NET Årgang 8 September 2001 Nr. 45

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NET Årgang 8 September 2001 Nr. 45"

Transkript

1 NET Årgang 8 September 2001 Nr. 45 NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Virkeligheden er al tings prøve Virkeligheden findes kun i 1:1, dvs. i fuld skala. Og det er her livet leves (- ja, man kan selvfølgelig godt komme i tvivl i disse virtuelle tider). Men der tales også meget om virkeligheden - om den virkelighed, vi gerne vil have (drømmer om), eller som vi er tvunget til, af omstændighederne, at komme i retningen af. Et af de store emner - måske det største - er problematikken om en lokal, regional og global bæredygtig udvikling. En problematik der er så stor, at FN holder verdenstopmøder derom. Problemerne er kendte - de er nemlig veldokumenterede i alverdens publikationer og debatteret på endnu flere møder og seminarer. Det er derfor mere end tiden til at virkeliggøre nogle af alle visionerne. Vi skal være en del af problemernes løsning, fremfor at være en fortsat del af problemet! Og vi kan være en del af løsningen, men det kræver ofte en indsats. Fx at omlægge et storkøkken på en højskole eller en kantine på et gymnasium til økologisk drift. Om dette kan man her i bladet læse, at der afholdes et stort nordisk seminar, med erfaringer fra og status på den økologiske storkøkkenomlægning i Norden. Erfaringer, der fremover ønskes delt i et netværk, der skal oprettes for at bringe firmaer, avlere, indkøbere og køkkener i et tættere samarbejde, til gavn for en økologisk omlægning i køkkenerne. En indsats kunne altså være at få del i den støtte og hjælp, der er rundt omkring i form af støtteordninger, erfaringer og netværk. Og der er penge at hente. Således er der i Direktoratet for Fødevare- Erhverv ordningen»grønne indkøb - økologiske fødevarer i offentlige institutioner og storkøkkener«hvor kommuner, amter, statslige institutioner og, som noget nyt, selvejende institutioner kan få støtte til at omlægge til økologiske fødevarer (nærmere oplysninger fås på tlf ). L M-N Bæredygtighed, 1:1 Økologisk samling 2001 Weekend-møde d oktober på Båring Højskole Om temaet: Skal bæredygtighedsbegrebet fortsat have mening, er det nødvendigt at samfundet starter eksperimenter i fuld skala - virkeligheden findes kun i 1:1 Mød og oplev i weekendens løb: Claus Heinberg Thorkild Ljørring Pedersen Ane Bodil Søgaard Evald Vestergaard Peter Høilund Ib Johnsen Carsten Graff Bent Petersen Se udførligt program og optakts-tema-artikler i dette nr. af Øko-net Arr.: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis ØKOLOGISK HØSTMARKED økologiske landbrug over hele landet holder åbent hus lørdag og søndag d. 8. og 9. september. Programmet for de økologiske høstmarkeder kan ses på: FREMTIDENS NATUR I DANMARK Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab afholder efterårsseminar i Landstingssalen på Christiansborg, man. d. 17. september, kl Indlæg ved bl.a.: Britta Schall Holberg, Niels Wilhjelm, Poul Henrik Harritz, Jørgen Birk Mortensen og Peter Gæmelke Program og yderlige information fås på tlf / MERE NATUR I BYEN Lør. d. 22. september arrangerer ByhaveNetværket (tlf ) et kursus med den hollandske økoanlægsgartner Rob van der Steen, som underviser i, hvordan bygningsaffald kan genanvendes lokalt til opbygning af naturrige landsskabselementer i byens gårdanlæg og byhaver. BØRN & UNGE SOM FORBRUGERE - HVAD ER PROBLEMET? Forbrugerinformationen inviterer til debatdag tors. d. 27. september, kl på Base Camp, Holmen. Program og yderlige information fås på tlf / MILJØTRAFIKUGE 2001 I uge 38 - fra 17. til 23. september - er der igen miljøtrafikuge i Danmark. På Miljøtrafiksekretariatet, der er etableret af Trafikministeriet og Miljø- og Energiministeriet, og som skal fungere som faglig sparringspartner for kommuner, virksomheder m.fl., som deltager i ugen, kan man få nærmere information om aktiviteter i ugen på tlf.: eller på Øko-net inviterer til at deltage i projekt om Uddannelse og bæredygtig udvikling - se side 6

2 Økologiske eksperimentalzoner: Samfundets udviklingsafdeling I sit essay»tilbagetogets helte«skrev Hans Magnus Enzensberger bl.a., at nutidens rige samfund bliver nødt til at foretage et tilbagetog, så de menneskelige aktiviteters angreb på det fælles livsgrundlag (natur og miljø) ophører. I den forstand er det oplagt, at et tilbagetog er nødvendigt. I en anden forstand er det en umulighed: Vi kan ikke skrue tiden tilbage, for samfundsudvikling foregår i tidslig forstand altid fremad. Dermed skal vi ikke fraskrive os historiske erfaringer, men vi må indstille os på, at de skal anvendes under nye, omskiftelige betingelser. Det kræver, at vi også henter nye erfaringer. Det seneste par årtiers initiativer for at sikre bæredygtighed har væsentligst været af tre typer: Lokale, nationale og globale møder fulgt af en uendelig strøm af dokumenter. Et begrænset antal grønne forbrugere og grønne producenter, der forsøger at gøre noget i afgrænsede sektorer som vedvarende energi og økologisk fødevareproduktion. Statslige reguleringer, når det er uomgængeligt, at skaden er sket. Sat på spidsen kan disse initiativer afføde følgende kommentarer: Det er ikke i kraft af ord, men i kraft af handling, vi skaber hul i ozonlaget. Dermed er det også kun ved at ændre de samfundsmæssige handlinger, vi kan opnå bæredygtighed. Samfundet bliver ikke bæredygtigt ved, at vi spiser økologisk tyndsteg om søndagen og junk resten af ugen. Samfundet bliver ikke bæredygtigt, hvis vi fortsætter med symptombekæmpelse og lader de fundamentale årsager til manglende bæredygtighed være uberørte. Udfordringen er, at det er samfundet som samfund, der må indrettes, så det understøtter bæredygtige handlinger hos os alle og til enhver tid: På arbejde, i ferie og fritid, i boligen, i vores produktion og forbrug, i vores transport osv. Vi har nogle historiske erfaringer, herunder også nyere erfaringer med vedvarende energi og økologisk landbrug. Men hvordan får vi disse erfaringer sat sammen til et helt samfund under nutidens betingelser? Det spørgsmål kan vi ikke besvare konkret - endnu - men vi kan besvare det principielt: Vi får disse erfaringer ved bevidst at lede efter dem - det vil sige eksperimentere helt konkret. Det principielle svar er formuleret på baggrund af aktiviteter om små teknologier (Det Økologiske Råd), tumper og teknologikriterier (Økonet; eksperimentalzoner (Økologisk samling 99; og senest samlet og analyseret af en række forskere i tilknytning til Center for Miljø og Udvikling (Aalborg Universitet; dc_nvir/default.htm). Resultatet af disse overvejelser findes i bogen Samfundets udviklingsafdeling - bæredygtig udvikling gennem eksperimenter udgivet på Aalborg Universitetsforlag (www.forlag.auc.dk). Mottoet for sidstnævnte arbejde er: Enhver fremtidsorienteret virksomhed har en udviklingsafdeling! De principielle overvejelser er blandt andet stillet til rådighed i ovennævnte bog. De siger, at vi må starte et sted i dobbelt betydning: Et sted forstået som eksisterende lokalsamfund (eksperimentalzoner) og et sted i betydningen, sådan som situationen nu konkret er i dagens samfund. Dermed får vi et sæt af erfaringer, der kan hjælpe med at besvare to afgørende spørgsmål: Hvordan indretter vi konkret et helt samfund, sådan at det er bæredygtigt? Hvordan kommer vi fra vores nuværende, konkrete virkelighed til et bæredygtigt samfund? De principielle overvejelser er som nævnt stillet til rådighed for eksperimentet, og teoretikerne stiller sig gerne til rådighed for dialog om det videre arbejde. Men hovedopgaven er nu at gøre det principielle konkret - det kræver praktisk handling fra dem der vil, kan og tør. Af Jan Holm Ingemann / tlf / Redaktør af bogen Samfundets udviklingsafdeling - bæredygtig udvikling gennem eksperimenter, Aalborg Universitetsforlag, MULIGHEDERNES LAND? - ANBEFALINGER TIL DET ÅBNE LANDS PLANLÆGNING Konference d november 2001 på Sorø Storkro, for politikere, praktikere, forskere, erhversog interesseorganisationer Nu er en række nye handlingsplaner sat i værk eller er på vej. Fx en National plan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse skal sikre naturværdier. Og den Nationale strategi for bæredygtig udvikling har som et af sine mål, at vi får en landbrugsproduktion, der sikrer bæredygtighed. Konferencen stiller spørgsmålet om, hvordan vi sikrer en helhed af alle disse mål og strategier på forskellige niveauer? Program mv. fås hos Dansk Byplanlaboratorium på tlf / SÅDAN VIL VI BO - EN FORUNDERSØGELSE OM BÆREDYGTIG BOSÆTNING I BYEN, I LANDSBYEN OG PÅ LANDET I et tværfagligt netværk mellem Landsforeningen for Økosamfund, Dansk Center for Byøkologi og Landsforeningen Økologisk Byggeri, har en projektgruppe arbejdet på det mål at generere den dialog og det samarbejde på tværs af myndigheder, fagligheder, politiske opfattelser og forskellige samfundsgrupper, som er nødvendig, hvis begrebet bæredygtig bosætning skal bevæge sig fra det specielle - det enlige eksempel - til at være det almindelige. Resultatet af forundersøgelsen foreligger nu i en rapport, som kan rekvireres på tlf Læs mere om samarbejds-projektet på ØKOLOGISKE EKSPERIMENTER En ny hjemmeside fra Landsforeningen Økologisk Jordbrug formidler erfaringer og resultater fra økologiske projekter og græsrodsforskning og fortæller om idéer og holdninger, der ligger bag. Målet er at skabe kontakt mellem landmænd, forskere og rådgivere. Find hjemmesiden på: 2

3 Eksperimentalzoner i konflikt med amternes regionplaner? - en beretning fra et projekt i Halkær Ådalen i Nordjylland»Med strukturudviklingen i landbruget mod stadig færre og større brug, er det erkendt i både EU og på nationalt plan, at der er behov for at se landdistrikternes udvikling i et bredere perspektiv end blot landbrugets.«sådan står der i indledningen til Nordjyllands Amts Landdistriktsredegørelse fra januar Lidt længere henne i samme skrift står der:»det er amtets overordnede målsætning at fastholde og videreudvikle landområderne som levende, erhvervsaktive og bæredygtige lokalsamfund.«folkeforeningen Halkær Ådal der hører hjemme i både Nibe og Aars Kommuner i Vesthimmerland arbejder med bæredygtig landdistriktsudvikling ud fra ideerne om en økologisk eksperimentalzone. Derfor var ovenstående jo nærmest en opfordring til foreningen om i marts måned, at indsende et forslag til Nordjyllands Amt om at udpege ådalen som et forsøgsområde - som en økologisk eksperimentalzone. Vi pegede på nogle centrale fokusfelter: Erhvervsvirksomhed Forsøgsbyggeri Lokal energiforsyning Spildevandsrensning Lokal affaldshåndtering Den 20. august kom der så et svar fra Amtsborgmester Orla Hav:»Amtet ser bestemt med stor velvilje på projekter, som tager udgangspunkt i lokale mål og ønsker. Det samme gælder ideer og eksperimenter, der kan pege på nye udviklingsmuligheder for landdistrikterne. Men det er ikke muligt for Amtet ved hjælp af regionplanen at udpege områder som forsøgsområder, hvor der generelt dispenseres fra lovgivningen. Amtet er generelt positiv over for de fremførte forslag, men det vil være nødvendigt at udarbejde konkrete projekter for at kunne afprøve eksperimenterne. I den sammenhæng vil Amtet gerne indgå i en dialog om ideerne, så de kan blive konkretiseret i en form, der forener det visionære og bæredygtige med de øvrige hensyn, som lovgivningen og vi som myndighed skal tage vare på. Når foreningen finder, at tidspunktet til at drøfte en konkret ide er kommet, deltager vi derfor gerne.«svaret fra Amtsborgmesteren giver måske et fingerpeg om, hvor vi står i forhold til eksperimentalzonesnakken. Der er en generel velvilje på kommunalt- og amtsniveau over for nye folkelige ideer og visioner, men tilsyneladende ikke vilje eller kom- petence til at give generelle dispensationer. Hvis ikke amterne kan give en dispensation, så må ministeriet jo kunne. Altså må der sættes ind på to felter, hvis ideerne med økologiske eksperimentalzoner skal komme videre, som andet end en filosofisk ramme om gode ideer. Der må tages hul på en generel debat med politikere på flere niveauer om mulighederne og potentialet ved etablering af nogle udviklingsafdelinger rundt i landet. Og det må undersøges, om det er fra ministeriets side, at dispensationer eller udpegning af forsøgsområder skal/ kan komme. I løbet af det næste år vil Folkeforeningen komme til at prøve amtets velvilje af med nogle enkeltsager omkring byggeri og lokal energiforsyning. Udover de konkrete projekter er de forestående opgaver for foreningen dialog og diskussion af ideerne om eksperimentalzonen med lokalbefolkningen. For at starte dialogen på et visionært grundlag, vil foreningen i løbet af efteråret arrangere en håndfuld fremtidsværksteder i området. Af Peter Søndergaard, koordinator for Folkeforeningen Halkær Ådalen. Fakta om Folkeforeningen Halkær Ådalen Baggrunden: I efteråret 2000 stiftede en række borgere fra området omkring Halkær Ådal ved Nibe i Nordjylland Folkeforeningen Halkær Ådalen. Foreningen har to hovedformål, nemlig landdistriktsudvikling og bæredygtighed. Folkeforeningen iværksætter nye bæredygtige initiativer, men står på skuldrene af og samler en lang række allerede eksisterende projekter i ådalen. Med afsæt i Agenda 21 og begrebet økologiske eksperimentelle zoner er det målet at koordinere og igangsætte miljø-, kultur-, og erhvervsmæssige initiativer i og omkring Halkær Ådal. Disse initiativer skal understøtte en bred bæredygtig udvikling i området, der omfatter landsbyerne Skørbæk, Ejdrup, Vegger og Halkær. Den Økologiske Eksperimentalzone dækker ca. 19 kvadratkilometer langs med ådalen, fra Vegger i syd til og med Halkær Bredning i Nord, og har et indbyggertal på cirka Aktiviteter: En forskergruppe fra Aalborg Universitet følger aktiviteterne i Halkær Ådal. I samarbejde med denne gruppe og med støtte fra Indenrigsministeriet og Miljø- og Energiministeriet, er der udarbejdet en rapport om projektet: Økologisk Eksperimentalzone i Halkær Ådal - Rapport nr. 1. Derudover er der nedsat en faglig følgegruppe som består af politikere, forskellige fagfolk og andre. Følgegruppen suppleres eller udskiftes løbende efter behov. Ådalens Jobgenerator, der er et af foreningens konkrete knopskydninger, har siden februar 2001 arbejdet med bæredygtige erhvervsaktiviteter for ledige. Projektet er bl.a. støttet af Den Grønne Jobpulje. Fra 1. november 2001 ansættes med støtte fra By- og Boligministeriet en tovholder til at projektere»boligforening med digitalt iværksætterhus«og til en bred indsats omkring bæredygtigt byggeri og bosætning i hele den økologiske eksperimentalzone. Efteråret 2001 skal også bruges til en række fremtidsværksteder i området for at indkredse og rodfæste nogle fælles visioner. Kontakt til og yderligere information om projektet kan fås på tlf eller via samt på web-adresse: 3

4 Bæredygtighed, 1:1 Økologisk samling 2001 d oktober på Båring Højskole, Fyn Om temaet: Skal bæredygtighedsbegrebet fortsat have mening, er det nødvendigt at samfundet starter eksperimenter i fuld skala - virkeligheden findes kun i 1:1 Fredag d. 5. oktober PROGRAM 12.00: Frokost og evt. gåtur i bakkerne omkring højskolen 16.00: Ankomst, indkvartering og åben bar 18.00: Aftensmad. Velkomst og kort introduktion til Båring Højskole ved højskoleforstander Bjarne Ottesen : Samling i foredragssalen: Velkomst ved mødeleder Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net. Introduktion til weekendens tema: Hvad har bæredygtighed og landdistriktspolitik at give hinanden? Claus Heinberg, lektor v. Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter og bestyrelsesmedlem i Landforeningen Økologisk Jordbrug:»Økologiske Eksperimentelle Zoner - introduktion til en bæredygtighedsstrategi«thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd og for Center for Forskning og Udvikling af Landdistrikter:»Landdistriktspolitik - fremtidige erhvervs- og bosætningsmuligheder i Landdistrikterne«Derefter fri debat og almindelig hygge Lørdag d. 6. oktober 8.00: Morgenmad 9.00: Tema: Den menneskelige og det politiske systems barrierer, men også muligheder... Ane Bodil Søgaard, bestyrelsesmedlem i Øko-net og forskningslektor på KVL - Agroøkologi:»Hvorfor har vi ikke allerede et bæredygtigt samfund - er det fordi vi ikke altid forstår hvad hinanden siger?«evald Vestergaard, økologisk landmand, Kjellerup / Osteriet Hinge / formand for Landboforeningernes Økologi Udvalg - herigennem medlem af Det Økologiske Fødevareråd under Fødevareministeriet:»Hvorfor har vi ikke allerede et bæredygtigt samfund - hvad er barriererne?«peter Høilund, lektor, ph.d, Institut for Samfundsvidenskab, Roskilde Universitetscenter:»Den juridiske barriere for bæredygtig udvikling - naturen i juraen«derpå åben debat 14.30: Tema: Signalerer naturen bæredygtighed? Ib Johnsen, lektor ved Botanisk Institut, Københavns Universitet:»Naturen som indikator - hvad kan naturen fortælle os om os?«fællesdiskussion og debat 18.00: Festmiddag og festaften der byder på foredrag, musik og åben bar : Aftenforedrag Carsten Graff, forfatter og livsfilosof:»livets mening - et foredrag om de ting der er så små, at de fylder hele livet«22.00: Festaftenen fortsætter med swingende sigøjner-, balkan- og klezmermusik. Musikken leveres af Karen Algot på cello, Klaus Baba på guitar, Uta Motz på violin og Niels Chr. Bredholt på kontrabas og harmonika. Aftenen byder også på introduktion til sigøjnerdans. Søndag d. 7. oktober 8.00: Morgenmad 9.00: Tema: Hvordan kommer vi videre med strategien om eksperimentalzoner - på vej mod en 1:1 realisering? Bent Petersen, arkitekt, Landsplanafdelingen i Miljøog Energiministeriet:»Hvad er det offentliges andel i eksperimentalzone strategien?«10.30: Pause 11.00: Afsluttende diskussion og opsamling 13.00: Frokost - hvorefter alle er velkomne til at deltage i: : Overrækkelse af Den Europæiske Solpris 2001 Overrækkelse af Den Europæiske Solpris til vinderne af Den Danske Konkurrence søndag d. 7. oktober på Båring Højskole, Fyn : Velkomst og overrækkelse af Den Danske Solpris : Fælles kaffebord. Arr.: Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, Dansk koordinator for EUROSOLAR og Den Europæiske Solpris 4

5 Kort om Økologisk samling Økologisk samling er et årligt seminar- og weekend-møde med rødder i Kolding Manifestet (tumpernes opråb). En samling for at skabe bred debat om det bæredygtige og økologiske Danmark. En samling der tidsmæssigt ligger i oktober måned tæt på Folketingets åbning.»kolding Manifestet - Om teknologi, demokrati og bæredygtighed - Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?«er udgivet af Øko-net i februar 1998 og kan bestilles på tlf.: eller læses på hjemmesiden og findes der også i en engelsk oversættelse. Tilmelding og praktiske oplysninger: Pris for deltagelse: 650 kr., der dækker deltagelse, fuld øko-kost samt overnatning i mindre sovesale / klasselokaler på madras (medbring selv sovepose og lagen). Overnatning på højskoleværelse: Det er desuden muligt at bestille et højskoleværelse for et tillæg på 300 kr. inkl. sengelinned for enkeltværelse eller 200 kr. inkl. sengelinned i dobbeltværelse pr. person. Rabat til medlemmer af Øko-net: Er du medlem af Øko-net, eller melder du dig ind nu, er der som noget nyt også en fordel ved det. For medlemmer i 2001 koster mødet 525 kr. Rabat til studerende: Studerende tilbydes deltagelse i mødet for 400 kr. inkl. fuld forplejning og overnatning på sovesal på madras i egen sovepose. Tilmelding sker ved forudbetaling af deltagergebyret på enten giro nr. (reg. nr. 1199) eller pr. check inden mødet, dog senest fredag d. 28. september Tilmelding er bindende og først gældende, når betalingen er registreret. Ring eller send samtidig dit navn / din stilling / navn på organisation / forening du kommer fra / din adresse / dit telefon-nr. / & wwwadresse til: Øko-net, Svendborgvej 9, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Oplys desuden om du overnatter på skolen - hvis, så skriv madras. Et højskoleværelse kræver forudbestilling hos Øko-net (ring og bestil). En rejsekoordinering laves på følgende måde: Har du fx to pladser i din bil, så skriv bil+2 stk, eller ønsker du kørelejlighed, så skriv ø.k. (ønsker kørelejlighed). I ugen op til mødet udsendes en komplet deltagerliste for mødet samt en rejsebeskrivelse til Båring Højskole, der ligger i Båring ved Middelfart på adressen: Højskolevej 2, 5466 Asperup. Kontakt telefonisk rettes til Øko-net på tlf eller via Endnu et miljøtopmøde I september næste år mødes alle verdens lande i Johannesburg, Sydafrika til World Summit on Sustainable Development (WSSD) for at markere tiåret for Rio-konferencen. Det sker i erkendelse af, at verdens regeringer ikke tilnærmelsesvist har nået de mål, som de satte sig i Rio. Danske forberedelser i fuld gang I Danmark bliver NGO deltagelsen i Verdenstopmødet koordineret af 92-gruppen, der blev etableret i 1991 for at koordinere danske miljø- og udviklingsorganisationers arbejde op til FN s Miljø- og Udviklingskonferencen i Rio de Janeiro. I dag arbejder gruppen på at sikre gennemførelsen af vedtagelserne fra Rio. 92-gruppen, som tæller 20 danske folkelige organisationer, har fået 16 mio. kr. fra staten til oplysnings- og lobbyvirksomhed op til Verdenstopmødet. Det globale kompromis 92-gruppen mener, at nøglen til resultater i 2002 vil være en ny aftale mellem Nord og Syd. Det overordnede mål for miljøtopmødet bør være en indgåelse af det globale kompromis, som har ligget på tegnebrættet siden Et kompromis, hvor alle lande skal forpligte sig til at efterleve de eksisterende konventioner og hvor de rige lande gør det reelt muligt for de fattige lande at leve op til en sådan forpligtelse. For at det skal ske må fattigdom og forbrug stå i centrum af forhandlingerne i PÅ VEJ MOD VERDENSTOPMØDET OM BÆREDYGTIG UDVIKLING SEPTEMBER 2002, JOHANNESBURG, SYDAFRIKA Oplysning nationalt og international forberedelse 92-gruppen vil i det kommende år stå for nationale kampagner og oplysningsaktiviteter. Bl.a. er 92-gruppen netop startet på et oplysningsprojekt, der skal styrke undervisningen i globale miljøsammenhænge i grundskolens ældste klasser, på de gymnasiale uddannelser samt på lærerseminarierne. Den store internationale forberedelse bliver udført i et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke, WWF og U-landsorganisationen Ibis i 92-gruppe regi. Det overordnede formål er at støtte kapacitetsopbygningen i Syd, bl.a. ved hjælp af etableringen af regionale netværk, som derefter skal koordinere de nationale dagsordener regionalt. Følg med i forberedelserne på Internettet Følg med i 92-gruppens NGO-aktiviteter på Udenrigsministeriet har på etableret en topmødehjemmeside, hvor de officielle forberedelser kan følges. ØKO-NET FØLGER I DET NÆSTE ÅR PROCESSEN FREM MOD FN S NÆSTE STORE TOPMØDE OM BÆREDYGTIG UDVIKLING, I TI ÅRET FOR FN S KONFERENCE OM MILJØ OG UDVIKLING I RIO DE JANEIRO I BRASILIEN KLODS HANS KARAVANEN VANDRER VIDERE - PÅ FYN NÆSTE SOMMER! Efter en inspirerende og livgivende tur, denne sommer, i det jyske fra Aalborg til Skyum i Thy besluttede deltagerne at lave en karavane på det fynske land næste sommer. Allerede i weekenden den september mødes en flok i Odense for at begynde at planlægge næste års rute og aktiviteter. Alle, der har lyst til at være med i forberedelserne er velkomne. Nærmere om tid og sted hos Dorthea Arnfred på tlf / eller via 5

6 Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - invitation til en bred dialog om uddannelse for bæredygtighed Øko-net vil gerne, i samarbejde med andre og gennem et nyt netværk, sætte større fokus på bæredygtig udvikling inden for folkeoplysningen og uddannelsesverdenen. Øko-net har igennem Dansk Folkeoplysnings Samråd via Tips- og Lottomidlerne fået bevilliget penge til et mindre projekt om folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling. Formålet med projektet er at belyse det potentiale, som folkeoplysningen og uddannelserne har i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark. Projektet består dels af en debat og et debat-materiale om emnet og dels af en etablering af en database over grønne kurser, uddannelser og uddannelsessteder. DIALOG- OG DEBAT-NETVÆRK Der ønskes rejst en debat og skabt en dialog om, hvordan man seriøst kan integrere emnet bæredygtig udvikling i den eksisterende undervisning og i nye uddannelsesforløb samt generelt i folkeoplysningen. Øko-net vil indlede debatten med at etablere et netværk af interesserede og aktive personer omkring projektets tema. Netværket skal danne grundlag for debat og erfaringsudveksling via en -liste. De deltagende personer skal tilsammen dels indkredse det uddannelsesmæssige potentiale for at fremme en bæredygtig udvikling, dels pege på udfordringer og barrierer for en strategi og praksis for folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling. Debatten skal bl.a. danne grundlag for en publikation om emnet bæredygtig udvikling inden for folkeoplysning og uddannelse. GRØN UDDANNELSESDATABASE I dag er det svært finde samlede og lettilgængelige informationer over kurser og uddannelser med fokus på økologi, miljø og bæredygtig udvikling. For at undgå at sådanne kurser og uddannelser bliver fravalgt pga. manglende kendskab til deres eksistens vil Øko-net oprette en internet-database / hjemmeside over alle grønne og bæredygtige kursus- og uddannelsestilbud i Danmark. Men også uddannelsesinstitutioner og skoler med en grøn drift - fx i form af et økologisk storkøkken eller en økologisk kantine - vil blive optaget i databasen. KONTAKT ØKO-NET OG VÆR MED Personer, organisationer, uddannelsesinstitutioner, der er interesseret i at indgå i et debat-netværk omkring emnet»folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling«, eller organisationer og institutioner m.v., der udbyder grønne kurser eller uddannelser og/eller har en grøn drift og som ønsker at blive præsenteret/ optaget i denne nye grønne uddannelsesdatabase, opfordres til at henvende sig til projektleder Britt Schak Hansen på tlf eller via Økologiske Fødevarer i Nordiske Storhusholdninger Nordisk seminar d september 2001 i Fødevaredirektoratet i Søborg MILJØMAGASINET PÅ DR P1 Miljømagasinet er et ugentligt P1 program om miljøforhold i bred forstand. Programmet relanceres fra d. 2. september og varer 40 minutter med sendetid søndage kl og genudsendele fredage kl Man kan også høre udsendelserne på 6 Fødevareminister Ritt Bjerregård åbner seminaret»organic foods in Nordic catering a multidisciplinary challenge«der er afslutningen på en serie af møder som Storkøkkencentret i Fødevaredirektoratet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har afholdt i de nordiske hovedstæder. Resultatet af møderne er en kortlægning af status på den økologiske storkøkkenomlægning i de enkelte lande, og det er disse resultater der fremlægges på seminaret. På seminaret skal det også diskuteres, hvorledes de nordiske lande kan støtte hinanden på længere sigt, når det gælder om at fremme den økologiske omlægning af storkøkkener. Det er tanken at oprette et netværk foreløbigt for 2 år. Netværket skal bringe firmaer, avlere, indkøbere og køkkener i et tættere samarbejde til gavn for den økologiske omlægning i køkkenerne. BARRIERER AT OVERVINDE Selvom de nordiske lande er langt fremme, når det gælder ønsker og vilje til at bruge økologiske fødevarer i storkøkkener - fx i sygehuskøkkener, plejehjemskøkkener, personalekantiner, på højskoler og i daginstitutioner - viser erfaringerne fra de seneste års projekter også, at der er en lang GIFTRESTER.DK Danmarks Aktive Forbrugere har oprettet en hjemmeside som guide til oplysninger om sprøjtegiftrester i fødevarer. række barrierer, der skal overvindes, når storforbrugere skal omlægge deres forbrug til økologiske fødevarer. Den faktiske økologiske omlægning af køkkenernes fødevareforsyning i Danmark skønnes således kun at udgøre nogle få procent af det samlede potentiale. Bag seminaret står Storkøkkencentret i Fødevaredirektoratets ernæringsafdeling og Institut for Produktion og Ledelse på DTU. Seminaret er derudover støttet af Nordisk Industrifond. Program fås i Fødevaredirektoratet på tlf Pris for begge dage: 1800 kr. MILJØ PÅ INTERNETTET Horisontnet.dk har lanceret en portal, der formidler nyttig viden om de tendenser, der præger miljø- og energiområdet. Indholdet dækker vand, jord, affald, kemikalier, energi, luft, transport, byøkologi, renere teknologi, miljøledelse, eksport, miljøregulering m.m.

7 DIVERSE NYE UDGIVELSER OM ØKOLOGI OG MILJØ BÆREDYGTIG UDVIKLING Regeringen offentliggjorde d. 22. juni rapporten Udvikling med omtanke - fælles ansvar, der er regeringens nationale strategi for bæredygtig udvikling. Dokumentet er samtidig et af Danmarks svar på opfordringen fra Agenda 21-dokumentet, som blev vedtaget på FN mødet om miljø og udvikling i Rio i Rapporten kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside eller fås i Miljøbutikken på tlf Rapporten fås i en fuld version og i en kort udgave, der også kan fås på engelsk. ØKOLOGISK KOST I DAGINSTITUTIONERNE Siden efteråret 1998 har daginstitutionerne i Holbæk deltaget i et kommunalt projekt om økologisk kost. Projektet er nu nedkommet med en evalueringsrapport og et inspirationshæfte. Målet med projektet er, at samtlige institutioner skal omlægges til 100% økologisk kost og her ved projektets afslutning være omlagt til 75%. Desuden er målet at opbygge en lokal økologisk fødevareforsyning og at bidrage til udvikling af en økologisk kostpolitik i kommunen. Herudover er målet også, at den økologiske kost ikke på sigt må være dyrere end den mad, der hidtil har været serveret i institutionerne, men meget gerne sundere. Inspirationshæftet (pris: 50 kr.) og evalueringsrapporten kan rekvireres hos Holbæk Kommune, Udviklingsenheden, tlf WILHJELMUDVALGETS RAPPORT Den 23. august offentliggjorde Wilhjelmudvalget rapporten En rig natur i et rigt samfund. Wilhjelmudvalget er nedsat af miljø- og energiminister Svend Auken og fødevareminister Ritt Bjerregaard for at udarbejde grundlaget for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Wilhjelmudvalgets opgave var: at gøre status over naturens tilstand i Danmark. at gøre status over Danmarks opfølgning på Konventionen om biologisk mangfoldighed og andre internationale forpligtelser. at vurdere behovet for tiltag for at beskytte den biologiske mangfoldighed. at foreslå, hvordan naturbeskyttelsen styrkes. at foreslå, hvordan hensynet til naturen bedre integreres i landbrug, skovbrug og fiskeri. at foreslå prioriteringer af de kommende års indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed. Rapporten kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på hvor der er meget mere baggrundsinformation om udvalget og dets arbejde. Rapporten kan også fås i Miljøbutikken på tlf STORE BYGNINGERS ØKOLOGI Dansk Center for Byøkologi har i samarbejde med Københavns Kommune, Ørestadsselskabet m.fl. udgivet en serie infoark om store bygningers økologi, der præsenterer 15 danske og udenlandske projekter, hvor forskellige byøkologiske løsninger er anvendt. En række temaark giver mere generel information omkring emnerne: dagslys, energiforsyning, genanvendelse, ventilation / køling, solenergi og solceller. Sættet kan rekvireres hos Dansk Center for Byøkologi (180 kr. for alle 23 ark), tlf / / OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Det Økologiske Råd har udgivet hæftet Offentlige grønne indkøb - en selvfølge? I publikationen opfordrer rådet til at presse på for at få forbedret muligheden for at stille miljøkrav ved offentligt udbud. Hæftet kan købes hos Det Økologiske Råd, tlf eller hentes gratis på GENIUS WEB OG MAGASIN Genius er en ny hjemmeside fra Vildfred - - (Danmarks Naturfredningsforenings skoletjeneste), der handler om gensplejsning, etik og moral. Genius er lavet i et samarbejde med Novo Gruppen. Udover netsiden er Genius også et debatmagasin samt en konkurrence om at lave det bedste manuskript til et debatprogram, der efterfølgende produceres i samarbejde med DR og vises på tv. Debatmagasinet kan bestilles på tlf eller BYGG FOR EN NY TID er en ny norsk bog med undertitlen mot en miljøvenlig arkitektur norske eksempler. Bogen samler information om miljøvenlige byggeprojekter i Norge, og har masser af billeder. Pris excl. porto: NOK 295 kr. Kan købes via Norske Arkitekters Landsforbund, fax:

8 SCENARIEVÆRKSTEDER OM ET BÆREDYGTIGT DANMARK Til oktober har Øko-net et debathæfte klar med tre scenarier for et bæredygtigt Danmark i Scenarierne skal danne udgangspunkt for en række lokale scenarieværksteder om hvordan vi får skabt en bæredygtig udvikling. Indtil fredag d. 14. september kan man stadig nå at aftale samarbejde med Øko-net om at arrangere sådan et scenarieværksted i sin organisation, forening, skole el. lign. Hør nærmere om scenarieværkstederne hos Anne Mette de Visser, Øko-net på tlf: / BORGERMØDE OM VEGETARISME, SUNDHED OG MILJØ DEN 17. SEPTEMBER KL I FÆLLESSALEN, CHRISTIANSBORG Arrangører er: Forbyggelses- og Patientrådet (FPR) tilknyttet Landsorganisationen Natursundhedsrådet (LNS), Dansk Vegetarforening, Vegana - Danmarks Veganerforening, Kræftforeningen Tidslerne, Nyt Aspekt og Biodynamisk Forbrugersammenslutning. Deltalgelse koster 75 kr. (Betaling på giro ). Tilmelding er nødvendig på tlf eller FÆLLESSKAB OG BÆREDYGTIGHED I MINDRE BYSAMFUND - KONFERENCE FREDAG DEN 28. SEPTEMBER PÅ BÅRING HØJSKOLE Bl.a. med oplæg af: By- og Boligminister Lotte Bundsgaard, centerleder for Center for Udvikling og Forskning i Landdistrikter Hanne Tanvig og lektor Johannes Nørregaard Frandsen. By- og Boligministeriet inviterer til en heldagskonference om lokal, bæredygtig byudvikling i de mindre bysamfund. På konferencen bliver der præsenteret en række spændende projekter, der understøtter lokal, bæredygtig byudvikling i de mindre bysamfund. Samtidig bliver der lejlighed til at deltage i debatten om bosætning og levevilkår i byer på landet. Deltagelse er gratis og der er tilmeldingsfrist senest den 7. september til By- og Boligministeriet, tlf / (her kan programmet for konferencen også rekvireres). Yderligere oplysninger fås på: LÆR-OG-LEV ET UDDANNELSESSEMINAR WEEKENDEN DEN OKTOBER PÅ BÅRING HØJSKOLE Seminaret der arrangeres af Landsforeningen for Økosamfund er et inspirationsseminar med et stort og omfangsrigt program og med deltagelse og oplæg af bl.a.: Susanna Maxen, Formand for Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Helle Beknes, Undervisningsministeriet Mogens Hansen, professor på Danmarks Pædagogiske Universitet Hildur Jackson, medstifter af LØS, Global Ecovillages Network (GEN) Max Lindegger, præsident for GEN og initiativtager til Økosamfundet Chrystal Waters i Australien Demba Mansare, leder af den største landsbysammenslutning i Senegal Vita Storborg, leder af Væksthøjskolen Nikolaj Henningsen, pro-rektor for Kaospiloterne Erik Lauersen, lektor på Aalborg Universitet, forsker i ungdomsuddannelser Kristina Parow, Levande Skule i Norge Claus Heinberg, lektor på Roskilde Universitetscenter Niels Bandholm, lærer Steen Møller, halmhusbygger Bo Bramming, lærer og formand for Øko-net Preben Maegaard, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi Ross Jackson, Gaia Trust Pierre Leceulles, Grøn Guide Ditlev Nissen, Utopiske Horisonter Ole Hansen, lærer, Ikast Seminaret Per Clausson-Kaas, Herta Levefællesskab m.fl. Pris: Fra kr. inkl. overnatning og økologisk forplejning. Udførligt program kan rekvireres hos LØS på tlf / eller kan ses på I forbindelse med seminaret udgiver LØS (i midten af september) en tema-cd og et tema-nummer af tidsskriftet LØSNET om Lær-og-lev konceptet. Øko-kalenderen Find på Internettet Øko-net s opdaterede og landsdækkende kalender for grønne og økologiske arrangementer, seminarer, møder, markeder og træf m.v. ØKO NET Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis udgiver Nyhedsbladet Øko-net, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladet formidler idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, miljø og natur til dansk folkeoplysning, samt bredt for alle der er interesserede. Bladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer. Netværket / Øko-net er støttet af Den Grønne Fond. Nyhedsbladet Øko-net udkommer seks gange årligt. Medlemskab af Netværket for år 2001 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 130 kr. Fås ved indbetaling på: Giro-nr UDGIVER Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Højskolehjemmet Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Fax: Hjemmeside: REDAKTION Lars Myrthu-Nielsen Stof og indlæg modtages løbende. TRYK Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING

Økologisk samling 2000 Weekend-møde d. 6. - 8. oktober på Båring Højskole Tema: Økologi og økonomi

Økologisk samling 2000 Weekend-møde d. 6. - 8. oktober på Båring Højskole Tema: Økologi og økonomi NYHEDS BLADET Årgang 7 September 2000 Nr. 40 Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Lokal økologi og global økonomi På det netop afholdte ØkoTræf2000 var ærindet at skabe et folkeligt med- og

Læs mere

Kig ind i fremtiden - debatmøde om et bæredygtigt Danmark. Hvor går miljøpolitikken hen?

Kig ind i fremtiden - debatmøde om et bæredygtigt Danmark. Hvor går miljøpolitikken hen? ØKO NET Årgang N E T V Æ R K E T F O R Ø KO L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S N Y H E D S B L A D E T Politikerne må på banen Efter en netop overstået valgkamp, hvor temaerne miljø

Læs mere

for, at det bliver muligt at levere et massivt folkeligt input til regeringens

for, at det bliver muligt at levere et massivt folkeligt input til regeringens NYHEDS BLADET ØKO NET Årgang 8 Marts 2001 Nr. 42 NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS Vores Bæredygtige Udvikling ØKO-NET ETABLERER ET DEBATMØDE-NETVÆRK, HVORTIL DER ER SKABT EN MØDEPAKKE,

Læs mere

NYHEDS BLADET ØKO NET

NYHEDS BLADET ØKO NET NYHEDS BLADET ØKO NET Årgang 9 August 2002 Nr. 50 N E T V Æ R K E T F O R Ø K O L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S JOHANNESBURG 2002 WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOH Hvad

Læs mere

S T D E E D H A Y L N B

S T D E E D H A Y L N B ØKO NET Årgang N E T V Æ R K E T F O R Ø KO L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S N Y H E D S B L A D E T 9 Juni 2002 Nr. 49 En stor dag»mit hjerte det summer af farver & fest, det lysner

Læs mere

NET Årgang 9 Marts 2002 Nr. 48

NET Årgang 9 Marts 2002 Nr. 48 NET Årgang 9 Marts 2002 Nr. 48 NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Demokratisk bæredygtighed? Der melder sig nogle spørgsmål, efter at regeringen, d. 9. januar i år,

Læs mere

Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling ØKO NET Årgang N E T V Æ R K E T F O R Ø KO L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S N Y H E D S B L A D E T Bæredygtighed»Snart sagt hvad som helst, politikere gerne vil tale pænt om,

Læs mere

NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43

NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NETVÆ RKET FOR Ø KOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Folkemøde i Århus om den danske strategi for bæredygtig udvikling FREDAG DEN 27. APRIL KL. 15-19

Læs mere

NGO FORUM. det folkelige topmøde på Holmen i Kbh. d. 13. - 15. december 2002 Læs mere på side 2. rel vis gøre opmærksom på de skæve

NGO FORUM. det folkelige topmøde på Holmen i Kbh. d. 13. - 15. december 2002 Læs mere på side 2. rel vis gøre opmærksom på de skæve ØKO NET Årgang N E T V Æ R K E T F O R Ø KO L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S N Y H E D S B L A D E T Det råber til himlen! Sådan sagde en grøn guide, da han forklarede, hvorfor

Læs mere

Åbent Hus Bæredygtigt Byggeri

Åbent Hus Bæredygtigt Byggeri Maleri af Poul Anker Bech - Fordybelse, 1999 ØKO NET Årgang N E T V Æ R K E T F O R Ø KO L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S N Y H E D S B L A D E T 10 Marts 2003 Nr. 52 Dette land

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Rio, Johannesburg og så videre

Rio, Johannesburg og så videre Rio, Johannesburg og så videre Et debatoplæg om lokal Agenda 21 Miljøministeriet Amtsrådsforeningen KL Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Naturfredningsforening Landboforeningerne Destination 21 Friluftsrådet

Læs mere

Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg.

Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg. Afrapportering af projektet: Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg. v. Anne Mette de Visser; Øko-net Journalnr.:TL200218 Projektperiode:

Læs mere

Økosamfund.dk # 67 april 2011. Økosamfund.dk. Medlemsblad for Landsforeningen for ØkoSamfund April 2011 Nr. 67

Økosamfund.dk # 67 april 2011. Økosamfund.dk. Medlemsblad for Landsforeningen for ØkoSamfund April 2011 Nr. 67 Økosamfund.dk Medlemsblad for Landsforeningen for ØkoSamfund April 2011 Nr. 67 Den nye Portræt bestyrelse af Munksøgård og deres visioner Ângsbacka, det nordiske Findhorn Dagbog Bæredygtighed fra Christiania

Læs mere

Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme

Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette

Læs mere

Overrækkelse af borgernes idékatalog, Borups Højskole, 3. maj 2002-06-11. Jeg er glad for Borgernes Idékatalog som jeg har smugkigget i men ikke nok!

Overrækkelse af borgernes idékatalog, Borups Højskole, 3. maj 2002-06-11. Jeg er glad for Borgernes Idékatalog som jeg har smugkigget i men ikke nok! Overrækkelse af borgernes idékatalog, Borups Højskole, 3. maj 2002-06-11 Hans Christian Schmidt, miljøminister Jeg er glad for Borgernes Idékatalog som jeg har smugkigget i men ikke nok! Det som jeg holder

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer på vej!

Miljøvurdering af planer og programmer på vej! Nyhedsbrev nr. 40 December 2003 Miljøvurdering af planer og programmer på vej! EU vedtog i 2001 et direktiv om vurdering af planers og programmers indvirkning på miljøet. Direktivet stiller krav om, at

Læs mere

GLOBAL ØKOLOGI. Viden vender verden. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik

GLOBAL ØKOLOGI. Viden vender verden. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik GLOBAL ØKOLOGI nr. 2 15. årgang JUNI 2008 tema Viden vender verden Uddannelser og bæredygtig udvikling Grønne Universiteter Forskning

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 03 Juni Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på livslang læring og bæredygtig udvikling When planning for a year, plant corn. When planning for a decade, plant trees. When planning for life,

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Naturvejledning i det 21. århundrede

Naturvejledning i det 21. århundrede 1 Naturvejledning i det 21. århundrede Handlingsplan 2005 2 Titel: Naturvejledning i det 21. århundrede. Handlingsplan Tekst: Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen i samarbejde med Naturvejlederforeningen

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2008 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2008 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

FALS i fremtiden. Steffen Bruun Christensen

FALS i fremtiden. Steffen Bruun Christensen FALS i fremtiden 3 FALS er en interesseorganisation, og skal som en sådan varetage medlemmernes interesser i forhold til omgivelserne; både de nære i form af UVM, Amtsrådsforeningen og GL som er dem, der

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Indhold Maksimal indflydelse.................. 1 Ny struktur giver flere aktive........... 3 På vej mod en nationalparklov.......... 5 Når organisationer

Læs mere

Det gør en forskel. Nyhedsbrev nr. 51 September 2007

Det gør en forskel. Nyhedsbrev nr. 51 September 2007 Nyhedsbrev nr. 51 September 2007 Det gør en forskel I dette nummer af Lokal Agenda nyhedsbrevet bringer vi en række artikler, som har til formål at inspirere det lokale Agenda 21 arbejde i kommunerne og

Læs mere