive hovedforløb fået oplæg og vejledning om videregående uddannelsesmuligheder i det ordinære uddannelsessystem såvel som efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Alle elever på de tekniske erhvervsuddannelser på Svendborg Erhvervsskole har i foråret fået et samlet oplæg med efterfølgende individuel vejledning af eleverne. Studievalg Fyn har tilbudt 8

10 Syddansk Erhvervsskole at gennemføre vejledningsaktiviteter for alle eleverne på de tekniske erhvervsuddannelser, hvilket ikke blev gennemført pga. koordineringsvanskeligheder. Studievalg Fyns centerleder har i foråret holdt møde med ledelsen på Tietgen Odense, Tietgen Nyborg, Kold College, Svendborg Erhvervsskole og Vestfyns Handelsskole. Alle skoler bakker op om Studievalg Fyns vejledningsaktiviteter, der løbende planlægges i samarbejde med en repræsentant fra skolerne. Studievalg Fyn har i perioden holdt oplæg for SOSU elever på Social og Sundhedsskolerne i Odense, Svendborg og Middelfart. Oplæggene blev i alle tilfælde suppleret af oplæg ved rollemodeller i form af studerende fra (relevante) videregående uddannelser, som selv havde en SOSU uddannelsesbaggrund. Både elever og vejledere på SOSU uddannelserne har tilkendegivet, at oplæggene er inspirerende og helt konkret har bevirket, at flere SOSU elever efterfølgende er interesserede i at fortsætte på en videregående uddannelse. Perioden fra 1. august til 31. december: Centrets vejledere har i perioden holdt 6 oplæg med deltagelse af EUD elever. I forlængelse af oplæggene har Studievalgs vejledere gennemført individuel vejledning af de deltagende EUD elever, der har haft behov for yderligere information. På Svendborg Erhvervsskole, Vestfyns Handelsskole og Tietgen Nyborg har centret afholdt oplæg for HG elever om videregående uddannelsesmuligheder i det ordinære uddannelsessystem såvel som efter- og videreuddannelsessystemet for voksne - for alle elever med en merkantil erhvervsuddannelsesbaggrund. På Tietgen Odense er der afholdt vejledningsaktiviteter for HG elever på grundforløbet. Efter aftale med Tietgen Odense afholder Studievalg Fyn på Tietgen alene oplæg for elever på HG Business linien, der som de eneste elever har gymnasiale niveauer i dansk, engelsk, afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi. På Svendborg Erhvervsskole og Kold College har centret afholdt oplæg for alle elever på de tekniske erhvervsuddannelser om videregående uddannelsesmuligheder i det ordinære uddannelsessystem såvel som efter- og videreuddannelsessystemet for voksne - for alle elever med en teknisk erhvervsuddannelsesbaggrund. Studievalg Fyns centerleder har i oktober holdt møde med Syddansk Erhvervsskoles vicedirektør og kommunikationschef, hvor det blev aftalt, at Studievalg Fyn fra 1. februar 2014 og fremover gennemfører vejledningsaktiviteter i form af oplæg og individuel vejledning for alle skolens elever på hovedforløbene og eleverne på EUX. Med henblik på at undgå de koordinationsvanskeligheder, der tidligere har været tale om, vil Syddansk Erhvervsskole udpege en kontaktperson, der fremover vil have ansvaret for at planlægge og koordinere alle Studievalg Fyns vejledningsaktiviteter på Syddansk Erhvervsskoles uddannelser. Studievalg Fyn har i perioden holdt oplæg for SOSU elever på Social og Sundhedsskolen i Odense. Oplægget blev suppleret af oplæg ved 4 rollemodeller i form af studerende fra (relevante) videregående uddannelser, som selv havde en SOSU uddannelsesbaggrund. Både elever og vejledere tilkendegav efterfølgende, at oplæggene medvirker til at øge interessen for videregående uddannelse betragteligt. Pga. omlægninger i studieordningen blev det besluttet at udsætte de planlagte oplæg i Svendborg og Middelfart. Studievalgs centerleder har sammen med en vejleder fra centret i oktober holdt et møde med ledelsen og vejledere fra Social og Sundhedsskolerne i Odense, Svendborg og Middelfart. På mødet blev fastlagt Studievalg Fyns vejledningsaktiviteter på skolerne i foråret og efteråret

11 5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser Studievalg Fyn er meget tilfreds med samarbejdet med de gymnasiale uddannelsers ledelse, kontaktpersoner og vejledere. I Studievalg Fyns referencepanel deltager 2 gymnasierektorer, som repræsentanter for henholdsvis de fynske HHX og HTX uddannelser og de fynske STX og HF uddannelser. Begge rektorer medvirker til at sikre en løbende og konstruktiv dialog mellem Studievalg Fyn og de gymnasiale uddannelser på Fyn. På alle de gymnasiale uddannelser på Fyn møder Studievalg Fyns vejledere anerkendelse for vejledningsindsatsen, og der er stor imødekommenhed med hensyn til at integrere Studievalgs vejledere i skolernes vejledningstilbud til eleverne. Samarbejdet med skolerne kan variere en smule afhængig af skolernes ønske om at kombinere Studievalg Fyns vejledningsaktiviteter med egne aktiviteter. En gang årligt afholdes et samarbejdsmøde med centrets kontaktperson på skolen, og her aftales og fastlægges Studievalg Fyns vejledningsaktiviteter på hver enkelt skole for det kommende skoleår. Normalt afholdes mødet mellem den vejleder fra Studievalg Fyn, der har ansvaret for centrets vejledningsaktiviteter på skolen, og kontaktpersonen på skolen, der oftest er en vejleder eller uddannelsesleder. Foranlediget af den nye kontrakt mellem Studievalg Fyn og Uddannelsesministeriet pr. 1. august, deltog Studievalg Fyns centerleder og skolens rektor i 2013 i alle samarbejdsmøderne med de gymnasiale uddannelser på Fyn inkl. VUC Fyn og Fyns HF. Formålet var bl.a. at informere skolernes ledelse og kontaktpersoner om indholdet i de nye kontrakter og de mindre justeringer, som den nye kontrakt medfører i forhold til tidligere. I forbindelse med møderne blev samarbejdsaftalerne med skolerne (for perioden ) opdateret og fornyet, så de gælder for perioden I bilaget til årsrapporten findes et eksempel på en samarbejdsaftale i form af samarbejdsaftalen med Odense Katedralskole. Alle samarbejdsaftalerne er enslydende. Vejledningsaktiviteter i perioden fra 1. januar til 31. juli: I perioden fra 1. januar til 31. juli har centrets vejledere afholdt i alt 207 kollektive oplæg. Centrets vejledere har afholdt 3 forskellige kollektive oplæg på hver af de 19 gymnasiale uddannelsesinstitutioner på Fyn, og 2 forskellige kollektive oplæg på Fyns HF og de 4 voksenuddannelsescentre med fulde HF forløb (Odense, Svendborg, Glamsbjerg og Ærø) samt 1 kollektiv oplæg på VUC Fyn Nyborg og VUC Fyn Middelfart. Oplæggene er afholdt enten på klassebasis eller for halve og hele årgange. Oplæggene har som tema haft: Informations- og vejledningsværktøjer (2.g og 1.HF) Uddannelse og erhverv (3.g og 2.HF) Optagelse på videregående uddannelser I perioden har centrets vejledere gennemført i alt 40 gruppevejledninger, som er afholdt med 5-40 deltagere pr. gang. Gruppevejledningerne har som temaer haft: Valg af videregående uddannelse Kvote 2 ansøgning Specialpædagogiske støttemuligheder 10

12 Studievalg Fyn har etableret et online bookingsystem på centrets hjemmeside, som eleverne kan anvende til at booke en træffetid til personlig vejledning på egen skole. De fleste af centrets træffetider på skolerne er åbne træffetider, hvor alle elever kan booke en tid, mens den øvrige andel af træffetiderne er lukkede og forbeholdt elever med udvidede behov. Stort set alle udbudte træffetider på skolerne bliver booket, og den stigende interesse for at få vejledning allerede i ungdomsuddannelserne ligger fint i tråd med den stigende interesse for at påbegynde en videregående uddannelse, hurtigere end det tidligere har været tilfældet. I alt har Studievalg Fyns vejledere i perioden gennemført 1768 individuelle vejledningerne på de gymnasiale uddannelser på Fyn inkl. Fyns HF og de 4 voksenuddannelsescentre med fulde HF forløb. I februar afholdte Studievalg Fyn et stort vejledningsarrangement Karriere Kick-Off i Odense Congress Center i samarbejde med messen Uddannelse Uden grænser. I alt deltog fynske gymnasieelever (fra 2.g og 3.g) i Karriere Kick-Off, og flere end personer deltog i messen. Eleverne kunne på Karriere Kick-Off vælge mellem 80 erhvervsoplæg og uddannelsesoplæg og for afgangseleverne, var der også mulighed for at tilmelde sig 4 bredere oplæg om hhv. Uddannelse i udlandet & sabbat, Karriereplanlægning, Fremtidens arbejdsmarked samt et oplæg om Livet som studerende. Eleverne havde mulighed for efterfølgende at evaluere Karriere Kick-Off. I alt deltog 1183 elever i evalueringen, som bl.a. viste at: 86% havde et godt eller meget godt indtryk af arrangementet 75% mente at de havde fået et godt eller meget godt udbytte ud af at deltage i arrangementet På Fyn har Nyborg Gymnasium en International Baccalaureate uddannelse (IB), og her har Studievalg Fyns vejleder gennemført 1 kollektivt oplæg. IB eleverne anvender de samme træffetider, som tilbydes til Nyborg Gymnasiums øvrige elever, og der føres ikke særskilt statistik for IB eleverne. Vejledningsaktiviteter i perioden fra 1. august til 31. december: I perioden fra 1. august til 31. december har centrets vejledere afholdt i alt 212 kollektive oplæg. Centrets vejledere har afholdt 2 forskellige kollektive oplæg på hver af de 19 gymnasiale uddannelsesinstitutioner på Fyn, og 2 forskellige kollektive oplæg på Fyns HF og de 4 voksenuddannelsescentre med fulde HF forløb (Odense, Svendborg, Glamsbjerg og Ærø) samt 1 kollektiv oplæg på VUC Fyn Nyborg og VUC Fyn Middelfart. Oplæggene er afholdt enten på klassebasis eller for halve og hele årgange. Oplæggene har som tema haft: Dit Studievalg (1.g og 1.HF) Den Røde Tråd (3.g - screening, oplæg om studiepraktik og årets aktiviteter) Centret har i efteråret foretaget en gennemgribende videreudvikling af alle vores kollektive oplæg, foranlediget af at alle kollektive oplæg er konverteret fra PowerPoint til Prezi præsentationsprogrammet. Foruden Studievalgs egne kollektive oplæg på skolerne har centrets vejledere deltaget i de aftenarrangementer for eleverne i 1.g, som mange skoler afholder i efteråret. 11

13 I forbindelse med de kollektive oplæg på skolerne i begyndelsen af skoleåret foretages en screening af samtlige elever i afgangsklasserne i de gymnasiale uddannelser. Elever med udvidet behov for vejledning identificeres på grundlag af screeningen og modtager efterfølgende et tilbud om enten en gruppevejledning (forudsat der er et tilstrækkeligt antal elever med tilsvarende udvidede behov) eller en individuel vejledning. I tilfælde hvor det vurderes, at den personlige vejledning vil være mest relevant, har centret opereret med lukkede træffetider på skolerne, forbeholdt elever med udvidede behov. For at sikre at eleverne i størst mulig udstrækning tager imod det særlige vejledningstilbud, har hver udvalgt elev modtaget en invitation direkte fra deres Studievalgsvejleder, hvor tilbuddet er beskrevet nærmere. Alle elever, der har modtaget vejledningstilbuddet, her derudover fået en sms om morgenen på dagen for vejledningsaftalen, hvilket de sidste år har vist er den mest effektive måde at få et godt fremmøde til aktiviteterne. På enkelte skoler opsøger Studievalgs vejledere efter aftale med skolen - eleverne i timerne med et tilbud om personlig vejledning i henhold til elevens udvidede behov, hvilket de pågældende elever har taget imod. Studievalg Fyns screening omfatter alle elever i afgangsklasserne, som i forbindelse med oplægget Den Røde Tråd udfylder et elektronisk spørgeskema. I 2013 besvarede 3035 elever spørgeskemaet, hvilket er det højeste antal nogensinde. Efterfølgende er ca. 20% af eleverne blevet tilbudt en gruppe- eller individuel vejledning. I perioden har centrets vejledere gennemført i alt 32 gruppevejledninger, som er afholdt med 5-40 deltagere pr. gang. Gruppevejledningerne har som temaer haft: Valg af videregående uddannelse Specialpædagogiske støttemuligheder I alt har Studievalg Fyns vejledere i perioden gennemført 1492 individuelle vejledninger på de gymnasiale uddannelser på Fyn inkl. Fyns HF og de 4 voksenuddannelsescentre med fulde HF forløb. På International Baccalaureate uddannelsen (IB) i Nyborg, har Studievalg Fyns vejleder tilbudt at holde oplæg for eleverne i efteråret, hvilket ikke er blevet gennemført. IB eleverne har i perioden anvendt de samme træffetider som tilbydes til Nyborg Gymnasiums øvrige elever, og der føres ikke særskilt statistik for IB eleverne. Der afholdes et møde i januar 2014 med den nye leder af IB uddannelsen på Nyborg Gymnasium, hvor vejledningsaktiviteterne drøftes og aftales for Oplæg på lærermøder Studievalg Fyns vejledere holder også oplæg på lærermøder på de gymnasiale uddannelser, så alle lærerne bliver opmærksomme på det vejledningstilbud, som Studievalg udgør for eleverne og herunder især for eleverne med udvidet behov for vejledning. Samarbejde med GSK koordinator Studievalg Fyn har et meget velfungerende samarbejde med den regionale koordinator for de gymnasiale suppleringskurser, som løbende orienterer centret om de aktuelle tilmeldinger til suppleringskurserne og nyoprettede suppleringsmuligheder m.v. Studievalg Fyn er også repræsenteret i den regionale følgegruppe til GSK-ordningen. I 2013 er stigningen i antallet af GSK kursister fortsat. Langt de fleste supplerer, fordi de har brug for et ekstra fag eller et højere niveau, men en del af forklaringen er også, at de gymnasiale kurser er SU-berettigede, og for en del unge udgør det et bedre alternativ til at dække leveomkostningerne frem for f.eks. kontanthjælpssystemet. Med reformen af GSK systemet ultimo 2013 forventes et markant fald i antallet af GSK kursister i de kommende år. 12

14 6. Udvidet behov indsatsen metoder og erfaringer Studievalg Fyn arbejder både regionalt og landsdækkende i samarbejde med de øvrige Studievalgcentre kontinuerligt med kvalitetsudvikling af vejledningen af personer med udvidet behov. Arbejdet foregår primært i regi af Studievalgcentrenes fælles erfa-gruppe for vejledning af personer med udvidet behov for vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv. Erfa-gruppen har i efteråret arbejdet med en udvidelse af kategorierne for udvidet behov, som vil blive præsenteret for centerlederne primo På alle gymnasiale uddannelser har Studievalg Fyn sammenkædet screeningsresultaterne med tilbuddet om studiepraktik til eleverne i afgangsklasserne. Alle elever med et udvidet behov i form af handlingslammende tvivl og/eller uddannelsesfremmed baggrund, som ikke havde tilmeldt sig studiepraktik kort tid før tilmeldingsfristens udløb, fik tilsendt en sms fra Studievalg med en opfordring til at benytte sig af tilbuddet om studiepraktik. Resultatet var på næsten alle skoler, at flere af de udvalgte elever efterfølgende tilmeldte sig studiepraktik. Screeningen af alle elever i afgangsklasserne giver Studievalg Fyn et godt grundlag for regionalt at identificere elever med udvidede behov, men en screening kan ikke afdække behovene fuldkomment. Studievalg Fyn har derfor tildelt repræsentanter (undervisere og fastholdelsesansvarlige) fra skolerne adgang til at booke individuelle vejledningssamtaler i Studievalg Fyns bookingsystem, når det vurderes, at eleven har et udvidet behov og tilkendegiver et ønske om en individuel vejledning. Udover de generelle skoleaktiviteter rettet mod elever med udvidet vejledningsbehov, er der gjort en særlig indsats, hvor dette vurderes nødvendigt. Midtfyns Gymnasium har oprettet en klasse for elever med Asperger, og centret har holdt oplæg i forbindelse med særlige arrangementer for Asperger-elever og deres forældre. Oplægget har fokus på uddannelsesmuligheder, samt orientering om SPS. 7. Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden Studievalg Fyns primære informationskilde er UddannelsesGuiden som siden etableringen i 2004 kontinuerligt er blevet forbedret (bl.a. på baggrund af input fra Studievalgcentrene). I Studievalg Fyns oplæg for eleverne i 2. årgang og 1. HF er omdrejningspunktet hjælp-tilselvhjælp, og her præsenteres de mange anvendelsesmuligheder, der findes på UddannelsesGuiden. Inspirationsværktøjerne anvendes meget ofte i vejledningen, hvor især Studievælgeren og Jobkompasset bliver anvendt i vejledningen både i ungdomsuddannelserne og i Studievalgcentret i Odense. Studievalg Fyn anvender primært UddannelsesGuiden til informationsformidling suppleret af uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider, men opretholder også en centerspecifik hjemmeside (http://www.studievalg.dk/fyn) med henblik på at informere eleverne om vejledningsarrangementer og give mulighed for booking af træffetider m.v. 8. Status for samarbejde med evejledning Samarbejdet mellem Studievalg og evejledning fungerer tilfredsstillende. Den største og vigtigste opgave for evejledning er at informere de stærke elever og deres forældre for derved at aflaste Ungdommens Uddannelsesvejledning. 13

15 Studievalg Fyn havde i perioden fra et tilbud om online vejledning (chat) via MSN. I gennemsnit vejledte Studievalg Fyn årligt flere end 1000 unge online, og det var en meget stor succes, som de unge og herunder mange unge med anden etnisk baggrund var særdeles glade for. Efter aftale med Undervisningsministeriet ophørte Studievalg Fyn med at tilbyde online vejledning som konsekvens af oprettelsen af evejledning. Forventningen var, at antallet af skriftlige henvendelser ville falde markant, men det har ikke været tilfældet, idet antallet af skriftlige henvendelser til centrets mailboks har været stigende. Ligeledes har der været tale om en stigning i antallet af skriftlige henvendelser både mail og sms direkte til de enkelte vejledere hos Studievalg Fyn fra såvel tidligere som nuværende elever på de skoler, som Studievalgs Fyns vejledere er ansvarlige for. I afsnit 2 i årsrapporten fremgik det, at Studievalg Fyn har haft 1847 skriftlige vejledninger i 2013, hvilket er en stigning på 25%. Centret har omvendt haft en mindre tilbagegang i antallet af telefoniske henvendelser, men overordnet set er der ikke tale om, at evejledning aflaster Studievalg Fyns skriftlige vejledning. Studievalg Fyn informerer eleverne i de gymnasiale uddannelser om muligheden for at anvende evejledning, hvilket sker både i forbindelse med oplæg og individuel vejledning. De direkte skriftlige henvendelser til de enkelte Studievalg vejledere ser vi derfor som udtryk for et ønske om at blive vejledt af den vejleder, som man har lært at kende gennem det gymnasiale uddannelsesforløb, og som man har erfaret kan yde en professionel vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv. I 2013 udformede Studievalg og evejledning i fællesskab en plakat, der blev distribueret til alle ungdomsuddannelserne i begyndelsen af året. Studievalg Fyns centerleder repræsenterer Studievalgcentrene i det samarbejdsforum, som er etableret i tilknytning til evejledning og har i forbindelse hermed i foråret 2013 deltaget i et møde i det samarbejdsforum, der er etableret i tilknytning til evejledning. 9. Evt. nye tiltag, justeringer og ideer Studievalg Fyns opgaveportefølje er kontinuerligt forøget siden etableringen i 2004, som følge af bl.a. et stærkt stigende antal elever i de gymnasiale uddannelser og inddragelsen af erhvervsuddannelsesområdet, mens bevillingen er uændret siden etablering af Studievalg Fyn i I kontrakten med Uddannelsesministeriet for perioden , udgør bevillingen årligt kr. 4.4 mio. hvilket finansierer de 7 årsværk, der indgår i kontrakten. Studievalg Fyn varetager - ud over de fastlagte opgaver i kontrakten med Uddannelsesministeriet - yderligere en række opgaver i 2014 og 2015, der er eksternt finansieret. De eksterne opgaver andrager et omfang svarende til ca. 1 årsværk, og Studievalg Fyn har på denne baggrund pr. 1. januar ansat en vejleder i en tidsbegrænset 2 årig stilling med mulighed for forlængelse. Centret har således pr. 1. januar 2014 i alt 8 ansatte: 14

16 Ekstern opgavevaretagelse: Region Syddanmark har etableret en Syddansk Uddannelsesaftale, hvor en række centrale aktører herunder Studievalg yder en fælles indsats for at løfte uddannelsesniveauet blandt de unge. Aftalen omfatter en uddannelsespulje med midler til uddannelses- og vejledningsinitiativer i relation til henholdsvis 95% og 60% målsætningen. I regi af Syddansk Uddannelsesaftale varetager Studievalg Fyn en projektlederfunktion på projektet Flere til Science, som centret udviklede og fik godkendt i 2012 (i samarbejde med 4 gymnasier) med udløb ultimo Projektet udvikler IT-spil til undervisningen i de naturvidenskabelige fag i gymnasieskolen med henblik på at anskueliggøre de naturvidenskabelige fags konkrete anvendelse. Spillene, der er relateret til rumforskning og behandling af multiresistente bakterier, er blevet godt modtaget af eleverne i de medvirkende gymnasier. I 2014 vil spillene blive udbredt til alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark. Før sommerferien udviklede Studievalg Fyn i samarbejde med 4 erhvervsuddannelser og 3 gymnasier et projekt, som pr. oktober blev godkendt af Region Syddanmark. Studievalg Fyn varetager projektlederfunktionen i projektet, som har til formål at øge overgangsfrekvensen til videregående uddannelser for drenge fra EUD, HHX og HTX. Projektet gennemføres i perioden med deltagelse af ca. 80 elever pr. år fra både fynske og sydjyske skoler. Centret har i 2013 fortsat samarbejdet med Jobcenter Odense om vejledning af unge ledige kontanthjælpsmodtagere med en gymnasial- eller erhvervsuddannelsesbaggrund. I Jobcenter Odenses Uddannelsescafe deltager alle unge kontanthjælpsmodtagere op til 30 år i et 4 ugers afklaringsforløb om jobsøgning og muligheder for uddannelse, inden de kommer ud i aktivering. Samarbejdet indbefattede i 2013, at en vejleder fra centret en dag ugentligt vejledte i uddannelsescafeen. I 2013 har centrets vejleder afholdt ca. 50 gruppevejledninger og gennemført ca. 500 individuelle vejledninger af unge kontanthjælpsmodtagere. I 2014 udvides samarbejdet med Jobcenter Odense til bl.a. at omfatte 2 ugentlige vejledningsdage hos Jobcenter Odense. Nye tiltag i perioden fra 1. januar til 31. juli: Centret havde i perioden 15. januar til 15. juli ansat en professionsbachelor i ernæring og sundhed (med omfattende erfaring som kostvejleder i privat regi) i en vejlederstilling med løntilskud. Som et nyt tiltag deltog konsulenter fra Jobcenter Odense i forbindelse med Studievalg Fyns oplæg i foråret for afgangseleverne i de gymnasiale uddannelser om optagelse på videregående uddannelse. Konsulenterne orienterede i de sidste 10 min. af de klassevise oplæg, gymnasieeleverne om de aktuelle (begrænsende) jobmuligheder og reglerne for modtagelse af kontanthjælp. Formålet var at få de uafklarede elever til at overveje at begynde direkte på en videregående uddannelse efter gymnasiet, hvis ikke eleverne havde et job, højskoleophold, udlandsophold eller andet fornuftigt planlagt i en eventuel sabbatperiode. I forlængelse af oplæggende blev Studievalg Fyns bookingsystem til individuelle elevsamtaler anvendt til også at arrangere træffetider for jobkonsulenterne på de gymnasiale uddannelser, hvilket mange elever valgte at benytte sig af. 15

17 Nye tiltag i perioden fra 1. august til 31. december: I oktober har centerlederen holdt et oplæg om samarbejdet med Jobcenter Odense for teamledere og konsulenter fra jobcentrene i Region Syddanmark Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland har i fællesskab indført faste halvårlige møder med alle vejlederne fra de videregående uddannelser i Region Syddanmark. Første møde blev holdt i november hos Studievalg Sydjylland. Foruden Studievalgs egne vejledere deltog ca. 20 VU vejledere i mødet, der havde fokus på vejledning af potentielle studieskiftere og vejledningstilbud til kommende studerende. Næste møde afholdes hos Studievalg Fyn i maj En vejleder fra centret deltog i november i den årlige vejlederkonference, som afholdes af Videncenter for Uddannelse og Erhvervsvejledning. Efter en mindre pause pga. udskiftninger blev de kvartalsvise møder mellem Studievalg Fyns centerleder og de fynske UU centerledere genoptaget. Møderne anvendes til videndeling og til at koordinere indsatsen i forhold til de vejlednings- og uddannelsessøgende. I december gennemførte centret vores årlige møde med de fynske UU-vejledere. Foruden Studievalg Fyns egne vejledere deltog 30 UU vejledere i mødet, der havde fokus på de unges verdensbilleder. For at styrke centrets vejledning om jobmuligheder gennemførte vi i december en Karrierevejledningsdag, hvor også Studievalg Sydjylland deltog. Her havde vi inviteret DM, IDA, DJØF og SDU Erhverv til at konkretisere jobmulighederne på deres respektive områder. 16

Studievalg Fyn Årsrapport 2014

Studievalg Fyn Årsrapport 2014 Studievalg Fyn Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Studievalg Fyns årsrapport udformes som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) kontrakt- og kvalitetsstyring af Studievalgcentrene. Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2015 Studievalg Fyn

Årsrapport 2015 Studievalg Fyn Årsrapport 2015 Studievalg Fyn Studievalg Fyn Amfipladsen 6 5000 Odense 6550 1060 fyn@studievalg.dk Årsrapport 2015 Studievalgcentrenes årsrapporter er udformet efter et fælles koncept, som Uddannelsesog

Læs mere

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af:

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af: Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Udgivet af: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Postboks 135 1015 København K Publikationen kan hentes

Læs mere

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Kommentarer/bemærkninger til Studievalg-statistik kontaktstatistik og overgangsfrekvenser... 3 Kontaktstatistik... 3 Overgangsfrekvenser

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Årsrapport 2013. Studievalg København

Årsrapport 2013. Studievalg København Årsrapport 2013 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer...3 2. Studievalg Københavns statistik 2013...3 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013...

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Årsrapport 2016 Studievalg Fyn

Årsrapport 2016 Studievalg Fyn Årsrapport 2016 Studievalg Fyn Studievalg Fyn Amfipladsen 6 5000 Odense 6550 1060 fyn@studievalg.dk Årsrapport 2016 Studievalg Fyns årsrapport er udformet efter et fælles koncept for Studievalgcentrenes

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Profilanalyse af ungdomsårganges uddannelsesniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010

Profilanalyse af ungdomsårganges uddannelsesniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010 Profilanalyse af ungdomsårganges sniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010 Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning og konklusion... 3 1.1 Sammenfatning af resultater for perioden 2008-2010 for Assens

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

evejledning erfaringer fra det første år

evejledning erfaringer fra det første år evejledning erfaringer fra det første år Kirsten Hahn Larsen, leder af evejledning Kirsten.hahn.larsen@uni-c.dk 4174 1600 29. november 2011 2 29. november 2011 3 Hvad er evejledning? Et ekstra landsdækkende

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland 1 Kommentarer/bemærkninger til studievalg statistik (kontaktstatistik og overgangsfrekvenser) Kontaktstatistikker mv. SVN har haft et lille fald (5%) i samlet antal

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010 Workshoppen vil med afsæt i den herskende fastholdelsesdiskurs arbejde med, hvorledes vejledningsfagligheden fastholdes i ungdomsuddannelsernes strategiovervejelser. Hvordan gribes vejledningsopgaven an,

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere