Status over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status 2003. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning"

Transkript

1 Status 2003 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. august 2003

2 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. august 2003 Grundlag Uddannelsesplanen (juni 2001, se bilag 0), som er udarbejdet for Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord af centerleder ved Center for Selvmordsforskning, afvikles over en periode på 3 år, dvs. indtil 1. september Til udmøntning af uddannelsesplanen er der foreløbigt bevilget økonomisk tilskud frem til udgangen af Tilskuddet er på kr ,- til dækning af aktiviteter i forbindelse med uddannelsesplanen og kr ,- til løn (fra 1. september 2001 til 31. december 2003) til uddannelses- og udviklingskonsulent. Der er således i alt bevilliget kr ,- til uddannelsesaktiviteter og løn. Der er p.t. ikke bevilget penge til løn eller aktiviteter for perioden 1. januar 2004 til 31. august Den foreliggende statusrapport dækker perioden fra 1. august 2002 til 1. august 2003 og skal ses i forlængelse af statusrapport pr. 1. august Uddannelses- og udviklingskonsulenten er i samarbejde med centerlederen ved Center for Selvmordsforskning ansvarlig for gennemførelsen af uddannelsesplanen. Arbejdet med planen forløber delvist planmæssigt. Dette skyldes hovedsagligt tre forhold: 1. Flere aktiviteter har vist sig at kræve en del flere tidsmæssige ressourcer end de faktisk afsatte 2. En del institutioner har p. g. a. kraftig omstrukturering ikke haft overskud til at deltage i forsøgs- og udviklingsarbejde 3. Omstrukturering i Center for Selvmordsforskning På grund af en tidsmæssig forskydning af planlagte aktiviteter, er budgetrammen langt fra opbrugt. Center for Selvmordsforskning vil søge Den Sociale Sikringsstyrelse om, at uforbrugte midler overflyttes til perioden Nedenfor følger en redegørelse over: A. Status over arbejdet pr. 1. august 2003 B. Planer for arbejdet frem til 1. august 2004 A. Status over arbejdet pr. 1. august Grunduddannelserne Af uddannelsesplanen (se bilag 0, s. 2) fremgår en lang række grunduddannelser, som er centrale i forhold til læren om selvmordsadfærd. I marts 2002 blev repræsentanter fra 5 prioriterede grunduddannelser (sygeplejerskeuddannelsen, folkeskolelæreruddannelsen og Folkesundhedsvidenskab (prioriteret af Referencegruppen), social- og sundhedsuddannelsen samt pædagoguddannelsen (prioriteret af Center for Selvmordsforskning)) i de tre SafeComm-amter inviteret til seminar om undervisning i selvmordsforebyggelse. Efterfølgende blev der igangsat forsøgs- og udviklingsarbejde på 8 institutioner (4 pædagogseminarier, 3 social- og sundhedsskoler, 1 lærerseminarium (se bilag 1)), som alle har indsendt afrapporteringer indeholdende beskrivelser af: rammerne for undervisningen, tilrettelæggelse af undervisningen, gennemførelse af undervisningen, undervisningsmateriale/litteraturliste, erfaringsopsamling med forslag til justeringer, plan for implementering i egen institution. Efter godkendelse vil afrapporteringerne kunne læses på centrets hjemmeside til inspiration for andre grunduddannelser, der ønsker at udbyde undervisning i selvmordsforebyggelse. Inge Jacobsen,

