IT-Vest Nyt. NR. 6 Vinter Nyt fra Direktionen. Nyt fra Universiteterne. Nye Initiativer. Arrangementer. Klip fra pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Vest Nyt. NR. 6 Vinter 2002. Nyt fra Direktionen. Nyt fra Universiteterne. Nye Initiativer. Arrangementer. Klip fra pressen"

Transkript

1 NR. 6 Vinter 2002 Nyt fra Direktionen Positiv evaluering af IT-Vest På baggrund af en international evaluering af IT- Vest har videnskabsminister Helge Sander besluttet at permanentgøre IT-Vest. Side 2 Ansættelse af IT-Vest ledere IT-Vest-direktionen har ansat en IT-Vest-leder på hver af de fire universiteter i samarbejdet. I dette nummer af IT-Vest Nyt bringer vi et portræt af hver af de nye IT-Vest-ledere: Ellen Christiansen, Aalborg Universitet. Side 4 Michael Caspersen, Aarhus Universitet. Side 5 Anne Rasmussen, Syddansk Universitet. Side 7 Jette Lundin, Handelshøjskolen i Århus. Side 8 Nyt fra Universiteterne Iværksættertrang hos studerende Aalborg Universitet har lavet en undersøgelse af de studerendes ønsker og behov. Side 9 Stud. kompetence Bevidsthed om kompetencer, styrket motivation og hjælp til selvhjælp er målene for et kompetenceafklarings- og jobsøgningskursus der netop er afholdt på Aarhus Universitet. side 11 Historien om et samarbejde Tre studerende fra Aarhus Universitet fortæller om deres erfaringer med samarbejde. Side 10 Første masterhold i Industriel IT Et hold på 13 studerende på masteruddannelsen i Industriel IT er blevet færdige. Side 12 Nye Initiativer Side Arrangementer Side 16 Klip fra pressen Side 17 IT-Vest Nyt udgives af IT-Vest-direktionen Fuglesangs Allé 20, 8210 Århus V, tlf Næste Deadline: 15. februar 2003 Redaktion: Anne Bøgh Hansen (IT-Vest) (ansv.) Lillian Hasslund (Handelshøjskolen i Århus) Dorte Larsen (Aalborg Universitet) Bo Kristiansen (Syddansk Universitet) Lone Koefoed Hansen (Aarhus Universitet)

2 Positiv evaluering af IT-Vest På baggrund af en international evaluering af IT-Vest har videnskabsminister Helge Sander besluttet at permanentgøre IT-Vest. IT-Vest er i løbet af efteråret blevet evalueret af et internationalt evalueringspanel. Panelet, som var nedsat af Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, havde til opgave at evaluere IT-Vest og IT-højskolen i København, to af ministeriets markante satsninger inden for IT-forskning og uddannelse. Styrkelse af IT-forskning og uddannelse ÍT-Vest blev, sammen med IT-Højskolen i København, søsat i 1999 som et led i en styrket indsats på IT-området. Formålet var at skabe nye supplerende uddannelsesveje for personer uden IT-faglig baggrund. De nye uddannelser skulle være med til at sikre et øget udbud af højtuddannet arbejdskraft med IT-kvalifikationer og dermed sikre Danmarks konkurrenceevne i fremtiden. Efter tre år er initiativerne nu blevet evalueret. Evalueringens resultat Det internationale evalueringspanel har givet såvel IT-Vest som IT-højskolen i København en positiv evaluering - om end evalueringspanelet også har øje for de meget forskellige angrebsvinkler: Metoderne til at opnå dette ønskede resultat er meget forskellige i København og Vestdanmark. I København er der med succes etableret en helt ny IT-højskole. I Vestdanmark er der på et overordnet niveau blevet etableret en struktur mellem de fire eksisterende universiteter. Forskellene i fremgangsmåde ser ud til at passe godt til de forskelle som eksisterede i de to regioner, og begge er sporet ind på at blive en markant succes. Foruden den markante forøgelse af antallet af IT-kandidater skal det fremhæves at et væsentligt middel til at opnå den har været at åbne adgangen til de relevante studieprogrammer for studerende med et langt bredere udvalg af baggrund end det tidligere var muligt. Denne ændring har ikke alene øget antallet, men også beriget samlingen af studerende og kandidater og støttes entusiastisk af panelet." Rapporten kan downloades i sin fulde længde på ministeriets hjemmeside, eller rekvireres ved henvendelse til IT-Vest lederne. Læs om evalueringsrapportens konklusioner vedrørende IT-Vest nedenfor: Uddrag af evalueringsrapportens konklusioner...evalueringspanelet finder at IT-Vest har succes med at gennemføre markante ændringer i de retninger der blev udstukket i ministeriets rapport ("Styrkelse af IT-forskning og IT-uddannelse", red.) fra Panelet ser klare beviser for markante nye uddannelsesprogrammer på IT-området og vigtige skridt med hensyn til uddannelsessamarbejde mellem de fire involverede universiteter. En af de mest markante ændringer har været udvidelsen af den tilgængelige studenterbestand gennem udvidelsen af omfanget af studieprogrammer og ved at acceptere studerende med en bred variation i de uddannelsesmæssige baggrunde. Særligt det overordnede mål om at øge antallet af kandidater med IT-kvalifikationer er blevet nået, og den aktuelle optagelse er lovende for at dette vil fortsætte. I tillæg til forøgelsen, som følge af de etablerede IT-V programmer, er der siden 2000 opnået en bemærkelsesværdig forøgelse i antallet af traditionelle kandidater, tilsyneladende som følge af initiativer taget ved de fire involverede universiteter uafhængig af IT-V. Det eneste område hvor forventningerne ikke er blevet opfyldt fuldt ud er for deltids master- og diplom-studerende hvor det samlede antal ser ud til at være stagneret i 2001/2002 på et niveau lavere end målet for dette år. Fortsættes på næste side

3 Positiv evaluering af IT-Vest Forsat fra forrige side Efter panelets opfattelse har IT-Vest spillet tre afgørende roller: som katalysator for ændringer, som en samlende kraft for de fire involverede universiteter og som en drivkraft for samarbejde og innovation. Den supplerende finansiering forbundet med etableringen af IT-V har vist sig at være en markant løftestang for de opnåede resultater, og takket være ledelsens energi er betydelige organisatoriske og institutionelle forhindringer blevet overvundet. Det er panelets vurdering at resultaterne ikke er blevet opnået uden problemer, og at den nye ledelse af IT-Vest står over for et betydeligt arbejde med at sætte og gennemføre en forbedret dagsorden og fastlægge processer. Panelet er dog opmærksom på at mange af de tidligere og nuværende problemer kan henføres til den grundlæggende struktur for IT-Vest: et netværk af fire uafhængige og potentielt konkurrerende universiteter med forskellige admini-strative regler, forskellige programstrukturer og adskilte IT-uddannelsesprogrammer. Det er panelets overbevisning, baseret på erfaringer andetsteds så vel som på den succes der er opnået på IT-Vest, at disse strukturelle problemer på ingen måde udgør fundamentale barrierer for at opnå de mål som er sat for IT-Vest. Med sin skeletstruktur har IT-Vest tydeligvis lagt størst vægt på at gennemføre ændringer og få noget af det på plads som er nødvendigt for at nå de mål som blev sat af Videnskabsministeriet. På den anden side ser det ud til at IT-Vest indtil videre har gjort meget lidt for at synliggøre eller kvantificere sine præstationer i forhold til de mål der blev sat for tre år siden. På tidspunktet for panelbesøget manglede der måldata, og der var tilsyneladende meget få tal, for eksempel vedrørende mål og opnåede resultater for optagelse af studerende og færdige kandidater. Panelet er helt bevidst om at den type data kan være svære at frembringe i en netværksstruktur som T-Vests, men finder det væsentligt for den fortsatte eksistens og succes for IT-Vest. Panelet var glad for at en betydelig udvikling i indsamling og analyse af sådanne data blev opnået i løbet af få uger efter denne anbefaling blev givet til bestyrelsen og ledelsen. Med hensyn til forskning har de universitetsinstitutter,som er involveret i IT-Vest, en lang tradition for samarbejde med erhvervsvirksomheder og institutter ved andre universiteter, såvel nationalt som internationalt. IT-Vests samarbejde med erhvervslivet om uddannelse er overordnet sikret gennem bestyrelsen. Panelet ser et potentiale for yderligere, bilaterale samarbejder mellem erhvervsvirksomheder og de fakulteter der er involveret i IT-V's programmer, for eksempel i kandidat- og ph.d.-afhandlinger så vel som i andre projekter. Panelet ser tillige potentialet for en yderligere udvikling af det tværinstitutionelle samarbejde om uddannelse og ser en væsentlig rolle for IT-V på dette område. Panelet tror at en øget synlighed kan øge antallet af studerende som deltager i uddannelserne, ligesom det kan øge deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Dertil kommer at IT-Vest tilsyneladende har været temmelig passiv med hensyn til at markedsføre sine præstationer i forhold til de mål der blev sat for tre år siden. Panelet finder det essentielt for IT-Vests fortsatte eksistens at markedsføre sådanne præstationer. Nu hvor kvantitative data er til rådighed til at underbygge udsagn om den indledende succes, bør der gøres en indsats for at offentliggøre og fejre denne succes.

4 Fokus på anvendelsesorienteret IT-viden Portræt af Ellen Christiansen Den 1. december 2002 tiltrådter Ellen Christiansen som IT-Vest-leder på Aalborg Universitet. Ellen Christiansen er "en gammel kending", idet hun er ph.d. fra studiet i Humanistisk Datalogi på Aalborg Universitet. Da IT-Vest blev oprettet i 1999, var hun studieleder for Humanistisk Informatik og var dengang med til at lægge de første linjer for AAU's engagement i IT-Vest samarbejdet. I de seneste tre år har Ellen Christiansen fungeret som lektor ved Informationsvidenskab på Aarhus Universitet. Her underviser hun i faget Menneske- Maskine Interaktion og deltager i opbygningen af Center for New Ways of Working, hvor der forskes i design af IT til fleksibelt arbejde. Om sin faglige baggrund i øvrigt fortæller Ellen Christiansen: "Jeg har været grebet af spørgsmålene om indhold og opbygning i anvendelsesorienterede IT-uddannelser, lige siden jeg begyndte på Humanistisk Datalogi i I var jeg på forskningsophold ved Institute for Research on Learning i Palo Alto, Californien, og samtidig var jeg tilknyttet Stanford University. Det gav en ny fornemmelse for proportionerne og konkurrenceforholdene i videregående uddannelser på IT-området. Jeg er overbevist om, at i et land som Danmark er netværk afgørende for at nå en kritisk masse, både kvantitativt og kvalitativt", udtaler Ellen Christiansen. IT-dannelse Om sin interesse for IT-Vest siger Ellen Christiansen: "Udbydere af IT-uddannelser på højeste niveau har et stor ansvar for at uddanne ITudviklere og IT-undervisere, som kan se IT både som materiale og som produkter, aktiviteter og oplevelser. IT-udvikling er ikke kun et spørgsmål om at finde på nyt, men handler i lige så høj grad om at skabe kvalitet i de anvendelser, vi allerede kender. Lad os kalde det "IT-dannelse". PC-kørekort og mobiltelefoni gør det ikke i sig selv. Der er brug for udviklere, der tænker anderledes, kritisk og langt. Her kommer IT-Vest ind med sine anvendelsesorienterede, multi-faglige IT-uddannelser lige i rette tid", tilføjer hun. Muligheder og udfordringer Ellen Christiansen mener, at vi skal give mange flere højtuddannede en IT-uddannelse. Samtidig skal mange flere virksomheder engageres i at give deres medarbejdere mulighed for en masteruddannelse i IT. Det vil skabe en positiv spiral af udbud samt efterspørgsel efter anvendelsesorienteret ITviden på højt niveau, udtaler Ellen Christiansen. Hun siger endvidere, at Aalborg Universitet har et stærkt samarbejde med IT-erhvervet og regionens uddannelsesinstitutioner. Den problemorienterede og projektorganiserede studieform er et godt svar på den udfordring, der ligger i at integrere samarbejdsog problemløsningskvalifikationer i uddannelserne. Og Aalborg Universitet har allerede lang erfaring med e-learning som instrument også i team-orienteret undervisning. Dorte Larsen Åben Uddannelse, Aalborg Universitet

5 Mission: dialog og samarbejde Portræt af Michael E. Caspersen En mand med en mission. Det kan man sige om Michael Caspersen, som er Aarhus Universitets første IT-Vest-leder. For ham er vejen til forbedret uddannelsesudbud på it-området brolagt med samarbejde. Som næsten færdiguddannet cand.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet sprang Michael i 1986 til, da han blev tilbudt en stilling som underviser på Århus Købmandsskoles næsten nystartede datamatikeruddannelse. Få år senere var han medstifter af Datamatikerlærerforeningen. Michael var i 5 år formand for foreningen, som bl.a. søgte at fremme samarbejdet mellem datamatikerskolerne i Danmark. Idéen om samarbejde som løftestang for akkumulering og optimal udnyttelse af viden optager stadig Michael: "Jeg ser IT-Vest som et stærkt aktiv for det jysk-fynske område med et potentiale, der langt fra er udnyttet. Det gælder ikke mindst i forbindelse med videreudvikling og tilpasning af IT-Vests efter- og videreuddannelsestilbud," siger Michael, da han bliver bedt om at nævne et punkt, hvor han virkelig ser et potentiale for IT-Vest-samarbejdet. Samarbejde på tværs Enhver videregående uddannelsesinstitution er som minimum et aktiv for sit lokalområde, men Michael mener, at aktivet bliver større i andet end geografisk forstand, hvis der søges samarbejde på tværs af institutioner. Det gør IT-Vest-samarbejdet til en interessant konstruktion, idet de fire store vidensinstitutioner samarbejder for at udvikle it-uddannelsesområdet. Michael mener, at man med tiden kan se udbudet af it-uddannelser i en endnu større skala: "Der er mange muligheder for øget samarbejde mellem de fire IT-Vest-institutioner og f.eks. IT- Højskolen i København. At samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående it-uddannelser, er dog også relevant. Her tænker jeg specielt på ingeniørhøjskoler og erhvervs-akademier med datamatiker- og multimediedesigneruddannelser." Verden udenfor Et af formålene med IT-Vest er ifølge bekendtgørelsen at erhvervsrette uddannelsesudbudet, og det formål medfører endnu et samarbejde. Denne gang med verden uden for universitetsmiljøet. Gennem både forskning og undervisning har Michael bragt universitetsmiljøet og erhvervslivet i dialog. På forskningsområdet har Michaels fokus ligget på den teknisk anvendelsesorienterede forskning. Han har været en aktiv deltager i forskningsprojekter med bl.a. Bang & Olufsen og Danfoss. I tæt tilknytning til Alexandra Instituttet og Katrinebjergmiljøet i Århus oprettede Bang & Olufsen en udviklingsafdeling inden for softwarearkitektur med en halv snes mand. I den forbindelse blev Michael leder af et B&O-lab på Datalogisk Institut. B&O-lab danner rammen for forsknings-, udviklings- og uddannelsesaktiviteter med henblik på integration af it- og av-udstyr. Fortsættes på næste side

6 Mission: dialog og samarbejde Fortsat fra forrige side Undervisning som dialog Siden IT-Vests begyndelse har Michael især undervist på master- og diplomuddannelsen i softwarekonstruktion. I forhold til dialogen mellem uddannelsesudbyder og erhvervsliv har det givet stof til eftertanke: "Det er min erfaring, at undervisning på efter- og videreuddannelseskurser tilføjer en ny og værdifuld dimension til den traditionelle undervisning på universitetet. Som underviser er man her i dialog med erfarne og kompetente fagfolk, der er mere vidensforbrugende, end de er vidensskabende. På den måde bliver vores selvopfattelse og fagforståelse udfordret og rokket ved" Michaels mission er en stadig forbedring af uddannelsesudbud på it-området, og midlet er at nedbryde mure og søge samarbejde - både mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner og mellem institutionerne og erhvervslivet. Lone Koefoed Hansen, IT-Vest-koordinator, Aarhus Universitet.

7 Forskellige hjerner i samme tænkebox Portræt af Anne Rasmussen Den største fordel er det tværfaglige, mener kommende IT-Vest-leder på Syddansk Universitet Hun er 37 år. Har to børn samt en lettere overvægtig labrador og løbetræner tre-fire gange om ugen. Den 1. december begynder Anne Rasmussen nemlig på sit ny job som IT Vest-leder for Syddansk Universitet. Og selv om hun altså ofte ses iført sportssko og i højt tempo, kan hun sagtens begå sig i miljøer, hvor man skal manøvre forsigtigt og udvise tålmodighed. - Jeg kan godt lide diplomatens rolle. Dette at skulle forene forskellige kulturer og bygge noget op, siger Anne Rasmussen. Det er netop nogle af de egenskaber, hun forventer at få brug for, når hun i det daglige skal fungere som øverste chef for IT-Vest på Syddansk Universitet. I øjeblikket udbydes der i dette regi syv uddannelser, mens det samlede tal for hele IT-Vest er Det mest interessante ved IT-Vest er mulighederne for at gå på tværs - at benytte flere fakulteter og etablere forskningssamarbejde og uddannelser mellem faggrupper, som ikke har tradition for at arbejde sammen. Der ligger en spændende udfordring i at forene disse miljøer, siger Anne Rasmussen. Som kandidat i humanistisk datalogi med sidefag i dansk er hun humanist men har ofte arbejdet i naturvidenskabelige kredse. Hun har altså selv erfaring i at skulle begå sig i uvante kredse og mener, at det i sidste ende er en stor fordel, når forskellige hjerner går i den samme tænkeboks. - Det er godt for de involverede, fordi det er med til at udvikle dem. Og det er godt for det faglige, fordi det præges af folk, som har forskellig baggrund og dermed forskellige indgangsvinkler. Anne Rasmussen peger imidlertid også på, at IT- Vest kan være med til at styrke forskermiljøet på Syddansk Universitet. - Ved at skulle arbejde sammen med fagfolk fra andre fakulteter får den enkelte forsker udvidet sit netværk, påpeger hun. Klar til analyse Anne Rasmussen kender selvsagt endnu ikke sit kommende job ned i detaljer. - Men jeg forventer, at jeg først og fremmest skal koordinære vores uddannelser. Altså se på, hvordan de markedføres, og hvor populære de er blandt studerende. Jeg vil også se på, hvordan det går med afsætningen af vores kandidater, ligesom jeg naturligvis skal være med til at vurdere, om indholdet i de forskellige uddannelser fortsat er relevant, fortæller Anne Rasmussen. På det helt overordnede plan regner hun med, at hun i samarbejde med de andre IT-Vest-ledere samt direktøren skal står for strategiudviklingen. - På det punkt fornemmer jeg da, at jeg kommer på et tidspunkt, hvor IT-Vest har bevist sin succes. Nu handler det måske om at få skaffet sig et overblik over samtlige de uddannelser, vi udbyder for at se, om vi overlapper hinanden. Og selvfølgelig skal vi også se på, hvordan behovene vil forme sig frem over, siger Anne Rasmussen. Først skal hun dog have sagt farvel til kollegerne i det nuværende job som adjunkt ved informationsvidenskab på Syddansk Universitet i Kolding. Kent Kristensen Informationskontoret, Syddansk Universitet

8 Vil påvirke IT-uddannelserne, så de lever op til erhvervslivets krav Portræt af Jette Lundin Den 1. januar 2003 tiltræder Jette Lundin som IT-Vest leder på Handelshøjskolen i Århus - I 22 år har jeg arbejdet sammen med unge nyuddannede IT-medarbejdere hos TDC. Jeg har lavet retningslinjer, udvikling og arbejdet med kvalitetssikring - så jeg ved virkelig hvilke elementer, der mangler i deres uddannelser. Derfor er det min vision at være med til at påvirke uddannelserne, så de lever op til kravene i dansk erhvervsliv. Det er vigtigt, at virksomhederne arbejder med metoder, processer og uddannelse. Men det er af uoverstigelig betydning, at uddannelserne giver medarbejderne de rigtige kvalifikationer, siger Jette Lundin, ny IT- Vest-leder på Handelshøjskolen i Århus med virkning fra 1. januar Jette Lundin kommer fra et job som metodechef i TDC Services IT. Hun er uddannet datalog og har ca. 10 års erfaring med forskellige lederjobs i TDC. De sidste 20 år har hun arbejdet praktisk og teoretisk med at øge kvalitet og effektivitet af udvikling, implementering, vedligehold og drift af IT-systemer. Det har givet Jette Lundin erfaringer og viden, som hun håber at kunne bruge i sit nye lederjob. Glæder sig til opgaven Jette Lundin, der er 48 år og mor til fire, glæder sig meget til de nye udfordringer. - Selvfølgelig er det vemodigt at forlade en arbejdsplads efter 22 år. Men jeg tror, jeg er kommet til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg selv trænger til at tænke. Hvad har jeg lært? Hvor meget ved jeg? Hvordan kan jeg få struktureret mine erfaringer? Og hvor meget kan jeg videregive til unge studerende? Men jeg tror, jeg kan være de unge til stor gavn med min bagage fra erhvervslivet - og jeg ser meget frem til kontakten med både speciale- og ph.d.-studerende, siger Jette Lundin. Jette Lundin ser det også som en stor udfordring at komme tilbage til universitetsmiljøet, som hun ikke har færdedes i de sidste 15 år. - Organisatorisk er et universitet i sig selv en udfordrende konstruktion, og kulturen er markant anderledes i forhold til erhvervslivet. Så jeg ser også frem til at komme tilbage til et spændende og lærende miljø. Jeg har dog ingen ambitioner om en videnskabelig karriere, erkender Jette Lundin. Stort fagligt netværk Med sin mangeårige baggrund fra erhvervslivet er Jette Lundin overbevist om, at hun kan tilføre IT- Vest- samarbejdet stor viden om erhvervslivets behov. Andre styrker, som IT-Vest kan få megen gavn af, er hendes store faglige netværk i private virksomheder og hendes ledelsesmæssige erfaring. Rent fysisk får Jette Lundin sin forankring på Institut for Informationsteknologi, hvor hun ved siden af halvtidsjobbet som IT-Vest leder skal arbejde som studielektor. - Da jeg også er ny på Handelshøjskolen, er det en stor fordel at have et fast tilhørssted. Og så bliver det vigtigt fra starten at danne netværk hele vejen rundt, så jeg i IT-Vest-samarbejdet kan tilgodese alle interesser på Handelshøjskolen, slutter Jette Lundin. Lillian Haslund Handelshøjskolen i Århus

9 Iværksættertrang blandt IT-Vest studerende Aalborg Universitet opstartede i 2002 projektet kickstart, som har til formål at understøtte opstart af egen virksomhed - iværksætteri - blandt studerende og andre tilknyttede til Aalborg Universitet. Deriblandt også IT-Vest studerende. Tanken med projektet har været udbyde en række tilbud og aktiviteter, som kan initiere til og understøtte processen omkring opstart af egen virksomhed. For at kunne målrette disse aktiviteter til de studerende på IT- Vest har der gennem foråret været gennemført en undersøgelse med henblik for at kortlægge, hvordan de IT-Vest-studerende betragter deres muligheder og ønsker omkring iværksætteri og hvilke specifikke behov de har inden for dette område. En af hovedkonklusionerne i IT-Vest undersøgelsen er, at de studerende har et stort ønske om at dygtiggøre sig inden for iværksætteri og start af egen virksomhed, selvom de ikke har en egentlig virksomhedsidé. Undersøgelsen viser yderligere, at mange oplever, at de har en skabertrang, som de gerne vil leve ud i livet. Ud over denne skabertrang tiltrækkes de af den personlige udfordring og den fleksibilitet, som forventes at følge med start og drift af egen virksomhed. Motivationsfaktorer såsom økonomisk frihed og personlig anerkendelse og prestige er ikke noget, som i udpræget grad påvirker dem i retning af egen virksomhed. Det at gøre en forskel, udleve sine egne ideer og sine egne måder at gøre tingene på, er de helt overvejende motivationsfaktorer for de studerende. Således mener næsten halvdelen af respondenterne, at de får nye spændende ideer gennem deres uddannelse og at disse ideer øger interessen for at blive iværksætter. Det vil sige, at relativt mange af respondenterne i undersøgelsen føler, at de har en skabertrang og at de gennem uddannelsen udvikler ideer og identificerer muligder for at gøre ting anderledes, hvilket med den rette opbakning kan udmønte sig i nye innovative danske iværksættere. Potentialet er altså tilstede. Omvendt giver respondenterne i undersøgelsen udtryk for at den væsentligste barriere for at starte egen virksomhed er manglende viden om, hvordan man i realiteten starter egen virksomhed og hvilke opgaver, der kommer i processen fra start til drift. Der ligger således en uløst opgave og venter på danske uddannelsesinstitutioner, når de studerende i den grad oplyser, at manglende viden om iværksætning af egen virksomhed hæmmer deres iværksætterlyst. Undersøgelsen dokumenterer således, at de studerendes vilje til at dygtiggøre og uddanne sig er meget stor. Der er stor efterspørgsel efter såvel formaliseret som uformaliseret undervisning inklusiv længerevarende kursusaktiviteter som tilvalgsfag o.l. Yderligere er de studerende ikke afvisende over for ideen om at tilrettelægge studieprojekter, således at de kan danne baggrund for virksomhedsstart. Dette store ønske om at dygtiggøre sig på iværksætterområdet falder naturligvis godt i linje med, at de unge oplever manglende viden som den absolut største barriere for virksomhedsstart. Der har således været stort behov for forskellige aktiviteter blandt IT-Vest-studerende omkring iværksætteri og det er derfor også med stor fornøjelse at vi har kunnet konstatere at denne gruppe studerende også benytter sig af de tilbud og aktiviteter, som på baggrund af undersøgelsen, nu udbydes gennem kickstart. Hele undersøgelsen "Mod en innovations- og iværksætterkultur på Aalborg Universitet - Jeg vil gerne.. Tør jeg...?" kan downloades fra kickstarts hjemmeside på Af Henriette Frahm, Projektkoordinator, kickstart Aalborg Universitet

10 Historien om et samarbejde Sammen fra første skoledag På det hold, der startede på Aarhus Universitets linie i multimedier i 2000, blev vi fra starten opdelt i grupper og opfordret til at arbejde tværfagligt. Det var vi nogle stykker, der sagtens kunne se fordelene i, eftersom første semester blandt andet bød på et kursus i objektorienteret programmering, som nok kunne få nakkehårene til at rejse sig på en hardcore humanist. Samarbejdet viste sig i netop dette fag ikke bare at være en god idé, men ligefrem en nødvendighed. For at klare den faglige udfordring etablerede vi selv en supplerende læsegruppe med deltagelse af mere teknisk orienterede medstuderende. Efter en benhård eksamensforberedelse, ligeledes baseret på gruppesamarbejde, blev målet nået og eksamen bestået - og så var det tilmed sjovt til sidst! Det var først og fremmest de positive erfaringer fra dette forløb, der lagde grunden til et samarbejde om alle andre fag på studiet, og som gav selvtillid til at tage mere langhårede faglige udfordringer op. Det er blevet til to år med gode resultater og en stadig større bevidsthed om værdien af vores samarbejde. Samarbejde som strategi Set i bakspejlet har vores samarbejde både betydet mange rigtig gode faglige resultater og erfaring med at tilrettelægge, styre og gennemføre projekter - det er jo nogle fantastiske bivirkninger! Samarbejdet har givet et trygt fundament for idéudvikling og mulighed for løbende sparring. I gruppen tør vi være både dumme og kloge på skift. Vi er ikke bange for at kaste vilde idéer på bordet og bliver heller ikke sure, når de to andre skyder de mest ubrugelige ned igen. Selvom vi alle tre har en humanistisk baggrund, så er vi meget forskellige personer. Vi bruger den dynamik det giver, at tre forskellige temperamenter skubber bolden op ad banen. Selvom den måde at arbejde på i visse faser kan tage lidt længere tid, så indhentes det hver gang på længere sigt, fordi vi er afklarede og enige om, hvilken bane vi spiller på og føler fælles ansvar for at nå målet. I begyndelsen var vi måske ikke så bevidste om, at vi brugte samarbejdet som strategi for at nå nogle personlige og faglige mål. Men reelt er det dét vi har gjort - og det var en rigtig god strategi! Speciale på normeret tid Vi var altså en velkonsolideret projektenhed, da specialet dukkede op i horisonten, og det lå lige for også at skrive det sammen. Vi havde et fælles pragmatisk mål, nemlig at fuldføre på normeret tid. Vi ville også gerne føje endnu en farve til den faglige palet og skrive om et emne, vi ikke havde arbejdet med tidligere. Disse to ønsker kunne umiddelbart synes at trække i hver sin retning, men fordi vi brugte meget tid på idé- og afklaringsfasen og ikke mindst på synkronisering af det fælles ambitionsniveau, lykkedes det både at have en rimelig arbejdsproces og at nå resultatet til tiden. Specialeskrivning er en krævende og til tider frustrerende og opslidende proces, og selvfølgelig har vi også haft op- og nedture, men gruppen har hele tiden været der med sine trygge rammer og et skub i den rigtige retning, når der var brug for det. Der var da heller ingen af os, der så meget som overvejede at give op eller var i tvivl om, at vi nok skulle nå målet sammen. Sådan er det med samarbejde, der fungerer - man bliver lidt høj af det! Vi har haft et tæt og frugtbart samarbejde i to år nu, og det er lidt underligt at løbe rundt og søge individuelle jobs, som vi gør i øjeblikket, for vi hører jo sammen. Gruppen holder dog sammen lidt endnu for jobsøgning - det samarbejder vi altså også om! Lisbeth Nygaard Pedersen, Kristian Dyrmose og Mette Naomi Østerballe, nu cand.it'ere.

11 Stud. kompetence Bevidsthed om kompetencer, styrket motivation og hjælp til selvhjælp er målene for et kompetenceafklarings- og jobsøgningskursus, der netop er afholdt på Aarhus Universitet. Det er torsdag morgen. Trætte studerende ankommer til kurset og griber efter kaffen samtidig med, at de udtrykker frustration over speciale og jobsøgning. Mens den sidste deltager træder ind ad døren, bliver der budt velkommen, og kurset er i gang. Kurset er den første af sin art på Aarhus Universitet, hvor målet er at give de studerende redskaber til at beskrive deres kompetencer og få dem til at tænke mere erhvervsrettet i løbet af studietiden. Som et forsøg er målgruppen for dette kursus studerende på IT-Vest uddannelser på Aarhus Universitet. For skabe bedst mulig dialog er der kun 20 pladser på kurset. Det handler om at huske "Lav en liste, hvor du i kronologisk rækkefølge skriver alt det ned, du nogensinde har lavet siden folkeskolen", lyder en af opgaverne på cv-workshoppen. Opgaven får de studerende til at reflektere over deres liv og sætte ord på egne styrker og svagheder. Efter kort tid remser de studerende ivrigt op i grupper, hvad de har bedrevet i deres liv. Kunsten er efterfølgende at sortere og finde mønstre i de aktiviteter, listen indeholder. Flere gange i løbet af kurset bliver de studerende gjort opmærksomme på, at deres kompetencer rækker langt ud over det, deres eksamenspapir kommer til at vise. "Find og beskriv dig selv, før du søger job, og find belæg for dine påstande. Virksomheder søger et fundament, hvor uddannelsen ikke er vigtigst. Det er derimod de samlede kompetencer, der bliver lagt vægt på." Det er et af budskaberne fra Jan Klinker fra CCI - Europe. Studerende er trænet i at pille de vigtigste dele ud af en større mænge information, men når konteksten er personlig, er det sværere. Principperne er dog de samme. En af deltagerne siger efter kurset: "Jeg har nu fået et godt grundlag til at arbejde videre med at beskrive og formidle mine egne kompetencer." Søg og du skal finde Deltagene vågner op efter frokost, hvor medarbejdere fra Mercuri Urval behandler emnerne netværk og research. "Du er uddannet til at søge information og analysere den, brug den evne i din jobsøgning." Sådan lyder opfordringen fra Morten Thomsen fra Mercuri Urval, og endnu engang bliver de studerende mindet om, at de allerede besidder kompetencer, de bør udnytte i deres søgning efter job eller praktikplads. Rustet til erhvervslivet Der er stor tilfredshed med kurset. På trods af træthed efter mange råd, er deltagerne enige om, at de er blevet mere bevidste om deres egne kompetencer og bedre rustet til at søge job. En af deltagerne siger: "Det er et rigtig godt kursus, der kan anbefales til andre," og en anden mener: "kurset er intimt og trygt, fordi vi ikke er så mange. Vi er fagligt meget ens og er interesserede i de samme oplysninger om jobmuligheder" Kurset giver også anledning til en åben dialog mellem de studerende og repræsentanter fra erhvervslivet, hvilket giver de studerende et billede af de kvalifikationer, der efterspørges. En af kursusdeltagerne udtrykker det således: "Kompetenceafklaringskurset måtte gerne ligge i starten af uddannelsen, så ens forståelse for erhvervslivets tankegang og behov kunne have indflydelse på valget af kurser". Kompetenceafklarings- og jobsøgningskursuset er et led i et øget erhvervssamarbejde på studenterområdet på Aarhus Universitet, og vi forventer at kunne tilbyde et lignende kursusforløb igen til foråret. Eva Kvistgaard Arent, Netværkskoordinator, IT-Vest Aarhus Universitet.

12 Første masterhold i Industriel IT En af de sidste dage i maj sprang den første masterstuderende ud i Aalborg og kan - sammen med sine 12 medstuderende - fremover kalde sig Master i Informationsteknologi, Industriel IT (MII) fra Aalborg Universitet. undervises via fjernundervisning kombineret med seminarer. Seminarerne ligger med ca. 6-7 ugers mellemrum, og der er i alt syv seminarer på et studieår. De studerende benytter et rigt udvalg af kommunikations- og samarbejdsværktøjer, når der skal studeres hjemmefra, og når der skal holdes virtuelle gruppemøder over internettet. Deltidsuddannelse "Uddannelsen henvender sig til ingeniører og andre med tilsvarende uddannelse inden for eksempelvis byggeri, industriel produktion, proceskontrol, distribuerede realtidssystemer og systemadministration, og som i deres daglige arbejde havde brug for professionelle IT-kompetencer. Der er tale om en deltidsuddannelse, der kræver omkring 20 timers studiearbejde om ugen. Det vil den også gøre efter omlægningen", siger Ole Rokkjær. Ole Rokkjær, der til daglig er koordinator på uddannelsen, siger: "Ikke alene er deltagerne på det første masterhold pionerer, de er også omtrent lige så seje som jægersoldater. Det første hold lagde ud for tre år siden med 35 studerende, og efter et hårdt udskilningsløb - med deltidsuddannelse ved siden af fuldtidsarbejde og familie - nåede 13 i mål som "masters" Mastergrad nu over to år Uddannelsen er blevet revideret, og man skal fremover kun bruge to år på sin mastergrad mod hidtil tre år. Adgangskravene til uddannelsen er en relevant videregående uddannelse på mindst bachelorniveau som for eksempel teknikum-, akademi-, diplom- eller civilingeniør, arkitekt, datalog el. lign. Desuden skal man som ansøger have mindst to års relevant erhvervserfaring. Fjernundervisning med seminarer Masteruddannelsen er bygget op over Aalborg Universitets avancerede undervisningsform med problemorienteret projektarbejde. De studerende Mulighed for enkeltfag Der arbejdes på at give interesserede mulighed for at følge kurserne på masteruddannelsen som enkeltfag. Enkeltfagsstuderende vil kunne følge kurserne på lige fod og sammen med de øvrige studerende. Hvis du er interesseret i at læse enkeltfag, kan du tilmelde dig en interesseliste på Du vil efterfølgende blive holdt orienteret om ordningen. Nyt hold til september 2003 På grund af for få ansøgere blev der ikke igangsat et nyt hold studerende pr. 1. september 2002, men uddannelsen udbydes igen med studiestart til 1. september Interesserede kan læse mere om MII på hjemmesiden. Dorte Larsen, Åben Uddannelse, Aalborg Universitet

13 Nye initiativer Profilering af de nye cand.it'ere Cand.it. er en ny betegnelse i dansk erhvervsliv og der er endnu ganske få af slagsen. Mange IT-Vest kandidatstuderende oplever derfor et behov for at udvikle en faglig identitet og profilere deres jobmæssige kompetencer overfor erhvervslivet. For at styrke de studerendes netværksdannelse og give dem et forum for erfaringsudveksling af faglig og arbejdsmæssig karakter tager IT-Vest initiativ til dannelsen af en alumneforening for studerende og færdiguddannede cand.it'ere på tværs af universiteterne i IT-Vest samarbejdet. Alumneforeningen skal give de nye cand.it'ere en fælles platform for profileringen af deres uddannelser og kompetencer, og samtidig etablere et bredt fagligt netværk på tværs af årgange og institutioner. Hvis du har lyst til at høre mere om initiativet eller gerne vil deltage i etableringen af Alumneforeningen, så kontakt Anne Bøgh Hansen IT projekt- og jobformidling IT-Vest har taget initiativ til at udvikle et tværgående samarbejde omkring formidling af kontakt mellem studerende og erhvervsliv. IT-Vest har i den forbindelse ansøgt den jysk-fynske it-satsning om midler til et forprojekt der skal afdække mulighederne for at lave et tværgående samarbejde omkring projekt- og jobformidling. Mange studerende efterlyser bedre kontakt med erhvervslivet både i forbindelse med eksamensprojekter og praktik, men også senere i forbindelse med jobsøgning og rekruttering. Samtidig efterspørger virksomhederne nemmere adgang til den viden og det potentiale, der findes blandt de studerende inden for it-området. Med etableringen af et tværgående samarbejde omkring it-projekt- og jobformidling, ønsker IT-Vest at udvikle et samlet initiativ, der skal støtte og udvikle formidlingen af kontakt mellem studerende og erhvervsliv inden for it i hele det jysk-fynske område.

14 Nr.6 Vinter 2002 IT-Vest konference Teknologi, design, organisation og e-learning IT-Vest afholder 28. februar 2003 en konference for studerende og undervisere på tværs af de fire universiteter i IT- Vest-samarbejdet. Konferencen afholdes på Syddansk Universitet, Campus Odense. Konferencen skal være med til at støtte den faglige udvikling og styrke netværksdannelsen mellem studerende og undervisere på tværs af universiteterne i samarbejdet. Konferencen vil tage form af en række parallelle workshops hvor undervisere og studerende får mulighed for at præsentere papers og posters samt deltage i diskussioner om it-fagets multifaglighed. Se program på næste side. Indsendelse af abstracts Oplæg, posters and demonstrationer/produktioner udvælges af konferenceudvalget på baggrund af indkomne abstracts. Udvalgte abstract vil være tilgængelige på denne side ultimo januar Forfattere, der ønsker at præsentere et oplæg, en poster eller en software demonstration/produktion inden for ovennævnte temaer skal indsende et abstract (på dansk eller engelsk). Abstracts skal fylde en eller to sider, pkt. 10 eller 12. Der er ingen særlige stilistiske krav til opsætningen. Sidebegrænsningen er eksklusiv titel, forfatteroplysninger, referencer, tabeller, ect. Abstracts modtages i Wordformat, PDF, HTML, postscripts, ect. Angiv venligst hvis afvikling af præsentationen er afhængig af særlige tekniske faciliteter. Et abstract skal indeholde titel, forfatter navn(e), universitetsaddresse, privataddsse, addresse, telefonnummer og en angivelse af hvorvidt præsentationen er tænkt som et oplæg, en poster eller en demo. Tilmelding Der er deltagerbegrænsning til konferencen, således følger endelig bekræftigelse/afkræftigelse på tilmelding den 31. januar, Konferencen inkluderer GRATIS frokost, kaffe og festmiddag. Endvidere er der sørget for GRATIS bustransport for IT-Vest deltagere fra alle universiteter (bortset fra Campus Odense). Hvis du ønsker at deltage i konferencen bedes du sende en med navn, studietilknytning samt titel (studerende, TAP, VIP) til IT-Vest-lederen på dit universitet (jf. nedenfor). Hvis du IKKE ønsker at deltage i festmiddagen, og/eller hvis du IKKE har behov for bustransport, så angiv venligst dette, ellers går vi ud fra at du deltager i det samlede arrangement. Deadline for tilmelding 15. januar 2003 IT-Vest-deltagere fra Aalborg Universitet bedes tilmelde sig hos IT-Vest-leder Ellen Christiansen, IT-Vest-deltagere fra Århus Universitet bedes tilmelde sig hos IT-Vest-koordinator Lone Koefoed Hansen, IT-Vest-deltagere fra Handelshøjskolen i Århus bedes tilmelde sig hos IT-Vest-koordinator, Michael Piloz, IT-Vest-deltagere fra Syddansk Universitet bedes tilmelde sig hos IT-Vest-leder Anne Rasmussen, (NB.: Selvom du indsender et abstract, skal du stadig tilmelde dig som deltager på en af nedennævnte addresser) Deadline den 20. januar 2003 Tilbagemelding om accept af abstract gives 31. januar Abstracts sendes som til Anne Rasmussen:

15 Konferenceprogram februar 2003 Syddansk Universiet, Campus Odense Check in og kaffe Velkomst v/ IT-Vest-direktør Gitte Møldrup Nielsen Konvergens og de uddannelsespolitiske konsekvenser v/ Lars Thunø,chefredaktør på DR (45 min.) Efterfølgende diskussion i plenum (30 min.) Posters i foyeren og tilmelding til sessioner Frokost Fire parallelle sessioner organiseret omkring følgende temaer: - Computerteknologiens designmæssige roller, tovholder Bo Eriksen - Fremtidens vidensarbejder og vidensvirksomhed, tovholder Bo Kampmann Walther - E-learning - fleksibel organisering af læreprocesser, tovholder Anne Rasmussen - Pervasive computing, tovholder Michael Caspersen Kaffe (Sessionerne afvikles eventuelt på engelsk, såfremt der er udenlandske studerende/lærere tilstede) Fortsættelse af de fire parallelle sessioner organiseret omkring temaerne: Teknologi, design, organisation og e-learning (Sessionerne afvikles eventuelt på engelsk, såfremt der er udenlandske studerende/lærere tilstede) Samlet plenum: Tovholderne opsummerer diskussionerne fra de respektive sessioner som afsæt for plenumdebat Opsamling ved IT-Vest-direktør Gitte Møldrup Nielsen

16 Arrangementer Flemming Østergaard - DON Ø næste topleder i foredragsrække Alle er velkomne til arrangementet torsdag den 6. februar 2003 kl. 15 på Handelshøjskolen i Århus. Flemming Østergaard - også kaldet DON Ø - fra FCK er næste gæst i toplederforedragsrækken, der er arrangeret i samarbejde mellem Studenterlauget og Handelshøjskolen i Århus. Både studerende, medarbejdere, dimittender og øvrige eksterne interesserede er velkomne til arrangementet, der foregår torsdag den 6. februar 2003, kl. 15 i Aulaen på Handelshøjskolen. Det er gratis at deltage, men af hensyn til et mindre traktement efter foredraget med Flemming Østergaard er tilmelding nødvendig. Det skal ske senest torsdag den 30. januar på Første gæst i foredragsrækken var Senior Vice President Thorleif Krarup fra Nordea A/S. Inden hans foredrag blev han i øvrigt kåret som årets alumne blandt Handelshøjskolens 25-års jubilarer af rektor Jan Beyer Schmidt-Sørensen. Design Show 15. januar 2003 i Sønderborg Syddansk Universitet inviterer til IT Product Design Show. På design-showet fremviser de studerende ved kandidatuddannelsen i IT-produktudvikling deres nyeste projekter. Der vil desuden være mulighed for at deltage i et seminar om User Centred Design i industrien. Design showet foregår på Syddansk Universitet, Blok 8, Grundtvigsalle 150, 6400 Sønderborg. IT-Vest konference 28. februar 2003 på Syddansk Universitet IT-Vest afholder en konference for studerende og undervisere på tværs af de fire universiteter i IT- Vestsamarbejdet. Konferencen skal være med til at støtte den faglige udvikling og styrke netværksdannelsen mellem studerende og undervisere på tværs af universiteterne i samarbejdet. Konferencen vil tage form af en række parallelle worksshops, hvor undervisere og studerende får mulighed for at præsentere papers og posters samt deltage i diskussioner om it-fagets multifaglighed. Konferenceprogram

17 Klip fra pressen Syddansk Universitet tilbyder IT-produktudviklere uddannelse Fremtidens IT-produkter vil ændre folks arbejde og fritid. Det kræver indsigt og ansvarlighed hos udviklerne, mener Syddansk Universitet som har startet en uddannelse i IT-produktudvikling. IT er ikke længere kun pc'er med grafiske brugerflader, tastatur og mus. Computere, som vi kender dem i dag, bliver forvandlet til små portable enheder: traditionelle industrielle produkter som vaskemaskiner og varmestyringer bliver intelligente og koblet til Internettet. Syddansk Universitet forsøger nu at imødekomme denne udvikling med en ny kandidatuddannelse i IT-produktudvikling. Uddannelsen skal udruste fremtidens IT-produktudviklere med viden, som er nødvendig for at skabe en ny generation af IT-produkter, der ligner alt andet end computere. Com on, 10. oktober 2002 IT-højskoler får ny status IT-Vest bliver permanentgjort og IT-højskolen i københavn får ny status som universitet i forbindelse med den nye universitetslov. Dette sker som konsekvens af en international evaluering som netop har færdiggjort en rapport som indeholder megen ros til begge IT-højskoler. Børsen, 5. november 2002 sel af ressourcer. De fleste af problemerne for dansk it-forskning blev allerede påpeget i et oplæg i 1997, der dannede grundlag for regeringens handlingsplan i 1998, og som resulterede i oprettelsen af IT-Vest og IT-højskolen i København. Jørgen Bardenfleth, adm. direktør for Intel i Danmark påpeger behovet for, at der også sker en klarlægning af hvad det private erhvervsliv forsker i. Han ville ikke blive overrasket hvis der inden for industrien er områder hvor man er langt fremme og hvor yderligere forskning kan bringes frem i verdensklasse. Børsen, 1. oktober 2002 IT-projekt støtter lokale virksomheder Aalborg Universitet Esbjerg har fået 1,1 millioner kroner til et projekt, der skal give produktionsvirksomheder i Esbjerg-området en større viden om IT. Der bliver de næste tre år, via den statslige satsning IT-korridoren, fordelt 82,5 millioner IT-kroner til det jyske og fynske område. Staten og regionerne skal i fællesskab støtte, at erhvervslivet har nem adgang til ny viden om IT, også virksomheder inden for de traditionelle erhverv, som ikke bor i nærheden af hovedstaden, siger videnskabsminister Helge Sander (V) Jyske Vestkysten, 7. november 2002 Kur mod dansk efterslæb Produktionen af ph.d.er er alarmerende lav og den bliver lavere, hvis der ikke tilføres betydelige mid - ler til forskningen, mener udvalg. Statistisk set står det skidt til med Danmark, når det gælder bevillingerne til IT-forskning. Landet, hvor hjerner siges at udgøre den største naturressource, ligger langt under Norge, Sverige og Finland, når det gælder bevillinger i forhold til bruttonationalprodukter. Faktisk ligger Danmark også under OECD-gennemsnittet. Det er på den baggrund, en gruppe erhvervs- og universitetsfolk har udarbejdet et oplæg til dansk IT-forskningsstrategi på bevilling af Videnskabsministeriet. Gruppen lægger ikke skjul på efterslæbet af ph.d.er og at der skal ske en markant tilfør - Ikke kun for nørder Århus har en bred vifte af meget forskellige videregående it-uddannelser, som spænder fra det meget tekniske til det mere humanistiske. Og der er gode beskæftelsesmuligheder, fordi højtuddannede it-medarbejdere er en mangelvarer. Alligevel kniber det at tiltrække tilstrækkeligt mange studerende. Dette skyldes formodentlig, at mange unge har den fejlagtige og forenklede opfattelse af at ituddannelserne kun er for nørder. Men der er både hårde og bløde it-uddannelser, fra det rent matematiske til det mere humanistiske. Flere og flere facetter af it-faget handler om bløde områder. For eksempel om udvikling af grænseflader og kommunikation mellem mennesker og organisation. Morgenavisen Jyllands-Posten,

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden IT UNIVERSITETET Velkommen til den digitale verden IT Universitetet er dedikeret akademisk viden, der har med computeren at gøre; uddannelse og forskning inden for spil, kommunikation, business og softwareudvikling.

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Rolf Fagerberg Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Studiestart, 1. september, 2014 1 / 15 Hvad arbejder du med bagefter?

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Center for Skov, Landskab og Planlægning

Center for Skov, Landskab og Planlægning Center for Skov, Landskab og Planlægning Interessentundersøgelse blandt S&L s studerende samt kandidater med 3 års anciennitet Bestyrelsesmøde nr. 20, d. 14.3.2008 Morten Kvistgaard WWW.Evaluators.EU Disposition

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen Notat Indberetningsskema vedr. internationale evalueringer af ph.d.-skolerne til indberetningsskemaet kan rettes til Signe Nielsen sini@ui.dk, tel. 7231 8553 eller Alan Klæbel Weisdorf, alkl@vus.dk, tel.

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere