Genforeningsmindesmærkerne i Thisted Amt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genforeningsmindesmærkerne i Thisted Amt."

Transkript

1 Genforeningsmindesmærkerne i Thisted Amt. DER er siden Genforeningen rejst i Hundredvis af Mindesmærker, Tallet ligger omkring 400. Ejendommelige og smukke Mindesmærker. Ejendommelige, idet de fleste Mindesmærker plejer at være af en ganske anden Art; rejst til Minde om fremragende Personligheder, Førere, Krigsbegivenheder o. l. Genforeningsmindesmærkerne er paa sin Maade Sejersminder; men af en hel anden Betydning end f. Eks. Krigsmonumenterne. Her fortælles om den vidunderlige Sejr i 1920, som vil staa med gylden Skrift i vort Fædrelands Historie; og de vidner om hvad Folkekraft og Folkedaad, skabt af de to stærkeste og værdifuldeste Egenskaber i dansk Folkekarakter: Trofasthed og Hjemkærlighed, formaar. De er ikke rejst til Minde om en enkelt Persons Værk, men om de Tusinde Hjems Værk og Virke. Intet andet Land bar noget tilsvarende; det eneste, som i nogen Maade er i Slægt hermed, er det norsksvenske Mindesmærke om Freden i 1905, rejst saaledes, at den ene Halvdel af Monumentet staar paa svensk og den anden Halvdel paa norsk Grund. Men ikke alene ejendommelige ogsaa smukke er disse Mindesmærker, som de staar paa bred Fod ud over Landet, rejst af Folkets jævne Lag; deres Skønhed og Kraft er Enkelthed og Troværdighed. De fleste Genforeningsminder er rejst i Enighed og Fællesskab af Sognets eller Byens Folk, og staar som Følge heraf i Reglen midt i Landsbyen, ved Forsamlingshuset, paa den gamle Kirkepold, Pladsen foran Kirkegaardslaagen, eller paa den fordums Bystævne-Plads, som igen har ført til, at Minde og Plads er formet som midalderligt Bystævne Ikke saa faa Steder har man fyldt gamle stinkende Gadekær eller Branddamme, Nutids Køkkenmøddinger, hvor Landsbyens Ragelse til liden Pryd, men stort Bedærv laa henslægt. Mange Enkeltmænd har dog ogsaa rejst Genforeningsminder, og flere har senere, naar Mindet var færdig og Arbejdet gjort, skænket det til Sognet, Byen eller en Forening. Det mest imponerende er rejst af Gaardmand Peter Madsen Petersen, Stabrand paa Djursland, som har genopført en gammel sløjfet Kæmpehøj, hvilket har taget Maaneders Arbejde, rejst en Mindesten paa Højen og indhugget et Vers, hvorom P.M.P. selv siger, at det kom af sig selv, medens han arbejdede paa Højen. Og da det hele var færdig blev det tillige med 1 Td. Land skænket til Sognet. Et vældigt Arbejde, en betydelig Gave! Det kostbareste rejst af Direktør Fr. Hansen, Helsingør, en 7 m høj Obelisk til ca. 10,000 Kr. Det ejendommeligste findes i en stor Kæmpesten midt ude i det rindende Vand i Tostrup Aa, hvor der af en ung Mand er indhugget: Sønderjylland 9 / 7 - vundet - Ikke af saa faa Foreninger: Borger, Foredrags, Ungdoms, Landbo, Husmands og lign. Foreninger; ved flere Børnehjem og mange Skoler, særlig Højskoler, er der rejst Mindesten; i Almindelighed slæbt dertil af Skolens Elever. Mange kønne Historier, gamle Sagn o. lign, knytter sig til flere af Stenene, der tidligere har været Skelsten, Offersten, fra en Jættestue e. l.; ligeledes kan der fortælles en Uendelighed af morsomme og kønne, ja næsten rørende Træk om Rejsningen af de ofte mægtige Granitkolosser. Den største, Esterhøjstenen paa Sjælland, er paa cirka 25,000 kg. Med enkelte Undtagelser er alle Minderne Natursten, hvis Udsmykning for de flestes Vedkommende indskrænker sig til Indskriften. Denne kan saa til Gengæld være meget smuk; enkelte Steder indhugget med de ældste danske Runer. En Krone over et kongeligt Chr. IX. eller Chr. X er dog ret almindelig; ofte i Tilknytning til Aarstallet Det danske og slesvigske Vaabenskjold findes paa over 20 Sten. Mange smukke Billedsymboler kan nævnes: En Stjærne, en Firkløver, en opgaaende Sol, Haabets Anker i Kærlighedens Ring, en brudt Lænke, Guldhornene, to mødende Hænder o. l. De indhuggede Symboler saa vel som Indskrifterne, der ofte er hentet fra et kendt Digt eller en folkelig Sang, er som Helhed jævne og smukke, sande og troværdige! Skal der saa til Slut i denne Oversigt over Danmarks Genforeningsmindesmærker, der tillige her er brugt som Indledning til Thisted Amts Genforeningsminders Historie, svares paa hvor mange Minder der er rejst, kan der ikke svares nøjagtig, da der ikke findes nogen samlet Fortegnelse over disse Mindesmærker. Undertegnede har faaet nogenlunde fyldig Kendskab til og Oplysning om ca. 320; men der findes mindst 400. Jeg haaber i Løbet af Sommeren 1925 at kunne faa indsamlet Oplysninger om de resterende; for derefter at forsøge og skrive deres samlede Historie. Her i Historisk Aarbog skal Thisted Amts Genforeningsminders Historie meddeles i alfabetisk Orden: Genforeningsstenen i Fjerritslev. Den største Sten, en Kæmpe paa 10,000 kg, er rejst paa Fjerritslev Kirkegaard til højre for Fliserækken op til Kirkens Indgangsdør. Stenen staar smukt med en Rosengruppe foran, indrammet af en Ligustrumhæk. Soklen søges dækket af Vedbend, og bag Stenen er

2 rejst en Flagstang. Stenen er fundet paa en Mark Nord for Kirkegaarden, Syd for Byen. Transport og Opsætning besørgedes pr. Blokvogn fra Aalborg ved Brøndborer Kristensen, Fjerritslev Mark. Billedhuggerarbejdet er udført af Roulund & Co., Aalborg. Og Inskriptionen forfattet af daværende Manufakturhandler Kristensen, Fjerritslev, som ved en udskrevet Konkurrence af et Udvalg, bestaaende af 5 af Byens og den nærmeste Egns Mænd, fik antaget Verset, som er indhugget i Stenen: TUNGT I TRANGE TIDER TRAADTES SORGFYLDT STI DAG FOR DANMARK LYSTE. NATTEN DROG FORBI. Samme Udvalg, som valgtes ved et offentligt Møde, hvortil alm. Indbydelse udgik, lod Kirkebestyrelsen værner om og vedligeholder Monumentet. Genforeningsstenen i Flade. Da det efter Afstemningen i Sønderjylland var bestemt, at den nordlige Del af Sønderjylland skulde genforenes med Moderlandet, traadte paa Initiativ af Gaardejer Niels Bukh i Flade en Kreds af Mænd sammen for at drøfte Muligheden af Rejsningen af et Mindesmærke, der skulde vise Glæden og Taknemmeligheden over Sønderjydernes Trofasthed. Der var god Stemning for Sagen, og en Mængde Bidrag blev tegnet til at afholde Udgifterne. Stedet, hvor Stenen skulde rejses, blev midt i Byen paa en aaben Plads; Stenen blev taget ved det nordvestlige Hjørne af Kirkegaardsdiget; og det meste Arbejde udført af unge Mænd fra Sognet. Stenen blev rejst paa en Stendysse og indhegnet. Den blev ført paa Plads den 20. Juni Indskriften er: Minde om Genforeningen Under Stenen blev lagt en Flaske indeholdende Oplysninger om Dato, Aar og Anledning til Stenens Rejsning, samt et Vers, forfattet af Højskolelærer Peder Bukh, Ollerup: Tabt, kan atter vindes, gemt, kan atter findes. Vi som vandt, og I som finder sammen knytter vore Minder. Galtrup Højskoles Minde- og Genforeningssten. Genforeningsstenen i Fjerritslev Indsamlingslister cirkulere, hvorved Midlerne fremskaffedes; ligesom de ordnede alt vedrørende Stenens Rejsning og Afsløring. Denne fandt Sted 26. Juni 1921 med Gudstjeneste ved Provst Chr. Bech, Kollerup; Fjerritslev Spejderkorps og Frivillig Drengeforbund paraderede, hvorefter der var Afsløringshøjtidelighed ved Realskolebestyrer, Pastor B. Thorlacius Ussing, Fjerritslev. Umiddelbart, herefter var der fælles Kaffebord for alle, der vilde deltage. Her holdt Lærer Hedelund, Aalborg, Festtalen, og Thorlacius-Ussing reciterede et novellistisk Essay over Indskriften: Tungt i trange Tider, som senere har været aftrykt i Fjerritslev Avis, Thisted Amts Tidende og Landmandsalmanakken for 1923; hvor der er Illustrationer af Poul Steffensen. Denne Sten er en dobbelt Sten, idet den staar som Mindesten over Højskolens Grundlægger A. Chr. Poulsen Dal, der i 1864 aabnede Galtrup Højskole, og tillige Mindesten om Genforeningen. Dette er dog slet ikke noget enestaaende. Der findes f. Eks. dobbelte Sten ved Vestbirk Højskole, Pjedsted Kommune- Skole, paa Aalborg nye Stadion og Ryes Skanser paa Helgenæs, mindende henholdsvis om de i Verdenskrigen faldne sønderjydske Vestbirkelever, Skolen, en af Christian IV.s gamle Rytterskoler, 200 Aars Jubilæum, Stadions Giver og Aabningen heraf og 75 Aars Dagen for de i 1849 af General Rye opførte Skanser. Om Stenen fortæller forhenværende Højskoleforstander Jakob Lykke, nu Valgmenighedspræst i Odder, følgende i Galtrup Højskoles Aarsskrift:..... For mange Tusind Aar siden er den af den store Isbræ bleven baaret fra Norge ned til Solbjerg Kær ved Præstbro. Der laa den nu paa Bunden af den

3 dybe Grøft ( Aaen ), mere end halvt skjult af Brinkens Sand og Tørvejord. Allerede i flere Aar havde jeg gaaet og haft et godt Øje til den Sten, men først for et Aars Tid siden fik jeg spurgt Ejeren af det paagældende Kærskifte, Gaardejer Poul Jensen i Solbjerg, om vi maatte faa den op i Højskolens Have til en Mindesten for Povlsen Dal. Poul Jensen gav velvilligt sit Samtykke; men jeg tror næsten, det var med et lunt Blink i Øjet. Han vidste jo, at Stenen var en Kæmpekarl og næppe selv vilde kravle op af sit dybe Leje. Op maatte den imidlertid. En hel lille Skare af Højskolens sagkyndigste og arbejdsmodige Venner og Naboer forenede sig til Raad og Daad. Adskillige andre sluttede sig til ved Lejlighed. Og om Aftenen d. 10. Juni løftedes Stenen paa en Blokvogn og førtes med et mægtigt Menneskeforspand op til Højskolens Have. Indskrift. Men det kostede unægtelig meget Hovedbrud at finde en Løsning, og den, vi saa endelig blev staaende ved, var vel næppe helt tilfredsstillende. Maaske var Opgaven, i sig selv uløselig. Og dog kunde vel den Omstændighed, at Povlsen Dal netop begyndte sin Skolegerning her i 1864, gøre det naturligt for os, som fik det Morgengry, der ved Guds Hjælp kan blive til en ny Dag for Danmark, paa en Gang at mindes ham og alle de mange andre, der under Nederlagets Aftensky viede vor gamle Mor deres Manddomskræfter. Stenen, som blev afsløret ved Højskolens Elevmøde d. 27..Juni 1920, bærer følgende Indskrift forfattet af Jakob Lykke: A. CHR. POVLSEN DAL AABNEDE SIN HØJSKOLE HER MINDES SKAL I MORGENGRY DE, SOM UNDER AFTENSKY VILDE VÆRE MED AT BÆRE DANMARK IND I DAGEN NY REJSTE VENNER AF SKOLEN DENNE STEN. Genforeningsstenen i Karby. Genforeningsstenen i Galtrup Naar Ringer og Graver Niels Holst, Øster Jølby, var saa optaget af Transporten, at han i sin Ivrighed kørte over sin egen Træsko, saa den aldrig blev til Træsko mere, og Lilletaaen blev knust, hvilket desværre senere havde de alvorligste Følger, kunde der maaske allerede deri ses og anes en vis Skæbnens Tilskikkelse, at Ringer og Graver var særlig udsat; thi i Bjerreby ved Hjørring maatte nævnte Embedsmand lide samme Overlast. Dog, da han dér øjeblikkelig opløftede et frygteligt Klagehyl, indskrænkede Ulykken sig til en smadret Træsko. Klage og Veraab reddede Lilletaaen. Samme Sted havde man 4 Spand Heste som Tilskuere, medens Folkemængden sled og svedte ikke Angstens, men Slidets dyre Sved. Det var jo til Minde om Povlsen Dal, vor store Sten skulde rejses. Saaledes havde min Tanke været allerede for flere Aar siden, og det var for dette Øjemed, Poul Jensen gav os Lov til at tage den. Men nu faldt det jo saa, at vi netop i Aar 1920 her som overalt i Landet havde noget andet stort og glædeligt at mindes: Sønderjyllands Genforening med Moderlandet. Det laa da nær at prøve paa, om ikke Mindestenen for Povlsen Dal ved sin Indskrift, paa en nogenlunde naturlig Maade, tillige kunde gøres til en Genforeningssten. Der var Plads nok til en stor Stenen, som er en ca. l 3 / 4 m høj paa Forsiden ru hugget Granitsten, staar paa det for Karby Bys Borgere yndede Søndagsopholdssted Aarbjergtaarn, som er en høj og mod Fjordsiden stejl Bakke, der vender ud mod Fjorden som et lille Forbjerg; hvor den stedlige Foredragsforening ligeledes gennem flere Aar har afholdt Sommermøder og Fester. Et Udvalg, bestaaende af Sognefoged Kresten Olesen Steffensen, Gdr. Hans Futtrup og Lærer Frederik Saabye, havde til Opgave at forfatte Indskriften: Minde for Haab om Dannevirke der efter nævnte Udvalgs Mening skal udtrykke varig Glæde over Genforeningen i 1920; men ogsaa ligesaa varigt et Haab om, at Thyras Vold maa komme til at ligge inden for Danmarks Grænser. Dette Haab bør ikke ties til døde, men lægge Opfyldelsen deraf i Guds Haand. Stenen er rejst i 1922 uden Afsløringshøjtidelighed. Beboerne i Karby og omliggende Byer har ydet Bidrag til dens Rejsning, hvorimod Sognets fjærnest boende Befolkning ikke har Del deri.

4 Genforeningsmindet i Nors. Midt i Nors By ligger et Stykke Fælledjord paa ca m 2. Det er en smuk aaben Plads omgivet af Præstegaardshaven mod Vest, Kirkegaarden mod Syd, Skolegaardshaven mod Øst, Villa Tabors Have mod Nord, desuden Mølle, Købmands-, Smedeforretning o. s. v., og Byvejen gaar derfor tæt forbi samme Jordstykke. Da der i Gyldenaaret 1920 rejstes Genforeningsminder trindt omkring i Landet, foreslog Lærer A. C. Jensen Fælledejerne, hvis Formand er Sognefoged Lars Vestergaard, at lade Pletten indrette som middelalderligt Bystævne ganske ligt Bystævnet fra Davinde paa Fyn (se C. C. Larsen: Det d. Landbrugs Hist. samt Landmandsbogen ) og dette Forslag vandt Tilslutning. Sylvesterdag 1920 plantedes et ca. 4 m. højt Lindetræ paa Bystævnets Midte, der forud var kulegravet og kultiveret. Det foregik uden særlige Festligheder, da Dagen ikke var averteret, og da Vejret var daarligt, mødte kun ganske faa af de nærmestboende, der udtalte Ordene: Ledet er i Lave! Sønderjyderne skal ikke blive glemt, og hjalp til med Træets Plantning. Senere er 12 tilhuggede Granisten stillede i Kreds om Træet. 4 smukke Bænke er opstillet med Ryggen til Træet, som Værn for dette, og om Sommeren tillige et yndet Hvilested for gamle og unge. Paa den smukkeste af Stenene blev der sidst paa Aaret 1924 indhugget Genforeningsdatoen: Thorup Genforeningssten staar paa en ryddet Festplads ca. 70 m Nord for Plantørboligen i V. Thorup Plantage. Stenen, hvis Vægt er ca kg, er rejst af Thorup Borgerforening, ligesom fremtidig Vedligeholdelse paahviler denne, hvis Medlemmer gratis har udført alt Arbejde vedrørende Transport og Opsætning. Indskriptionen, forfattet af Lærer Th. Gaardbo, lyder: Trofaste Danske i Udlændigheds Dage Velkommen hjem Velkommen tilbage. Rejst paa Genforeningsdagen Selve Afsløringen fandt Sted ved en lille Festlighed Genforeningsdagen 1920, hvor Pastor Rossen, Thorup, nu i Agerskov, Sønderjylland, holdt Afsløringstalen. Tingstrup Genforeningssten. Stenen er rejst i Skolegaarden i Tingstrup, Thisted Landsogn, ved Hjælp af Bidrag fra Beboerne i hele Sognet. Indsamlingen er foretaget af Gdr. Chr. Back, 15 / 6 Hele Bekostningen ca. 100 Kr. er afholdt af Fælledejernes Kasse, og Fællesejerne vedligeholder Mindet. Sdr. Knudsgaards private Genforeningssten. Gmd. Jørgen Overgaard har paa sin Ejendom, Sdr. Knudsgaard, der er beliggende paa en Bakke mellem to Gravhøje, opstillet en Genforeningssten. Den er rejst paa den mindste af de nævnte Gravhøje i Haven Nord for Gaarden. Det er en ret stor 1½ m. høj, raa og utilhugget Granitsten af en pæn Form, der paa Cementsokkelen bærer Indskriften: Minde om Genforeningen d. 15 / 6 Stenen er ved Foraarspløjningen fundet umiddelbart Øst for Gravhøjen, og blev opstillet og i al Stilhed afsløret Valdemarsdag Genforeningsstenen i Tingstrup Tingstrup, Gartner N. Pedersen, Australiasminde, Tingstrup, og Gdr. Harald Kirkegaard, Faartoft. Disse tre Mænd har ordnet alt vedrørende Stenen fra Begyndelsen til Indvielseshøjtideligheden, der overværedes af en Forsamling paa ca. 300 Mennesker. Denne fandt Sted i December 1920 og foretoges af Amtmand Lehmann, Thisted. Efter Afsløringen samledes de tilstedeværende til Kaffe i Skolens Gymnastiksal, hvor Pastor Møller, Thisted, o. fl. førte Ordet.

5 Stenen er fundet i en nærliggende Grusgrav, og Udsmykningen er foretaget af Billedhugger Jensen, Thisted. Indskriften, forfattet af Gdr. Chr. Back, Tingstrup, og indhugget med runelignende Bogstaver, lyder: Mindes skal i Fremtids Dage Sønderjylland kom tilbage. Under Indskriften findes det slesvigske Vaabenskjold med de to Løver og paa hver Side af Skjoldet Aarstallene , samt Kong C. IX og C. X s Navnetræk. Den fremtidige Vedligeholdelse er overdraget til Kommunalbestyrelsen. Genforeningsstenen ved Ørndrup er rejst paa Møllebakken 47 Fod o. H. Øst for Ørndrup Hovedgaard af Godsejer N. Voetmann, der har overdraget den til Kommunen. Den er ogsaa rejst saaledes, at den staar paa Kommunens Grund, og der er tilført Karby-Hvidbjerg-Redsted Kommunes Forhandlingsprotokol en Sogneraads-Vedtagelse, som oplyser, at Stenen ejes af Kommunen, og denne skal frede herom. Stenen er opstillet, som den er fundet i Bunden af Ørndrups Ladebygning, der indvendig bærer Aarstallet Det er en raa tilhugget Granitsten paa ca. 3 m og godt ½ m i Kvadrat. Den er efter al Sandsynlighed i sin Tid tilhugget til Syldsten til Ladebygningen. Den staar ca. 1 m i Jorden, nedstøbt i et Fundament af Agersten og Cement, saa den flytter sig ikke af sig selv. Indskriften er bestemt af Hr. og Fru Godsejer Voetmann og lyder: Hjørne af den til samme Anlæg hørende Legeplads for Kommunens Børn. Paa Stenens Forside er af Billedhugger Rasmussen, Nykøbing, indhugget følgende Indskrift: Genforeningen Beboerne i Ø. og V. Assels Kommune har rejst Stenen og i Flok og Følge transporteret den paa en Blokvogn fra Findestedet i en Skelgrøft ved Sillerslevøre ca. 2 km fra Øster Assels. Det er en meget anselig Sten, 1,95 m høj, 1,25 m bred og 1 m dyb. Vægten omk kg. Den bærer tydelig Mærke af at være ført hertil i Istidsperioden, da den er slebet eller skuret glat paa den Side, der laa nedad, medens den er ru paa de andre Kanter; den er af Rhombeporfyr, en Stenart fra Kristiania Fjord i Norge. Afsløringen fandt Sted Genforeningsdagen den 9. Juli 1920 og formede sig som en ualmindelig stemningsfuld og smuk Festlighed, der overværedes af en stor Folkemængde. Festen tog sin Begyndelse i Kirken, der var smukt pyntet med Bøgeløv, Blomster og Flag. Gudstjenesten, hvor det for Aalborg og Aarhus Stift autoriserede Liturgi fandt Anvendelse, overværedes af en talrig Forsamling og fik ved Pastor Edslevs tankevækkende Prædiken et overordentlig festligt Præg. Teksten for Prædikenen var Ps. 118, 24-29: Dette er Dagen, som Herren har gjort. Til Festen om Eftermiddagen var alle Kommunens Veteraner (7) og Skolebørnene indbudt. Pastor Edslev, som var den Mand, der bar Hovedparten af Dagens Sønderjylland vundet 1920 N V. J. V. Fra Møllebakken er der en vid og herlig Udsigt til alle Sider, og ved Stenen er anbragt en Naturbænk, der vedligeholdes af Ejeren af Ørndrup. Selve Afsløringen foretoges i al Stilhed og uden generende Deltagere i Højtideligheden af Godsejer Voetmann og hans 14- og 8-aarige Sønner. Godsejeren holdt en lille Tale til sine to Drenge, fortalte lidt af Sønderjyllands Historie og forklarede dem Sagens og Øjeblikkets Betydning..... Det har sikkert for de to unge været en højtidelig Stund og den bedste Historietime i deres Skolegang. Genforeningsstenen i Øster Assels er rejst i et af Købmand N. C. Rasmussen og Hustru i 1913 skænket lille Anlæg, eller rettere i et Genforeningsstenen i Øster Assels Byrder, mindedes i en gribende Tale det store og betydningsfulde, der var sket ved Genforeningen, hvorom Stenen for nuværende og kommende Slægter skulde staa som et Minde. Først ved 11-Tiden sluttede denne vellykkede Fest, der grundet paa Regn for største Delen maatte afholdes i Forsamlingshuset, med at alle marcherede til Legepladsen, hvor Stenen var rejst, med

6 Veteranerne og Musik i Spidsen. Her udtalte Pastor Edslev saa til Slut: Tak til alle, der har været med til at føre denne Sten til Pladsen. Sjælden er vel et fælles Foretagende blevet udført med saadan Lyst, som da vi trak Stenen hertil, og nu staar den her med sine omgivende Sten som et Udtryk for en stor fælles Vilje og tilhører det hele Assels. Den skal tale til Efterslægten som til dem, der er nu, om hvad der skete i det store Aar Han overgav derpaa Stenen til Sogneraadet og Befolkningen med Ønsket om, at der altid maatte blive fredet om den, hvilket Sogneraadet med Tak lovede at efterkomme. Der var ikke til denne sjældne og smukke Fest forfattet nogle Sange, men en Mængde af vore smukke Fædrelandssange blev afsungne. Omkring den store Sten er anbragt en Del mindre, saaledes at hele Mindet kan anvendes som Talerstol ved festlige Sommermøder, idet Taleren staar paa en Stenforhøjning bag den store Mindesten. En Beretning om Stenens Flytning fra Sillerslev til Øster Assels, forfattet af Pastor Edslev, blev i en Flaske anbragt under Stenen og lyder: Denne sten førtes 13. juni 1920 i festligt optog fra Sillerslev til dette af købmand N. C. Rasmussen og hustru til kommunen skænkede anlæg. Arbejdet lededes af tømrer N. P. Johansen, Øster Assels, skipper Niels Dam, Sillerslev, og fabrikant M. Bertelsen, Ørding. I det aar var gaardejer J. Chr. Horsager sogneraadsformand, gaardmændene Niels Bjerregaard, Øster Assels, og A. K. Kristensen, Nørgaard, Vester Assels, sognefogder og L. Edslev sognepræst. Af de mange Ting, der er at glædes over ved Genforeningsmindesmærkerne, hører ogsaa Maaden og Formen, hvorpaa de er rejst: i Enighed og Fællesskab af Sognets og Byens Folk. Der har været Røster fremme om, at det havde været bedre, om de mange Penge, som forøvrigt for en stor Del er frivilligt Arbejde, havde været samlet til et stort og kolossalt Monument, en Triumfbue eller et Taarn i Fællesparken for Eksempel, men det vilde ikke have været i Overensstemmelse med dansk Folkenatur, der ikke har Plads for Turist-,,Attraktioner! Nu staar Minderne der ude over Landet og fører deres jævne, danske og folkelige Tale om at: Brudt og delt kan atter vorde helt. Gyldenaaret, det hvorom Haabets Kærte i et halvt Aarhundrede har brændt i danske Sind, stærkest i Sønderjylland, hvor det blev nynnet over Barnets Vugge, elsket frem i dets Bøn, givet i Eje som en dyr, en hellig Arv, men en Arv, der skulde vogtes, thi det gjaldt jo Sprog, Jord og Liv, kom som den længselsfuldt ventede Genforenings Dag, den skønneste, vi har oplevet. Skibelundstenen siger med Kai Hoffmann: Sværdtid er endt, det er Plovtid paa ny, Vennetid, Frændetid, Grotid og Gry. Vrigsted Efterskole, i Julen Johannes Vellager. (Historisk Årbog for Thisted amt 1925, side 19-34)

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Ribe Amt. Korte historiske Notitser fra. begge forsvundne. Udlængerne staar endnu, en. Kun Forpagterboligen og en Del af

Ribe Amt. Korte historiske Notitser fra. begge forsvundne. Udlængerne staar endnu, en. Kun Forpagterboligen og en Del af Korte historiske Notitser fra Ribe Amt. Lunde Barfred og Lundtang Præstegaard er nu begge begge forsvundne. Udlængerne staar endnu, en tæt ved Lunde Station. og Kun Forpagterboligen og en Del af ny Præstebolig

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Genforeningssten fra 1920 på Lolland - Falster

Genforeningssten fra 1920 på Lolland - Falster Genforeningssten fra på Lolland - Falster En genforeningssten er en sten, der er rejst til minde om genforeningen i. Det danske nederlag til Tyskland i 1864 stod endnu stærkt i danskernes bevidsthed ved

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere

Giv os som Folk den Tugt vi behøver

Giv os som Folk den Tugt vi behøver Giv os som Folk den Tugt vi behøver En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Alle Mand i Gang med at dige

Alle Mand i Gang med at dige Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side 64-70 Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 1943 Den 19. Marts Vandsynsforretning i Draaby paa Begæring af Bager Larsen og Villads Madsen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere