DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF)."

Transkript

1 1 Navn 2 Formål og Opgaver 3 Hjemsted 4 Geografisk Inddeling DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF). DGF s formål er at bevare, styrke og udvikle gymnastikken på såvel nationalt som internationalt plan. DGF s medlemsforeninger skal gennem konkurrence- og motionsaktiviteter samt almen gymnastik, søge at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til det enkelte medlems fysiske, psykiske og sociale trivsel. DGF s hjemsted er Brøndby Kommune. DGF s, geografiske inddeling er baseret på en regional struktur med seks regioner. Foreningerne er tilknyttet regionerne med følgende opdeling: Region 1 DGF Hovedstaden Region 2 DGF Sjælland Region 3 DGF Fyn Region 4 DGF Sydjylland Region 5 DGF Midtjylland Region 6 DGF Nordjylland Spørgsmål angående foreningernes tilknytningsforhold afgøres af DGF s ledelse jf. 14 stk. 5 Optagelse Ændringer i regionsopdelingen skal godkendes af repræsentantskabet. Enhver dansk forening kan optages i DGF, såfremt a) den har gymnastik som aktivitet og b) har vedtægter der ikke strider mod DGF s vedtægter. DGF kan endvidere optage: Efterskoler og højskoler, som medlemmer på følgende betingelser: a) skolen skal tilbyde eleverne gymnastikaktiviteter b) skolen optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til DGF. Foreninger der ansøger/har ansøgt om Forenings Fitness (DIF). Institutioner der ønsker at gøre brug af et eller flere målrettede DGF produkter. Anmodning om optagelse indsendes til DGF s administration, der behandler ansøgningen på vegne af DGF s ledelse jf. 14 stk. Institutioner og grupperinger, der ikke umiddelbart kan betragtes som egnede for normal foreningsdannelse, kan for begrænsende perioder optages som associerede medlemmer i DGF med i hvert enkelt tilfælde nærmere fastsatte regler for rettigheder, men i alle tilfælde med gældende forpligtelser som foreninger. 1

2 6 Licens 7 Økonomi Bestyrelsen kan beslutte at udbyde individuelle medlemsskaber af DGF. Alle gymnaster skal løse personlig national licens i Danmarks Gymnastik Forbund, for at deltage i konkurrencer på regions -og forbundsniveau. Bestyrelsen kan dispensere for licenskravet for enkelte typer af konkurrencer der har karakter af begynderkonkurrence. Licensen er gældende fra august til 3 juli og skal være betalt senest november. Licensen administreres af Danmarks Gymnastik Forbunds administration, der også er ansvarlig for information om den praktiske håndtering omkring løsning og betaling. Gymnaster der ikke har løst licens senest november, kan mod tillæg på 10 % af den til enhver tid værende licenspris, løse licens senest 3 uger før konkurrencestart. Gymnasten kan dog, mod et tillægsbeløb ( 11 stk. 4), løse licens i perioden 3 uger før konkurrencestart og indtil selve konkurrencedagen. Licensen skal angive: Navn og medlemsnummer (fødselsdato og år) Foreningsnavn og foreningsnummer Regionalt tilhørsforhold 8. Personlig international konkurrencelicens løses via Danmarks Gymnastik Forbund og følger de til enhver tid gældende regler afstukket fra internationale gymnastikforbund. 9. Ved misbrug af den personlige licens, eller hvis gymnasten overtræder Forbundets vedtægter, regler og bestemmelser, kan licensen helt eller delvis inddrages. Medlemsforeningerne betaler et årligt kontingent til forbundet. Foruden det årlige kontingent til forbundet kan foreningerne opkræves arrangementsbestemte gebyrer. 3a. Foreningskontingentet og aktivitetskontingentet, der forfalder til betaling den januar, fastsættes for det følgende kalenderår på repræsentantskabsmødet, jfr. 1 3b Den personlige konkurrencelicens der løses for en sæson af gangen ( ), forfalder til betaling den november. Konkurrencelicensen fastsættes for den følgende sæson på repræsentantskabsmødet, jfr. 1 Nyoptagne foreninger betaler kontingentet fra optagelsestidspunktet og til den efterfølgende 3 december. Dette kontingent betales senest 14 dage efter optagelsen. Regnskabsåret går fra 00 til 31 Alle DGF s enheder, inklusive regional struktur, er underlagt DGF s økonomiske og administrative retningslinjer og håndteres som selvstændige budget og regnskabsafdelinger med eget budget og regnskab, der indgår i det samlede DGF koncernregnskab. Samtlige enheders regnskabsresultat indgår som en integreret del af DGF s egenkapital. 2

3 8 Udmeldelse og udelukkelse 9 Samarbejde mellem foreninger og DGF 10 Repræsentantskabet Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til den 3 december og skal ske pr. rekommanderet brev eller mail til DGF s administration. Er kontingentet, trods skriftlig påmindelse, ikke indbetalt inden april, kan den pågældende forening udelukkes og ikke optages på ny, før restancen er betalt. En forening kan af DGF s bestyrelse udelukkes midlertidigt eller endeligt, såfremt den ikke overholder DGF s vedtægter og de bestemmelser, som forbundets bestyrelse og ledelse måtte træffe. En gymnast under en af DGF s foreninger kan midlertidigt udelukkes fra at stille op til mesterskaber og konkurrencer under DGF, såfremt den pågældende ikke overholder DGF s fastsatte regler eller i øvrigt optræder usportsligt. En instruktør, træner eller leder med tilknytning til DGF s foreninger kan udelukkes fra medvirken i mesterskaber, konkurrencer og kompetente forsamlinger under DGF, såfremt den pågældende ikke overholder DGF s fastsatte regler, etiske kodeks eller i øvrigt optræder usportsligt. Afgørelse af tvistigheder herunder udelukkelse kan forelægges DGF s Ordensudvalg.Ved udelukkelser skal anmodning herom ske i rekommanderet brev indsendt senest 14 dage efter udelukkelsen. Ordensudvalget kan under behandlingen af en udelukkelsessag træffe afgørelse om ophævelse af udelukkelsen indtil udvalget endeligt har taget stilling til den pågældende sag. Samarbejdet bygger på, at foreningerne og deres medlemmer: 1) overholder DGF s vedtægter og bestemmelser samt de bestemmelser, der er gældende for de organisationer, DGF er medlem af, 2) yder DGF bistand til gennemførelse af foreliggende opgaver, 3) ved arrangementer anvender DGF s logo på programmer, plakater og lignende, 4) forud meddeler DGF om deltagelse i udenlandske stævner, konkurrencer og opvisninger, og på tilsvarende måde meddeler egne arrangementer med udenlandsk deltagelse, 5) af hensyn til DGF s tildeling af midler fra DIF senest februar hvert år til Centralt Forenings Register indberetter foreningernes medlemstal pr. december, 6) vederlagsfrit giver adgang for indehavere af Danmarks Idræts-Forbunds og DGF s legitimationskort til alle officielle mesterskaber, forbundsstævner, opvisninger og events som foreningerne arrangerer på vegne af DGF eller DGF s enheder står som arrangør af. Repræsentantskabet, der er DGF s højeste myndighed, består af: Bestyrelsens 12 medlemmer 1 repræsentant for hver region 1 repræsentant fra foreninger med indtil 200 medlemmer 2 repræsentanter fra foreninger med op til 500 medlemmer 3 repræsentanter fra foreninger med over 500 medlemmer 1 repræsentant fra foreninger med ForeningsFitness 1 repræsentant fra Efterskoler/højskoler der alle har en stemme hver. 3

4 11 Ordinært repræsentantskabsmøde Skolemedlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end max 10 % af det samlede antal repræsentantskabsstemmer. Direktøren og Ordensudvalget deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret. Repræsentantskabsmødet afholdes en lørdag i perioden oktober til 1 november, dog fortrinsvis den lørdag i oktober. På ethvert repræsentantskabsmøde meddeles tidspunktet for det kommende års repræsentantskabsmøde. Udover repræsentantskabet har alle medlemmer af de af forbundet nedsatte eller valgte udvalg, regioner og revisorerne, samt æresmedlemmer adgang til repræsentantskabsmødet - dog uden stemmeret. Såfremt pladsen tillader det, har øvrige medlemmer af forbundets foreninger adgang til repræsentantskabsmødet, men uden stemme- og taleret. I august måned skal oplysninger om tid og sted for repræsentantskabsmødet meddeles på forbundets hjemmeside Repræsentantskabet skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsorden, beretninger, og oplysning om tid og sted. Det reviderede regnskab, langsigtet målsætning, budgetforslag for det kommende år, budgetrammer for de efterfølgende 3 år, eventuelle ændringsforslag og kandidatoversigt til valg, skal samtidig med den skriftlige indkaldelse være tilgængeligt på DGF s hjemmeside. Såfremt repræsentantskabet ønsker redegørelse om specifikke poster i regnskabet på bogføringsniveau, skal disse spørgsmål varsles til DGF s administration senest 3 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen, hvis endelige udformning bestemmes af bestyrelsen, skal som minimum indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Forbundsformanden aflægger beretning 4) Ordensudvalget aflægger beretning 5) Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 6) Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag for det kommende år og budgetrammer for yderligere 3 år, til godkendelse. 7) a. Fastsættelse af foreningskontingent til DGF b. Fastsættelse af aktivitetskontingent til DGF c. Fastsættelse af satser for personlig konkurrencelicens Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i 5, skal efter indstilling fra bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet. 8) Behandling af indkomne forslag 9) Valg af bestyrelse (jf 13) a. Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år) b. Næstformand (vælges for 2 år i ulige år) c. Formand for Elite Udvalget (vælges for 2 år i ulige år) d. Formand for UIG (vælges for 2 år i lige år) e. Formand for URG (vælges for 2 år i lige år) f. Formand for GfA (vælges for 2 år i lige år) g. Formand for Sports Acro (vælges for 2 år i lige år) h. Formand for UTG (vælges for 2 år i ulige år) i. Formand for UTT (vælges for 2 år i ulige år) 4

5 j. Formand for Rope Skipping (vælges for 2 år i ulige år) k. Valg af suppleant til formand/næstformand (vælges for 2 år i ulige år) l. Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i lige år blandt regionsformænd i region 4 til 6) m. Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i ulige år blandt regionsformænd i region 1 til 3) Valghandlingens pkt. l og m foretages umiddelbart efter valg under dagsordenens pkt. 10, idet udelukkende kandidater valgt under pkt. 10 kan opnå valg. 10) Valg af regionsformænd a. Region 1 DGF Hovedstaden (vælges 2 år i ulige år) b. Region 2 DGF Sjælland (vælges 2 år i lige år) c. Region 3 DGF Fyn (vælges 2 år i ulige år) d. Region 4 DGF Sydjylland (vælges 2 år i lige år) e. Region 5 DGF Midtjylland (vælges 2 år i ulige år) f. Region 6 DGF Nordjylland (vælges 2 år i lige år) 11) Valg af Ordensudvalget (jf. 20). 12) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 13) Eventuelt Med undtagelse af forbundsformand og næstformand udpeger bestyrelsen, i tilfælde af afgang mellem 2 repræsentantskabsmøder, konstitution på alle øvrige positioner nævnt i pkt. 9 og 10. For så vidt angår konstitution for formænd nævnt i pkt. 9 d til 9j inklusive, konstitueres respektive næstformand i udvalget som medlem af bestyrelsen frem til førstkommende repræsentantskabsmøde. For at opnå valg eller afgive stemme til positionerne nævnt i 9d til 9j inklusive, skal kandidaten og stemmeafgiver være tilknyttet en forening, der har tilvalgt den pågældende aktivitet. For at opnå valg eller afgive stemme til positionerne nævnt i 10a til 10f inklusive, skal kandidaten og stemmeafgiver have bopæl og være tilknyttet en forening i den pågældende region. Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde under dagsordenens pkt. 8, skal være DGF s administration i hænde senest den september. Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, dog kan foreninger, der ikke er fuldt repræsenteret (jfr. 10) stemme ved fuldmagt for egne manglende repræsentanter. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutninger jfr. 27 og 28. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, såfremt mindst 5 repræsentanter ytrer ønske herom. 8. Repræsentantskabet er altid beslutningsdygtigt. 12 Ekstraordinært repræsentant- 9. Af repræsentantskabsmødet tages referat, hvis gyldighed bekræftes ved dirigentens underskrift. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/5 af foreningerne skriftligt, med angivelse af motiveret dagsorden, kræver det. 5

6 skabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet om mødet er rejst, og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 13 Bestyrelsen 14 Bestyrelsens opgaver 15 Permanente udvalg Bestyrelsen består af 12 medlemmer: Formand, næstformand, formand for Elite Udvalget, formændene for Idrætsgymnastik, TeamGym, Trampolin/Tumbling, Rytmisk, Gymnastik for Alle, Sports Acro og Rope Skipping, samt to repræsentanter valgt blandt regionsformændene. Med undtagelse af de to regionale repræsentanter, kan ingen medlemmer af DGF s bestyrelse, samtidig have sæde i en regional enhed. Direktøren deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret Bestyrelsen 1) Træffer afgørelse i alle foreliggende sager, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse af repræsentantskab eller Ordensudvalg. 2) Leder DGF i alle anliggender, såvel indadtil som udadtil. 3) Er ansvarlig for gennemførelsen af repræsentantskabsmødets beslutninger. 4) Styrer forbundets økonomi og administration. 5) Ansætter direktør og 6) Nedsætter udvalg til specielle eller koordinerende opgaver. 7) Kan i tilfælde af at en forening er i betydelig restance til forbundet træffe beslutning om, at den pågældende forening suspenderes fra deltagelse i forbundets aktiviteter, indtil udeståendet er afregnet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og beskriver snitflader mellem bestyrelse og ledelse. Forbundsformanden eller 6 medlemmer kan forlange bestyrelsen ekstraordinært indkaldt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når forbundsformanden eller næstformanden samt 6 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er forbundsformandens i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan mellem sine møder uddelegere varetagelsen af opgaver og beslutninger til den daglige ledelse jf. pkt. Forbundsformanden og næstformanden udgør sammen med DGF s direktør, DGF s Elite og Talentchef samt DGF s Kommunikations- og Udviklingschef, den daglige ledelse af DGF. Ledelsen er ansvarlig overfor bestyrelsen. Ledelsens kommissorium fastsættes af bestyrelsen. 8. Til at bistå bestyrelsen og ledelsen samt varetage forbundets virksomhed er der etableret en administration under ledelse af direktøren. Forbundet har følgende permanente udvalg: Uddannelsesudvalget varetager den politiske tilrettelæggelse af forbundets kursus- og uddannelsesaktiviteter. Bestyrelsen udpeger formand samt øvrige medlemmer. 2A Eliteudvalget har ansvaret for udarbejdelse af DGF s overordnede elitemålsætning og elitepolitik samt implementering efter godkendelse fra bestyrelsen. Eliteudvalget består af en formand valgt på repræsentantskabsmødet, formanden for Team 6

7 Danmark udvalget, et medlem for hver gymnastikart (f.eks. to medlemmer fra UIG, en fra KIG og en fra MIG). Medlemmerne skal være fra aktivitetsudvalgenes elitesektioner. En aktivrepræsentant valgt af og blandt aktivrepræsentanterne i elitesektionerne. Desuden deltager DGF s Elite og Talentchef samt DGF s elitesekretær i udvalgsmøderne. Dog uden stemmeret. Eliteudvalgets og Elitesektionernes opgaver, kompetencer og forretningsorden defineres i selvstændigt kommissorium forankret i bestyrelsen. 2B Team Danmark udvalget omfatter de gymnastikarter der er støttet af Team Danmark og kun topeliten inden for respektiver gymnastikarter. Team Danmark udvalget består af en formand udpeget af og blandt bestyrelsens medlemmer, formanden for Eliteudvalget, et medlem udpeget for hver af de gymnastikarter der er støttet af Team Danmark, DGF s Elite og Talentchef samt respektive discipliners landstræner. 16 Udvalgene Internationalt udvalg koordinerer forbundets repræsentation og holdninger i de internationale gymnastikorganisationer. Udvalget består af forbundsformanden, direktøren samt de repræsentanter, som forbundet har i de internationale organer. Forbundets sportslige aktiviteter er samlet i 7 udvalg: 1) Idrætsgymnastik (UIG) 2) Rytmisk gymnastik (URG) 3) Trampolin og Tumbling (UTT) 4) TeamGym (UTG) 5) Sports Acro (SAU) 6) Rope Skipping (RSU) 7) Gymnastik for Alle (GfA) Udvalgene (nævnt 1 til 6 i stk. 1) har til opgave a) At have det overordnede ansvar for alle aktiviteter på alle niveauer inden for den eller de discipliner, de dækker, såvel regionalt, nationalt som internationalt. Den internationale aktivitet vedrørende forbundets elitesatsning varetages i samarbejde med Elite Udvalget, jf. 15) b) Udvalgene (nævnt 1 til 6 i stk. 1) kan indgå samarbejdsaftaler med foreninger som entreprenører for gennemførelse af konkurrencer og mesterskaber på alle niveauer, såvel regionalt som nationalt. c) Udover danske mesterskaber og forbundsmesterskaber skal der udbydes mesterskaber regionalt, baseret på det geografiske medlemspotentiale. d) At uddanne, godkende og udpege dommere e) At udarbejde nationale og/eller formidle de internationale tekniske reglementer til brug for afholdelsen af konkurrencer. Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA) - dækker alle discipliner inden for hvilke, der ikke findes konkurrencebestemmelser - fungerer som koordinerende udvalg i samarbejde med regionerne og tager minimum en gang årligt initiativ til mødeforum med alle regioner. - har til opgave at udvikle og tilbyde aktiviteter, som skaber værdi for gymnaster og foreninger og som brander DGF som et forbund med gymnastik for alle. De enkelte discipliners tilhørsmæssige placering i de respektive udvalg fastsættes af bestyrelsen. 7

8 Hvert udvalg består af en formand, en næstformand samt op til 7 medlemmer, heraf 1 regionsansvarlig (dog undtaget GfA). Formanden vælges på DGF s repræsentantskabsmøde. Alle øvrige vælges på udvalgsårsmødet. Formanden er medlem af DGF s bestyrelse, jf. 13, og næstformanden er suppleant til denne post. GfA er sammensat med formand, næstformand og 1 medlem samt 1 repræsentant fra hver af de 6 regioner. De to regioner hvis formand opnår valg til DGF s bestyrelse, kan ikke være regionens repræsentant i GfA. De øvrige regioner kan frit vælge deres repræsentant i GfA. For alle regionsrepræsentanter gælder at de skal være bosat og have tilknytning til en medlemsforening, i den pågældende region. Bestyrelsen udarbejder særlige retningslinjer for udvalgenes kompetence og ansvarsområde, udover det, der er beskrevet i stk. 17 Udvalgsårsmøder Udvalgene kan inden for budgetrammen fastsætte sin arbejdsmæssige organisation med inddragelse af særligt interesserede, ligesom de kan nedsætte særlige arbejdsudvalg. 1A Inden for hvert af de i 16 stk. 1, 1 til 6 nævnte udvalg afholdes der efter det ordinære repræsentantskabsmøde, årsmøder. Årsmøderne kan afholdes senere samme dag på repræsentantskabsmødedagen eller dagen efter. Dato og tidspunkt skal fremgå af indkaldelsen. 1B DGF s bestyrelse indkalder i samarbejde med GfA til årsmøde i GfA til afholdelse i perioden Årsmødet placeres så vidt muligt i tilknytning til en event der henvender sig til foreninger med ikke-konkurrenceaktiviteter på programmet. En forening, der på programmet har aktiviteter, som hører ind under de respektive aktivitetsområder, jf. den årlige indberetning/til valgte aktivitet, har 1 stemme på årsmøderne. Foreninger der tillige har gymnaster, som har deltaget i mesterskaber i forbundet inden for det pågældende aktivitetsområde i det forløbne repræsentantskabsår, har yderligere 1 stemme. Alle medlemmer af udvalgsledelsen jf. stk. 3 har hver 1 stemme. Alle interesserede har adgang til årsmøderne. På årsmødet vælges et udvalg bestående af en næstformand samt 1 7 øvrige medlemmer. Formanden vælges på DGF s repræsentantskabsmøde. Næstformændene i UIG, URG, GfA og SAU vælges for 2 år i ulige år. Næstformændene i UTT, UTG og RSU vælges for 2 år i lige år, Af de øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. På årsmødet fremlægger udvalget driftsbudget på baggrund af den på repræsentantskabsmødet vedtagne ramme. Det endelige driftsbudget godkendes af DGF s bestyrelse. 8

9 Årsmøderne, med undtagelse af GfA, gennemføres med følgende dagsorden som minimum: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Målsætningsaftale og arbejdsplan 5) Budget 6) Indkomne forslag 7) Valg jf. stk. 3 a) Næstformand b) Regionsansvarlig c) Øvrige medlemmer 8) Eventuelt Årsmødet i GfA gennemføres med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Målsætningsaftale og arbejdsplan 5) Budget 6) Indkomne forslag 7) Valg a) Næstformand b) 1 medlem Herudover udpeger hver region en repræsentant. Repræsentanterne fra Region 1 DGF Hovedstaden, Region 3 DGF Fyn og Region 5 DGF Midtjylland udpeges for 2 år i ulige år. Repræsentanterne fra Region 2 DGF Sjælland, Region 4 DGF Sydjylland og Region 6 DGF Nordjylland udpeges for 2 år i lige år. 18 Aktivitetsprojekter 19 De regionale enheder 8) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på årsmøderne, skal være forbundets administration i hænde senest den september. Bestyrelsen kan, for at undersøge interessen og drive nye aktivitetsområder, etablere et aktivitetsprojekt inden for discipliner, der ikke umiddelbart hører til et af de 7 aktivitetsområder, eller som ikke umiddelbart kan indgå i et af aktivitetsområderne. Etablering af aktivitetsprojekter sker i form af en aftale, der dækker en tidsbegrænset periode. Efter afslutningen af projektperioden tager bestyrelsen stilling til det pågældende aktivitetsprojekts fremtidige placering i forbundet, herunder om overflytning til et af de 7 aktivitetsområder bør foretages. De regionale enheder ledes af 1 regionsformand (valgt på DGF s repræsentantskabsmøde) og op til 4 øvrige medlemmer. Udpegningen af op til 4 øvrige medlemmer sker i samråd mellem regionsformand og formanden for GfA. Alle medlemmer skal have bopæl i og være tilknyttet en forening i den pågældende region. DGF s bestyrelse er pålagt ansvar for, udpegningen gennemføres senest 1 måned efter DGF s repræsentantskabsmøde. 9

10 De regionale enheder vælger blandt de udpegede øvrige medlemmer en økonomisk ansvarlig. De regionale enheder kan nedsætte ad-hoc udvalg til løsning af specifikke opgaver. De regionale enheder udpeger 1 repræsentant til GfA jf. 17 stk. 6 De regionale arbejdsopgaver defineres af DGF s bestyrelse. Opgaverne skal have fokus på synliggørelse af DGF lokalt og branding af DGF s gymnastik for alle produkter. Endvidere skal der udvikles/tilbydes gymnastikoplevelser, som skaber værdi for gymnaster og foreninger. Regionerne forpligtes af målsætningsaftaler. 20 Ordensudvalget 21 Valgbarhed 22 Æresmedlemmer 23 Ærestegn 24 Tegningsregler 25 Billedrettigheder De regionale enheder refererer til DGF s bestyrelse. Ordensudvalgets opgave er beskrevet i særskilt Reglement for DGF` s Ordensudvalg. Ordensudvalget består af 5 medlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. Udvalget vælger selv sin formand, der så vidt muligt skal vær jurist. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, men ordensbestemmelser og reglement for udvalget vedtages på repræsentantskabsmødet. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 af medlemmerne afgår lige år, de øvrige 3 medlemmer afgår ulige år. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Stemmetal og lodtrækning afgør rækkefølgen. For at kunne vælges til organer, der er fastsat i vedtægterne, skal man være medlem af en af forbundets medlemsforeninger. Ansatte under forbundet er dog ikke valgbare, uanset bestemmelsen i stk. 1 Personer kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer har fri adgang til alle arrangementer under DGF Bestyrelsen kan i overensstemmelse med de gældende bestemmelser tildele 1) Nactegall-fortjentsmedaljen, og 2) DGF s ærestegn Forbundet tegnes af forbundsformanden i dennes fravær af næstformanden i forbindelse med DGF s direktør. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og kreditter kræves forudgående vedtagelse i bestyrelsen af forbundsformanden i dennes fravær næstformanden samt minimum 6 medlemmer. DGF har rettighederne til elektronisk billedformidling samt rettigheder til radio og TV transmission fra alle gymnastikarrangementer, arrangeret af DGF og DGF s enheder i samarbejde med medlemsforeninger og disses enkeltmedlemmer. DGF kan videregive/videresælge de nævnte rettigheder. 10

11 26 Vedtægtsændringer 27 Opløsning Forandringer i nærværende vedtægter kan ske på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer. Danmarks Gymnastik Forbund kan ikke opløses, så længe mindst 5 foreninger ønsker forbundets beståen. I tilfælde af opløsning overgår formuen til Danmarks Idræts-Forbund til fremme af den frivillige gymnastik i Danmark. Vedtægterne er senest revideret på ordinært repræsentantskabsmøde november 2012 og godkendt på ordinært bestyrelsesmøde den 2 november

Foreningerne er tilknyttet regionerne med følgende opdeling:

Foreningerne er tilknyttet regionerne med følgende opdeling: 1 Navn og tilhørsforhold 2 Formål og Opgaver 3 Hjemsted 4 Geografisk Inddeling Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark). Forbundet

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 GYMDANMARK INDKOMNE FORSLAG

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 GYMDANMARK INDKOMNE FORSLAG INDKOMNE FORSLAG 105 FORSLAG a. Indførsel af begynderlicens Forslag til vedtægtsændringer BEGYNDERLICENS 19.august 2016 Gældende vedtægter Foreslåede ændringer Kommentarer og forslag til formuleringer

Læs mere

1 Navn og tilhørsforhold

1 Navn og tilhørsforhold 1 Navn og tilhørsforhold Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund / GymDanmark. Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Federation Internationale de Gymnastique (FIG), European Union

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Redaktionelle ændringer. Version pr. 24. august 2016 Side 1 Gældende vedtægter Foreslået ændringer Kommentarer

Forslag til vedtægtsændringer: Redaktionelle ændringer. Version pr. 24. august 2016 Side 1 Gældende vedtægter Foreslået ændringer Kommentarer Side 1 Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund / GymDanmark + / -() 1 Navn og tilhørsforhold Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark).

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Politiske ændringer. Version pr. 24. august 2016 Side 1 Gældende vedtægter Foreslået ændringer Kommentarer

Forslag til vedtægtsændringer: Politiske ændringer. Version pr. 24. august 2016 Side 1 Gældende vedtægter Foreslået ændringer Kommentarer Side 1 Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) Vedtægter for Danmarks Gymnastik Forbund / GymDanmark + / -() 2 Formål og opgaver GymDanmarks formål er at bevare, styrke og udvikle gymnastikken

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Hobro Firma & Familie Idræt. Signatur HFFI. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner 1 Foreningens navn Foreningens navn er Orlogsskibet Hummerens Venner. 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Køge kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere