Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 14:00 Undervisningslokalet v/kantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 01-11-2007 Kl. 14:00 Undervisningslokalet v/kantinen"

Transkript

1 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 1:00 Undervisningslokalet v/kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Orientering ved formanden Orientering ved direktøren...1. Erhvervsstrategi - november Budget Service og Økonomi Beskæftigelsesplan for Bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i Flaskehalsbevilling Kvartalsrapport vedr. 3. kvartal Eventuelt Tilbud vedr. etablering af nyt tilbud om uddannelse og arbejde...5

2 Erhvervsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. 2. Orientering ved formanden Beslutning i Erhvervsudvalget den : 15. maj og 20. november 2008: Fællesmøde SER og Erhvervsudvalget. 3. Orientering ved direktøren Beslutning i Erhvervsudvalget den : Orientering af erhvervschefens fratrædelsesaftale. Orientering om status for Nytårskur.. Erhvervsstrategi - november 07/1398 Beslutningstema: Orientering om status på arbejdet med Erhvervsstrategien pr. november Sagsfremstilling: Arbejdet med erhvervsstrategien forløber planmæssigt, og elementerne heri bliver løbende implementeret blandt andet blev 2 timers erhvervsservice iværksat pr. 1. oktober. Der er udarbejdet en oversigt over basisydelser fra Erhvervskontoret. Ønsket er at Svendborg Erhvervsråd samt baglandet, som bre af disse ydelser, kommer med et forslag til prioritering af basisydelserneder samt en vurdering af hvor ofte ydelserne benyttes. Fyraftensmødet den 26. september var ikke så velbesøgt som håbet og der vil blive taget nye initiativer for at få en forbedret dialog med erhvervslivet. For at sikre den fremtidige kommunikation med erhvervslivet ønskes en evaluering af den nuværende kommunikationsindsats. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke handlinger der politisk besluttes i forbindelse med godkendelse af den endelige erhvervsstrategi. Lovgrundlag: 1

3 Erhvervsudvalget s møde den Indstilling: Administrationen indstiller at Erhvervsudvalget tager orienteringen om status til efterretning. at Erhvervsudvalget drøfter basisydelser og kommunikationsindsats Bilag: Spørgeskema om ydelser fra Erhvervskontoret Beslutning i Erhvervsudvalget den : Revideret spørgeskema udsendes ad kommentarer. Til efterretning. 5. Budget Service og Økonomi 07/15191 Beslutningstema: Budgetmateriale 2008 for Erhvervsudvalget bestående af Service og Økonomi, Investeringsoversigt samt takstoversigt forelægges til godkendelse. Service og økonomi - Økonomisk sikring, Pensioner, Boligstøtte m.v. forelægges til orientering Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 29. januar 2007 budgetproceduren for Heraf fremgår, at fagudvalgene skal behandle det endelige budgetmateriale efter budgetvedtagelsen i byrådet. Publikationen "Service og økonomi" indeholder beskrivelser af serviceniveau, økonomi og aktivitetsforudsætninger på politikområder samt beskrivelse af politiske mål og resultatkrav. Udkast til publikationen blev behandlet i Erhvervsudvalget den 2. maj Publikationen er nu ajourført i forhold til det vedtagne budget. Desuden vedlægges udvalgets investeringsoversigt samt takstblad. Endvidere fremsendes til udvalgets orientering service og økonomi på Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte med videre, der er den del af erhvervsdirektørens ansvarsområde, der henhører under økonomiudvalget Lovgrundlag: Kommunens egen procedure samt Styrelseslovens 37, stk. 1. Indstilling: Administrationen anbefaler, at budgetmaterialet vedrørende Erhvervsudvalgets bevillingsområde godkendes at budgetmaterialet for økonomisk sikringer, pensioner og boligstøtte m.v. tages til orientering. Bilag: 2

4 Erhvervsudvalget s møde den Service og Økonomi samlet for hele udvalget - vedr. budget Investeringsoversigt - bemærkninger, Erhverv Takster erhverv Service og økonomi - Økonomisk sikring Beslutning i Erhvervsudvalget den : Budgetmateriale vedrørende Erhvervsudvalgets bevillingsområde godkendt. Det øvrige materiale taget til efterretning. 6. Beskæftigelsesplan for /33997 Beslutningstema: Forslag til beskæftigelsesplan 2008 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 12. april 2007 fremsendt skabelon til beskæftigelsesplanen for Skabelonen er anvendt i forhold til beskæftigelsesplanen for I henhold til aftalen om det forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø udarbejdes der fælles beskæftigelsesplan for hele området. Forslaget til beskæftigelsesplan 2008 er sendt til Driftsregion Syddanmark og til høring i LBR. Høringssvaret behandles i Erhvervsudvalget den og planen fremlægges til endelig godkendelse på møde i Erhvervsudvalget den Økonomiske konsekvenser: Ingen bemærkninger Indstilling: Administrationen indstiller at Erhvervsudvalget drøfter udkast til beskæftigelsesplanen for 2008 således, at forslag til ændringer kan indarbejdes inden endelig behandling den Administrationen indstiller, at Erhvervsudvalget endeligt godkender beskæftigelsesplanen for Bilag: Udkast beskæftigelsesplan Høringssvar fra LBR vedr beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan Svendborg 2008 Beslutning i Erhvervsudvalget den : Drøftedes. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. 7. Bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i /6799 3

5 Erhvervsudvalget s møde den Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i skrivelse af udmeldt den foreløbige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for Det fremgår af bevillingsudmeldingen, at der for kommunerne Langeland, Ærø og Svendborg er afsat kr til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i Lovgrundlag: 7 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Foreløbig fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år 2008 Foreløbig fordeling af bevilling til LBR fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 8. Flaskehalsbevilling /18136 Beslutningstema: Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark har Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark har udmeldt acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft (flaskehalse). Sagsfremstilling: Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark vedtager hvert år i december måned en tilskudsliste. Listen udgør de områder, hvortil jobcentrene kan få tilskud til beskæftigelsesindsatsen fra den regionale pulje til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Puljen kan anvendes til de tilbud og tillægsydelser samt de målgrupper, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og introduktionsprogrammet efter integrationsloven. I tilknytning til tilskudslisten offentliggør Beskæftigelsesregionen desuden en aktivitetesliste over de konkrete uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud mv. hvortil der kan gives tilskud fra puljen. Som udgangspunktet opdateres oversigten månedligt. Hvert år i januar udmelder Beskæftigelsesregionen: et acontobeløb for indeværende bevillingsår til den kommunale del af det enkelte jobcenter. en foreløbig dispositionsret for indeværende bevillingsår til den statslige del af det enkelte jobcenter For 2008 udgør acontobeløbet følgende: Stat kr

6 Erhvervsudvalget s møde den Kommune kr Til orientering kan det oplyses, at kommunen fik tildelt kr for 2007 som forventes brugt. Økonomiske konsekvenser: Er tilskuddet mindre en acontobeløbet/dispositionsretten, som blev anvist i bevillingsårdet, skal Jobcentret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsat 2 stk. 2 og 70 stk. 3 Indstilling: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Foreløbig flaskehalsbevilling_2008.doc Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 9. Kvartalsrapport vedr. 3. kvartal 07/839 Beslutningstema: Kvartalsrapport fra Beskæftigelsesregionen Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregionen har neto udsendt kvartalsredegørelse for 3. kvartal. Administrationen vil på mødet redegøre for væsentlige resultater i rapporten. Bilag: Bilagsrapport - klynge 1.doc Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 10. Eventuelt Beslutning i Erhvervsudvalget den : Intet. 11. Tilbud vedr. etablering af nyt tilbud om uddannelse og arbejde 07/3071 5

7 Erhvervsudvalget s møde den

8 Erhvervsudvalget s møde den Underskriftsblad: Knud Albertsen Niels Høite Hansen Jens Munk Mogens Johansen Medhat Khattab Jesper Kiel Hanne Klit 7

9 Bilag:.1. Spørgeskema om ydelser fra Erhvervskontoret Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19787/07

10 31. oktober 2007 YDELSER FRA ERHVERVSKONTORET Iværksætteri F.eks. afklaring af idé og behov, forretningsplan, budgetter, økonomi, markedsføring, forberedelse til bankbesøg, henvisning til revisor/advokat, netværkshenvisning og afholdelse af iværksætterkurser. Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig Virksomhedsrådgivning F.eks. finde / henvise til relevante netværk, finansieringskilder, valg af revisorer, valg af advokater, forslag / emner til proff. bestyrelser, neutral / uvildig sted hvor man i fortrolighed kan spørge og indgangen til kommunal service. Salg af erhvervsjord F.eks. afklaring af behov, sikre optimal placering for både køber og Svendborg Kommune, kontakt til eks. landinspektør og andre relevante parter, bindeled mellem køber og sælger samt opdatering / vedligeholdelse af kort. PR-udvalgsaktiviteter F.eks. igangsætte nye aktiviteter der bakker op om Svendborgs erhvervs- og bosætningsplaner, støtte de rigtige ideer så de udvikler sig i den ønskede retning eks. Kulinarisk Sydfyn, Vintage Show, Classic Regatta, Opera på Slottet, Filmtræf Svendborg herunder Svend Galla Aften og Æblefest. Eksportrådgivning F.eks. videreformidle informationer og kontaktmuligheder til eksportrådgivere

11 Formidling af vidensprojekter F.eks. videreformidle samarbejdsmuligheder med eks. SDU, Højteknologifonden og orientere om projekter, der kan gavne virksomheder med eks. teknisk udvikling som robot teknologi og IT Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig Information om erhvervsmæssige tiltag - f.eks.: Lean F.eks. informationsmøder, igangsætte samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne Svendborg Erhvervsskole, AMU Fyn, VUC og Væksthus Syddanmark Professionelle bestyrelser F.eks. sparring på bestyrelsessammensætning, afklare behov/ønsker og emner til bestyrelse Generationsskifte F.eks. informere, afklaring og henvise til relevante rådgivere E-handel F.eks. information og kursusaktivitet Tilbudsgivning på offentlige opgaver F.eks. information og henvise til relevante personer Mentorkorps F.eks. afklare behov og finde egnet mentor Side 2 af

12 Netværksformidling Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig F.eks. deltage i egne netværk og skabe kontakt mellem virksomheder EU-projekter i region Syddanmark F.eks. videreformidle spørgsmål til eks. Væksthus samt Regionens eget Bruxelles Kontor, informere om EUstøtteordninger/projekter og kontakte potentielle virksomheder/deltagere Kommunikation eks. via: Nytårskur F.eks. information og handlingsplaner Hjemmeside F.eks. nyheder, informationer om iværksætterkurser og ledigt erhvervsjord Erhvervsrådsnyt F.eks. skrive artikler og finde egnede temaer Elektronisk nyhedsbrev F.eks. skrive indlæg og videreformidle informationsmateriale Workshops Fyraftensmøder Opsøgende virksomhedsbesøg Tværgående kommunalt samarbejde om erhvervssprøgsmål F.eks. kontaktpersonordning, koordinering af opgaver, deltagelse i projekter som tankefuldprojektet og sager af principiel karakter Side 3 af

13 Hvad mangler? Eksempler: Side af

14 Bilag: 5.1. Service og Økonomi samlet for hele udvalget - vedr. budget Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18531/07

15 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder SERVICEUDGIFTER Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret er ikke rådgivende, men skal henvise til relevante rådgivere. Svendborg Erhvervsråd (SER) er rådgiver over for kommunen i erhvervspolitiske anliggender. Borgerservice Borgerservice er etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen på rådhuset i Svendborg og to mindre filialer i Gudme og Egebjerg. Afdelingerne varetager et bredt udsnit af kommunens administrative betjening af borgere og erhvervsliv. På sigt skal 80% af borgerhenvendelserne håndteres i borgerservice. Sekretariatet Sekretariatet varetager opgaver i forhold til Erhvervsudvalget, Integrationsrådet og erhvervsdirektøren samt tværgående opgaver på erhvervsdirektørens område. Herudover varetager sekretariatet opgaver omkring EU-programmer, fx Film Fyn og Forskerparken. Jobcenteret Det fælles kommunale/statslige jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Hertil kommer, at der er indgået forpligtende samarbejder om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner. Der er oprettet jobcenterfilialer i Rudkøbing og i Ærøskøbing. OVERFØRSELSINDKOMSTER Aktivering Aktivering dækker over aktive tilbud, der benyttes for at skaffe ledige i arbejde eller uddannelse, med henblik på at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Herudover dækker området udgifter til produktionshøjskoler. Sociale ydelser Sociale ydelser dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Sygedagpenge Området dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, der er sygemeldte og som modtager dagpenge. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

16 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Økonomisk oversigt for Erhvervsudvalget Budgetoversigt (1.000kr.) Erhvervsudvalget Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Serviceudgifter: Erhverv Borgerservice Sekretariat Jobcenter Indkomstoverførsler: Aktivering Sociale ydelser Sygedagpenge Drift i alt Anlæg i alt Erhvervsudvalget i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Afvigelserne mellem Borgerservice, Sekretariat og Jobcenter fra 2007 til 2008 skyldes at en stor del af budgettet i 2007 var lagt samlet under sekretariatet dette er nu delt ud på de enkelte områder. Budgettet for overførselsindkomsterne, der dækker over aktivering, sociale ydelser og sygedagpenge, er i budgetforslaget for 2008 skønnet til at udgøre 227,1 mio. kr., hvilket i 2007 priser er 5,8 mio. kr. højere end det vedtagne budget for Stigningen kan primært henføres til: at udgifterne til sociale ydelser falder med,8 mio. kr. blandt andet som følge af en forventning om at 200 borgere i løbet af 2008 overgår fra passiv til aktiv kontanthjælp med baggrund i Velfærdsforliget, virkningen har først fuld gennemslag i 2009 at udgifterne til sygedagpenge, forventes at stige med 11,0 mio. kr. i 2008 som følge af udviklingen på området. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

17 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Politikområde Erhverv Generelt om området Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for erhvervsservicen. Intentionen er at tydeliggøre én indgang til erhvervsservice og et enstrenget erhvervsfremmesystem. Med erhvervsservice forstås, at erhvervslivet skal kunne henvende sig med næsten enhver form for spørgsmål, problem og opgave og gennem en offentlig enhed få vejledning og henvisning til løsning af spørgsmålet. I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne også fået til opgave at finde sammen på det regionale niveau, således at det er kommunerne der formelt nu står som ejere af det regionale erhvervsservicecenter VæksthusSyddanmark der fysisk er placeret Syddanske Forskerparker, Odense. Som led i det enstrengede system, er de lokale erhvervskontorer virksomhedernes indgang til erhvervsservice, hvilket i Svendborg Kommune er erhvervskontoret. Her afdækkes problematikken i forhold til virksomheden og der tilknyttes herefter en konkret rådgiver. Erhvervskontoret må/skal ikke rådgive, men skal henvise til relevante rådgivere, ofte private. Opgaverne kan også relatere sig til offentlige instanser, eksempelvis kommunen, ministerier, styrelser, organisationer m.v. Indebærer opgaven et krav om en mere specialiseret vejledning, henvises til det regionale center - VæksthusSyddanmark. Snitfladerne mellem det lokale og det regionale er under formulering i dialog mellem erhvervscheferne og Væksthuset. Det skal især ske for at synliggøre det enstrengede system og undgå tendensen til hidtidige overlapninger. Som en del af opgavedelingen mellem det lokale og det regionale, er det erhvervskontoret der specifikt har til opgave at gennemføre etableringsvejledningen for iværksættere. Erhvervskontoret formidler kommunens salg af erhvervsgrunde. Målsætning Ved kontinuerligt at skabe overblik over udviklingen og holde sig ajour med de tiltag og værktøjer, der findes i både det private, det organisatoriske og offentlige rådgiversystem, skal erhvervskontoret til hver tid og ved hver henvendelse fra en virksomhed tilstræbe at kunne løse den stillede erhvervsserviceopgave. Dette indebærer endvidere, at erhvervskontoret løbende holder sig opdateret med fremadrettede nationale og internationale forhold og tiltag, som kan implementeres i virksomhederne som et værktøj til såvel løsningen af erhvervsserviceopgaven, som til at styrke udviklingen i virksomhederne og dermed skabe arbejdspladser. Desuden skal både netværk og klyngedannelse være i fokus, da det er defineret som bl.a. Region Syddanmarks VækstForums indsatsområde, både handlingsmæssigt og økonomisk. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

18 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resultatkrav Foruden løsningen af erhvervsserviceopgaven i relation til henvendelser fra virksomhederne, skal erhvervskontoret også tilstræbe at have ressourcer til at kunne afdække indsatsmuligheder og henvende sig til virksomhederne, hvilket bl.a. sker gennem erhvervskontorets overblik over udviklingen og aktive deltagelse i rådgivernetværk. Det er endvidere erhvervskontorets opgave at informere bredt om tiltag, arrangementer og tendenser, så kommunens virksomheder får kendskab til erhvervskontorets erhvervsservice, hvilket blandt andet sker ved husstandsomdelingen 10 x årligt af ErhvervsRådsNYT gennem Fyns Amts Avis. Erfaringer, udviklingstendenser og afdækkede mulige lokalpolitiske indsatsområder tilgår såvel det politiske som administrative niveau i Svendborg Kommune. I nært samarbejde med Svendborg Erhvervsråd er erhvervskontoret dermed rådgivende organ for kommunen på erhvervsfremmeområdet. Med vedtagelsen af en kommunal erhvervsstrategi får Erhvervskontoret en central rolle med strategiens løbende implementering og udvikling. Erhvervsserviceindsatsen skal udføres værdibaseret i forhold til borgeren i centrum (her forstået som virksomhederne i centrum) og med sammenhæng i opgaveløsningen, dvs. på tværs af kommunen. Det betyder igen, at det ikke er virksomhedens opgave at kende Svendborg Kommunes nye opgave- og ansvarsfordelinger, men skal ved henvendelser opleve helhedsorineterede løsninger. Resultater kan bla måles gennem løbende tilfredshedsundersøgelser med det sigte at øge erhvervslivets tilfredshed med den kommunale service i forhold til målingerne primo Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531

19 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for området Erhverv Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Budgetoversigt (1.000kr.) Erhverv Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Erhverv Drift i alt Anlæg: Anlæg i alt Erhverv i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

20 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Borgerservice Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Borgerservice blev etableret samtidig med den nye Svendborg Kommune. Organiseringen af Borgerservice, herunder de opgaver der varetages, tager afsæt i Lov om kommunale borgerservicecentre, erfaringer fra andre kommuner og de bærende værdier i Svendborg Kommune. Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening som ydes for kommunens borgere og erhvervsliv. Aktuelt varetages størsteparten af opgaverne på rådhuset i Svendborg. Herudover er der etableret to mindre filialer i Gudme og Vester Skerninge. Målgruppen er primært Svendborg Kommunes borgere og erhvervsliv - sekundært andre kommuners borgere. Opgaver Hovedopgave Team Sociale Ydelser: Team Folkeregister: Team Skat/Pas/Kørekøre/Teknik: Delopgave Social pension, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og fleksydelse. Folkeregister, dele af valgopgaven, Forældrebetaling og friplads, pladsanvisningen. Sygesikring, Børnetilskud, Vielser, Helbredstillæg og Helhedsorienteret Sagsbehandling. Pas, Kørekort, Telefonomstilling, opkrævning, forskudsregistring, ejendomsskatter, Salg af renovation sække, lokalplaner, BBR, planer generelt, dagrenovation, rotter/skadedyr, hæk/hegn, renholdelse, udstedelse af P-tilladelser, aflevering af ansøgning om byggetilladelse, byggesagsbehandling, del af vejlovsadministration herunder opgravningstilladelser, tømningsordning, miljø ansøgning til scenepodier, hegn, scenen boligstøtte. Serviceniveau Åbningstider for personlige henvendelser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag , Telefontider , Målsætning Borgerservice skal kunne levere en sammenhængende betjening af borgerne, således at borgerne så vidt muligt kan få behandlet og løst deres sag i en arbejdsgang. Der placeres derfor maximalt af borgerrelaterede opgaver fra de enkelte sektorområder i Borgerservice. På sigt er målsætningen at 80% af alle borgerhenvendelser håndteres i Borgerservice. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

21 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resultatkrav For 2008 indgås driftsaftale med følgende resultatkrav: evaluering af filialstrukturen afprøvning af alternative åbningstider på udvalgte områder formulering af strategi for digitale selvbetjeningsløsninger Herudover skal der fortsat arbejdes på konsolidering/sikker drift af de bestående serviceydelser samt en videreudvikling af servicekulturen i borgerservice. Organisation Borgerservice er organiseret med et centralt Borgerservicecenter i Svendborg og filialer i Gudme og Vester Skerninge. Borgerservice er organiseret i et fleksibelt storkontormiljø, som er med til at understøtte mulighederne for udveksling af viden og information og dermed skabe helhed omkring opgaveløsningen. Der er ligeledes etableret en rotationsordning som sikrer at den enkelte medarbejder har alle typer af borgerbetjening såvel i Svendborg som i filialerne. Dette er med til at understøtte værdien om borgeren i centrum. Herudover arbejdes der løbende med kompetenceudvikling for at understøtte værdien om læring og udvikling. Endelig indgår APV sammen med andre virkemidler i forhold til at sikre trivsel i organisationen. Anlæg: Der er afsat kr. 1,0 mio. til Økonomisk oversigt for Borgerserviceområdet Budgetoversigt (1.000kr.) Borgerservice Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Øvrige sociale formål Administration og planlægning Drift i alt Anlæg i alt Borgerservice i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Takster Takster inkl. moms (kr.) Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

22 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Borgerservice Budget Budget Sygesikringsbevis Pas - voksen Kørekort - nyt/fornyelse Folkeregisteroplysning Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: De samlede takster fremgår af Svendborg kommunes takstbilag. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

23 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Sekretariat Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Sekretariatets funktion er at servicere direktøren samt de øvrige afdelinger under direktørområdet. Sekretariatet betjener Erhvervsudvalget og Integrationsrådet. Under sekretariatet ligger blandt andet administration af: Koordinering af budget- og personaleforhold på tværs af direktørområdet. Sparringspartner for Direktøren. Projekter og opgaver, som ligger på tværs i direktørområdet. Ad hoc opgaver for direktørområdets øvrige afdelinger fx udarbejdelse af erhvervsstrategi Tværgående kommunale opgaver, som forankres i direktørområdet. Indgå i tværgående projektgrupper. Medansvar for implementering af ledelsespolitik, kulturprojekt i direktørområdet. EU-programmer, forskerparken, Film Fyn, nye/eksisterende erhvervsuddannelser. Andre opgaver, som ikke kan placeres naturligt i afdelingerne. Målsætning Drive en afdeling, der kan levere de forventede ydelser som omgivelserne forventer, samt kan være med til at implementere kommunens værdier og være med til at udvikle området og kommunen videre. Resultatkrav Sekretariatet leverer ydelser overfor områdets interessenter. Disse ydelser vil være afhængige af de ressourcer afdelingen har til rådighed. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

24 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for Sekretariatsområdet Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Budgetoversigt (1.000kr.) Sekretariatet Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Administratrion og planlægning Drift i alt Anlæg i alt Konto 7 - Renter og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Sekretariatet i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

25 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Jobcenter Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Beskæftigelsesreformen har gjort det lovpligtigt, at beskæftigelsesindsatsen varetages i fælles statslige/kommunale jobcentre. Svendborg Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen har indgået aftale om oprettelse af Jobcenter Svendborg, som har eksisteret siden Beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner varetages i et forpligtende samarbejde hvor Jobcenter Svendborg er ansvarlig for opgavernes udførelse. Der er til betjening af områderne oprettet filialer i Rudkøbing og i Ærøskøbing. Ledelsen af de 119 medarbejdere (heraf 25 statslige) varetages af såvel en statslig som en kommunal chef. Arbejdsopgaverne er organiseret i følgende teams: Team Team 1-3 og Jobbutik Team Job- og virksomhedsservice Team -5 Team Sygemeldte Team fleksjob og revalidering Team Projekterne Opgaver Beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate ledige og div. vejledningsopgaver i Jobbutikken. Servicere virksomheder, som mangler arbejdskraft og udføre bestilling fra øvrige teams i Jobcentret, som har brug for afklaring af borgere i virksomhederne Beskæftigelsesindsatser for borgere med andre problemer end ledighed afklaring af arbejdsevne. Opfølgning og vejledning af sygemeldte borgere afklaring af arbejdsevne. Opfølgning af borgere i fleksjob og revalidering. Kommunal aktivering I Team 1-3, Jobbutik og Team Job- og virksomhedsservice arbejder de statslige og kommunale medarbejdere sammen om løsning af opgaverne. I øvrige teams arbejder udelukkende de kommunalt ansatte med de kommunale beskæftigelsesopgaver. Jobcentret danner rammen om den fælles kommunale og statslige beskæftigelsesindsats over for virksomheder og borgere. Indsatsen skal målrettes de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet og bygger på såvel lovpligtige mål, som mål udmeldt af ministeren samt lokalt fastsatte mål. Serviceniveau Åbningstider Personlige/telefoniske Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Målsætning Jobcentrets medarbejdere skal kunne levere en sammenhængende indsats for den enkelte borger således at borgeren oplever helhed i opgaveløsningen og et sammenhængende og effektivt møde med Jobcentret. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

26 BUDGET Afsnit: ERHVERVSUDVALGET Side: Oprettet: Rev.: Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2008, som beskriver jobcentrets mål på udvalgte indsatsområder. Beskæftigelsesministeren har valgt, at målene for 2008 er de samme som for Beskæftigelsesministerens udmeldte målsætninger for 2008 beskrives under de tre politikområder: Aktivering Sociale ydelser Sygedagpenge Resultatkrav Det er jobcentrets resultatkrav for 2008 at leve op til Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsmål på området. Herudover er resultatkravene for jobcentret: Rettidighed i forhold til lovgivningens krav til sagsopfølgningen Skabe fortsat trivsel hos medarbejderne i Jobcentret arbejde med fælles kultur og værdier for statslige og kommunale medarbejdere Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

27 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for Jobcenter Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Budgetoversigt (1.000kr.) Jobcenter Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Administration og planlægning Drift i alt Anlæg i alt Konto 7 - Renter og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Jobcenter i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

28 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Aktivering Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Aktivering dækker over de aktive tilbud, som kan anvendes for at få de ledige i arbejde eller uddannelse. Aktivering bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Det er formålet at give den enkelte borger et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Udgifterne til Svendborg Kommunes egne aktiveringsprojekter er også en del af området. I budgettet for 2008 blev det vedtaget, at fusionere aktiveringsprojekterne Egebjerggård og Stenagergård på Byhavegård. Området forventes i 2008 at ændre sig, idet der arbejdes med at indgå aftaler med private/offentlige virksomheder om deltagelse i aktiveringsopgaven. Målsætning Det er målet at indgå i et tæt samarbejde med virksomheder om at stille aktiveringspladser til rådighed. let af borgere, som ikke er arbejdsmarkedsparate og ikke er i et tilbud, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet, skal øges Resultatkrav Indgåelse af aftaler med 8-10 virksomheder om aktiveringstilbud til ledige. Udvikling af redskab til måling af effekten af tilbud, såvel egne, private/offentlige arbejdsgivere og andre aktører. Udarbejdelse af servicedeklarationer på egne tilbud. Økonomisk oversigt for Aktivering Budgetoversigt (1.000kr.) Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Produktionsskoler Erhvervsgrundudd Introduktionsprogram Jobtræningsordningen Servicejob Beskæftigelsesordn Øvrige sociale formål Ny chance til alle Drift i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

29 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Aktivitetsforudsætninger Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget personer under Integrationsloven Prisforudsætninger Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Årlig nettoudgift til beskæftigelsesordninger og aktiv kontanthjælp pr. modtager af aktiv forsørgelse Årlig nettodriftsindtægt fra integrationsprogrammet pr. person under Integrationsloven Politikområde Sociale ydelser Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

30 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Sociale ydelser dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser og indsatser for borgere i følgende målgrupper: Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse f.eks. kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse Borgere som er i jobtræning enten som fleksjob eller skånejob. Den beskæftigelsesrettede indsats som varetages i Jobcentret er beskrevet i den beskæftigelsesplan, som årligt udarbejdes i Jobcentret og efterfølgende godkendes politisk. Målsætning På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008, har beskæftigelsesministeren valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål for Desuden fastholdes målene fra "Ny chance" som et beskæftigelsespolitisk mål, selvom kampagnen "Ny chance" slutter den 1. juli Det betyder, at målene for "Ny chance" skal være nået, når indsatsperioden slutter. Ministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 er følgende: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med "Ny chance til alle. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

31 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resultatkrav At nedbringe antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år med 10%. At nedbringe antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenlagt ledighed med 10% i forhold til Beskæftigelsesniveauet for flygtninge og indvandrere skal øges i retning mod niveauet for den øvrige befolkning i området. Det vurderes at være et seriøst mål at øge niveauet med 3%. Det samlede antal borgere, som modtager ledighedsydelse, skal reduceres med 20% i forhold til Gennemsnitsvarigheden på ledighedsydelse skal reduceres til under 6 måneder. Forøgelse af selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter endt aktivering for alle målgrupper. Økonomisk oversigt for Sociale ydelser Budgetoversigt (1.000kr.) Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Introduktionsydelse Kontanthjælp Aktiverede kont.hjælp Revalidering Løntilskud til fleksjob Drift i alt Anlæg i alt Konto 7 - Renter og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Sociale ydelser i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Det forventede fald i de sociale ydelser skyldes primært, at der er budgetteret med faldende udgifter til kontanthjælp. Det forventes, at det i løbet af 2008 vil være muligt at flytte 200 kontanthjælpsmodtagere fra passiv til aktiv forsørgelse, med baggrund i Velfærdsforliget, hvilket netto medfører en mindre udgift til kontanthjælp på grund af den højere statsrefusion på aktiv kontanthjælp. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

32 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Aktivitetsforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Modtagere af kontanthjælp opgjort i årsværk Aktiverede kontanthjælpsmodtagere opgjort i årsværk Kontanthjælpsmodtagere i alt Modtagere af revalidering opgjort i årsværk fleksjob personer på ledighedsydelse personer under integrationsloven personer på introduktionsydelse Prisforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Årlig nettoudgift pr. kontanthjælpsmodtager Årlig nettoudgift pr. revalidend Årlig nettoudgift pr. fleksjob Årlig nettoudgift pr. person på ledighedsydelse Årlig nettoudgift pr. person på introduktionsydelse Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

33 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Sygedagpenge Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere. I 2007 er der på landsplan sket en voldsom stigning i antallet af sygemeldte, som vurderes at være i tæt sammenhæng med den høje beskæftigelse. I Svendborg Kommune er det primært udviklingen i antallet af langvarigt syge, som er steget kraftigt. Udover at arbejde intenst med initiativer som kan nedbringe antallet af langvarigt sygemeldte er det nødvendigt at der i 2008 ses nærmere på mulighederne for at forebygge sygefravær i virksomhederne. Målsætning Lovgivningens krav om rettidighed i opfølgningen af den sygemeldte skal holdes. Kurven af antal langvarigt sygemeldte skal knækkes. Der skal iværksættes forebyggende initiativer i samarbejde med de virksomheder, som har øget sygefravær. Samarbejdet med privat praktiserende læger skal opprioriteres ved afholdelse af samtaler hvor såvel borger, lægen og jobrådgiveren deltager. Resultatkrav let af sygedagpengesager med en varighed på 26 eller derover skal ligge under niveauet for 2007 (282 sager januar 2007). let af personer over 52 på sygedagpenge (pr helårspersoner) skal nedbringes med 50% inden udgangen af Økonomisk oversigt for Sygedagpengeområdet Budgetoversigt kr. Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Sygedagpenge Sygedagpenge i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

34 BUDGET Afsnit: ERHVERVSUDVALGET Side: Oprettet: Rev.: På baggrund af udviklingen efter de første 8 måneder i 2007, med stigende sagsantal og en forventet budgetoverskridelse på ca. 17 mio. kr., er der budgetteret med udgifter til sygedagpenge på 68 mio. kr. i I indsatsen for at begrænse udgifterne, er der blandt andet entreret med en privat aktør til at behandle et antal langvarige dagpengesager, ligesom der for at modvirke personalemanglen på området benyttes vikarer fra vikarbureau. Aktivitetsforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Sygedagpengemodtagere ml. 0- s varighed Sygedagpengemodtagere ml s varighed Sygedagpengemodtagere over 52 s varighed Total Prisforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Årlig nettoudgift pr. sygedagpengemodtager 5-52 s varighed Årlig nettoudgift pr. sygedagpengemodtager over 52 s varighed Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

35 Bilag: 5.2. Investeringsoversigt - bemærkninger, Erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18913/07

36 BUDGET ERHVERVSUDVALGET ANLÆGSPROJEKTER Politikområde: Borgerservice kr I alt = udgift, - = indtægt 1: Renovering af Borgerservicebutikken Resume: Der gennemføres en renovering af Borgerservicebutikken på Ramsherred således at den fremstår tidssvarende i forhold til de opgaver der løses, og samtidig er med til at tegne kommunens ansigt udadtil på passende niveau. Sagsfremstilling: Rådhusbutikken (nu Borgerservicebutikken) blev taget i brug for ca. 15 år siden. I den mellemliggende periode er der ikke foretaget væsentlig renovering/vedligeholdelse af hverken lokaler eller inventar. Med virkning fra 1. januar er der sket en væsentlig aktivitetsforøgelse, idet der er tilgået nye opgaver i form af pas og kørekort. Samtidig med at de borgerhenvendelser der før skete på Svinget (dagpenge, kontanthjælp, pension) nu ligeledes foregår på Ramsherred - alt i alt ekspederes dagligt ca borgere. Dette svarer skønsmæssigt til en fordobling i forhold til det tidligere niveau, hvilket giver et øget slid på lokaler og inventar, samtidig med at såvel støj som indeklima er forværret. Projektet indeholder følgende dele: Projektet vil primært komme til at omhandle arbejdsmiljømæssige forbedringer så som Ventilation Støj Solafskærmning. Prisoverslaget er udarbejdet i samarbejde med Bygherrerådgivningen. Afledt effekt på bre/borgere: Projektet vil have en gavnlig effekt både for borgere og medarbejderne i Borgerservice. Sag nr. 07/327 Dok nr. 07/18913 Side

37 Bilag: 5.3. Takster erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19557/07

38 ERHVERVSUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om lov om Det centrale personregister 51 Personnummerbevis stk. 52,00 52,00 0,00 x Bopælsattest stk. 52,00 52,00 0,00 x Adresseforespørgsel stk. 52,00 52,00 0,00 x Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 155,00 155,00 0,00 x jvf. lov om offentlig sygesikring 5 stk. 3. Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om brbetaling inden for det stk. 500,00 500,00 0,00 x familieretslige område Afgift for spilleautomater Gevinstgivende (Opkræves SKAT) pr. år Ikke gevinstgivende pr. år.000,00.000,00 0,00 Ejendomsskat: Taksterne kan reguleres efter forbrprisindekset Ejendomsattest stk. 50,00 50,00 0,00 Vurderingsattest stk. 50,00 50,00 0,00 Pas: A-Pas (18-65år) stk. 600,00 600,00 0,00 x B-pas (0-18 år) stk. 115,00 115,00 0,00 x C-pas (over 65 år stk. 350,00 350,00 0,00 x Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00 x Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00 x Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00 x Fællespas stk. 600,00 600,00 0,00 x Kørekort: Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - stk. og kørelærer fornyelse stk. 260,00 260,00 0,00 x Midlertidigt erstatningskørekort stk. 150,00 150,00 0,00 x Fornyelse - 70 år og derover stk. 30,00 30,00 0,00 x Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00 x Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 100,00 100,00 0,00 x Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 0,00 x Fornyelse kat. C og D (over 50 år) stk. 220,00 220,00 0,00 x Teori- og køreprøve stk. 580,00 580,00 0,00 x Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 870,00 870,00 0,00 x Tillægsprøve B/E prøve stk. 260,00 260,00 0,00 x Kørelærer-prøve stk. 320,00 320,00 0,00 x sag nr. 07/15191 dok nr. 07/19557

39 Bilag: 5.. Service og økonomi - Økonomisk sikring Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 09715/07

40 BUDGET Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: Rev.: Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser Befordringsgodtgørelse omfatter lovbestemt transport af personer, som modtager social pension, til og fra læge og speciallægebehandling. Personlige tillæg Personlige tillæg spænder over en bred vifte af områder, men kan opdeles i fire hovedgrupper: Helbredstillæg, der dækker en del af pensionistens udgifter til diverse sygesikringstilskudsberettigede udgifter, medicin, tandlægeudgifter, fodpleje, fysioterapi, kiropraktor og psykolog Udvidet helbredstillæg, der dækker en del af pensionistens udgifter til tandproteser, briller og almindelig fodpleje. Varmetillæg. Øvrige personlige tillæg efter individuel afgørelse. Folkepension Folkepension kan udbetales til personer, der er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt. Staten yder 100% refusion af alle udgifter til folkepension. Førtidspension Førtidspension tilkendt efter de før 1. januar 2003 gældende regler udbetales til personer i alderen 18 til 65 år, enten som en helbredsbetinget eller behovsbestemt førtidspension. I forbindelse med den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft 1. januar 2003, ændredes ydelsesstrukturen for nybehandlede sager. Hovedformålet med reformen er at fokusere på, hvilken arbejdsevne folk har, i stedet for på hvor syge de er. Derigennem sikres, at personer, der har en arbejdsevne, der muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt får mulighed for at bruge ressourcerne gennem et arbejde, herunder ved evt. etablering af fleksjob. Boligydelse Boligydelse er til folkepensionister, personer der modtager invaliditetsydelse samt førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar Ydelsen kan søges af pensionister uanset om de bor i egen eller lejet bolig og udregnes efter samme kriterier som boligsikringen. Boligsikring Boligsikring ydes til lejere af udlejningsboliger, der ikke er folkepensionister, herunder Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715

41 BUDGET Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: Rev.: førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter de fra den 1. januar 2003 gældende pensionsregler. For førtidspensionister kan boligsikring tillige søges til egen bolig. Boligsikringen udregnes på grundlag af husstandens indkomst og størrelse samt huslejen og boligens størrelse. Beboerindskudslån Opgaven omfatter bevilling af indskud til almennyttigt boligbyggeri til en særligt afgrænset personkreds, som er udmålt ud fra lov fastsatte kriterier. Familieydelser: Børnefamilieydelsen Børnefamilieydelsen, der udbetales til alle børn under 18 år, hører under Skatteministeriets lovgivning. Børnetilskud Børnetilskud udbetales af kommunerne efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som et supplement til børnefamilieydelsen til særlige grupper af børn. Staten yder 100 % refusion af alle udgifter til børnetilskud. Børnebidrag Forældre har pligt til at forsørge deres børn. Hvis forældrene ikke bor sammen, skal den, der ikke har barnet boende, betale børnebidrag til den anden. Hvis man ikke betaler børnebidraget, træder kommunen til. I første omgang ved at lægge ud for det, der svarer til normalbidrag og eventuelle særlige bidrag og derefter inddrive beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget. Staten yder 100 % refusion af alle udgifter til børnebidrag. Målsætning Enkeltydelsernes og pensionens omfang og målgruppe er i vid udstrækning lovbestemte, og Svendborg kommunes mulighed for at påvirke serviceniveauet er derfor begrænsede. Resultatkrav Rådgivning, vejledning og smidig sagsbehandling skal prioriteres højt for at forebygge, at mindre økonomiske problemer hos klienter bliver større. Sagsbehandlingstiden skal gøres så kort som muligt. Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715

42 BUDGET Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: Rev.: Økonomisk oversigt for området Økonomisk sikring, pensioner Budgetoversigt (1.000kr.) Økonomisk sikring Vedtaget Budget Budget Budget Budget pensioner, boligstøt- Budget te 2007 Drift: Sundhedsudgifter Personlige tillæg Førtidspen. 50% Førtidspen. 35% Førtidspen. 35% nye Boligydelse Boligsikring Øvrige sociale formål Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Ved budgetlægning af udgifterne til førtidspensioner i 2008 og overslagsårene er der taget udgangspunkt i budget Der er indregnet en stigning i antallet af nye førtidspensioner med 35% refusion med 20 personer pr. år, hvoraf de 60 personer kommer fra dagpenge og ledighedsydelse. Stigningen skyldes en fortsat vækst i antallet af borgere, der tilkendes førtidspension. På førtidspensioner med 50% refusion er der indregnet et fald i antallet af førtidspensioner. Der er taget udgangspunkt i antallet af kendte sager. Førtidspension med 50% refusion falder bort med tiden, da der ikke vil komme nye tilkendelser med 50% refusion. Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. Serviceudgifterne udgør ca. 128 mio. kr., hvoraf lønudgifterne samlet set udgør 81 mio. kr. i budget 2008.

ØKONOMIUDVALGET. Serviceudgifterne udgør ca. 128 mio. kr., hvoraf lønudgifterne samlet set udgør 81 mio. kr. i budget 2008. Administration Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede budget dækker over en række forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration og udgifter til indkomstoverførsler,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Niels Høite

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 17-08-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 17-08-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 17-08-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3.

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. sal Delt ager e: Clae s Bids trup, Va gn Bec h, S olvei g Chri

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 51.323 37.302 32.931 31.526. Overførselsudgifter 51.505 37.484 33.113 31.708

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 51.323 37.302 32.931 31.526. Overførselsudgifter 51.505 37.484 33.113 31.708 Budget 216-219 Nr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 216 217 218 219 (1. kr.) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 51.323 37.32 32.931 31.526 Overførselsudgifter 51.55 37.484 33.113 31.78 5.2.1.1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Grethe Skov, Freddy

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 16.01.2013 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 16.01.2013 Punkter på åbent møde: 1. Orientering om aktuel ledelsesmæssig situation

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne Ebsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 18.08.2014 Dato 18. august 2014 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Jytte Høyrup Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2009 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning side 3 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2009 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 5

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-05-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-05-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-05-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere