Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen, Tonny Thomsen Fraværende: Bemærkninger:

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 365. Orientering om uddannelsesmuligheder af afskedigede medarbejdere Next Stop Job Virksomhedscentre Helhedsindsats for kontanthjælpsmodtagere med psykosociale handicap Ledighedsudvikling maj Budgetkontrol nr. 4 i 2009 på det lovbundne område (overførselsindkomsterne) Orientering og spørgsmål fra medlememrne Orientering fra forvaltningen Til efterretning Eventuelt Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Orientering om uddannelsesmuligheder af afskedigede medarbejdere DIJEST / 09/13131 Sagsfremstilling Baggrund I forbindelse med den sidste fyringsrunde på LM blev der holdt et møde med deltagelse af 3F, Jobcenter Haderslev, EUC Syd, Haderslev Handelsskole og VUC Sønderjylland for at drøfte, hvilken indsats der kunne etableres i opsigelsesperioden. Det viste sig, at en fritstilling i opsigelsesperioden i visse tilfælde kan blokere for opkvalificering af de afskedigede. Denne erkendelse førte til, at Jobcenter Haderslev tog initiativ til, at skolerne og jobcentret får beskrevet mulighederne i en overskuelig form. Beskæftigelsesregion Syddanmark har deltaget i dette initiativ, da beskæftigelsesregionen indgår i det nationale varslingsberedskab. Resultatet af initiativet er indtil videre blevet, at der er udarbejdet en oversigt over mulighederne for at udnytte opsigelsesperioden Regelgrundlag Regelgrundlaget udgøres af: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: Det Regionale Beskæftigelsesråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde (varslingspuljen) Udmøntningen af varslingspuljen sker i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Ved større afskedigelser kan staten tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede i opsigelsesperioden. Staten kan herudover yde tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de beskæftigede i opsigelsesperioden i op til 8 uger. Ydelse af tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af, 1) at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller 2) at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen. VEU og SVU lovkomplekset Det drejer sig om: o Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 602 voksen- og efteruddannelse (VEU) Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne, fortrinsvis kortuddannede, kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Dette formål sikres ved, at deltagerne under uddannelsen kan opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed. o Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne kortuddannede kan deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og i gymnasial uddannelse, og at voksne kan deltage i videregående uddannelse. Uddannelse på VUC Sønderjylland VUC Sønderjylland har udarbejdet information til jobcentre og arbejdsløshedskasser mv. om uddannelsesmuligheder over SVU-loven for afskedigede medarbejdere. Forudsætningerne for at være berettiget til SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er, at ansøgeren: er fyldt 25 år er kortuddannet, dvs. har 10 års skolegang plus maks. 2 års senere uddannelse, eller en forældet uddannelse har været ansat mindst 26 uger hos nuværende arbejdsgiver (kan være afskediget, men ikke fratrådt eller fritstillet) Følgende uddannelser på VUC giver ret til SVU-støtte: Ordblindeundervisning Forberedende VoksenUndervisning (FVU) Almen VoksenUddannelse (AVU) Gymnasial uddannelse (HF) Støtten kan sammenlagt gives fuldtids i alt i op til 80 uger (inkl. evt. tidligere støtteperioder) Ansøgeren kan være opsagt, men ikke fratrådt eller fritstillet. Ansøgeren skal starte på uddannelsen senest 2 dage inden fratræden fra virksomheden. Tovholder/informationsansvarlig Alice Closter Bilag Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (754354) Oversigt over muligheder for at udnytte opsigelsesperioden (754351) Uddannelsesmuligheder på VUC (754572)

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 603 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning Godkendt 366. Next Stop Job DIJEST / 09/11501 Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice har efter opfordring fra Per Birkelund fra Haderslev Handelsskole og Hans Jørgen Rømer Andersen fra AOF Syd fået dette tilbud. DISCUS ønsker at drøfte mulighederne for at gennemføre et 4 måneders uddannelsesforløb for socialt udsatte i Haderslev Kommune på et tidspunkt i løbet af det næste år. I andre kommuner har de ofte haft møder med en ledende medarbejder med ansvar for aktivering af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 og/eller jobcenterchefen samt medarbejdere fra psykiatrien. Baggrunden for Next Stop Job er et udbud fra Servicestyrelsen i 2007 vedr. særlige uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper under Det Fælles Ansvar II. Opgaven lød på udvikling og tilrettelæggelse af særlige uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper samt afvikling af uddannelsesforløb for ca. 400 brugere fra Vores konsortium bestående af brugerorganisationerne LAP (landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere), SAND (De hjemløses landsorganisation), De sociale højskoler, AOFJOB A/S samt DISCUS A/S, vandt udbuddet og vi gennemfører uddannelsesforløbene i ca. 15 byer/områder i Danmark. Der er afviklet 2 forløb i Odense og 1 i hhv. Randers, Ålborg og Aabenraa. I løbet af foråret 2009 starter forløb i bl.a. Herning, Silkeborg, Roskilde, Slagelse og Tønder og nye forløb starter igen i efteråret 2009 samt i foråret Målgrupperne svarer til matchgruppe 4 og 5 samt førtidspensionister, (ca. halvt af hvert på et hold) som har en uddannelse eller erhvervserfaring. Også gentagne aktiveringsforløb kan i denne sammenhæng betragtes som erhvervserfaring. Så deltagerne er med andre ord ikke helt unge. Forløbet er lagt an på frivillig deltagelse og på at understøtte deltagernes ressourcer og egne ønsker om job.

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 604 Målet med Next Stop Job er at bringe socialt udsatte tættere på arbejdsmarkedet og øge deres livskvalitet. Det sker ved at tage udgangspunkt i deltagernes ønsker til en arbejdsmarkedstilknytning. Next Stop Job bygger på frivillighed i den forstand, at det er frivilligt, om deltagerne vil være med. De bliver rekrutteret til forløbet af brugerorganisationerne i samarbejde med de kommunale instanser, hvor det viser sig at være en mulighed, og AOF gennemfører så de endelige visitationssamtaler med de deltagere, der er interesserede. Når først deltagerne er på forløbet, kan de ikke komme og gå som de vil. Fravær vil blive registreret som på andre forløb for kontanthjælpsmodtagere og hvis deltageren ikke ønsker at være på Next Stop Job længere, får vedkommendes sagsbehandler besked med det samme. Hvordan den præcise procedure skal være, skrives ind i en aftaleramme for forløbet i de enkelte kommuner. Selve forløbet varer 4 måneder. Den første måned foregår i AOF s lokaler som holdundervisning, hvor deltagerne klædes på til kontakten med virksomhederne. Der er på forhånd lavet et program, men deltagerne har også indflydelse på, hvilke emner, der bliver taget op. Som udgangspunkt tilbydes 25 timer/uge, men med mulighed for at tilrette dette efter den enkelte deltagers muligheder og behov. De 3 næste måneder er deltagerne i praktik på virksomheder, som de finder frem til sammen med AOF. I løbet af praktikperioden mødes deltagerne jævnligt med deres medkursister og deres vejleder fra AOF. Der er ikke direkte udgifter for kommunen, når borgere deltager i forløbet og kommunen forpligter sig ikke til at visitere til forløbet. Men vi har gode erfaringer med, at kommunale medarbejdere, der er i kontakt med målgrupperne, orienterer om forløbet, fx ved at dele informationsmateriale ud og formidle kontakten til Next Stop Job. Parallelt hermed afvikles søsterforløb, Fra Udsat Til Ansat, som forbereder virksomheder til at modtage medarbejdere fra vores målgruppe. Dette forløb afvikles i samarbejde med Haderslev Handelsskole og har haft gode resultater. Vi ønsker derfor at udnytte den synergieffekt, der vil være ved at lave et forløb for socialt udsatte i samme område. DISCUS ønsker at starte et forløb i Haderslev i efteråret 2009, evt. foråret 2010, og vil gerne mødes med repræsentanter fra kommunen snarest muligt, for først og fremmest at afgøre om det er muligt at gennemføre et forløb i Haderslev og derefter at have god tid til at få rammerne for et evt. forløb på plads. Ved at være ud i god tid, tager vi også højde for at deltagerne ofte har brug for et vist tilløb, inden de melder sig til forløbet. Dermed kan Next Stop Job forløbet supplere kommunens egen indsats over for målgruppen bedst muligt. Bl.a. ved at relevante kommunale afdelinger/teams og/eller projekter, der har samme målgruppe som Next Stop Job orienteres om forløbet. Det kan fx være jobcentermedarbejdere, der primært beskæftiger sig med matchgruppe 4 og 5, støttekontaktpersoner, medarbejdere på

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 605 væresteder eller i borgerservice/socialafdelingen, hvor førtidspensionister i kommunen typisk henvender sig, hvis de er interesserede i job. I forbindelse med de igangværende projekter, har DISCUS indgået aftaler med kommunerne om rammerne for forløbet. Der er vedhæftet en skabelon for en sådan projektbeskrivelse, som i givet fald vil blive tilpasset de lokale forhold i Haderslev. Desuden vedhæfter DISCUS en status på det senest afsluttede forløb i Aabenraa. Man kan desuden læse mere om projektet i sin helhed på Tovholder/informationsansvarlig Jesper Stockmarr Bilag Rammer for Next Stop Job (741986) Evaluering Aabenraa - Next Stop Job (741988) Next Stop Job - Procesevaluering (749027) Next Stop Job - aab-result (749026) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at projektet tages til efterretning. Godkendt 367. Virksomhedscentre DIKRDL / 09/8540 Sagsfremstilling Chefgruppen behandlede d. 2. marts 2009 sagen omkring virksomhedscentre. Der var på dette tidspunkt enighed om, at det var et godt projekt, men der var nogle uafklarede forhold, der skulle belyses nærmere inden der kunne træffes endelig beslutning. Det skulle bl.a. beskrives nærmere, hvordan pengene er bevilliget. Herudover var der nogle forhold i kontrakten, der skulle undersøges nærmere, bl.a. kravene til dataindsamling og spørgeundersøgelsen.

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 606 Begge ting er undersøgt ved Discus, der har oplyst, at Dataindsamling vil være opfyldt ved en liste over målgruppen. Discus har også oplyst, at Virksomhedernes behov for arbejdskraft vil være belyst ved en forespørgsel til LBR. I forhold til bevilling af penge, henvises til afsnittet økonomiske forhold. Økonomiske forhold Kontrakten omkring Virksomhedscentre består af to dele, del 1, der er en aftale om udarbejdelsen af en handlingsplan for virksomhedssamarbejdet, og del 2, der er en aftale om oprettelsen af virksomhedscentre. Del 1 indebærer et samlet honorar på kr. Honoraret skal dække frikøb af en intern projektleder og/eller frikøb af andre medarbejdere, datakørsler, kurser eller andet. Honoraret udbetales i rater, 1. rate á kr. d. 30. april 2009 og 2. rate á kr. d. 30. august Raterne uddeles på baggrund af fremsendte fakturaer. Del 2 udbetales som et á conto beløb hvert kvartal. Første udbetaling er på kr. og udbetales d. 30. september Herefter udbetales kr. pr. kvartal med seneste udbetaling d. 31. december Hvis Discus vurderes, at Jobcenteret ikke lever op til aftalen, kan beløbet reduceres. Beløbet dækker 26 pladser á kr. Støtten må anvendes til frikøb af virksomhedskonsulenter, mentorstøtte og mentoruddannelse samt understøttende aktiviteter for kontanthjælpsmodtagere. Arbejdsmarkedsservice afholder udgifter til bl.a. løn, mentoruddannelse mv. men det forventes at alle udgifter dækkes via honorarerne og at der derfor reelt ikke er kommunale udgifter forbundet med projektet. Tovholder/informationsansvarlig Jobcenterchef Johny Gramberg Arbejdsmarkedskoordinator Jesper Stockmarr

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 607 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at projektet godkendes. Godkendt 368. Helhedsindsats for kontanthjælpsmodtagere med psykosociale handicap DIPELE / 09/13284 Sagsfremstilling Discus har udarbejdet et inspirationskatalog til brug for helhedsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere med psykosociale handicap. Inspirationskataloget er udarbejdet på baggrund af en redegørelse omkring førtidspension fra maj 2007, hvor det viste sig, at kontanthjælpsmodtagere med psykosociale handicap udgør en stadigt stigende andel af førtidspensionisterne. Haderslev har deltaget i en empirisk erfaringsopsamling, der er gennemført fra august 2008 til marts Inspirationskataloget er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bilag Inspirationskatalog.pdf (755778) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at inspirationskataloget tages til efterretning. Godkendt

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Ledighedsudvikling maj 2009 DIJEPO / 09/1102 Sagsfremstilling Ledigheden i Syddanmark i marts 2009 var på 3,1%, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til ledige. Ledigheden er steget fra februar til marts med 2.380, og i Haderslev er stigningen på 67 personer, hvilket er det samme niveau som i I forhold til marts 2008 er der flere ledige, hvilket svarer til en stigning på 85,5%. For Haderslev svarer det til 256 flere ledige og en stigning på 59,7%. Både procentvis og i absolutte tal har der således været en markant stigning i ledigheden. Antallet af dagpengemodtagere er det seneste år steget med 99,4%, det svarer til personer. Antallet af kontantmodtagere er steget med 26,8%, hvilket svarer til 500 personer. Opdeles Syddanmark på landsdele er ledighedsprocenten lavest i Sydjylland på 2,8%, mens Fyn ligger på 3,6%. Ledigheden stiger dog mest i Sydjylland, hvor der er flere ledige mod flere ledige på Fyn. Haderslev har en ledighed på 2,5% og set i forhold til stigningen i ledigheden i både Syddanmark og Sydjylland, så stiger ledigheden ikke i helt samme takt som i resten af regionen. Såfremt ledigheden vil stige i Haderslev og ligge sig på gennemsnittet af Syddanmark eller Sydjylland, vil det øge udgifterne på forsørgelsesområdet betragteligt. Midtjylland og Hovedstaden har med 3,0%, den laveste ledighed i landet. Lige efter følger Syddanmark med 3,1%, og hele landet lå i marts 2009 på 3,2%. På landsplan er ledigheden steget med 63,3% Krisen rammer stadig skævt Det er helt tydeligt, at krisen rammer meget skævt. En stor del af antallet af varslinger af større afskedigelser er indenfor byggefagene, plast- og metalindustri og transport. Det er således typiske mandefag, der er ramt af afskedigelser, og 3F, Byggefagene og Metal har tilsammen 63 % af de nye ledige. Derimod er a-kasser med mange kvindelige medlemmer i langt mindre grad blevet ramt. FOA, pædagoger og lærere har eksempelvis en lavere ledighed end for et år siden. I alt er der kommet flere ledige mænd i det seneste år og i Haderslev er det 239, mens kvinder har en langt lavere stigning på flere ledige, hvor det i Haderslev er 17. Det fremgår også af tallene, at afskedigelserne i højere grad går ud over de yngre end de ældre.

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 609 Antallet af ledige mellem 16 og 24 år er steget med 118,3%. Ledigheden hos de årige er steget med 56,2% Beskæftigelsesregionen har allerede modtaget mange varslinger og modtager fortsat mange nye varslinger af større afskedigelser. En del af disse varslinger er endnu ikke omsat til ledige personer da opsigelsesvarslerne stadig løber. Det vil derfor også påvirke ledigheden i den kommende tid. Forskellig udvikling i kommunerne Der er meget stor forskel på, hvordan ledigheden har formet sig i kommunerne fra marts 2008 til marts Det er primært de store kommuner, der har været hårdt ramt. Vejle, Kolding, Odense, Esbjerg og Sønderborg har tilsammen knap flere ledige. Med en ledighedsprocent på 2,3% har Vejen og Varde den laveste ledighed i regionen. Billund og Haderslev holder sig stadig på 2,5% eller mindre. Assens og Nordfyn har den højeste ledighed i regionen med mellem 4,5 og 4,1%. Af de 8 syddanske kommuner med den laveste ledighed, ligger de 7 i Sydjylland. Og af de 9 kommuner med den højeste ledighed, ligger de 8 på Fyn. Bilag Bilag - Oversigt over ledigheden v3 (758493) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning Godkendt

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Budgetkontrol nr. 4 i 2009 på det lovbundne område (overførselsindkomsterne) DIHASK / 09/8609 Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice indarbejder løbende hver måned budgetopfølgning på overførselsindkomsterne. Den 4. budgetopfølgning er foretaget på baggrund af 4 måneders forbrug i Det er fortsat tale om et meget overordnet skøn over de forventede udgifter på de resterende 8 måneder af året. Set i lyset af finanskrisen / konjunkturudviklingen samt under iagttagelse af den konkrete udvikling i antallet af borgere, der henvender sig for at få kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, er der absolut grund til at udøve rettidig omhu. Der kan konstateres en fortsat stigning i udviklingen af antallet af modtagere af disse ydelser, dog lidt mere afdæmpet. Der er fortsat regnet med en løbende tilgang på 25 personer pr. måned, hvorfor nedennævnte skøn fastholdes. Økonomiske forhold Trods den store usikkerhed skønnes der fortsat at være brug for omkring 34,3 mio. kr. netto kommunalt resten af året for at bringe budgettet i balance. Det skal naturligvis nævnes, at såfremt finanskrisen aftager og beskæftigelsen igen udvikler sig i positiv retning, vil skønnet over merudgifter i indeværende år også ændre sig. De forventede mergifter i forhold til det godkendte budget for 2009 fordeler sig således: Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp / revalidering / forrevalidering Ledighedsydelse / Fleksjob / Aktivering Ialt skønnet merforbrug 5,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 11,9 mio. kr. 7,4 mio. kr. 34,3 mio. kr. Personalemæssige forhold Som tidligere nævnt bevirker udviklingen et øget pres på personaleressourcerne i Arbejdsmarkedsservice. Det har været nødvendigt at ansætte yderligere personale i sygedagpenge til at imødekomme det øgede pres på afdelingen. Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert.

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 611 Bilag Udvikling på kontanthjælp (759370) Udvikling på Sygedagpenge (759369) Udvikling på revalideringsydelse (759368) Udvikling på forerevalidering (759367) Udvikling på fleksjob (759366) Tallene på forsørgelsesområdet - Udviklingen i førtidspensionssagerne (759363) Udvikling på Ledighedsydelse (759365) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller til udvalget, at budgetopfølgningen på overførselsindkomsterne tages til efterretning. Godkendt 371. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DIKRDL / 08/915 Irene Høgh forespurgte til fleksjobbere og antal timetal Orientering fra forvaltningen DIKRDL / 08/915 Der blev givet en orientering om jobcenteret.

14 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Til efterretning DILONO / 08/915 Bilag Temadag for politikere: Kommunerne får ansvaret for beskæftigelse (759389) Taget til efterretning Eventuelt DIKRDL / 08/915 - LUKKET DAGSORDEN 375. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark LUKKET SAG

15 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 613 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Helge Gellert

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Solveig Gajda, Jens-Ove Mortensen, Henny

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 09-12-2009 Mødested: Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Jens-Ove Mortensen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 19-11-2007 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Irene Høgh Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-12-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17.40 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen og Allan Emiliussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-12-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Morten Finnemann

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-10-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Tonny Thomsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Niels Høite

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 79 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Udvalgsværelset Innovationsfabrikken (den gamle Gori-fabrik), Birkemosevej,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 16.01.2013 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 16.01.2013 Punkter på åbent møde: 1. Orientering om aktuel ledelsesmæssig situation

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 14.02.2013 kl. 16:30 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/38 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 14. februar 2013 1. Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. oktober 2012 Tid 16:00 Sted Lokale 1.64 NB. Fraværende Gæster til punkt 1: Bibi Bording og Haukur Torsteinsson fra Center for Sundhed og Ældre Jette

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 28. august 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:50 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Frederikssund Kommune

Beskæftigelsesplan 2013. Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2013 Frederikssund Kommune 30. Januar 2013 1 FORORD... 3 1. MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2013... 3 1.1. Overordnede målsætninger... 3 1.1. Beskæftigelsesministerens mål

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere