Thylands glemte højskole - Villerup ( ) Af UFFE LARSEN, Bedsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thylands glemte højskole - Villerup (1867-1877) Af UFFE LARSEN, Bedsted"

Transkript

1 Thylands glemte højskole - Villerup ( ) Af UFFE LARSEN, Bedsted De seneste års fremkomst af nye efter- og højskoler i Thy giver en naturlig anledning til at rette blikket bagud for at søge at samle brikker til en mosaik om de frie skolers historie i landsdelen. En artikel i Thisted Dagblad 23. oktober 1982 omhandlede Thys højskoler gennem tiderne, men var især en grundig beskrivelse af Hundborg Højskole ( ). Den ældste, Villerup Højskole, levnes kun få linjers omtale, fordi man kender så lidt til dens virke. Denne konklusion holder også stik efter forsøg på at gøre studier i marken, det vil sige udspørge egnens ældre beboere med evne til at fastholde og videregive mundtlige overleveringer. Faktisk er kendskabet til skolen så ringe, at det må provokere til lokalhistorisk forskning. Hvad var det for en skole? Hvordan var personen bag den, forstander Klausen? I 1850 erne voksede der højskoler frem overalt i landet. Størst og blandt de mest ansete var i mange år Hindholm på Sydsjælland. I vinteren sad der tidligere Hindholm-lærere som forstandere på 8 højskoler rundt i landet, blandt andet på Villerup i Thy. Villerup Højskole oprettedes i 1867 med seminarist Karl Klausen som forstander. I et forsøg på at finde karakteriserende oplysninger er der foretaget en gennemsøgning af månedsskriftet Hindholm, årgang I vinterhalvåret ansattes på Hindholm to nye lærere, den ene var lærer Clausen fra Kjerteminde. I sommeren 1866 startede på Hindholm en skole for piger af bondestanden med blandt andre Clausen som lærer. Samme sommer bringer tidsskriftet Hindholm en artikel Forår i Danmark - underskrevet Klausen. Navnet staves skiftevis med C og K i forskellige kilder. Artiklen er præget af de nationale følelser efter nederlaget i 1864, men den afslører også tanker og følelser, der kan fortælle noget om den mand, som senere skulle blive Thys første højskoleforstander. Indledningsvis citeres Grundtvigs Fæderneland, som paa Afgrundens Rand og senere udtrykkes, at de gamle trygt kan lægge sig til hvile med vished om at Danmarks og Frihedens Sag er lagt i gode Hænder, i Sønnernes faste og Døtrenes bløde Hænder. Endvidere siges det, at Tiden snart er kommen da Manden vil værdige Kvinden mere Opmærksomhed end hidtil og tage med paa Raad i lidt mere, end hvad der netop angaar Bagning og Brygning. Manden vil dog vedblive at være Hovedet og Kvinden billedlig talt vedblive at være Hjertet. Lad da Hoved og Hjerte være lige gode om Frihedens Gaver, saaledes at de begge kunde udvikle sig frit, og da i Pagt med hinanden udgiøre et sandt menneskeligt og kristeligt Ægteskab. Og naar Manden er vidne til den blide Alvor, hvormed Kvinden indgyder den Unge Kjærlighed til Gud og Kongen, da vil han selv glæde sig derover, og da vil hun ikke være langt fra at kunde overbevise ham om, hvad der er hendes egen urokkelige Tro, at: Vi har endnu det Bedste tilbage; Det laa gjemt hos den Gamle a f Dage. I november 1866 omtales Clausen som lærer i dansk og engelsk. I november 1867 står der i Hindholm. Hr. Clausen har selv begyndt en Højskole i Thy. Forstander Klausens første ansøgning om statstilskud findes på Rigsarkivet. Det gengives her i noget forkortet form: Til Cultusministeriet. Undertegnede Karl Klausen har oprettet en Folkehøjskole i Villerup By ved Vestervig. Skolen begyndte den 1. November 1867 med et halvaarligt Cursus for voxne Bønderkarle og talte da 12 Elever med 1 Lærer. Sidstafvigte 1. Maj aabnede jeg et Cursus for voxne Bønderpiger, der blev besøgt af 7 Elever. Herved havde jeg Bistand af min Hustru, der i 3 Aar har været Lærerinde ved Holsteinsminde Institut (Hindholms pigeafdeling) i Sjælland. Jeg har været Lærer paa Hindholm Højskole fra 1. November 1865 til 1. November 1867 og blev af Herr Stephansen (Hindholms forstander) anbefalet til Thyboerne. Undervisningsfagene er: Historie, Geografi, Dansk, Physik, Chemi, Geometri, Tegning, Skrivning, Regning, Landmaaling, Nivellering, Jordbundslære og Sang. En Aften i hver uge (Onsdag) holder jeg offentlig Foredrag for Omegnens Beboere, og gaar da især ud paa at give dem Lys i Fædrelandets og Kirkens Historie, og disse Aftenmøder lader til at vinde mere og mere Interesse. - Læreren i Randrup (Vestervig Sogn) Herr Nielsen, der har frekventeret Landbohøjskolen, har af og til understøttet mig ved Undervis ningen - - Ved en Del af Thyboernes Bistand blev jeg i Sommer ved Aktietegning sat i Stand til at kjøbe Stedet, hvori Skolen holdes, for Rd. og har indrettet Plads til 25 Elever. Til Foraaret agter jeg med Guds Hjælp at udvide Localet ved Tilbygning. - - Jeg har af mine egne Midler anvendt Rd. paa Skolen, men mangler endnu adskilligt, som er nødvendigt ved Undervisningen, som physiske og chemiske Apparater. - - Jeg vover allerunderdanigst at bede det høie Ministerium at bønhøre dette Andragende (om statsstøtte). Villerup pr. Vestervig den 15. Dec Allerunderdanigst, Karl Klausen Forstander, Seminarist. Forstander Stephansens vedlagte anbefaling karakteriserer Klausen med vendinger som retsindig Tænkemaade - flittig og med folkeligt Sind - Dygtighed som Faglærer - har erhvervet sine Medlæreres og Lærlingernes Agtelse - Han vil samvittighedsfuldt, med Iver og Dygtighed virke for denne Sag. Dateret den 10 Juni 1867.

2 Provst Ingerslev, Vestervig, (tilsynspligtig) medsender en meget varm anbefaling, der vidner om personligt venskab mellem forstanderparret og provsteparret. Formanden for Vestervig Sogneråd giver sin anbefaling efter besøg på skolen. Skoledirektionen for Hassing-Refs Herred videresender ansøgningen med anbefaling (dateret 6. marts Fibiger, Neergaard). Den 28. februar 1870 afsender forstander Klausen igen en ansøgning til ministeriet med anmodning om støtte. Heri skriver han bl.a.: Jeg skal endvidere tillade mig at anføre, at ifølge en fra mig udgaaet offentlig Indbydelse, samledes et Antal Almueskolelærere i Østervandet Skole pr. Thisted afvigte Mai Maaned, hvor jeg da talte for Nødvendigheden af en mere udbredt Kjendskab til Agerdyrkningskemien, hvilket havde tilfølge, at 6 af de tilstedeværende Lærere lode sig indtegne til at tage Undervisning i nævnte Fag, for siden at indføre samme saavel i Børneskolen som is ær ved Vinteraftenskolerne paa Landet. Min Skole (i Sommermaanederne) for voksne Bønderpiger, hvis Undervisning nærmest ledes af min Hustru har efter Omstændighederne havt god Fremgang. Provst Ingerslev anbefaler ansøgningen (4. marts 1870) og bruger bl.a. følgende vendinger: - - Da han (KK) i økonomisk Henseende har meget at kæmpe med, er der al Grund til hjertelig at unde ham enhver Understøttelse - - påskønner værdig Virksomhed - - unge Mennesker, der nyder hans Vejledning ere under en i det hele god og ønskelig Paavirkning - Hassing-Refs Herreders skoledirektion anbefaler ligeledes ansøgningen (18. marts 1870) - efter inspektion: Det er os kjært at kunde bevidne, at vi have faaet Indtryk af at Læreren med Flid og Alvor leder den Sag, han har taget i sin Haand. - Navnlig viser de stor Dygtighed i Kort- og Bygningstegning og i mathematisk Be regning. (Underskrevet af Fibiger og Nedergaard). Folketællingen fra 1870 giver et konkret billede af højskolehusstandens sammensætning. Kun 8 af navnene har vedføjelsen skoledis cipel, men der kan godt have været flere elever, muligvis hjemmeboende. Husstanden består af (navn-alder-fødested-stilling): Karl Klausen 40 - Nyborg Husfader, skoleforst. Martha Larsen Worm Skallerup, Mors - Husmoder Johanne Ane Yde Harring Sogn - Kokkepige Marie Madsen 17 - Hassing Sogn - Stuepige Mads Hedegaard Pedersen 15 - Ydby Sogn - Skole-discipel Peder Kristensen 22 - Ydby Sogn - Skole-discipel Niels Nielsen 23 - Udby Sogn - Skole-diseipel Hans Frederik Karl Leerskov Madsen 15 - Helsingør - Skole-diseipel (hjemmehørende i Vang Sogn). Kristoffer Nielsen 19 - Hvidbjerg v Aa- Skole-discipel Kristen Stentoft Holst 17 - Nors Sogn - Skole-discipel Nicolai Laurits Hillmaun Holst 16 - Nors Sogn - Skole-discipel Thomas Josefsen Astrup 15 - Vestervig Sogn- Skole-discipel I udsender kultur- og undervis ningsministeriet et ske ma til alle højskoler - med krav om udfyldelse. Skemaet, som Klausen udfylder for Villerup Højskole, indeholder følgende oplysninger: Skolen fordrer af Eleverne, at de inden Optagelsen maa kunde læse og skrive. Skolens Formaal er at bibringe de Unge et Grundlag for almindelig Dannelse og bibringe dem saadanne nyttige Kundskaber, som de kunde tage imod. Undervisningen meddeles mundtlig og Udenadslæsning bruges ikke. Alle skriftlige Arbejder indføres i en dertil anskaffen Bog. Ugens undervisningsskema indeholder følgende fag og timer: Danmarkshistorie 6 Timer, Verdenshistorie 2, Geografi 3, Jordbrugslære 3, Maskinlære 3, Retskrivning 3, Landmaaling 3, Nivellering 3, Bygningstegning 3, Proportionstegning 3, Geometrisk Regning 3. Desuden 2 Gange ugentlig uden for de fastsatte Timer, Stiløvelser. - Af håndbøger bruges: Kofods Verdenshistorie, Barfods, Allens, Saxes, Holbergs Danmarkshistorie, Holtens Fysik, Erslevs Ge ografi og Johnstons Agerdyrkningskemi. - Skolen er i besiddelse af fysiske, kemiske, landmålings- og nivelleringsapparater. - M. Kjerkegaard nævnes som privatlærer, og mejeriassistent Legaard har haft en række foredrag (2 timer ugtl.) elever har besøgt skolen i 2. halvår. Af dem var de 2 under 18 år, 19 var år og 3 var over 25 år. 13 elever var fra gårdmandshjem, 7 fra husmandshjem og 4 fra håndværkerhjem. 19 elever var fra Thisted Amt, 3 fra Ringkøbing Amt, 1 fra Odense Amt og 1 fra Præstø Amt. Sidste sommer har der været 15 elever (piger). 11 elever var under 18 år, 3 var år og 1 var over 25 år. 4 var fra gårdsmandshjem, 9 fra husmandshjem og 2 var fra håndværkerhjem. Alle pigerne var fra Thisted Amt. Skemaet suppleres med følgende: Der holdes hver 2. Søndag Aften offentlig Foredrag, som har været besøgt af Omegnens Beboere, ofte talrigt. Skolens Lokale har været overladt Indre Missions Prædikanter til Forsamling. Disse Forsamlinger har undertiden været besøgt af henved 600 Mennesker(!) Villerup Folkehøjskole d. 10. Jan. 1877, K. Klausen, Forstander. Som et notabene er tilføjet: Den Tilsynsførende, som det høje Ministerium maatte behage at sende for at undersøge min Skole, skal jeg selvfølgelig gjøre bekendt med alle Skolens Details. Følgeskrivelsen fra skoledirektionen for Hassing-Refs Herred lader formode, at direktionen ikke har været på inspektion for nylig: - - tillader os at ytre, at det ikke er os andet bekjendt, end at bemeldte Skole fremdeles føres som hidtil væsentligst som Kundskabsskole (de rent grundtvigske som Galtrup på Mors benævntes vækkelsesskoler) og formene vi at kunde anbefale det ansøgte. I 1876 udpegede ministeriet teologen dr. Mathias Steenstrup som tilsynsførende med folkehøjskolerne. Om Steenstrup skriver Roar Skovmand: Skønt hverken venstremand eller grundtvigianer kom han hurtigt til at forstå disse skoler, måske bedst de grundtvigske. Han blev højskolernes bedste talsmand. Det kan her bemærkes, at den første indre missionske højskole først startede sin virksomhed i Det var i Nr. Nissum. I sommeren 1877 nåede Steenstrup til Villerup og skriver denne rapport, dateret 17. juni 1877: Villerup Sommerskole for Piger. Der skal i alt have været 14 Piger i Sommer, hvoraf Halvdelen hører hjemme i Omegnen (indtil 3/4 Mils Afstand). Nogle vare først i Juli gaaet hjem til Høbjergning. Den Dag, jeg besøgte Skolen, var der højest 10 til Stede, af hvilke et par hentedes fra Hjemmet. De

3 fleste vare under 18 aar (i Fjor ligeledes de 11 af 15), 1 endog under 16 år. Forstander Klausen opfatter sin Skole som en Kundskabsskole, hvorpaa Skoledirektionens Paategning paa hans Ansøgning af Januar nærmest peger. Paa mig gjorde Skolen et uheldigt Indtryk, men da Forstanderen i nogen Tid har søgt at sælge Bygningen og har rejst om for at finde en Virksomhed i en anden Egn af Landet, er det jo muligt, at Skolen har været drevet med større Slaphed i Aar end tidligere. Imidlertid bliver det i hvilket Tilfælde mærkeligt, at man i en Kundskabsskole selv i Vinterhalvaaret ikke bruger Lærebøger i et eneste Fag. De paa vedkommende Schema anførte Haandbøger bruges af Læreren. En Karl kan en Gang imellem laane en af dem, enkelte kjøbe ogsaa en eller anden Lærebog i et Fag, f.eks. Erslevs Geografi. Pigerne blev i min Nærværelse prøvede i Oplæsning med lidt Analyse, i Retskrivning og i Geografi. De vare i det hele svage, dog læste de ret godt op, men der blev også sagt, at de kom til Skolen med god Færdighed i Læsning. De lærte ikke det mindste af Sætningsdannelsen. I Regning sagde Forstanderen selv, at de var daarlige, men de havde jo heller ikke Brug for Regning. Jeg fik det Indtryk af hans Maade at spørge paa, at det manglede ham selv paa Orden og Klarhed. I Fædrelandshistorie var han kun naaet til Svend Estridssøns Tid. Jeg hørte ham holde et Foredrag om Erik Ejegod, vel flydende og ordrigt, men ikke anskueligt og tiltalende i nogen Retning; et opbyggeligt Foredrag, knyttet til en af Brorsons Salmer var også uden Fynd i Tanker og uden indtrængende Følelse. Forstander Klausen gjorde Indtrykket af en Mand, som uden egentlig at være begavet, havde haft et let Nemme til at lægge sig efter mange, altfor mange Fag, men manglende Sans for at kære tilbunds med Orden. Han syntes heller ikke at være nogen fast Personlighed; han var kommen dertil som enthusiastisk grundtvigianer; nu har han i længere Tid tilhørt den Indre Missionske Retning, og den Indre Mission holder Møder i Skolen. Han er i Aviserne traadt op imod det stærke grundtvigske Røre paa Mors, og har derfor bragt Elever til Skolen fra Modstandere af dette Røre. Jeg kunde mærke, at man i Omegnen ikke stolede paa hans Karakter; han gjaldt ogsaa for magelig. En paalidelig og anset Mand i Egnen erklærede, at havde Skolen været drevet med Dygtighed, vilde den nok have holdt sig. I Sommer havde Klausen kun sin Hustrus Understøttelse til Pigeskolen (foruden et Par Foredrag om Ugen af en Mejerist). Hun syntes at være en alvorlig Kone (tidligere Lærer paa Holsteinsminde), der drev mange Slags Haandgjerningsøvelser med Pigerne, læste for dem, og forsøgte at oplyse dem i Samtaler, f.ex. om, hvad en pige egentlig skal paa en Højskole for. Pigerne kommer nemlig, som mange andre Steder kun for at lære Haandgjerning. Til vinterskolen bruges en fast Lærer; den, der havde været det sidste Vinter, en tidligere Elev paa Staby Højskole, har jeg Grund til at tro var mindre dygtig til en saadan Virksomhed. Stakkels Klausen! Har man trang til at udbryde. Har dr. Steenstrup haft en dårlig dag, eller er det ved helt at gå i opløsning på højskolen? - Der kan kun gisnes om årsagerne, men måske har Klausen i udslag af ægte grundtvigsk-liberalt frisind åbnet skolens døre for den gryende indre missionske bevægelse, som så har taget magten fra ham. Disse missionens pionerer var ofte meget stærke personligheder med et dybt kendskab til den lokale folkekarakter, og det er vel ikke den eneste gang, at én nede fra æ land er kommet til kort i et forsøg på at indføre nyskabelser i Thy. Økonomisk har det - som tidligere nævnt - været 10 svære år for skolen, og Klausens religiøse omvendelse har sikkert betydet, at han har mistet støtten fra de mennesker, der oprindeligt bakkede ham op, bl.a. provst Ingerslev. Måske har fru Klausen som morsingbo haft lettere ved at forstå - og blive forstået - end hendes mand, der havde sin rod i det fynske. Kurverne viser elevtal og stø rrelsen af statstilskud for nabohøjskolerne Galtrup og Villerup. Perioden er lig med Villerup Højskoles levetid. I Stenstrups rapport om Villerup Højskole står der bl.a.: - Han (forstander Klausen, Villerup) er i Aviserne trådt op imod det stærke grundtvigske Røre på Mors, og har derfor bragt Elever til Skolen fra Modstandere af dette Røre. Kurverne viser, at Villerup virkelig gjorde indhug på elevtallet i Galtrup omkring Forhåbentlig kan en senere gennemgang af avisernes læserbreve fra denne periode afsløre ordlyden af Klausens polemiske angreb på grundtvigianerne på Mors. Statstilskudenes størrelse var til dels afhængig af foregående års elevtal. Derfor forløber kurverne over tilskud som forsinkede bølger i forhold til kurverne over elevtal. En kort beskrivelse af forstanderparret findes i Historisk Årbog 1951 (Johannes Thomsen: En gammel Thybo fortæller): Han (Klausen) var Seminarist, meget frisindet og vist ogsaa af dem, der stiller Sagen paa Spidsen, noget ilter af Natur, og han kunde ikke forlige sig med Folkeskolen. Martha havde været paa Kolds Højskole som Elev. De var begge gode Mennesker, der i al deres Færd kun vandt sig Venner. Johs. Thomsen fortæller desuden i sine håndskrevne erindringer: Klausens havde ingen børn, men Klausens mor boede hos dem. Der var karle om vinteren, og om sommeren lige så mange piger. Karlene husker jeg bedst, for de var naturligvis noget urolige. Der var på skolen en stor spisestue og en stor stue til undervisning. Derimod var der kun lidt plads til natlogi, og flere steder var der karle i kost og logi. Vi havde nogle flere gange:

4 Jacob Nørgaard fra Bedsted, samt to karle fra Mors. De hed begge Jens. En gang, jeg gik fra skole, hørte jeg et vældigt spektakel fra højskolen. Da karlene kom om aftenen, fortalte de, at der havde været ildløs, som dog hurtigt blev slukket. Klausen kom tit og talte med far. Der er nu gået over 40 år, og Klausens, der rejste til Randers, er begge døde. I 1870 tegnede en elev på Villerup Højskole, Mads Pejtersen Hedegaard fra Ydby sogn, dette billede af en mølle. En sammenligning med kortet over møllerens jord i Villerup (tegnet samme år, af samme elev) synes at afsløre, at tegningen forestiller Villerup Mølle. Ældre folk, der kan huske denne mølle, mener dog ikke, at den så sådan ud, men hvilken mølle er det så? Villerup Mølle blev nedrevet ca Kort forinden var tre ejendomme blevet solgt til Thomas Thomsen, Grønvang. Af disse ejendomme var møller Jens Gramstrups den midterste, med ca. 6 tdr. bygsædeland. Sidstnævnte oplysninger er givet af Kirstine Pedersen, Vestervig, og Jens Kr. Pedersen, Trankjær. Elevtallet, som skulle indberettes til København, har været grundlaget for, at skolen kunne få tilført den livsvigtige statsstøtte. Om Klausen kun har medregnet fuldtids, voksne elever, kan man ikke kontrollere, men det har nok været nødvendigt at optage meget unge mennesker. Det gjorde Christen Kold forresten også, for som han sagde: 1 8-Aars-Alderen er Storslyngelalderen og Ur- og Pibe-handelens Tid, og da er de Unge allerede blevet mere uimodtagelige for Poesiens Indtryk. Senere skiftede Kold dog mening. Elly Mardahl, Boddum, er under sit arbejde med slægtsforskning stødt på følgende oplysninger med tilknytning til Villerup Højskole. I 1876 sættes den 6-årige Chr. Christensen i pleje hos Jens Winther i Svankjær medbringende en sparekassebog med et ret stort beløb til at føde drengen op med. Da han er 7 år gammel, betales der 75 kr. for at få ham anbragt på Villerup Højskole. I 1892 emigrerer han til Amerika og bliver i en ganske ung alder mejeridirektør. Men det er en anden historie. En efterlysning af oplysninger om højskolen - i form af et læserbrev i Thisted Dagblad - resulterede i en henvendelse fra Eline og Berner Hedegaard, Refs Hedegaard. Her havde man i en kasse på loftet fundet en samling elevarbejder fra Berner Hedegaards far, der var elev på Villerup Højskole i Hans navn var Mads Pejtersen Hedegaard, altså er folketællings angivelse af navnet ikke helt korrekt. Samlingen rummer plancher over foderplanternes kemiske sammensætning ( billedligt fremstillet af K. Klausen, Ville rup ), håndtegnede matrikelkort over egnens landbrugsejendomme, højdekurvekort, nivellering og vinkelmåling af arealer og en del modeltegninger. Materialet tyder på grundig teoretisk undervis ning og gode evner hos den kun 15-årige elev. Om hølskolens lukning beretter Johs. Thomsen (Historisk Årbog 1951). Da Clausen rejste, bad han mig, den læselystne Dreng, komme herop med en Sæk, som jeg fik fuld af Bøger, Blade og Billeder, og denne Sæk trillede jeg ned ad Bakken - jeg, der ikke ejede anden Bog end Valdemar Sejr! I Sækken fandtes Sange af den fynske Ungkarl Mads Hansen. Johs. Thomsens søn, Niels Thomsen, Vestervig, mener ikke, sækkens indhold er bevaret til i dag. Samme kilde oplyser, at forstander Klausen rejste til Randers. Randers Lokalhistoriske Arkiv oplyser, at en skolebestyrer (for en friskole eller en privatskole) Klausen og hustru Martha har boet flere steder i Randers frem til 1891, hvorefter man ikke kan spore dem længere. Da arkivet i Randers ikke har til- og afgangslister, rettedes der en henvendelse til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. I et svar herfra hedder det bla.: Landsarkivet har uden resultat gennemgået dødsanmeldelsesprotokoller fra Randers byfoged og omliggende herreder for perioden Karl Klausen synes således ikke at være død i Randers og omegn i den pågældende periode. (Af og tilgangslister førtes ikke efter 1875). 1. Her lå Villerup Højskole, hvis sidste bygningsdele blev nedrevet ca Her lå Johs. Thomsens gård, hvor flere af højskolens elever var indkvarteret. 3. Her lå Villerup Mølle, der blev nedrevet ca Villerup Hølskole bestod af et langt, gult hus med noget jordslåede mure og spåntag. Oplyst af Niels Thomsen, Vestervig. Efter højskolens lukning var der indrettet 3-4 lejligheder i bygningen. I østenden har der været købmandsforretning, købmand Ole Ringgaard og købmand Bundgaard. Bygningerne blev nedrevet ad flere gange, ca og 1922, og af materialerne blev opført et mindre hus, nu Vestervigvej 9. Sådan ser stedet, hvor Villerup Højskole lå, ud i dag. Billedet er taget fra syd, og den sydvest-nordøst-gående Vestervig - Koldby-landevej ses i forgrunden. Huset til venstre (Vestervigvej 9) blev opført af de sidste rester af højskolebygningen, da denne blev nedrevet i Den jord, der hørte til højskolen, blev solgt til naboejendommen, der ses til højre i billedet (Vestervigvej 11). Hvorfor er der skrevet så lidt fra og om Villerup Højskole?

5 I vore dage viser en højskole sit ansigt, bl.a. ved udgivelse af et årligt elevskrift, men det har økonomien nok ikke tilladt for ret mange skoler i forrige århundrede. Man gjorde som regel også kun lidt ud af at føre statistikker m.m. Dette kan illustreres af en anmærkning på et skema over elevtal m.m. fra Galtrup Højskole på Mors: Forstander Povlsen Dal ser sig ikke i Stand til bestemt at opgive Tallet (på elever over en årrække), men meddeler, at det gennemsnitlige Tal var 30 Karle om Vinteren og 30 Piger om Sommeren. Galtrup (oprettet 1864) og Villerup Højskoler var højskolebevægelsens yderste forposter mod nordvest. Den avispolemik og konkurrence mellem de to skoler, dr. Steenstrup nævner i sin rapport efter besøget i Villerup, kunne være interessant at få fremdraget. KILDER: H. Rosendal: Danmarks Folkehøjskoler og Landbrugsskoler (1894). Roar Skovmand: Folkehøjskolen i Danmark (1944). Ministeriet for Kirke - og Undervisningsvæsenet. 2. kontor: Andragender om Tilskud til Folkehøjskoler og Landbrugsskoler (Rigsarkivet). Månedsskriftet Hindholm, udgivet af Hindholm Folkehøjskole, årgang Johannes Thomsen. En gammel Thybo fortæller (Historisk Årbog for Thisted Amt 1951,side ). Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg og Randers Lokalhistoriske Arkiv samt lokale meddelere takkes for hjælp under arbejdet. (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1983, side 60-71).

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet Medens det er nogenlunde let at danne sig et indtryk af den almene historiske

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

Et samfund med rod i fortiden

Et samfund med rod i fortiden Et samfund med rod i fortiden af Orla Poulsen og Flemming Skipper Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred i 100 år. En beretning om thyboer, der gik praktisk til værket: Det gjaldt først et museum.

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

En ø-skole - 1814 til 1934

En ø-skole - 1814 til 1934 En ø-skole - 1814 til 1934 Lærerne Duus, Munk og Askholm på LYØ Af J ytte Hansen I min tid som lærer på Lyø Skole fra 1979 til 1987 opstod der for mig gennem mit daglige virke i skolen og lokalsamfundet

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Johannes Feldthusen, Høve Frihed under alle forhold Frihed for alle også for de andre

Johannes Feldthusen, Høve Frihed under alle forhold Frihed for alle også for de andre Johannes Feldthusen, Høve Frihed under alle forhold Frihed for alle også for de andre ved Frode Engbæk 3 af 43 sider Indholdsfortegnelse Forord 5 Johannes Feldthusens barndom og ungdom 7 Anne Nielsens

Læs mere

Foredragsforeninger i Thy

Foredragsforeninger i Thy Foredragsforeninger i Thy af Svend Sørensen Artiklen sætter foredragsforeninger i et historisk perspektiv, og med udgangspunkt i Hillerslev- Kaastrup Foredragsforening gives et signalement af deres virksomhed.

Læs mere

Stine Kudsk fra Nors - en klog og forstandig kone Svend Sørensen

Stine Kudsk fra Nors - en klog og forstandig kone Svend Sørensen Stine Kudsk fra Nors - en klog og forstandig kone Svend Sørensen I Over 200 år var der i Thy en ubrudt række af kloge folk, som gav deres erfaringer videre til hinanden. Det startede i Vang og blev ført

Læs mere

ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum

ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum ROMU 2010 Årsskrift fra Roskilde Museum Bager bliv ved din ovn! af Søren Moses 7 Når man søger informationer om møllefæsterne, som i 1800-tallet stod for den daglige drift af Tadre Mølle, hører det til

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

Der var seks ansøgere Da Thisted første gang havde brug for en havnefoged JENS OLE PETERSEN, THISTED

Der var seks ansøgere Da Thisted første gang havde brug for en havnefoged JENS OLE PETERSEN, THISTED Der var seks ansøgere Da Thisted første gang havde brug for en havnefoged JENS OLE PETERSEN, THISTED Thisted Havn var blevet anlagt 1. Den 25. maj 1840 blev den første pæl drevet ned og allerede den 4.

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

LOKALHISTORISK FORENING OG ARKIV

LOKALHISTORISK FORENING OG ARKIV LOKALHISTORISK FORENING OG ARKIV FOR GL. BJERGSTED KOMMUNE Nr. 2 Juni 2011 Årgang 31 Lokalhistorisk Forening og Arkiv Bjergsted ISSN 1902-567X99 Indhold: Siden sidst Anetavle for Christian Olsen, Bjergsted

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Ranum Seminarium 1848-2011

Ranum Seminarium 1848-2011 en beretning fra en udkant midt i verden Ranum Seminarium 1848-2011 af Hans Støttrup Jensen en beretning fra en udkant midt i verden Ranum Seminarium 1848-2011 af Hans Støttrup Jensen Formuleringen en

Læs mere

Flere end Askov. - højskoler i Ribe amt. Af Verner Bruhn

Flere end Askov. - højskoler i Ribe amt. Af Verner Bruhn Flere end Askov - højskoler i Ribe amt Af Verner Bruhn Det er i sidste halvdel af 1860erne at Danmark for alvor bliver et højskoleland. Før 1864 var der oprettet 15»bondeskoler«, men derefter gik det stærkt.

Læs mere

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard.

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard. Mit Ur Af Aage Mikkelsen, Silkeborg Denne overskrift har ikke noget at gøre med hvad klokken er. Derimod har overskriften noget at gøre med, at jeg gerne i det efterfølgende vil prøve at skrive noget om

Læs mere

TO SEMINARIEFORSTANDERE

TO SEMINARIEFORSTANDERE 1 TO SEMINARIEFORSTANDERE LUDVIG CHRISTIAN MÜLLER OG HANS JØRGEN MARIUS SVENDSEN ved CHRISTIAN HAUCH MED 2 PORTRÆTTER VED UDVALGET FOR FOLKEOPLYSNINGS FREMME KØBENHAVN I KOMMISION HOS G. E. C. GAD 1920»Folkelæsning«Aargang

Læs mere

Friskolelærer P. Smidts erindringer

Friskolelærer P. Smidts erindringer Friskolelærer P. Smidts erindringer Begyndelsen af P. Smidts Erindringer findes i Sønderjydsk Maanedsskrift Nr. 3 og 4 for 1950. Han var f. 24. Septbr. 1842 i Uge i Sønderjylland og fik sin Læreruddannelse

Læs mere

Christen Skræp. Livserindringer. Albjerg, september 1926

Christen Skræp. Livserindringer. Albjerg, september 1926 Christen Skræp Livserindringer Albjerg, september 1926 Christen Skræp Livserindringer Side 2 af 42 Indholdsfortegnelse. Forord 4 Min farfar Christen Hansen Skræp og hans slægt 5 Bedstefars skoletid og

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

U ngdomsskolens oprindelse

U ngdomsskolens oprindelse U ngdomsskolens oprindelse AF SØREN EHLERS Loven om den kommunale ungdomsskole blev vedtaget af folketinget i 1942. men selve skoleformen er ældre, idet de første kommunale ungdomsskoler startede deres

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Niels Sodborg Lærer og lokalhistoriker på Hannæs 1892-1943 Ingvard Jakobsen

Niels Sodborg Lærer og lokalhistoriker på Hannæs 1892-1943 Ingvard Jakobsen Niels Sodborg Lærer og lokalhistoriker på Hannæs 1892-1943 Ingvard Jakobsen I år er det 90 år siden, at Historisk Samfund for Thisted Amt blev stiftet. 3 år senere, i 1906, begyndte samfundet at udsende

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere