Udkast 1. Beskæftigelsesplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast 1. Beskæftigelsesplan 2011"

Transkript

1 Udkast 1 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Ringsted 16. oktober 2014 Ringsted Kommune Side 1 af 44 /var/www/ringsted/ringsted/sites/default/files/acadre/mm/files_1147_841195/beskaeftigelsesplan_ doc

2 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Læsevejledning Grundlaget for beskæftigelsesindsatsen 2011 i Jobcenter Ringsted...4 Kapitel Målsætninger for Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i De beskæftigelsespolitiske udfordringer Erhvervsstruktur Uddannelsesstruktur Lokale udfordringer ift. Ministermål 1: Arbejdskraftreserven Lokale udfordringer ift. Ministermål 2: Permanent offentlig forsørgelse Lokale udfordringer i forhold til Ministermål 3: Ungeindsatsen Lokale udfordringer ift. Ministermål 4: Integrationsindsatsen Mål og strategi for den borgerrettede indsats for udvalgte målgrupper Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Borgere på permanent offentlig forsørgelse Unge Nydanskere Sygedagpengemodtagere Lokale mål for den borgerrettede indsats Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Lokale mål for den virksomhedsrettede indsats Mål og strategi for inddragelse af Andre Aktører Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Ringsted...41 Kapitel Tidsfrister for beskæftigelsesplan Bilag 1. Oversigt over Jobcenter Ringsteds mål i Beskæftigelsesplan Bilag 3. Oversigt over anvendte tabeller og figurer...44 Side 2 af 44

3 Kapitel Indledning Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at medvirke til at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcenteret varetager alle offentlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcenteret alle offentlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomheder, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. I Ringsted Kommune var der knap borgere 1. januar 2010, heraf er knap i den erhvervsaktive alder. Der er virksomheder i kommunen med ca arbejdspladser. Udover kommunale borgere og virksomheder betjener jobcenteret også borgere og virksomheder i hele arbejdskraftoplandet. Der er naturligvis stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Jobcenter Ringsted betragter sin indsats som et vigtigt bidrag til en effektiv og sammenhængende regional beskæftigelsesindsats, og Jobcentret vil arbejde for et tværgående samarbejde mellem jobcentrene, hvor dette er til gavn for borgere og virksomheder. Jobcenteret ønsker i særlig grad at udvikle samarbejdet med arbejdsmarkedets parter - især med henblik på at sætte fokus på tidlig indsats, langtidsledighed, nydanskere og at fastholde borgere med nedsat funktionsevne, ud fra et overordnet mål om at bidrage til at modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Læsevejledning I afsnit 1.3 fremlægges kort grundlaget for jobcentrets indsats. I Kapitel 2, afsnit 2.1. præsenteres de overordnede målsætninger for den centrale beskæftigelsesindsats i Afsnit 2.2. opsumerer de aktuelle udfordringer for arbejdsmarkedet og gennemgår de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune med prognoser for befolkningsudvikling og målgrupper i beskæftigelsesindsatsen for de kommende år. Dette danner baggrund for afsnit 2.3. og 2.4. hvor der fremlægges mål og strategi for den valgte borgerrettede og virksomhedsrettede indsats i Afsnit 2.5. behandler jobcentrets mål og strategi for brugen af Andre Aktører. I afsnit 2.6. tilføjes jobcentrets budget for indsatsen, når budgettet er godkendt ultimo Kapitel 3 giver endelig en kort tidsplan for processen for Beskæftigelsesplan I Bilag 1 ses en oversigt over jobcentres mål for indsatsen i Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for virksomhedsrettede initiativer i 2011 vedhæftes som Bilag 2 ved offentliggørelsen i januar 2011, og Bilag 3 viser en oversigt over anvendte tabeller. Side 3 af 44

