Turistpolitik for Egebjerg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistpolitik for Egebjerg Kommune"

Transkript

1 1 Turistpolitik for Egebjerg Kommune (Vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet d. 20. juni 2001) INDLEDNING...1 DEN TURISTPOLITISKE SAMMENHÆNG...2 VÆRDIGRUNDLAG / OVERORDNET POLITIK...2 KONKRETE MÅLSÆTNINGER...4 NATURTURISME...5 CYKEL- OG VANDRERTURISME...5 MARITIM TURISME...6 KUNST & KULTUR...7 GRØN TURISME...8 DE HISTORISKE BESØGSMÅL...8 TURISMENS INFRASTRUKTUR...9 MARKEDSFØRING & DRIFT...10 MARKEDSFØRING OG FORMIDLING...10 SAMARBEJDSRELATIONER OG ORGANISATION...11 Indledning Af en nylig undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening fremgår det, at kun omkring en tredjedel af landets kommuner har en formuleret turistpolitik. Egebjerg Kommune har hidtil hørt til i den anden gruppe, altså blandt de kommuner, der ikke har udarbejdet en egentlig turistpolitik. En turistpolitik for Egebjerg Kommune skal gøre det muligt for lokale turistrettede initiativer i Mulighedernes Kommune at udvikle sig på grundlag af en egentlig turismestrategi. Der er ingen tvivl om, at turistudviklingen i Egebjerg vil kunne profitere af en bevidst strategisk planlægning, hvor ingen lades i tvivl om de principielle valg og fravalg, som udtrykkes i de løbende politiske prioriteringer. Turistpolitikken skal danne grundlaget for kommunalbestyrelsens fremtidige fastlæggelse af konkrete målsætninger og årlige handlingsplaner. Sammenhængen mellem den overordnede politik og de konkrete handlinger vil derved blive mere synlig og lette arbejdet med at skabe forståelse for turistarbejdets muligheder, samt bidrage til en bedre koordination af samarbejdet mellem de forskellige aktører, herunder erhvervet og borgerne.

2 2 Turistgruppen i Egebjerg påtog sig i foråret 2000 opgaven med at formulere et oplæg til en kommunal turistpolitik for Egebjerg. Turistgruppen var motiveret af ønsket om en strategi, der kunne danne basis for en langsigtet planlægning af turismeindsatsen. Gruppen har i løbet af processen suppleret sig med en række lokale ressourcepersoner samt med turistchefen for Sydfyn. Flg. personer har således bidraget til processen: Mie Bendrup, Turistgruppen og Erhvervsrådet Birte Fahnøe Lund, Turistgruppen Otto Egelund Jensen, Turistgruppen Henning Hammelsvang, Turistgruppen Flemming Kehler, Turistgruppen Claus Madsen, arkæolog Thomas Tange Rasmussen, Den grønne Guide Sydfyn og Niels Baarvig, Sydfyns Turistbureau Arbejdet blev indledt med den slidsomme registrering og objektive beskrivelse af turistrelaterede anlæg, faciliteter, seværdigheder, overnatningssteder, detailhandel og spisesteder, der befinder sig i Egebjerg Kommune. Herunder en kvantitativ opgørelse af turisttrafikken inklusive en skønnet beregning på den samlede turistomsætning i kommunen. Denne situationsbeskrivelse blev efterfulgt af en såkaldt SWOT analyse, hvor der især blev fokuseret på områdets mange styrker og muligheder. Situationsbeskrivelsen og SWOT analysen har hele vejen igennem dannet basis for selve turismestrategien og de konkrete målsætninger, der er nedfældet heri. Et oplæg til turistpolitik blev i første omgang præsenteret for og debatteret i kommunalbestyrelsen på temadagen den 16. maj i år. Forslaget er efterfølgende blevet tilrettet under indtryk af debatten på temadagen og overgivet kommunalbestyrelsen som et beslutningsforslag til det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni Den turistpolitiske sammenhæng I dag eksisterer der turistpolitikker på alle niveauer. Lige fra de strategiske overvejelser, der pågår i Danmarks Turistråd og ned til de overvejelser, der ligger bag enkeltprojekters eller virksomheders - forretningsplaner. Remtræk mellem niveauerne er altid at foretrække og der er under udarbejdelsen af nærværende turistpolitik løbende blevet skelet til såvel den regionale som den sydfynske strategi, herunder til samarbejdsaftalen med Turistforeningen for Sydfyn samt til de turistpolitiske overvejelser, der er nedfældet i de ni sydfynske kommuners fælles erhvervspolitiske udspil! Værdigrundlag / Overordnet politik Hovedmålsætningen er en turisme, der både kan stimulere udviklingen - og dermed borgernes eget udbud - af rekreative og kulturelle tilbud, samt medvirke positivt til en forbedring af kommunens økonomi og beskæftigelse.

3 3 Som det vil fremgå skal turistpolitikken fokusere på udbygningen af områdets traditionelt stærke sider via en vitalisering af mulighederne. De konkrete målsætninger har derfor flg. indsatsfelter som udgangspunkter: Naturen Cykel- og vandrerturismen Det maritime Kunst og kultur Det grønne / bæredygtige Det historiske Hertil kommer den mere tekniske gennemgang af: Turismens infrastruktur Markedsføringen og Organisationsformen Egebjerg Kommune er ikke ene om tilstedeværelsen af ovennævnte temaer. Hovedidéen er derfor, at vi tilnærmer os det unikke via en satsning på målsætningen om at gøre Egebjerg Kommune til førende m.h.t. formidlingen af de naturbårne oplevelsesmuligheder i det åbne landskab! Værdigrundlaget er baseret på et ønske om bæredygtighed. En bæredygtighed der tager hensyn til såvel de kommercielle interessers behov for økonomisk ligevægt som turistens ønske om eventyr og oplevelser, til såvel borgernes mulighed for at bestemme udviklingshastigheden som miljøets behov for beskyttelse. En balancegang og en udfordring. I officielle papirer taler man om økonomisk, socio-kulturel og miljømæssig bæredygtighed! Turismeaktiviteterne skal m.a.o. være i overensstemmelse med borgernes behov og ønsker, ligesom der ikke bør etableres turistrettede faciliteter, der ikke samtidig er tilgængelige for borgerne. Egebjerg Kommune ejer autentiske miljøer af høj kvalitet. Disse miljøer skal bevares og nye tiltag bør iværksættes i harmoni med det bestående. Erhvervsaktiviteter i Egebjerg Kommune må ikke drives / udvides på bekostning af det autentiske image og de kulturelle og naturbaserede lokalmiljøer, som er turismens væsentligste varemærke. I vurderingen af den lokale turismes cost-benefit effekter vil der primært blive focuseret på de afledte virkninger; f.eks. omsætningen i detailleddet, spisestederne og skatteprovenuet, sekundært på de direkte omsætningstal på overnatningssteder (få) og seværdighederne (attraktioner med entré er praktisk taget ikke eksisterende). Turismen giver direkte og indirekte et samlet bidrag til den egebjergske pengestrøm på 6-7 millioner kroner, altså et ikke uvæsentligt indslag i kommunens samlede økonomi. Der skal derfor satses målbevidst på en udvidelse af det eksisterende vækstpotentiale. Egebjerg Kommune ønsker, at turismen under hensyntagen til de ovennævnte krav til bæredygtighed kan bidrage aktivt til områdets beskæftigelse og indtjening. Turiststrømmen har ikke mindst til opgave at sikre opretholdelsen af en butiksstruktur, der kan sikre både borgere og turister et rimeligt serviceniveau,

4 4 også i de sårbare landsbyer, hvor der ellers ikke ville have været grundlag for en butiks- eller kioskdrift. Turiststrategien skal koordineres med den øvrige kommunale strategi og planlægning, ligesom politikken og de deraf affødte handlinger bør afstemmes med samarbejdspartnerne i hhv. Gudme og Svendborg Kommuner. Egebjerg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Turistforeningen for Sydfyn. Aftalen beskriver rammer og indhold for samarbejdet, herunder at Sydfyns Turistbureau kan betragtes som områdets moder-turistbureau og følgelig er en tæt samarbejdspartner på det udførende plan. Desuden har Egebjerg Kommune forpligtet sig til i det sydfynske ni-kommunersområde at indgå i udformningen af en fælles turismestrategi for Det sydfynske Øhav. Turistgruppen i Egebjerg forventes at påtage sig tovholderopgaven i relation til udførelsen af nærværende turistpolitik i et et snævert samarbejde med Egebjerg Kommune. Egebjerg Kommune understøtter turistfremmeindsatsen via medfinansieringen af konkrete aktiviteter, samt af det årlige tilskud til Turistforeningen for Sydfyn, hvorunder også Turistgruppen Sydfyn (turistsamarbejdet Egebjerg Gudme Svendborg) sorterer. Kommunen understøtter endvidere turistindsatsen ved løbende at tilpasse og udvikle den kommunale planlægning og infrastruktur og de kommunale serviceydelser i overensstemmelse med turistpolitikkens mål! Serviceringen af turisterne foregår med udgangspunkt i aktiviteterne på Sydfyns Turistbureau. Det forventes at Sydfyns Turistbureau sørger for, at der etableres såkaldte miniinformationer i hhv. V. Skerninge og Kirkeby/Stenstrup området, foruden i servicebutikken på Egebjerg Kommune. Derudover foregår informationen v.h.a. skiltning, info-tavler og brochurer, der kan trækkes fra en række træk-selv-infokasser i hele det sydfynske område. Markedsføringen af Egebjerg Kommune skal udføres dels selvstændigt fra Egebjerg Kommune ( Spiren, internet m.v.) og dels i samarbejde med Sydfyns Turistbureau (f.eks. Sydfynsbrochuren, internet, agentmanual, vandre- og cykelfoldere og Fyn Magasinet). Egebjerg Kommune skal på det turistmæssige område have sit eget korte og sigende slogan, der siger det hele i få ord. Ord der signalerer, at hér er en kommune med en række unikke kendetegn, der samtidig er en naturlig del af det særligt sydfynske! Markedsføringen skal både være generel og målrettet. Generelt kan der arbejdes med områdets autentiske image typisk i et samarbejde med andre aktører på Sydfyn. Den målrettede indsats retter sig mod de endags- og flerdagsturister, der har særlig interesse for de kultur- og friluftsattraktioner, som området har specielle forudsætninger for at udvikle. Bl.a. cykelferie, lystfiskeri, naturen, landsbymiljøerne, herregårdene etc. etc. Konkrete målsætninger Følgende temaer er fremkommet ved en prioriteret sortering af mulighederne i den tidligere SWOT gennemgang:

5 5 Naturturisme Naturen er i dag Egebjerg Kommunes største turistattraktion. Næsten alle danske naturtyper er repræsenteret, ligesom den geologiske diversitet er unik. Det samme gælder kulturens historiske forming af natur og landskab; skovdrift, landbrug, herregårdsvirksomheden og ikke mindst teglværkernes aftryk i den nordlige del af området. Der er smukke udsigtspunkter, de særegne kystenge ud mod øhavet, Syltemae Ådal, Rødme Svinehaver og skarvkolonien ved Brændegård Sø. De fleste af naturattraktionerne er helt eller delvist offentligt tilgængelige, og dér hvor den manglende tilgængelighed skyldes fraværet af ordentlig skiltning og tilstrækkeligt stinet vil Egebjerg Kommune arbejde for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur. Adgangen skal generelt være så udstrakt som muligt, alt dog under hensyn til såvel planter og dyr som private lodsejere. Egebjerg Kommune ønsker at inspirere til, at publikums benyttelse af naturen øges. Dette kan gøres som berørt ovenfor ved at sikre en bedre adgang og etablering af flere afmærkede stier. Der kan arrangeres guidede ture og opsættes en informativ skiltning, der tilsammen kan give naturoplevelsen et større indhold. Hertil kommer opfyldelsen af behovet for flere naturbaserede aktiviteter; en stor og unik naturlegeplads, en naturskole med sommeraktiviteter, forhindrings- og motionsbaner i bakkerne eller i skoven, en skibakke med lift (ikke mindst til liftture om sommeren), svævebaner og hængebroer (tænk bare på Egeskov slot) og opbakning til planerne i Ollerup om et naturcenter. Egebjerg Kommune skal være kendt som stedet, hvor man ikke bare er henvist til at opleve naturen, som den nu foreligger, men også kan kombinere den rene naturoplevelse med naturbaserede friluftsaktiviteter indrettet for både børn, unge, voksne og gamle. Der skal tillige udvikles en naturbåren adventure-profil, der kan kombinere overlevelsesture og lign. med landskabets naturlige udfordringer. Målet er at få turisterne til at tage en ekstra overnatning eller vende tilbage på endagsture igen og igen. Der arbejdes frem imod en udlægning af et større område til naturbaserede rekreative formål. I den forbindelse vil det være attraktivt at tilvejebringe bl.a. via offentlige opkøb af jord - et sammenhængende naturområde i og omkring Rødme Svinehaver. Området kunne tillige omfatte en grusgrav, der omdannes til kunstgrusgrav eller lignende, ligesom en række land-art indslag ville gøre billedet komplet. Cykel- og vandrerturisme Som beskrevet ovenfor er de naturbaserede attraktioner højt prioriterede og en udvikling af mulighederne for at cykle og vandre i det varierede landskab er følgelig et væsentligt produktudviklingstiltag. Hertil kommer udviklingen af cykel- og vandrerelaterede pakketure, der med fordel kan produceres i samarbejde med Sydfyns Turistbureau, Gudme Kommune og Fyntour / Cykelnetværket. Egebjerg Kommune vil sammen med Turistgruppen i Egebjerg og Turistgruppen Sydfyn deltage i vedligeholdelsen og forbedringen af såvel eksisterende rutebeskrivelser som udviklingen af nye ruter, hvor kommunen indgår som en del af et samlet overordnet rutenet.

6 6 Egebjerg Kommune har i forvejen del i de nationalt-regionale cykelruter ligesom der er udarbejdet både en sydfynsk cykelguide (12 cykelruter) og en cykeltur Stenstrup Issø rundt. Sammen med partnerne i Gudme og Svendborg blev der i 2000 udgivet en vandrerguide, der dækker Egebjerg ind med fire ture. De eksisterende turbeskrivelser dokumenterer til fulde, at der for cykel- og vandrerturisten hér er noget at komme efter: Små trygge veje, afvekslende landskab, fantastiske udsigter, skove, bakker med udfordringer, idylliske landsbyer og smukke herregårde med et dertil hørende karakteristisk kulturlandskab. Cykelturisterne skal fortsat tilgodeses i den forbedring af infrastrukturen, som hhv. Fyns Amt og Egebjerg Kommune løbende bidrager med i form af cykelstier, skiltning og kulturelle info-tavler, rastepladser med mulighed for primitiv tilberedning af mad og en strategisk placering af smukt beliggende primitive lejrpladser. Vandrerturismen forbedres via etablering af flere naturstier, særlige infotavler til vandrerne og reetablering af kirkestierne. Flere af de nævnte anlæg kan udmærket kombineres således, at de kan servicere både cykel- og vandreturister. En højere standard på området vil også komme lokalbefolkningen til gode. Cykel- og vandrerturismen er det enkelttema, der i øjeblikket har det største potentiale. Et forhold der ikke mindst afspejles i det øgede salg af cykelpakker fra Sydfyns Turistbureau (omsætningen forventes i 2001 at blive imellem kroner). Læg dertil mængden af enkeltdagsturister og helt individuelle overnattende cykelturister, som vi i dag ingen nøjagtige tal har på! Maritim turisme Den maritime turisme kan deles op i: Lystfiskerturisme, herunder put & take Lystsejlerturisme Bådfart i Øhavet Havkajak aktiviteter Der er i dag et put & take fiskested i Egebjerg Kommune. Mulighederne for lystfiskeri ved kysten er derimod mange. Officielt er der to gode strækninger; Langemarken syd for Ulbølle og den flotte strækning øst for Ballen, der går over i Lehnskov Strand. Havfiskeri med kuttere el. lign. eksisterer ikke med udgangspunkt i havne i Egebjerg Kommune. Der findes ikke nøjagtige tal for lysfiskeraktiviteten i Egebjerg Kommune, det er en individuel og stilfærdig ferie- og fritidsform, der indgår anonymt i de totale overnatnings- og omsætningstal. Beregninger fra Fyns Amt tyder dog på, at lystfiskeriturismen er en betydelig del af den samlede turistaktivitet og takket være sin fordeling på de traditionelle lavsæsoner udgør lystfiskerne en attraktiv målgruppe. Egebjerg Kommune deltager i de regionale netværksdannelser indenfor havørred- og kystfiskerturisme. Et synligt resultat af deltagelsen er tilstedeværelsen med ovennævnte to kyststrækninger i den fynske guide 100 fine, fynske fiskepladser, der fortsat sælges i pæne oplag. Egebjerg Kommune er positivt indstillet over for en videreudvikling/genoptryk af guiden, ligesom man overordnet ønsker at bakke lignende informationsrettede tiltag op. Ingen af de to officielle kystfiskeristrækninger har faciliteter ud over rimelige P-forhold samt en særlig affaldstønde ved Langemarken. Egebjerg Kommune vil opstille optimale lystfiskerfaciliteter, d.v.s. affaldstønder, borde til rensning

7 7 af fiskene og toiletter på de to ovennævnte strækninger. I Ballen Havn er der mulighed for udsætning af joller. Mulighederne for kutterfiskeri med udgangspunkt i Ballen Havn (eller med havnen som deltager) bør undersøges. Lystsejlerne frekventerer i dag Ballen Havn (og Fjellebroen, der rent teknisk ligger i Faaborg Kommune), der har 75 bådepladser og knap 1000 gæsterovernatninger årligt. Egebjerg Kommune ønsker at øge dette tal, dels via en optimering af såvel havnens primærfaciliteter som oplagte rekreative projekter en legeplads for eksempel, dels via en udvidelse af havnen med 30 bådepladser, hvilket den nye lokalplan åbner mulighed for. En udvidelse af havnen skal muliggøre anløb af større træskibe, der i sig selv spiller en betydelig rolle som turistattraktion. Der skal endvidere fokuseres på lystsejlernes muligheder for transport til og fra indkøbs- og spisemulighederne inde i landet, idet der heri ligger et stort omsætningsmæssigt potentiale. Båd- og kajakfarten fra havne og kysten ud i det sydfynske øhav er et interessant udviklingsprojekt for Egebjerg Kommune. Det være sig som sæsonbetonede ruter eller som rent individuel trafik. Projekterne vil formentlig forudsætte oprettelsen af et antal primitive lejrpladser, hyttebyer eller lignende. Alternativt kunne man motivere kystnære private hus- eller gårdejere til at tilbyde B&B til formålet. Egebjerg Kommune vil give opbakning til forslag om dannelsen af relevante båd- eller kajakcenternetværk. Kunst & kultur Egebjerg Kommune er rig på kulturelle seværdigheder. Otte landsbykirker, de fleste romanske med et væld af spændende detaljer; arkitektonisk, inventarmæssigt og historisk. En række flotte herregårde, et slot og et stort antal historiske vand- og vindmøller. Mest karakteristisk er imidlertid kommunens landsbyer, som med sine gadekær, bindingsværk, stråtag og velholdte gårde står som indbegrebet af det typiske fynske; et sindbillede på de fynske maleres drøm om det (national-)romantiske bondeland. Egebjerg Kommune er desuden takket være sine rige højskoletradioner et fortsat levende centrum for de frie skoler. De frie skoler repræsenteres således i dag ved Danmarks eneste frie lærerskole, en gymnastikhøjskole, en efterskole og tre friskoler. Egebjerg Kommune vil med sin turistpolitik støtte kulturorienterede turistudviklingsprojekter. En kirkeguide til kommunens kirker, der samtidig opfordres til at holde åbent i turistsæsonen, er en oplagt mulighed. Opgaven er hér primært at synliggøre og formidle en attraktion, der til trods for sin synlighed i landskabet, i dag virker som et lukket miljø for mange. Landsbyerne skal bevares som sammenhængende kulturmiljøer. Fredninger og bevarende lokalplaner er virkemidlerne. Der skal arbejdes på at fastholde og forædle kromiljøet i Vester Skerninge, hvor kirken, præstegården og kroen tilsammen danner en fornem arkitektonisk enhed. De frie skoler skal søges udnyttet bevidst som turistprodukter i sammenhæng med udbudet af højskole- og hjemstavnsturisme, en temaferieform, der især er populær i staterne og i Canada. Dertil er det vigtigt at fastholde og udvide de frie skolers kursusvirksomhed om sommeren d.v.s. i skolernes traditionelle lavsæson. Området bærer præg af de seks herregårdes århundredelange indvirkning på kulturlandskabet. Hverken det kulturelle eller det landskabelige landkort kan forklares uden at inddrage herregårdenes

8 8 historie og fortællingen heraf er derfor et spændende turistmæssigt aktiv. Den beklagelige omstændighed, at ingen af herregårdene er umiddelbart tilgængelige for publikum, er en vigtig udfordring for turistpolitikken. Der skal følgelig fokuseres på bestræbelser, der kan medvirke til en åbning helt eller delvist af herregårdene. Ligesom herregårdene har de 28 registrerede vand- og vindmøller været synlige indtil 1950 rne, hvor moderne teknik overflødiggjorde denne måde at producere mel og savværksenergi på. Der bør foretages en aktiv bevaringsindsats således, at mindst en vand-, og en vindmølle bevares i brugbar stand og med fuld adgang for publikum. En mølle i regelmæssig drift, og med mulighed for køb af (evt. økologisk) forarbejdede og historiske melsorter, vil være en sikker publikumstræffer. Aktiviteten vil desuden være et oplagt besøgsmål for kommunens skoleklasser og udefra kommende lejrskoler. Endelig ønskes en turistmæssig udnyttelse af kommunens og nabokommuners samlede kunst- og kunsthåndværksproduktion. Denne aktivitet er mangeartet og en turistmagnet, der hvor den synliggøres v.h.a. markedsføring, udstillings- og kursusvirksomhed. Den eksisterende udstillingsaktivitet i bl.a. Egebjerg Mølle og i Krosalen skal gøres mere synlig og suppleres med skiftende temaudstillinger og kunstkurser på f.eks. friskolerne. Grøn turisme Den grønne turisme skal hér primært forstås som de aktiviteter, der direkte forener alle tre dele af de officielle krav til bæredygtighed: Den miljømæssige, den socio-kulturelle og den økonomiske bæredygtighed! Egebjerg Kommune har gode muligheder for at markedsføre disse hensyn via en række grønne besøgssteder, bl.a. økologiske gårdbrug og produktionsvirksomheder, besøgslandbrug og gårdbutikker. Besøgsstederne har i dag sin egen info-platform i Den grønne Database, der er hjemmehørende i Egebjerg Kommune men har hele Sydfyn som dækningsområde. Registreringen og dermed synliggørelsen af de grønne aktiviteter bør bakkes op, ligesom Egebjerg Kommune ikke mindst via erhvervspolitikken vil arbejde på at anspore yderligere grønne initiativer af privat karakter. Egebjerg Kommune går ind for det nationale Destination 21 projekts anbefalinger på indholdssiden, men ønsker ikke p.t. at binde sig til en specifik organisatorisk/administrativ model. En bæredygtig turismeudvikling vil under alle omstændigheder skulle bearbejdes i et samarbejde med de øvrige otte sydfynske kommuner. De historiske besøgsmål Det kan være vanskeligt at skelne; hvornår er der tale om en kulturel seværdighed og hvornår har vi at gøre med en regulær historisk seværdighed. Landsbyerne for eksempel er de historiske monumenter eller de en attraktion under temaet kulturturisme? På samme måde er det på den ene side klart, at en oltidshøj er en (for-)historisk seværdighed, men måske beror dens turistmæssige attraktionsværdi mestendels på dens landskabelige og æstetiske udtryk! Vi har ovenfor valgt at tage de natur- og kulturtematiske briller på, og tilbage står to brikker til det egebjergske puslespil af umiskendelig historisk tilsnit:

9 9 De arkæologiske spor i landskabet er talrige og hidrører fra samtlige hovedkulturer i forhistorisk tid. Således er der fem synlige grave fra stenalderen, to gravhøje fra bronzealderen og en række spor efter jernalderens bebyggelse og grave. Det vil være turistmæssig interessant at arbejde på en rekonstruktion af en eller flere af oltidshøjene og på den måde synliggøre livet i forhistorisk tid. Rekonstruktionen vil samtidig betyde en landskabelig gevinst, idet en gravhøj i hel format vil være en æstetisk oplevelse. Århundreders lergravning og teglværksindustri er det andet betydende historiske indslag i Egebjerg Kommune. Lergravningen har skabt et særpræget landskab med mange lavtliggende marker, huse på små knolde, store vådområder og massevis af små søer samt en særegen stationsbyarkitektur i kommunens nordlige ende. Da industrien var på sit højeste var der 11 teglværker. Tilbage er nu kun det moderne og computerstyrede Petersminde Teglværk. Et kultur- og industrihistorisk aktiv af stor betydning. Egebjerg Kommune vil satse på at formidle fortællingen om teglværksindustrien og den afledte tilvirkning af bygninger og landskab via foldere og info-tavler m.v. i det åbne landskab. Kommunen ønsker desuden at medvirke til opbygningen af et natur- og råstofhistorisk infocenter i tilknytning til eller på Petersminde Teglværk. Et samarbejde med virksomheden herom er en forudsætning og vil optimalt kunne illustrere sammenhængen mellem fortid og nutid. Turismens infrastruktur Veje og stier: Udover de meget befærdede landeveje er Egebjerg Kommune udstyret med et mangeartet net af veje, heraf mange biveje, hvor den trafikfølsomme cykelturisme har gode kår. Som allerede anført under afsnittet om cykel- og vandrerturisme er det kommunens politik løbende at forbedre vilkårene for de svage trafikanter, hvilket vil være en fordel for både lokale og turister. Der arbejdes konkret på etablering af cykelstier på landevejen mellem Svendborg og Faaborg, samt på vejforlægninger der gør det muligt at føre den gennemgående trafik unden om landsbyerne! Om stinettet henvises ligeledes til de forrige afsnit. P-pladser og rastepladser: I dag eksisterer der en række rastepladser på amtsvejen mellem Faaborg og Svendborg. Målsætningen er hér at lave et samlet rastepladskoncept med tre forskellige elementer: For det første rastepladserne på amtsvejen; hér er der behov for en plads med bænke, affaldsstativer, info-tavler m.v. og toiletter. For det andet p-pladser, hvor der tillige er behov for omstigning fra bil til cykel eller gåben. Typisk i tilknytning til seværdigheder, landsbycentre og starten af stisystemer. Endelig for det tredje rastepladser, der samtidig har karakter af primitive lejrpladser for cykel- og vandrerturister. Information & skiltning: Ud fra en overordnet betragtning ligger Egebjerg Kommunes eneste autoriserede turistinformation i Svendborg! For turister der allerede befinder sig i Egebjerg Kommune og har behov for en hurtig turistinformation i nærområdet er der etableret et samarbejde om tre minituristinformationer et på rådhuset, et på Shell tanken i V. Skerninge og et på DK tanken i Stenstrup. Sydfyns Turistbureau medvirker til opdateringen af miniinformationernes brochurebeholdning. Sydfyns Turistbureau udfører desuden hver sommer en distribution af turistbrochurer o.a. til seværdigheder og overnatningssteder. Egebjerg Kommune finder denne arbejdsdeling hensigtsmæssig. Egebjerg Kommune har via sin turistpolitik en ambition om at være førende m.h.t. turistinformation i det åbne landskab! Det gælder henvisningskiltning i det hele taget, og det gælder infotavlerne på rastepladser, i naturen og ved seværdighederne. Målet skal nås via et konkret samarbejde med

10 10 Gudme og Svendborg Kommuner, samt med de øvrige otte sydfynske kommuner, evt. i sammenhæng med implementeringen af en bæredygtig turisme (Dest. 21. el. lign.). Overnatning: Kommunen råder over en campingplads, bed & breakfast, primitive lejrpladser, sommerhuse og en lystbådehavn. Samlet genereres der årligt i omegnen af overnatninger. Hertil kommer overnatningerne på sommerkurser fordelt på områdets højskoler o. lign. Af hensyn til ønsket om et større antal overnattende turister i Egebjerg Kommune vil man være opmærksom på mulighederne for etableringen af et mindre hotel, alternativt sengepladser i tilknytning til kommunens kro- og spisesteder. En udvidelse af campingpladsen, flere hytter og bedre faciliteter i det hele taget, vil være ønskelig. I det omfang regionplanen ikke åbner mulighed for relevante nyetableringer og udvidelser vil Egebjerg Kommune tage initiativ til at få gennemført de nødvendige ændringer, herunder indføje oplagte feriecenterallokeringer i den kommende regionplanrevision. I mellemtiden undersøges mulighederne for at udnytte de amtslige opfordringer til etablering af B&B i bl.a. nedlagte landbrugsejendomme. Markedsføring & drift Markedsføring og formidling Markedsføringen af Egebjerg Kommunes turistprodukter foretages i dag dels selvstændigt af Turistgruppen i Egebjerg og dels i et samarbejde med Sydfyns Turistbureau. Turistgruppen producerer hvert år turistbrochuren Spiren. og sørger løbende for opdateringen af turistoplysningerne på Egebjerg Kommunes hjemmeside. Desuden produceres et antal temafoldere. Via Sydfyns Turistbureau synliggøres kommunen i Sydfynsbrochuren, på hjemmesiden og i relevante produktioner i Fyntours regi. Egebjerg Kommune ønsker dette samarbejde fortsat og intensiveret. Det forventes, at markedsføringen udføres på fire niveauer: Egebjerg Kommune Sydfyn Egebjerg, Gudme og Svendborg Det sydfynske Øhav de ni sydfynske kommuner og Eventyrøen Fyn Medens markedsføringen af Egebjerg Kommune for sig primært varetages af Egebjerg Kommune og Turistgruppen i Egebjerg, vil koordinationen af markedsføringen på de øvrige niveauer med fordel kunne varetages af og i samarbejde med - Sydfyns Turistbureau. Denne arbejdsdeling fremgår i øvrigt af den tre-årige samarbejdsaftale mellem Egebjerg Kommune og Turistforeningen for Sydfyn. Der arbejdes p.t. på en nærmere samordning af turismeindsatsen, herunder af markedsføringen, i de ni sydfynske kommuner. Bl.a. forventes en fælles turismepolitik at være færdig indenfor de næste tolv måneder. Indtil da og evt. sideløbende hermed vil det være anbefalelsesværdigt med en standardisering af informationsmaterialer de tre samarbejdskommuner imellem. Hér tænkes ikke mindst på kommunernes tre meget forskellige turistbrochurer. En større grad af genkendlighed i format, indhold og design er ønskelig. En standardisering vil endvidere være en fordel i forbindelse med opstilling af infoboxe ved rastepladser m.v.

11 11 Samarbejdsrelationer og organisation De vigtigste samarbejdsrelationer afspejles bl.a. i medlemskabet af Fyntour, af den treårige samarbejdsaftale med Turistforeningen for Sydfyn (og Svendborg og Gudme Kommuner), i det operative samarbejde i Turistgruppen Sydfyn og endelig via arbejdet i Dialoggruppen Sydfyn det fælles erhvervspolitiske udspil fra de ni sydfynske kommuner. Disse relationer forventes videreført, ligesom en udstrakt sammenhæng mellem Egebjerg Kommunes løbende ajourføring af turismestrategien og de nævnte partneres strategier bør tilstræbes. Den praktiske forankring og organisering af det lokale turistarbejde besluttes inden udgangen af Egebjerg Kommune, den 20. juni 2001

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Kort/billede Beskrivelse af forslaget - hvad går det ud på? Hvad er formålet med indsatsen? Hvornår kan forslaget realiseres?

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik Forord Fanø har gennem århundreder forstået at tilpasse sig og være på forkant med samfundsudviklingen. Vi så hurtigt mulighederne i international handel og skabte

Læs mere

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene.

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene. Formidling i Nationalpark Fyn Vi har valgt, at fokusere på de områder der er helt unikke for Nationalpark Fyn, og som besøgende i Nationalparken efterfølgende vil kunne huske netop denne Nationalpark for.

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted:

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted: PROGRAM FOR FORLØBET Kl. 09.30 16.00 På opstartssessionen skal vi arbejde med udvalgte redskaber til at skabe værdikædesamarbejder, som kan give positiv merværdi tildin virksomhed. Dagens arbejde skal

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL N AT U R C E N T E R VEJEN TIL ORÅDET it valg af afgangsprojekt tager udgangspunkt i fascinationen af Samsøs smukke og særlige natur. Naturen spiller en stor rolle for livet på Samsø, og mange turister

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Naturpark Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord Naturpark Nakskov Fjord Fra idé til handling et visionsoplæg 10. januar 2009 Naturpark Nakskov Fjord Vision Naturpark Nakskov Fjord udvikler sig løbende til at være et komplet område, hvor natur, kulturmiljø

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord Naturpark Randers Fjord Opsamling på Visionsdag den 5. november 2016 Offentlighedens Notat ideer til Naturpark Randers Fjord 1. INDLEDNING Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Forord: Rapporten har til formål at evaluere på aftalen mellem Turistforeningen for Faaborg Midtfyn og Faaborg- Midtfyn Kommune for året 2010.

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Evalueringsrapport 2009 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn

Evalueringsrapport 2009 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Evalueringsrapport 2009 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Forord: Rapporten har til formål at evaluere på aftalen mellem Turistforeningen for Faaborg Midtfyn og Faaborg- Midtfyn Kommune for året 2009.

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten Turismepræsentation for landdistriktsudvalget 2. september 2015 Gesten Basalt 3 indsatsområder/målgrupper Det gode liv voksne par på ferie uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme/mødelokaler Og vores egne

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere