DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF)."

Transkript

1 1 Navn 2 Formål og Opgaver 3 Hjemsted 4 Geografisk Inddeling DGF s vedtægter Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund (DGF). DGF s formål er at bevare, styrke og udvikle gymnastikken på såvel nationalt som internationalt plan. DGF s medlemsforeninger skal gennem konkurrence- og motionsaktiviteter samt almen gymnastik, søge at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til det enkelte medlems fysiske, psykiske og sociale trivsel. DGF s hjemsted er Brøndby Kommune. DGF s, geografiske inddeling er baseret på en regional struktur med seks regioner. Foreningerne er tilknyttet regionerne med følgende opdeling: Region 1 DGF Hovedstaden Region 2 DGF Sjælland Region 3 DGF Fyn Region 4 DGF Sydjylland Region 5 DGF Midtjylland Region 6 DGF Nordjylland Spørgsmål angående foreningernes tilknytningsforhold afgøres af DGF s ledelse jf. 14 stk. 5 Optagelse Ændringer i regionsopdelingen skal godkendes af repræsentantskabet. Enhver dansk forening kan optages i DGF, såfremt a) den har gymnastik som aktivitet og b) har vedtægter der ikke strider mod DGF s vedtægter. DGF kan endvidere optage: Efterskoler og højskoler, som medlemmer på følgende betingelser: a) skolen skal tilbyde eleverne gymnastikaktiviteter b) skolen optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til DGF. Foreninger der ansøger/har ansøgt om Forenings Fitness (DIF). Institutioner der ønsker at gøre brug af et eller flere målrettede DGF produkter. Anmodning om optagelse indsendes til DGF s administration, der behandler ansøgningen på vegne af DGF s ledelse jf. 14 stk. Institutioner og grupperinger, der ikke umiddelbart kan betragtes som egnede for normal foreningsdannelse, kan for begrænsende perioder optages som associerede medlemmer i DGF med i hvert enkelt tilfælde nærmere fastsatte regler for rettigheder, men i alle tilfælde med gældende forpligtelser som foreninger. 1

2 6 Licens 7 Økonomi Bestyrelsen kan beslutte at udbyde individuelle medlemsskaber af DGF. Alle gymnaster skal løse personlig national licens i Danmarks Gymnastik Forbund, for at deltage i konkurrencer på regions -og forbundsniveau. Bestyrelsen kan dispensere for licenskravet for enkelte typer af konkurrencer der har karakter af begynderkonkurrence. Licensen er gældende fra august til 3 juli og skal være betalt senest november. Licensen administreres af Danmarks Gymnastik Forbunds administration, der også er ansvarlig for information om den praktiske håndtering omkring løsning og betaling. Gymnaster der ikke har løst licens senest november, kan mod tillæg på 10 % af den til enhver tid værende licenspris, løse licens senest 3 uger før konkurrencestart. Gymnasten kan dog, mod et tillægsbeløb ( 11 stk. 4), løse licens i perioden 3 uger før konkurrencestart og indtil selve konkurrencedagen. Licensen skal angive: Navn og medlemsnummer (fødselsdato og år) Foreningsnavn og foreningsnummer Regionalt tilhørsforhold 8. Personlig international konkurrencelicens løses via Danmarks Gymnastik Forbund og følger de til enhver tid gældende regler afstukket fra internationale gymnastikforbund. 9. Ved misbrug af den personlige licens, eller hvis gymnasten overtræder Forbundets vedtægter, regler og bestemmelser, kan licensen helt eller delvis inddrages. Medlemsforeningerne betaler et årligt kontingent til forbundet. Foruden det årlige kontingent til forbundet kan foreningerne opkræves arrangementsbestemte gebyrer. 3a. Foreningskontingentet og aktivitetskontingentet, der forfalder til betaling den januar, fastsættes for det følgende kalenderår på repræsentantskabsmødet, jfr. 1 3b Den personlige konkurrencelicens der løses for en sæson af gangen ( ), forfalder til betaling den november. Konkurrencelicensen fastsættes for den følgende sæson på repræsentantskabsmødet, jfr. 1 Nyoptagne foreninger betaler kontingentet fra optagelsestidspunktet og til den efterfølgende 3 december. Dette kontingent betales senest 14 dage efter optagelsen. Regnskabsåret går fra 00 til 31 Alle DGF s enheder, inklusive regional struktur, er underlagt DGF s økonomiske og administrative retningslinjer og håndteres som selvstændige budget og regnskabsafdelinger med eget budget og regnskab, der indgår i det samlede DGF koncernregnskab. Samtlige enheders regnskabsresultat indgår som en integreret del af DGF s egenkapital. 2

3 8 Udmeldelse og udelukkelse 9 Samarbejde mellem foreninger og DGF 10 Repræsentantskabet Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til den 3 december og skal ske pr. rekommanderet brev eller mail til DGF s administration. Er kontingentet, trods skriftlig påmindelse, ikke indbetalt inden april, kan den pågældende forening udelukkes og ikke optages på ny, før restancen er betalt. En forening kan af DGF s bestyrelse udelukkes midlertidigt eller endeligt, såfremt den ikke overholder DGF s vedtægter og de bestemmelser, som forbundets bestyrelse og ledelse måtte træffe. En gymnast under en af DGF s foreninger kan midlertidigt udelukkes fra at stille op til mesterskaber og konkurrencer under DGF, såfremt den pågældende ikke overholder DGF s fastsatte regler eller i øvrigt optræder usportsligt. En instruktør, træner eller leder med tilknytning til DGF s foreninger kan udelukkes fra medvirken i mesterskaber, konkurrencer og kompetente forsamlinger under DGF, såfremt den pågældende ikke overholder DGF s fastsatte regler, etiske kodeks eller i øvrigt optræder usportsligt. Afgørelse af tvistigheder herunder udelukkelse kan forelægges DGF s Ordensudvalg.Ved udelukkelser skal anmodning herom ske i rekommanderet brev indsendt senest 14 dage efter udelukkelsen. Ordensudvalget kan under behandlingen af en udelukkelsessag træffe afgørelse om ophævelse af udelukkelsen indtil udvalget endeligt har taget stilling til den pågældende sag. Samarbejdet bygger på, at foreningerne og deres medlemmer: 1) overholder DGF s vedtægter og bestemmelser samt de bestemmelser, der er gældende for de organisationer, DGF er medlem af, 2) yder DGF bistand til gennemførelse af foreliggende opgaver, 3) ved arrangementer anvender DGF s logo på programmer, plakater og lignende, 4) forud meddeler DGF om deltagelse i udenlandske stævner, konkurrencer og opvisninger, og på tilsvarende måde meddeler egne arrangementer med udenlandsk deltagelse, 5) af hensyn til DGF s tildeling af midler fra DIF senest februar hvert år til Centralt Forenings Register indberetter foreningernes medlemstal pr. december, 6) vederlagsfrit giver adgang for indehavere af Danmarks Idræts-Forbunds og DGF s legitimationskort til alle officielle mesterskaber, forbundsstævner, opvisninger og events som foreningerne arrangerer på vegne af DGF eller DGF s enheder står som arrangør af. Repræsentantskabet, der er DGF s højeste myndighed, består af: Bestyrelsens 12 medlemmer 1 repræsentant for hver region 1 repræsentant fra foreninger med indtil 200 medlemmer 2 repræsentanter fra foreninger med op til 500 medlemmer 3 repræsentanter fra foreninger med over 500 medlemmer 1 repræsentant fra foreninger med ForeningsFitness 1 repræsentant fra Efterskoler/højskoler der alle har en stemme hver. 3

4 11 Ordinært repræsentantskabsmøde Skolemedlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end max 10 % af det samlede antal repræsentantskabsstemmer. Direktøren og Ordensudvalget deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret. Repræsentantskabsmødet afholdes en lørdag i perioden oktober til 1 november, dog fortrinsvis den lørdag i oktober. På ethvert repræsentantskabsmøde meddeles tidspunktet for det kommende års repræsentantskabsmøde. Udover repræsentantskabet har alle medlemmer af de af forbundet nedsatte eller valgte udvalg, regioner og revisorerne, samt æresmedlemmer adgang til repræsentantskabsmødet - dog uden stemmeret. Såfremt pladsen tillader det, har øvrige medlemmer af forbundets foreninger adgang til repræsentantskabsmødet, men uden stemme- og taleret. I august måned skal oplysninger om tid og sted for repræsentantskabsmødet meddeles på forbundets hjemmeside Repræsentantskabet skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsorden, beretninger, og oplysning om tid og sted. Det reviderede regnskab, langsigtet målsætning, budgetforslag for det kommende år, budgetrammer for de efterfølgende 3 år, eventuelle ændringsforslag og kandidatoversigt til valg, skal samtidig med den skriftlige indkaldelse være tilgængeligt på DGF s hjemmeside. Såfremt repræsentantskabet ønsker redegørelse om specifikke poster i regnskabet på bogføringsniveau, skal disse spørgsmål varsles til DGF s administration senest 3 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen, hvis endelige udformning bestemmes af bestyrelsen, skal som minimum indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Forbundsformanden aflægger beretning 4) Ordensudvalget aflægger beretning 5) Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 6) Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag for det kommende år og budgetrammer for yderligere 3 år, til godkendelse. 7) a. Fastsættelse af foreningskontingent til DGF b. Fastsættelse af aktivitetskontingent til DGF c. Fastsættelse af satser for personlig konkurrencelicens Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i 5, skal efter indstilling fra bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet. 8) Behandling af indkomne forslag 9) Valg af bestyrelse (jf 13) a. Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år) b. Næstformand (vælges for 2 år i ulige år) c. Formand for Elite Udvalget (vælges for 2 år i ulige år) d. Formand for UIG (vælges for 2 år i lige år) e. Formand for URG (vælges for 2 år i lige år) f. Formand for GfA (vælges for 2 år i lige år) g. Formand for Sports Acro (vælges for 2 år i lige år) h. Formand for UTG (vælges for 2 år i ulige år) i. Formand for UTT (vælges for 2 år i ulige år) 4

5 j. Formand for Rope Skipping (vælges for 2 år i ulige år) k. Valg af suppleant til formand/næstformand (vælges for 2 år i ulige år) l. Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i lige år blandt regionsformænd i region 4 til 6) m. Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i ulige år blandt regionsformænd i region 1 til 3) Valghandlingens pkt. l og m foretages umiddelbart efter valg under dagsordenens pkt. 10, idet udelukkende kandidater valgt under pkt. 10 kan opnå valg. 10) Valg af regionsformænd a. Region 1 DGF Hovedstaden (vælges 2 år i ulige år) b. Region 2 DGF Sjælland (vælges 2 år i lige år) c. Region 3 DGF Fyn (vælges 2 år i ulige år) d. Region 4 DGF Sydjylland (vælges 2 år i lige år) e. Region 5 DGF Midtjylland (vælges 2 år i ulige år) f. Region 6 DGF Nordjylland (vælges 2 år i lige år) 11) Valg af Ordensudvalget (jf. 20). 12) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 13) Eventuelt Med undtagelse af forbundsformand og næstformand udpeger bestyrelsen, i tilfælde af afgang mellem 2 repræsentantskabsmøder, konstitution på alle øvrige positioner nævnt i pkt. 9 og 10. For så vidt angår konstitution for formænd nævnt i pkt. 9 d til 9j inklusive, konstitueres respektive næstformand i udvalget som medlem af bestyrelsen frem til førstkommende repræsentantskabsmøde. For at opnå valg eller afgive stemme til positionerne nævnt i 9d til 9j inklusive, skal kandidaten og stemmeafgiver være tilknyttet en forening, der har tilvalgt den pågældende aktivitet. For at opnå valg eller afgive stemme til positionerne nævnt i 10a til 10f inklusive, skal kandidaten og stemmeafgiver have bopæl og være tilknyttet en forening i den pågældende region. Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde under dagsordenens pkt. 8, skal være DGF s administration i hænde senest den september. Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, dog kan foreninger, der ikke er fuldt repræsenteret (jfr. 10) stemme ved fuldmagt for egne manglende repræsentanter. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutninger jfr. 27 og 28. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, såfremt mindst 5 repræsentanter ytrer ønske herom. 8. Repræsentantskabet er altid beslutningsdygtigt. 12 Ekstraordinært repræsentant- 9. Af repræsentantskabsmødet tages referat, hvis gyldighed bekræftes ved dirigentens underskrift. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/5 af foreningerne skriftligt, med angivelse af motiveret dagsorden, kræver det. 5

6 skabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet om mødet er rejst, og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 13 Bestyrelsen 14 Bestyrelsens opgaver 15 Permanente udvalg Bestyrelsen består af 12 medlemmer: Formand, næstformand, formand for Elite Udvalget, formændene for Idrætsgymnastik, TeamGym, Trampolin/Tumbling, Rytmisk, Gymnastik for Alle, Sports Acro og Rope Skipping, samt to repræsentanter valgt blandt regionsformændene. Med undtagelse af de to regionale repræsentanter, kan ingen medlemmer af DGF s bestyrelse, samtidig have sæde i en regional enhed. Direktøren deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret Bestyrelsen 1) Træffer afgørelse i alle foreliggende sager, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse af repræsentantskab eller Ordensudvalg. 2) Leder DGF i alle anliggender, såvel indadtil som udadtil. 3) Er ansvarlig for gennemførelsen af repræsentantskabsmødets beslutninger. 4) Styrer forbundets økonomi og administration. 5) Ansætter direktør og 6) Nedsætter udvalg til specielle eller koordinerende opgaver. 7) Kan i tilfælde af at en forening er i betydelig restance til forbundet træffe beslutning om, at den pågældende forening suspenderes fra deltagelse i forbundets aktiviteter, indtil udeståendet er afregnet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og beskriver snitflader mellem bestyrelse og ledelse. Forbundsformanden eller 6 medlemmer kan forlange bestyrelsen ekstraordinært indkaldt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når forbundsformanden eller næstformanden samt 6 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er forbundsformandens i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan mellem sine møder uddelegere varetagelsen af opgaver og beslutninger til den daglige ledelse jf. pkt. Forbundsformanden og næstformanden udgør sammen med DGF s direktør, DGF s Elite og Talentchef samt DGF s Kommunikations- og Udviklingschef, den daglige ledelse af DGF. Ledelsen er ansvarlig overfor bestyrelsen. Ledelsens kommissorium fastsættes af bestyrelsen. 8. Til at bistå bestyrelsen og ledelsen samt varetage forbundets virksomhed er der etableret en administration under ledelse af direktøren. Forbundet har følgende permanente udvalg: Uddannelsesudvalget varetager den politiske tilrettelæggelse af forbundets kursus- og uddannelsesaktiviteter. Bestyrelsen udpeger formand samt øvrige medlemmer. 2A Eliteudvalget har ansvaret for udarbejdelse af DGF s overordnede elitemålsætning og elitepolitik samt implementering efter godkendelse fra bestyrelsen. Eliteudvalget består af en formand valgt på repræsentantskabsmødet, formanden for Team 6

7 Danmark udvalget, et medlem for hver gymnastikart (f.eks. to medlemmer fra UIG, en fra KIG og en fra MIG). Medlemmerne skal være fra aktivitetsudvalgenes elitesektioner. En aktivrepræsentant valgt af og blandt aktivrepræsentanterne i elitesektionerne. Desuden deltager DGF s Elite og Talentchef samt DGF s elitesekretær i udvalgsmøderne. Dog uden stemmeret. Eliteudvalgets og Elitesektionernes opgaver, kompetencer og forretningsorden defineres i selvstændigt kommissorium forankret i bestyrelsen. 2B Team Danmark udvalget omfatter de gymnastikarter der er støttet af Team Danmark og kun topeliten inden for respektiver gymnastikarter. Team Danmark udvalget består af en formand udpeget af og blandt bestyrelsens medlemmer, formanden for Eliteudvalget, et medlem udpeget for hver af de gymnastikarter der er støttet af Team Danmark, DGF s Elite og Talentchef samt respektive discipliners landstræner. 16 Udvalgene Internationalt udvalg koordinerer forbundets repræsentation og holdninger i de internationale gymnastikorganisationer. Udvalget består af forbundsformanden, direktøren samt de repræsentanter, som forbundet har i de internationale organer. Forbundets sportslige aktiviteter er samlet i 7 udvalg: 1) Idrætsgymnastik (UIG) 2) Rytmisk gymnastik (URG) 3) Trampolin og Tumbling (UTT) 4) TeamGym (UTG) 5) Sports Acro (SAU) 6) Rope Skipping (RSU) 7) Gymnastik for Alle (GfA) Udvalgene (nævnt 1 til 6 i stk. 1) har til opgave a) At have det overordnede ansvar for alle aktiviteter på alle niveauer inden for den eller de discipliner, de dækker, såvel regionalt, nationalt som internationalt. Den internationale aktivitet vedrørende forbundets elitesatsning varetages i samarbejde med Elite Udvalget, jf. 15) b) Udvalgene (nævnt 1 til 6 i stk. 1) kan indgå samarbejdsaftaler med foreninger som entreprenører for gennemførelse af konkurrencer og mesterskaber på alle niveauer, såvel regionalt som nationalt. c) Udover danske mesterskaber og forbundsmesterskaber skal der udbydes mesterskaber regionalt, baseret på det geografiske medlemspotentiale. d) At uddanne, godkende og udpege dommere e) At udarbejde nationale og/eller formidle de internationale tekniske reglementer til brug for afholdelsen af konkurrencer. Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA) - dækker alle discipliner inden for hvilke, der ikke findes konkurrencebestemmelser - fungerer som koordinerende udvalg i samarbejde med regionerne og tager minimum en gang årligt initiativ til mødeforum med alle regioner. - har til opgave at udvikle og tilbyde aktiviteter, som skaber værdi for gymnaster og foreninger og som brander DGF som et forbund med gymnastik for alle. De enkelte discipliners tilhørsmæssige placering i de respektive udvalg fastsættes af bestyrelsen. 7

8 Hvert udvalg består af en formand, en næstformand samt op til 7 medlemmer, heraf 1 regionsansvarlig (dog undtaget GfA). Formanden vælges på DGF s repræsentantskabsmøde. Alle øvrige vælges på udvalgsårsmødet. Formanden er medlem af DGF s bestyrelse, jf. 13, og næstformanden er suppleant til denne post. GfA er sammensat med formand, næstformand og 1 medlem samt 1 repræsentant fra hver af de 6 regioner. De to regioner hvis formand opnår valg til DGF s bestyrelse, kan ikke være regionens repræsentant i GfA. De øvrige regioner kan frit vælge deres repræsentant i GfA. For alle regionsrepræsentanter gælder at de skal være bosat og have tilknytning til en medlemsforening, i den pågældende region. Bestyrelsen udarbejder særlige retningslinjer for udvalgenes kompetence og ansvarsområde, udover det, der er beskrevet i stk. 17 Udvalgsårsmøder Udvalgene kan inden for budgetrammen fastsætte sin arbejdsmæssige organisation med inddragelse af særligt interesserede, ligesom de kan nedsætte særlige arbejdsudvalg. 1A Inden for hvert af de i 16 stk. 1, 1 til 6 nævnte udvalg afholdes der efter det ordinære repræsentantskabsmøde, årsmøder. Årsmøderne kan afholdes senere samme dag på repræsentantskabsmødedagen eller dagen efter. Dato og tidspunkt skal fremgå af indkaldelsen. 1B DGF s bestyrelse indkalder i samarbejde med GfA til årsmøde i GfA til afholdelse i perioden Årsmødet placeres så vidt muligt i tilknytning til en event der henvender sig til foreninger med ikke-konkurrenceaktiviteter på programmet. En forening, der på programmet har aktiviteter, som hører ind under de respektive aktivitetsområder, jf. den årlige indberetning/til valgte aktivitet, har 1 stemme på årsmøderne. Foreninger der tillige har gymnaster, som har deltaget i mesterskaber i forbundet inden for det pågældende aktivitetsområde i det forløbne repræsentantskabsår, har yderligere 1 stemme. Alle medlemmer af udvalgsledelsen jf. stk. 3 har hver 1 stemme. Alle interesserede har adgang til årsmøderne. På årsmødet vælges et udvalg bestående af en næstformand samt 1 7 øvrige medlemmer. Formanden vælges på DGF s repræsentantskabsmøde. Næstformændene i UIG, URG, GfA og SAU vælges for 2 år i ulige år. Næstformændene i UTT, UTG og RSU vælges for 2 år i lige år, Af de øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. På årsmødet fremlægger udvalget driftsbudget på baggrund af den på repræsentantskabsmødet vedtagne ramme. Det endelige driftsbudget godkendes af DGF s bestyrelse. 8

9 Årsmøderne, med undtagelse af GfA, gennemføres med følgende dagsorden som minimum: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Målsætningsaftale og arbejdsplan 5) Budget 6) Indkomne forslag 7) Valg jf. stk. 3 a) Næstformand b) Regionsansvarlig c) Øvrige medlemmer 8) Eventuelt Årsmødet i GfA gennemføres med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Målsætningsaftale og arbejdsplan 5) Budget 6) Indkomne forslag 7) Valg a) Næstformand b) 1 medlem Herudover udpeger hver region en repræsentant. Repræsentanterne fra Region 1 DGF Hovedstaden, Region 3 DGF Fyn og Region 5 DGF Midtjylland udpeges for 2 år i ulige år. Repræsentanterne fra Region 2 DGF Sjælland, Region 4 DGF Sydjylland og Region 6 DGF Nordjylland udpeges for 2 år i lige år. 18 Aktivitetsprojekter 19 De regionale enheder 8) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på årsmøderne, skal være forbundets administration i hænde senest den september. Bestyrelsen kan, for at undersøge interessen og drive nye aktivitetsområder, etablere et aktivitetsprojekt inden for discipliner, der ikke umiddelbart hører til et af de 7 aktivitetsområder, eller som ikke umiddelbart kan indgå i et af aktivitetsområderne. Etablering af aktivitetsprojekter sker i form af en aftale, der dækker en tidsbegrænset periode. Efter afslutningen af projektperioden tager bestyrelsen stilling til det pågældende aktivitetsprojekts fremtidige placering i forbundet, herunder om overflytning til et af de 7 aktivitetsområder bør foretages. De regionale enheder ledes af 1 regionsformand (valgt på DGF s repræsentantskabsmøde) og op til 4 øvrige medlemmer. Udpegningen af op til 4 øvrige medlemmer sker i samråd mellem regionsformand og formanden for GfA. Alle medlemmer skal have bopæl i og være tilknyttet en forening i den pågældende region. DGF s bestyrelse er pålagt ansvar for, udpegningen gennemføres senest 1 måned efter DGF s repræsentantskabsmøde. 9

10 De regionale enheder vælger blandt de udpegede øvrige medlemmer en økonomisk ansvarlig. De regionale enheder kan nedsætte ad-hoc udvalg til løsning af specifikke opgaver. De regionale enheder udpeger 1 repræsentant til GfA jf. 17 stk. 6 De regionale arbejdsopgaver defineres af DGF s bestyrelse. Opgaverne skal have fokus på synliggørelse af DGF lokalt og branding af DGF s gymnastik for alle produkter. Endvidere skal der udvikles/tilbydes gymnastikoplevelser, som skaber værdi for gymnaster og foreninger. Regionerne forpligtes af målsætningsaftaler. 20 Ordensudvalget 21 Valgbarhed 22 Æresmedlemmer 23 Ærestegn 24 Tegningsregler 25 Billedrettigheder De regionale enheder refererer til DGF s bestyrelse. Ordensudvalgets opgave er beskrevet i særskilt Reglement for DGF` s Ordensudvalg. Ordensudvalget består af 5 medlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. Udvalget vælger selv sin formand, der så vidt muligt skal vær jurist. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, men ordensbestemmelser og reglement for udvalget vedtages på repræsentantskabsmødet. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 af medlemmerne afgår lige år, de øvrige 3 medlemmer afgår ulige år. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Stemmetal og lodtrækning afgør rækkefølgen. For at kunne vælges til organer, der er fastsat i vedtægterne, skal man være medlem af en af forbundets medlemsforeninger. Ansatte under forbundet er dog ikke valgbare, uanset bestemmelsen i stk. 1 Personer kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer har fri adgang til alle arrangementer under DGF Bestyrelsen kan i overensstemmelse med de gældende bestemmelser tildele 1) Nactegall-fortjentsmedaljen, og 2) DGF s ærestegn Forbundet tegnes af forbundsformanden i dennes fravær af næstformanden i forbindelse med DGF s direktør. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og kreditter kræves forudgående vedtagelse i bestyrelsen af forbundsformanden i dennes fravær næstformanden samt minimum 6 medlemmer. DGF har rettighederne til elektronisk billedformidling samt rettigheder til radio og TV transmission fra alle gymnastikarrangementer, arrangeret af DGF og DGF s enheder i samarbejde med medlemsforeninger og disses enkeltmedlemmer. DGF kan videregive/videresælge de nævnte rettigheder. 10

11 26 Vedtægtsændringer 27 Opløsning Forandringer i nærværende vedtægter kan ske på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer. Danmarks Gymnastik Forbund kan ikke opløses, så længe mindst 5 foreninger ønsker forbundets beståen. I tilfælde af opløsning overgår formuen til Danmarks Idræts-Forbund til fremme af den frivillige gymnastik i Danmark. Vedtægterne er senest revideret på ordinært repræsentantskabsmøde november 2012 og godkendt på ordinært bestyrelsesmøde den 2 november

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinier

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinier Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinier Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 17. september 2013 Forord og indholdsfortegnelse Administrative og økonomiske retningslinier Formålet

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

DVBFs love. Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder

DVBFs love. Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder 1 Navn Forbundets navn er Dansk Volleyball Forbund (DVBF). Stk. 2 Forbundet er en sammenslutning af volleyballspillende foreninger samt lokalkredsene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt

Læs mere

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1 Vedtægter for Side 1 Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10. Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14. Kapitel 15: Kapitel 16:

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Foreningens medlemmer. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Foreningens medlemmer. Navn, hjemsted og formål Vedtægter Vedtægter Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening, (AAB), almen boligorganisation, med begrænset ansvar. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Cykling Odense

Vedtægter for Cykling Odense Vedtægter for Cykling Odense 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykling Odense. Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Odense kommune. Stk. 3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union, forkortet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LOVE FOR DANSK FLOORBALL UNION

LOVE FOR DANSK FLOORBALL UNION LOVE FOR DANSK FLOORBALL UNION Opdateret d. 30. maj 2015 Indholdsfortegnelse Love for Dansk Floorball Union... 1 1 Unionen og dens opgaver... 2 2 Unionens medlemmer... 2 3 Unionens organisation... 4 4

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere