Glimt fra forårskoncerten 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glimt fra forårskoncerten 2009"

Transkript

1

2 Glimt fra forårskoncerten 2009

3 Indhold 30 år på Nordfyn...2 Velkommen og introduktion for 1.g ere...4 At gå i skole...6 Gymnasiets fag og opbygning..10 Gymnasiets organisation...12 Skolehverdag skole hver dag..13 Fra elev til elev...21 At rejse og opleve...24 Kalender for Ordensregler...30 Nyttige informationer...31 Personale Plan over skolen...34

4 Gymnasium på Nordfyn i 30 år 2 af rektor Jørn Aarup-Kristensen Man plejer ikke at fejre 30-års jubilæer, men det runde tal giver alligevel anledning til gøre en art status. Ca unge mennesker er i den periode blevet studenter på Nordfyns Gymnasium. De fleste har nu afsluttet en videregående uddannelse og løser vigtige opgaver for det danske samfund. Så det var en rigtig beslutning, Fyns Amtsråd traf i foråret Man besluttede nemlig at oprette gymnasier i Fåborg og Søndersø. Beslutningen skyldtes en stigende gymnasiefrekvens på Fyn og stigende ungdomsårgange. Der skulle skaffes plads til flere unge, end de eksisterende gymnasier kunne rumme. Egentlig havde Amtsrådet tænkt på et gymnasium i Næsby, men to forhold førte til en anden beslutning. Amtsrådet havde arbejdet med at skaffe et plangrundlag for udviklingen på Fyn, og arbejdet mundede ud i den såkaldte Kystbyskitse, som anbefalede, at man sørgede for en spredning af udviklingen også uden for Odense. Det andet forhold var, at de tre daværende nordfynske kommuner blev enige om at henvende sig til Amtsrådet med en anmodning om at placere et gymnasium i Søndersø. (Som de selv gav udtryk for, var det vistnok første gang, de tre kommuner havde kunnet enes om et fælles initiativ). Kystbyskitsen og de nordfynske kommuners initiativ fik betydning, for på det grundlag bestemte Amtsrådet sig for at oprette to nye gymnasier med skolestart august Rektor blev ansat formelt fra 1. maj 1979, men på det tidspunkt var jeg allerede i fuld gang med, ud af en ansøgerskare på ca. 600, at ansætte 8 nye lærere til den nye spændende opgave. I april i påskeferien fik jeg stillet et kontor på amtsgården til rådighed, og så var det med at læse ansøgninger og indkalde til ansættelsessamtaler. Imens traf Amtet aftale med Søndersø Kommune og Søndersøskolen om lån af midlertidige lokaler. Den selvejende institution Søndersøhallen stillede sig til rådighed med lokaler til idrætsundervisningen. I maj tog man første spadestik til en ny fagklassefløj til Søndersøskolen. Den stod færdig til efterårsferien, og her boede gymnasiet så de to første år, mens vore nuværende bygninger blev opført. Både i kommunen og på Søndersøskolen gjorde man sig store anstrengelser for at løse de praktiske problemer. Gymnasiet blev godt modtaget. Men samtidig med at jeg ansatte nye lærere og lånte lokaler til undervisning, forhandlede Amtet og Undervisningsministeriet. Ministeriet var nemlig betænkelig ved oprettelsen af de mange nye gymnasier i årene omkring Var der nu virkelig brug for alle de gymnasier? I natlige møder, som jeg slet ikke turde fortælle de helt nyansatte lærere om, lykkedes det amtsborgmester Fisker bistået af amtets embedsmænd at overbevise undervisningsminister Dorte Bennedsen om det rigtige i at oprette både Fåborg og Søndersø Gymnasium. Amtets beregningsgrundlag var baseret på, at gymnasiet i Søndersø skulle dække de nordfynske kommuner og aflaste gymnasierne i Odense i den nordvestlige del af Odense Kommune. Så fra begyndelsen var vi kædet sammen

5 med Odense, og i de følgende år blev det efterhånden en helt naturlig ting for eleverne her at søge til os som deres første prioritet. For at det skulle kunne lykkes, var det afgørende, at eleverne kunne blive transporteret til Søndersø. Kineserne har en anden historieopfattelse, end vi har i Vesteuropa. Hos os betragter vi den Morgenmad forberedes til det første hold elever 1979/80 historiske udvikling som noget lineært. Vi bevæger os fremad mod nogle mål, som vi hele tiden diskuterer. Kineserne ser anderledes på det. De betragter den historiske udvikling som cirkulær. Udviklingen fører tilbage til situationer, hvor man har været før. Med dette skoleårs transportproblemer in mente har jeg tænkt på, om ikke kineserne har en pointe. I 1979 måtte Søndersø Gymnasium sammen med Fyns Amt selv organisere mange elevers transport til og fra gymnasiet. Og var vi ikke i efteråret 2008 ved at være i samme situation? I 1979 traf Fyns Amt og Søndersø Gymnasium aftale med Taagaards Busser i Otterup om kørsel af elever. På baggrund af indplacering af elevernes bopæl med knappenåle på et kort blev tre ruter lagt tilrette, sådan at eleverne fik en rigtig god betjening. Den ene af ruterne blev af den grund noget lang, således at eleverne døbte den Fyn rundt ruten. (Det var for øvrigt på den rute, at bussen i vinteren 1979/80 kørte fast i sneen ved Mørkenborg Kro, så elever og chauffør måtte lade sig indkvartere der i 2 dage. Fyns Amt bestemte sig for som kulance at betale for opholdet). I dette skoleår følte vi os næsten stillet overfor en lignende udfordring. Hvis Folketingets mål for ungdomsuddannelse til langt de fleste unge skal nås, så skal transporten af de årige fungere ordentligt, og det har været en noget bedrøvelig oplevelse at se politikere på de forskellige niveauer lade, som om det var en anden tjeners bord. I 1979 lod det sig løse på en effektiv og ubureaukratisk måde. I 2009 og fremad må det også kunne lade sig gøre. Heldigvis har vore elever og forældre været med til at bringe sagen på offentlighedens dagsorden, så vi tror, at det vil lykkes. I løbet af de tredive år er der sket betydelige forandringer i befolkningssammensætningen på Nordfyn. Det er ikke kommet pludseligt, men gradvist, og i bakspejlet kan man sagtens erkende forandringen. I de første år kom fx en del af vore elever fra husmandsfamilier op mod kysten. Det var unge mennesker fra ejendomme, der var resultatet af de store herregårdsudstykninger i begyndelsen af 1900-tallet. Denne erhvervsgruppe findes stort set ikke mere, men med gymnasiemuligheden fik de unge mennesker et afsæt til en anden fremtid. Den landbrugskultur, som dengang endnu satte præg på egnen, er i dag afløst af det præg, som det giver at rumme en række satellitbyer til Odense. Nogle af holdningerne fra landbrugskulturen lever dog videre og giver en særlig fornemmelse for arbejde, uddannelse og samvær på Nordfyns Gymnasium. Ved begyndelsen på Søndersøskolen optog vi 4 klasser, og allerede her kom 1/3 af eleverne fra Odense Kommune. Siden er Odense-andelen vokset lidt, således at vi i dag er oppe på ca. 40%. Denne kombination af elever fra det nordfynske område og fra Odense har vi som lærere oplevet som frugtbar. Kolleger fra Odense har spøgefuldt sagt til os, at vi boede i lektiebæltet. Men rigtigt er det, at vi har følt os privilegerede, når vi har hørt om den megen distraktion, som kolleger i de store byer har mødt som en udfordring. Ganske vist ændrede gymnasiet efter de første år navn fra Søndersø Gymnasium til Nordfyns Gymnasium, men det påvirkede ikke stabiliteten i lærerkollegiet. Mange af de kolleger, som blev ansat i de første år er stadig aktive på skolen. Af de første 8 pionerer er 4 stadig i fuld aktivitet, men vi oplever her i de senere år, at gode kolleger når pensionsalderen. Det betyder sammen med det stigende klassetal, at generationsskiftet er i gang. Sådan må det være med en 30-årig institution, og der er noget meget livsbekræftende i at kunne ansætte unge dygtige lærere fulde af gå på mod. Ved den store 25-års jubilæumsfest i 2004 kunne Nordfyns Gymnasiums lærere på en meget håndgribelig måde mærke, at de og skolen har gjort en forskel. Vi, der arbejder på Nordfyns Gymnasium, er ikke i tvivl om, at det var fremsynet af Fyns Amtsråd, da man besluttede, at også unge uden for de store byområder skulle have et godt tilbud om en ungdomsuddannelse tæt på deres bopæl. Bl.a. derfor har vi følt vores arbejde overordentlig meningsfuldt. Jeg har tillid til, at gymnasiets kompetente bestyrelse og Nordfyns Kommune vil sørge for, at dette gode tilbud til de unge også fremover vil bestå. 3

6 Velkommen Nordfyns Gymnasium har fortsat god søgning. 155 kommende elever har søgt skolen som deres første prioritet. På grund af presset på de odenseanske gymnasier tilføres ca. 40 elever til Nordfyns Gymnasium, således at vi opretter 7 studieretningsklasser i 2009/10. Det er vores erfaring, at også de overførte elever hurtigt bliver glade for at gå i gymnasiet hos os. For at give nye elevers forældre mulighed for at lære skolen at kende og hilse på klassens lærere afholder vi tirsdag d. 22. september kl et introduktionsarrangement for de nye 1.g. ere og deres forældre. (Reserver datoen). På skolens hjemmeside kan man hente nyttige informationer og danne sig et indtryk af vores gymnasium. De fynske gymnasier er enige om, at princippet om, at der ikke skal være mere end 28 elever i klasserne, er rigtigt. Vi synes faktisk, at 28 er mange, hvis der skal tages hensyn til den enkelte elevs udvikling. Vi håber, at vi også under de nye vilkår i selvejet og med taksameterstyring kan fastholde denne linje. I Folketingets Undervisningsudvalg har der her i foråret været forhandlinger om nogle mindre justeringer af gymnasiereformen, og Undervisningsministeriets følgegruppe har også anbefalet justeringer, som løbende er blevet gennemført. Vore kommende elever vil drage fordel af disse tilpasninger, og der skal ikke herske til skoleåret 2009/10 tvivl om, at vi vil gøre vort bedste for at skabe en god og kvalitetssikret ramme for de nye elevers 3 gymnasieår. Vi kan skabe rammen, men det er op til de nye elever at engagere sig i skolens liv og fylde rammen ud, så de både fagligt og personligt kan nå et rigtig godt resultat. Hvis resultatet skal blive godt, så må man ikke opfatte sig som en kunde, der skal have leveret en vare, men som en engageret gymnasieelev, som vil være med til at sætte dagsorden både i timerne og i skolens sociale liv. En aktiv indsats giver et meget mere spændende gymnasieliv. Transportforholdene har i dette skoleår voldt eleverne og skolen mange problemer, men det ser heldigvis ud til, at det er gået op for de politiske beslutningstagere, at de problemer skal de løse. Vore kommende elever kan derfor forvente, at der er regelmæssig busdrift til gymnasiet. Fra skoleåret 2006/07 er vi blevet en statslig selvejende institution med egen besluttende bestyrelse. På skolen glæder vi os over samvirket med bestyrelsen, og efter de første år synes jeg, at det tegner rigtig godt. Formand for bestyrelsen er prorektor ved SDU, Bjarne Graabeck Sørensen, som også har erfaringer som far til elever på Nordfyns Gymnasium. De udpegningsberettigede har peget på rigtig dygtige medlemmer, og man kan på side 12 se mere om bestyrelsens sammensætning og kompetencer. Efter gymnasiereformen har vi placeret studierejsen i det tidlige efterår i 3.g. Vi afprøvede modellen for første gang i 2008, og man kan på side læse om de gode erfaringer. Vore kommende 3.g ere ser med forventning frem til studierejsen i september. Nye fag og nye rejsemål er kommet på banen i forhold til vore tidligere 2.g-studierejser. Det er hensigten, at klassens studieretningsfag for fremtiden skal spille en større rolle i studierejserne, således at studieretningens profil bliver markeret. I efteråret havde vi stor glæde af skolens musicalforestilling. Niveauet plejer at være højt, og i årets forestilling blev forventningerne bestemt ikke skuffet. For tilskuerne var det en rigtig god oplevelse, og de deltagende elever får en oplevelse for livet, men deltagelsen er også et vigtigt bidrag til den personlige udvikling, som er et af de vigtige mål for gymnasiet. Nu venter vi spændte på efteråret Også under gymnasiereformen fastholder vi den gode tradition med at kombinere forårsudstillingen med forårskoncerten i musik. Det var en fornøjelse at se den store opbakning til arrangementet fra forældre og pårørende, og der var også god grund til at være imponerede over resultaterne. I billedkunst gav resultaterne berettiget opmærksomhed i lokalpressen. Forårskoncerten var præget af humør og talent. Det er vigtigt, at vi har billedkunst og musik med i gymnasiets fagpalet. I løbet af sommeren og tiden frem til efterårsferien gennemføres en modernisering af skolens naturvidenskabelige afdeling. Ved moderniseringen i 2004/05 måtte vi udsætte fornyelsen af dette afsnit på grund af begrænsede midler, men nu har staten sat midler af til specielt at forbedre betingelserne for gymnasiernes naturvidenskabelige fag. I skrivende stund er licitationen netop gennemført, og resultatet tegner godt. I august og september vil moderniseringen give nogle lokale gener, men dem tager vi med, når resultatet tegner godt. Med moderniseringen får vi bedre muligheder for arbejdet på biotek-studieretningen. Staten har nu besluttet, at gymnasierne fra selv skal overtage bygningerne. Hidtil har vi faktisk boet til leje, men nu bliver vi ejere med de muligheder og det ansvar, som det giver. Vi er meget spændte på overtagelsesvilkårene, for det vil påvirke skolens økonomi i fremtiden. Jørn Aarup-Kristensen Rektor 4

7 Kære kommende 1. g ere! Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til det første år på Nordfyns Gymnasium. Her bliver I glade for at være. Den første dag, på en ny skole, vil altid være præget af mange sommerfugle i maven. Sådan skal det være. Men vi kan berolige jer med, at dagen starter ganske fredeligt med morgenkaffe/te i skolens kantine. Dér møder I jeres nye klassekammerater, klasselæreren og introeleverne. Der er knyttet to introelever til hver klasse - Introduktion for 1.g erne og deres opgave er at give jer en rigtig god start på gymnasietiden. Efter morgenbordet følges de med jer ud i klasserne. Introeleverne repræsenterer forskellige studieretninger og er desuden engagerede og søde piger og drenge fra 2.g og 3.g. I kan spørge dem, hver gang I er i tvivl - om ikke andet ved de, hvor der kan findes svar. Efter halvanden uges almindelig skolegang, nærmere bestemt i uge 35, tager alle nye klasser på hytteture (se kalender). Hytteturen strækker sig over næsten to skoledage, med en enkelt overnatning. Der foregår altid en masse sammenrystende aktiviteter - både lærere og introelever har forberedt spændende indslag. Desuden plejer hver klasse at forberede underholdning, som fremvises fredag aften, til festen. Hyttetursugen afsluttes selvfølgelig med en herlig fest for de nye elever. Og på to uger er der allerede sket en masse: De unge, let nervøse mennesker, der et par uger før var stort set fremmede for hinanden, har lært hinanden at kende. Stemningen er forrygende. Introerne bliver forkælet og hyldet. Underhold - ningsindslagene deltager i en konkurrence - det samme gør borddækningen - og klasserne er meget kreative, fulde af gode ideer til både borde, udklædning osv. Naturligvis giver det prestige at vinde en af de to titler, hvor introelever og introlærere er bedømmere. Puttefesten (på NG kaldes alle 1. g ere Putter ) er en god afslutning på introforløbet - der snakkes længe om den bagefter. Derudover er den en god start på tre skoleår, der byder på faglige udfordringer, masser af gode oplevelser og kammeratskaber. Vi ses. Intro-teamet Kalender for 1.g ernes første uger på Nordfyns Gymnasium: Mandag d I møder i kantinen kl. 9.15, hvor rektor byder alle velkommen. Her serverer skolen rundstykker og kaffe/te. Dagens program præsenteres. Dagen slutter senest. kl Husk en stor taske til bøger. Husk desuden Årsskriftet! Tirsdag d Almindelig skoledag, hvor fotograferingen af alle 1.g ere begynder kl (Alle elever skal fotograferes til skolens elevkartotek). Onsdag d Almindelige skoledag. Fotografering af alle 1.g-elever. Torsdag d eller fredag Hytteturslærere og introer kommer på besøg i klassen og aftaler nærmere omkring hytteturen. Husk penge til hyttetur og fest. Mandag d Hytteture begynder efter følgende plan: 1.a Middelgrunden. 1.b Fønsborg. Tirsdag d a og 1.b vender hjem. 1.c Middelgrunden. 1.d Fønsborg. Onsdag d c og 1.d vender hjem. 1.e Middelgrunden. 1.f Fønsborg. Torsdag d e og 1.f vender hjem. 1.j Fønsborg. Fredag d j vender hjem. Fest for 1.g ere om aftenen. De klasser, som har lyst, kan forberede lidt underholdning, som vises til festen for de andre. Der laves også en borddækningskonkurrence. Bedste klasser vinder is. I løbet af dagen er der mikrofonprøve for de 1.g ere, som har et underholdningsindslag. Se opslag om tidspunkt. NB: De dage, hvor I ikke er på hyttetur, har I almindelig skolegang! Pris pr. elev for hyttetur og fest (inkl. mad ved begge arrangementer) er 225 kr. Beløbet skal betales d eller d til introeleverne. Og hermed navnene på jeres introer: 1.a skal have Jesper 2.b og Maja 3.f 1.b skal have Maria 2.b og Lasse 3.b 1.c skal have Asbjørn 2.c og Camilla 3.c 1.d skal have Signe 2.c og Mathias 3.c 1.e skal have Simon 2.e og Josephine 3.e 1.f skal have Andreas 3.f og Nadia 2.b 1.j skal have Sofie 2.e og Mathias 3.j Jonas 2.d og Kathrine 3.c er reserver. Derudover deltager 2 lærere pr. klasse. Bageste række fra venstre: Jonas 2.d, Mathias 3.c, Simon 2.e, Andreas 3.f, Mathias 3.j, Jesper 2.b 2. række fra venstre: Signe 2.c, Kathrine 3.c, Asbjørn 2.c, Camilla 3.c, Josephine 3.e, Nadia 2.b 1. række fra venstre: Maja 3.f, Sofie 2.e, Lasse 3.b 5

8 At gå i skole Mødepligt Ifølge Gymnasiebekendtgørelsen har eleverne pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, herunder 1) Fremmøde til undervisningen 2) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver 3) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver o. lign. 4) Deltagelse i ekskursioner 5) Deltagelse i anden forlagt/omlagt undervisning. Der er mødepligt i gymnasiet, og elever kan derfor kun være fraværende ved sygdom eller af anden tvingende grund. Elevernes tilstedeværelse registreres af skolen, idet den enkelte lærer fører protokol for hvert modul. En elevs fravær beregnes i procent af antal afholdte timer, og på skolens intranet kan eleven se sin forsømmelsesprocent. Hvis en elev har været fraværende, udfyldes en formular på intranettet med angivelse af fraværsperiode og årsag. I tilfælde af at en elev bliver bedt om lægelig dokumentation for sit fravær, afholdes evt. udgifter i denne forbindelse af eleven og ikke af skolen. Skolen kan ikke give en elev fri fra undervisningen, men hvis man alligevel ønsker at holde fri nogle dage, f.eks. af familiemæssige grunde, skal dette på forhånd drøftes med rektor, således at skolen kender baggrunden for fraværet. I nogle tilfælde kan en elev være fraværende fra undervisningen pga. anden 6 skoleaktivitet f.eks. elevrådsarbejde eller ekskursion. Dette fravær godskrives af skolen og tæller dermed ikke som forsømmelse, men som undervisning. Eleverne bør selv føre regnskab med deres forsømmelser og løbende kontrollere deres forsømmelsesprocent på intranettet. På Nordfyns Gymnasium vil inspektor tale med en elev, så snart der er problemer med forsømmelser/rettidig aflevering af skriftlige opgaver. Nedbringes fraværet ikke/overholdes afleveringsfrister ikke efterfølgende, vil eleven få en skriftlig advarsel. I tilfælde af fortsat tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelsen kan rektor iværksætte sanktioner over for den pågældende elev (jf. Bekendtgørelse 1222, 3-10). Hvis det i forbindelse med skriftlige afleveringer konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet opgaven, regnes denne for ikke afleveret, og eleven skal lave en ny opgave. Sker dette gentagne gange, bortvises eleven fra skolen i en periode. Ringetider Undervisningen er tilrettelagt i moduler, der afholdes som følger 1. modul: modul: modul: modul: I hvert modul er indeholdt en pause på 5 minutter, som elever og lærer selv aftaler. Skemaændringer I tilfælde af at en lærer er syg, skal på kursus eller lignende, er der information til eleverne på skolens intranet og opslag i glasskabene ved indgangen. Studievejledningen Hver gymnasieklasse har tilknyttet en studievejleder. Studievejlederen giver dels de enkelte klasser kollektiv vejledning, dels individuel vejledning til den enkelte elev. Skolens studievejledere og deres klasser for skoleåret 2009/10: Tom Alsing: 3.a 3.c 3.e 2.a 2.c 2.e 2.j 1.a 1.c 1.e Katja M. Gøttcke: 3.b 3.d 3.f 3.j 2.b 2.d 2.f 1.b 1.d 1.f - 1.j Ferieplan for skoleåret Mandag Første skoledag efter sommerferien. Lørdag Første dag i efterårsferien. Søndag Sidste dag i efterårsferien. Lørdag Første dag i juleferien. Søndag Sidste dag i juleferien. Lørdag Første dag i vinterferien. Søndag Sidste dag i vinterferien. Lørdag Første dag i påskeferien. Kollektiv vejledning I begyndelsen af 1.g afholder studievejlederen i samarbejde med klassens lærere et kursus i studieteknik og arbejdsvaner. Studievejlederen gennemgår den almene studieteknik (bl.a. notatteknik, forskellige læsemetoder, tilrettelæggelse af skolearbejdet, læringsstile), og faglærerne følger op med fagspecifikke råd. I løbet af efterårssemestret skal eleverne i 1.g vælge endelig studieretning samt foreløbigt valg af eventuelle valgfag, de vil fortsætte med i 3.g. For at forberede eleverne til dette valg gennemgår studievejlederne de forskellige muligheder for valgfag samt nogle af de faktorer, der evt. har betydning for valg af valgfag. Som en del af studie- og erhvervsorienteringen har vi følgende arrangementer, som bl.a. Studievalg Fyn står for: Mandag Sidste dag i påskeferien. Fredag Store Bededag. Torsdag Kristi himmelfartsdag. (Fredag d er der undervisning, og der kan være eksamen og årsprøve). Mandag Pinsedag. Fredag Translokation og dimission. Lørdag Første dag i sommerferien. Mandag Første skoledag efter sommerferien.

9 - 1.g erne: Hvor får jeg vejledning? - 2.g erne: Karriere og studievalg samt uddannelsesmessen Studie- og erhvervstræf - Uddannelse uden grænser. - 3.g erne: De videregående uddannelsesinstitutioners Studievalgdag. I 3.g er der desuden mulighed for brobygning på en videregående uddannelse i 3 dage. I foråret arrangerer gymnasiets studievejledere kursus i eksamensteknik for elever, der særligt har behov for det pga. eksamensangst. Individuel vejledning Det meste af den tid, studievejlederne har til deres rådighed, bruges til den individuelle vejledning. Man kan træffe sin studievejleder på studievejlederkontoret i de faste kontortider for aftale om en samtale. Den enkelte elev kan her frit henvende sig for at drøfte problemer af faglig, social, økonomisk og personlig art, der har med uddannelsessituationen at gøre. Det være sig problemer med f.eks. lektielæsning, valg af studieretning og valgfag, SU eller mere personlige problemer, som tynger og påvirker skolegangen. Man kan trygt gå til sin studievejleder med sine problemer, da han/hun har tavshedspligt, medmindre andet aftales med eleven. Den individuelle vejledning omfatter desuden introduktionssamtaler i begyndelsen af 1.g. Hvis der er behov for det, kan studievejlederen henvise til skolens gymnasiepsykolog. Studievalg Fyn Hvad skal der ske, når du engang forlader Nordfyns Gymnasium? Vil du tage en videregående uddannelse hvilke muligheder er der, og hvordan vælger du? Det er de spørgsmål, Studievalg Fyn gerne vil hjælpe dig med. Vi vejleder om videregående uddannelse og jobmuligheder. Vi holder fællesarrangementer om valg af uddannelse og erhverv på Nordfyns Gymnasium, og du har også mulighed for personlig vejledning på skolen. Du kan også selv finde information om uddannelser, erhverv og beskæftigelse på Claus Ankjær Andersen er Studievalg Fyns kontaktperson til Nordfyns Gymnasiums arrangementer, og han har også træffetider for personlig vejledning. Du kan se, hvornår Studievalg Fyn kommer til Nordfyns Gymnasium ved at klikke ind på Studievalg Fyns hjemmeside - For elever i STX, HHX, HTX, HF/VUC og finde Nordfyns Gymnasium på skolelisten. Studievalg Fyn holder til i Albanigade. Du er velkommen i centret hver mandag er der eksempelvis åbent til kl , og du behøver ikke bestille tid til en samtale. Du kan hente uddannelsesbrochurer, bruge pc erne til informationssøgning og få en snak med en vejleder. Hjemmeside På skolens hjemmeside kan man søge oplysninger om mange af de forhold, der vedkommer skolen. Under knappen Profil tegnes et billede af skolen og fagene, og det er også her, man kan finde alle relevante oplysninger om love, bekendtgørelser og faglige links, ligesom man kan læse om, hvad der karakteriserer de enkelte fag på netop vores skole. Informations-knappen dækker over en lang stribe af oplysninger om skolen, lærerne, års- og ferieplan, råd og udvalg, hvordan gymnasiestrukturen ser ud, transportmuligheder, kort og meget mere. Eleverne har deres egne sider. Her er der klassebilleder af alle klasser, og her omtales de råd, udvalg og komitéer, som eleverne har. Også de forskellige brobygningsmuligheder er der linket til. Under knappen Billedarkiv kan man se billeder fra de begivenheder, der finder sted på skolen. Det er her skolens billedarkiv ligger. Skolens bibliotek har sin egen hjemmeside, og her kan der søges direkte i både vores og andre bibliotekers databaser. Endelig skal skolens Intranet omtales. Her gives der oplysninger, som kun har relevans for skolens elever og ansatte, dvs. adgang til bogdepotet, skemaændringer, datavejledere, karakterer, forsømmelser, reservationer og meget mere. Der er også en elektronisk opslagstavle og årsplan, så alle bør mindst én gang om dagen besøge intranettet, som er forsynet med password. Skolen benytter sig også af det elektroniske undervisningssystem Fronter, som primært bruges i undervisningen og som elektronisk arkiv. På startsiden præsenteres man for alle de nye filer og meddelelser, der vedkommer den, der har logget ind, så også Fronter bør åbnes dagligt. 7

10 At gå i skole IT på Nordfyns Gymnasium På Nordfyns Gymnasium er der computere i edb-lokaler, på biblioteket og i læringscenteret, ved fysiklokalerne og i andre faglokaler, samt i de åbne områder i fløjene på skolen. I alle undervisningslokaler er der computere med storskærmsprojektor, så hele klassen kan se med samtidigt, og gymnasiet er dækket af trådløst netværk, så bærbare Pc ere (både skolens egne og elevernes medbragte) kan komme på nettet. På vores maskiner findes generelle programmer til tekstbehandling, regneark, mindmap og Internet. Desuden findes programmer til skolens forskellige fag, idet IT inddrages i alle skolens fag. Alle elever får tildelt et personligt brugernavn og kodeord, der skal bruges, når man logger ind på skolens computere. Som bruger har du adgang til en personlig mappe - dvs. lagerplads på skolens computersystem til stile, opgaver mm. Desuden giver det mulighed for at udskrive på gymnasiets netværksprintere (200 gratis S/H-sider pr. år), og du får adgang til diverse databaser (over blandt andet avisartikler) og til elektroniske leksika. Fronter er et elektronisk konferencesystem, som gymnasiet bruger. Alle klasser og andre undervisningshold har et såkaldt rum, hvor der kan foregå kommunikation mellem alle rum-deltagerne. Det kan f.eks. være læreren, der lægger tekster og lektier til eleverne, eller elever der afleverer opgaver elektronisk. Alle 1.g-elever får et Fronterkursus ved skoleårets start. Næsten alle gymnasiets elever vælger nu at bruge computer til en eller flere af de skriftlige eksamener. De fleste medbringer deres egen maskine, men det er muligt at låne en computer af skolen - så langt kapaciteten rækker. For at sikre at udstyret fungerer bedst muligt, gælder en række regler for brug af skolens edb-udstyr. De vigtigste regler er: Mad og drikke må ikke indtages ved edb-arbejdspladserne - bl.a. af hygiejniske årsager - og af samme grund er det også vigtigt, at du har rene hænder, når du bruger Pc-mus og tastatur. Det er kun tilladt at bruge de programmer, der fra skolens side er installeret på computerne. Husk at lukke computeren ned og slukke for maskine og skærm, når du er færdig med arbejdet, så vi ikke bruger en masse unødvendig energi - derved forhindrer du også, at andre bruger dit personlige log-in, f.eks. printer ud på din konto. Ryd pænt op efter dig og sæt stolen på plads, når du forlader arbejdspladsen. Hvis en computer ikke virker, skal der gives en fejlmelding mundtligt til en af datavejlederne eller skriftligt under Fejl og mangler på vores intranet. Mange gange skyldes fejlen, at der er gået kludder i afviklingen af et program, så ofte forsvinder den, når maskinen genstartes. For at bruge skolens interne net og Internettet skal du overholde nogle rimelige etiske regler. Disse regler, samt vejledning i brug af computerne i øvrigt, gennemgås på et introduktionskursus i starten af 1.g. Datavejlederne 8

11 Biblioteket Biblioteket og læringscentret er åbent fra kl til kl , størstedelen af tiden med bibliotekspersonale til stede. Her er gode opstillinger til gruppearbejde, hvilket mange elever benytter sig af. I perioden op til efterårsferien får 1g-eleverne udleveret et lånerkort, som bruges i hele gymnasieforløbet ved lån af bøger. Lånetiden er en måned med mulighed for forlængelse. Biblioteket råder over 24 bærbare computere, som er til udlån dog kun i et modul ad gangen. De bærbare computere kobles trådløst på gymnasiets intranet og på Internettet, og ved elevlån er de udelukkende til brug i biblioteket, læringscentret og studieområdet. Der er i biblioteksområdet mulighed for udskrivning på almindelig printer og på farveprinter, og der er en kopimaskine til rådighed for eleverne til små kopieringsopgaver - op til 8 sider pr. gang. En række leksika findes i både biblioteket og læringscentret, og her bliver det ofte aktuelt at bruge kopimaskinen, da leksika ikke er til hjemlån. I området er der seks stationære computere til fri afbenyttelse, og på et par af disse er der mulighed for at scanne. Når man skal søge efter noget bestemt i bibliotekets bogbestand, er det oplagt at gå ind på bibliotekets hjemmeside via en af disse computere, så man kan finde frem til, hvor materialet i givet fald kan findes. Adressen er: Biblioteket er koblet på Odense Centralbiblioteks database hvilket betyder, at man også hjemme kan søge på bibliotekets bogbestand, samt at man i øvrigt kan benytte resten af fynbibs faciliteter. I begyndelsen af 1.g får alle elever et modul med biblioteksorientering samt introduktion til informationssøgning. Bjarne S. Christensen på biblioteket er bibliotekaruddannet og har blandt andet til opgave at lægge fundamentet til, at alle elever kan honorere de informationssøgningsmæssige udfordringer, de møder i løbet af gymnasiet og i tiden derefter. Eleverne kommer i løbet af de tre gymnasieår til at møde Bjarne i undervisningssammenhæng i cirka 10 timer, men herudover også til individuel assistance på biblioteket. Dette er især meget brugt ved de store obligatoriske projekter, og ofte vil assistancen bestå i, at Bjarne hjælper på vej. Det er altså ikke planen, at Bjarne skal løse problemerne, men derimod at han skal bistå elever og lærere i forbindelse med deres arbejde med informationssøgningsmæssige udfordringer. Ansættelsen af Bjarne S. Christensen på biblioteket er en udløber af et toårigt samarbejdsprojekt med Nordfyns Biblioteker. I dette projekt var Bjarnes arbejdsuge delt mellem Gymnasiebiblioteket og Nordfyns Biblioteker, og han samarbejdede undervejs med bibliotekarer, der indgik i tilsvarende projekter mellem Svendborg Gymnasium og Svendborg Bibliotek samt mellem Odense Katedralskole og Odense Centralbibliotek. Der vil fortsat være samarbejde mellem Nordfyns Gymnasium og Nordfyns Biblioteker, men Bjarnes arbejdsopgaver ligger nu udelukkende på biblioteket på Nordfyns Gymnasium. Bogdepotet Boss... er navnet på det edb-program, der styrer udlån af skolens undervisningsbøger. BOgdepotets StregkodeSystem betyder det, og som navnet fortæller, er alle skolens bøger mærket med stregkoder, så vi kan følge bøgerne ud på hver enkelt elev. Når du modtager en undervisningsbog, skal du huske at underskrive på den liste, læreren bringer ud i klassen. Det er skolens bevis på, at du har modtaget bogen. Til gengæld udsteder skolen en kvittering, når du afleverer bogen. Mister eller ødelægger du en bog, skal den erstattes med bogens nypris. På skolens Intranet, under knappen Bogdepot, kan du altid slå op, hvilke bøger du står noteret for og hvilke, der skal afleveres. Det er også muligt at sende sms er til de elever, der skal aflevere en bog, så det er vigtigt, at vi har dit mobilnummer. Systemet kan også udsende mails, som bruges, når der skal afleveres bøger ved årets afslutning. Størstedelen af bøgerne udlånes af skolen. Ved modtagelsen skrives navn i bøgerne, som også skal indbindes. Undervisningsministeriet har bestemt, at visse ordbøger (og lommeregnere) ikke må udleveres af skolerne, men skal anskaffes af eleverne selv. Vi vil ved skoleårets start oplyse, hvilke bøger det drejer sig om, og hvis eleverne ønsker det, kan de deltage i et fællesindkøb med gode rabatter. På tilsvarende vis laves også fællesindkøb af lommeregnere. Henvendelser vedrørende bogdepotet sker til boginspektor Poul Secher Jespersen eller sekretær Birte Løngren. Bogdepotet har åbent hver dag i spisefrikvarteret. 9

12 Det tre-årige gymnasieforløb består af et grundforløb på et 1 /2 år, efterfulgt af et 2 1 /2-årigt studieretningsforløb, som eleven vælger. Når man søger optagelse på gymnasiet, skal man foretage følgende 3 valg: kunstnerisk fag, dvs. enten musik eller billedkunst 2. fremmedsprog, dvs. enten 2-årigt fortsættersprog (tysk eller fransk) eller 3-årigt begyndersprog (fransk, spansk eller tysk) foreløbigt valg af studieretning. Det endelige valg træffes i slutningen af grundforløbet. Grundforløbet (1/2 år) Det halvårlige grundforløb består af: obligatoriske fag: dansk, engelsk, historie, idræt, matematik, samfundsfag, 2. fremmedsprog, musik eller billedkunst, 1 af følgende naturvidenskabelige fag: biologi/fysik/kemi/naturgeografi naturvidenskabeligt grundforløb (læses som selvstændigt fag) almen sprogforståelse (læses på tværs af fagene) almen studieforberedelse (læses på tværs af fagene) Studieretningsforløbet (2 1 /2 år) En studieretning består af: obligatoriske fag studieretningsfag valgfag (uden for "studieretningspakken") Fagene kan læses på flere niveauer: A, B og C. Sædvanligvis opnår man C-niveau, når man har læst det i 1 år, B-niveau efter 2 år og A-niveauet, når man har haft faget i 3 år. Op til 10% af tiden afsættes til almen studieforberedelse. Man skal sammensætte sin studentereksamen, så man har mindst: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau Studieretning Studieretning Studieretning Studieretning Studieretning Studieretning 2½ år f.eks. en sproglig retning f.eks. en naturvidenskabelig retning f.eks. en samfundsfaglig retning f.eks. en kunstnerisk retning f.eks... f.eks... Grundforløb ½ år Grundforløb 10Gymnasiets fag og

13 Studieretninger På Nordfyns Gymnasium udbydes følgende studieretninger i år, så man kan farve sin studentereksamen i sproglig, kunstnerisk, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning. Det endelige valg af studieretning foretages i slutningen af grundforløbet. *Fyn standard Obligatoriske fag De obligatoriske fag er fælles for alle studieretninger. Valgfag Nedenstående valgfag tilbydes på Nordfyns Gymnasium. Den grønne farve angiver, hvilket niveau de kan læses på. Studieretning 3. studieretningsfag vælges blandt: Sproglig 1. Eng-Fra (beg) Tysk/Spansk 1. Eng-Fra (fort) Tysk/Spansk 1. Eng-Spansk Fransk/Tysk 1. Eng-Tysk Fransk/Spansk Kunstnerisk 2. Musik-Eng* Matematik/Fysik Naturvidenskabelig 2. Musik-Mat Fysik/Kemi 3. Mat-Fys-Kem Er fastlagt 4. Biotek-Mat -Fys Er fastlagt Dansk Historie Engelsk 2. fremmedprog Naturvidenskabeligt fag Fysik Matematik Samfundsfag A-niveau mindst B-niveau (Hvis 2. fremmedsprog er begyndersprog kræves A-niveau) Fag Astronomi Billedkunst Biologi Datalogi Engelsk Erhvervsøkonomi Filosofi Fransk fortsætter Fysik Idræt Kemi C-niv. B-niv. A-niv. Samfundsvidenskabelig 5. Bio-Kem-Mat* Er fastlagt 6. Bio-Idræt-Mat Er fastlagt 7. Samf-Mat Naturgeografi Er fastlagt 8. Eng-Samf* Naturgeografi/Tysk/Mat Oldtidskundskab Religion Kunstnerisk fag Idræt C-niveau Matematik Musik Naturgeografi Psykologi Religion opbygning Mindst 2 af fagene biologi/kemi/naturgeografi Samfundsfag Tysk fortsætter 11

14 Gymnasiets organisation D blev gymnasiet en statslig selvejende institution med selvstændigt ansvar for økonomi og personale. Gymnasiet er placeret under Undervisningsministeriet, og gymnasiets bestyrelse er ansvarlig overfor ministeriet. Gymnasiet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret (1 repræsentant for personale og 1 repræsentant for eleverne. Medlemmer med stemmeret skal være myndige). Bestyrelsen er sammensat som følger: Formand: Bjarne Graabech Sørensen (Prorektor, SDU) Repræsentant for Nordfyns Kommune: Tessa Gjødesen Repræsentant for Nordfyns Erhvervsråd: Kent Stenvang Repræsentant for skolelederkredsen: Per Helding Madsen (Inspektør for Vissenbjerg Skole) Personalerepræsentanter: Ulla Jørgensen vakant Elevrepræsentanter: Lars Lindstrøm Rasmussen 3.d Simone Louise Kruse 3.j Kathrine Grønbæk 3.c Kia Smidt 2.j (stemmeret) Bestyrelsen har suppleret sig med Ole Husum Schmidt. Rektor Jørn Aarup-Kristensen er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Rektor Rektor har det administrative og pædagogiske ansvar for skolens daglige drift. Vicerektor er rektors stedfortræder og varetager sammen med inspektorerne, økonomimedarbejderen og sekretærerne skolens administrative opgaver. Det er på kontoret, man først bør henvende sig, hvis der er noget, man er i tvivl om. Pædagogisk Råd Pædagogisk råd består af skolens lærere. Rådet er rådgivende for rektor i alle forhold vedrørende gymnasiets undervisning. Elevråd Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen (BEK nr. 31 af ). På Nordfyns Gymnasium har hver klasse to repræsentanter i elevrådet. Fællesudvalget Fællesudvalget har som opgave at formidle samarbejdet om skolens daglige arbejde. Derfor består det af repræsentanter for elever, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelse. 12

15 Ekskursion til Bodies The Exhibition Tirsdag d. 9. december tog 1.d og 1.e til København for at se udstillingen Bodies The Exhibition. Vi var i gang med årets første AT-forløb, som havde temaet Krop og kultur, og derfor var denne udstilling meget oplagt. Vi blev hentet af en dobbeltdækkerbus på skolen, hvorefter de første to timer gik med snak og socialt samvær i bussen. Vi ankom til København, hvor første del af programmet var udstillingen. Der var blandede forventninger til den meget omtalte udstilling, som havde været verden rundt. Vores spænding blev udløst efter nogen tid i kø. Selve udstillingen var delt op i 9 rum, hvor hvert rum fokuserede på en bestemt del af kroppen. Der var fx et rum om kroppens mange knogler og et rum om kroppens indre organer. I sidstnævnte rum var der en opstilling, hvor rygerlunger blev sammenlignet med ikke-rygerlunger. Denne opstilling interesserede mange af udstillingens deltagere. Det var helt utroligt, hvilken proces ligene havde gennemgået fra at være et helt normalt lig til at blive en udstillingsfigur. Men var det etisk ukorrekt at stille folk til skue på den måde? Og var det personernes eget ønske at blive vist frem til hele verden? Disse spørgsmål blev grundigt diskuteret. Udstillingen var meget lærerig og spændende og helt sikkert den lange køretur værd. Efter udstillingen var der afsat lidt tid til Skolehverdag en tur på strøget. En del af programmet en masse elever havde glædet sig til. Derefter gik turen tilbage til Nordfyns Gymnasium, hvor vi ankom ca. kl Turen til København var alt i alt rigtig spændende og hyggelig, da der både var tid til samvær og faglige indtryk. Nanna og Anne 1d Ekskursion til Vejle Idrætshøjskole Vi i 1.e (Bio/idræt og Samf/mat) har været på mange sjove, spændende og lærerige udflugter i løbet af det første år. Vi var bl.a. på Vejle Idrætshøjskole d februar. Det var 6-8 studerende fra højskolen, der havde planlagt et team builder kursus til os. Vi blev delt ind i grupper ved ankomsten, og hver gruppe havde en studerende knyttet til gruppen. Derefter skulle vi sætte os ned og finde svage og stærke sider ved os selv, som vi skulle bruge til afslutningen på forløbet. Vi gik derefter ind i hallen og lavede nogle små samarbejdsøvelser. Om aftenen lavede vi forskellige boldspilsøvelser, bl.a. Ko-fodbold, bordfodbold hvor vi selv var spillere, og hockey. Om natten da vi egentlig burde have sovet, blev vi vækket af de studerende, som larmede og kaldte os til et natløb, som skulle fortsættes dagen efter. På løbet skulle vi arbejde meget sammen om de forskellige poster. Vi gik meget ude i skoven og skulle flytte mange grænser, fordi nogle af de ting, vi skulle lave ved posterne, var skræmmende, ulækre, svære eller fysisk og psykisk krævende. Vi skulle have en dunk med, fyldt med 20 liter vand, og en pose med fløde, som skulle være rystet til smør, da vi kom tilbage. Vi skulle i grupperne samle point, så det bedst samarbejdende hold dagen efter kunne kåres som vindere. På turen lærte vi hinanden at kende på en helt anden måde, fordi vi kom i nogle situationer, som vi normalt ikke kommer i, når vi er i skole, eller bare til hverdag. Sofie Lunde Meyer og Marie Henriksen 1.e Tur til Århus Universitet med 2.c: Besøg hos inano Da vi ankom med bussen fra NG i Århus, blev vi ledt ind i et lokale, hvor vi blev introduceret til faget nanoteknologi. Vi fik uddannelsen på universitetet forklaret, hvilke fag man havde brug for, og hvordan man kom i gang med studiet. Derefter stod den på PowerPoint præsentation om de ting, man i øjeblikket arbejder med inden for nanoteknologi, fra sokker der ikke lugter, selv efter en uges forløb, til energibesparende vinduer. Derefter blev vi af praktiske årsager delt op i to grupper, eftersom vi nu skulle til at arbejde med nanoteknologien selv. Den ene gruppe skulle starte med at fotografere enkelte grafitatomer, og den anden skulle lave forsøg med guld partikler. Gruppen, der skulle fotografere grafitatomer, fik en gennemgang af et STM (Scanning Tunnel Microscope), som 2.c på besøg hos inano er et af de eneste slags mikroskoper i verden, der har høj nok opløsningsevne til at fotografere disse atomer. Derefter blev vi sluppet løs i deres laboratorium - skole hver dag... 13

16 Blokdag i tysk: 2.c i Flensborg og fik lov til selv at prøve os frem med STM et. Derefter arbejdede vi med de billeder, vi fik taget, og sørgede for, at de bedste blev udvalgt og finjusteret. Vi arbejdede med nogle udleverede formler, og beregnede bl.a. afstanden mellem de enkelte atomer og den slags. Det andet forsøg med guldpartikler virkede lidt uoverskueligt. Det faglige niveau var ret højt, og man skulle koncentrere sig for at forstå forsøget. Forsøget handlede kort og godt om at binde flere DNA-strenge sammen med små guldnanopartikler. Dog lykkedes forsøget ikke fuldstændigt for nogen af grupperne. inano burde i dette tilfælde vælge et lidt nemmere og medgørligt forsøg til små uerfarne forskere som os. Dog var forsøget ikke helt spildt, da vi fik et godt indblik i, hvilket apparatur og hvilke store, dyre maskiner de arbejder med på universitetet. Derefter stod den på nano-show sammen med den anden gruppe. Nano-showet gik ud på at vise, hvordan man arbejdede med nanoteknologi, og hvad man kan benytte det til. Det var dog kun delvist vellykket; det var et fint show, men ikke forfærdeligt lærerigt. Så gik turen atter hjemad til Nordfyn, efter en lang og lærerig dag Søren og Christian 2.c Ekskursion til Mariager saltcenter I forbindelse med naturvidenskabeligt grundforløb havde vi arbejdet med salt. Vi havde lært en masse om salts påvirkning af naturen, og hvordan man udvinder salt. Vi havde også lavet et par rapporter, som vi efterfølgende skulle til NV-prøve i. På baggrund at dette, blev der arrangeret en tur til Mariager saltcenter. Sammen med 1.d. kørte vi til det mørke Jylland og blev delt op i to grupper, nemlig drengene og pigerne hver for sig. Pigerne startede i et laboratorium, hvor vi fik mere information om salt, og vi skulle også lave et forsøg. Derefter skulle vi ud og bade i det berygtede bassin. Det spændende ved bassinet var, at der var en saltkoncentration på 30%. Dvs. at man flyder ovenpå. Det var sjovt at prøve, men saltet sad godt fast, og man kunne mærke den på huden resten af dagen. Til sidst kom vi lidt omkring i saltcenteret og fik den historiske baggrund for salt, og vi så også planter, som godt kan tåle et salt miljø, og ikke mindst så vi, hvordan de fremstillede saltet. Vi kom derefter ned i en saltmine, og vi skulle ind i noget, der kaldes en funny ride. Det er en kæmpe platform med en stor 3d skærm foran, som bevægede sig, og så så vi en film, hvor vi var nede i nogle af verdens største saltminer, alt imens platformen bevægede sig. Da vi kom hjem, stod der en NV-prøve for døren, men det var meget rart at komme ud og røre ved stoffet. Det gør, at man forstår det bedre, når der er hands on. Mette Larsen og Josephine Rosager 1.e Blokdag i tysk Vi tog med bussen imod Flensborg. I bussen havde vores lærere forberedt en del ark med spørgsmål og opgaver til os. Vi ankom på Flensborg gågade og gik imod Duborgskolen. Der startede de med nogle elevforedrag om skolen og det at være tysk-dansk. Så fik vi en rundvisning på skolen af nogle elever fra skolen. Det var en meget stor og flot skole, som var utrolig velholdt. Efter vi havde set Duborgskolen, gik vi Flensborg rundt, hvor vi skulle finde nogle bestemte steder og tage billeder af dem. Det brugte vi meget lang tid på, og det var sjovt at gå rundt i en fremmed by med kun et kort som hjælp. Så fik vi tid til at spise et valgfrit sted, som vi selv skulle betale for. Derefter gik turen til Noldemuseet, som lå ret afsides. Da vi havde gået rundt på Noldemuseet, fik vi til opgave at analysere et valgfrit billede fra Noldemuseet. Der var faktisk mange flotte malerier at vælge imellem, som alle hver især havde deres egne historier. Anders Poulsen og Kristian Nyvang 2.c Blokdag i Rosas spanske køkken Da vi ankom til gymnasiet fredag morgen d. 23. januar, var det med store forventninger til dagen. Vi fik, som det første, et program for dagen i hånden. Vores dag var delt i to dele. Første del bestod af en konkurrence mellem 1.g ernes to spanskhold. En konkurrence, der efter kort tids træning, var noget nær en mundtlig gloseprøve. Efter 1.g spanskhold 2 s sejr indenfor glosekendskab om køkkenet (dog med 1.g spanskhold 1 lige i hælene), fik vi besøg af den spanske kok Rosa Sala Burgaya, som resten af dagen ville give os en fornemmelse af den spanske madkultur. Som dagen skred frem, fik vi lavet velsmagende og velduftende spansk mad, der vakte opsyn hos forbigående elever og lærere. Undervejs fortalte Rosa historier om maden, måden den blev lavet på og traditionerne i Spanien. Sidst på dagen satte vi os i fællesskab ned og smagte maden, lige fra gazpacho, en kold tomatsuppe, til tortillas de patatas, spanske kartoffelomeletter. Alt i alt var det en spændende og anderledes blokdag. En fantastisk måde at arbejde med faget på og helt sikkert et af årets faglige højdepunkter. Isabella Møller 1.f Projekt Forskerspirer Projekt Danske Forskerspirer er et landsomfattende projekt, som er igangsat af Forsknings- og Undervisningsministeriet i fællesskab. Alle landets elever i 2.g på de gymnasiale ungdomsuddannelser har her mulighed for at stifte bekendtskab med den forskerverden, som de efter gymnasiet kan blive en del af. Har man lyst til et kig ind i denne ver- 14

17 Blokdag i spansk: 1.f lærer spansk madlavning den, skal man skrive et portræt af sig selv som forsker, og på baggrund af dette kan man blive optaget i Forskerspireklubben. Efter optagelsen knyttes eleverne til etablerede forskere og arbejder sammen med disse. Desuden deltager de i en række arrangementer: et 2-dagesbesøg i København, hvor spirerne besøger en lang række forskningsinstitutioner rundt om i København, hører foredrag på Frederiksberg Gymnasium (med efterfølgende socialt samvær), hvorefter de overnatter på Cab Inn Scandinavien. Den følgende dag stifter de bekendtskab med emner som videnskabsteori, videnskabsformidling o.lign. I begyndelsen af september arrangeres der et weekendseminar på Rødding Højskole. Her bliver der arrangeret foredrag af fremtrædende forskere, workshops om litteratursøgning, kildevurdering, tilrettelæggelse af projekt, udfærdigelse af synopsis, faglige gruppediskussioner med Ph.d.-studerende, socialt samvær og meget mere. Hele projektet slutter med, at spirerne udarbejder og indsender en synopsis over deres forskningsprojekt, som så deltager i den landsdækkende konkurrence, hvor førstepriserne er 4 x kr. Man kan læse mere om projektet på EMU en: Poul Secher Jespersen Team Danmark Svømning Hvis du dyrker eliteidræt, og dit forbund er støtteberettiget fra Team Danmark, kan du søge om optagelse på enten en 3-årig eller en 4-årig Team Danmark ordning. TD-ordningen går ud på, at skolen hjælper dig med at tilrettelægge et fleksibelt gymnasieforløb, hvor der er tid og overskud til, at du kan dyrke din sport, samtidig med at du tager en uddannelse. Dermed ikke sagt, at det så er let at gå i gymnasiet! Jeg har svømmet elitesvømning i startfællesskabet STO 95 (Swim Team Odense) i ca. 8 år nu. STO 95 er en overbygning på de tre svømmeklubber i Odense (OSK, OSLF og Frem). Mine klassekammerater på Nordfyns Gymnasium har gang på gang kommenteret mit luksus-skema, hvor jeg har færre timer end normalt hver uge, da jeg har valgt at tage en 4-årig TD-ordning. Men når først både skolen og træningen er i gang, så er der ikke meget luksus over mit skema. I skrivende stund er vi nået slutningen af april. Foråret er begyndt at komme, og 3.g-erne ser frem til at få studenterhuen på samt afgangsbeviset i hånden. Mit 4. år på Nordfyns Gymnasium er ved at være slut, og jeg glæder mig til at blive færdig. Jeg har haft nogle rigtig gode år på NG, hvor stort set alle lærere og elever har givet mig plads og mulighed for at dyrke min sport. Man skal naturligvis grundigt overveje, om man vil søge om 4-årigt TD-forløb, da man skal være indstillet på at fortsætte et ekstra år på gymnasiet, når kammeraterne i ens klasse bliver færdige. Resultatmæssigt har jeg været udtaget til Årgangslandsholdets bruttotrup, og jeg har individuelt vundet flere Årgangs- og Juniormesterskabs medaljer. I 2009 vandt jeg flere 4. pladser ved Vestdanske Seniormesterskaber, og jeg blev nr. 6 og nr. 9 ved Danske Mesterskaber i Påsken. Jeg startede på Nordfyns Gymnasium i sommeren 04/05 og bliver student her i De første tre år fulgtes jeg med min egen klasse, og her det sidste år har jeg gået i to forskellige klasser, hhv. 3.d og 2.e. De har været rigtig søde til at tage imod mig, og spørge ind til min sport. Selvfølgelig er det lidt underligt, både for dem og for mig, at der kommer en ny ind i klassen, men det har fungeret godt nok. Som sagt har jeg været rigtig glad for mit forløb på NG, og jeg kan kun anbefale at søge et TD-forløb, hvis man dyrker elitesport. Tine Aagaard, 4.g Islandshestesport Jeg er eliterytter og startede på Nordfyns Gymnasium i skoleåret 2007/2008 med den 3-årige Team Danmark ordning. Jeg bruger utrolig meget tid på min sport, både når det gælder træning og stævner med ungdomselitegruppen eller landsholdet. Det kan være svært både at skulle passe sin skole og sin sport på samme tid - derfor valgte jeg et gymnasieforløb med Team Danmark ordning. De fordele, som jeg har glæde af ved Team Danmark, er, at jeg kan få mine afleveringer fordelt, så de ligger nogenlunde fleksibelt, når jeg skal til stævner og træningssamlinger, og jeg kan få ekstra undervisning, hvis jeg har brug for det. I min situation har det gjort min skolegang lettere og mere overskuelig. Specielt fordi jeg har mine allervigtigste stævner samme periode, hvor der er terminsprøver og eksamen. Især i dette år er der stort pres på mine præstationer, Sys Pilegaard, Team Danmark elev, 2.d da der er udtagelse til VM. Det har været en lettelse for mig, at jeg kan få det til at fungere bedre med Team Danmark ordningen. Ellers havde jeg skulle vælge enten min sport eller studentereksamen fra. For at være blandt de bedste i islandshestesporten er det vigtigt, at man har selvdisciplin, så man får trænet hestene hver dag, og selvfølgelig kræver det gode heste og en god træner. I ungdomseliten har vi hver vores egen træner i DK og en landstræner fra udlandet. Bare træningen alene bruger vi meget tid på. Det er også vigtigt at have flere heste med til stævner, så man kan klare sig godt i sine discipliner. Der kan desværre Tine Aagaard, Team Danmark elev, 4.g 15

18 Glimt fra musical 2008 og gallafest 2009 hurtigt ske uforudselige skader på hestene, derfor må man have en anden hest, som er i topform, så den kan supplere den skadede hest. Af resultater kan der bl.a. nævnes vinder af World Cup 2009, udtagelse på landsholdet og i ungdomseliten, udnævnt som Årets talent, finaleplads til Nordiske Mesterskaber, finalepladser og medaljer til Danmarksmesterskaberne, og Fynsmester op til flere gange. Sys Pilegaard 2.d Galla 2009 Traditionen tro kridtes danseskoene, skjorterne stryges på vrang og ret, og håret sættes højt. Blot få timer før den røde løber rulles ud, simrer gangene af rungende stilhed, der afbrydes af hvisken i krogende. Samtlige 3.g ere sidder limet til eksamensstolen med ansigtet rettet direkte mod skærmen. Det er dagen, hvor den første skriftlige eksamen løber af stablen. De fleste, i særdeleshed den kvindelige del af eksamensgængerne, har dog andet i hovedet, end om der sættes komma foran jeg, at og fordi. Om blot få timer ankommer mængden i diverse køretøjer, nogle på rulleskøjter og enkelte i fartøj med vinger. Alle er klædt på til den helt store fest, der gennem tre år er sat høje forventninger til. Maden serveres med overraskelse, idet menuen til dette tidspunkt kun har været kendt af gallaudvalget. Traditionen tro er de velkendte pizzasnegle, salatbar og sodavand skiftet ud med en tre retters menu, der er lavet specielt til anledningen. Venten på aftenens store begivenhed udfyldes af diverse taler, sange og sjove påfund. Aftenen understreges af fantastisk musik, der leveres af et underholdende bigband, der også eksperimenterer med funk som kontrast til den vanedannende technogenre. Når maverne er fuldt udspændte, kjolerne tæt på bristepunktet, og skoene klemmer, kan den egentlige seværdighed indledes. I alle hallens kroge og langs siderne er en hær af forældre og andre nysgerrige stillet op, med fuldt opladede digitalkameraer, parat til at tage det afgørende paparazzi fotografi, der efterfølgende skal klistres ind i scrapbogen til minde og erindring. Lanciers skal stå sin endelige prøve efter mange måneders træning i dansens finesser. Nogle bliver trådt over tæerne, mens andre svæver over gulvet som vilde svaner. Med ømme tæer og pulsen høj valser alle over til den festpyntede kantine, hvor den sidste dans kan trædes an. Gallafesten er veloverstået, og desværre hurtigt forbi, men alle har fået deres forventninger indfriet og tager dem ofte videre med i byen, hjem til kammeraten eller under dynen. Isabel Jedorf Sørensen 3.b Musical Vi er på Nordfyns Gymnasium stolte af efterhånden at have opført en hel række af de mest kendte musicals: Joseph, Hair, Atlantis, Cabaret, Jesus Christ Superstar, Mød mig på Cassiopeia m.fl. Vi har også lavet en Beatles-musical og en Queen-musical, og i 2008 gjorde vi noget tilsvarende, idet vi satte en musical op baseret på sange af popgruppen Abba. Ca. hvert andet år har det kunnet lade sig gøre at mobilisere tilstrækkeligt mange lærer- og elevkræfter til et så omfattende projekt. Arbejdet med at sætte en musical op tager knap 4 måneder - fra skoleårets start til sidst i november. I denne periode vil normalt omkring 100 elever og mange lærere være involveret. Skuespillere, sangere, kor, dansere, orkester, kulissefolk, kostumefolk, diverse lyd- og lysteknikere, PR-folk og instruktører vil komme til at arbejde intenst, og der kræves et stort engagement for at få det hele til at lykkes. Vi synes selv på skolen, at resultaterne af alle anstrengelserne er det hele værd. Vi har med tidligere musicals oplevet megen positiv respons hos tilskuere og presse. Vi har haft den glæde at kunne åbne dørene for en stor del af den nordfynske befolkning - samt mange gamle elever. Men man skal ikke glemme de mange andre frugter af et sådant arbejde. Teater- og musikglade elever, som vi har mange af, får hér rig mulighed for at udfolde deres talent. Mange store udfordringer bliver taget op, vanskelige opgaver bliver løst, og individuelle grænser bliver flyttet. Det fælles arbejde får også kammeratskabet til at blomstre på tværs af årgange og klasser. Alle har mulighed for at deltage i musicalarbejdet. Kun til de store hovedroller er der i reglen optagelsesprøve. Jørgen Roe-Poulsen 16

19 17

20 Forårsudstilling 2009 På Nordfyns Gymnasium afholder vi hvert år en forårsudstilling, hvor billedkunsteleverne viser, hvad de har beskæftiget sig med i løbet af skoleåret. I år udstillede tre hold elever på C-niveau og et hold elever på B-niveau. Elevernes værker blev vist ved skolens indgang, foran billedkunstlokalet og i selve lokalet, samt i studieområdet og i læringscenteret. Af de udstillede værker kan nævnes: tegninger, grafiske arbejder, malerier, skulpturer, iscenesatte fotografier, digitale billeder, kunstvideoer og arkitekturmodeller. Derudover udstillede eleverne deres analyser af kunstværker fra flere forskellige kunsthistoriske perioder. Som noget særligt udstillede Mette Westersø Nielsen fra 1.j nogle meget fine digitale arkitekturtegninger, som hun havde udarbejdet på 3D-programmet Google SketchUp. Andre elever havde arbejdet med billedprogrammet Paint Shop Pro, da de skulle indsætte deres skulpturer i et digitalt billede. Udstillingen blev åbnet ved en tale af Mads Gitz Thingholm fra 1.c og Mine Suurballe fra 3.a, der begge fortalte om deres oplevelse af faget billedkunst. Andre billedkunstelever udtalte sig i et udstillingskatalog, der var udarbejdet af eleverne på B-niveau. De ekskursioner, som eleverne havde været med på i løbet af året, blev også nævnt, herunder besøg på Fyns Kunstmuseum og Brandts i Odense, samt på Ny Carlsberg Glyptotek og Statens Museum for Kunst i København. Oplevelsen af kunst på første hånd er således en vigtig del af faget billedkunst. Ved forårsudstillingen 2009 blev der vist to kunstvideoer, der var inspireret af en videoudstilling på Brandts. Begge kunstvideoer er med i konkurrencen Inspired by Brandts, og begge videoer er med i finalen om bedste performance. I billedkunstlokalet blev der trykt træsnit på den grafiske presse, og det var der naturligvis stor interesse omkring. På væggene udenfor lokalet udstillede eleverne deres træsnit, tegninger og skulpturer. Billederne hang tæt, og skulpturerne var samlet i en installation. Temaet i skulpturforløbet var Kroppen i bevægelse med reference til vitalismeudstillingen Livslyst på Fyns Kunstmuseum. Dette blev tydeligt afspejlet i det gevaldige spræl af gymnaster, boksere, løbere og dansere, der befolkede skulpturinstallationen. Et sandt leben af statuetter, der gav udstillingsgæsterne et godt indtryk af, hvor megen virkelyst, der er året igennem i billedkunstlokalet. Eleverne på B-niveauet havde dog brugt mest tid på deres projekt, der bestod af fem selviscenesatte fotografier, hvortil der var anvendt mange forskellige rekvisitter lige fra parykker, smykker, sminke og forskelligt tøj. Selve fotograferingen var foregået i det offentlige rum, og det færdige resultat bestod af fem fotos, samt en installation med de anvendte rekvisitter og fotos af processen. Især fotografiet med Jesus i Odense Banegård Center vakte stor opmærksomhed. Det var da også det billede, der ved fotograferingen skabte størst opmærksomhed. Motiverne på de øvrige iscenesatte fotos indeholdt lignende uvante og overraskende indslag. Om budskabet i de fem iscenesatte fotografier udtaler eleverne i udstillingskataloget at: billederne kan opfattes som en form for kritik af det moderne samfund ved, at vi har sat nogle forskellige stereotyper i uvante og kontrastskabende omgivelser. Camilla Lorentzen & Gunvor Lisbeth Kofod Forårskoncerten Hvert år kort før påske mobiliserer musikfaget sine mange ressourcer i en fælles kraftanstrengelse: FORÅRSKONCERTEN! Alt, hvad der kan krybe og gå af musikklasser, -hold og -grupper samles for at vise, hvad de kan præstere, når det virkelig gælder. Men før koncerten kan løbe af stabelen, er der lige et par praktiske detaljer, der skal ordnes. Skolens pedeller Bjarne, Finn og Heino forsyner idrætshallen med en smukt forårspyntet scene, og i den tidlige morgen opstiller klatøjede musiklærere og frivillige hjælpere sammen med vores lydmand, Mogens Pedersen fra Nordic Rental, et professionelt lydanlæg samt de utallige instrumenter, der skal benyttes til koncerten. I løbet af skoledagen afholdes der lydprøve, hvor samtlige optrædende efter tur kommer på scenen for at få foretaget en sidste afpudsning af det, de skal optræde med. Her får man tit et første fingerpeg om publikumsinteressen - der udfoldes nemlig ikke ubetydelige bestræbelser på at få lejlighed til at "smuglytte" til det, de andre skal på scenen med. I år afholdtes forårskoncerten den 2. april, og som det efterhånden er blevet en fast tradition, var ferniseringen af billedkunstholdenes projekter placeret på samme dag, så forældre, elever og andre interesserede kunne bevæge sig direkte fra den ene store kunstneriske oplevelse til den næste! Og endnu engang indledte vi aftenen med i fællesskab at synge Det er i dag et vejr. Aftenens to konferenciers, Kirsten Drejer 18 Elevarbejde fra forårsudstillingen

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Forårskoncerten 2007

Forårskoncerten 2007 Forårskoncerten 2007 Indhold Velkommen til skoleåret 2007/2008 2 Introduktion for 1.g'erne 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter 13

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2017-18 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2018-19 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere

4 år på Marselisborg. Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning

4 år på Marselisborg. Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning 4 år på Marselisborg Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning «Team Danmark ordningen giver mig mulighed for både at overskue min træning og skolearbejdet det er rart ikke at skulle gå på kompromis

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

DIN REJSE STARTER HER

DIN REJSE STARTER HER DIN REJSE STARTER HER 1 VELKOMMEN PÅ VG Kære elever og forældre Velkommen til Vestfyns Gymnasium. VG er så godt et sted, at vi ikke kunne ønske os at være andre steder. Til jer nye elever kan jeg med sikkerhed

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere