Turistpolitik for Egebjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistpolitik for Egebjerg Kommune"

Transkript

1 1 Turistpolitik for Egebjerg Kommune (Vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet d. 20. juni 2001) INDLEDNING...1 DEN TURISTPOLITISKE SAMMENHÆNG...2 VÆRDIGRUNDLAG / OVERORDNET POLITIK...2 KONKRETE MÅLSÆTNINGER...4 NATURTURISME...5 CYKEL- OG VANDRERTURISME...5 MARITIM TURISME...6 KUNST & KULTUR...7 GRØN TURISME...8 DE HISTORISKE BESØGSMÅL...8 TURISMENS INFRASTRUKTUR...9 MARKEDSFØRING & DRIFT...10 MARKEDSFØRING OG FORMIDLING...10 SAMARBEJDSRELATIONER OG ORGANISATION...11 Indledning Af en nylig undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening fremgår det, at kun omkring en tredjedel af landets kommuner har en formuleret turistpolitik. Egebjerg Kommune har hidtil hørt til i den anden gruppe, altså blandt de kommuner, der ikke har udarbejdet en egentlig turistpolitik. En turistpolitik for Egebjerg Kommune skal gøre det muligt for lokale turistrettede initiativer i Mulighedernes Kommune at udvikle sig på grundlag af en egentlig turismestrategi. Der er ingen tvivl om, at turistudviklingen i Egebjerg vil kunne profitere af en bevidst strategisk planlægning, hvor ingen lades i tvivl om de principielle valg og fravalg, som udtrykkes i de løbende politiske prioriteringer. Turistpolitikken skal danne grundlaget for kommunalbestyrelsens fremtidige fastlæggelse af konkrete målsætninger og årlige handlingsplaner. Sammenhængen mellem den overordnede politik og de konkrete handlinger vil derved blive mere synlig og lette arbejdet med at skabe forståelse for turistarbejdets muligheder, samt bidrage til en bedre koordination af samarbejdet mellem de forskellige aktører, herunder erhvervet og borgerne.

2 2 Turistgruppen i Egebjerg påtog sig i foråret 2000 opgaven med at formulere et oplæg til en kommunal turistpolitik for Egebjerg. Turistgruppen var motiveret af ønsket om en strategi, der kunne danne basis for en langsigtet planlægning af turismeindsatsen. Gruppen har i løbet af processen suppleret sig med en række lokale ressourcepersoner samt med turistchefen for Sydfyn. Flg. personer har således bidraget til processen: Mie Bendrup, Turistgruppen og Erhvervsrådet Birte Fahnøe Lund, Turistgruppen Otto Egelund Jensen, Turistgruppen Henning Hammelsvang, Turistgruppen Flemming Kehler, Turistgruppen Claus Madsen, arkæolog Thomas Tange Rasmussen, Den grønne Guide Sydfyn og Niels Baarvig, Sydfyns Turistbureau Arbejdet blev indledt med den slidsomme registrering og objektive beskrivelse af turistrelaterede anlæg, faciliteter, seværdigheder, overnatningssteder, detailhandel og spisesteder, der befinder sig i Egebjerg Kommune. Herunder en kvantitativ opgørelse af turisttrafikken inklusive en skønnet beregning på den samlede turistomsætning i kommunen. Denne situationsbeskrivelse blev efterfulgt af en såkaldt SWOT analyse, hvor der især blev fokuseret på områdets mange styrker og muligheder. Situationsbeskrivelsen og SWOT analysen har hele vejen igennem dannet basis for selve turismestrategien og de konkrete målsætninger, der er nedfældet heri. Et oplæg til turistpolitik blev i første omgang præsenteret for og debatteret i kommunalbestyrelsen på temadagen den 16. maj i år. Forslaget er efterfølgende blevet tilrettet under indtryk af debatten på temadagen og overgivet kommunalbestyrelsen som et beslutningsforslag til det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni Den turistpolitiske sammenhæng I dag eksisterer der turistpolitikker på alle niveauer. Lige fra de strategiske overvejelser, der pågår i Danmarks Turistråd og ned til de overvejelser, der ligger bag enkeltprojekters eller virksomheders - forretningsplaner. Remtræk mellem niveauerne er altid at foretrække og der er under udarbejdelsen af nærværende turistpolitik løbende blevet skelet til såvel den regionale som den sydfynske strategi, herunder til samarbejdsaftalen med Turistforeningen for Sydfyn samt til de turistpolitiske overvejelser, der er nedfældet i de ni sydfynske kommuners fælles erhvervspolitiske udspil! Værdigrundlag / Overordnet politik Hovedmålsætningen er en turisme, der både kan stimulere udviklingen - og dermed borgernes eget udbud - af rekreative og kulturelle tilbud, samt medvirke positivt til en forbedring af kommunens økonomi og beskæftigelse.

3 3 Som det vil fremgå skal turistpolitikken fokusere på udbygningen af områdets traditionelt stærke sider via en vitalisering af mulighederne. De konkrete målsætninger har derfor flg. indsatsfelter som udgangspunkter: Naturen Cykel- og vandrerturismen Det maritime Kunst og kultur Det grønne / bæredygtige Det historiske Hertil kommer den mere tekniske gennemgang af: Turismens infrastruktur Markedsføringen og Organisationsformen Egebjerg Kommune er ikke ene om tilstedeværelsen af ovennævnte temaer. Hovedidéen er derfor, at vi tilnærmer os det unikke via en satsning på målsætningen om at gøre Egebjerg Kommune til førende m.h.t. formidlingen af de naturbårne oplevelsesmuligheder i det åbne landskab! Værdigrundlaget er baseret på et ønske om bæredygtighed. En bæredygtighed der tager hensyn til såvel de kommercielle interessers behov for økonomisk ligevægt som turistens ønske om eventyr og oplevelser, til såvel borgernes mulighed for at bestemme udviklingshastigheden som miljøets behov for beskyttelse. En balancegang og en udfordring. I officielle papirer taler man om økonomisk, socio-kulturel og miljømæssig bæredygtighed! Turismeaktiviteterne skal m.a.o. være i overensstemmelse med borgernes behov og ønsker, ligesom der ikke bør etableres turistrettede faciliteter, der ikke samtidig er tilgængelige for borgerne. Egebjerg Kommune ejer autentiske miljøer af høj kvalitet. Disse miljøer skal bevares og nye tiltag bør iværksættes i harmoni med det bestående. Erhvervsaktiviteter i Egebjerg Kommune må ikke drives / udvides på bekostning af det autentiske image og de kulturelle og naturbaserede lokalmiljøer, som er turismens væsentligste varemærke. I vurderingen af den lokale turismes cost-benefit effekter vil der primært blive focuseret på de afledte virkninger; f.eks. omsætningen i detailleddet, spisestederne og skatteprovenuet, sekundært på de direkte omsætningstal på overnatningssteder (få) og seværdighederne (attraktioner med entré er praktisk taget ikke eksisterende). Turismen giver direkte og indirekte et samlet bidrag til den egebjergske pengestrøm på 6-7 millioner kroner, altså et ikke uvæsentligt indslag i kommunens samlede økonomi. Der skal derfor satses målbevidst på en udvidelse af det eksisterende vækstpotentiale. Egebjerg Kommune ønsker, at turismen under hensyntagen til de ovennævnte krav til bæredygtighed kan bidrage aktivt til områdets beskæftigelse og indtjening. Turiststrømmen har ikke mindst til opgave at sikre opretholdelsen af en butiksstruktur, der kan sikre både borgere og turister et rimeligt serviceniveau,

4 4 også i de sårbare landsbyer, hvor der ellers ikke ville have været grundlag for en butiks- eller kioskdrift. Turiststrategien skal koordineres med den øvrige kommunale strategi og planlægning, ligesom politikken og de deraf affødte handlinger bør afstemmes med samarbejdspartnerne i hhv. Gudme og Svendborg Kommuner. Egebjerg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Turistforeningen for Sydfyn. Aftalen beskriver rammer og indhold for samarbejdet, herunder at Sydfyns Turistbureau kan betragtes som områdets moder-turistbureau og følgelig er en tæt samarbejdspartner på det udførende plan. Desuden har Egebjerg Kommune forpligtet sig til i det sydfynske ni-kommunersområde at indgå i udformningen af en fælles turismestrategi for Det sydfynske Øhav. Turistgruppen i Egebjerg forventes at påtage sig tovholderopgaven i relation til udførelsen af nærværende turistpolitik i et et snævert samarbejde med Egebjerg Kommune. Egebjerg Kommune understøtter turistfremmeindsatsen via medfinansieringen af konkrete aktiviteter, samt af det årlige tilskud til Turistforeningen for Sydfyn, hvorunder også Turistgruppen Sydfyn (turistsamarbejdet Egebjerg Gudme Svendborg) sorterer. Kommunen understøtter endvidere turistindsatsen ved løbende at tilpasse og udvikle den kommunale planlægning og infrastruktur og de kommunale serviceydelser i overensstemmelse med turistpolitikkens mål! Serviceringen af turisterne foregår med udgangspunkt i aktiviteterne på Sydfyns Turistbureau. Det forventes at Sydfyns Turistbureau sørger for, at der etableres såkaldte miniinformationer i hhv. V. Skerninge og Kirkeby/Stenstrup området, foruden i servicebutikken på Egebjerg Kommune. Derudover foregår informationen v.h.a. skiltning, info-tavler og brochurer, der kan trækkes fra en række træk-selv-infokasser i hele det sydfynske område. Markedsføringen af Egebjerg Kommune skal udføres dels selvstændigt fra Egebjerg Kommune ( Spiren, internet m.v.) og dels i samarbejde med Sydfyns Turistbureau (f.eks. Sydfynsbrochuren, internet, agentmanual, vandre- og cykelfoldere og Fyn Magasinet). Egebjerg Kommune skal på det turistmæssige område have sit eget korte og sigende slogan, der siger det hele i få ord. Ord der signalerer, at hér er en kommune med en række unikke kendetegn, der samtidig er en naturlig del af det særligt sydfynske! Markedsføringen skal både være generel og målrettet. Generelt kan der arbejdes med områdets autentiske image typisk i et samarbejde med andre aktører på Sydfyn. Den målrettede indsats retter sig mod de endags- og flerdagsturister, der har særlig interesse for de kultur- og friluftsattraktioner, som området har specielle forudsætninger for at udvikle. Bl.a. cykelferie, lystfiskeri, naturen, landsbymiljøerne, herregårdene etc. etc. Konkrete målsætninger Følgende temaer er fremkommet ved en prioriteret sortering af mulighederne i den tidligere SWOT gennemgang:

5 5 Naturturisme Naturen er i dag Egebjerg Kommunes største turistattraktion. Næsten alle danske naturtyper er repræsenteret, ligesom den geologiske diversitet er unik. Det samme gælder kulturens historiske forming af natur og landskab; skovdrift, landbrug, herregårdsvirksomheden og ikke mindst teglværkernes aftryk i den nordlige del af området. Der er smukke udsigtspunkter, de særegne kystenge ud mod øhavet, Syltemae Ådal, Rødme Svinehaver og skarvkolonien ved Brændegård Sø. De fleste af naturattraktionerne er helt eller delvist offentligt tilgængelige, og dér hvor den manglende tilgængelighed skyldes fraværet af ordentlig skiltning og tilstrækkeligt stinet vil Egebjerg Kommune arbejde for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur. Adgangen skal generelt være så udstrakt som muligt, alt dog under hensyn til såvel planter og dyr som private lodsejere. Egebjerg Kommune ønsker at inspirere til, at publikums benyttelse af naturen øges. Dette kan gøres som berørt ovenfor ved at sikre en bedre adgang og etablering af flere afmærkede stier. Der kan arrangeres guidede ture og opsættes en informativ skiltning, der tilsammen kan give naturoplevelsen et større indhold. Hertil kommer opfyldelsen af behovet for flere naturbaserede aktiviteter; en stor og unik naturlegeplads, en naturskole med sommeraktiviteter, forhindrings- og motionsbaner i bakkerne eller i skoven, en skibakke med lift (ikke mindst til liftture om sommeren), svævebaner og hængebroer (tænk bare på Egeskov slot) og opbakning til planerne i Ollerup om et naturcenter. Egebjerg Kommune skal være kendt som stedet, hvor man ikke bare er henvist til at opleve naturen, som den nu foreligger, men også kan kombinere den rene naturoplevelse med naturbaserede friluftsaktiviteter indrettet for både børn, unge, voksne og gamle. Der skal tillige udvikles en naturbåren adventure-profil, der kan kombinere overlevelsesture og lign. med landskabets naturlige udfordringer. Målet er at få turisterne til at tage en ekstra overnatning eller vende tilbage på endagsture igen og igen. Der arbejdes frem imod en udlægning af et større område til naturbaserede rekreative formål. I den forbindelse vil det være attraktivt at tilvejebringe bl.a. via offentlige opkøb af jord - et sammenhængende naturområde i og omkring Rødme Svinehaver. Området kunne tillige omfatte en grusgrav, der omdannes til kunstgrusgrav eller lignende, ligesom en række land-art indslag ville gøre billedet komplet. Cykel- og vandrerturisme Som beskrevet ovenfor er de naturbaserede attraktioner højt prioriterede og en udvikling af mulighederne for at cykle og vandre i det varierede landskab er følgelig et væsentligt produktudviklingstiltag. Hertil kommer udviklingen af cykel- og vandrerelaterede pakketure, der med fordel kan produceres i samarbejde med Sydfyns Turistbureau, Gudme Kommune og Fyntour / Cykelnetværket. Egebjerg Kommune vil sammen med Turistgruppen i Egebjerg og Turistgruppen Sydfyn deltage i vedligeholdelsen og forbedringen af såvel eksisterende rutebeskrivelser som udviklingen af nye ruter, hvor kommunen indgår som en del af et samlet overordnet rutenet.

6 6 Egebjerg Kommune har i forvejen del i de nationalt-regionale cykelruter ligesom der er udarbejdet både en sydfynsk cykelguide (12 cykelruter) og en cykeltur Stenstrup Issø rundt. Sammen med partnerne i Gudme og Svendborg blev der i 2000 udgivet en vandrerguide, der dækker Egebjerg ind med fire ture. De eksisterende turbeskrivelser dokumenterer til fulde, at der for cykel- og vandrerturisten hér er noget at komme efter: Små trygge veje, afvekslende landskab, fantastiske udsigter, skove, bakker med udfordringer, idylliske landsbyer og smukke herregårde med et dertil hørende karakteristisk kulturlandskab. Cykelturisterne skal fortsat tilgodeses i den forbedring af infrastrukturen, som hhv. Fyns Amt og Egebjerg Kommune løbende bidrager med i form af cykelstier, skiltning og kulturelle info-tavler, rastepladser med mulighed for primitiv tilberedning af mad og en strategisk placering af smukt beliggende primitive lejrpladser. Vandrerturismen forbedres via etablering af flere naturstier, særlige infotavler til vandrerne og reetablering af kirkestierne. Flere af de nævnte anlæg kan udmærket kombineres således, at de kan servicere både cykel- og vandreturister. En højere standard på området vil også komme lokalbefolkningen til gode. Cykel- og vandrerturismen er det enkelttema, der i øjeblikket har det største potentiale. Et forhold der ikke mindst afspejles i det øgede salg af cykelpakker fra Sydfyns Turistbureau (omsætningen forventes i 2001 at blive imellem kroner). Læg dertil mængden af enkeltdagsturister og helt individuelle overnattende cykelturister, som vi i dag ingen nøjagtige tal har på! Maritim turisme Den maritime turisme kan deles op i: Lystfiskerturisme, herunder put & take Lystsejlerturisme Bådfart i Øhavet Havkajak aktiviteter Der er i dag et put & take fiskested i Egebjerg Kommune. Mulighederne for lystfiskeri ved kysten er derimod mange. Officielt er der to gode strækninger; Langemarken syd for Ulbølle og den flotte strækning øst for Ballen, der går over i Lehnskov Strand. Havfiskeri med kuttere el. lign. eksisterer ikke med udgangspunkt i havne i Egebjerg Kommune. Der findes ikke nøjagtige tal for lysfiskeraktiviteten i Egebjerg Kommune, det er en individuel og stilfærdig ferie- og fritidsform, der indgår anonymt i de totale overnatnings- og omsætningstal. Beregninger fra Fyns Amt tyder dog på, at lystfiskeriturismen er en betydelig del af den samlede turistaktivitet og takket være sin fordeling på de traditionelle lavsæsoner udgør lystfiskerne en attraktiv målgruppe. Egebjerg Kommune deltager i de regionale netværksdannelser indenfor havørred- og kystfiskerturisme. Et synligt resultat af deltagelsen er tilstedeværelsen med ovennævnte to kyststrækninger i den fynske guide 100 fine, fynske fiskepladser, der fortsat sælges i pæne oplag. Egebjerg Kommune er positivt indstillet over for en videreudvikling/genoptryk af guiden, ligesom man overordnet ønsker at bakke lignende informationsrettede tiltag op. Ingen af de to officielle kystfiskeristrækninger har faciliteter ud over rimelige P-forhold samt en særlig affaldstønde ved Langemarken. Egebjerg Kommune vil opstille optimale lystfiskerfaciliteter, d.v.s. affaldstønder, borde til rensning

7 7 af fiskene og toiletter på de to ovennævnte strækninger. I Ballen Havn er der mulighed for udsætning af joller. Mulighederne for kutterfiskeri med udgangspunkt i Ballen Havn (eller med havnen som deltager) bør undersøges. Lystsejlerne frekventerer i dag Ballen Havn (og Fjellebroen, der rent teknisk ligger i Faaborg Kommune), der har 75 bådepladser og knap 1000 gæsterovernatninger årligt. Egebjerg Kommune ønsker at øge dette tal, dels via en optimering af såvel havnens primærfaciliteter som oplagte rekreative projekter en legeplads for eksempel, dels via en udvidelse af havnen med 30 bådepladser, hvilket den nye lokalplan åbner mulighed for. En udvidelse af havnen skal muliggøre anløb af større træskibe, der i sig selv spiller en betydelig rolle som turistattraktion. Der skal endvidere fokuseres på lystsejlernes muligheder for transport til og fra indkøbs- og spisemulighederne inde i landet, idet der heri ligger et stort omsætningsmæssigt potentiale. Båd- og kajakfarten fra havne og kysten ud i det sydfynske øhav er et interessant udviklingsprojekt for Egebjerg Kommune. Det være sig som sæsonbetonede ruter eller som rent individuel trafik. Projekterne vil formentlig forudsætte oprettelsen af et antal primitive lejrpladser, hyttebyer eller lignende. Alternativt kunne man motivere kystnære private hus- eller gårdejere til at tilbyde B&B til formålet. Egebjerg Kommune vil give opbakning til forslag om dannelsen af relevante båd- eller kajakcenternetværk. Kunst & kultur Egebjerg Kommune er rig på kulturelle seværdigheder. Otte landsbykirker, de fleste romanske med et væld af spændende detaljer; arkitektonisk, inventarmæssigt og historisk. En række flotte herregårde, et slot og et stort antal historiske vand- og vindmøller. Mest karakteristisk er imidlertid kommunens landsbyer, som med sine gadekær, bindingsværk, stråtag og velholdte gårde står som indbegrebet af det typiske fynske; et sindbillede på de fynske maleres drøm om det (national-)romantiske bondeland. Egebjerg Kommune er desuden takket være sine rige højskoletradioner et fortsat levende centrum for de frie skoler. De frie skoler repræsenteres således i dag ved Danmarks eneste frie lærerskole, en gymnastikhøjskole, en efterskole og tre friskoler. Egebjerg Kommune vil med sin turistpolitik støtte kulturorienterede turistudviklingsprojekter. En kirkeguide til kommunens kirker, der samtidig opfordres til at holde åbent i turistsæsonen, er en oplagt mulighed. Opgaven er hér primært at synliggøre og formidle en attraktion, der til trods for sin synlighed i landskabet, i dag virker som et lukket miljø for mange. Landsbyerne skal bevares som sammenhængende kulturmiljøer. Fredninger og bevarende lokalplaner er virkemidlerne. Der skal arbejdes på at fastholde og forædle kromiljøet i Vester Skerninge, hvor kirken, præstegården og kroen tilsammen danner en fornem arkitektonisk enhed. De frie skoler skal søges udnyttet bevidst som turistprodukter i sammenhæng med udbudet af højskole- og hjemstavnsturisme, en temaferieform, der især er populær i staterne og i Canada. Dertil er det vigtigt at fastholde og udvide de frie skolers kursusvirksomhed om sommeren d.v.s. i skolernes traditionelle lavsæson. Området bærer præg af de seks herregårdes århundredelange indvirkning på kulturlandskabet. Hverken det kulturelle eller det landskabelige landkort kan forklares uden at inddrage herregårdenes

8 8 historie og fortællingen heraf er derfor et spændende turistmæssigt aktiv. Den beklagelige omstændighed, at ingen af herregårdene er umiddelbart tilgængelige for publikum, er en vigtig udfordring for turistpolitikken. Der skal følgelig fokuseres på bestræbelser, der kan medvirke til en åbning helt eller delvist af herregårdene. Ligesom herregårdene har de 28 registrerede vand- og vindmøller været synlige indtil 1950 rne, hvor moderne teknik overflødiggjorde denne måde at producere mel og savværksenergi på. Der bør foretages en aktiv bevaringsindsats således, at mindst en vand-, og en vindmølle bevares i brugbar stand og med fuld adgang for publikum. En mølle i regelmæssig drift, og med mulighed for køb af (evt. økologisk) forarbejdede og historiske melsorter, vil være en sikker publikumstræffer. Aktiviteten vil desuden være et oplagt besøgsmål for kommunens skoleklasser og udefra kommende lejrskoler. Endelig ønskes en turistmæssig udnyttelse af kommunens og nabokommuners samlede kunst- og kunsthåndværksproduktion. Denne aktivitet er mangeartet og en turistmagnet, der hvor den synliggøres v.h.a. markedsføring, udstillings- og kursusvirksomhed. Den eksisterende udstillingsaktivitet i bl.a. Egebjerg Mølle og i Krosalen skal gøres mere synlig og suppleres med skiftende temaudstillinger og kunstkurser på f.eks. friskolerne. Grøn turisme Den grønne turisme skal hér primært forstås som de aktiviteter, der direkte forener alle tre dele af de officielle krav til bæredygtighed: Den miljømæssige, den socio-kulturelle og den økonomiske bæredygtighed! Egebjerg Kommune har gode muligheder for at markedsføre disse hensyn via en række grønne besøgssteder, bl.a. økologiske gårdbrug og produktionsvirksomheder, besøgslandbrug og gårdbutikker. Besøgsstederne har i dag sin egen info-platform i Den grønne Database, der er hjemmehørende i Egebjerg Kommune men har hele Sydfyn som dækningsområde. Registreringen og dermed synliggørelsen af de grønne aktiviteter bør bakkes op, ligesom Egebjerg Kommune ikke mindst via erhvervspolitikken vil arbejde på at anspore yderligere grønne initiativer af privat karakter. Egebjerg Kommune går ind for det nationale Destination 21 projekts anbefalinger på indholdssiden, men ønsker ikke p.t. at binde sig til en specifik organisatorisk/administrativ model. En bæredygtig turismeudvikling vil under alle omstændigheder skulle bearbejdes i et samarbejde med de øvrige otte sydfynske kommuner. De historiske besøgsmål Det kan være vanskeligt at skelne; hvornår er der tale om en kulturel seværdighed og hvornår har vi at gøre med en regulær historisk seværdighed. Landsbyerne for eksempel er de historiske monumenter eller de en attraktion under temaet kulturturisme? På samme måde er det på den ene side klart, at en oltidshøj er en (for-)historisk seværdighed, men måske beror dens turistmæssige attraktionsværdi mestendels på dens landskabelige og æstetiske udtryk! Vi har ovenfor valgt at tage de natur- og kulturtematiske briller på, og tilbage står to brikker til det egebjergske puslespil af umiskendelig historisk tilsnit:

9 9 De arkæologiske spor i landskabet er talrige og hidrører fra samtlige hovedkulturer i forhistorisk tid. Således er der fem synlige grave fra stenalderen, to gravhøje fra bronzealderen og en række spor efter jernalderens bebyggelse og grave. Det vil være turistmæssig interessant at arbejde på en rekonstruktion af en eller flere af oltidshøjene og på den måde synliggøre livet i forhistorisk tid. Rekonstruktionen vil samtidig betyde en landskabelig gevinst, idet en gravhøj i hel format vil være en æstetisk oplevelse. Århundreders lergravning og teglværksindustri er det andet betydende historiske indslag i Egebjerg Kommune. Lergravningen har skabt et særpræget landskab med mange lavtliggende marker, huse på små knolde, store vådområder og massevis af små søer samt en særegen stationsbyarkitektur i kommunens nordlige ende. Da industrien var på sit højeste var der 11 teglværker. Tilbage er nu kun det moderne og computerstyrede Petersminde Teglværk. Et kultur- og industrihistorisk aktiv af stor betydning. Egebjerg Kommune vil satse på at formidle fortællingen om teglværksindustrien og den afledte tilvirkning af bygninger og landskab via foldere og info-tavler m.v. i det åbne landskab. Kommunen ønsker desuden at medvirke til opbygningen af et natur- og råstofhistorisk infocenter i tilknytning til eller på Petersminde Teglværk. Et samarbejde med virksomheden herom er en forudsætning og vil optimalt kunne illustrere sammenhængen mellem fortid og nutid. Turismens infrastruktur Veje og stier: Udover de meget befærdede landeveje er Egebjerg Kommune udstyret med et mangeartet net af veje, heraf mange biveje, hvor den trafikfølsomme cykelturisme har gode kår. Som allerede anført under afsnittet om cykel- og vandrerturisme er det kommunens politik løbende at forbedre vilkårene for de svage trafikanter, hvilket vil være en fordel for både lokale og turister. Der arbejdes konkret på etablering af cykelstier på landevejen mellem Svendborg og Faaborg, samt på vejforlægninger der gør det muligt at føre den gennemgående trafik unden om landsbyerne! Om stinettet henvises ligeledes til de forrige afsnit. P-pladser og rastepladser: I dag eksisterer der en række rastepladser på amtsvejen mellem Faaborg og Svendborg. Målsætningen er hér at lave et samlet rastepladskoncept med tre forskellige elementer: For det første rastepladserne på amtsvejen; hér er der behov for en plads med bænke, affaldsstativer, info-tavler m.v. og toiletter. For det andet p-pladser, hvor der tillige er behov for omstigning fra bil til cykel eller gåben. Typisk i tilknytning til seværdigheder, landsbycentre og starten af stisystemer. Endelig for det tredje rastepladser, der samtidig har karakter af primitive lejrpladser for cykel- og vandrerturister. Information & skiltning: Ud fra en overordnet betragtning ligger Egebjerg Kommunes eneste autoriserede turistinformation i Svendborg! For turister der allerede befinder sig i Egebjerg Kommune og har behov for en hurtig turistinformation i nærområdet er der etableret et samarbejde om tre minituristinformationer et på rådhuset, et på Shell tanken i V. Skerninge og et på DK tanken i Stenstrup. Sydfyns Turistbureau medvirker til opdateringen af miniinformationernes brochurebeholdning. Sydfyns Turistbureau udfører desuden hver sommer en distribution af turistbrochurer o.a. til seværdigheder og overnatningssteder. Egebjerg Kommune finder denne arbejdsdeling hensigtsmæssig. Egebjerg Kommune har via sin turistpolitik en ambition om at være førende m.h.t. turistinformation i det åbne landskab! Det gælder henvisningskiltning i det hele taget, og det gælder infotavlerne på rastepladser, i naturen og ved seværdighederne. Målet skal nås via et konkret samarbejde med

10 10 Gudme og Svendborg Kommuner, samt med de øvrige otte sydfynske kommuner, evt. i sammenhæng med implementeringen af en bæredygtig turisme (Dest. 21. el. lign.). Overnatning: Kommunen råder over en campingplads, bed & breakfast, primitive lejrpladser, sommerhuse og en lystbådehavn. Samlet genereres der årligt i omegnen af overnatninger. Hertil kommer overnatningerne på sommerkurser fordelt på områdets højskoler o. lign. Af hensyn til ønsket om et større antal overnattende turister i Egebjerg Kommune vil man være opmærksom på mulighederne for etableringen af et mindre hotel, alternativt sengepladser i tilknytning til kommunens kro- og spisesteder. En udvidelse af campingpladsen, flere hytter og bedre faciliteter i det hele taget, vil være ønskelig. I det omfang regionplanen ikke åbner mulighed for relevante nyetableringer og udvidelser vil Egebjerg Kommune tage initiativ til at få gennemført de nødvendige ændringer, herunder indføje oplagte feriecenterallokeringer i den kommende regionplanrevision. I mellemtiden undersøges mulighederne for at udnytte de amtslige opfordringer til etablering af B&B i bl.a. nedlagte landbrugsejendomme. Markedsføring & drift Markedsføring og formidling Markedsføringen af Egebjerg Kommunes turistprodukter foretages i dag dels selvstændigt af Turistgruppen i Egebjerg og dels i et samarbejde med Sydfyns Turistbureau. Turistgruppen producerer hvert år turistbrochuren Spiren. og sørger løbende for opdateringen af turistoplysningerne på Egebjerg Kommunes hjemmeside. Desuden produceres et antal temafoldere. Via Sydfyns Turistbureau synliggøres kommunen i Sydfynsbrochuren, på hjemmesiden og i relevante produktioner i Fyntours regi. Egebjerg Kommune ønsker dette samarbejde fortsat og intensiveret. Det forventes, at markedsføringen udføres på fire niveauer: Egebjerg Kommune Sydfyn Egebjerg, Gudme og Svendborg Det sydfynske Øhav de ni sydfynske kommuner og Eventyrøen Fyn Medens markedsføringen af Egebjerg Kommune for sig primært varetages af Egebjerg Kommune og Turistgruppen i Egebjerg, vil koordinationen af markedsføringen på de øvrige niveauer med fordel kunne varetages af og i samarbejde med - Sydfyns Turistbureau. Denne arbejdsdeling fremgår i øvrigt af den tre-årige samarbejdsaftale mellem Egebjerg Kommune og Turistforeningen for Sydfyn. Der arbejdes p.t. på en nærmere samordning af turismeindsatsen, herunder af markedsføringen, i de ni sydfynske kommuner. Bl.a. forventes en fælles turismepolitik at være færdig indenfor de næste tolv måneder. Indtil da og evt. sideløbende hermed vil det være anbefalelsesværdigt med en standardisering af informationsmaterialer de tre samarbejdskommuner imellem. Hér tænkes ikke mindst på kommunernes tre meget forskellige turistbrochurer. En større grad af genkendlighed i format, indhold og design er ønskelig. En standardisering vil endvidere være en fordel i forbindelse med opstilling af infoboxe ved rastepladser m.v.

11 11 Samarbejdsrelationer og organisation De vigtigste samarbejdsrelationer afspejles bl.a. i medlemskabet af Fyntour, af den treårige samarbejdsaftale med Turistforeningen for Sydfyn (og Svendborg og Gudme Kommuner), i det operative samarbejde i Turistgruppen Sydfyn og endelig via arbejdet i Dialoggruppen Sydfyn det fælles erhvervspolitiske udspil fra de ni sydfynske kommuner. Disse relationer forventes videreført, ligesom en udstrakt sammenhæng mellem Egebjerg Kommunes løbende ajourføring af turismestrategien og de nævnte partneres strategier bør tilstræbes. Den praktiske forankring og organisering af det lokale turistarbejde besluttes inden udgangen af Egebjerg Kommune, den 20. juni 2001

Turisme. Politik for Hedensted Kommune

Turisme. Politik for Hedensted Kommune Turisme Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner og mål...5 3. Status...9 4. Målgrupper...12 5. Indsatsområder...14 6. Arbejdsform... 18 Udarbejdet af Kultur & Erhverv

Læs mere

Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav.

Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav. I 2003 igangsatte de sydfynske kommune det fireårige Mål-2 projekt: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav, som har resulteret i blandt andet etableringen af Øhavsstien, havkajakfaciliteter, naturlegepladser,

Læs mere

Værdifulde landskaber og større uforstyrrede landskaber. Værdifulde landskaber Større uforstyrrede landskaber

Værdifulde landskaber og større uforstyrrede landskaber. Værdifulde landskaber Større uforstyrrede landskaber Værdifulde landskaber og større uforstyrrede landskaber Værdifulde landskaber Større uforstyrrede landskaber Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

9. Turisme og fritidsformål

9. Turisme og fritidsformål 9. Turisme og fritidsformål 9. Turisme og fritidsformål Vordingborg Kommune ønsker: At bidrage til markedsføringen af købstædernes og landdistrikternes turistmæssige attraktioner, særpræg og muligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 11 KORT KORT 1 KORT 2 KORT 3 KORT 4 KORT 5 VANDRERUTER STRANDE FUGLETÅRNE OPHOLDSPLADSER MARITIME FACILITETER

INDHOLDSFORTEGNELSE 11 KORT KORT 1 KORT 2 KORT 3 KORT 4 KORT 5 VANDRERUTER STRANDE FUGLETÅRNE OPHOLDSPLADSER MARITIME FACILITETER 4 Titel: Friluftsliv i Det Sydfynske Øhav Forfatter: Jens Nyeland Redaktør: Peter Blanner, Nationalparksekretariatet Udarbejdet til: Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav Udarbejdet: November 2009

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Arbejdsnotat Turisme og regionplanlægningen En undersøgelse af regionplanernes turistpolitiske redegørelser

Arbejdsnotat Turisme og regionplanlægningen En undersøgelse af regionplanernes turistpolitiske redegørelser LANDSPLANAFDELINGEN Arbejdsnotat Turisme og regionplanlægningen En undersøgelse af regionplanernes turistpolitiske redegørelser 1 Titel Turistfremme og regionplanlægningen - en undersøgelse af regionplanernes

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

TURISMEREDEGØRELSE FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2011 TURISMEOMRÅDER SKAGENFREDERIKSHAVNSÆBY

TURISMEREDEGØRELSE FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2011 TURISMEOMRÅDER SKAGENFREDERIKSHAVNSÆBY TURISMEREDEGØRELSE FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2011 TURISMEOMRÅDER SKAGENFREDERIKSHAVNSÆBY TURISMEREDEGØRELSE Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel: 98455000 www.frederikshavn.dk post@frederikshavn.dk

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Oversigt over rente- og afdragsfrie lån

Oversigt over rente- og afdragsfrie lån Oversigt over rente- og afdragsfrie lån Brovst Kommune Brovst Idrætsforening 215.000 I alt 215.000 kr. Pandrup Kommune Kaas Forsamlingshus 135.000 A/S Sønder Saltum Forsamlingshus 30.000 A/S Sønder Saltum

Læs mere

riluftsliv i sønderborg kommune

riluftsliv i sønderborg kommune riluftsliv i sønderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Sønderborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i nyborg kommune

riluftsliv i nyborg kommune riluftsliv i nyborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Nyborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Nyborg Kommune...7 Friluftsliv i

Læs mere

Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav Plan for Nationalpark Det Sydfynske Øhav Juni 2011 t t P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E Ø H AV t t Bevarelse af den maritime kulturhistorie er en central opgave for nationalparken.

Læs mere

TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER

TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER Vordingborg Kommune Rapport Dato Januar, 2013, revideret 7. marts 2013 TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER Rambøll Olof Palmes Allé 20

Læs mere

Turistpolitisk redegørelse 2013 Undertitel

Turistpolitisk redegørelse 2013 Undertitel Turistpolitisk redegørelse 2013 Undertitel 2 Indhold 1. Forord... 4 2. Status over turismen i Vesthimmerlands Kommune... 5 2.1 Hvem er turisterne i Nordjylland?... 5 2.2 Turistpolitik for Vesthimmerlands

Læs mere

Forslag til. Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag

Forslag til. Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Forslag til Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indhold Indledning 2 - invitation til debat og dialog Overordnet vision 3 - rammen om det gode liv i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Grøn Plan for Næstved Kommune

Grøn Plan for Næstved Kommune Grøn Plan for Næstved Kommune Her finder du Forord 3 Derfor skal vi have en Grøn Plan i Næstved 5 Grøn Plan er til for naturen og for dig 6-7 Grøn Plan i Næstved Kommune 8-9 De seks kiler 10 Tilblivelsesprocessen

Læs mere

Helårsturisme på Djursland frem mod 2015

Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 Indhold: Forord 2 2. Indledning og sammenfatning 3 2.1 Djursland er et kerneområde for dansk turisme 3 2.2 Processen mod helårsturisme på Djursland 3 2.2.1 Helårsturisme

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Gudme kommuneplan 2005 2017 HOVEDSTRUKTUR

Gudme kommuneplan 2005 2017 HOVEDSTRUKTUR Gudme kommuneplan 2005 2017 HOVEDSTRUKTUR 1 FORORD Kommuneplanen er vedtaget af Svendborg Byråd den 1. april 2008. I kommuneplanen fastholdes og udbygges den planlægning, som blev fastlagt i Kommuneplan

Læs mere

Planlægning for tilgængelighed

Planlægning for tilgængelighed Hanstholm Planlægning for tilgængelighed Mål Det er målet, at nye infrastrukturinvesteringer skal sikre optimale vækstmuligheder for Fyn, samtidigt med at investeringerne skal fremtidssikres i forhold

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Mariager - Cittaslow Afsluttende opsamling og handlingsplansoplæg

Mariager - Cittaslow Afsluttende opsamling og handlingsplansoplæg Afsluttende opsamling og handlingsplansoplæg Marts 2012 VisitNordjylland.dk -tid til at leve Indhold 1. Indledning... 2 2. Resume, konklusion og perspektivering... 2 3. Fremtidig organisering af handlingsplanarbejdet....

Læs mere