3 Folkesundhedsvidenskab Centret har ikke modtaget ansøgninger fra Folkesundhedsvidenskab, som på eget initiativ har sat selvmordsforebyggelse på studieplanen. På Syddansk Universitet i Esbjerg har de i undervisningsmodulet "Determinants of Health" indarbejdet to dobbeltlektioner om selvmordsområdet: 1) Teori (Durkheim mv.) 2) Empiri (omfang, udbredelse, risikogrupper, forebyggelsesmuligheder). Der er desuden indarbejdet en række spørgsmål om selvmord i eksamensopgaverne. Flemming Svejstrup, der er deltager i den tilhørende følgegruppe (se nedenfor), underviser på området, og har gennemført ovennævnte undervisningsforløb én gang for hold 2002 med positive evalueringer. Det vil derfor blive gentaget og evt. udvidet for de kommende hold. De studerende gøres endvidere opmærksomme på, at de har mulighed for at vælge Selvmord som emneområde til deres specialer og bachelorprojekter. To studerende fra hold som ikke har fået undervisning i selvmordsforebyggelse, men er blevet orienteret om muligheden - har foreløbig udtrykt interesse for at arbejde med selvmord som bachelorprojekt. Center for Selvmordsforskning vil i så fald blive kontaktet med henblik på vejledning. Sygeplejeskoler Da centret i 2002 ikke havde modtaget ansøgninger til forsøgs- og udviklingsarbejde i selvmordsforebyggende undervisning fra sygeplejeskolerne, og Referencegruppen netop har prioriteret bl.a. sygeplejerskeuddannelsen højt, har der i december 2002 og januar 2003 været afholdt 3 særskilte møder mellem centret og sygeplejeskolerne i hhv. Odense og Svendborg (nu CVSU Fyn) og sygeplejeskolen i Vejle Amt med henblik på at motivere dem til at søge nedennævnte midler. Efter afholdelse af møderne stod det klart, at sygeplejeskolerne har været, og fortsat er under stort pres, dels pga. ny bekendtgørelse, som vanskeliggør deltagelse i forsøgs- og udviklingsarbejde i og med den gamle bekendtgørelse er under afvikling; dels pga. sammenlægninger i CVU, en proces, som dræner skolerne for ressourcer. Møderne resulterede i, at centret modtog en ansøgning på 1 projekt bestående af 3 delprojekter fra Sygeplejeskolen i Svendborg/CVSU Fyn. Derudover har Sygeplejeskolen i Viborg indsendt en ansøgning. CVU-sammenlægningerne kan måske på længere sigt styrke et tværfagligt samarbejde inden for undervisning i selvmordsforebyggelse mellem sygeplejerske-, fysioterapeut-, ergoterapeut- og radiografuddannelserne.(dette er hensigten i den ene af de indsendte ansøgninger). Seminar Der har i marts 2003 været afholdt inspirationsseminar i selvmordsforebyggende undervisning for uddannelsesansvarlige og undervisere fra følgende uddannelsesinstitutioner: Politi, Beredskabsstyrelse, Falck, Kriminalforsorgen, Ergoterapeutskoler, Fysioterapeutskoler, Sociale Højskoler, Diakonissestiftelsen og Psykologi. (se bilag 2 A og 2 B) Forsøgs- og udviklingsarbejde Formålet med seminaret var at igangsætte forsøgs- og udviklingsarbejde i de resterende grunduddannelser omtalt i uddannelsesplanen (s. 2) med det formål, at selvmordsforebyggende undervisning på længere sigt kan blive varigt implementeret i de respektive grunduddannelser. Deltagerne fik på seminaret udleveret ansøgningsskema, vejledning og inspirationsmateriale til det foreliggende forsøgs- og udviklingsarbejde. Der er i 2003 afsat kr ,- til forsøgs- og udviklingsarbejde på uddannelsesplanens budget. Ansøgningsfristen var 12. maj 2003 og følgende insti- Inge Jacobsen,

4 tutioner søgte og fik bevilliget penge: CVSU Fyn, Sygeplejeskolen i Svendborg (3 delprojekter fordelt på forskellige semestre), Sygeplejeskolen i Viborg Amt; Diakonissestiftelsen; Den Sociale Højskole i Odense; Den Sociale Højskole i Århus. Følgegruppe Der har i det forgange år været afholdt 2 møder i følgegruppen i forbindelse med forsøgs- og udviklingsarbejdet samt implementering af selvmordsforebyggende undervisning på grunduddannelserne. Deltagere i følgegruppen (se bilag 3 A) og notater fra møderne (se bilag 3 B og 3 C). Centret har været yderst tilfredse med følgegruppedeltagernes engagement og konstruktive deltagelse i møderne. Det 3. møde, som var planlagt til afholdelse 17. juni, måtte desværre aflyses pga. afbud. Mødet holdes i stedet 30. september 2003, hvor følgegruppen bl.a. skal kommentere de afrapporteringer, som uddannelsesinstitutionerne har indsendt. Følgegruppens kommissorium er at: 1. Følge og kommentere forsøgs- og udviklingsarbejdet med selvmordsforebyggende undervisning på grunduddannelserne. 2. Vejlede og rådgive mht. hvordan implementeringen mest hensigtsmæssigt gribes an. 3. Støtte arbejdet med implementeringen i de respektive uddannelser bl.a. ved at informere relevante instanser. Følgegruppen har løbende kommenteret forsøgs- og udviklingsarbejdet, og båret informationer videre til deres respektive bagland. Følgegruppen har således til fulde opfyldt sit kommissorium. Politisk opbakning Centret har efter anbefaling fra embedsmænd i de tre SafeComm-amter rettet skriftlig henvendelse til amtsborgmestrene og amtsrådene med henblik på at opnå optimal lokal, politisk opbakning til gennemførelsen af uddannelsesplanen. Det har pga. tidsmangel ikke været muligt at følge op på henvendelserne. Sammenfatning I forhold til uddannelsesplanen har centret arbejdet i første og delvis anden fase, idet uddannelsesinstitutionernes geografiske placering og deres organisation ikke umiddelbart stemmer overens med faserne i uddannelsesplanen, f. eks. udbydes Folkesundhedsvidenskab ikke i SafeComm-amter endsige på amtsniveau. 2. Videreuddannelserne Center for Selvmordsforskning har til stadighed presset på for at sætte selvmordsforebyggelse på studieplanerne. Der er fortsat kontakt til DPU i København med henblik på indarbejdelse af selvmordsforebyggende undervisning i masteruddannelsen i Sundhedspædagogik. Herudover er der oprettet kontakt mellem centret og socialoverlæge i Odense Kommune, Elsebeth Stenager, der ligeledes underviser på Medicinstudiet på Syddansk Universitet, Odense. 3. Efteruddannelser/kursusvirksomhed Regionale centre og arbejdsgruppe Ifølge uddannelsesplanen (se bilag 0, s. 6) var det hensigten at oprette tre regionale, murstensløse centre, hvorfra der skulle indgå repræsentanter i en arbejdsgruppe. Denne skulle sammen med Center for Selvmordsforskning stå for udarbejdelse, tilrettelæggelse og revision af kursustilbud på Inge Jacobsen,

5 landsplan. Der har i været mange overvejelser og drøftelser angående regionale centre og arbejdsgruppe. Pga. for få tidsmæssige ressourcer har det ikke været muligt at udarbejde brugbare modeller for oprettelse af regionale centre og følgelig heller ikke at arbejde videre med nedsættelse af arbejdsgruppe. Centret overvejer i stedet mulige, eksterne samarbejdspartnere, som vil kunne løfte den administrative opgave, det er at udbyde kurser. (Se også punkt 3. under B. Planer for arbejdet frem til 1. august 2004). Der har siden uddannelsesplanens tilblivelse vist sig andre muligheder for efteruddannelse, bl.a. et norsk undervisningsprojekt, som kort beskrives nedenfor Inspiration fra Norge Undervisningsprojekt Vivat driver kurset Førstehjelp ved selvmordsfare ved dels at uddanne lokale kursusledere og regionale vejledere med forskellig faglig baggrund, dels at udbygge og understøtte kursusledernetværket dels at videreudvikle og kvalitetssikre kursusoplægget. Førstehjelp ved selvmordsfare er et intensivt, tværfagligt 14-timers kursus, der holdes af 2 kursusledere for maksimalt 24 deltagere (se bilag 4 A). Efter at uddannelses- og udviklingskonsulenten i april 2002 havde deltaget i Førstehjelp ved selvmordsfare i Oslo, besluttede centret at afprøve kurset i Danmark. To norske kursusledere afholdt i november 2002 to dages kursus for 23 danske kursister i Odense. 11 deltagere fra Københavns Amt (bl.a. personer tilknyttet modelprojektet Profylakse gennem uddannelse, omsorg og vejledning opfølgen af selvmordstruede patienter i Københavns Amt) og 12 deltagere fra Områdekontor Rosengård i Odense (herunder personer tilknyttet modelprojektet Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord blandt unge i Odense) deltog i kurset, som fik en overordentlig positiv evaluering (se bilag 4 B og 4 C). Endnu en evaluering, 3 måneder efter deltagelse i kurset, viste, at kursisterne i meget høj grad havde gjort brug af den viden og de færdigheder, de havde fået på kurset (se bilag 4 D og 4 E). Efteruddannelseskurser for folkeskolelærere I forlængelse af centrets spørgeskemaundersøgelse Livsstil og trivsel gennemført blandt 5237 fynske elever mellem 14 og 16 år, har centret udviklet og i marts 2003 afprøvet forskellige kursusmodeller for folkeskolelærere. To modeller blev foretrukket: 1. Et intensivt 5 timers kursus med cases og rollespil 2. Et 3 dages internatkursus omhandlende den samfundsskabte virkelighed, den nyeste forskning vedrørende ungdomsliv, unge og feststoffer, mistrivsel, etik, normer og værdier, samt cases og rollespil Centret har i samarbejde med underviserne evalueret og tilrettet kurserne, der er udbudt på ny. Efteruddannelseskursus for privatpraktiserende psykologer I april 2003 afprøvede centret et to dages efteruddannelseskursus for privatpraktiserende psykologer med yder nr. i Fyns Amt. Formålet med kurset var dels at opkvalificere privatpraktiserende psykologer inden for selvmordsforebyggelse, dels at tilskynde til dannelse af lokale netværk, da det er tanken at udbyde kurserne på amtsbasis. Kurset giver deltagerne merit og er godkendt til følgende af Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser: psykoterapi, børnepsykologi, sundhedspsykologi og psykotraumatologi. Centret har i samarbejde med underviserne evalueret og tilrettet kurset, der foreløbig udbydes endnu 3 gange. Inge Jacobsen,

6 Efteruddannelseskurser for praktiserende læger Centret har i samarbejde med Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd i Odense i september 2002 afholdt et kursus for en 12-mandsforening bestående af praktiserende læger (se bilag 5). Efteruddannelseskurser for andre faggrupper Det har pga. for få tidsmæssige ressourcer ikke været muligt at udvikle og afprøve kurser for bl.a. plejehjemspersonale eller andre faggrupper, der arbejder med risikogrupperne ældre og udsatte børn og unge (jf. Referencegruppens prioritering ved 9. møde) 4. Undervisere og undervisningsmateriale Underviserdatabase I uddannelsesplanen (se bilag 0, s. 6) beskrives et korps af undervisere. For at opfylde dette punkt har centret oprettet en underviserdatabase, hvor rekvirenter på forespørgsel kan blive henvist til relevante undervisere. Der er p.t. 40 undervisere tilmeldt databasen (se bilag 6). Uddannelses- og udviklingskonsulenten bruger en del tid på besvarelse af henvendelser fra forskellige instanser, som ønsker at arrangere temadage og/ eller undervisning i selvmordsforebyggelse. Denne interesse er tiltaget i takt med stigende medieomtale og databasen har vist sig at være et glimrende redskab til at finde frem til mulige undervisere. Intranet for undervisere Der er på i december 2002 oprettet et intranet for undervisere tilknyttet underviserdatabasen. Kun inviterede har adgang til hjemmesiden. Underviserne har her mulighed for at downloade artikler og statistik til undervisningsbrug, kontakte hinanden og udveksle erfaringer i mindre fora, m.m. Arbejdet med hjemmesiden har været meget ressourcekrævende, og det vil fortsat kræve en stor arbejdsindsats for at holde produktet levende. Det er derfor beklageligt, at siden ikke i højere grad benyttes af underviserne. I første omgang blev der indgået en 6 måneders kontrakt med Groupcare med mulighed for forlængelse. På grund af tekniske vanskeligheder hos udbyderen, har centret uden beregning fået 2 måneders ekstra prøvetid. Kontrakten vil løbe endnu et halvt år, og der vil efter en evaluering blive taget stilling til hjemmesidens fortsatte eksistens. Temadag for undervisere Der har den 21. november 2002 været afholdt temadag for undervisere tilknyttet databasen under overskriften Hvor går den etiske grænse for, hvad man kan tillade sig som underviser, når emnet er selvmord og selvmordsforsøg?. I temadagen deltog 30 undervisere tilknyttet databasen, ansatte ved forebyggelsescentrene, deltagere i følgegruppen for undervisning på grunduddannelserne, medlemmer af Referencegruppen og repræsentant fra Referencegruppens sekretariat. Deltagere (se bilag 7 A) og Opsummering af temadagen (se bilag 7 B) Følordning Der er ikke indgået konkrete aftaler om en følordning (se bilag 0, s. 6) mellem nye og mere erfarne undervisere, men på temadagen i november 2002 blev underviserne opfordret til at overvære hinandens undervisning og på den måde udveksle kundskaber og erfaring. Undervisningsmateriale vedrørende efteruddannelser/kursusvirksomhed Rapporter, artikler, statistik og faktahæfter fra Center for Selvmordsforskning indgår som dele af undervisningsmaterialet ved de udbudte kurser. Herudover har centret med tilladelse fra professor Inge Jacobsen,

7 dr. med. Konrad Michel, Schweiz, fået oversat Aeschi-gruppens Retningslinier for klinikere i mødet med det selvmordstruede menneske. Retningslinierne vil fra efteråret 2003 kunne læses på centrets hjemmeside. Referencegruppen har taget initiativ til, at der bliver udarbejdet ledsagemateriale til videofilmen Det Tavse Råb. Uddannelses- og udviklingskonsulenten har deltaget i den nedsatte arbejdsgruppe, der har givet input til udarbejdelse af undervisningsmateriale. På denne måde indarbejdes de hidtidige erfaringer fra grund- og efteruddannelser i materialet, som både rettes mod grunduddannelser, arbejdspladser og målgrupper (fx unge, ældre). Bibliotek Center for Selvmordsforskning har arbejdet videre med oprettelse af eget bibliotek med henblik på en styrkelse af vidensformidling om selvmordsadfærd og forebyggelse til såvel undervisere, studerende, forskere og andre interesserede. På grund af manglende, selvstændig bevilling er biblioteket dog indtil videre langt fra dækkende. Virtuelt bibliotek Der har endnu ikke været arbejdet på oprettelse af et virtuelt bibliotek, men publicerede artikler og faktahæfter kan læses og downloades fra centrets hjemmeside. 5. Handleplaner i gymnasieskolen Efter livlig debat i fagbladet Gymnasieskolen om handleplaner og håndtering af elevers sorg, rettede centret i august 2002 en koordineret indsats mod udvalgte gymnasier. Til trods for at flere gymnasier er blevet kontaktet med henblik på afprøvning af handleplaner har det ikke været muligt at indgå nye aftaler. Gymnasierne har udvist interesse, men har ikke ønsket at deltage i projektet, nogle fordi de mente allerede at være i besiddelse af brugbare handleplaner, andre p. g. a. manglende ressourcer. (Det koster gymnasierne mellem og at gennemføre et temamøde af 4 timers varighed med deltagelse af hele lærerkollegiet = kr pr. deltagende lærer). Der skulle have været gennemført prætest på i alt 6 gymnasier. Til dato er der afholdt prætest på 1 gymnasium. Efter at være orienteret om projektet i anden forbindelse, mente gymnasiepsykologen i Fyns Amt, at handleplaner måske snarere var af interesse for tekniske skoler og produktionsskoler, idet gymnasiepsykologen har oplevet stigende efterspørgsel på redskaber til håndtering af sorg, krise og selvmordsadfærd fra netop disse institutioner. B. Planer for arbejdet frem til 1. august 2004 Under forudsætning af at der bevilliges løn til uddannelses- og udviklingskonsulenten i 2004, og uforbrugte midler fra 2002 og 2003 kan overføres til 2004, vil der i det kommende år alternativt resten af blive arbejdet videre med: 1. Grunduddannelserne Forsøgs- og udviklingsarbejde Med 5 institutioners (2 sygeplejeskoler/cvsu, Diakonissestiftelsen, 2 sociale højskoler) bevilling af midler til udvikling og afprøvning af selvmordsforebyggende undervisning, imødeser centret deres afrapporteringer pr. 19. december Der vil efter afholdelse af erfaringsseminar (se nedenfor) blive taget stilling til, hvorvidt det på baggrund af de allerede indhøstede erfaringer er Inge Jacobsen,

8 muligt at fremkomme med anbefalinger til varig implementering i uddannelserne, eller om det vil være nødvendigt at anbefale yderligere afprøvninger. Følgegruppe Den nedsatte følgegruppe vil fortsat blive indkaldt til halvårlige møder, for at den løbende kan støtte og kommentere forsøgsundervisningen og implementeringen. Plan for gennemførelse af undervisningstilbud Uddannelsesplanen opererer med udarbejdelse af en plan for tidspunkterne for gennemførelse af undervisningstilbudene i forhold til de enkelte uddannelser (se bilag 0, s. 3). Det vil ikke være muligt at udarbejde en sådan plan, da hver enkelt institution udformer egne studieplaner ud fra deres respektive bekendtgørelser. Dette betyder, at undervisning i selvmordsforebyggelse på f.eks. et pædagogseminarium kan variere meget både hvad angår form, tid, indhold og semesterplacering. Dannelse af CVU er under forløbet har yderligere forstærket dette. I stedet for udarbejdelse af en plan forestiller centret sig afholdelse af et erfaringsseminar. Erfaringsseminar og anden fase Centret foreslår, at der i august 2004 afholdes erfaringsseminar for såvel de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i forsøgsundervisning som andre, interesserede grund- og videreuddannelser. På seminaret vil uddannelsesinstitutionerne præsentere erfaringer fra den afviklede forsøgsundervisning (som for flere institutioners vedkommende på det tidspunkt vil være afprøvet og efterfølgende tilpasset flere gange), udveksle erfaringer og fremkomme med anbefalinger til implementering på landsplan. Der er ikke afsat midler til dette seminar på uddannelsesplanens budget, og centret vil derfor ansøge om, at uforbrugte midler anvendes hertil. Et sådant seminar kan tænkes at udgøre uddannelsesplanens anden fase: inddragelse af uddannelsesinstitutioner på landsplan. Tredje fase kan være en ændring af fagenes bekendtgørelser. Gennemførelsen af en tredje fase vil kræve en forlængelse af uddannelsesplanen. 2. Videreuddannelserne Der er fortsat kontakt og dialog med videreuddannelserne, herunder Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet i Esbjerg, masteruddannelsen i Sundhedspædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet i København, Medicinstudiet ved Syddansk Universitet i Odense. Der vil i løbet af efteråret blive taget kontakt til institutionerne m. h. p. studiernes tilrettelæggelse af den kommende undervisning. Erfaringsseminar Relevante videreuddannelser vil blive inviteret til at deltage i erfaringsseminar for grunduddannelserne (se ovenfor). Orienterende møde Derudover planlægger centret i foråret 2004 at holde et orienterende møde med studieledere på relevante videreuddannelser i et forsøg på at skubbe udviklingen i en positiv retning. 3. Efteruddannelser/kursusvirksomhed Regionale centre På grund af manglende ressourcer og set i lyset af de hidtidige erfaringer, hvor det ikke har været muligt at finde løsningsforslag vil der ikke længere blive arbejdet på at finde en model for oprettelse Inge Jacobsen,

9 af regionale centre. En lokal, amtslig forankring af en dansk udgave af Vivat vil i nogen grad kunne dække et behov for netværk og vidensformidling. Arbejdsgruppe På grund af manglende ressourcer vil der ikke blive arbejdet hen i mod nedsættelse af arbejdsgruppe. I stedet vil det allerede eksisterende samarbejde med bl.a. amter og organisationer forsøges udbygget. De amtslige udbydere af efteruddannelse og oplysningsforbund vil blive kontaktet med henblik på evt. indgåelse af samarbejdsaftaler i forbindelse med udbud af kurser. Afprøvning af norsk kursus På baggrund af de positive evalueringer af det norske kursus Førstehjelp ved selvmordsfare har Center for Selvmordsforskning besluttet at indstille til, at der arbejdes hen i mod en dansk anvendelse af det norske undervisningsprojekt Vivat. En dansk udgave af Vivat vil ikke kunne dække hele efteruddannelsesområdet, men vil kunne tilgodese dele af uddannelsesplanens efteruddannelsestilbud, da det tværfaglige kursus både retter sig mod frontpersonale og lægfolk samt ofte afholdes på arbejdspladser. Vivat sikrer afholdelse af et i store træk ens kursus, hvis indhold er afprøvet, evalueret og tilrettet gennem en årelang proces. Referencegruppen vil i august 2003 modtage en indstilling herom fra centret. Efteruddannelseskurser for folkeskolelærere Dagkursus (se bilag 8 A) og internatkursus (se bilag 8 B) udbydes hhv. 4 og 2 gange i efteråret 2003 og foråret 2004, med hel eller delvis deltagerbetaling. Internatkurset afholdes september 2003 i Hvalsø og marts 2004 i Viborg. Dagkurset afholdes på Center for Selvmordsforskning på følgende datoer: 9. september 2003, 6. november 2003, 2. marts 2004 og 22. april Efteruddannelseskursus for privatpraktiserende psykologer Det afprøvede og tilrettede kursus (se bilag 9) udbydes yderligere 3 gange med fuld deltagerbetaling på følgende datoer: november 2003 i Slagelse med privatpraktiserende psykologer med yder nr. i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms amter, januar 2004 i Viborg, Nordjyllands og Ringkøbing amter, maj 2004 i Vejle, Sønderjylland og Ribe amter. Efteruddannelseskurser for praktiserende læger En invitation til seminar for grunduddannelserne, stilet til formanden for Den Almindelige Danske Lægeforening resulterede i 2 uafhængige henvendelser til Center for Selvmordsforskning, hvor konsulenter for praktiserende lægers efteruddannelse efterlyste undervisere i selvmordsforebyggelse. Der afholdes således i november 2003 en heldags workshop om selvmordsforebyggelse ved lægedage. Desuden afholdes i efteråret 2004 en halvdagsseance om psykiatriske sygdomme ved centraliseret kursus for praktiserende læger (se bilag 5). Efteruddannelseskurser for andre faggrupper Centret vil fortsat bistå rekvirenter med at sammensætte kurser og udvælge undervisere. Derudover vil der blive arbejdet hen imod en dansk udgave af det norske undervisningsprojekt Vivat (se ovenfor). Dette kursus vil kunne dække en del af behovet for efteruddannelse. Inge Jacobsen,

10 Generelt om efteruddannelseskurser I forbindelse med kursusafholdelse forestår et stort arbejde med udvikling og annoncering af kurser, reservation af kursussted, kontakt til undervisere, tilmeldinger fra og registrering af kursister, udarbejdelse og fremsendelse af forberedende materiale, m.m. Hvis centret fortsat skal udbyde kurser, bør det overvejes, hvordan det faktiske ressourceforbrug kan tilpasses de dertil afsatte midler (det kræver mere end én ansat at afvikle omfattende kursusvirksomhed ved siden af en række andre projekter), og hvordan denne virksomhed mest hensigtsmæssigt gribes an. Som tidligere nævnt vil de amtslige udbydere af efteruddannelse og oplysningsforbund blive kontaktet med henblik på evt. indgåelse af samarbejdsaftaler i forbindelse med udbud af kurser. Det vil blive undersøgt, om Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) kan være en anden, mulig forankring for efteruddannelse i selvmordsforebyggelse. Inspiration fra New Zealand På 6th World Conference on Injury Prevention and Control, Montreal, Canada (maj 2002) præsenterede repræsentanter fra New Zealand et 3-årigt forebyggelsesprojekt for unge, kaldet Travellers (se bilag 10). CFS har siden opretholdt kontakten med organisationen bag Travellers og planlagt en studierejse til New Zealand i november 2003 med henblik på at indsamle erfaringer til det videre forebyggelsesarbejde. Rejsen støttes af Egmont Fonden som et led i udbygning af CASE (Child and Adolescent Self Harm in Europe). 4. Undervisere og undervisningsmateriale Intranet og underviserdatabase Den oprettede hjemmeside vil blive evalueret på den årlige temadag for undervisere, hvorefter der vil blive taget stilling til hjemmesidens fortsatte eksistens. En fortsættelse af den selvstændige hjemmeside ud over uddannelsesplanens projektperiode vil kræve, at der afsættes midler hertil. Det er under overvejelse at præsentere de mest benyttede og erfarne undervisere på centrets egen hjemmeside, så rekvirenter på forhånd kan orientere sig om fagpersonernes kompetencer. (Børns Vilkår bringer på deres hjemmeside en kort omtale af foredragsholdere tilknyttet deres organisation) Undervisningsmateriale Der vil blive udarbejdet forskningsbaseret undervisningsmateriale til brug ved undervisning i selvmordsforebyggelse i form af faktahæfter, artikler og en bog. Materialet, som forventes færdigt i løbet af foråret 2004, vil omhandle selvmordsadfærd blandt følgende målgrupper: unge (herunder unge med anden etnisk baggrund), mennesker i den erhvervsaktive alder og ældre. Temadag for undervisere Der er planlagt temadag for underviserne i forlængelse af 4. årsmøde for selvmordsforskning, november Temaet er: undervisning i selvmordsforebyggelse herunder præsentation af det udviklede undervisningsmateriale til videoen Det Tavse Råb - oplæg til erfaringsudveksling og diskussion underviserne imellem. Hjemmeside Der er planlagt en udbygning af hjemmesiden bl.a. med udvikling af en værktøjskasse, hvor fagpersoner kan få hjælp til at komme videre. Hjemmesiden vil ligeledes blive oversat til engelsk. Inge Jacobsen,

11 Bibliotek Center for Selvmordsforskning fortsætter oprettelse af eget bibliotek. Virtuelt bibliotek Centret vil arbejde frem i mod udarbejdelse af et virtuelt bibliotek, hvis grundstamme bygger på allerede udarbejdede litteraturlister (f. eks. fra bilagsdelen til Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord og Konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse) 5. Handleplaner i gymnasieskolen Centret vil tage kontakt til Gymnasieskolernes Lærerforening, der siden påbegyndelsen af projektet har fået ny formand. Herefter vil der blive taget stilling til, hvorvidt projektet skal forsøges gennemført eller opgives. Inge Jacobsen,

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2002 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. august 2002 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. august 2002 Uddannelsesplanen (juni 2001), som er udarbejdet

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Status 2004. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2004. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2004 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. september 2004 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. september 2004 Grundlag Uddannelsesplanen (juni 2001,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse af

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 241 Offentligt C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g 1 Kan Ministeren redegøre for, hvilke generelle selvmordsforebyggende tiltag

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende Dato 31-01-2017 Sagsnr. 4-1613-176/2 Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre Hermed inviteres regionerne til at søge om midler til udbygning af de regionale centre

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer à tre dages varighed fordelt med tre

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer af tre dages varighed fordelt med tre seminarer

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Lad det gro Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

Lad det gro Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord Lad det gro Forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord Forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere