Glimt fra forårskoncerten 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glimt fra forårskoncerten 2009"

Transkript

1

2 Glimt fra forårskoncerten 2009

3 Indhold 30 år på Nordfyn...2 Velkommen og introduktion for 1.g ere...4 At gå i skole...6 Gymnasiets fag og opbygning..10 Gymnasiets organisation...12 Skolehverdag skole hver dag..13 Fra elev til elev...21 At rejse og opleve...24 Kalender for Ordensregler...30 Nyttige informationer...31 Personale Plan over skolen...34

4 Gymnasium på Nordfyn i 30 år 2 af rektor Jørn Aarup-Kristensen Man plejer ikke at fejre 30-års jubilæer, men det runde tal giver alligevel anledning til gøre en art status. Ca unge mennesker er i den periode blevet studenter på Nordfyns Gymnasium. De fleste har nu afsluttet en videregående uddannelse og løser vigtige opgaver for det danske samfund. Så det var en rigtig beslutning, Fyns Amtsråd traf i foråret Man besluttede nemlig at oprette gymnasier i Fåborg og Søndersø. Beslutningen skyldtes en stigende gymnasiefrekvens på Fyn og stigende ungdomsårgange. Der skulle skaffes plads til flere unge, end de eksisterende gymnasier kunne rumme. Egentlig havde Amtsrådet tænkt på et gymnasium i Næsby, men to forhold førte til en anden beslutning. Amtsrådet havde arbejdet med at skaffe et plangrundlag for udviklingen på Fyn, og arbejdet mundede ud i den såkaldte Kystbyskitse, som anbefalede, at man sørgede for en spredning af udviklingen også uden for Odense. Det andet forhold var, at de tre daværende nordfynske kommuner blev enige om at henvende sig til Amtsrådet med en anmodning om at placere et gymnasium i Søndersø. (Som de selv gav udtryk for, var det vistnok første gang, de tre kommuner havde kunnet enes om et fælles initiativ). Kystbyskitsen og de nordfynske kommuners initiativ fik betydning, for på det grundlag bestemte Amtsrådet sig for at oprette to nye gymnasier med skolestart august Rektor blev ansat formelt fra 1. maj 1979, men på det tidspunkt var jeg allerede i fuld gang med, ud af en ansøgerskare på ca. 600, at ansætte 8 nye lærere til den nye spændende opgave. I april i påskeferien fik jeg stillet et kontor på amtsgården til rådighed, og så var det med at læse ansøgninger og indkalde til ansættelsessamtaler. Imens traf Amtet aftale med Søndersø Kommune og Søndersøskolen om lån af midlertidige lokaler. Den selvejende institution Søndersøhallen stillede sig til rådighed med lokaler til idrætsundervisningen. I maj tog man første spadestik til en ny fagklassefløj til Søndersøskolen. Den stod færdig til efterårsferien, og her boede gymnasiet så de to første år, mens vore nuværende bygninger blev opført. Både i kommunen og på Søndersøskolen gjorde man sig store anstrengelser for at løse de praktiske problemer. Gymnasiet blev godt modtaget. Men samtidig med at jeg ansatte nye lærere og lånte lokaler til undervisning, forhandlede Amtet og Undervisningsministeriet. Ministeriet var nemlig betænkelig ved oprettelsen af de mange nye gymnasier i årene omkring Var der nu virkelig brug for alle de gymnasier? I natlige møder, som jeg slet ikke turde fortælle de helt nyansatte lærere om, lykkedes det amtsborgmester Fisker bistået af amtets embedsmænd at overbevise undervisningsminister Dorte Bennedsen om det rigtige i at oprette både Fåborg og Søndersø Gymnasium. Amtets beregningsgrundlag var baseret på, at gymnasiet i Søndersø skulle dække de nordfynske kommuner og aflaste gymnasierne i Odense i den nordvestlige del af Odense Kommune. Så fra begyndelsen var vi kædet sammen

5 med Odense, og i de følgende år blev det efterhånden en helt naturlig ting for eleverne her at søge til os som deres første prioritet. For at det skulle kunne lykkes, var det afgørende, at eleverne kunne blive transporteret til Søndersø. Kineserne har en anden historieopfattelse, end vi har i Vesteuropa. Hos os betragter vi den Morgenmad forberedes til det første hold elever 1979/80 historiske udvikling som noget lineært. Vi bevæger os fremad mod nogle mål, som vi hele tiden diskuterer. Kineserne ser anderledes på det. De betragter den historiske udvikling som cirkulær. Udviklingen fører tilbage til situationer, hvor man har været før. Med dette skoleårs transportproblemer in mente har jeg tænkt på, om ikke kineserne har en pointe. I 1979 måtte Søndersø Gymnasium sammen med Fyns Amt selv organisere mange elevers transport til og fra gymnasiet. Og var vi ikke i efteråret 2008 ved at være i samme situation? I 1979 traf Fyns Amt og Søndersø Gymnasium aftale med Taagaards Busser i Otterup om kørsel af elever. På baggrund af indplacering af elevernes bopæl med knappenåle på et kort blev tre ruter lagt tilrette, sådan at eleverne fik en rigtig god betjening. Den ene af ruterne blev af den grund noget lang, således at eleverne døbte den Fyn rundt ruten. (Det var for øvrigt på den rute, at bussen i vinteren 1979/80 kørte fast i sneen ved Mørkenborg Kro, så elever og chauffør måtte lade sig indkvartere der i 2 dage. Fyns Amt bestemte sig for som kulance at betale for opholdet). I dette skoleår følte vi os næsten stillet overfor en lignende udfordring. Hvis Folketingets mål for ungdomsuddannelse til langt de fleste unge skal nås, så skal transporten af de årige fungere ordentligt, og det har været en noget bedrøvelig oplevelse at se politikere på de forskellige niveauer lade, som om det var en anden tjeners bord. I 1979 lod det sig løse på en effektiv og ubureaukratisk måde. I 2009 og fremad må det også kunne lade sig gøre. Heldigvis har vore elever og forældre været med til at bringe sagen på offentlighedens dagsorden, så vi tror, at det vil lykkes. I løbet af de tredive år er der sket betydelige forandringer i befolkningssammensætningen på Nordfyn. Det er ikke kommet pludseligt, men gradvist, og i bakspejlet kan man sagtens erkende forandringen. I de første år kom fx en del af vore elever fra husmandsfamilier op mod kysten. Det var unge mennesker fra ejendomme, der var resultatet af de store herregårdsudstykninger i begyndelsen af 1900-tallet. Denne erhvervsgruppe findes stort set ikke mere, men med gymnasiemuligheden fik de unge mennesker et afsæt til en anden fremtid. Den landbrugskultur, som dengang endnu satte præg på egnen, er i dag afløst af det præg, som det giver at rumme en række satellitbyer til Odense. Nogle af holdningerne fra landbrugskulturen lever dog videre og giver en særlig fornemmelse for arbejde, uddannelse og samvær på Nordfyns Gymnasium. Ved begyndelsen på Søndersøskolen optog vi 4 klasser, og allerede her kom 1/3 af eleverne fra Odense Kommune. Siden er Odense-andelen vokset lidt, således at vi i dag er oppe på ca. 40%. Denne kombination af elever fra det nordfynske område og fra Odense har vi som lærere oplevet som frugtbar. Kolleger fra Odense har spøgefuldt sagt til os, at vi boede i lektiebæltet. Men rigtigt er det, at vi har følt os privilegerede, når vi har hørt om den megen distraktion, som kolleger i de store byer har mødt som en udfordring. Ganske vist ændrede gymnasiet efter de første år navn fra Søndersø Gymnasium til Nordfyns Gymnasium, men det påvirkede ikke stabiliteten i lærerkollegiet. Mange af de kolleger, som blev ansat i de første år er stadig aktive på skolen. Af de første 8 pionerer er 4 stadig i fuld aktivitet, men vi oplever her i de senere år, at gode kolleger når pensionsalderen. Det betyder sammen med det stigende klassetal, at generationsskiftet er i gang. Sådan må det være med en 30-årig institution, og der er noget meget livsbekræftende i at kunne ansætte unge dygtige lærere fulde af gå på mod. Ved den store 25-års jubilæumsfest i 2004 kunne Nordfyns Gymnasiums lærere på en meget håndgribelig måde mærke, at de og skolen har gjort en forskel. Vi, der arbejder på Nordfyns Gymnasium, er ikke i tvivl om, at det var fremsynet af Fyns Amtsråd, da man besluttede, at også unge uden for de store byområder skulle have et godt tilbud om en ungdomsuddannelse tæt på deres bopæl. Bl.a. derfor har vi følt vores arbejde overordentlig meningsfuldt. Jeg har tillid til, at gymnasiets kompetente bestyrelse og Nordfyns Kommune vil sørge for, at dette gode tilbud til de unge også fremover vil bestå. 3

6 Velkommen Nordfyns Gymnasium har fortsat god søgning. 155 kommende elever har søgt skolen som deres første prioritet. På grund af presset på de odenseanske gymnasier tilføres ca. 40 elever til Nordfyns Gymnasium, således at vi opretter 7 studieretningsklasser i 2009/10. Det er vores erfaring, at også de overførte elever hurtigt bliver glade for at gå i gymnasiet hos os. For at give nye elevers forældre mulighed for at lære skolen at kende og hilse på klassens lærere afholder vi tirsdag d. 22. september kl et introduktionsarrangement for de nye 1.g. ere og deres forældre. (Reserver datoen). På skolens hjemmeside kan man hente nyttige informationer og danne sig et indtryk af vores gymnasium. De fynske gymnasier er enige om, at princippet om, at der ikke skal være mere end 28 elever i klasserne, er rigtigt. Vi synes faktisk, at 28 er mange, hvis der skal tages hensyn til den enkelte elevs udvikling. Vi håber, at vi også under de nye vilkår i selvejet og med taksameterstyring kan fastholde denne linje. I Folketingets Undervisningsudvalg har der her i foråret været forhandlinger om nogle mindre justeringer af gymnasiereformen, og Undervisningsministeriets følgegruppe har også anbefalet justeringer, som løbende er blevet gennemført. Vore kommende elever vil drage fordel af disse tilpasninger, og der skal ikke herske til skoleåret 2009/10 tvivl om, at vi vil gøre vort bedste for at skabe en god og kvalitetssikret ramme for de nye elevers 3 gymnasieår. Vi kan skabe rammen, men det er op til de nye elever at engagere sig i skolens liv og fylde rammen ud, så de både fagligt og personligt kan nå et rigtig godt resultat. Hvis resultatet skal blive godt, så må man ikke opfatte sig som en kunde, der skal have leveret en vare, men som en engageret gymnasieelev, som vil være med til at sætte dagsorden både i timerne og i skolens sociale liv. En aktiv indsats giver et meget mere spændende gymnasieliv. Transportforholdene har i dette skoleår voldt eleverne og skolen mange problemer, men det ser heldigvis ud til, at det er gået op for de politiske beslutningstagere, at de problemer skal de løse. Vore kommende elever kan derfor forvente, at der er regelmæssig busdrift til gymnasiet. Fra skoleåret 2006/07 er vi blevet en statslig selvejende institution med egen besluttende bestyrelse. På skolen glæder vi os over samvirket med bestyrelsen, og efter de første år synes jeg, at det tegner rigtig godt. Formand for bestyrelsen er prorektor ved SDU, Bjarne Graabeck Sørensen, som også har erfaringer som far til elever på Nordfyns Gymnasium. De udpegningsberettigede har peget på rigtig dygtige medlemmer, og man kan på side 12 se mere om bestyrelsens sammensætning og kompetencer. Efter gymnasiereformen har vi placeret studierejsen i det tidlige efterår i 3.g. Vi afprøvede modellen for første gang i 2008, og man kan på side læse om de gode erfaringer. Vore kommende 3.g ere ser med forventning frem til studierejsen i september. Nye fag og nye rejsemål er kommet på banen i forhold til vore tidligere 2.g-studierejser. Det er hensigten, at klassens studieretningsfag for fremtiden skal spille en større rolle i studierejserne, således at studieretningens profil bliver markeret. I efteråret havde vi stor glæde af skolens musicalforestilling. Niveauet plejer at være højt, og i årets forestilling blev forventningerne bestemt ikke skuffet. For tilskuerne var det en rigtig god oplevelse, og de deltagende elever får en oplevelse for livet, men deltagelsen er også et vigtigt bidrag til den personlige udvikling, som er et af de vigtige mål for gymnasiet. Nu venter vi spændte på efteråret Også under gymnasiereformen fastholder vi den gode tradition med at kombinere forårsudstillingen med forårskoncerten i musik. Det var en fornøjelse at se den store opbakning til arrangementet fra forældre og pårørende, og der var også god grund til at være imponerede over resultaterne. I billedkunst gav resultaterne berettiget opmærksomhed i lokalpressen. Forårskoncerten var præget af humør og talent. Det er vigtigt, at vi har billedkunst og musik med i gymnasiets fagpalet. I løbet af sommeren og tiden frem til efterårsferien gennemføres en modernisering af skolens naturvidenskabelige afdeling. Ved moderniseringen i 2004/05 måtte vi udsætte fornyelsen af dette afsnit på grund af begrænsede midler, men nu har staten sat midler af til specielt at forbedre betingelserne for gymnasiernes naturvidenskabelige fag. I skrivende stund er licitationen netop gennemført, og resultatet tegner godt. I august og september vil moderniseringen give nogle lokale gener, men dem tager vi med, når resultatet tegner godt. Med moderniseringen får vi bedre muligheder for arbejdet på biotek-studieretningen. Staten har nu besluttet, at gymnasierne fra selv skal overtage bygningerne. Hidtil har vi faktisk boet til leje, men nu bliver vi ejere med de muligheder og det ansvar, som det giver. Vi er meget spændte på overtagelsesvilkårene, for det vil påvirke skolens økonomi i fremtiden. Jørn Aarup-Kristensen Rektor 4

7 Kære kommende 1. g ere! Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til det første år på Nordfyns Gymnasium. Her bliver I glade for at være. Den første dag, på en ny skole, vil altid være præget af mange sommerfugle i maven. Sådan skal det være. Men vi kan berolige jer med, at dagen starter ganske fredeligt med morgenkaffe/te i skolens kantine. Dér møder I jeres nye klassekammerater, klasselæreren og introeleverne. Der er knyttet to introelever til hver klasse - Introduktion for 1.g erne og deres opgave er at give jer en rigtig god start på gymnasietiden. Efter morgenbordet følges de med jer ud i klasserne. Introeleverne repræsenterer forskellige studieretninger og er desuden engagerede og søde piger og drenge fra 2.g og 3.g. I kan spørge dem, hver gang I er i tvivl - om ikke andet ved de, hvor der kan findes svar. Efter halvanden uges almindelig skolegang, nærmere bestemt i uge 35, tager alle nye klasser på hytteture (se kalender). Hytteturen strækker sig over næsten to skoledage, med en enkelt overnatning. Der foregår altid en masse sammenrystende aktiviteter - både lærere og introelever har forberedt spændende indslag. Desuden plejer hver klasse at forberede underholdning, som fremvises fredag aften, til festen. Hyttetursugen afsluttes selvfølgelig med en herlig fest for de nye elever. Og på to uger er der allerede sket en masse: De unge, let nervøse mennesker, der et par uger før var stort set fremmede for hinanden, har lært hinanden at kende. Stemningen er forrygende. Introerne bliver forkælet og hyldet. Underhold - ningsindslagene deltager i en konkurrence - det samme gør borddækningen - og klasserne er meget kreative, fulde af gode ideer til både borde, udklædning osv. Naturligvis giver det prestige at vinde en af de to titler, hvor introelever og introlærere er bedømmere. Puttefesten (på NG kaldes alle 1. g ere Putter ) er en god afslutning på introforløbet - der snakkes længe om den bagefter. Derudover er den en god start på tre skoleår, der byder på faglige udfordringer, masser af gode oplevelser og kammeratskaber. Vi ses. Intro-teamet Kalender for 1.g ernes første uger på Nordfyns Gymnasium: Mandag d I møder i kantinen kl. 9.15, hvor rektor byder alle velkommen. Her serverer skolen rundstykker og kaffe/te. Dagens program præsenteres. Dagen slutter senest. kl Husk en stor taske til bøger. Husk desuden Årsskriftet! Tirsdag d Almindelig skoledag, hvor fotograferingen af alle 1.g ere begynder kl (Alle elever skal fotograferes til skolens elevkartotek). Onsdag d Almindelige skoledag. Fotografering af alle 1.g-elever. Torsdag d eller fredag Hytteturslærere og introer kommer på besøg i klassen og aftaler nærmere omkring hytteturen. Husk penge til hyttetur og fest. Mandag d Hytteture begynder efter følgende plan: 1.a Middelgrunden. 1.b Fønsborg. Tirsdag d a og 1.b vender hjem. 1.c Middelgrunden. 1.d Fønsborg. Onsdag d c og 1.d vender hjem. 1.e Middelgrunden. 1.f Fønsborg. Torsdag d e og 1.f vender hjem. 1.j Fønsborg. Fredag d j vender hjem. Fest for 1.g ere om aftenen. De klasser, som har lyst, kan forberede lidt underholdning, som vises til festen for de andre. Der laves også en borddækningskonkurrence. Bedste klasser vinder is. I løbet af dagen er der mikrofonprøve for de 1.g ere, som har et underholdningsindslag. Se opslag om tidspunkt. NB: De dage, hvor I ikke er på hyttetur, har I almindelig skolegang! Pris pr. elev for hyttetur og fest (inkl. mad ved begge arrangementer) er 225 kr. Beløbet skal betales d eller d til introeleverne. Og hermed navnene på jeres introer: 1.a skal have Jesper 2.b og Maja 3.f 1.b skal have Maria 2.b og Lasse 3.b 1.c skal have Asbjørn 2.c og Camilla 3.c 1.d skal have Signe 2.c og Mathias 3.c 1.e skal have Simon 2.e og Josephine 3.e 1.f skal have Andreas 3.f og Nadia 2.b 1.j skal have Sofie 2.e og Mathias 3.j Jonas 2.d og Kathrine 3.c er reserver. Derudover deltager 2 lærere pr. klasse. Bageste række fra venstre: Jonas 2.d, Mathias 3.c, Simon 2.e, Andreas 3.f, Mathias 3.j, Jesper 2.b 2. række fra venstre: Signe 2.c, Kathrine 3.c, Asbjørn 2.c, Camilla 3.c, Josephine 3.e, Nadia 2.b 1. række fra venstre: Maja 3.f, Sofie 2.e, Lasse 3.b 5

8 At gå i skole Mødepligt Ifølge Gymnasiebekendtgørelsen har eleverne pligt til aktiv deltagelse i undervisningen, herunder 1) Fremmøde til undervisningen 2) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver 3) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver o. lign. 4) Deltagelse i ekskursioner 5) Deltagelse i anden forlagt/omlagt undervisning. Der er mødepligt i gymnasiet, og elever kan derfor kun være fraværende ved sygdom eller af anden tvingende grund. Elevernes tilstedeværelse registreres af skolen, idet den enkelte lærer fører protokol for hvert modul. En elevs fravær beregnes i procent af antal afholdte timer, og på skolens intranet kan eleven se sin forsømmelsesprocent. Hvis en elev har været fraværende, udfyldes en formular på intranettet med angivelse af fraværsperiode og årsag. I tilfælde af at en elev bliver bedt om lægelig dokumentation for sit fravær, afholdes evt. udgifter i denne forbindelse af eleven og ikke af skolen. Skolen kan ikke give en elev fri fra undervisningen, men hvis man alligevel ønsker at holde fri nogle dage, f.eks. af familiemæssige grunde, skal dette på forhånd drøftes med rektor, således at skolen kender baggrunden for fraværet. I nogle tilfælde kan en elev være fraværende fra undervisningen pga. anden 6 skoleaktivitet f.eks. elevrådsarbejde eller ekskursion. Dette fravær godskrives af skolen og tæller dermed ikke som forsømmelse, men som undervisning. Eleverne bør selv føre regnskab med deres forsømmelser og løbende kontrollere deres forsømmelsesprocent på intranettet. På Nordfyns Gymnasium vil inspektor tale med en elev, så snart der er problemer med forsømmelser/rettidig aflevering af skriftlige opgaver. Nedbringes fraværet ikke/overholdes afleveringsfrister ikke efterfølgende, vil eleven få en skriftlig advarsel. I tilfælde af fortsat tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelsen kan rektor iværksætte sanktioner over for den pågældende elev (jf. Bekendtgørelse 1222, 3-10). Hvis det i forbindelse med skriftlige afleveringer konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet opgaven, regnes denne for ikke afleveret, og eleven skal lave en ny opgave. Sker dette gentagne gange, bortvises eleven fra skolen i en periode. Ringetider Undervisningen er tilrettelagt i moduler, der afholdes som følger 1. modul: modul: modul: modul: I hvert modul er indeholdt en pause på 5 minutter, som elever og lærer selv aftaler. Skemaændringer I tilfælde af at en lærer er syg, skal på kursus eller lignende, er der information til eleverne på skolens intranet og opslag i glasskabene ved indgangen. Studievejledningen Hver gymnasieklasse har tilknyttet en studievejleder. Studievejlederen giver dels de enkelte klasser kollektiv vejledning, dels individuel vejledning til den enkelte elev. Skolens studievejledere og deres klasser for skoleåret 2009/10: Tom Alsing: 3.a 3.c 3.e 2.a 2.c 2.e 2.j 1.a 1.c 1.e Katja M. Gøttcke: 3.b 3.d 3.f 3.j 2.b 2.d 2.f 1.b 1.d 1.f - 1.j Ferieplan for skoleåret Mandag Første skoledag efter sommerferien. Lørdag Første dag i efterårsferien. Søndag Sidste dag i efterårsferien. Lørdag Første dag i juleferien. Søndag Sidste dag i juleferien. Lørdag Første dag i vinterferien. Søndag Sidste dag i vinterferien. Lørdag Første dag i påskeferien. Kollektiv vejledning I begyndelsen af 1.g afholder studievejlederen i samarbejde med klassens lærere et kursus i studieteknik og arbejdsvaner. Studievejlederen gennemgår den almene studieteknik (bl.a. notatteknik, forskellige læsemetoder, tilrettelæggelse af skolearbejdet, læringsstile), og faglærerne følger op med fagspecifikke råd. I løbet af efterårssemestret skal eleverne i 1.g vælge endelig studieretning samt foreløbigt valg af eventuelle valgfag, de vil fortsætte med i 3.g. For at forberede eleverne til dette valg gennemgår studievejlederne de forskellige muligheder for valgfag samt nogle af de faktorer, der evt. har betydning for valg af valgfag. Som en del af studie- og erhvervsorienteringen har vi følgende arrangementer, som bl.a. Studievalg Fyn står for: Mandag Sidste dag i påskeferien. Fredag Store Bededag. Torsdag Kristi himmelfartsdag. (Fredag d er der undervisning, og der kan være eksamen og årsprøve). Mandag Pinsedag. Fredag Translokation og dimission. Lørdag Første dag i sommerferien. Mandag Første skoledag efter sommerferien.

9 - 1.g erne: Hvor får jeg vejledning? - 2.g erne: Karriere og studievalg samt uddannelsesmessen Studie- og erhvervstræf - Uddannelse uden grænser. - 3.g erne: De videregående uddannelsesinstitutioners Studievalgdag. I 3.g er der desuden mulighed for brobygning på en videregående uddannelse i 3 dage. I foråret arrangerer gymnasiets studievejledere kursus i eksamensteknik for elever, der særligt har behov for det pga. eksamensangst. Individuel vejledning Det meste af den tid, studievejlederne har til deres rådighed, bruges til den individuelle vejledning. Man kan træffe sin studievejleder på studievejlederkontoret i de faste kontortider for aftale om en samtale. Den enkelte elev kan her frit henvende sig for at drøfte problemer af faglig, social, økonomisk og personlig art, der har med uddannelsessituationen at gøre. Det være sig problemer med f.eks. lektielæsning, valg af studieretning og valgfag, SU eller mere personlige problemer, som tynger og påvirker skolegangen. Man kan trygt gå til sin studievejleder med sine problemer, da han/hun har tavshedspligt, medmindre andet aftales med eleven. Den individuelle vejledning omfatter desuden introduktionssamtaler i begyndelsen af 1.g. Hvis der er behov for det, kan studievejlederen henvise til skolens gymnasiepsykolog. Studievalg Fyn Hvad skal der ske, når du engang forlader Nordfyns Gymnasium? Vil du tage en videregående uddannelse hvilke muligheder er der, og hvordan vælger du? Det er de spørgsmål, Studievalg Fyn gerne vil hjælpe dig med. Vi vejleder om videregående uddannelse og jobmuligheder. Vi holder fællesarrangementer om valg af uddannelse og erhverv på Nordfyns Gymnasium, og du har også mulighed for personlig vejledning på skolen. Du kan også selv finde information om uddannelser, erhverv og beskæftigelse på Claus Ankjær Andersen er Studievalg Fyns kontaktperson til Nordfyns Gymnasiums arrangementer, og han har også træffetider for personlig vejledning. Du kan se, hvornår Studievalg Fyn kommer til Nordfyns Gymnasium ved at klikke ind på Studievalg Fyns hjemmeside - For elever i STX, HHX, HTX, HF/VUC og finde Nordfyns Gymnasium på skolelisten. Studievalg Fyn holder til i Albanigade. Du er velkommen i centret hver mandag er der eksempelvis åbent til kl , og du behøver ikke bestille tid til en samtale. Du kan hente uddannelsesbrochurer, bruge pc erne til informationssøgning og få en snak med en vejleder. Hjemmeside På skolens hjemmeside kan man søge oplysninger om mange af de forhold, der vedkommer skolen. Under knappen Profil tegnes et billede af skolen og fagene, og det er også her, man kan finde alle relevante oplysninger om love, bekendtgørelser og faglige links, ligesom man kan læse om, hvad der karakteriserer de enkelte fag på netop vores skole. Informations-knappen dækker over en lang stribe af oplysninger om skolen, lærerne, års- og ferieplan, råd og udvalg, hvordan gymnasiestrukturen ser ud, transportmuligheder, kort og meget mere. Eleverne har deres egne sider. Her er der klassebilleder af alle klasser, og her omtales de råd, udvalg og komitéer, som eleverne har. Også de forskellige brobygningsmuligheder er der linket til. Under knappen Billedarkiv kan man se billeder fra de begivenheder, der finder sted på skolen. Det er her skolens billedarkiv ligger. Skolens bibliotek har sin egen hjemmeside, og her kan der søges direkte i både vores og andre bibliotekers databaser. Endelig skal skolens Intranet omtales. Her gives der oplysninger, som kun har relevans for skolens elever og ansatte, dvs. adgang til bogdepotet, skemaændringer, datavejledere, karakterer, forsømmelser, reservationer og meget mere. Der er også en elektronisk opslagstavle og årsplan, så alle bør mindst én gang om dagen besøge intranettet, som er forsynet med password. Skolen benytter sig også af det elektroniske undervisningssystem Fronter, som primært bruges i undervisningen og som elektronisk arkiv. På startsiden præsenteres man for alle de nye filer og meddelelser, der vedkommer den, der har logget ind, så også Fronter bør åbnes dagligt. 7

10 At gå i skole IT på Nordfyns Gymnasium På Nordfyns Gymnasium er der computere i edb-lokaler, på biblioteket og i læringscenteret, ved fysiklokalerne og i andre faglokaler, samt i de åbne områder i fløjene på skolen. I alle undervisningslokaler er der computere med storskærmsprojektor, så hele klassen kan se med samtidigt, og gymnasiet er dækket af trådløst netværk, så bærbare Pc ere (både skolens egne og elevernes medbragte) kan komme på nettet. På vores maskiner findes generelle programmer til tekstbehandling, regneark, mindmap og Internet. Desuden findes programmer til skolens forskellige fag, idet IT inddrages i alle skolens fag. Alle elever får tildelt et personligt brugernavn og kodeord, der skal bruges, når man logger ind på skolens computere. Som bruger har du adgang til en personlig mappe - dvs. lagerplads på skolens computersystem til stile, opgaver mm. Desuden giver det mulighed for at udskrive på gymnasiets netværksprintere (200 gratis S/H-sider pr. år), og du får adgang til diverse databaser (over blandt andet avisartikler) og til elektroniske leksika. Fronter er et elektronisk konferencesystem, som gymnasiet bruger. Alle klasser og andre undervisningshold har et såkaldt rum, hvor der kan foregå kommunikation mellem alle rum-deltagerne. Det kan f.eks. være læreren, der lægger tekster og lektier til eleverne, eller elever der afleverer opgaver elektronisk. Alle 1.g-elever får et Fronterkursus ved skoleårets start. Næsten alle gymnasiets elever vælger nu at bruge computer til en eller flere af de skriftlige eksamener. De fleste medbringer deres egen maskine, men det er muligt at låne en computer af skolen - så langt kapaciteten rækker. For at sikre at udstyret fungerer bedst muligt, gælder en række regler for brug af skolens edb-udstyr. De vigtigste regler er: Mad og drikke må ikke indtages ved edb-arbejdspladserne - bl.a. af hygiejniske årsager - og af samme grund er det også vigtigt, at du har rene hænder, når du bruger Pc-mus og tastatur. Det er kun tilladt at bruge de programmer, der fra skolens side er installeret på computerne. Husk at lukke computeren ned og slukke for maskine og skærm, når du er færdig med arbejdet, så vi ikke bruger en masse unødvendig energi - derved forhindrer du også, at andre bruger dit personlige log-in, f.eks. printer ud på din konto. Ryd pænt op efter dig og sæt stolen på plads, når du forlader arbejdspladsen. Hvis en computer ikke virker, skal der gives en fejlmelding mundtligt til en af datavejlederne eller skriftligt under Fejl og mangler på vores intranet. Mange gange skyldes fejlen, at der er gået kludder i afviklingen af et program, så ofte forsvinder den, når maskinen genstartes. For at bruge skolens interne net og Internettet skal du overholde nogle rimelige etiske regler. Disse regler, samt vejledning i brug af computerne i øvrigt, gennemgås på et introduktionskursus i starten af 1.g. Datavejlederne 8

11 Biblioteket Biblioteket og læringscentret er åbent fra kl til kl , størstedelen af tiden med bibliotekspersonale til stede. Her er gode opstillinger til gruppearbejde, hvilket mange elever benytter sig af. I perioden op til efterårsferien får 1g-eleverne udleveret et lånerkort, som bruges i hele gymnasieforløbet ved lån af bøger. Lånetiden er en måned med mulighed for forlængelse. Biblioteket råder over 24 bærbare computere, som er til udlån dog kun i et modul ad gangen. De bærbare computere kobles trådløst på gymnasiets intranet og på Internettet, og ved elevlån er de udelukkende til brug i biblioteket, læringscentret og studieområdet. Der er i biblioteksområdet mulighed for udskrivning på almindelig printer og på farveprinter, og der er en kopimaskine til rådighed for eleverne til små kopieringsopgaver - op til 8 sider pr. gang. En række leksika findes i både biblioteket og læringscentret, og her bliver det ofte aktuelt at bruge kopimaskinen, da leksika ikke er til hjemlån. I området er der seks stationære computere til fri afbenyttelse, og på et par af disse er der mulighed for at scanne. Når man skal søge efter noget bestemt i bibliotekets bogbestand, er det oplagt at gå ind på bibliotekets hjemmeside via en af disse computere, så man kan finde frem til, hvor materialet i givet fald kan findes. Adressen er: Biblioteket er koblet på Odense Centralbiblioteks database hvilket betyder, at man også hjemme kan søge på bibliotekets bogbestand, samt at man i øvrigt kan benytte resten af fynbibs faciliteter. I begyndelsen af 1.g får alle elever et modul med biblioteksorientering samt introduktion til informationssøgning. Bjarne S. Christensen på biblioteket er bibliotekaruddannet og har blandt andet til opgave at lægge fundamentet til, at alle elever kan honorere de informationssøgningsmæssige udfordringer, de møder i løbet af gymnasiet og i tiden derefter. Eleverne kommer i løbet af de tre gymnasieår til at møde Bjarne i undervisningssammenhæng i cirka 10 timer, men herudover også til individuel assistance på biblioteket. Dette er især meget brugt ved de store obligatoriske projekter, og ofte vil assistancen bestå i, at Bjarne hjælper på vej. Det er altså ikke planen, at Bjarne skal løse problemerne, men derimod at han skal bistå elever og lærere i forbindelse med deres arbejde med informationssøgningsmæssige udfordringer. Ansættelsen af Bjarne S. Christensen på biblioteket er en udløber af et toårigt samarbejdsprojekt med Nordfyns Biblioteker. I dette projekt var Bjarnes arbejdsuge delt mellem Gymnasiebiblioteket og Nordfyns Biblioteker, og han samarbejdede undervejs med bibliotekarer, der indgik i tilsvarende projekter mellem Svendborg Gymnasium og Svendborg Bibliotek samt mellem Odense Katedralskole og Odense Centralbibliotek. Der vil fortsat være samarbejde mellem Nordfyns Gymnasium og Nordfyns Biblioteker, men Bjarnes arbejdsopgaver ligger nu udelukkende på biblioteket på Nordfyns Gymnasium. Bogdepotet Boss... er navnet på det edb-program, der styrer udlån af skolens undervisningsbøger. BOgdepotets StregkodeSystem betyder det, og som navnet fortæller, er alle skolens bøger mærket med stregkoder, så vi kan følge bøgerne ud på hver enkelt elev. Når du modtager en undervisningsbog, skal du huske at underskrive på den liste, læreren bringer ud i klassen. Det er skolens bevis på, at du har modtaget bogen. Til gengæld udsteder skolen en kvittering, når du afleverer bogen. Mister eller ødelægger du en bog, skal den erstattes med bogens nypris. På skolens Intranet, under knappen Bogdepot, kan du altid slå op, hvilke bøger du står noteret for og hvilke, der skal afleveres. Det er også muligt at sende sms er til de elever, der skal aflevere en bog, så det er vigtigt, at vi har dit mobilnummer. Systemet kan også udsende mails, som bruges, når der skal afleveres bøger ved årets afslutning. Størstedelen af bøgerne udlånes af skolen. Ved modtagelsen skrives navn i bøgerne, som også skal indbindes. Undervisningsministeriet har bestemt, at visse ordbøger (og lommeregnere) ikke må udleveres af skolerne, men skal anskaffes af eleverne selv. Vi vil ved skoleårets start oplyse, hvilke bøger det drejer sig om, og hvis eleverne ønsker det, kan de deltage i et fællesindkøb med gode rabatter. På tilsvarende vis laves også fællesindkøb af lommeregnere. Henvendelser vedrørende bogdepotet sker til boginspektor Poul Secher Jespersen eller sekretær Birte Løngren. Bogdepotet har åbent hver dag i spisefrikvarteret. 9

12 Det tre-årige gymnasieforløb består af et grundforløb på et 1 /2 år, efterfulgt af et 2 1 /2-årigt studieretningsforløb, som eleven vælger. Når man søger optagelse på gymnasiet, skal man foretage følgende 3 valg: kunstnerisk fag, dvs. enten musik eller billedkunst 2. fremmedsprog, dvs. enten 2-årigt fortsættersprog (tysk eller fransk) eller 3-årigt begyndersprog (fransk, spansk eller tysk) foreløbigt valg af studieretning. Det endelige valg træffes i slutningen af grundforløbet. Grundforløbet (1/2 år) Det halvårlige grundforløb består af: obligatoriske fag: dansk, engelsk, historie, idræt, matematik, samfundsfag, 2. fremmedsprog, musik eller billedkunst, 1 af følgende naturvidenskabelige fag: biologi/fysik/kemi/naturgeografi naturvidenskabeligt grundforløb (læses som selvstændigt fag) almen sprogforståelse (læses på tværs af fagene) almen studieforberedelse (læses på tværs af fagene) Studieretningsforløbet (2 1 /2 år) En studieretning består af: obligatoriske fag studieretningsfag valgfag (uden for "studieretningspakken") Fagene kan læses på flere niveauer: A, B og C. Sædvanligvis opnår man C-niveau, når man har læst det i 1 år, B-niveau efter 2 år og A-niveauet, når man har haft faget i 3 år. Op til 10% af tiden afsættes til almen studieforberedelse. Man skal sammensætte sin studentereksamen, så man har mindst: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau Studieretning Studieretning Studieretning Studieretning Studieretning Studieretning 2½ år f.eks. en sproglig retning f.eks. en naturvidenskabelig retning f.eks. en samfundsfaglig retning f.eks. en kunstnerisk retning f.eks... f.eks... Grundforløb ½ år Grundforløb 10Gymnasiets fag og

13 Studieretninger På Nordfyns Gymnasium udbydes følgende studieretninger i år, så man kan farve sin studentereksamen i sproglig, kunstnerisk, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig retning. Det endelige valg af studieretning foretages i slutningen af grundforløbet. *Fyn standard Obligatoriske fag De obligatoriske fag er fælles for alle studieretninger. Valgfag Nedenstående valgfag tilbydes på Nordfyns Gymnasium. Den grønne farve angiver, hvilket niveau de kan læses på. Studieretning 3. studieretningsfag vælges blandt: Sproglig 1. Eng-Fra (beg) Tysk/Spansk 1. Eng-Fra (fort) Tysk/Spansk 1. Eng-Spansk Fransk/Tysk 1. Eng-Tysk Fransk/Spansk Kunstnerisk 2. Musik-Eng* Matematik/Fysik Naturvidenskabelig 2. Musik-Mat Fysik/Kemi 3. Mat-Fys-Kem Er fastlagt 4. Biotek-Mat -Fys Er fastlagt Dansk Historie Engelsk 2. fremmedprog Naturvidenskabeligt fag Fysik Matematik Samfundsfag A-niveau mindst B-niveau (Hvis 2. fremmedsprog er begyndersprog kræves A-niveau) Fag Astronomi Billedkunst Biologi Datalogi Engelsk Erhvervsøkonomi Filosofi Fransk fortsætter Fysik Idræt Kemi C-niv. B-niv. A-niv. Samfundsvidenskabelig 5. Bio-Kem-Mat* Er fastlagt 6. Bio-Idræt-Mat Er fastlagt 7. Samf-Mat Naturgeografi Er fastlagt 8. Eng-Samf* Naturgeografi/Tysk/Mat Oldtidskundskab Religion Kunstnerisk fag Idræt C-niveau Matematik Musik Naturgeografi Psykologi Religion opbygning Mindst 2 af fagene biologi/kemi/naturgeografi Samfundsfag Tysk fortsætter 11

14 Gymnasiets organisation D blev gymnasiet en statslig selvejende institution med selvstændigt ansvar for økonomi og personale. Gymnasiet er placeret under Undervisningsministeriet, og gymnasiets bestyrelse er ansvarlig overfor ministeriet. Gymnasiet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret (1 repræsentant for personale og 1 repræsentant for eleverne. Medlemmer med stemmeret skal være myndige). Bestyrelsen er sammensat som følger: Formand: Bjarne Graabech Sørensen (Prorektor, SDU) Repræsentant for Nordfyns Kommune: Tessa Gjødesen Repræsentant for Nordfyns Erhvervsråd: Kent Stenvang Repræsentant for skolelederkredsen: Per Helding Madsen (Inspektør for Vissenbjerg Skole) Personalerepræsentanter: Ulla Jørgensen vakant Elevrepræsentanter: Lars Lindstrøm Rasmussen 3.d Simone Louise Kruse 3.j Kathrine Grønbæk 3.c Kia Smidt 2.j (stemmeret) Bestyrelsen har suppleret sig med Ole Husum Schmidt. Rektor Jørn Aarup-Kristensen er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Rektor Rektor har det administrative og pædagogiske ansvar for skolens daglige drift. Vicerektor er rektors stedfortræder og varetager sammen med inspektorerne, økonomimedarbejderen og sekretærerne skolens administrative opgaver. Det er på kontoret, man først bør henvende sig, hvis der er noget, man er i tvivl om. Pædagogisk Råd Pædagogisk råd består af skolens lærere. Rådet er rådgivende for rektor i alle forhold vedrørende gymnasiets undervisning. Elevråd Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen (BEK nr. 31 af ). På Nordfyns Gymnasium har hver klasse to repræsentanter i elevrådet. Fællesudvalget Fællesudvalget har som opgave at formidle samarbejdet om skolens daglige arbejde. Derfor består det af repræsentanter for elever, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelse. 12

15 Ekskursion til Bodies The Exhibition Tirsdag d. 9. december tog 1.d og 1.e til København for at se udstillingen Bodies The Exhibition. Vi var i gang med årets første AT-forløb, som havde temaet Krop og kultur, og derfor var denne udstilling meget oplagt. Vi blev hentet af en dobbeltdækkerbus på skolen, hvorefter de første to timer gik med snak og socialt samvær i bussen. Vi ankom til København, hvor første del af programmet var udstillingen. Der var blandede forventninger til den meget omtalte udstilling, som havde været verden rundt. Vores spænding blev udløst efter nogen tid i kø. Selve udstillingen var delt op i 9 rum, hvor hvert rum fokuserede på en bestemt del af kroppen. Der var fx et rum om kroppens mange knogler og et rum om kroppens indre organer. I sidstnævnte rum var der en opstilling, hvor rygerlunger blev sammenlignet med ikke-rygerlunger. Denne opstilling interesserede mange af udstillingens deltagere. Det var helt utroligt, hvilken proces ligene havde gennemgået fra at være et helt normalt lig til at blive en udstillingsfigur. Men var det etisk ukorrekt at stille folk til skue på den måde? Og var det personernes eget ønske at blive vist frem til hele verden? Disse spørgsmål blev grundigt diskuteret. Udstillingen var meget lærerig og spændende og helt sikkert den lange køretur værd. Efter udstillingen var der afsat lidt tid til Skolehverdag en tur på strøget. En del af programmet en masse elever havde glædet sig til. Derefter gik turen tilbage til Nordfyns Gymnasium, hvor vi ankom ca. kl Turen til København var alt i alt rigtig spændende og hyggelig, da der både var tid til samvær og faglige indtryk. Nanna og Anne 1d Ekskursion til Vejle Idrætshøjskole Vi i 1.e (Bio/idræt og Samf/mat) har været på mange sjove, spændende og lærerige udflugter i løbet af det første år. Vi var bl.a. på Vejle Idrætshøjskole d februar. Det var 6-8 studerende fra højskolen, der havde planlagt et team builder kursus til os. Vi blev delt ind i grupper ved ankomsten, og hver gruppe havde en studerende knyttet til gruppen. Derefter skulle vi sætte os ned og finde svage og stærke sider ved os selv, som vi skulle bruge til afslutningen på forløbet. Vi gik derefter ind i hallen og lavede nogle små samarbejdsøvelser. Om aftenen lavede vi forskellige boldspilsøvelser, bl.a. Ko-fodbold, bordfodbold hvor vi selv var spillere, og hockey. Om natten da vi egentlig burde have sovet, blev vi vækket af de studerende, som larmede og kaldte os til et natløb, som skulle fortsættes dagen efter. På løbet skulle vi arbejde meget sammen om de forskellige poster. Vi gik meget ude i skoven og skulle flytte mange grænser, fordi nogle af de ting, vi skulle lave ved posterne, var skræmmende, ulækre, svære eller fysisk og psykisk krævende. Vi skulle have en dunk med, fyldt med 20 liter vand, og en pose med fløde, som skulle være rystet til smør, da vi kom tilbage. Vi skulle i grupperne samle point, så det bedst samarbejdende hold dagen efter kunne kåres som vindere. På turen lærte vi hinanden at kende på en helt anden måde, fordi vi kom i nogle situationer, som vi normalt ikke kommer i, når vi er i skole, eller bare til hverdag. Sofie Lunde Meyer og Marie Henriksen 1.e Tur til Århus Universitet med 2.c: Besøg hos inano Da vi ankom med bussen fra NG i Århus, blev vi ledt ind i et lokale, hvor vi blev introduceret til faget nanoteknologi. Vi fik uddannelsen på universitetet forklaret, hvilke fag man havde brug for, og hvordan man kom i gang med studiet. Derefter stod den på PowerPoint præsentation om de ting, man i øjeblikket arbejder med inden for nanoteknologi, fra sokker der ikke lugter, selv efter en uges forløb, til energibesparende vinduer. Derefter blev vi af praktiske årsager delt op i to grupper, eftersom vi nu skulle til at arbejde med nanoteknologien selv. Den ene gruppe skulle starte med at fotografere enkelte grafitatomer, og den anden skulle lave forsøg med guld partikler. Gruppen, der skulle fotografere grafitatomer, fik en gennemgang af et STM (Scanning Tunnel Microscope), som 2.c på besøg hos inano er et af de eneste slags mikroskoper i verden, der har høj nok opløsningsevne til at fotografere disse atomer. Derefter blev vi sluppet løs i deres laboratorium - skole hver dag... 13

16 Blokdag i tysk: 2.c i Flensborg og fik lov til selv at prøve os frem med STM et. Derefter arbejdede vi med de billeder, vi fik taget, og sørgede for, at de bedste blev udvalgt og finjusteret. Vi arbejdede med nogle udleverede formler, og beregnede bl.a. afstanden mellem de enkelte atomer og den slags. Det andet forsøg med guldpartikler virkede lidt uoverskueligt. Det faglige niveau var ret højt, og man skulle koncentrere sig for at forstå forsøget. Forsøget handlede kort og godt om at binde flere DNA-strenge sammen med små guldnanopartikler. Dog lykkedes forsøget ikke fuldstændigt for nogen af grupperne. inano burde i dette tilfælde vælge et lidt nemmere og medgørligt forsøg til små uerfarne forskere som os. Dog var forsøget ikke helt spildt, da vi fik et godt indblik i, hvilket apparatur og hvilke store, dyre maskiner de arbejder med på universitetet. Derefter stod den på nano-show sammen med den anden gruppe. Nano-showet gik ud på at vise, hvordan man arbejdede med nanoteknologi, og hvad man kan benytte det til. Det var dog kun delvist vellykket; det var et fint show, men ikke forfærdeligt lærerigt. Så gik turen atter hjemad til Nordfyn, efter en lang og lærerig dag Søren og Christian 2.c Ekskursion til Mariager saltcenter I forbindelse med naturvidenskabeligt grundforløb havde vi arbejdet med salt. Vi havde lært en masse om salts påvirkning af naturen, og hvordan man udvinder salt. Vi havde også lavet et par rapporter, som vi efterfølgende skulle til NV-prøve i. På baggrund at dette, blev der arrangeret en tur til Mariager saltcenter. Sammen med 1.d. kørte vi til det mørke Jylland og blev delt op i to grupper, nemlig drengene og pigerne hver for sig. Pigerne startede i et laboratorium, hvor vi fik mere information om salt, og vi skulle også lave et forsøg. Derefter skulle vi ud og bade i det berygtede bassin. Det spændende ved bassinet var, at der var en saltkoncentration på 30%. Dvs. at man flyder ovenpå. Det var sjovt at prøve, men saltet sad godt fast, og man kunne mærke den på huden resten af dagen. Til sidst kom vi lidt omkring i saltcenteret og fik den historiske baggrund for salt, og vi så også planter, som godt kan tåle et salt miljø, og ikke mindst så vi, hvordan de fremstillede saltet. Vi kom derefter ned i en saltmine, og vi skulle ind i noget, der kaldes en funny ride. Det er en kæmpe platform med en stor 3d skærm foran, som bevægede sig, og så så vi en film, hvor vi var nede i nogle af verdens største saltminer, alt imens platformen bevægede sig. Da vi kom hjem, stod der en NV-prøve for døren, men det var meget rart at komme ud og røre ved stoffet. Det gør, at man forstår det bedre, når der er hands on. Mette Larsen og Josephine Rosager 1.e Blokdag i tysk Vi tog med bussen imod Flensborg. I bussen havde vores lærere forberedt en del ark med spørgsmål og opgaver til os. Vi ankom på Flensborg gågade og gik imod Duborgskolen. Der startede de med nogle elevforedrag om skolen og det at være tysk-dansk. Så fik vi en rundvisning på skolen af nogle elever fra skolen. Det var en meget stor og flot skole, som var utrolig velholdt. Efter vi havde set Duborgskolen, gik vi Flensborg rundt, hvor vi skulle finde nogle bestemte steder og tage billeder af dem. Det brugte vi meget lang tid på, og det var sjovt at gå rundt i en fremmed by med kun et kort som hjælp. Så fik vi tid til at spise et valgfrit sted, som vi selv skulle betale for. Derefter gik turen til Noldemuseet, som lå ret afsides. Da vi havde gået rundt på Noldemuseet, fik vi til opgave at analysere et valgfrit billede fra Noldemuseet. Der var faktisk mange flotte malerier at vælge imellem, som alle hver især havde deres egne historier. Anders Poulsen og Kristian Nyvang 2.c Blokdag i Rosas spanske køkken Da vi ankom til gymnasiet fredag morgen d. 23. januar, var det med store forventninger til dagen. Vi fik, som det første, et program for dagen i hånden. Vores dag var delt i to dele. Første del bestod af en konkurrence mellem 1.g ernes to spanskhold. En konkurrence, der efter kort tids træning, var noget nær en mundtlig gloseprøve. Efter 1.g spanskhold 2 s sejr indenfor glosekendskab om køkkenet (dog med 1.g spanskhold 1 lige i hælene), fik vi besøg af den spanske kok Rosa Sala Burgaya, som resten af dagen ville give os en fornemmelse af den spanske madkultur. Som dagen skred frem, fik vi lavet velsmagende og velduftende spansk mad, der vakte opsyn hos forbigående elever og lærere. Undervejs fortalte Rosa historier om maden, måden den blev lavet på og traditionerne i Spanien. Sidst på dagen satte vi os i fællesskab ned og smagte maden, lige fra gazpacho, en kold tomatsuppe, til tortillas de patatas, spanske kartoffelomeletter. Alt i alt var det en spændende og anderledes blokdag. En fantastisk måde at arbejde med faget på og helt sikkert et af årets faglige højdepunkter. Isabella Møller 1.f Projekt Forskerspirer Projekt Danske Forskerspirer er et landsomfattende projekt, som er igangsat af Forsknings- og Undervisningsministeriet i fællesskab. Alle landets elever i 2.g på de gymnasiale ungdomsuddannelser har her mulighed for at stifte bekendtskab med den forskerverden, som de efter gymnasiet kan blive en del af. Har man lyst til et kig ind i denne ver- 14

17 Blokdag i spansk: 1.f lærer spansk madlavning den, skal man skrive et portræt af sig selv som forsker, og på baggrund af dette kan man blive optaget i Forskerspireklubben. Efter optagelsen knyttes eleverne til etablerede forskere og arbejder sammen med disse. Desuden deltager de i en række arrangementer: et 2-dagesbesøg i København, hvor spirerne besøger en lang række forskningsinstitutioner rundt om i København, hører foredrag på Frederiksberg Gymnasium (med efterfølgende socialt samvær), hvorefter de overnatter på Cab Inn Scandinavien. Den følgende dag stifter de bekendtskab med emner som videnskabsteori, videnskabsformidling o.lign. I begyndelsen af september arrangeres der et weekendseminar på Rødding Højskole. Her bliver der arrangeret foredrag af fremtrædende forskere, workshops om litteratursøgning, kildevurdering, tilrettelæggelse af projekt, udfærdigelse af synopsis, faglige gruppediskussioner med Ph.d.-studerende, socialt samvær og meget mere. Hele projektet slutter med, at spirerne udarbejder og indsender en synopsis over deres forskningsprojekt, som så deltager i den landsdækkende konkurrence, hvor førstepriserne er 4 x kr. Man kan læse mere om projektet på EMU en: Poul Secher Jespersen Team Danmark Svømning Hvis du dyrker eliteidræt, og dit forbund er støtteberettiget fra Team Danmark, kan du søge om optagelse på enten en 3-årig eller en 4-årig Team Danmark ordning. TD-ordningen går ud på, at skolen hjælper dig med at tilrettelægge et fleksibelt gymnasieforløb, hvor der er tid og overskud til, at du kan dyrke din sport, samtidig med at du tager en uddannelse. Dermed ikke sagt, at det så er let at gå i gymnasiet! Jeg har svømmet elitesvømning i startfællesskabet STO 95 (Swim Team Odense) i ca. 8 år nu. STO 95 er en overbygning på de tre svømmeklubber i Odense (OSK, OSLF og Frem). Mine klassekammerater på Nordfyns Gymnasium har gang på gang kommenteret mit luksus-skema, hvor jeg har færre timer end normalt hver uge, da jeg har valgt at tage en 4-årig TD-ordning. Men når først både skolen og træningen er i gang, så er der ikke meget luksus over mit skema. I skrivende stund er vi nået slutningen af april. Foråret er begyndt at komme, og 3.g-erne ser frem til at få studenterhuen på samt afgangsbeviset i hånden. Mit 4. år på Nordfyns Gymnasium er ved at være slut, og jeg glæder mig til at blive færdig. Jeg har haft nogle rigtig gode år på NG, hvor stort set alle lærere og elever har givet mig plads og mulighed for at dyrke min sport. Man skal naturligvis grundigt overveje, om man vil søge om 4-årigt TD-forløb, da man skal være indstillet på at fortsætte et ekstra år på gymnasiet, når kammeraterne i ens klasse bliver færdige. Resultatmæssigt har jeg været udtaget til Årgangslandsholdets bruttotrup, og jeg har individuelt vundet flere Årgangs- og Juniormesterskabs medaljer. I 2009 vandt jeg flere 4. pladser ved Vestdanske Seniormesterskaber, og jeg blev nr. 6 og nr. 9 ved Danske Mesterskaber i Påsken. Jeg startede på Nordfyns Gymnasium i sommeren 04/05 og bliver student her i De første tre år fulgtes jeg med min egen klasse, og her det sidste år har jeg gået i to forskellige klasser, hhv. 3.d og 2.e. De har været rigtig søde til at tage imod mig, og spørge ind til min sport. Selvfølgelig er det lidt underligt, både for dem og for mig, at der kommer en ny ind i klassen, men det har fungeret godt nok. Som sagt har jeg været rigtig glad for mit forløb på NG, og jeg kan kun anbefale at søge et TD-forløb, hvis man dyrker elitesport. Tine Aagaard, 4.g Islandshestesport Jeg er eliterytter og startede på Nordfyns Gymnasium i skoleåret 2007/2008 med den 3-årige Team Danmark ordning. Jeg bruger utrolig meget tid på min sport, både når det gælder træning og stævner med ungdomselitegruppen eller landsholdet. Det kan være svært både at skulle passe sin skole og sin sport på samme tid - derfor valgte jeg et gymnasieforløb med Team Danmark ordning. De fordele, som jeg har glæde af ved Team Danmark, er, at jeg kan få mine afleveringer fordelt, så de ligger nogenlunde fleksibelt, når jeg skal til stævner og træningssamlinger, og jeg kan få ekstra undervisning, hvis jeg har brug for det. I min situation har det gjort min skolegang lettere og mere overskuelig. Specielt fordi jeg har mine allervigtigste stævner samme periode, hvor der er terminsprøver og eksamen. Især i dette år er der stort pres på mine præstationer, Sys Pilegaard, Team Danmark elev, 2.d da der er udtagelse til VM. Det har været en lettelse for mig, at jeg kan få det til at fungere bedre med Team Danmark ordningen. Ellers havde jeg skulle vælge enten min sport eller studentereksamen fra. For at være blandt de bedste i islandshestesporten er det vigtigt, at man har selvdisciplin, så man får trænet hestene hver dag, og selvfølgelig kræver det gode heste og en god træner. I ungdomseliten har vi hver vores egen træner i DK og en landstræner fra udlandet. Bare træningen alene bruger vi meget tid på. Det er også vigtigt at have flere heste med til stævner, så man kan klare sig godt i sine discipliner. Der kan desværre Tine Aagaard, Team Danmark elev, 4.g 15

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

Forårskoncerten 2007

Forårskoncerten 2007 Forårskoncerten 2007 Indhold Velkommen til skoleåret 2007/2008 2 Introduktion for 1.g'erne 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter 13

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere

Indhold. Velkommen til skoleåret 2005/2006 2. Introduktion for 1.g ere 3. Skolens ABC 4. Gymnasiets fag og opbygning 10

Indhold. Velkommen til skoleåret 2005/2006 2. Introduktion for 1.g ere 3. Skolens ABC 4. Gymnasiets fag og opbygning 10 Forårskoncert 2004 Indhold Velkommen til skoleåret 2005/2006 2 Introduktion for 1.g ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasieskolernes ledelsesforhold 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 A A LB O R G K AT E D R A LS K O LE INFORMATION TIL NYE ELEVER 2013 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2012 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

velkommen ABC-guide til nye elever I 2014 Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg www.gymnasiet.dk

velkommen ABC-guide til nye elever I 2014 Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg www.gymnasiet.dk velkommen ABC-guide til nye elever I 2014 Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg www.gymnasiet.dk Adresse Silkeborg Gymnasium Oslovej 10 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 08 00 Fax. 86 81 26 06 sg@gymnasiet.dk www.gymnasiet.dk

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Introduktion Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2011 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium

Velkommen til Paderup Gymnasium Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og på vores hjemmeside kan du

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Elevhåndbog for hhx 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND...

Indholdsfortegnelse. Elevhåndbog for hhx 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND... Elevhåndbog HHX KNORD Frederikssund Sko oleåret 2015 2016 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND... 4 SKOLENS VÆRDIER - DIN INDSATS PÅ SKOLEN...

Læs mere