Til offentliggørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til offentliggørelse"

Transkript

1 Til offentliggørelse Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 19. juni 2008 kl i mødelokalet ved skoleleders kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen, næstformand, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Jytte Lauridsen, Kommune-repræsentant udpeget af regionsrådet Tony Hansen, repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Anne Kristiansen, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere Ann Gerber, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret Jeannet Sylvestersen, grundforløbselev, repræsentant af elevrådet med stemmeret Trine Lund, social- og sundhedshjælperelev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret Agnete Philipsen, direktør Joan Jessen, sekretær Afbud: Ketty Avbæk Larsen deltog i pkt. 3 og pkt

2 1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den Referatet godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. Pkt. hvor Ketty Avbæk Larsen deltager rykkes frem som første pkt. 2

3 3. Orientering ved skoleleder. Finansloven i forhold til uddannelsesområdet: Obligatorisk opsparingsordning: Ordningen var i finanslovsforslaget på 1%, men er reduceret til ¼% - og vil ske ved reduktion af taxametre og faste tilskud. Opsparingen frigives i Administrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesområdet: Der skal ske en effektivisering af den administrative opgavevaretagelse. (Emnet behandles i et senere pkt.). Effektiviseringen vil ske ved en reduktion af taxametre. De besparelser som er beregnet og som danner grundlag for beslutningen, er blevet kritiseret af skolelederforeningerne. Skolelederforeningen har derfor iværksat en yderligere undersøgelse Ministeriet har meddelt, at resultater derfra vil blive vurderet inden endelig besparelse besluttes. Indkøbseffektivisering: Besparelse skal ske ved anvendelse af statens indkøbsprogram. På sosu-området er taksreduktionen 0,61%. Efteruddannelse: Der er afsat midler fra globaliseringspuljen til efteruddannelse af underviserne. For Social- og Sundhedsskolen Syd er der i 2008 givet kr ,- Skolen har valgt at bruge disse midler til betaling af diplommoduler på U-syd, og til køb af pd-modul i ungdomspædagogik, som foregår på skolen. I dette uddannelsesforløb har alle lærere deltaget i en temadag efterfølgende har 21 lærere deltaget i et ordinært uddannelsesforløb. Heraf afslutter 10 lærere med en eksamen. Pulje til initiativer på sosu-området: Der er som en del af 3-partsaftalen afsat midler i perioden til styrkelse af tiltag, som kan fastholde elever i sosu-uddannelserne. For Social- og Sundhedsskolen Syd er der i 2008 givet kr ,- Skolen har netop opslået en stilling som akademisk projektmedarbejder. Vedkommende skal koordinere skolens indsatser vedr. frafald og fastholdelse af elever i uddannelsen, skal deltage i opdyrkning af ny praktiksteder og fungere som tovholder på skolens fastholdelsesinitiativer. Højskolernes satspuljeprojekt: Det er blevet muligt at lave kombinationsforløb mellem højskoler og erhvervsskoler. Skolen har på nuværende tidspunkt ikke fået henvendelser desangående, men vil hvis der kommer en henvendelse være interesseret i ét samarbejde../. Bilag 1: Kombinationsforløb mellem højskoler og erhvervsuddannelser. 3

4 Ansøgerantal til hold med start i 2. halvdel af 2008: Der er til alle uddannelsesforløb tilstrækkeligt med ansøgere. På grundforløbet er der fra 2008 blevet frit optag, og det er blevet muligt at oprette særligt tilrettelagt grundforløb. Der er flere ansøgere til ordinære grundforløb end tidligere, og det har også været muligt at oprette et særligt tilrettelagt grundforløb for personer med dansk som andet sprog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen har ligeledes tilstrækkeligt med ansøgere. Men i forhold til tidligere er der et lille fald i ansøgerantallet. På social- og sundhedsassistentuddannelsen er der væsentligt flere ansøgere end tidligere. En væsentlig årsag hertil er, at det nu er muligt at få voksenelevløn. Ansøgerantal: Uddannelse Grundforløb Samlet årligt 200 Samlet årligt 222 Sosu-hjælperudd. August August Sosu-assistentudd. August August Strejken: Skolen har kun haft få gener af strejken, og samarbejdet med praksis vedr. elevernes uddannelsesforløb har været godt. Enkelte social- og sundhedshjælperlever blev af praksis sendt ind på skolen. Skolen valgte ligeledes ikke at sende social- og sundhedsassistentelever i intropraktik, da de uddannelsesansvarlige som normalt modtager eleverne på sygehusene og i psykiatrien er omfattet af strejken. Skolens handlingsplan til øget gennemførelse: Planen har Undervisningsministeriet godkendt uden bemærkninger. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at måle effekten. Indsatsområderne 1 og 2 i forhold til Social- og sundhedshjælper- og assistentelevernes frafald i 1. teori- og 1. praktikperiode: De udvalgte hold har ikke på nuværende tidspunkt afsluttet forløbene. Indsatsområdet 3: Vi holder øje med dig. Der er udsendt spørgeskemaer til alle grundforløbselever som forlod skolen december Der er en meget høj svarprocent. Skemaerne bliver p.t. bearbejdet. I forbindelse med ansættelse af en akademisk projektmedarbejder er det meningen, at initiativerne skal videreudvikles og evt. kombineres med nye../. Bilag 2: Skolens handlingsplan til øget gennemførelse. 4

5 VVU (voksenvidereuddannelse) og oprettelse af erhvervsakademier i region Syddanmark Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens har som meddelt på sidste møde fået godkendelsen til at udbyde profilforløb i sundhedspraksis. I lovgrundlaget vedr. VVU forudsættes det, at der efterfølgende oprettes erhvervsakademier. I forbindelse med oprettelse af erhvervsakademier skal udbuddet overgå til et erhvervsakademi. Direktøren fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens har derfor skullet pege på det erhvervsakademi, som der fremover skal samarbejdes med. Spørgsmålet har været drøftet med lederne fra Sosu-Syd og Sosu-Esbjerg, og direktøren har indstillet til undervisningsministeriet, at samarbejdet skal ske med Erhvervsakademi Vest, som omfatter erhvervsuddannelsesinstitutionerne i Fredericia, Esbjerg, Sønderborg, Aabenraa m. fl../. Bilag 3: Vedr. samarbejde med erhvervsakademier. Møde i lokalt uddannelsesudvalg LUU: Der har været afholdt møde i LUU. Bestyrelsen vil blive orienteret om relevante emner, men referatet kan findes på skolens hjemmeside, og bestyrelsesmedlemmerne kan altid få referatet uddybet ved henvendelse til skoleleder. Lærernes overenskomst: Lærernes overenskomst er endnu ikke underskrevet, men skolens ledelse har i samarbejde med TR-gruppen indledt drøftelser vedr. de overordnede principper for den lokale tjenestetidsaftale, som skal udarbejdes. Arbejdspladsvurdering APV: Skolen har i 2008 lavet en APV. MIO besluttede på baggrund af indkomne forslag fra personalet, at fokusområde for APV 2008 skulle være hvorledes der arbejdes med værdier. Fra fest skrift til praktisk hverdag. Formålet skulle være at bevidstgøre og afdække værdier og praktisering af værdier for at styrke det psykiske- og sociale arbejdsmiljø. Skolen har i processen haft ekstern bistand og konklusionerne, som der skal og bliver arbejdet videre med er: Kommunikation: Vidensdeling/videnssortering/vidensvurdering Forventningsafstemning - kompetencekrav - den hyperkomplekse skole Informationsflow - leder - medabejder - medarbejder medarbejder - på tværs af funktioner Viden om hinanden, hiandens arbejdsområder (sammenhæng, konsekvens) Dialog, ros anerkendelse, tilbagemelding - evalueringpraksis - hvem læser og tager stilling til evalueringer - anerkendelse evaluere Skriftlig kommunikation 5

6 Organisation/struktur Pædagogik personlige hensyn Fordeling af arbejdsopgaver Hvor er organisationen på vej hen? Teamstruktur, projektorganisering. Der er i samarbejde med skolens MIO-udvalg aftalt, hvorledes der skal arbejdes med de forskellige områder. Status på kursusvirksomheden ultimo 2. kvartal 2008 Efterspørgslen efter medarbejdere til social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor ses også på kursusefterspørgslen, idet efterspørgslen er begrænset i ferieperioder og omkring helligdage. Det betyder at udbudsperioden er meget koncentreret. I forårshalvåret er langt den største aktivitet koncentreret fra uge 4 til uge 20, undtagen ugerne 6-8 og kun i de uger hvor der ingen helligdage er. Trods koncentrationen har omfanget af AMU- aktiviteten været som forventet. IDV - aktiviteten er lidt øget i forhold til det forventede hvilket betyder, at lokaler og lærerressourcer er udnyttet optimalt Finanslovens vedtagelse var ventet med spænding. Den resulterede for AMU området i takstforhøjelser fra 1. januar, svarende til %. Samtidig hermed indførtes differencerede takster. De differencerede takster betyder blandt andet, at kurser der afholdes eksternt afregnes med en lavere takst end kurser, som afholdes på skolen. Desuden vedtages forventeligt nye vilkår for udbyderne af AMU uddannelser. Lovsættet herom 2. behandles i kommende uge. Der forventes vedtaget følgende: mulighed for opkrævning af merudgifter ved særlige tilrettelæggelsesformer, herunder afholdelse af kurser eksternt, betaling for tompladser, frameldegebyr mv. Der er en øget efterspørgsel efter skolen som sparringspartner, blandt andet i udvikling af kompetenceudviklingsforløb hvor der udvikles særlig tilrettelagte forløb for større grupper af medarbejdere. Arbejdet med at udarbejde kontrakter på efterårets aktiviteter er godt i gang. Efterspørgslen er koncentreret om ugerne mellem uge 38 og uge 48, og der er så godt som udsolgt i forhold til lokalekapaciteten på skolen. Der er for eksempel indgået aftale med HR afdelingen på Det Sønderjyske Sygehus om afholdelse af en række kursusforløb, både for social- og sundhedsassistenter, portører, sterilassistenter og pedel/medhjælpere. Viceskoleleder og kursusansvarlig Ketty Avbæk Larsen vil hvis det ønskes uddybe punktet på mødet. Indstilling: Punkterne til orientering og evt. spørgsmål Indstilling taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker status på Handlingsplan til øget gennemførelse på næste møde. 6

7 4 A: Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden meddelte, at Agnete Philipsen ønsker at udtræde af bestyrelsen pr , på grund af stigende arbejdspres som følge af Agnetes nye stilling som direktør. Formanden og bestyrelsen takkede Agnete for hendes indsats i bestyrelsen og ønskede held og lykke fremover. Kender medlemmer personer, som de mener kan supplere bestyrelsen, bedes de henvende sig til skoleleder herom i uge 26. Vi håber at kunne præsenterer et nyt medlem inden næste bestyrelsesmøde i oktober. Formanden orienterede om Høringsudkast: Retningslinier for anvendelse af resultatløn. Formandskabet vil indgå aftale med skoleleder. Denne skal indsendes til ministeriet senest Formandskabet gør igen opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at deltage i formandskabsmøderne. 4 B: Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever. Medarbejderrepræsentanter orienterede om netop afholdte personaledage i Vingsted. Personalet oplever dem meget positive, og bestyrelsen bakker initiativet op. 7

8 5. Personaleforhold. Skolen har kunnet få besat ledige stillinger med kvalificerede ansøgere, men har for første gang måttet genopslå en ledig underviserstilling p.g.a. for få kvalificerede ansøgere. Stillingen blev herefter besat. Skolens aktiviteter i efteråret er blevet væsentlig større end forventet bl.a. fordi VUC gerne vil købe undervisertimer til HF-undervisning i idræt, og der er stor efterspørgsel på bestemte kursusforløb. Der opslås derfor yderligere 3 tidsbegrænsede underviserstillinger til besættelse snarest. Bilag 4: Oversigt over opsigelser/orlov og nyansættelser. Indstilling: Til orientering og evt. spørgsmål Indstilling taget til efterretning. 8

9 6. Uddannelserne. Pædagogisk assistentuddannelse (PA) Den pædaogiske grunduddannelse (pgu) ændres pr til en pædagogisk assistentuddannelse. Skolen har de sidste 2 år ikke oprettet pgu-hold p.g.a. manglende praktikpladser. Der skal således iværksættes et arbejde for at få kommuner/regionen til at indgå de elevkontrakter, som er en forudsætning for, at elever kan påbegynde et uddannelsesforløb. Ud fra tidligere erfaringer ved vi, at det kan være meget vanskeligt, at få kontakt til besluttende myndigheder, og dermed tilsagn om deltagelse i uddannelsen../. Bilag 5: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik../. Bilag 6: Vedr. den pædagogiske assistentuddannelse. Indstilling: Formandskabet ønsker en drøftelse af, - hvorledes skal PA markedsføres overfor det politiske system i skolens normale optageområde. Der udsendes brev til: - udvalgsformænd med kopi til borgmestrene - embedsmænd kontaktes pr. telefon. Af brevet skal fremgå, at uddannelsen kan være en mulighed for kvalitetsløft til et område, som er præget af mange uuddannede, og uddannelsen kan medvirke til flere unge får en uddannelse. Uddannelsen appellerer bl.a. til unge mænd og piger, som ikke magter en gymnasial uddannelse, som kræves for optag på seminariet. 9

10 7. Institutioner Status på arbejdet med indsatsområder 2008 Bestyrelsen godkendte på mødet den de særlige indsatsområder for Der er foretaget en foreløbig status på områderne. I forhold til de tidsterminer følges planen. Diskussioner af skolens fremtidige organisering og implementering af en ændret organisering af de særlige funktioner som kontaktlærere, uddannelsesvejledning m.fl. er endnu ikke afsluttet. Når det sammenholdes med de ændringer som overgangen til EUDsystemet vil betyde er konklusionen, at punkter vedr. indsatsområder i forhold til de overordnede punkter: Elever og kursister samt skolens uddannelsesmiljø, knapt er så lang fremme som forventet. Dette punkt vil derfor blive arbejdet målrettet med 2 dage i august, hvor det pædagogiske personale med ekstern bistand skal arbejde med fremtidig organisering../. Bilag 7: Indsatsområder. Indstilling: Til orientering og evt. spørgsmål. Indstilling taget til efterretning Bestyrelsens arbejde med strategiplanen og indsatsområderne for 2009 Skolens strategiplan skal evt. justeres, og der skal udpeges nye indsatsområder for Skolens ledelse har udarbejdet udkast til indsatsområder De vil blive forelagt på førstkommende MIO-møde. Hvorledes ønsker bestyrelsen at blive inddraget i arbejdet vedr. strategi og valg af indsatsområder? Bestyrelsen skal endeligt godkende planen på møde i oktober. Indstilling: Til drøftelse. Bestyrelsen drøfter og godkender planen med evt. bemærkninger fra MIO på næste møde. 10

11 7.3. Skolens markedsføringsstrategi: Bestyrelsen drøftede på sidste møde skolens markedsføringsstrategi og ønskede en status på arbejdet. Indstilling: Til orientering og evt. spørgsmål. Repræsentant fra gruppen deltager i dette pkt. Skolens PR-materiale blev præsenteret. Materialet og de iværksatte tiltag blev rost af bestyrelsen. Der er udarbejdet oplæg til fælles regional info-pjece. Der er udarbejdet et layout for pjecer, annoncer m.m. for de kommende 3 år. Skolen planlægger at øge timetallet til PR-arbejdet. Markedsføringsudgifter i 2007: kr ,- incl. personaletimer. 11

12 7.4. IT-fællesskab 2009 Ved overgang til selveje pr. 1. januar anbefaledes det fra Institutionsstyrelsens side, at der blev oprettet IT-fællesskaber mellem de nye selvejeinstitutioner, med det formål at minimere de administrative omkostninger og opnå kritisk masse i forhold til løsningen af administrative/ tekniske støttefunktioner på skolerne. Med baggrund i anbefalingen indgik skolen samarbejdsaftale om administrative IT- opgaver mellem 9 institutioner med VUC Sønderjylland som værtsinstitution. Skolen har således selv løst opgaven omkring IT i undervisningen med eksterne konsulenter Ad Hoc. Det IT-administrative er baseret på en Citrix-løsning, og der har løbende været problemer med nedbrud, hastighed på netværket samt ventetider på support. Ved omlægning er der en naturlig accept af opstarts-problemer. Samtidig har der dog fra skolens side været en forventning om forbedring af nævnte problemer, da løsningen har været en realitet i 17 måneder. Der er løbende rettet henvendelse til værtsinstitutionen med ønsket om udbedring af dels specifikke og dels generelle problemstillinger uden det har afstedkommet væsentlige forbedringer. Med baggrund i Undervisningsministeriet og Finansministeriets fælles notat af 29. februar 2008 administrative fællesskaber for ungdomsuddannelserne, ønsker skolen at indgå aftale om systemdrift af skolens samlede IT-funktioner ikke mindst for at sikre et fagligt stærkt fundament i løsningen. Med udgangspunkt i ovennævnte problemstillinger i den administrative Citrix-løsning anses det ikke for værende realistisk med en udvidelse af samarbejdet. Der er rettet en forespørgsel til EUC Syd om, hvorvidt EUC Syd vil kunne løfte opgaven, og varetage den samlede IT-drift med udgangspunkt i en primær målsætning om driftsikkerhed. EUC Syd har en central IT-funktion på 9 supportere og drifter egne afdelinger i landsdelen fra centralt hold. Efter afholdt møde er der opnået tillid til at EUC Syd kan løfte opgaven. Ved overtagelse af driften vil al server-drift og support overgå til EUC Syd, og det er ønskeligt at EUC Syd overtager driften for Social- og Sundhedskolen Syd pr. 1. januar Ifølge den eksisterende samarbejdsaftale med VUC Sønderjylland kan en partner udtræde af samarbejdet ved skriftlig henvendelse til styregruppen. Udtræden kan ske med 3 måneders varsel til 1. januar. Økonomi: For EUC Syds varetagelse af den samlede IT-opgave vil prisen andrage 800,- kr. pr. årselev, svarende til ca ,-. Til sammenligning er den nuværende Citrix-løsning budgetteret til ,- alene for det administrative område. På undervisningsdelen opleves til stadighed større kompleksitet i opgaveløsningen, og dette løses på nuværende tidspunkt med eksterne konsulenter. I 2007 afregnedes samlet ca til eksterne konsulenter ekskl. faktureret hardware/ software. Der vil blive tale om etableringsomkostninger ved EUC Syds overtagelse af driften disse kan imidlertid ikke kortlægges førend de relevante tekniske detaljer er nærmere drøftet samarbejdsparterne imellem. En nærmere drøftelse afventer bestyrelsens godkendelse af samarbejdet. 12

13 En række hosting-udgifter, er ikke medtaget i ovenstående, idet de er uafhængige af løsning. Indstilling: Det indstilles at - Social- og Sundhedsskolen Syd, med ønsket om fremtidig sikker IT-drift, indleder drøftelse om udarbejdelse af samarbejdsaftale pr. 1. januar 2009 med EUC Syd - Samarbejdsaftale med VUC Sønderjylland opsiges senest ultimo september 2008 med virkning fra 1. januar Indstillinger taget til efterretning. 13

14 8. Økonomi. Der er fremsendt kvartalsregnskab 1. kvartal til bestyrelsens orientering, og kvartalsregnskab 2. kvartal forventes udarbejdet medio august Der kan allerede nu konstateres mindre ændringer i aktiviteten i forhold til det reviderede budget, der fremsendtes med 1. kvartalsregnskab, da en stigning i aktiviteten vil afstedkomme behov for yderligere ressourcer. Ved fremsendelse af revideret budget i august måned vil disse nye forudsætninger være indarbejdet. På mødet fremlægges oversigter over kvartalsvis udvikling i aktiviteten på de ordinære uddannelser fra skolens overgang til selveje pr. 1. januar 2007 til og med 2. kvartal Indstilling: Til orientering og evt. spørgsmål. Indstilling taget til efterretning. 14

15 9. Bestyrelsens kontakt til personalet. Bestyrelsen har flere gange drøftet, hvorledes de kan møde skolens personale. Skolen har som et indsatsområde i 2008 Ungdomspædagogik. Dette blandt andet begrundet i, at der på alle uddannelsesforløb kommer flere unge elever og alle ansatte på skolen har kontakt til/ samarbejde med de unge mennesker Formandskabet har drøftet om bestyrelsen på den baggrund skulle arrangere en eftermiddag med et foredrag ved ungdomsforsker og en efterfølgende middag. Formandskabet indstilling at,: Medlemmer af bestyrelsen og repræsentanter fra medarbejderside planlægger et arrangement for bestyrelse og medarbejdere. Bestyrelsen bakker ideen op, men ønsker at fokus i stedet bliver ungdomskultur. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: 2 medarbejderrepræsentanter heraf min. 1 fra bestyrelsen og næstformanden. 15

16 10. Udfordringer som Sosu-skolen står overfor i de kommende år pkt. udsat fra sidste møde. Ud fra oplægget fra Sosu-Fyn, som blev fremlagt på repræsentantskabsmødet og udleveret på sidste møde, vil også udfordring 3 vedr. tendenser i fremtidens uddannelser kombinationsuddannelser og det større fokus på individualitet stille store udfordringer til en mindre institution, som Sosu-Syd må siges at være i underviserverdenen. Samtidig stilles der også krav om, at i værksætteri, innovation skal ind i uddannelserne. Hvordan kan skolen opfylde sådanne krav? Hvilke tendenser ser vi i fremtidens uddannelsesbillede og kan vi forberede os herpå?./. Bilag: Er udleveret med sidste dagsorden. Indstilling: Til drøftelse Beslutning Ingen beslutninger, men diskussionen gav følgende spørgsmål: - Er vi som skole med på det nye og vil vi det? - Hvor meget modstand mod forandringen skabes: - ved den fælles socialisering - i os selv Er vi parate til at ændre undervisningsformer, arbejde med læringsstile, indrette skolen med nyeste teknologi o.s.v. Hvad betyder innovation og hvordan bruger vi det i vores hverdag? Hvordan kan iværksætteri indarbejdes i uddannelsestilbuddene? Emner som vi vil drøfte fremover også i forhold til skolens fremtidige strategi. 16

17 11. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger. Pkt. 7.4 begrænses. 12. Eventuelt. Skolen opkræver nu kr. 100,- for at lave nyt uddannelses-/kursusbevis. Bestyrelsen foreslår, Depositum for udlån af klassesæt på de lønnede uddannelser, og at grundforløbselever får bøger til ejendom. Den økonomiske belastning undersøges inden beslutning endelig træffes. Alle skolens ansatte og skolens elever ønskes en rigtig god sommerferie. På gensyn i det nye skoleår. Næste møde den 22. oktober

18 Mødeprotokol Bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Aabenraa den Sign: Formand Vibeke Svendsen Næstformand Ebbe Lilliendal Jørgensen Psykiatridirektør Agnete Philipsen Repræsentant for Regionsrådet Jytte Lauridsen Repræsentant for FOA Tony Hansen Repræsentant for medarbejdere Anne Kristiansen Repræsentant for medarbejdere Ann Gerber Repræsentant for elevrådet Jeannet Sylvestersen Repræsentant for elevrådet Trine Lund Sekretær for bestyrelsen Joan Jessen 18

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30. i mødelokalet ved skoleleders kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30. i mødelokalet ved skoleleders kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 27. marts 2008 kl. 16.00-18.30 i mødelokalet ved skoleleders kontor. Pricewaterhouse Coopers ved Søren Bonde deltager i mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen,

Læs mere

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Referat Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Syd

Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Syd Årsberetning 2008 www.sosu-syd.dk Årsberetning side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Institutionsoplysninger side 7 Hoved-

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd

Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd Årsberetning 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2 Institutionsoplysninger Side 3 Ledelsesberetning Side 21 Årets økonomiske resultat Nøgletal Side 22 Nøgletal

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd. Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd. Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd Institutionsnummer: 545406 Journalnr.: 093.73K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Den 14. dec. 2011 kl. 15.00. I mødelokalet ved direktørens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Den 14. dec. 2011 kl. 15.00. I mødelokalet ved direktørens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Den 14. dec. 2011 kl. 15.00 I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie skoler, udpeget

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 2. december 2013 kl. 16.00 på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, Joan Jessens kontor Mødet afsluttes med julefrokost med

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra 46. møde i bestyrelsen den 4. september 2014

2. Godkendelse af referat fra 46. møde i bestyrelsen den 4. september 2014 16. oktober 2014 en D A G S O R D E N til 47. møde i bestyrelsen torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra 46. møde i bestyrelsen den 4. september

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 5, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Ingrid Mose Hanne Christensen Else Henriksen

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 4. september 2009. Indkaldelse til 14. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 15. september 2009 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Bemærk tidspunktet Der vil være

Læs mere

Erhvervsakademier giver nye muligheder - og nye problemer

Erhvervsakademier giver nye muligheder - og nye problemer NR. 2 J uni 2007 REDAKTION BI RGI TT E WI NGE biw@d i.dk Tidsplan for implementering af EUD-loven Den nye lov om erhvervsuddannelser er vedtaget. Nu skal den implementeres. Se side 3. Ny bekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 TR-gruppen (AF og Jø) og ledelsen (CA og AT) har ved en række møder drøftet hvordan de nye bestemmelser om arbejdstid i OK-13 bedst kan

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Århus Social- og Sundhedsskole Institutionsnummer:751443 Journalnr.: 088.72K.391 Dato 06.05.15 Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Onsdag den 28. januar 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Børge

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni 2013 28. juni 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Peter Petersen Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Marianne Dietz Pedersen Afbud: Anne-Mette Holm Sørensen

Læs mere