A r b e j d s g i v e rne svigter de ledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A r b e j d s g i v e rne svigter de ledige"

Transkript

1 LO S NYHEDSBREV Privat jobtræning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Arbejdsgiverne svigter de ledige Med blot private jobtræningspladser er arbejdsgiverne langt fra at opfylde målet om mere end jobtræningstilbud på private virksomheder. Holdningen: Ideologien på automatpilot... 4 Af LO-sekretær Harald Børsting Udgifterne til voksenuddannelse toppede i Gennem de sidste to år er udgifterne til voksen- og efteruddannelse faldet til nu at udgøre 11,8 promille af det danske bruttonationalprodukt. AMU-centrenes produktivitet er øget markant. Centrene uddanner dobbelt så mange som tidli - gere - og det samtidig med at udgiften pr. årselev er faldet med godt 20 pct. Udspil bliver læst - Med eller uden grafer Dét, der ikke måtte ske, skete. En grafs kurve forsvandt ud i den blå luft. A r b e j d s g i v e rne svigter de ledige Danske arbejdsgivere er i færd med at undergrave et vigtigt område af arbejdsmarkedspolitikken. På nuværende tidspunkt har de private arbejdsgivere nemlig kun formået at skabe jobtræningstilbud. Konsekvensen er, at i tusindtal ledige ikke får de tilbud, der med størst sikkerhed kunne bringe dem tilbage på arbejdspladserne Målet er private jobtræningstilbud i Efter indsatsen i årets første kvartal har de private arbejdsgivere blot formået at skabe jobtræningspladser. Det er et endnu mere pauvert resultat end på samme tidspunkt sidste år. Og det på trods af, at etableringen af private jobtræningspladser i den tredje fase af arbejdsmarkedsreformen skulle prioriteres bedre i år, som et af de virkeligt effektive redskaber i indsatsen for at give de ledige et sikkert fodfæste på arbejdspladserne. Arbejdsgivernes ringe indsats på dette område fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens Produktionsstatistik for 1. kvar tal Jeg er forarget over arbejdsgivernes mangel på socialt engagement. Hvordan kan man på den ene side for tsætte med at mistænkeliggøre de ledige og deres vilje til at søge arbejde, når de private arbejdsgiver ikke selv er villige til at skabe de nødvendige åbninger på arbejdsmarkedet, så de ledige får en reel chance for at vise, hvad de duer til, siger LOsekretær Harald Børsting og for tsætter: - Det ser ud som om, arbejdsgiverne fortsat vil køre på frihjul. Arbejdsgiverne skummer slet og ret markedet for de bedst kvalificerede ledige og lader de svagest stillede i stikken. Harald Børsting understreger, at det ikke er for sjov, at begrebet jobtræning er sammensat af to ord: Job og træning. Virksomhederne ser ud til at have glemt det sidste og ser stort på, at en del ledige har et stort behov for træning af deres færdigheder, inden de er klar til at bestride et job på ordinære vilkår. Sidste år nåede arbejdsgiverne totalt set at skabe private jobtræningstilbud. Det svarer til 81 pct. af det planlagte antal. Fortsætter arbejdsgiverne dette års udvikling, vil der ved udgangen af i år kun være skabt ca private jobtræningspladser, hvilket svarer til totredjedele af det politisk bestemte måltal. Der ikke meget, der tyder på, at billedet bliver bedre til næste år, hvor måltallene for de private jobtræningstilbud øges til Måltallene for den private jobtræning fastsættes af Landsarbejdsrådet, hvor også arbejdsgiverne er repræsenteret. Det er med andre ord 20. maj 1999 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 DK 1634 København V. Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen I Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Dorte Monggaard (DJ), Peter Lav Hansen, Peder Munch (DJ),Erik Harr og Susse Maria Holst. Layout og illustration: LO/Skønvirke Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO ISSN-nr.:

2 Privat jobtræning - 1.kvartal 1999 Privat jobtræning:langt til målet Der er lang vej til målet om private jobtræningstilbud i Og der er ikke udsigt til, at det bliver nemmere til næste år, hvor måltallet sættes i vejret til private jobtræningsforløb. Kilde:Arbejdsmarkedsstyrelses Produktionsstatistik 1. kvt måltal, som arbejdsgiverne selv vurderer, ligger inden for rimelighedens grænser. S t o re regionale forskelle Det er især i de store byområder, at Arbejdsformidlingen sammen med arbejdsgiverne har mere end svært ved at skabe de private jobtræningspladser. I København skal der i år skabes jobtræningspladser. Men i årets første måneder er det kun lykkedes at skabe 220 tilbud. I Storstrøms amt hedder måltallet 676 jobtræningspladser, men kun 67 tilbud har set dagens lys. Også Århus amt har problemer: Her skal der i løbet af i år skabes mere end private jobtræningspladser. I årets første tre måneder er det blot lykkedes at skabe Skal det lykkes at skabe de godt private jobtræningspladser i år, skal Arbejdsformidlingen også til at prioritere virksomhedskontakten og kvaliteten i forhold til aktiveringen af de ledige bedre. Men kan AF-systemet i enkelte regioner ikke magte opgaven, må De regionale Arbejdsmarkedsråd se sig om efter andre aktører. Det er en løsning, som den tredje fase af arbejdsmarkedsreformen giver mulighed for, siger Harald Børsting. Han frygter, at der er en tendens til, at arbejdsgiverne bevidst hopper over, hvor gærdet er lavest. - Vi genfinder det uheldige billede på mange andre områder, hvor også arbejdsgiverne må tage en ekstra tørn, hvis det skal lykkes os at få de sidste ledige med. Et eksempel er arbejdsgivernes åbenbare modvilje mod at anvende jobrotation som et aktivt værktøj, der Side 2

3 binder arbejdsmarkedspolitikken sammen ude på den enkelte virksomhed. Arbejdsgiverne fokuserer for meget på de stærkeste ledige og kortsigtede økonomiske gevinster. Det ville være dejligt, hvis de bare en gang i mellem løftede hovedet og så lidt ud i fremtiden. Vi har en fælles opgave at løse, hvis vi skal sikre virksomhederne tilstrækkelig og veluddannet arbejdskraft. Yderligere information: LO-konsulent Kim Knudsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Side 3

4 Holdningen Ideologien på automatpilot Af LO-sekretær Harald Børsting Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og visse borgerligere politikere modarbejder konsekvent a-kassernes muligheder for at spille en mere aktiv rolle for at hjælpe de ledige tilbage på arbejdspladserne - og samtidig sikre virksomhederne en bedre og mere præcis service, end Arbejdsformidlingen er i stand til. Mange virksomheder giver i dag udtryk for, at Arbejdsformidlingen ikke er i stand til at anvise arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer. Alligevel bekæmper DA a-kassernes mulighed for at foretage grundregistreringen af de ledige. Et forslag, der ikke alene vil smidiggøre arbejdsgangene og formindske bureaukratiet. Det vil føre til store besparelser, der kunne anvendes til at sikre en endnu bedre kvalitet i aktiveringen af især de svagest stillede ledige. Fundamentet i vores velfærdssamfund er et velfungerende arbejdsmarked, og kombinationen af den økonomiske vækst og den aktive arbejdsmarkedspolitik har siden 1994 været garant for, at dette fundament er mere solidt end nogensinde. Arbejdsmarkedsreformen siden sin indførsel i januar 1994 gennemløbet flere justeringer, som har medført, at at ledigheden er halveret og beskæftigelsen har være konstant stigende. Vi står nu således med den historiske mulighed for at realisere målet om fuld beskæftigelse. Men hvis målet om fuld beskæftigelse skal nås, kræver det, at arbejdsmarkedspolitikken gennem diverse justeringer konstant bliver trimmet, så den hele tiden lever op til nuværende såvel som fremtidige krav på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet fordrer en udvidet og bedre kvalificeret arbejdskraft. Men virksomhederne skummer fløden og ansætter primært de stærke ledige, der kommer hurtigere i gang. Tilbage står vi med de ledige, der har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har brug for mere hjælp, inden de atter vinder fodfæste på arbejdspladserne. Det er jo ingen hemmlighed, at jo længere vi kommer ned i arbejdsløshedskøen, des sværere bliver det at få de ledige i arbejde. En del af de svagt stillede grupper af ledige, der endnu ikke har ikke fået gavn af det økonomiske opsving, kæmper i højere grad med andre problemer end arbejdsløshed. Den problemstilling har Arbejdsformidlingen (AF) har haft svært ved at løse, blandt andet fordi de ikke har haft mulighederne for at samarbejde med andre aktører om problemet - og fordi de ikke har haft redskaberne til det. Men det er ikke kun over for svage ledighedsgrupper og bestemte arbejdsopgaver, AF nu har mulighederne for at indgå samarbejde med andre aktører. AF kan nu ved hjælp af relevante samarbejdspartnere forbedre servicen over for de ledige. For LO er det ikke det vigtigste, hvem der løser opgaven, men at den løses på den bedst tænkelige måde - det gælder både økonomisk og kvalitetsmæssigt. Et af de steder, hvor vi umiddelbart kan forbedre servicen over for ledige, er at stoppe Side 4

5 side 5 dobbeltregistreringen ved ledighed. I dag skal tilmeldingen og grundregistreringen foretages i AF, mens ledighedserklæringen afleveres i den lediges a-kasse. Det betyder, at den ledige ved første ledighedsdag skal henvende sig hos to uafhængige instanser for at være retmæssigt registreret som ledig. Dette er af to årsager ganske uhensigtsmæssigt, idet det ud fra almindelig brugeropfattelse er god service kun at skulle henvende sig ved institution for at afgive stort set de samme oplysninger. Derudover er dobbeltregisteringen naturligvis forbundet med dobbelt arbejde, øget bureaukrati og dermed ressourcespild. Det har hele tiden været LOs opfattelse, at vi skal forbedre servicen og reducerer ressourcespildet, hvorfor det må være naturligt at placere tilmeldigen og grundregistreringen ét sted. Efter vores opfattelse bør det være det sted, som har en naturlig tilknytning og personlig tilknytning til den enkelte ledige, og som kender det regionale arbejdsmarked, nemlig den lediges egen a-kasse. I LO har vi dog den holdning, at opgaven kun skal lægges ud til de a-kasser, som kan løse opgave på en bedre måde, end det sker i dag. Men denne pragmatiske holdning, som forbedrer servicen og mindsker bureaukratiet, bliver desværre skamridt af borgerlige politikeres og Dansk arbejdsgiverforenings ideologiske kæpheste. Ifølge deres, i denne sammenhæng omvendte logik, ønsker det borgerlige Danmark at bevare og udvide den offentlige sektors arbejde på dette område. Der arbejdes nu med at iværksætte nogle forsøg blandt en del af a-kasserne. En forsøgsordning som vi i LO ser frem til, idet vi er overbevidste om, at det vil bevirke en dels bedre service over for ledige, og at arbejdsmarkedet vil få markant gavn af den vidensbank der findes ude i de enkelte a-kasser. I Socialforskningsinstituttets seneste undersøgelse på området konstateres det, at ledige i de fleste regioner er mest tilfredse med den information og vejledning, de får i a-kassen fremfor hos AF. Men tallene viser også, at a-kasserne kan blive bedre. I denne sammenhæng er det specielt interessant at hæfte sig ved Århusregionen og Fyn, idet der her på Metals område allerede er iværksat forsøg med grundregistreringen. Det er faktisk her, en af de største forskelle i tilfredshed viser sig - i a-kassens favør. Derfor er det ærgerligt, at arbejdsgiverforeningen aktivt modarbejder et forslag, der ser ud til at kunne gavne såvel virksomhederne som de ledige.

6 Voksen- og efteruddannelse U d g i f t e rne til voksenuddannelse toppede i 96 Kritikken er gennem de seneste år haglet ned over især de erhvervsrettede uddannelsestilbud på AMU-centrene. Men det er et faktum, at netop AMU-uddannelserne er blevet langt mere effektive. Samtidig er udgifterne til voksen- og efteruddannelse faldet siden En LO-analyse viser, at samfundet afholder broderparten af udgifterne til voksen- og efteruddannelse. Virksomhederne burde påtage sig et større ansvar 1996 var året, hvor det danske samfund brugte flest penge på voksen- og efteruddannelse. Men gennem de sidste to år har udgiftskurven haft en nedadgående tendens. Fra 12,5 promille af bruttonationalproduktet (B NP) er omkostningerne faldet til 11,8 promille - eller ca. 14 mia. kr. Faldet et ikke udtryk for, at færre lønmodtagere deltager i voksen- eller efteruddannelsesforløb. Snarere tværtimod. Siden 1993 er antallet af årselever i voksen- og efteruddannelse vokset fra til årselever. At omkostningerne falder, skyldes derimod, at U d g i f t e rne til voksen- og efteruddannelse Udgifterne til voksen- og efteruddannelse falder Siden 1996 er udgifterne til VEU-indsatsen faldet. I dag bruger vi 11,8 promille Kilde: VEU-Rådet og egne beregninger Side 6

7 især de erhvervsrettede uddannelsestilbud på AMU-centrene er blevet væsentligt billigere, når de tilbyder eleverne ny viden og kompetence. I hvert fald er omkostningerne på AMUuddannelserne, målt pr. årselev fra 1996 til 1998, faldet med godt 20 pct. Hvor det i 1996 kostede knap kr. at holde en elev på skolebænken i et helt år, kostede det sidste år blot kr. Med andre ord er produktiviteten især i de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsestilbud steget. I hvert fald sammenlignet med daghøjskoler og folkehøjskoler, hvor omkostningerne i samme periode er steget med henholdsvis seks pct. og 13 pct. Det fremgår af en analyse, LO har foretaget. Analysen dokumenterer klart, at den kraftige kritik, der fra politisk hold har været rettet mod især AMU-uddannelserne, ikke har rod i virkeligheden. For samtidig med, at AMU-systemet har formået at presse prisen pr. årselev ned med kr., uddanner AMU-centrene i dag næsten dobbelt så mange som for blot to år siden. I dag får knap helårselever ny viden og kompetence på AMUuddannelserne. Uddannelsesindsatsen følger den aktive arbejdsmarkedspolitik At omkostningerne til voksen- og efteruddannelse siden 1993 er steget dramatisk, hænger sammen med den aktive arbejdsmarkedspolitik og uddannelsesorlovens indførelse. Når 1996 blev året, hvor udgifterne var højest, skyldes det især, at det også var det år, hvor der var flest ledige på uddannelsesorlov. De sidste par års fald i antallet af ledige på uddannelsesorlov har ført til en ændring i uddannelsesmønstret. Tidligere var det især de længere uddannelsesforløb, der blev søgt. Det kunne tyde på, at søgningen i dag er størst til de kortere forløb. Dermed falder det offentliges udgifter til voksen- og efteruddannelse, eftersom færre elever modtager godtgørelse. Fokuseres der på stigningen i de samlede udgifter siden 1993, skyldes stigningen for to tredjedeles vedkommende nemlig godtgørelse til eleverne, mens en tredjedel kan tilskrives undervisningsudgifterne. Siden 1996 er de offentlige udgifter til godtgørelse faldet med én mia. kr. Ikke alle uddannelsestyper kan fremvise samme produktivitetsstigninger som de erhvervsrettede uddannelser. Mere almene uddannelsestilbud som eksempelvis daghøjskoler og folkehøjskoler trækker i modsat retning. Eksempelvis er det i perioden 1996 til 1998 blevet ca kr. dyrere at undervise en årselev på en folkehøjskole, mens det i samme tidsrum blev kr. dyrere på en daghøjskole. Fem mia. kr. til erh v e rv s rettet uddannelse til folk i job Når tallene renses for uddannelsesudgifterne til ledige, viser det sig, at ud af de 14 mia. kr. det offentlige hvert år pumper ind i voksen- og efteruddannelsessystemet, bliver de fem mia. kr. anvendt til erhvervsrettede uddannelser til lønmodtagere i beskæftigelse. Det sker hovedsageligt på AMU-centrene, Åben Uddannelse og voksen erhvervs uddannelse. I forbindelse med en kommende reform af voksen- og efteruddannelsessystemet er der Side 7

8 Finansieringen af VEU-indsatsen kan blive ændret Når der til efteråret skal forhandles en ny VEU-reform på plads, vil regeringen uden tvivl fokusere på en ny finansieringsmodel. Meget taler for, at en model kunne se ud så skitseret i tabellerne på denne side. I dag bidrager det offentlige mest. Fremover kunne virksomhederne tænkes at kunne stå for en større del af finansieringen af uddannelsen af de beskæftigede lønmodtagere, mens det offentlige tog sig af de ledige. Hvem bør finansiere opkvalificering Virksomheds- og erhvervsrettet faglig efteruddannelse Almen efteruddannelse og grundlæggende uddannelse Fritid Beskæftigede AMU (1) Åben Uddannelse (1) VEUD (1) VUC (2) AVU (2) HF (2) 1) Virksomheder bør bidrage mest 2) Det offentlige bør bidrage mest 3) Lønmodtager/personen bør bidrage mest Højskoler (3) Aftenskoler (3) Ledige AMU (2) Åben Uddannelse (2) VEUD (2) VUC, Sprog (2) Specialundervisning (2) Daghøjskoler Folkehøjskoler (2) Aftenskoler (3) Hvem finansierer opkvalificering i dag? (Egne skøn) Beskæftigede Ledige Virksomheds- og erhvervsrettet faglig efteruddannelse Almen efteruddannelse og grundlæggende uddannelse Fritid AMU (2) Åben Uddannelse (5) VEUD (5) VUC (4) Sprog (4) Højskoler (4) Aftenskoler (2) AMU (2) Åben Uddannelse (2) VEUD (2) VUC, Sprog (2) Specialundervisning (2) Daghøjskoler Folkehøjskoler (2) Aftenskoler (2) 1) Virksomheder bidrager mest 2) Det offentlige bidrager mest 3) Lønmodtager/personen bidrager mest 4) Bidrag fra såvel lønmodtager som offentlig sektor 5) Alle parter finansierer i betydeligt omfang ingen tvivl om, at regeringen vil fokusere på finansieringen, mener LO-sekretær Harald Børsting. - For det første er det vigtigt at fastslå, at det ikke er finansieringen, der er det vigtigste, når vi til efteråret skal forhandle om en ny reform på voksen- og efteruddannelsesområdet. Men når det er sagt, kan der sagtens sættes spørgsmålstegn ved den måde, vi i dag fordeler udgifterne på. I dag betaler det offentlige broderparten af udgifterne, uden skelen til om uddannelsestilbuddet gives til en lønmodtager i beskæftigelse eller til en ledig. En ny model kunne være, at virksomhederne påtager sig en større del af udgifterne til deres egne medarbejdere, mens det offentlige finansierede uddannelsen af de ledige. Derudover Side 8

9 kunne det være rimeligt lade den enkelte lønmodtager selv betale for uddannelser af mere hobbypræget karakter - eksempelvis aftenskolekurser og lignende, siger Harald Børsting. Hvis arbejdsmarkedets parter selv overtog en del af finansieringen af voksen- og efteruddannelse til beskæftigede, ville det belaste den samlede lønsum med knap én pct. Harald Børsting mener, at flere forhold taler for en sådan løsning: - For det første tilfalder gevinsten ved efteruddannelse i første omgang virksomheden. Og samtidig forbedrer lønmodtageren sin position på arbejdsmarkedet. Det mindsker risikoen for udstødning og behovet for offentlig forsørgelse. For det andet får arbejdsmarkedets parter bedre kontrol med indholdet i uddannelserne. Og for det tredje betaler arbejdsmarkedets parter - især lønmodtagerne - alligevel VEU-udgifterne over skatterne i sidste ende. Yderligere information: LO-sektionsleder Jan Kæraa Rasmussen på telefon eller LO-gruppekoordinator Anne Bruvik-Hansen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Side 9

10 Korrektioner Udspil bliver læst - med eller uden grafer I sidste nummer af Udspil skete dét, som ikke må ske: En graf havde på vejen fra LO s computere til trykkeriet mistet sin kurve. Tilbage stod teksten og en Y og X- akse, der indbød til moro. Især på dagbladet Politikens bagsideredaktion. Fra Udspils side kan vi kun beklage fejlen og bringe den aktuelle graf - med kurver Et korrekturark, der ikke blev anvendt efter hensigten i den tekniske del af produktionen, blev særdeles uheldigt for sidste nummer af LO s nyhedsbrev Udspil. På forsiden stormede en gabende tom graf den opmærksomme læser i øjnene. En graf, der skulle illustrere udviklingen i nettotilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. Desværre bestod grafen udelukkende af x og y-aksen. En teknisk fejl med store konsekvenser, som kaldte på de morsomme reaktioner. Især fra Politikens Bagsideredaktion, der tildelte Udspil sin første bagside-omtale nogensinde - og det ovenikøbet med illustration, hvilket redaktionen ikke skal have utak for. På grund af den manglende kurve bringer vi derfor den omtalte graf - med kurve - igen, så interesserede læsere kan danne sig et visuelt indtryk af udviklingen i nettotilbage- Årlig stigning i nettotilbagetrækning Stigningstakten brudt Siden 1997 har der været stadigt mindre stigninger i nettotilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. I 1. kvartal 1997 lå stigningen i tilbagetrækningen på godt personer. I fjerde kvartal 1998 var stigningen nede på 170 lønmodtagere. Dog betød en ekstra søgning til efterlønsordningen en stigning i de tre første måneder i år, så nettotilbagetrækningen steg med godt personer. Kilde: AMS Side 10

11 trækningen fra arbejdsmarkedet. Kernen i artiklen fra sidste nummer er, at 1999 kan blive året, hvor udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse så småt begynder at vende. Den fortsatte faldende ledighed og den aktive arbejdsmarkedspolitik betyder, at de ældre lønmodtagere måske er ved at få et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Gennem de seneste måneder har nettotilbagetrækningen - antallet af lønmodtagere, der går på efterløn eller er på overgangsydelse - svinget omkring nulpunktet. Således faldt nettotilbagetrækningen i fjerde kvartal 1998 med lønmodtagere i forhold til kvartalet før. Ikke nok til at standse stigningen, når der fokuseres på hele året. Men siden marts måned sidste år har stigningen i nettotilbagetrækningen således været på lønmodtagere. At nettotilbagetrækningen ser ud til at stagnere, skyldes først og fremmest afskaffelsen af overgangsydelsen. I starten af 1996 var mere end lønmodtagere på overgangsydelse. I marts i år var tallet faldet til godt Hertil kommer, at ledigheden blandt de årige siden 1993 er halveret. Yderligere information: LO-konsulent Claus M. Mikkelsen på telefon Side 11

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r LO SNYHEDSBREV 9 1999 Ledighed I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet stagnerer.... 1 Stigningen i antallet af efterlønsmodt a- gere og folk på overgangsydelse er så

Læs mere

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n LO SNYHEDSBREV 24 1998 Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken..... 1 Godt 114.000 a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse.

Læs mere

Dansk økonomi lægger an til blød landing

Dansk økonomi lægger an til blød landing LO SNYHEDSBREV 13 1999 Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Dansk økonomi lægger an til blød landing............... 1 Det økonomiske opsving flader ud - men dog ikke mere end, at ledigheden

Læs mere

Økonomiske argumenter. har trange kår i ØMU-debat

Økonomiske argumenter. har trange kår i ØMU-debat LO S NYHEDSBREV 6 2000 Gallup-undersøgelse Indholdsfortegnelse Økonomiske argumenter har trange kår i ØMU-debat.... 1 Det er i højere grad praktiske end økonomiske argumenter, der hos vælgerne taler for

Læs mere

Danskere og udlændinge arbejder fint sammen på jobbet

Danskere og udlændinge arbejder fint sammen på jobbet LO S NYHEDSBREV 3 2000 Integration Indholdsfortegnelse Danskere og udlændinge arbejder fint sammen på jobbet....... 1 Syv ud af ti lønmodtagere har ingen problemer med at samarbejde med kolleger af udenlandsk

Læs mere

VK vil tvinge 50.000 ledige. på kontanthjælp

VK vil tvinge 50.000 ledige. på kontanthjælp LO S NYHEDSBREV 7 1998 Fra ledighed til kontanthjælp I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK vil tvinge 50.000 ledige på kontanthjælp............. 1 Massive forringelser vil tvinge 50.000 ledige på kontanthjælp.

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

O p b remsning i re a l l ø n s f re m g a n g er midlert i d i g

O p b remsning i re a l l ø n s f re m g a n g er midlert i d i g LO SNYHEDSBREV 20 1999 Lønstigningstakter I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Opbremsning i reallønsfremgangen er midlertidig.... 1 Faldende lønninger og højere inflation har ført til en midlertidig opbremsning

Læs mere

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t LO SNYHEDSBREV 11 1998 OK 98-resultatet I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Reallønsfremgang og konkurrenceevnen sikret.............. 1 OK 98 sikrer lønmodtagerne en fremgang i reallønen og virksomhedernes

Læs mere

E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d

E u ropæiske fagfore n i n g s- medlemmer kræver try g h e d LO S NYHEDSBREV 16 1998 Fagbevægelsens fremtid I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Europæiske fagforeningsmedlemmer kræver tryghed....... 1 Fagforeningerne i Europa skal levere tryghed til medlemmerne.

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

A r b e j d s g i v e rne forh i n d re r tusindvis af unge i uddannelse

A r b e j d s g i v e rne forh i n d re r tusindvis af unge i uddannelse LO SNYHEDSBREV 7 1999 Elevrefusion I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Arbejdsgiverne forhindrer i tusindvis af unge i uddannelse................ 1 Dansk Arbejdsgiverforening blokerer et LO-forslag, der

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Stabil lønudvikling. de kommende år

Stabil lønudvikling. de kommende år LO S NYHEDSBREV 22 1998 Lønstigningstakter I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Stabil lønudvikling de kommende år............ 1 Når forårets regeringsindgreb i overens - komstforhandlingerne er fuldt

Læs mere

B o rgerlige regeringer lod skatten stige uhæmmet

B o rgerlige regeringer lod skatten stige uhæmmet LO S NYHEDSBREV 5 1998 Skattetryk I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Borgerlige regeringer lader skatten stige uhæmmet.......... 1 Gennem de sidste fem år er skattetrykket i Danmark faldet med næsten

Læs mere

indhold beskæftigelse og uddannelse under forandring 4 stigende beskæftigelse og faldende ledighed stiller store krav til af 14

indhold beskæftigelse og uddannelse under forandring 4 stigende beskæftigelse og faldende ledighed stiller store krav til af 14 årsberetning 1996 indhold beskæftigelse og uddannelse under forandring 4 stigende beskæftigelse og faldende ledighed stiller store krav til af 14 nyt arbejdsmarked - nyt amu 32 nye edb-systemer, internationalt

Læs mere

M e d l e m m e rne mere tilfre d s e med deres fagforening

M e d l e m m e rne mere tilfre d s e med deres fagforening LO S NYHEDSBREV 7 2000 Gallup-undersøgelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Medlemmerne mere tilfredse med deres fagforening........ 1 Medlemmerne er blevet langt mere tilfredse med deres fagforening,

Læs mere

AF kan yde mere service for samme penge

AF kan yde mere service for samme penge AF Der er meget stor forskel på, hvor stor en del af AFregionernes budgetter, som i dag bruges på administrationsudgifter. AF kan yde mere service for samme penge AF kunne gøre meget mere for de ledige

Læs mere

De højtuddannedes soloridt

De højtuddannedes soloridt LO s nyhedsbrev nr. 13/2001 Indholdsfortegnelse De højtuddannedes soloridt.... 1 LO advarer kraftigt mod tankegangen i det forslag til reform af arbejdsmarkedspolitikken, som AC og FTF har fremsat i Landsarbejdsrådet.

Læs mere

Euro-ja giver flere job, højere realløn og bedre. Bedre offentlig økonomi

Euro-ja giver flere job, højere realløn og bedre. Bedre offentlig økonomi LO S NYHEDSBREV 8 2000 Rapport: Danmark og den fælles valuta Indholdsfortegnelse Euro-ja giver flere job, højere realløn og bedre offentlig økonomi....... side 1 LO's rapport Danmark og den fælles valuta

Læs mere

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel 8. OKTOBER 1998 17 LANGTIDSSYGE Kommunalt storforbrug af 120-dages regel Den offentlige sektor formår kun i meget ringe omfang at udvise fleksibilitet over for langtidssyge medarbejdere, som i stedet afskediges

Læs mere

Zoom. på arbejdsmarkedet

Zoom. på arbejdsmarkedet Zoom på arbejdsmarkedet 2005 Zoom på arbejdsmarkedet 2005 Landsorganisationen i Danmark Zoom på arbejdsmarkedet 2005 Udgivet af: LO, Landsorganisationen i Danmark Tryk: KLS Layout: LO, Grafisk Værksted

Læs mere

Plads til lønudvikling på fire pct.

Plads til lønudvikling på fire pct. LO SNYHEDSBREV 4 1998 Lønudvikling I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Plads til lønudvikling på fire pct...................1 De sidste 10 års lønudvikling beviser, at danske lønmodtagere har medvirket

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Strategiske fokusområder

Strategiske fokusområder Strategiske fokusområder Rådet for Voksenog Efteruddannelse VEU-rådet december 2011 Strategiske fokusområder VEU-rådet december 2011 Forfattere: VEU-rådet Artikelredaktion: Ministeriet for Børn og Undervisning,

Læs mere

D a n s k e rn e :De længst uddannede må bagest i køen

D a n s k e rn e :De længst uddannede må bagest i køen LO S NYHEDSBREV 18 1999 Efteruddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Danskerne: De bedst uddannede må bagest i køen............ 1 En ny Gallup-analyse viser, at danskerne klart sig ja til, at det

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

Virksomheders sociale engagement

Virksomheders sociale engagement Virksomheders sociale engagement Årbog 1999 Sammenfatning Mona Larsen, Anders Rosdahl & Hanne Weise Socialforskningsinstituttet 99:20 Virksomheders sociale engagement Denne pjece sammenfatter resultaterne

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere