NET Årgang 8 September 2001 Nr. 45

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NET Årgang 8 September 2001 Nr. 45"

Transkript

1 NET Årgang 8 September 2001 Nr. 45 NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Virkeligheden er al tings prøve Virkeligheden findes kun i 1:1, dvs. i fuld skala. Og det er her livet leves (- ja, man kan selvfølgelig godt komme i tvivl i disse virtuelle tider). Men der tales også meget om virkeligheden - om den virkelighed, vi gerne vil have (drømmer om), eller som vi er tvunget til, af omstændighederne, at komme i retningen af. Et af de store emner - måske det største - er problematikken om en lokal, regional og global bæredygtig udvikling. En problematik der er så stor, at FN holder verdenstopmøder derom. Problemerne er kendte - de er nemlig veldokumenterede i alverdens publikationer og debatteret på endnu flere møder og seminarer. Det er derfor mere end tiden til at virkeliggøre nogle af alle visionerne. Vi skal være en del af problemernes løsning, fremfor at være en fortsat del af problemet! Og vi kan være en del af løsningen, men det kræver ofte en indsats. Fx at omlægge et storkøkken på en højskole eller en kantine på et gymnasium til økologisk drift. Om dette kan man her i bladet læse, at der afholdes et stort nordisk seminar, med erfaringer fra og status på den økologiske storkøkkenomlægning i Norden. Erfaringer, der fremover ønskes delt i et netværk, der skal oprettes for at bringe firmaer, avlere, indkøbere og køkkener i et tættere samarbejde, til gavn for en økologisk omlægning i køkkenerne. En indsats kunne altså være at få del i den støtte og hjælp, der er rundt omkring i form af støtteordninger, erfaringer og netværk. Og der er penge at hente. Således er der i Direktoratet for Fødevare- Erhverv ordningen»grønne indkøb - økologiske fødevarer i offentlige institutioner og storkøkkener«hvor kommuner, amter, statslige institutioner og, som noget nyt, selvejende institutioner kan få støtte til at omlægge til økologiske fødevarer (nærmere oplysninger fås på tlf ). L M-N Bæredygtighed, 1:1 Økologisk samling 2001 Weekend-møde d oktober på Båring Højskole Om temaet: Skal bæredygtighedsbegrebet fortsat have mening, er det nødvendigt at samfundet starter eksperimenter i fuld skala - virkeligheden findes kun i 1:1 Mød og oplev i weekendens løb: Claus Heinberg Thorkild Ljørring Pedersen Ane Bodil Søgaard Evald Vestergaard Peter Høilund Ib Johnsen Carsten Graff Bent Petersen Se udførligt program og optakts-tema-artikler i dette nr. af Øko-net Arr.: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis ØKOLOGISK HØSTMARKED økologiske landbrug over hele landet holder åbent hus lørdag og søndag d. 8. og 9. september. Programmet for de økologiske høstmarkeder kan ses på: FREMTIDENS NATUR I DANMARK Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab afholder efterårsseminar i Landstingssalen på Christiansborg, man. d. 17. september, kl Indlæg ved bl.a.: Britta Schall Holberg, Niels Wilhjelm, Poul Henrik Harritz, Jørgen Birk Mortensen og Peter Gæmelke Program og yderlige information fås på tlf / MERE NATUR I BYEN Lør. d. 22. september arrangerer ByhaveNetværket (tlf ) et kursus med den hollandske økoanlægsgartner Rob van der Steen, som underviser i, hvordan bygningsaffald kan genanvendes lokalt til opbygning af naturrige landsskabselementer i byens gårdanlæg og byhaver. BØRN & UNGE SOM FORBRUGERE - HVAD ER PROBLEMET? Forbrugerinformationen inviterer til debatdag tors. d. 27. september, kl på Base Camp, Holmen. Program og yderlige information fås på tlf / MILJØTRAFIKUGE 2001 I uge 38 - fra 17. til 23. september - er der igen miljøtrafikuge i Danmark. På Miljøtrafiksekretariatet, der er etableret af Trafikministeriet og Miljø- og Energiministeriet, og som skal fungere som faglig sparringspartner for kommuner, virksomheder m.fl., som deltager i ugen, kan man få nærmere information om aktiviteter i ugen på tlf.: eller på Øko-net inviterer til at deltage i projekt om Uddannelse og bæredygtig udvikling - se side 6

2 Økologiske eksperimentalzoner: Samfundets udviklingsafdeling I sit essay»tilbagetogets helte«skrev Hans Magnus Enzensberger bl.a., at nutidens rige samfund bliver nødt til at foretage et tilbagetog, så de menneskelige aktiviteters angreb på det fælles livsgrundlag (natur og miljø) ophører. I den forstand er det oplagt, at et tilbagetog er nødvendigt. I en anden forstand er det en umulighed: Vi kan ikke skrue tiden tilbage, for samfundsudvikling foregår i tidslig forstand altid fremad. Dermed skal vi ikke fraskrive os historiske erfaringer, men vi må indstille os på, at de skal anvendes under nye, omskiftelige betingelser. Det kræver, at vi også henter nye erfaringer. Det seneste par årtiers initiativer for at sikre bæredygtighed har væsentligst været af tre typer: Lokale, nationale og globale møder fulgt af en uendelig strøm af dokumenter. Et begrænset antal grønne forbrugere og grønne producenter, der forsøger at gøre noget i afgrænsede sektorer som vedvarende energi og økologisk fødevareproduktion. Statslige reguleringer, når det er uomgængeligt, at skaden er sket. Sat på spidsen kan disse initiativer afføde følgende kommentarer: Det er ikke i kraft af ord, men i kraft af handling, vi skaber hul i ozonlaget. Dermed er det også kun ved at ændre de samfundsmæssige handlinger, vi kan opnå bæredygtighed. Samfundet bliver ikke bæredygtigt ved, at vi spiser økologisk tyndsteg om søndagen og junk resten af ugen. Samfundet bliver ikke bæredygtigt, hvis vi fortsætter med symptombekæmpelse og lader de fundamentale årsager til manglende bæredygtighed være uberørte. Udfordringen er, at det er samfundet som samfund, der må indrettes, så det understøtter bæredygtige handlinger hos os alle og til enhver tid: På arbejde, i ferie og fritid, i boligen, i vores produktion og forbrug, i vores transport osv. Vi har nogle historiske erfaringer, herunder også nyere erfaringer med vedvarende energi og økologisk landbrug. Men hvordan får vi disse erfaringer sat sammen til et helt samfund under nutidens betingelser? Det spørgsmål kan vi ikke besvare konkret - endnu - men vi kan besvare det principielt: Vi får disse erfaringer ved bevidst at lede efter dem - det vil sige eksperimentere helt konkret. Det principielle svar er formuleret på baggrund af aktiviteter om små teknologier (Det Økologiske Råd), tumper og teknologikriterier (Økonet; eksperimentalzoner (Økologisk samling 99; og senest samlet og analyseret af en række forskere i tilknytning til Center for Miljø og Udvikling (Aalborg Universitet; dc_nvir/default.htm). Resultatet af disse overvejelser findes i bogen Samfundets udviklingsafdeling - bæredygtig udvikling gennem eksperimenter udgivet på Aalborg Universitetsforlag (www.forlag.auc.dk). Mottoet for sidstnævnte arbejde er: Enhver fremtidsorienteret virksomhed har en udviklingsafdeling! De principielle overvejelser er blandt andet stillet til rådighed i ovennævnte bog. De siger, at vi må starte et sted i dobbelt betydning: Et sted forstået som eksisterende lokalsamfund (eksperimentalzoner) og et sted i betydningen, sådan som situationen nu konkret er i dagens samfund. Dermed får vi et sæt af erfaringer, der kan hjælpe med at besvare to afgørende spørgsmål: Hvordan indretter vi konkret et helt samfund, sådan at det er bæredygtigt? Hvordan kommer vi fra vores nuværende, konkrete virkelighed til et bæredygtigt samfund? De principielle overvejelser er som nævnt stillet til rådighed for eksperimentet, og teoretikerne stiller sig gerne til rådighed for dialog om det videre arbejde. Men hovedopgaven er nu at gøre det principielle konkret - det kræver praktisk handling fra dem der vil, kan og tør. Af Jan Holm Ingemann / tlf / Redaktør af bogen Samfundets udviklingsafdeling - bæredygtig udvikling gennem eksperimenter, Aalborg Universitetsforlag, MULIGHEDERNES LAND? - ANBEFALINGER TIL DET ÅBNE LANDS PLANLÆGNING Konference d november 2001 på Sorø Storkro, for politikere, praktikere, forskere, erhversog interesseorganisationer Nu er en række nye handlingsplaner sat i værk eller er på vej. Fx en National plan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse skal sikre naturværdier. Og den Nationale strategi for bæredygtig udvikling har som et af sine mål, at vi får en landbrugsproduktion, der sikrer bæredygtighed. Konferencen stiller spørgsmålet om, hvordan vi sikrer en helhed af alle disse mål og strategier på forskellige niveauer? Program mv. fås hos Dansk Byplanlaboratorium på tlf / SÅDAN VIL VI BO - EN FORUNDERSØGELSE OM BÆREDYGTIG BOSÆTNING I BYEN, I LANDSBYEN OG PÅ LANDET I et tværfagligt netværk mellem Landsforeningen for Økosamfund, Dansk Center for Byøkologi og Landsforeningen Økologisk Byggeri, har en projektgruppe arbejdet på det mål at generere den dialog og det samarbejde på tværs af myndigheder, fagligheder, politiske opfattelser og forskellige samfundsgrupper, som er nødvendig, hvis begrebet bæredygtig bosætning skal bevæge sig fra det specielle - det enlige eksempel - til at være det almindelige. Resultatet af forundersøgelsen foreligger nu i en rapport, som kan rekvireres på tlf Læs mere om samarbejds-projektet på ØKOLOGISKE EKSPERIMENTER En ny hjemmeside fra Landsforeningen Økologisk Jordbrug formidler erfaringer og resultater fra økologiske projekter og græsrodsforskning og fortæller om idéer og holdninger, der ligger bag. Målet er at skabe kontakt mellem landmænd, forskere og rådgivere. Find hjemmesiden på: 2

3 Eksperimentalzoner i konflikt med amternes regionplaner? - en beretning fra et projekt i Halkær Ådalen i Nordjylland»Med strukturudviklingen i landbruget mod stadig færre og større brug, er det erkendt i både EU og på nationalt plan, at der er behov for at se landdistrikternes udvikling i et bredere perspektiv end blot landbrugets.«sådan står der i indledningen til Nordjyllands Amts Landdistriktsredegørelse fra januar Lidt længere henne i samme skrift står der:»det er amtets overordnede målsætning at fastholde og videreudvikle landområderne som levende, erhvervsaktive og bæredygtige lokalsamfund.«folkeforeningen Halkær Ådal der hører hjemme i både Nibe og Aars Kommuner i Vesthimmerland arbejder med bæredygtig landdistriktsudvikling ud fra ideerne om en økologisk eksperimentalzone. Derfor var ovenstående jo nærmest en opfordring til foreningen om i marts måned, at indsende et forslag til Nordjyllands Amt om at udpege ådalen som et forsøgsområde - som en økologisk eksperimentalzone. Vi pegede på nogle centrale fokusfelter: Erhvervsvirksomhed Forsøgsbyggeri Lokal energiforsyning Spildevandsrensning Lokal affaldshåndtering Den 20. august kom der så et svar fra Amtsborgmester Orla Hav:»Amtet ser bestemt med stor velvilje på projekter, som tager udgangspunkt i lokale mål og ønsker. Det samme gælder ideer og eksperimenter, der kan pege på nye udviklingsmuligheder for landdistrikterne. Men det er ikke muligt for Amtet ved hjælp af regionplanen at udpege områder som forsøgsområder, hvor der generelt dispenseres fra lovgivningen. Amtet er generelt positiv over for de fremførte forslag, men det vil være nødvendigt at udarbejde konkrete projekter for at kunne afprøve eksperimenterne. I den sammenhæng vil Amtet gerne indgå i en dialog om ideerne, så de kan blive konkretiseret i en form, der forener det visionære og bæredygtige med de øvrige hensyn, som lovgivningen og vi som myndighed skal tage vare på. Når foreningen finder, at tidspunktet til at drøfte en konkret ide er kommet, deltager vi derfor gerne.«svaret fra Amtsborgmesteren giver måske et fingerpeg om, hvor vi står i forhold til eksperimentalzonesnakken. Der er en generel velvilje på kommunalt- og amtsniveau over for nye folkelige ideer og visioner, men tilsyneladende ikke vilje eller kom- petence til at give generelle dispensationer. Hvis ikke amterne kan give en dispensation, så må ministeriet jo kunne. Altså må der sættes ind på to felter, hvis ideerne med økologiske eksperimentalzoner skal komme videre, som andet end en filosofisk ramme om gode ideer. Der må tages hul på en generel debat med politikere på flere niveauer om mulighederne og potentialet ved etablering af nogle udviklingsafdelinger rundt i landet. Og det må undersøges, om det er fra ministeriets side, at dispensationer eller udpegning af forsøgsområder skal/ kan komme. I løbet af det næste år vil Folkeforeningen komme til at prøve amtets velvilje af med nogle enkeltsager omkring byggeri og lokal energiforsyning. Udover de konkrete projekter er de forestående opgaver for foreningen dialog og diskussion af ideerne om eksperimentalzonen med lokalbefolkningen. For at starte dialogen på et visionært grundlag, vil foreningen i løbet af efteråret arrangere en håndfuld fremtidsværksteder i området. Af Peter Søndergaard, koordinator for Folkeforeningen Halkær Ådalen. Fakta om Folkeforeningen Halkær Ådalen Baggrunden: I efteråret 2000 stiftede en række borgere fra området omkring Halkær Ådal ved Nibe i Nordjylland Folkeforeningen Halkær Ådalen. Foreningen har to hovedformål, nemlig landdistriktsudvikling og bæredygtighed. Folkeforeningen iværksætter nye bæredygtige initiativer, men står på skuldrene af og samler en lang række allerede eksisterende projekter i ådalen. Med afsæt i Agenda 21 og begrebet økologiske eksperimentelle zoner er det målet at koordinere og igangsætte miljø-, kultur-, og erhvervsmæssige initiativer i og omkring Halkær Ådal. Disse initiativer skal understøtte en bred bæredygtig udvikling i området, der omfatter landsbyerne Skørbæk, Ejdrup, Vegger og Halkær. Den Økologiske Eksperimentalzone dækker ca. 19 kvadratkilometer langs med ådalen, fra Vegger i syd til og med Halkær Bredning i Nord, og har et indbyggertal på cirka Aktiviteter: En forskergruppe fra Aalborg Universitet følger aktiviteterne i Halkær Ådal. I samarbejde med denne gruppe og med støtte fra Indenrigsministeriet og Miljø- og Energiministeriet, er der udarbejdet en rapport om projektet: Økologisk Eksperimentalzone i Halkær Ådal - Rapport nr. 1. Derudover er der nedsat en faglig følgegruppe som består af politikere, forskellige fagfolk og andre. Følgegruppen suppleres eller udskiftes løbende efter behov. Ådalens Jobgenerator, der er et af foreningens konkrete knopskydninger, har siden februar 2001 arbejdet med bæredygtige erhvervsaktiviteter for ledige. Projektet er bl.a. støttet af Den Grønne Jobpulje. Fra 1. november 2001 ansættes med støtte fra By- og Boligministeriet en tovholder til at projektere»boligforening med digitalt iværksætterhus«og til en bred indsats omkring bæredygtigt byggeri og bosætning i hele den økologiske eksperimentalzone. Efteråret 2001 skal også bruges til en række fremtidsværksteder i området for at indkredse og rodfæste nogle fælles visioner. Kontakt til og yderligere information om projektet kan fås på tlf eller via samt på web-adresse: 3

4 Bæredygtighed, 1:1 Økologisk samling 2001 d oktober på Båring Højskole, Fyn Om temaet: Skal bæredygtighedsbegrebet fortsat have mening, er det nødvendigt at samfundet starter eksperimenter i fuld skala - virkeligheden findes kun i 1:1 Fredag d. 5. oktober PROGRAM 12.00: Frokost og evt. gåtur i bakkerne omkring højskolen 16.00: Ankomst, indkvartering og åben bar 18.00: Aftensmad. Velkomst og kort introduktion til Båring Højskole ved højskoleforstander Bjarne Ottesen : Samling i foredragssalen: Velkomst ved mødeleder Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net. Introduktion til weekendens tema: Hvad har bæredygtighed og landdistriktspolitik at give hinanden? Claus Heinberg, lektor v. Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter og bestyrelsesmedlem i Landforeningen Økologisk Jordbrug:»Økologiske Eksperimentelle Zoner - introduktion til en bæredygtighedsstrategi«thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd og for Center for Forskning og Udvikling af Landdistrikter:»Landdistriktspolitik - fremtidige erhvervs- og bosætningsmuligheder i Landdistrikterne«Derefter fri debat og almindelig hygge Lørdag d. 6. oktober 8.00: Morgenmad 9.00: Tema: Den menneskelige og det politiske systems barrierer, men også muligheder... Ane Bodil Søgaard, bestyrelsesmedlem i Øko-net og forskningslektor på KVL - Agroøkologi:»Hvorfor har vi ikke allerede et bæredygtigt samfund - er det fordi vi ikke altid forstår hvad hinanden siger?«evald Vestergaard, økologisk landmand, Kjellerup / Osteriet Hinge / formand for Landboforeningernes Økologi Udvalg - herigennem medlem af Det Økologiske Fødevareråd under Fødevareministeriet:»Hvorfor har vi ikke allerede et bæredygtigt samfund - hvad er barriererne?«peter Høilund, lektor, ph.d, Institut for Samfundsvidenskab, Roskilde Universitetscenter:»Den juridiske barriere for bæredygtig udvikling - naturen i juraen«derpå åben debat 14.30: Tema: Signalerer naturen bæredygtighed? Ib Johnsen, lektor ved Botanisk Institut, Københavns Universitet:»Naturen som indikator - hvad kan naturen fortælle os om os?«fællesdiskussion og debat 18.00: Festmiddag og festaften der byder på foredrag, musik og åben bar : Aftenforedrag Carsten Graff, forfatter og livsfilosof:»livets mening - et foredrag om de ting der er så små, at de fylder hele livet«22.00: Festaftenen fortsætter med swingende sigøjner-, balkan- og klezmermusik. Musikken leveres af Karen Algot på cello, Klaus Baba på guitar, Uta Motz på violin og Niels Chr. Bredholt på kontrabas og harmonika. Aftenen byder også på introduktion til sigøjnerdans. Søndag d. 7. oktober 8.00: Morgenmad 9.00: Tema: Hvordan kommer vi videre med strategien om eksperimentalzoner - på vej mod en 1:1 realisering? Bent Petersen, arkitekt, Landsplanafdelingen i Miljøog Energiministeriet:»Hvad er det offentliges andel i eksperimentalzone strategien?«10.30: Pause 11.00: Afsluttende diskussion og opsamling 13.00: Frokost - hvorefter alle er velkomne til at deltage i: : Overrækkelse af Den Europæiske Solpris 2001 Overrækkelse af Den Europæiske Solpris til vinderne af Den Danske Konkurrence søndag d. 7. oktober på Båring Højskole, Fyn : Velkomst og overrækkelse af Den Danske Solpris : Fælles kaffebord. Arr.: Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, Dansk koordinator for EUROSOLAR og Den Europæiske Solpris 4

5 Kort om Økologisk samling Økologisk samling er et årligt seminar- og weekend-møde med rødder i Kolding Manifestet (tumpernes opråb). En samling for at skabe bred debat om det bæredygtige og økologiske Danmark. En samling der tidsmæssigt ligger i oktober måned tæt på Folketingets åbning.»kolding Manifestet - Om teknologi, demokrati og bæredygtighed - Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?«er udgivet af Øko-net i februar 1998 og kan bestilles på tlf.: eller læses på hjemmesiden og findes der også i en engelsk oversættelse. Tilmelding og praktiske oplysninger: Pris for deltagelse: 650 kr., der dækker deltagelse, fuld øko-kost samt overnatning i mindre sovesale / klasselokaler på madras (medbring selv sovepose og lagen). Overnatning på højskoleværelse: Det er desuden muligt at bestille et højskoleværelse for et tillæg på 300 kr. inkl. sengelinned for enkeltværelse eller 200 kr. inkl. sengelinned i dobbeltværelse pr. person. Rabat til medlemmer af Øko-net: Er du medlem af Øko-net, eller melder du dig ind nu, er der som noget nyt også en fordel ved det. For medlemmer i 2001 koster mødet 525 kr. Rabat til studerende: Studerende tilbydes deltagelse i mødet for 400 kr. inkl. fuld forplejning og overnatning på sovesal på madras i egen sovepose. Tilmelding sker ved forudbetaling af deltagergebyret på enten giro nr. (reg. nr. 1199) eller pr. check inden mødet, dog senest fredag d. 28. september Tilmelding er bindende og først gældende, når betalingen er registreret. Ring eller send samtidig dit navn / din stilling / navn på organisation / forening du kommer fra / din adresse / dit telefon-nr. / & wwwadresse til: Øko-net, Svendborgvej 9, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Oplys desuden om du overnatter på skolen - hvis, så skriv madras. Et højskoleværelse kræver forudbestilling hos Øko-net (ring og bestil). En rejsekoordinering laves på følgende måde: Har du fx to pladser i din bil, så skriv bil+2 stk, eller ønsker du kørelejlighed, så skriv ø.k. (ønsker kørelejlighed). I ugen op til mødet udsendes en komplet deltagerliste for mødet samt en rejsebeskrivelse til Båring Højskole, der ligger i Båring ved Middelfart på adressen: Højskolevej 2, 5466 Asperup. Kontakt telefonisk rettes til Øko-net på tlf eller via Endnu et miljøtopmøde I september næste år mødes alle verdens lande i Johannesburg, Sydafrika til World Summit on Sustainable Development (WSSD) for at markere tiåret for Rio-konferencen. Det sker i erkendelse af, at verdens regeringer ikke tilnærmelsesvist har nået de mål, som de satte sig i Rio. Danske forberedelser i fuld gang I Danmark bliver NGO deltagelsen i Verdenstopmødet koordineret af 92-gruppen, der blev etableret i 1991 for at koordinere danske miljø- og udviklingsorganisationers arbejde op til FN s Miljø- og Udviklingskonferencen i Rio de Janeiro. I dag arbejder gruppen på at sikre gennemførelsen af vedtagelserne fra Rio. 92-gruppen, som tæller 20 danske folkelige organisationer, har fået 16 mio. kr. fra staten til oplysnings- og lobbyvirksomhed op til Verdenstopmødet. Det globale kompromis 92-gruppen mener, at nøglen til resultater i 2002 vil være en ny aftale mellem Nord og Syd. Det overordnede mål for miljøtopmødet bør være en indgåelse af det globale kompromis, som har ligget på tegnebrættet siden Et kompromis, hvor alle lande skal forpligte sig til at efterleve de eksisterende konventioner og hvor de rige lande gør det reelt muligt for de fattige lande at leve op til en sådan forpligtelse. For at det skal ske må fattigdom og forbrug stå i centrum af forhandlingerne i PÅ VEJ MOD VERDENSTOPMØDET OM BÆREDYGTIG UDVIKLING SEPTEMBER 2002, JOHANNESBURG, SYDAFRIKA Oplysning nationalt og international forberedelse 92-gruppen vil i det kommende år stå for nationale kampagner og oplysningsaktiviteter. Bl.a. er 92-gruppen netop startet på et oplysningsprojekt, der skal styrke undervisningen i globale miljøsammenhænge i grundskolens ældste klasser, på de gymnasiale uddannelser samt på lærerseminarierne. Den store internationale forberedelse bliver udført i et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke, WWF og U-landsorganisationen Ibis i 92-gruppe regi. Det overordnede formål er at støtte kapacitetsopbygningen i Syd, bl.a. ved hjælp af etableringen af regionale netværk, som derefter skal koordinere de nationale dagsordener regionalt. Følg med i forberedelserne på Internettet Følg med i 92-gruppens NGO-aktiviteter på Udenrigsministeriet har på etableret en topmødehjemmeside, hvor de officielle forberedelser kan følges. ØKO-NET FØLGER I DET NÆSTE ÅR PROCESSEN FREM MOD FN S NÆSTE STORE TOPMØDE OM BÆREDYGTIG UDVIKLING, I TI ÅRET FOR FN S KONFERENCE OM MILJØ OG UDVIKLING I RIO DE JANEIRO I BRASILIEN KLODS HANS KARAVANEN VANDRER VIDERE - PÅ FYN NÆSTE SOMMER! Efter en inspirerende og livgivende tur, denne sommer, i det jyske fra Aalborg til Skyum i Thy besluttede deltagerne at lave en karavane på det fynske land næste sommer. Allerede i weekenden den september mødes en flok i Odense for at begynde at planlægge næste års rute og aktiviteter. Alle, der har lyst til at være med i forberedelserne er velkomne. Nærmere om tid og sted hos Dorthea Arnfred på tlf / eller via 5

6 Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - invitation til en bred dialog om uddannelse for bæredygtighed Øko-net vil gerne, i samarbejde med andre og gennem et nyt netværk, sætte større fokus på bæredygtig udvikling inden for folkeoplysningen og uddannelsesverdenen. Øko-net har igennem Dansk Folkeoplysnings Samråd via Tips- og Lottomidlerne fået bevilliget penge til et mindre projekt om folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling. Formålet med projektet er at belyse det potentiale, som folkeoplysningen og uddannelserne har i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark. Projektet består dels af en debat og et debat-materiale om emnet og dels af en etablering af en database over grønne kurser, uddannelser og uddannelsessteder. DIALOG- OG DEBAT-NETVÆRK Der ønskes rejst en debat og skabt en dialog om, hvordan man seriøst kan integrere emnet bæredygtig udvikling i den eksisterende undervisning og i nye uddannelsesforløb samt generelt i folkeoplysningen. Øko-net vil indlede debatten med at etablere et netværk af interesserede og aktive personer omkring projektets tema. Netværket skal danne grundlag for debat og erfaringsudveksling via en -liste. De deltagende personer skal tilsammen dels indkredse det uddannelsesmæssige potentiale for at fremme en bæredygtig udvikling, dels pege på udfordringer og barrierer for en strategi og praksis for folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling. Debatten skal bl.a. danne grundlag for en publikation om emnet bæredygtig udvikling inden for folkeoplysning og uddannelse. GRØN UDDANNELSESDATABASE I dag er det svært finde samlede og lettilgængelige informationer over kurser og uddannelser med fokus på økologi, miljø og bæredygtig udvikling. For at undgå at sådanne kurser og uddannelser bliver fravalgt pga. manglende kendskab til deres eksistens vil Øko-net oprette en internet-database / hjemmeside over alle grønne og bæredygtige kursus- og uddannelsestilbud i Danmark. Men også uddannelsesinstitutioner og skoler med en grøn drift - fx i form af et økologisk storkøkken eller en økologisk kantine - vil blive optaget i databasen. KONTAKT ØKO-NET OG VÆR MED Personer, organisationer, uddannelsesinstitutioner, der er interesseret i at indgå i et debat-netværk omkring emnet»folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling«, eller organisationer og institutioner m.v., der udbyder grønne kurser eller uddannelser og/eller har en grøn drift og som ønsker at blive præsenteret/ optaget i denne nye grønne uddannelsesdatabase, opfordres til at henvende sig til projektleder Britt Schak Hansen på tlf eller via Økologiske Fødevarer i Nordiske Storhusholdninger Nordisk seminar d september 2001 i Fødevaredirektoratet i Søborg MILJØMAGASINET PÅ DR P1 Miljømagasinet er et ugentligt P1 program om miljøforhold i bred forstand. Programmet relanceres fra d. 2. september og varer 40 minutter med sendetid søndage kl og genudsendele fredage kl Man kan også høre udsendelserne på 6 Fødevareminister Ritt Bjerregård åbner seminaret»organic foods in Nordic catering a multidisciplinary challenge«der er afslutningen på en serie af møder som Storkøkkencentret i Fødevaredirektoratet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har afholdt i de nordiske hovedstæder. Resultatet af møderne er en kortlægning af status på den økologiske storkøkkenomlægning i de enkelte lande, og det er disse resultater der fremlægges på seminaret. På seminaret skal det også diskuteres, hvorledes de nordiske lande kan støtte hinanden på længere sigt, når det gælder om at fremme den økologiske omlægning af storkøkkener. Det er tanken at oprette et netværk foreløbigt for 2 år. Netværket skal bringe firmaer, avlere, indkøbere og køkkener i et tættere samarbejde til gavn for den økologiske omlægning i køkkenerne. BARRIERER AT OVERVINDE Selvom de nordiske lande er langt fremme, når det gælder ønsker og vilje til at bruge økologiske fødevarer i storkøkkener - fx i sygehuskøkkener, plejehjemskøkkener, personalekantiner, på højskoler og i daginstitutioner - viser erfaringerne fra de seneste års projekter også, at der er en lang GIFTRESTER.DK Danmarks Aktive Forbrugere har oprettet en hjemmeside som guide til oplysninger om sprøjtegiftrester i fødevarer. række barrierer, der skal overvindes, når storforbrugere skal omlægge deres forbrug til økologiske fødevarer. Den faktiske økologiske omlægning af køkkenernes fødevareforsyning i Danmark skønnes således kun at udgøre nogle få procent af det samlede potentiale. Bag seminaret står Storkøkkencentret i Fødevaredirektoratets ernæringsafdeling og Institut for Produktion og Ledelse på DTU. Seminaret er derudover støttet af Nordisk Industrifond. Program fås i Fødevaredirektoratet på tlf Pris for begge dage: 1800 kr. MILJØ PÅ INTERNETTET Horisontnet.dk har lanceret en portal, der formidler nyttig viden om de tendenser, der præger miljø- og energiområdet. Indholdet dækker vand, jord, affald, kemikalier, energi, luft, transport, byøkologi, renere teknologi, miljøledelse, eksport, miljøregulering m.m.

7 DIVERSE NYE UDGIVELSER OM ØKOLOGI OG MILJØ BÆREDYGTIG UDVIKLING Regeringen offentliggjorde d. 22. juni rapporten Udvikling med omtanke - fælles ansvar, der er regeringens nationale strategi for bæredygtig udvikling. Dokumentet er samtidig et af Danmarks svar på opfordringen fra Agenda 21-dokumentet, som blev vedtaget på FN mødet om miljø og udvikling i Rio i Rapporten kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside eller fås i Miljøbutikken på tlf Rapporten fås i en fuld version og i en kort udgave, der også kan fås på engelsk. ØKOLOGISK KOST I DAGINSTITUTIONERNE Siden efteråret 1998 har daginstitutionerne i Holbæk deltaget i et kommunalt projekt om økologisk kost. Projektet er nu nedkommet med en evalueringsrapport og et inspirationshæfte. Målet med projektet er, at samtlige institutioner skal omlægges til 100% økologisk kost og her ved projektets afslutning være omlagt til 75%. Desuden er målet at opbygge en lokal økologisk fødevareforsyning og at bidrage til udvikling af en økologisk kostpolitik i kommunen. Herudover er målet også, at den økologiske kost ikke på sigt må være dyrere end den mad, der hidtil har været serveret i institutionerne, men meget gerne sundere. Inspirationshæftet (pris: 50 kr.) og evalueringsrapporten kan rekvireres hos Holbæk Kommune, Udviklingsenheden, tlf WILHJELMUDVALGETS RAPPORT Den 23. august offentliggjorde Wilhjelmudvalget rapporten En rig natur i et rigt samfund. Wilhjelmudvalget er nedsat af miljø- og energiminister Svend Auken og fødevareminister Ritt Bjerregaard for at udarbejde grundlaget for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Wilhjelmudvalgets opgave var: at gøre status over naturens tilstand i Danmark. at gøre status over Danmarks opfølgning på Konventionen om biologisk mangfoldighed og andre internationale forpligtelser. at vurdere behovet for tiltag for at beskytte den biologiske mangfoldighed. at foreslå, hvordan naturbeskyttelsen styrkes. at foreslå, hvordan hensynet til naturen bedre integreres i landbrug, skovbrug og fiskeri. at foreslå prioriteringer af de kommende års indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed. Rapporten kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på hvor der er meget mere baggrundsinformation om udvalget og dets arbejde. Rapporten kan også fås i Miljøbutikken på tlf STORE BYGNINGERS ØKOLOGI Dansk Center for Byøkologi har i samarbejde med Københavns Kommune, Ørestadsselskabet m.fl. udgivet en serie infoark om store bygningers økologi, der præsenterer 15 danske og udenlandske projekter, hvor forskellige byøkologiske løsninger er anvendt. En række temaark giver mere generel information omkring emnerne: dagslys, energiforsyning, genanvendelse, ventilation / køling, solenergi og solceller. Sættet kan rekvireres hos Dansk Center for Byøkologi (180 kr. for alle 23 ark), tlf / / OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Det Økologiske Råd har udgivet hæftet Offentlige grønne indkøb - en selvfølge? I publikationen opfordrer rådet til at presse på for at få forbedret muligheden for at stille miljøkrav ved offentligt udbud. Hæftet kan købes hos Det Økologiske Råd, tlf eller hentes gratis på GENIUS WEB OG MAGASIN Genius er en ny hjemmeside fra Vildfred - - (Danmarks Naturfredningsforenings skoletjeneste), der handler om gensplejsning, etik og moral. Genius er lavet i et samarbejde med Novo Gruppen. Udover netsiden er Genius også et debatmagasin samt en konkurrence om at lave det bedste manuskript til et debatprogram, der efterfølgende produceres i samarbejde med DR og vises på tv. Debatmagasinet kan bestilles på tlf eller BYGG FOR EN NY TID er en ny norsk bog med undertitlen mot en miljøvenlig arkitektur norske eksempler. Bogen samler information om miljøvenlige byggeprojekter i Norge, og har masser af billeder. Pris excl. porto: NOK 295 kr. Kan købes via Norske Arkitekters Landsforbund, fax:

8 SCENARIEVÆRKSTEDER OM ET BÆREDYGTIGT DANMARK Til oktober har Øko-net et debathæfte klar med tre scenarier for et bæredygtigt Danmark i Scenarierne skal danne udgangspunkt for en række lokale scenarieværksteder om hvordan vi får skabt en bæredygtig udvikling. Indtil fredag d. 14. september kan man stadig nå at aftale samarbejde med Øko-net om at arrangere sådan et scenarieværksted i sin organisation, forening, skole el. lign. Hør nærmere om scenarieværkstederne hos Anne Mette de Visser, Øko-net på tlf: / BORGERMØDE OM VEGETARISME, SUNDHED OG MILJØ DEN 17. SEPTEMBER KL I FÆLLESSALEN, CHRISTIANSBORG Arrangører er: Forbyggelses- og Patientrådet (FPR) tilknyttet Landsorganisationen Natursundhedsrådet (LNS), Dansk Vegetarforening, Vegana - Danmarks Veganerforening, Kræftforeningen Tidslerne, Nyt Aspekt og Biodynamisk Forbrugersammenslutning. Deltalgelse koster 75 kr. (Betaling på giro ). Tilmelding er nødvendig på tlf eller FÆLLESSKAB OG BÆREDYGTIGHED I MINDRE BYSAMFUND - KONFERENCE FREDAG DEN 28. SEPTEMBER PÅ BÅRING HØJSKOLE Bl.a. med oplæg af: By- og Boligminister Lotte Bundsgaard, centerleder for Center for Udvikling og Forskning i Landdistrikter Hanne Tanvig og lektor Johannes Nørregaard Frandsen. By- og Boligministeriet inviterer til en heldagskonference om lokal, bæredygtig byudvikling i de mindre bysamfund. På konferencen bliver der præsenteret en række spændende projekter, der understøtter lokal, bæredygtig byudvikling i de mindre bysamfund. Samtidig bliver der lejlighed til at deltage i debatten om bosætning og levevilkår i byer på landet. Deltagelse er gratis og der er tilmeldingsfrist senest den 7. september til By- og Boligministeriet, tlf / (her kan programmet for konferencen også rekvireres). Yderligere oplysninger fås på: LÆR-OG-LEV ET UDDANNELSESSEMINAR WEEKENDEN DEN OKTOBER PÅ BÅRING HØJSKOLE Seminaret der arrangeres af Landsforeningen for Økosamfund er et inspirationsseminar med et stort og omfangsrigt program og med deltagelse og oplæg af bl.a.: Susanna Maxen, Formand for Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Helle Beknes, Undervisningsministeriet Mogens Hansen, professor på Danmarks Pædagogiske Universitet Hildur Jackson, medstifter af LØS, Global Ecovillages Network (GEN) Max Lindegger, præsident for GEN og initiativtager til Økosamfundet Chrystal Waters i Australien Demba Mansare, leder af den største landsbysammenslutning i Senegal Vita Storborg, leder af Væksthøjskolen Nikolaj Henningsen, pro-rektor for Kaospiloterne Erik Lauersen, lektor på Aalborg Universitet, forsker i ungdomsuddannelser Kristina Parow, Levande Skule i Norge Claus Heinberg, lektor på Roskilde Universitetscenter Niels Bandholm, lærer Steen Møller, halmhusbygger Bo Bramming, lærer og formand for Øko-net Preben Maegaard, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi Ross Jackson, Gaia Trust Pierre Leceulles, Grøn Guide Ditlev Nissen, Utopiske Horisonter Ole Hansen, lærer, Ikast Seminaret Per Clausson-Kaas, Herta Levefællesskab m.fl. Pris: Fra kr. inkl. overnatning og økologisk forplejning. Udførligt program kan rekvireres hos LØS på tlf / eller kan ses på I forbindelse med seminaret udgiver LØS (i midten af september) en tema-cd og et tema-nummer af tidsskriftet LØSNET om Lær-og-lev konceptet. Øko-kalenderen Find på Internettet Øko-net s opdaterede og landsdækkende kalender for grønne og økologiske arrangementer, seminarer, møder, markeder og træf m.v. ØKO NET Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis udgiver Nyhedsbladet Øko-net, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladet formidler idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, miljø og natur til dansk folkeoplysning, samt bredt for alle der er interesserede. Bladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer. Netværket / Øko-net er støttet af Den Grønne Fond. Nyhedsbladet Øko-net udkommer seks gange årligt. Medlemskab af Netværket for år 2001 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 130 kr. Fås ved indbetaling på: Giro-nr UDGIVER Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Højskolehjemmet Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Fax: Hjemmeside: REDAKTION Lars Myrthu-Nielsen Stof og indlæg modtages løbende. TRYK Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 82 Offentligt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Hanne Tanvig, seniorrådgiver, PhD Sektion

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Invitation til MG Seminar 2016 Musholm bugt feriecenter

Invitation til MG Seminar 2016 Musholm bugt feriecenter Vi i Muskelsvindfondens myastenigruppe vil gerne invitere dig til MG- Seminar på Musholm Sport Ferie og Konference. Fredag den 28. Oktober kl. 17.00 til søndag den 30. Oktober 2016 kl. ca. 13.00 Vi vedlægger

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

Foreningen Dansk Byøkologi

Foreningen Dansk Byøkologi Generalforsamling i Foreningen Dansk Byøkologi 19.marts 2004 19. Marts 2004 Foreningen Dansk Byøkologi 1 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab v. indtrådt kasser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tofarvet seminar januar 2013 Antvorskov Kaserne, Slagelse

Tofarvet seminar januar 2013 Antvorskov Kaserne, Slagelse Tofarvet seminar 4. - 6. januar 2013 Antvorskov Kaserne, Slagelse Kære tofarvet samler! Hermed følger programmet for det tofarvede seminar 2013 Dato: 4. 6. januar 2013 Sted: Pris: Antvorskov Kaserne, Charlottedal

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Praktikvejlederkonference

Praktikvejlederkonference FORBUND Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikvejlederkonference 2017 Hvordan kan du arbejde med relationskompetencer

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

To dages kursus for miljøkonsulenter

To dages kursus for miljøkonsulenter PROGRAM for: To dages kursus for miljøkonsulenter Kurset er det årlige erfaringsudvekslingskursus for miljørådgivere. Det vurderes vigtigt, at dem, der dagligt arbejder med miljøgodkendelser, deltager

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kulturkonference 2014

Kulturkonference 2014 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Guldborgsund inviterer til Kulturkonference 2014 Fredag den 19. søndag

Læs mere

for, at det bliver muligt at levere et massivt folkeligt input til regeringens

for, at det bliver muligt at levere et massivt folkeligt input til regeringens NYHEDS BLADET ØKO NET Årgang 8 Marts 2001 Nr. 42 NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS Vores Bæredygtige Udvikling ØKO-NET ETABLERER ET DEBATMØDE-NETVÆRK, HVORTIL DER ER SKABT EN MØDEPAKKE,

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord. Vi har kun en jord! De miljøproblemer, vi hører om i medierne, er ofte usynlige for det blotte øje. Vi kan ikke se hullet i ozonlaget, lugte de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, smage resterne af

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 En weekend for dig, hvor vi sætter fokus på

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Bestyrelsen for Kantine & Køkken Fyn:

Bestyrelsen for Kantine & Køkken Fyn: Foreningen Kantine & Køkken er en landsdækkende brancheorganisation med omkring 700 medlemmer. Et fagligt fællesskab for alle, der arbejder i et storkøkken og brænder for emner som; mad, ærlige fødevarer,

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

5 Ungeweekend. Ungeweekend. Dronningens Ferieby. 3.-5. juni 2016. du er inviteret!

5 Ungeweekend. Ungeweekend. Dronningens Ferieby. 3.-5. juni 2016. du er inviteret! 5 Dronningens Ferieby 3.-5. juni 2016 du er inviteret! er for dig, som har lyst til at møde andre unge med sclerose. Vi har inviteret en række dygtige undervisere med stor erfaring inden for sclerose til

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Skriv din livshistorie februar 2017

Skriv din livshistorie februar 2017 Skriv din livshistorie 19.-25. februar 2017 Skriv om dit liv - for når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere