Planstrategi Vejen Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2015. Vejen Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer"

Transkript

1 Planstrategi 2015 Vejen Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer

2 Læsevejledning Hvad er en planstrategi Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der er specifik for den enkelte kommune. Vejen Kommunes lokale del af planstrategien spiller både sammen med og rækker ud over den fælles del. Den lokale del udarbejdes med afsæt i Vejen Kommunens eksisterende visioner og gældende planer og peger på, hvordan den fysiske planlægning kan spille sammen med og understøtte kommunens øvrige indsatser for at udvikle kommunen. Den lokale del beskriver de seks temaer som er vigtige for planlægningen i Vejen Kommune i den kommende planperiode. Disse temaer er: Erhverv, Byudvikling og bosætning, Landdistrikterne, Det åbne land, Sundhed og læring, samt Klima, energi og ressourcer. Den lokale del af planstrategien begynder på side 6. Trekantområdets Planstrategi 2015 Metropol på vej udgør den fælles del af planstrategien for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner (side 17). Strategien er baseret på tre temaer: Danmarks produktionscentrum (side 27), Danmarks entreprenante centrum (side 38) samt Kulturmetropol (side 40). Hvert tema samler de konkrete tiltag til handlinger under separate overskrifter: Det vil vi. Endelig afsluttes det fælles planstrategidokument med en oversigt over hvilke specifikke temaer, kommuneplanen skal revideres under (side 42) samt en egentlig revisionsbeslutning, og en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden sidst (side 43). Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en planstrategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode Byrådet fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Efter udløbet af denne frist tager Byrådet stilling til fremkomne bemærkninger og herefter vedtager og offentliggør eventuelle ændringer af den offentliggjorte strategi. Planstrategien er et politisk dokument, hvis formål er at synliggøre Byrådets strategi for planlægning i kommunen i den kommende periode. Denne planstrategi er en optakt til revision af Kommuneplan 2013, og samtidig er den en overordnet strategi for kommunens temaplaner, sektorplaner og politikker. 2

3 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 2 Hvad er en planstrategi 2 Vejen Kommunes Planstrategi Indledning 6 Udviklingen i Vejen Kommune 6 Helhedsorienteret planlægning 8 Bæredygtig byudvikling 8 Lokal Agenda 21 8 Vision 9 Temaer 10 Erhverv 10 Byudvikling og bosætning 11 Landistrikterne 12 Det åbne land 13 Sundhed og læring 14 Klima, energi og ressourcer 15 Trekantområdets Planstrategi Et tæt samarbejde med stærke visioner 20 Hver for sig er vi stærke byer, sammen er vi én unik byregion 22 Metropol på vej 24 Danmarks produktionscentrum 27 Danmarks bedste rammer for vækst 28 Kompetencer, kreativitet og talent 30 Den åbne grønne storby 32 Danmarks trafikale knudepunkt 34 Vi møder verden 36 Danmarks entreprenante centrum 38 Kulturmetropol 40 Strategiske temaer for kommuneplanrevisionen 42 Planlægning siden sidst (Trekantområdet og Vejen Kommune) 43 3

4

5 Planstrategi 2015 Vejen Kommune

6 Indledning Planstrategien udstikker en retning for kommunens planlægning for de næste fire år frem og tager afsæt i den virkelighed, som Vejen Kommune er en del af lige nu. Vejens Kommuneplan skaber en god ramme for den fysiske planlægning i Vejen Kommune, og der vil derfor kun være behov for en delvis revidering af kommuneplanen. Revidering af kommuneplanen vil ske med fokus på de temaer, der bliver beskrevet i denne planstrategi. Planstrategien tager udgangspunkt i de eksisterende visioner, politikker, temaplaner og udviklingsplaner, der findes for Vejen Kommune, og har fokus på udmøntning af de eksisterende visioner og planer ved at udpege indsatsområder i overensstemmelse med disse. Udviklingen i Vejen Kommune Vejen Kommune er både arealmæssigt og befolkningsmæssigt en af landets mellemstore kommuner. Kommunens centrale placering i tilknytning til den nationale infrastruktur, i form af motorvej, lufthavn og jernbane og kommende Hærvejsmotorvej, giver let adgang til resten af landet og udlandet. Dette er med til at skabe gode rammevilkår for både erhverv og bosætning. Vejen Kommune er et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Halvdelen af de største virksomheder i kommunen arbejder med fødevarer, og 25 % af de mange industriarbejdspladser i kommunen er inden for fødevareerhverv. Vi har virksomheder inden for alle led i værdikæden omkring fødevarer lige fra producenter, lagervirksomheder, transport- og logistikvirksomheder til støtteindustri og videnstunge laboratorievirksomheder. Vejen Kommune er erhvervslivets samarbejdspartner, og vi gør en aktiv og målrettet indsats for at skabe gode rammer for erhvervsudvikling. Siden 2013 er der kommet flere nye virksomheder og op til 700 nye arbejdspladser til kommunen, og vi har en af de højeste etableringsrater i Region Syddanmark. Vejen Kommune vil fortsat skabe gode rammer for tiltrækning af nye virksomheder og udvikling af eksisterende virksomheder gennem udvikling af kommunens serviceniveau og servicetilbud hvilket vil være i fokus i den kommende Vækststrategi

7 Vejen Kommune i tal Vejen Kommune er på mange måder en kommune i udvikling. Men samtidig står Vejen Kommune over for nogle udfordringer, som bunder i den generelle tendens med øget strømning fra land til by. Det er især de unge, der flytter væk, og ligesom i stort set resten af landet bliver der i Vejen Kommune færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre. Kommunens bosætningsindsats skal være med til at sikre, at der er den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne i kommunen har brug for. Samtidig er det et mål at tiltrække nye borgere for at styrke kommunens skattegrundlag og dermed fremtidssikre kommunens serviceydelser. Vejen Kommunes placering med over jobs (Kontur 2014) inden for en times kørsel betyder, at det gode hverdagsliv kan leves her, også selv om man ikke arbejder inden for kommunegrænsen. Der er indbyggere. Der er sket et lille fald i indbyggertal (-0,3 % fra 2009 til 2014). Der er arbejdspladser, hvoraf 75 % findes i den private sektor. Der er en lille fremgang i antallet af arbejdspladser (0,4% fra 2011 til 2013). Der er en høj etableringsrate inden for nye virksomheder. Landbrug udgør en tredjedel af virksomhederne i kommunen. Høj beskæftigelse (78 % af de årige). Næsten 40 % af kommunens beskæftigede borgere pendler ud af kommunen. En tredjedel af arbejdspladserne i kommunen varetages af indpendlere fra andre kommuner. 7

8 Helhedsorienteret planlægning Vejen Kommune ser sig selv som en del af en større helhed både regionalt og som en del af Trekantområdet. På samme måde ses kommunens byer, landdistrikter og det åbne land som dele, der understøtter og supplerer hinanden i et netværk. Land og by er hinandens forudsætninger, og Vejen Kommune vil sikre en balanceret udvikling gennem en helhedsorienteret planlægning. Byerne er drivkraften for Vejen Kommunes vækst og udvikling, og byernes attraktionsværdi er afgørende for kommunens mulighed for at tiltrække nye virksomheder og borgere og derved også for at skabe flere arbejdspladser. Vejen by er kommunens hovedby, og her findes det største udbud af privat og offentlig service. Kommunens øvrige byer og landdistrikter sikrer et varieret udbud af bosætningsmuligheder. Vi vil skabe rammerne for og understøtte det gode hverdagsliv i alle kommunens byer og landdistrikter, men alle byer skal ikke have de samme tilbud inden for kultur-, fritidsog handelsliv. I stedet skal vi udvikle den enkelte by med udgangspunkt i stedets særlige kvaliteter og muligheder gennem målrettede planlægningsindsatser, der er tilpasset den enkelte bys udviklingspotentialer. Bæredygtig udvikling For at skabe en bæredygtig udvikling fokuserer Vejen Kommune på et samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, kulturliv og fritidsaktører, uddannelsesinstitutioner og borgere. Der fokuseres samtidigt på samarbejde internt i kommunen, hvor de forskellige områders strategier, mål og fysiske projekter i højere grad skal udbredes og samtænkes. I denne planstrategi kommer dette til udtryk under hvert tema under overskriften planlægning på tværs. Her beskrives det kort, hvordan indsatser inden for ét tema understøtter indsatser inden for andre temaer. Konkret indarbejdes et bæredygtighedsværktøj i lokalplanlægningen for at sikre, at nye boligområder og byomdannelseområder udvikles bæredygtigt. På længere sigt vil bæredygtighedsværktøjet blive overført til kommunens øvrige planlægning. Lokal Agenda 21 Vejen Kommune skal i henhold til Planloven udarbejde en lokal Agenda 21 strategi, hvori der redegøres for kommunens strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Vejen Kommunes klimastrategi, klimatilpasningsplan og affaldsplan indeholder kommunens målsætninger og handlingsplaner inden for klima, energi og ressourcer. Disse strategier udgør sammen med planstrategien Vejen Kommunes lokale Agenda 21 strategi. 8

9 Visioner for Vejen Kommune Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Regionalt vil vi spille en aktiv rolle for uddannelse, infrastruktur og erhverv. Vi vil samarbejde med de øvrige kommuner om at skabe vækst i regionen. Lokalt vil vi udvikle os dynamisk med respekt for natur og bymiljøer. Vi vil tiltrække nye borgere og virksomheder, yde en brugervenlig service og skabe valgmuligheder for borgerne. 9

10 PLANLÆGNING PÅ TVÆRS Miljø- og klimahensyn skal indgå i erhvervsudviklingen. Vi vil især understøtte udviklingen af grøn industrisymbiose, hvor restproduktet fra én virksomhed genanvendes som input i en anden virksomheds produktionsproces. 10 Erhverv Med en unik beliggenhed og god infrastruktur er de erhvervsmæssige vilkår i Vejen Kommune blandt landets bedste. Ved lokalisering af nye virksomheder og erhvervsarealer skal der tages hensyn til omgivelserne, både miljømæssigt og visuelt. Derfor skal erhvervsarealer i umiddelbar tilknytning til motorveje og det øvrige overordnede vejnet primært forbeholdes transportintensive virksomheder. Bymidterne skal fastholdes som attraktive erhvervsområder for detailhandel, service- og kontorerhverv, og vi vil blandt andet omdanne udtjente erhvervsområder i byerne til nye attraktive byområder med blandede byfunktioner, boliger og erhverv. I det åbne land skal mulighederne for fortsat udvikling af eksisterende større virksomheder, herunder også landbrugsvirksomheder afdækkes. Planlægningen beror på konkrete vurderinger i forhold til naturmæssige hensyn og i tæt dialog med Naturstyrelsen. Vi arbejder målrettet på at tiltrække erhverv, der er beslægtede med allerede eksisterende erhverv, så som fødevareerhverv og transporterhverv, for at skabe en branchesynergi, der udnytter de kompetencer der findes lokalt. Nye erhvervsområder planlægges efter indefra og ud-princippet og placeres med udgangspunkt i den eksisterende erhvervsstruktur i nærheden af motorvejen, og i sammenhæng med kommunens større byer, Holsted, Brørup og Vejen. Derved vil nye erhvervsområder fremstå som en naturlig del af byernes udvikling. Der arbejdes på at udvikle et nyt erhvervsområde ved den østlige motorvejsafkørsel i Vejen, med fokus på transportvirksomheder, samt kreative erhverv og udviklingsvirksomheder. For at udnytte den unikke placering ved motorvejen er det vigtigt at sikre de bedst mulige adgangsforhold til denne. Derfor arbejdes der på at etablere nye ramper til og fra E20 i vestgående retning, samt nye adgangsveje fra rundkørslen til erhvervsområdet. Infrastrukturen har stor betydning for placeringen af transporttunge erhvervsvirksomheder og derfor vil vi i overensstemmelse med kommunens infrastrukturplan bl.a. forbedre kommunens rundkørsler, så de er dimensioneret til modulvogntog. Det vil vi Arbejde for et nyt erhvervsområde ved den østlige motorvejsafkørsel i Vejen. Arbejde for at etablere nye tilkørselsramper til og fra E20 i vestgående retning. Arbejde for fremtidig etablering af Hærvejsmotorvejen. Give mulighed for erhverv op til og med miljøklasse 6 i erhvervsområdet nord for Holsted. Skabe udviklingsmuligheder for eksisterende virksomheder i det åbne land. Sikre at kommunens infrastruktur er tilpasset store modulvogntog. I samarbejde med UdviklingVejen udarbejde Vækststrategi 2020.

11 Byudvikling og bosætning Byerne i Vejen Kommune danner rammen om det gode hverdagsliv. De større byer skal blive endnu bedre til at matche efterspørgslen fra borgerne ved at tilbyde et varieret byliv med mulighed for handel, kulturelle oplevelser og et aktivt liv. Byernes attraktionsværdi skal styrkes gennem byfornyelsesprojekter, og byerne skal tilpasses nutidens krav via byomdannelse af arealer, der har udtjent deres tidligere formål. Vejen Kommune vil arbejde for den positive oplevelse, og styrke fornemmelsen af, at byerne er hyggelige og trygge at være en del af. Samtidig vil vi sikre let adgang til bymidterne og butikkerne, ved hjælp af gode vej- og parkeringsforhold, skiltning, mm. Vi vil fortsat stille krav til bedre forhold i byernes permanente og midlertidige rum. Dette skal suppleres med en aktiv dialog og samarbejde omkring facaderenovering i bymidterne. Med projektet Vejen Rambla arbejdes der dertil på et mere sammenhængende handels- og uddannelsesstrøg, som kan bidrage positivt til livet i Vejen by. Her kan mange aktiviteter koncentreres omkring det forløb, der binder mange af byens naturlige mødesteder sammen fra Vejen Idrætscenter gennem Grønvangsparken og bymidten til Vejen Anlæg. Med en placering midt i det sydjyske er Vejen Kommune velegnet som pendlerkommune. Vi skal derfor gøre vores kommune endnu mere attraktiv for pendlerfamilierne, der sammen med børnefamilier udgør den største tilflyttergruppe. Det gør vi ved fortsat at arbejde for at skolevejen er sikker, at det overordnede vejnet er velfungerende samt ved at sætte rammen for det gode hverdags- og arbejdsliv. Hovedstinettet skal derfor forbindes, så det bliver et aktiv for borgerne. Det vil vi Udarbejde helhedsorienterede byanalyser for at skabe sammenhæng og synergi i den enkelte bys udvikling og muligheden for at arbejde mod et synligt fælles mål. Udforme en park- og byrumsstrategi som skal sætte overordnede mål for udviklingen af attraktive park- og byrum til at understøtte byen som rammen om det gode hverdagsliv. Udarbejde detailhandelsanalyser som kan bidrage til at tilpasse og nytænke byerne til nutidens udfordringer og behov. Udarbejde en ny udviklingsplan for Brørup. Styrke by- og handelslivet og oplevelsesværdien i Vejen by ved projektet Vejen Rambla, som er en tværgående fælles planlægning mellem erhvervsliv, uddannelses-, kultur- og fritidsinstitutioner. PLANLÆGNING PÅ TVÆRS Når vi planlægger for byudvikling eller nye boligområder, skal der tænkes helhedsorienteret. Blandt andet skal klima og miljø indtænkes for at reducere ressourceforbrug og sikre klimatilpasning i byerne. Planlægning for attraktive rekreative muligheder og gode rammer for fysisk aktivitet er en vigtig indsats for at fremme borgernes sundhed. Desuden skal et øget fokus på at forbedre byernes attraktionsværdi bidrage til at understøtte byernes handelsliv. 11

12 PLANLÆGNING PÅ TVÆRS Landdistriktsudviklingen skal tage udgangspunkt i hver enkelt by og steds identitet og understøtte bosætning og erhvervsudvikling. Landdistriktsudviklingen skal bygge på og tage hensyn til kvaliteterne i det åbne land. 12 Landdistrikterne Næsten halvdelen af kommunens borgere har valgt at bosætte sig i de rolige og smukke omgivelser uden for de fire største byer. De små og mindre byer i kommunen er attraktive, fordi de ligger skønt i landskabet, de kan tilbyde et godt foreningsliv og samtidig er de billige at bo i. Landdistriktsudvikling handler om livet på landet, hvor trivsel og det gode hverdagsliv fortsat skal sikres, til trods for en øget urbanisering og den demografisk udvikling. Det skal fortsat være godt at bo og drive virksomhed, og Vejen Kommune vil fortsat arbejde for gode rammebetingelser for bosætning og erhverv i landdistrikterne. Udviklingen i de forskellige lokalsamfund er ikke ens. I nogle områder stiger befolkningstallet, mens det falder andre steder. Fremover må være opmærksomhed på, at landsbyerne i kommunen har forskellige udviklingspotentialer, og at de derfor skal behandles forskelligt. Vi må erkende, at det ikke er realistisk at skabe vækst alle steder. Derfor må planlægningen tilpasses det enkelte områdes situation, så planlægning i lokalområderne baseres på realistiske forventninger. Her er det vigtigt at pointere, at der stadig kan ske en kvalitativ udvikling i de lokalområder, hvor vækst i traditionel, kvantitativ forstand ikke er mulig. Her vil trivsel, kvalitet og det gode hverdagsliv i stedet være nøgleord. En kortlægning af de enkelte byers kvaliteter og udviklingsmuligheder vil ligge til grund for en prioritering af, hvor Vejen Kommune vil understøtte vækst i traditionel forstand, og i hvilke områder udviklingen skal være af mere kvalitativ karakter. Vejen Kommune vil understøtte udviklingen i lokalsamfundene ved at have fokus på at understøtte den lokale selvudvikling med udgangspunkt i de lokale styrker og ressourcer. I nærmiljøerne skal der være plads til forskellighed og mulighed for lokal indflydelse og inddragelse. Vejen Kommune ser det desuden som en vigtig opgave at understøtte de lokale initiativer for at medvirke til at fastholde bæredygtige lokalsamfund. Der skal også arbejdes med at styrke netværket mellem byerne. Vi vil understøtte, at borgere deltager i aktiviteter på tværs af de gamle sognegrænser ved fortsat at formidle kommunens forenings- og fritidstilbud via blandt andet FritidsVejen.dk, som er Vejen Kommunes online foreningsog fritidsportal. Det vil vi Udarbejde helhedsorienterede analyser, som kortlægger det enkelte lokalområdes kvaliteter og udviklingsmuligheder, og som kan ligge til grund for en dialog og videreudvikling af lokalområdernes udviklingsplaner. Skabe rammer for lokal selvudvikling blandt andet gennem arbejdet i kommunens nye landdistriktsudvalg.

13 Det åbne land Det åbne land rummer mange kvaliteter og værdier, der er med til at danne rammen for, at borgerne og erhvervslivet trives i kommunen. Der efterspørges arealer til mange forskellige formål, bl.a. landbrugsbyggeri, erhvervsarealer, boliger, veje, naturstier, cykelstier, naturgenopretning, skovrejsning, vindmøller, grusgrave, mountainbikeruter, fodboldgolf m.m. Afvejningen af interesserne i det åbne land, i forhold til benyttelse og beskyttelse af landskabet og naturen, skal ske på baggrund af en landskabsanalyse af hele kommunen. Derved kan der tages hensyn til naturen og landbruget såvel som øvrige virksomheders udviklingsmuligheder. Der er behov for at vurdere, hvilke kvaliteter og muligheder det åbne land rummer, så natur- og landskabshensyn kan kombineres med en ambitiøs vision for erhvervsudvikling og en mulighed for at etablere attraktive boligområder med gode rekreative tilbud. Især for landbruget, der står midt i store strukturændringer, er der behov for et særligt fokus på mulighederne i det åbne land, så eventuelle interessekonflikter kan håndteres i opløbet. En landskabsanalyse vil kunne bidrage til at der skabes en større investeringssikkerhed for landbruget, hvilket er en af forudsætningerne for at udvikle et mere bæredygtigt landbrug. Landbruget er den største naturforvalter i Vejen Kommune og har indvirkning på både natur, vådområder, grundvand, naboer og nærmiljø. Vejen kommune vil desuden være opmærksomme på at udnytte de muligheder der opstår for forbedring af rekreative værdier i det åbne land, i dialog med lokale interessenter og lodsejere. Samtidig lægges der vægt på at sikre en god tilgængelighed til attraktioner og aktiviteter i det åbne land for alle borgere. Det vil vi Færdiggøre landskabsanalysen for hele kommunen, der skal danne baggrund for en revision af temaerne for Det åbne land i kommuneplanen. Landskabsanalysen omfatter en kortlægning og vurdering af de enkelte landskabskarakterområder, ud fra geologi, kulturhistorie, nuværende anvendelse, samspil, oplevelser m.m. Udarbejde et Grønt danmarkskort der skal sikre at værdifulde naturområder bindes sammen, så vilde dyr og planter kan brede sig. PLANLÆGNING PÅ TVÆRS Planlægning i det åbne land skal sikre gode rammer for erhverv, bosætning og turisme og skal ske på en måde, hvor der skabes balance mellem benyttelse og beskyttelse. 13

14 Sundhed og læring PLANLÆGNING PÅ TVÆRS Sundhed og læring indtænkes i projekter, der handler om udvikling af byer, landdistrikter og det åbne land. Den fysiske planlægning skal understøtte indsatser beskrevet i Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid, særligt med henblik på at skabe gode rammer for fysisk aktivitet. Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse. Vejen Kommune vil gennem den fysiske planlægning medvirke til at øge både den fysiske og mentale sundhed i befolkningen. Byens rum og naturens grønne omgivelser kan inspirere til bevægelse, samvær, leg, ro, læring og fordybelse i hverdagen for borgere i alle aldre og med forskellige behov. Det skal blandt andet ske ved at sikre borgernes adgang til rekreative områder, natur- og kulturværdier ved hjælp af en sammenhængende grøn infrastruktur af gang- og cykelstier. I landdistriktet skal der skabes sammenhæng mellem småbyerne via stier, rundture omkring byerne, forbindelser til oplevelsessteder i det åbne land og forbindelser fra den lille by til den nærmeste større by. De fysiske rammer skal understøtte den ny skolereforms fokus på bevægelse og læring uden for klasseværelset. Både i byerne og i det åbne land vil vi skabe læringsrum, som inviterer og inspirerer til læring og bevægelse, og som er tilgængelige for skoler og dagsinstitutioner. I Vejen arbejdes der på at skabe et sammenhængende forløb, der binder uddannelsesinstitutioner, kultur- og idrætsaktører sammen, og som skal udgøre de fysiske rammer for et spirende samarbejde mellem mange af byens uddannelsesinstitutioner og Vejen Idrætscenter. Læring og viden om kommunen og lokalområdets identitet og historie skal kunne hentes i byrummet og i naturen. Formidling af historier om lokalsamfundet og kommunen, der kan pirre brugernes nysgerrighed, kan tænkes ind i udformningen og indretning af det fysiske miljø. Det vil vi Arbejde helhedsorienteret for at sikre, at læring og sundhed indtænkes i den fysiske planlægning i byerne og i det åbne land. Udvikle et idé-katalog med prioriteringer og anbefalinger, som kan bidrage til at skabe sammenhængende, lettilgængelig adgang til grønne områder for alle borgere, målrettede udbud af faciliteter til fysisk aktivitet i forbindelse nye boligområder og fremtidig byplanlægning, samt til eksisterende byområder i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Udarbejde et samlet stikort til brug for planlægning og formidling. 14

15 Klima, energi og ressourcer Vejen Kommune er meget bevidste om de klimatiske udfordringer som verden står overfor i dag, og derfor vil vi reducere anvendelsen af fossile brændsler, forøge andelen af vedvarende energi og reducere energiforbruget i kommunens egen drift såvel som i virksomheder og private hjem. Vi vil gå forrest og inspirere til at bygge bæredygtigt. Ved nybyggeri, ombygning og renovering af eksisterende byggeri skal der fokuseres på at anvende miljørigtige materialer, mindske energiforbruget og sikre et godt indeklima. Og der skal være plads til at eksperimentere med nye og alternative energiformer. I byudvikling arbejdes der med, hvordan vand og biodiversitet kan anvendes som ressource. Som del af lokal anvendelse af regnvand (LAR) kan vand ses som en rekreativ ressource, og en styrkelse af biodiversiteten kan både bidrage til forbedret naturoplevelse og til klimasikring. Ekstreme vejrsituationer omfatter hyppigere hændelser med kraftig nedbør og kraftige vindstød. Den fysiske planlægning i Vejen Kommune skal derfor også tænke i nedbørsog stormsikring. Betydning af læbælter, bevarelse af skovarealer, bygningers fysiske placeringer i landskabet mv. skal tænkes ind i planlægningen af nye by- og boligområder og i landdistriktsudviklingen. Vejen Kommune tager også ressource- og miljøproblematikken alvorligt. Der er derfor udarbejdet en affaldsplan, der bygger på en vision om, at borgere, virksomheder og kommune skal håndtere affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald og udelukkende se det som ressource. Vejen Kommune understøtter grøn industrisymbiose, der er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource hos en anden virksomhed. Grøn industrisymbiose kan fremme ressourceeffektivitet og genanvendelse samtidig med at virksomhederne opnår både miljømæssige og økonomiske fordele. Det vil vi Planlægge for en bæredygtig udvikling og tilpasning af by- og boligområder Samle de bedste eksempler på hvordan vand og biodiversitet kan anvendes som ressourcer i byplanlægning, byggemodning og anlægsprojekter. Udvikle lokale principper for, hvordan Vejen Kommune, i samarbejde med Vejen Forsyning og ved hjælp af borger- og interessentinvolvering, omdanner eksisterende og kommende by- og boligområder til at være mere bæredygtige. Ved placering af nye virksomheder vil muligheden for at fremme grønne industrisymbioser spille en rolle. Arbejde med strategisk energiplanlægning for at sikre en bæredygtig engergiforsyning i fremtiden og en høj forsyningssikkerhed. Udbrede kendskabet til klimaproblematikkerne og til den enkelte borgers og virksomheds muligheder for selv at reducere energiforbruget og lave klimatilpasninger, gennem implementering af klimastrategiens handlingsplaner, samt møder med lokalråd, skoler og virksomheder. PLANLÆGNING PÅ TVÆRS Klima, miljø og ressourcer skal indgå som parametrer i planlægningen, uanset om vi planlægger for erhverv, boligområder, bymidter eller natur i det åbne land. 15

16

17 Metropol på vej Trekantområdets Planstrategi 2015

18 Trekantområdet er en metropol på vej. Du kan kende os på virkelysten og på, at her er kort fra tanke til handling. I flere hundrede år har vi været landets trafikale knudepunkt og produktionscentrum. Det agter vi også at være i fremtiden med adgang til en halv million arbejdspladser og en infrastruktur, hvor mennesker og varer mødes fra alle fire verdenshjørner. Trekantområdet er Danmarks industriregion, nu og i fremtiden. Vi går forrest, når den 3. industrielle revolution for alvor skal styrkes i Danmark: Først kom fabrikkerne og røgen fra de store fabriksskorstene. Så kom automatiseringen. Og nu står vi overfor den bæredygtige og designbaserede produktion. Hos os er produktion ikke blot et spørgsmål om fysisk transformation af materialer. Produktion er vækst og udvikling, og værdikæden starter hos os med viden og design. Trekantområdet forbinder dig med alting. Vores centrale beliggenhed har altid gjort os til knudepunktet i Danmarks infrastruktur. I dag er Trekantområdets byer knyttet sammen i et netværk, en moderne metropol. To timer til Hamborg, to timer til København. Job, natur og oplevelser lige uden for døren. Et knudepunkt, hvor vi i fremtiden rummer et moderne og fuldt udbygget kollektivt transportsystem, internationale flyforbindelser, effektive motorveje og moderne trafikterminaler, hvor nærbane, bus, bil og nationale og internationale togforbindelser mødes. Trekantområdet står aldrig stille. Vi har altid troet på, at vækst og udvikling skabes bedst af mennesker, der tager ansvar for tingene og hinanden. Derfor er der også i dag kort fra tanke til handling. Vi prioriterer innovationen og ideerne i både erhvervsliv, kultur og politik. Og vi udvikler hele tiden vores virksomheder, infrastruktur og kulturliv med ambitionen om ikke blot at følge med tiden; vi skaber den selv. 18

19 Forord Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Efter en årrække med lavkonjunktur vil Trekantområdet lede det spirende økonomiske opsving ved at udnytte de unikke muligheder vores historie, beliggenhed og styrkepositioner giver os. Derfor præsenterer denne planstrategi en række indsatser, der sammen med de øvrige fælles tiltag i området, skal være med til at skabe robust og langvarig vækst i Trekantområdet. Planstrategien bygger videre på den fælles vækststrategi, der blev vedtaget i 2013, og den efterfølgende strategiske handlingsplan. Det er nu fjerde gang, der laves en fælles planstrategi for Trekantområdet. Det understreger det stærke commitment, der er til fællesskabet samt den vedvarende politiske vilje til at handle samlet. Vi vil sammen skabe ny vækst og udvikling i Trekantområdet i tæt samarbejde mellem kommunerne og sammen med erhvervslivet, uddannelsesverdenen, organisationerne og borgerne. Det er besluttet at foretage en delvis revision af den gældende kommuneplan for Trekantområdet ud fra de temaer, der fremgår af denne planstrategi under overskrifterne Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum og Kulturmetropolen. Disse er suppleret til sidst i planstrategien med mere specifikke emner. Ib Kristensen Borgmester, Billund Jacob Bjerregaard Borgmester, Fredericia Jørn Pedersen Borgmester, Kolding Steen Dahlstrøm Borgmester, Middelfart Egon Fræhr Borgmester, Vejen Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle 19

20 Et tæt samarbejde... Trekantområdet er bygget på et stærkt fundament: En central beliggenhed, der gør os til et vigtigt trafikalt knudepunkt, en stærk tradition for politisk samarbejde samt stor vilje til vækst og erhvervsudvikling. Trekantområdet har en stærk industriel tradition og flere industriarbejdspladser end København, Århus og Odense tilsammen. Samtidig er iværksætterkulturen i området en af landets stærkeste, og der er skabt spændende design- og innovationsmiljøer. Alt sammen faktorer, der har været med til at give Trekantområdet et stærkt brand som et af landets vigtigste vækstcentre. Helt berettiget. Vi har i perioder haft de højeste vækstrater i landet og har altid været blandt de tre stærkeste centre. Men at vi klarer os godt, må ikke blive en sovepude. Trods det stærke fundament står Trekantområdets seks kommuner overfor en række fælles udfordringer, vi bliver nødt til at handle på, hvis vi også fremover skal kunne leve op til titlen som det vigtigste vækstcenter vest for Storebælt. Siden den globale lavkonjunktur satte ind i 2008 har Trekantområdet oplevet markant lavere vækstrater end vi har været vant til. Det samme har mange andre byer. Men vi har tabt terræn til Århus og København i kampen om tilflyttere, kvalificeret arbejdskraft og velstand. Hvor vores stærke produktionserhverv og dygtige faglærte arbejdskraft tidligere var nok til at sikre investeringer og job, må vi nu til at tænke anderledes. For selv om produktionserhvervene også i fremtiden er vigtige aktiver, vil de nye vækstdrivere iværksætteri, innovation, internationalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft være af stor betydning for et områdes vækst og udvikling. Vi skal ikke alene tiltrække og fastholde højtuddannede borgere. Vi skal også løfte det generelle uddannelsesniveau ved at opkvalificere vores lavest uddannede borgere. Vi skal udnytte vores centrale beliggenhed med gode forbindelser til hele verden til at øge vores internationale samspil og samarbejder. Vores erhvervsliv skal derfor i endnu højere grad omstille sig til de nye globale konkurrencevilkår. Og vi skal fremme samarbejdet mellem virksomheder, kommunen og det omkringliggende samfund. Samarbejde skaber endnu bedre betingelser for innovation og entreprenørskab, der er vigtige faktorer til at sikre højere produktivitet, værdiskabelse og omstillingsparathed. I Trekantområdet har vi en lang tradition for at tænke anderledes og for at omsætte tanker til handling. Egenskaber, vi får brug for i konkurrencen om at udnytte områdets styrker og skabe fremtidig vækst. Men vi får også brug for et endnu stærkere sammenhold og et øget samarbejde. Aktuel dansk og international forskning peger samstemmende på, at fremtidens vækst i endnu højere grad vil blive koncentreret i storbyer og i byregioner. Det er derfor afgørende for de fremtidige vækstmuligheder, at Trekantområdet i højere grad fungerer som en sammenhængende byregion. Forskningen konkluderer også, at byer og byregioner kan differentiere sig og styrke konkurrenceevnen i forhold til andre byer/byregioner gennem stærk politisk ledelse, en samlet strategisk retning og forpligtende samarbejder samt gennem større, langsigtede og vedvarende satsninger indenfor primært erhvervsudvikling, uddannelse og byudvikling. I Trekantområdet står vi derfor sammen om at skabe en fælles fremtid bygget på visionen om at skabe fremtidens metropol - en mangfoldig metropol, hvor både mennesker og virksomheder vokser. Vores metropol er ikke en traditionel storby, men en åben grøn storby bestående af seks bycentre. En metropol, der er grundlagt på tre strategiske fortællinger - at vi i Trekantområdet er Danmarks produktionscentrum, Danmarks entreprenante centrum og samtidig er en Kulturmetropol i sin vorden. 20

21 ...med stærke visioner Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Vi er en dynamisk og innovativ byregion, der på grundlag af et tæt samarbejde om vækst og erhvervsudvikling står stærkt både nationalt og internationalt. Vi er Danmarks entreprenante centrum præget af landets stærkeste iværksætterkultur samt innovative kommuner, uddannelsessteder og virksomheder. Vi er Danmarksmestre i samarbejde. Både mellem de seks kommuner og mellem virksomhederne men specielt på tværs af skellet mellem den offentlige og den private sektor mellem kommuner, virksomheder, uddannelse og forskning, organisationer og borgere. Trekantområdet er den åbne, grønne storby med en mangfoldighed af tilbud indenfor kultur og idræt, natur og byliv, arbejde og uddannelse. Trekantområdet er Danmarks internationale region med et globalt udsyn og et omfattende samarbejde med udenlandske virksomheder, medarbejdere, regioner og byer. 21

22 Hver for sig er vi stærke... Billund Billund er Børnenes Hovedstad. Her er fokus på at udvikle kreativitet gennem leg og læring og på at den nyeste viden skal afspejles i samfundet, så borgere, besøgende og iværksættere bliver motiverede til at arbejde med fremtidens udfordringer. Som hjemsted for en international lufthavn og en af landets største turistattraktioner, er videreudvikling af områdets internationale turistdestination også i centrum. Billund Kommune arbejder desuden med at skabe bedre sammenhæng mellem by og land for at styrke netværk og mobilitet. Fredericia Fredericia er med sin historie, centrale beliggenhed og status som spændende erhvervsby ikke til at komme udenom. Det er her, det danske motorvejsnet mødes, ligesom Fredericia huser landets største industrihavn. Kommunen er desuden hjemsted for Danmarks eneste musicalakademi, storslået natur, et af landets største erhvervsudviklingsprojekter og store internationale virksomheder som Shell, Carlsberg og DONG Energy. Der er også ambitioner om at bygge en kanalby med op mod arbejdspladser og boliger lige ud til Lillebælt. Kolding Kolding er Trekantområdets universitetsby. Det nyåbnede campusområde i midtbyen er samlingssted for en række af byens mange videregående uddannelser, hvilket er med til at styrke studielivet og byens rolle som studieby endnu mere i fremtiden. Kolding huser også Designskolen, og netop design er et bærende element i byens image og udvikling. Under visionen Vi designer livet vil Kolding styrke kommunens kvaliteter inden for især iværksætteri, social udvikling og uddannelse. 22

23 ...sammen er vi én unik byregion Middelfart Middelfart er en populær kommune at bosætte sig i for både virksomheder og private. Byen tilbyder det bedste af den fynske natur - uden at gå på kompromis med infrastruktur og vækst. Middelfart har således Syddanmarks laveste ledighed og adgang til over job indenfor en times kørsel. Kommunen har vundet priser for sine klimavenlige samarbejdsprojekter mellem det offentlige og private, hvilket er med til at underbygge kommunens vision om, at det er sammen, vi bygger broer til fremtiden. Vejen Vejen har en stolt tradition for at skabe gode rammer for erhvervslivet og er karakteriseret ved initiativrigdom og virkelyst på mange planer. Vejen er et naturligt centrum for fødevareproduktion i Danmark, idet halvdelen af virksomhederne er beskæftiget indenfor denne branche. Vejen udgør et strategisk kryds på flere måder. Konkret i forhold til den centrale beliggenhed og gode infrastruktur. Og i mere symbolsk forstand, når det kommer til at skabe synergi og dele viden på tværs af brancher, Vejen er stærke på. Vejle Jellingstenene vidner om, at den danske nation blev født og skabt i Vejle. Kommunens helt unikke historie kombineret med en smuk natur og fremragende trafikforbindelser danner tilsammen de perfekte rammer for landets næststørste konferenceby og 5. største shoppingby. Vejle er stærk på produktion og viden. Kommunen er hjemsted for nogle af Danmarks største innovations- og udviklingsmiljøer. Her er der både vilje til og tradition for frugtbare samarbejder mellem det offentlige og det private erhvervsliv. 23

24 TREKANTOMRÅDET ER UDPEGET SOM STORBYREGION Kilde: Landsplanredegørelse Miljøministeriet. Metropol på vej Siden begyndelsen af 1960 erne har der været tænkt tanker om en stærk storby - lige i hjertet af Danmark. De seneste år er dialogen og båndene blevet endnu tættere. Knyttet sammen af en fælles vision, en ny fælles vækststrategi og en strategisk handleplan, der til sammen skal skabe endnu flere job og yderligere fremme foretagsomheden. Ambitionen er ikke at ensrette Trekantområdets seks kommuner. Vi vil samarbejde på de områder, hvor det gør os alle sammen stærkere og bedre rustede til fremtiden. Byer over indbyggere Byer over indbyggere Byer over indbyggere Byer over indbyggere Storbyregioner Lufthavne Større godstransportcentre Vigtige transportruter Hovedstadsområdet Småbyregioner Trekantområdet er allerede godt på vej til at blive ét funktionelt byområde et område, som indbyggerne opfatter som deres naturlige nærområde, som de frit bevæger sig i for at arbejde, shoppe, bruge kulturtilbud eller besøge venner. Faktisk matcher vores kultur- og fritidstilbud mulighederne i mange af verdens metropoler. At Trekantområdet i stigende grad er at betragte som én byregion ses også i Landplansredegørelsen fra Redegørelsen udpeger for første gang Trekantområdet som én af fem danske storbyregioner på linje med Hovedstaden, Aarhus, Odense og Aalborg. Blandt storbyregionerne er Trekantområdet Danmarks tredjestørste målt på indbyggertal. 24

25 TREKANTOMRÅDET TILTRÆKKER ARBEJDSKRAFT FRA HELE LANDET Et stærkt arbejdsmarked med stigende integration Et af kendetegnene ved en storbyregion er, at den tiltrækker arbejdskraft fra et stort opland. Det gør sig i høj grad gældende for Trekantområdet. Takket være vores stærke erhvervsliv, har vi arbejdskraft fra det meste af Danmark. Der er langt flere indbyggere fra andre kommuner, der pendler til Trekantområdet end omvendt. Det gælder især indbyggerne i Østjylland, Fyn og Sydjylland. Faktisk er det kun Hovedstaden og enkelte kommuner i Midt-/Vestjylland, som Trekantområdet ikke har pendlingsoverskud til. Men Trekantområdets egne borgere er også ivrige pendlere inden for Trekantområdet. Over de seneste 20 år har pendlingen mellem byerne i Trekantområdet været i hastig vækst. Det betyder, at Trekantområdet er blevet mere og mere integreret, og i dag er vi er ét samlet arbejdsmarkedsopland. Pendlingsbalancen mellem Trekantområdet og landets øvrige kommuner. Pendlingstal fra Kilde: Danmarks Statistik Over til til til til til til til til til til til TREKANTOMRÅDET ER ET SAMLET ARBEJDSMARKEDSOPLAND - OG FLERE PENDLER INTERNT Andel beskæftigede (%), der pendler internt i Trekantområdet. Kilde: Danmarks Statistik

26 Trekantområdet har den største industriintensitet blandt landets største byer. Trekantområdet har adgang til flest industriarbejdspladser inden for pendlingsafstand i Danmark. Værdien af produktionen i Trekantområdet (BNP) er den største i Danmark uden for Hovedstaden. Trekantområdet har flere industriarbejdspladser end København, Aarhus og Odense tilsammen. Industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet. Fiberline i MIddelfart er en innovativ producent af kompositprofiler. 26

27 Danmarks produktionscentrum Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion - en position, der blev grundlagt allerede i midten af 1800-tallet i røgen fra Fredericias jernstøberier. En tid, hvor bomuldsspinderierne gav Vejle tilnavnet Danmarks Manchester, mens mange af borgerne i Kolding, Vejen og Grindsted tjente til føden på Magarinefabrikken Alfa, De Danske Mejeriers Maskinfabrik eller en af de andre førende fabrikker inden for fødevareindustrien. I dag er industrien stadig en stærk driver i Trekantområdet. Vi har flere industriarbejdspladser end landets tre største byer tilsammen. Og det stærke udgangspunkt understøttes af vores gunstige beliggenhed midt i landet, og en infrastruktur, der gør os til Danmarks knudepunkt. Vi har en urokkelig tro på, at industrien også i fremtiden har en vigtig rolle at spille. Hvis den forstår at forny sig. Og det gør den i Trekantområdet. Trekantområdet er nemlig ikke blot ts produktionscentrum. Vi er også landets entreprenante centrum. Faktisk er innovation og entreprenørskab en del af Trekantområdets DNA. Det er områdets mange virkelystne og iderige entreprenører, der gennem de sidste hundrede år har skabt fundamentet til, at vi i dag er et af landets førende vækstcentre. Samtidig er vi frontløbere inden for design med markante uddannelser, væksthuse og netværk for forretningsudvikling. Design handler netop om at tænke funktionalitet ind i alle produkter og processer, for at få mere konkurrencedygtige produkter, og for at kunne arbejde mere smart og effektivt. Denne særlige kombination af kompetencer gør, at vi i Trekantområdet er i gang med at forme fremtidens produktionscentrum. Her handler produktion ikke kun om produkter, men i langt højere grad om at udvikle industrielle koncepter i verdensklasse. Vores virksomheder klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder i landet. Mange er specialister inden for et af de traditionelle industrierhverv. Men de er også specialister i udvikling. 27

28 Danmarks bedste rammer for vækst Kommunerne i Trekantområdet er helt i top, når det kommer til at skabe et godt erhvervsklima. Det viser Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima, DI s Lokalt Erhvervsklima Her ligger fire af Trekantområdets kommuner i top ti. I Trekantområdet findes en række store internationale koncerner som Lego, Arla og Carlsberg. Men her gror også en underskov af mindre firmaer, der er verdensførende på netop deres felt. Sammen udgør de det mest produktive erhvervsliv uden for København. Et erhvervsliv, der også er i vækst. I 2013 havde Trekantområdet omkring 100 Gazellevirksomheder - dvs. virksomheder, der som minimum har fordoblet omsætningen over en fire-årig periode. En meget høj andel af områdets Gazelle-virksomheder er inden for fremstillingserhvervene. Trekantområdets historie og centrale beliggenhed gør nemlig, at vi har en særlig stærk tradition inden for en række af de traditionelle industrierhverv - herunder især byggematerialer, plast, stål, fødevarer, mode & beklædning, transport & logistik og energi & forsyning. Trekantområdet har mere end dobbelt så mange produktionsarbejdspladser per indbygger som Hovedstaden, Aarhus og Odense. Ja, faktisk flere produktionsarbejdspladser end de tre byer tilsammen. Netop produktionsarbejdspladser blev hårdt ramt under den økonomiske krise. Det er en del af forklaringen på, at Trekantområdet siden 2008 har tabt terræn til de andre storbyregioner i forhold til udviklingen i antal arbejdspladser. Det er dog lykkedes at bremse nedgangen de seneste år. Det kræver stadig en del arbejde at genvinde den tabte styrke. Industrien skal revitaliseres med fokus på nye bæredygtige forretningsmodeller, der kan styrke Trekantområdets konkurrenceevne og position som Danmarks produktionscentrum. TREKANTOMRÅDET ER ET AF LANDETS FØRENDE ERHVERVSOMRÅDER Blandt landets pendlingsoplande har Trekantområdet det højeste BNP pr. indbygger uden for hovedstaden. Pendlingsoplandene stammer fra Landsplanredegørelsen BNP i danske kroner. Kilde: Danmarks Statistik. Hovedstadsområdet Trekantområdet* Esbjerg-området Herning/Holstebro/Viborg Stor-Aarhus Stor-Aalborg Fyn (ekskl. Middelfart) * Trekantområdets pendlingsopland indeholder de seks kommuner samt Hedensted og Haderslev. 28

29 Det vil vi KRISEN RAMTE HÅRDT I TREKANTOMRÅDET Efter et stort fald fra 2008, har antallet af arbejdspladser stabiliseret sig i landets største byer. På grafen ses udviklingen i beskæftigelse (indekstal) Kilde: Danmarks Statistik Aarhus Hovedstaden Aalborg Hele landet Odense Trekantområdet Syddanmark Trekantområdet skal tilbyde erhvervslivet optimale rammer for udvikling og vækst. Det gælder både etablering og tiltrækning af nye virksomheder og udvikling af eksisterende virksomheder. Det indebærer, at vi skal støtte iværksættere, både i etablerings- og vækstfasen understøtte klyngeudvikling og strategiske partnerskaber medvirke til at sikre adgang til kompetent arbejdskraft medvirke til at sikre adgang til kapital understøtte professionalisering, leder- og talentudvikling understøtte og fremme innovation og entreprenørskab understøtte internationalisering og fremme eksport tiltrække nye virksomheder med vækstpotentiale Fælles indsatser Afgiftsfri zone er en fælles ambition om: Dækningsafgiften for virksomheder aftrappes i løbet af en årrække Byggesagsgebyrer for erhvervslivet aftrappes i samme tidsrum Bedre servicering af erhvervslivet Bedre, hurtigere og mere smidig myndighedssagsbehandling Best practice indenfor byggesager, miljø, brandteknik og lokalplaner Industri 21 er stærke satsninger på tværs af kommunerne: Industriel ledelse og strategi Adgang til faglært arbejdskraft Automation og procesoptimering Innovation og adgang til videninstitutioner Internationalisering Trekantområdet skal tilbyde den bedst mulige erhvervsservice og erhvervsudvikling. De fremtidige erhvervsfremmeindsatser skal derfor organiseres på en sådan måde, at der opnås en optimal balance mellem de enkelte kommuners indsatser og de fælles indsatser i Trekantområdet. Integreret erhvervsservice Stærkt samarbejde mellem kommunerne om erhvervsservice: Tæt kontakt til virksomhederne baseret på lokalt kendskab Fælles, specialiserede indsatser overfor bl.a. produktionsvirksomheder 29

30 Kompetencer, kreativitet og talent Syddansk Syddansk Universitet Universitet åbnede åbnede i august 2014 nyt i august campus 2014 i Trekantområdet. nyt campus i Byggeriet Trekantområdet. er Danmarks Byggeriet første er lavenergi-universitet. Danmarks første lavenergiuniversitet. 30 Stærke kompetencer er en afgørende forudsætning for, at Trekantområdet i dag er Danmarks produktionscentrum. Vi har en ihærdig og velkvalificeret faglært arbejdsstyrke, der har bidraget til at udvikle Trekantområdet til et af landets absolut førende industrielle kraftcentre. Men produktionen i Danmark er under kraftig forandring. Nye globale konkurrencevilkår betyder, at danske produktionsvirksomheder i stigende grad skal konkurrere på at være hurtigere, dygtigere og mere fleksible. Innovation og udvikling af nye forretningsmodeller er nøgleord sammen med en kompetent arbejdskraft, der er gearet til at producere høj kvalitet i omskiftelige omgivelser. Det handler kort sagt om at indbygge tilstrækkelig merværdi i produkterne, så de forbliver attraktive på det globale marked. Det stiller krav om stærkere kompetencer på alle niveauer. Grundstammen i produktionserhvervene vil fortsat være den faglærte arbejdskraft, der ikke mindst skal rustes til at håndtere ny teknologi og indgå i nye samarbejdsrelationer. Samtidig vil der i stigende grad blive behov for mere specialiseret og højtuddannet arbejdskraft. Trekantområdet står ikke kun stærkt, når det handler om den faglærte arbejdsstyrke. Design og kreativitet er klare styrkepositioner, der skal styrkes yderligere. Kreativitet er en central kompetence, som det er vigtigt at udvikle gennem leg og læring i daginstitutioner og skoler. Samtidig har Trekantområdets markante uddannelser på designområdet en vigtig rolle i forhold til at udvikle og fremme designprocesser og kundecentreret forretningsudvikling i erhvervslivet. Trekantområdet har en bred palet af erhvervsfaglige uddannelser. Udfordringen er dog, at der på landsplan er stigende problemer med at tiltrække tilstrækkeligt mange dygtige studerende til disse uddannelser. I et tæt samspil med erhvervsliv og kommuner er der derfor brug for indsatser, der øger erhvervsuddannelsernes attraktivitet og synliggør produktion og industri som en spændende karrierevej. Der ligger samtidig en udfordring i at sikre, at områdets relativt store gruppe af ufaglærte forbliver attraktive overfor erhvervslivet. Det stiller krav om et tæt samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om løbende opkvalificering, der matcher erhvervslivets behov. Trekantområdet har i dag et væsentligt mindre udbud af videregående uddannelser end landets øvrige storbyregioner. Det gælder i særdeleshed de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, der i særlig grad er efterspurgte i produktionserhvervene. Der er derfor behov for en dobbelt indsats, hvor de videregående uddannelser skal styrkes og udvikles, samtidig med at der gøres en aktiv indsats for at tiltrække danske og internationale specialister og højtuddannede talenter.

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Fredericia Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet Byrådet i Vejle Kommune har på sit møde den 19. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

PLANSTRATEGI 2011 TREKANTOMRÅDET OG KOLDING KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2011 TREKANTOMRÅDET OG KOLDING KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 TREKANTOMRÅDET OG KOLDING KOMMUNE HVAD ER EN PLANSTRATEGI? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode - det vil sige inden udgangen af 2011 - offentliggøre en

Læs mere

Hovedstruktur & retningslinjer

Hovedstruktur & retningslinjer KOMMUNEPLAN 2013 2025 For trekantområdet Hovedstruktur & retningslinjer Titel: Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet hovedstruktur og retningslinjer Udarbejdet af: Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding,

Læs mere

Planstrategi For trekantområdet Danmark 2007

Planstrategi For trekantområdet Danmark 2007 Planstrategi For trekantområdet Danmark 2007 Smagsprøver fra fremtiden Planstrategi For trekantområdet Danmark 2007 Indhold Forord - 4 Vision for det gode liv i Trekantområdet - 6 Tværgående indsatsområder

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode

Læs mere

Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune

Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode - det vil sige inden udgangen af 2011 - offentliggøre

Læs mere

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011 Trekantområdet Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode - det vil sige inden

Læs mere

PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 2011 TREKANTOMRÅDET OG FREDERICIA KOMMUNE

PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 2011 TREKANTOMRÅDET OG FREDERICIA KOMMUNE PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 2011 TREKANTOMRÅDET OG FREDERICIA KOMMUNE HVAD ER EN PLANSTRATEGI? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode - det vil sige inden udgangen af 2011

Læs mere

Orientering om offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2013-2025. Byrådet har den 26. juni 2013 besluttet at offentliggøre forslag til Kommuneplan

Orientering om offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2013-2025. Byrådet har den 26. juni 2013 besluttet at offentliggøre forslag til Kommuneplan Orientering By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Orientering om offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2013-2025 Byrådet har

Læs mere

Klima 38 Hidtidig planlægning 40 Miljøvurdering 43

Klima 38 Hidtidig planlægning 40 Miljøvurdering 43 Indholdsfortegnelse Planstrategi 2015 4 Introduktion 5 Indledning 6 Hvad er en planstrategi? 7 Borgerinddragelse i planlægningen 8 Tendenser 10 Udfordringer 11 Potentialer 14 Udviklingstemaer 17 Erhverv

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012. Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser

KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012. Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012 Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser Indhold VISION 2025...4 Nyborg i en globaliseret verden...6 Nyborg by - hovedbyen på Østfyn...8 Forside: Nyborg Slot Udarbejdet af Nyborg

Læs mere

Kommentarer, idéer mv.

Kommentarer, idéer mv. Kommentarer, idéer mv. Svendborg Kommune har nu den første planstrategi for den nye kommune klar. Strategi Svendborg 2008 er Byrådets bud på, hvordan vi på bæredygtig vis og i dialog sikrer væksten og

Læs mere

erhvervsby i vækst danmark i fremdrift

erhvervsby i vækst danmark i fremdrift udkast til erhvervsplan erhvervsby i vækst danmark i fremdrift Erhvervsplan for Aarhus 2014 2017 erhvervsby i vækst danmark i fremdrift Forord Globale og nationale tendenser Vision og mål for Aarhus Vækstskabere,

Læs mere

Udviklingsstrategier. Kommuneplan 2010-2022. Bind 1

Udviklingsstrategier. Kommuneplan 2010-2022. Bind 1 Udviklingsstrategier Kommuneplan 2010-2022 Bind 1 4 Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af: Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret Bygaden 2 2630 Taastrup 2. udgave Marts 2009 Trykt

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Norddanmarks vækstdynamo. Planstrategi 2011

Norddanmarks vækstdynamo. Planstrategi 2011 Norddanmarks vækstdynamo Planstrategi 2011 Planstrategien er vedtaget af byrådet den 9. maj 2011 og sendt i høring indtil den 10. juli 2011 2 Planstrategi 2011 Norddanmarks vækstdynamo Planstrategi 2011

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer

Sammen om nødvendige forandringer Sammen om nødvendige forandringer Forslag til udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune (Råtekst der skal indsættes i layout) August 2014 1 Indhold Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Vision... 8 3.

Læs mere