4 1.3. Grundlaget for beskæftigelsesindsatsen 2011 i Jobcenter Ringsted Fra den korte til den lange bane: Så vidt muligt varig beskæftigelse og uddannelse frem for hurtigt i job. Grundlag for indsatsen overfor borgerne: Indsatsen overfor borgeren sigter på den kortest mulige og samtidig mest holdbare vej til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse, med fokus på en realistisk opkvalificering af den enkelte borger Alle borgere modtager en hurtig, effektiv og individuel rådgivning Arbejdsmarkedet rummer alle borgere på lige vilkår, uanset etnisk oprindelse Alle borgere har ret til en aktiv tilværelse, også borgere der ikke kan finde plads på det ordinære arbejdsmarked Alle borgere har ret og pligt til at kunne udvikle og udnytte deres arbejdsevne Grundlag for indsatsen overfor virksomhederne: Virksomhederne tilbydes den bedst mulige kvalificerede arbejdskraft uanset bopælskommune Opkvalificering af arbejdskraft sker i samarbejde med virksomhederne inden for områder med mangel på arbejdskraft Jobcenter Ringsted er den naturlige samarbejdspartner for alle virksomheder i Ringsted Kommune Indsatsen understøtter Ringsted Kommunes udviklingsstrategi Indsatsen udvikles og udføres i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og interesseorganisationer Jobcenteret er let tilgængelig og udvikler utraditionelle og nye initiativer i samarbejde med virksomhederne. Grundlag for beskæftigelsesindsatsen: Grundlaget for indsatsen - Jobcenterets sagsbehandling - styrkes og opkvalificeres Sagsbehandlingen tager et aktivt udgangspunkt i borgerens ressourcer og arbejdsevne, også ved en nedsat arbejdsevne Antallet af borgere på offentlig forsørgelse nedbringes Der udvikles samarbejde mellem jobcentre på tværs af kommunegrænser Der udvikles virksomhedscentre og partnerskaber med virksomheder i forhold til sygefravær, fastholdelse og integration af udsatte målgrupper på virksomhederne Der udvikles løbende metoder til at evaluere og effektvurdere indsatsen. Side 4 af 44

5 Kapitel Målsætninger for Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2011 For 2011 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: Indsatsområde Arbejdskraft-r Styrket indsats for at hjælpe eserven virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Offentlig forsørgelse Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Unge Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Integration Mål Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Jobcentrene skal sikre, at antallet ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Ringsted Kommunes lokalpolitiske fokus i beskæftigelsesindsatsen er udover ministerens mål fastlagt ud fra kommunens særlige udfordringer på beskæftigelsesområdet som beskrevet nedenfor. Side 5 af 44

6 2.2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Siden efteråret 2008 har en hastigt stigende ledighed og lavere beskæftigelse præget arbejdsmarkedet, og dette forventes fortsat at præge situationen gennem år Faldet i beskæftigelsen har primært ramt de ufaglærte og faglærte inden for byggeri og industri, men som en delvist afledt effekt er også områder som transport, finansiering, handel, service m.v. blevet ramt. De ramte brancher beskæftiger især mandlig arbejdskraft og heraf en del ufaglærte. Ufaglærte jobs er med globaliseringen i tiltagende grad forsvundet fra Danmark i de senere år og det er derfor nu særlig aktuelt at styrke indsatsen for at opkvalificere arbejdsstyrken. Denne udvikling forstærkes yderligere af den demografiske udvikling, hvor store årgange af velkvalificeret arbejdskraft vil trække sig tilbage inden for det kommende årti, hvilket vil give øget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og især skabe mangel i den offentlige sektor på undervisnings- og sundhedsområdet. Hovedudfordringen for beskæftigelsesindsatsen er således i det kommende år at bidrage til balance på arbejdsmarkedet ved at motivere til brancheskift fra områder med ledighed til områder med høj beskæftigelse, at motivere ledige til at søge ordinær uddannelse og bidrage til opkvalificering af arbejdsstyrken inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen. I lyset af den demografiske udvikling er det fortsat vigtigt at have fokus på at udvide arbejdsstyrken. Indsatsen for alle borgere på kanten af arbejdsmarkedet og sygemeldte skal derfor fastholdes med et klart helt eller delvist jobperspektiv for den enkelte borger, ud fra borgerens individuelle forudsætninger. Arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken i Ringsted Kommune er fortsat præget af den nuværende lavkonjunktur. Jobcenter Ringsteds fokus i indsatsen tager derfor udgangspunkt i et samarbejde mellem alle aktører på beskæftigelsesområdet, virksomheder, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og relevante kommunale forvaltninger. Som led i en langsigtet indsats har Ringsted Kommune besluttet at iværksætte en tværgående indsats på ungeområdet fra august 2010 for under ét: at bidrage til at opkvalificere arbejdskraften bidrage til balance på arbejdsmarkedet nå målet om at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse iværksætte en tidlig forebyggende indsats for udsatte unge nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse Jobcenter Ringsteds afsæt for indsatsen i 2011 er kommunens styrkeposition som en vækstkommune med stigende indbyggertal og en høj andel af erhvervsaktive samt en høj andel af nydanskere på arbejdsmarkedet. Målet med beskæftigelsesindsatsen er at videreudvikle indsatsen for at fastholde og forbedre de gode resultater, som har bidraget til den fortsat lave arbejdskraftreserve og høje erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens i kommunen. Side 6 af 44

7 Arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune I januar 2010 var der indbyggere i Ringsted Kommune. Heraf var der personer i arbejdsstyrken. Tabel 1. Nøgletal for arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune Nøgletal (1 Befolkning Antal 0-15 årige Antal årige (Erhvervsaktiv alder) Antal + 65 årige Udenfor arbejdsstyrken Arbejdsstyrke Erhvervsfrekvens i % Arbejdsløse årige Beskæftigede årige Beskæftigelsesfrekvens i % Offentligt forsørgede årige Arbejdspladser (2 Indpendlere ( , , , , Ændring i % Udpendlere ( Nettopendling ( Bor og arbejder i området - i % (2 49,50% Kilde: Danmarks Statistik BEF1A, Beskæftigelsesregionen samt egne beregninger (1: Tal er de nyeste tilgængelige for perioden januar 09 januar (2: Tal fra ,44-1,00 0,29 2,81 7,13-1,20 1,47 14,79-1,83 3,12 12,87 2,86 3,91 3,79 2,08 Ringsted Kommune har en høj erhvervsfrekvens (andel af borgere mellem 16 og 66 år, der tilhører arbejdsstyrken) og beskæftigelsesfrekvens (andel af borgere i arbejde) på 2-3 procentpoint over niveauet for Østdanmark. Halvdelen af de beskæftigede borgere med bopæl i Ringsted Kommune arbejder inden for kommunegrænsen. Samtidig er der er et stigende antal af både borgere og arbejdspladser i kommunen, hvilket giver plads til at tiltrække mere udenbys arbejdskraft, samtidig med at stadig flere borgere pendler til arbejdspladser udenfor kommunen Arbejdskraftreserven i 2011 En sammenfatning af udviklingen i 2009 og forventede udvikling i 2010 for Østdanmark fordelt på brancher viser tydeligt hvilken udfordring der er for beskæftigelsesindsatsen i disse år. Med Ringsteds arbejdsmarkedsstruktur må det forventes, at beskæftigelsessituationen fortsat vil være stærkt præget af lavkonjunkturen gennem 2010 og dermed have et lavere udgangspunkt for indsatsen i 2011 end Østdanmark generelt. Se tabel 2 nedenfor: Side 7 af 44

8 Tabel 2: Brancher med faldende beskæftigelse i En prognose for udviklingen af arbejdsstyrken frem til 2011 er udarbejdet på baggrund af den demografiske udvikling samt udviklingen af ledigheden i de enkelte kommuner og a-kasser. For Ringsted viser Beskæftigelsesregionens prognose, at der forventes en svagt faldende arbejdsstyrke fra knap 4,5 til 3,5 pct., en fortsat svagt faldende beskæftigelse og en fortsat svagt stigende tendens i ledigheden til godt 4 pct. Se tabel 3. Ledigheden i foråret 2010 ligger imidlertid allerede på 4,1 pct. hvilket betyder, at prognosen med en fortsat svag stigning vil skulle justeres op over dette niveau. Side 8 af 44

9 Tabel 3. Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighedsprocent, år, Østdanmark: Kilde: Danmarks Statistik, DERAM, Finansministeriet samt Beskæftigelsesregionen I Østdanmark generelt er der en større andel af befolkningen i arbejdsstyrken end i Ringsted. Arbejdsstyrken forventes at falde ca. 1 procentpoint fra 6 til 5 pct. frem til Beskæftigelsen i Østdanmark forventes at falde mere end i Ringsted, og ledighedsprocenten forventes tilsvarende at stige til over 5 pct. Side 9 af 44

10 Prognosen for aldersudvikling i Ringsteds befolkning fra 1999 til 2009 viser i tabel 4, at der er sket et fald for aldersgrupperne og år, mens der er sket en stigning i de øvrige aldersgrupper. Især er antallet af personer over 55 år steget, med hhv. 22 og 50 pct. Tabel 4. Befolkningen fordelt på aldersgrupper Ringsted har i forhold til Østdanmark lidt færre personer under 30 år og især færre personer mellem år, hvilket forklarer Ringsteds lavere andel af borgere i arbejdsstyrken. Oversigten over befolkningens aldersfordeling understøtter billedet af faldet i arbejdsstyrken, hvor de små årgange, som nu er mellem 20 og 39 år, skal forsørge de store årgange, som er på vej til at forlade arbejdsmarkedet inden for den næste 10 års periode. Unge i Ringsted fraflytter typisk kommunen i forbindelse med uddannelsesforløb, som ikke kan gennemføres lokalt. Det er derfor en særlig udfordring for Ringsted Kommune at bidrage til at skabe af attraktive arbejdspladser og tiltrække uddannet arbejdskraft. Derved vil virkningerne af den stigende forsørgerbyrde for det faldende antal personer i den erhvervsaktive alder i de kommende år til en vis grad kunne afbødes Erhvervsstruktur Der var i 2008 i alt arbejdspladser i kommunen. Det er en stigning på næsten 500 fra 2007, hvor der var arbejdspladser. Der er sket en udvikling i antallet af arbejdspladser på godt 6 pct. fra 1998 til 2008, svarende til udviklingen i Østdanmark. Sammenlignet med Østdanmark har Ringsted Kommune forholdsvis mange arbejdspladser inden for kategorierne: Landbrug, fiskeri og råstofudvinding, industri, bygge- og anlæg samt handel og kontor. Til gengæld er der i Ringsted Kommune færre arbejdspladser inden for finansierings- og forretningsservice samt offentlige og private tjenester. Stigningen i disse sektorer er dog fortsat højere end i Østdanmark generelt. Se tabel 5. Tabel 5. Arbejdspladser indenfor kommunen fordelt på brancher, sammenlignet med arbejdspladser i Østdanmark. Status 2008 Side 10 af 44

11 Uddannelsesstruktur Ringsteds borgere har gennemgående et lavere uddannelsesniveau end Østdanmark. Der er næsten 34 pct. borgere med grundskole som højeste uddannelsesniveau mod ca. 29 pct. i Østdanmark. Desuden er der færre med gymnasiale og mellemlange/lange videregående uddannelser end i Østdanmark. Til gengæld er der 38,5 pct. med en erhvervsfaglig uddannelse mod knap 31 pct. i Østdanmark. Samtidig er andelen af beskæftigede både med grundskole og med en erhvervsuddannelse som højeste niveau højere end i Østdanmark i 2008, hvilket viser, at både blandt den ufaglærte og faglærte del af arbejdsstyrken var beskæftigelsen høj i Ringsted Kommune i Se tabel 6. Side 11 af 44

12 Tabel 6. Uddannelsesstrukturen i Ringsted Kommune sammenlignet med Østdanmark Den høje andel af personer med kort uddannelsesbaggrund er fortsat en hovedudfordring for Ringsted Kommune. Jobcentrets udfordring i den forbindelse er især at understøtte gennemførelsen af ungdomsuddannelser og kompetencegivende uddannelser for unge samt opkvalificering og efteruddannelse af gruppen af ufaglærte ledige Lokale udfordringer ift. Ministermål 1: Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven opgøres som antal personer med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed indenfor det sidste år. Udviklingen i arbejdskraftreserven er dels udtryk for den generelle situation på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesmulighederne og dels udtryk for effektiviteten i den tidlige indsats i jobcentret. Arbejdskraftreserven er dermed et udtryk for de lediges mulighed for at opretholde en nær tilknytning til arbejdsmarkedet uden længerevarende ledighed. Der ligger et stort arbejdskraftpotentiale i at nedbringe korttidsledigheden, og samtidig vil enhver nedbringelse af den gennemsnitlige ledighedsperiode betyde en nedbringelse af de offentlige udgifter til såvel forsørgelse som aktivering. Der er derfor på flere måder et stor gevinst ved at fastholde en lav arbejdskraftreserve. Side 12 af 44

13 Arbejdskraftreserven i Ringsted Kommune er fra 2008 til 2009 steget med 132,8 pct., mens stigningen i Østdanmark inkl. København har været på 85,3 pct. Det er især stigningen for dagpengemodtagere, der har været høj i Ringsted. Imidlertid er arbejdskraftreservens andel af den samlede arbejdsstyrke og for kontant- og starthjælpsmodtagere i Ringsted fortsat under niveauet for Østdanmark, og på niveau med Østdanmark for dagpengemodtagernes vedkommende. Se tabel 7. Tabel 7. Ledige med mere end 3 måneders ledighed: Udvikling december 2008 december 2009 Tabel 1. Udvikling i ministermål 1 - begrænsning af arbejdskraftreserven, dec dec Antal Udvikling dec-08 til dec-09 Arbejdskraftreserven decringsted Østdanmark ,8% 85,3% (99,7%) - heraf dagpengemodtagere ,0% 114,1% (130,2%) dec-08 - svag ledighedsudvikling - moderat ledighedsudvikling - mere udtalt ledighedsudvikling - heraf kontant- og starthjælpsmodtagere ,8% ,9% ,1% ,7% 66,8% (76,3%) 117,2 % 133,0 % 41,4% (133,7% ) (152,0% ) (47,7%) Andel af den samlede arbejdsstyrke (dec-09) Ringsted Østdanmark 3,4% 4,0% (3,6%) 2,9% 2,8% (2,6%) (0,3% 0,3% ) (1,6% 1,6% ) (0,7% 0,8% ) 1,2% (1,0%) 0,3% 1,9% 0,7% 0,5% Kilde: Danmarks statistik, Jobindsats og Arbejdsmarkedsstyrelsen (Tal i parentes er for Østdanmark uden København) *Arbejdsstyrken er fra 2008 Ringsted har en høj andel af ledige som tilhører a-kasser med en moderat ledighedsudvikling, og ledighedsudviklingen her har været højere end i Østdanmark. Det er især 3F og f.eks. TIB og IT fagets a-kasser, der har været ramt af kraftigt stigende ledighed, mens der er færre ledige medlemmer i de a-kasser, som generelt er ramt af mere udtalt ledighedsudvikling: f.eks. HK, magistrene og danske lønmodtagere. Se tabel 8 nedenfor. Side 13 af 44

14 Tabel 8. Udviklingen i ledighed fordelt på a-kasser Vælg jobcenter Akademikernes A-kasse A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog A-kassen STA ASE BUPL, A-kasse Business Danmarks A-Kasse Byggefagenes A-Kasse CA, A-kasse Dana, A-Kasse For Selvstændige Danmarks Lærerers Fælles A-kasse (DLF-A) Danske Lønmodtageres A-kasse Danske Sundhedsorganisationers A-kasse El-Fagets A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse FOA Fag og Arbejdes A-kasse Frie Funktionærers A-kasse FTF- A-kasse Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse Fødevareforbundet NNF s A-kasse HK /Danmarks A-kasse Ingeniørernes A-Kasse IT-fagets & Merkonomernes A-kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Magistrenes A-Kasse Metalarbejdernes A-Kasse Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse Teknikernes A-Kasse Træ-Industri-Bygs A-Kasse Uoplyst A-kasser i alt Ringsted dec Udvikling dec-08 til dec-09 0% 50% -50% 156% 50% 75% 200% 150% 300% 300% 130% 130% 250% 140% 400% 91% 43% 500% -14% 233% 383% -75% 100% 600% 217% 151% Grøn = lav ledighedsudvikling Orange = moderat ledighedsudvikling Rød = udtalt ledighedsudvikling Kilde: Beskæftigelsesregionen Lokale udfordringer ift. Ministermål 2: Permanent offentlig forsørgelse Antallet af personer på offentlig forsørgelse er i alt steget med knap 15 pct. fra 3. kvartal kvartal Ringsted har en stigning i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse på hhv. 6,9 for førtidspension, 2,9 for fleksjob, 9,2 pct. for ledighedsydelse. Østdanmark har i samme periode et fald i førtidspension på 0,5 pct., en stigning på 3,5 på fleksjob og en stigning på 12,4 på ledighedsydelse. Samlet har Ringsted en højere andel af personer på førtidspension end Østdanmark, mens andelen på fleksjob og ledighedsydelse ligger nogenlunde på samme. Se tabel 9 nedenfor. Side 14 af 44

15 Tabel 9. Udviklingen af antal personer på permanente offentlige ydelser, dec dec. 2009: Ser man på fødekæden for tilkendelse af førtidspension, adskiller Ringsted sig også fra Østdanmark. Se tabel 10. Side 15 af 44

16 Tabel 10. Antal årige fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Ringsted og Østdanmark fra 3. kvt kvt En del førtidspensionister tilkendes førtidspension fra fleksjob eller ledighedsydelse, idet de gradvist mister deres arbejdsevne i et sygdomsforløb. Derudover kommer en del sygemeldte og fleksjobbere fra kontanthjælpssystemets ikke-arbejdsmarkedsparate matchkategorier, hvor afprøvningen af borgernes arbejdsevne resulterer i tilkendelse af en varig offentlig forsørgelse. De offentlige forsørgelsestyper skal således ses som forbundne kar, hvor forsørgelsen kan fordeles på forskellige kategorier, hvoraf de borgere, der modtager en permanent offentlig forsørgelse, er blevet tilkendt denne ydelse, fordi de vurderes ikke at kunne erhverve eller generhverve en arbejdsevne, der giver dem mulighed for øget selvforsørgelse. Borgere på permanent offentlig forsørgelse vil derfor som udgangspunkt ikke forlade den offentlige forsørgelse bortset fra ved naturlig afgang. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere er steget i Ringsted med 20 pct. mens sygedagpengemodtagere er steget med 7,3 pct. Østdanmark har en stigning på hhv. Side 16 af 44

17 18,6 og et fald på 4,8 for de 2 grupper. Samlet har Østdanmark en noget højere andel på kontant- og starthjælp end Ringsted, mens niveauet for sygedagpenge ligger en anelse højere i Ringsted end i Østdanmark. Samme mønster ses i nedenstående tabel. Ringsteds høje andel af førtidspensionister modsvares af færre kontant- og starthjælpsmodtagere og fleksjobbere og en kortere gennemsnitsvarighed for sygedagpengeforløb end landet har som helhed. Se tabel 11. Tabel 11: Antal ydelsesmodtagere i procent fordelt på Ringsted og hele landet marts 2010 Ydelseskategori Ringsted Hele landet 7 6,6 Kontant- og starthjælpsmodtagere 2,6 2,9 Sygedagpengemodtagere 2,4 2,4 Ledighedsydelse 0,4 0,4 Fleksjob 1,2 1,4 Varighed af sygedagpengeforløb 9,6 uger 10,7 uger Varighed af fleksjobforløb 4,6 uger 4,6 uger Førtidspension Kilde: Jobindsats.dk Antallet af førtidspensionister har været højt i flere år, og antallet af nytilkendelser ligger ligeledes højt, hvilket har medført et stort politisk fokus på området allerede i I alt 7 pct. af den erhvervsaktive del af befolkningen er førtidspensionister, og 161 borgere fik førtidspension i Se Tabel 12. Tabel 12: Antal tilkendelser af førtidspension i 2009 fordelt på alder De samlede tilkendelser i 2009 fordeler sig på følgende diagnoser: 1/3 psykiske 1/3 reumatologiske 1/3 diverse andre Side 17 af 44

18 I alt 19 borgere (knap 12 %) var under 30 år. De var fordelt på følgende diagnoser: 7 vedr. udviklingshæmmede borgere (registreret under Andet ) 4 neurologiske 1 reumatologisk 5 psykiske: Vedr. personer med kendte alvorlige lidelser før de 18 år. Arbejdsmarkedsudvalget har i 2010 udvalgt førtidspensionsområdet som et politisk fokusområde og har fastsat 4 fokuspunkter med henblik på at opnå en begrænsning af antallet af borgere på førtidspension: Fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet for førtidspensionister Forebyggende indsats fra kommunen Samarbejde med eksterne parter om forebyggelse Fokus på unge mellem 15 og 29 år Det forventes, at det øgede fokus på området, herunder forstærkede ressourcer i bevillingsproceduren samt øget fokus på afprøvning og tidlig forebyggende indsats for svage borgere i den kommende ungeenhed, på sigt vil begrænse nytilgangen til førtidspensionsområdet Lokale udfordringer i forhold til Ministermål 3: Ungeindsatsen Som i 2010 er ungeledigheden i 2011 et fokusområde i beskæftigelsesindsatsen. Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Ringsted er steget med 28,7 pct. fra dec til dec. 2009, mod 27,2 pct. i Østdanmark, se tabel 13. Tabel 13. Antal unge på offentlig forsørgelse og udvikling december 2008 december 2009 Side 18 af 44

19 Tabel 13 viser antal og udvikling af ungeledigheden fordelt på ydelser og viser, at stigningen især har ramt de forsikrede ledige, dog er stigningen i Ringsted lavere end i Østdanmark. Den høje andel af unge dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere afspejler den nuværende lavkonjunktur, der i høj grad har ramt de faggrupper, faglærte som ufaglærte, som især er stærkt repræsenteret i Ringsted Kommune. Det forventes imidlertid generelt, at konjunkturudviklingen i løbet af 2010 vil være moderat positiv og dermed bidrage til, at især de unge i højere grad kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Også de ikke-arbejdsmarkedsparate, fleksjobbere og førtidspensionister steget mere i Ringsted end i Østdanmark. Ringsted har således en særlig udfordring med at få etableret en indsats overfor de udsatte unge, som er i risiko for at glide væk fra arbejdsmarkedet i stedet for at nærme sig det Lokale udfordringer ift. Ministermål 4: Integrationsindsatsen Ringsted Kommune havde i 2008 ca. 9 pct. indvandrere og efterkommere, svarende til knap borgere mellem år i Ringsted Kommune, heraf var knap fra ikke-vestlige lande, i det følgende benævnt nydanskere. Se tabel 14. Tabel 14. Befolkningen fordelt på herkomst, beskæftigelse og køn Alle befolkningsgrupper i Ringsted har en højere beskæftigelsesfrekvens end den tilsvarende befolkningsgruppe i Østdanmark. Dog ligger beskæftigelsen stadig samlet lavere end for etniske danskere, bortset fra beskæftigelsen for Ringsteds ca. Side 19 af 44

20 400 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, som ligger højere end for etniske danskere. Se tabel 15. Tabel 15. Beskæftigelsesfrekvens for årige i Ringsted og Østdanmark, fordelt på etnicitet og køn, 2008 Ledigheden blandt indvandrere og efterkommere er i de seneste par år steget mindre end for etniske danskere, og gruppen som helhed har formået at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet i højere grad end etniske danskere. Tabel 16 viser stigningen for de forskellige befolkningsgrupper fra 3. kvartal 2008 til 2. kvartal Her ses en stigning for efterkommere fra ikke-vestlige lande, og et fald for indvandrerne fra ikke-vestlige lande. Dette indikerer, at der er særlige problemer for gruppen af unge fra ikke-vestlige lande, hvilket ungeindsatsen også vil have særligt fokus på fremover. Side 20 af 44

21 Tabel 16: Ledigheden i procent af arbejdsstyrken for etniske grupper i Ringsted og Østdanmark Gruppen af indvandrere og efterkommere er kendetegnet ved at bestå af mange forskellige nationaliteter med forskellige sociale og uddannelsesmæssige baggrunde, hvilket også gælder i Ringsted Kommune. Tabel 17 viser unge indvandrere og efterkommere uddannelsesniveau i pct. i 1997 og 2007 sammenlignet med unge af dansk oprindelse. Andelen af indvandrere med grundskole som højeste uddannelse er steget, mens andelen af efterkommere i kategorien er faldet i perioden. Efterkommer-gruppen kan dog dårligt sammenlignes, da der var meget få efterkommere i Det kan derimod konstateres, at gruppen af indvandrere ikke har opnået et generelt højere uddannelsesniveau i perioden. Se tabel 17 nedenfor. Side 21 af 44

22 Tabel 17. Uddannelsesniveau fordelt på årige nydanskere og danskere i procent, år Uddannelse 1997 Indvandrere Dansk fra oprindelse ikke-vestlige lande 67,9 60, år Grundskole år år 0,0 12,5 48,5 8,6 26,6 17,2 37,1 10,5 44,7 9,5 22,1 18,3 Gymnasium år år år år år år år år år år 0,0 2,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,5 19,8 0,0 4,2 0,0 3,0 0,0 0,6 13,0 8,6 19,9 51,3 0,8 3,7 0,4 5,8 0,4 3,4 0,7 9,7 7,6 35,5 0,0 1,6 0,0 4,8 0,0 8,1 2,3 13,0 3,0 17,9 0,5 1,6 0,0 0,8 0,0 0,0 14,6 9,0 12,0 46,2 0,4 6,5 0,4 10,6 0,4 5,1 1, år 0,0 18,0 0,6 3,2 22,0 0, år år EUD KVU MVU LVU/bachelor/fo rsker Øvrige, inkl. uoplyst I alt antal (procentgrundla g) Efterkommer e fra ikke-vestlige lande 79, Indvandrere Dansk fra oprindelse ikke-vestlige lande 72,4 67,2 Efterkommer e fra ikke-vestlige lande 84,7 Kilde: New Insight A/S på baggrund af Danmarks Statistik, RAS Note: De nydanskere, som ikke har en uddannelse, der svarer til grundskole, eller hvor der ikke er nogen uddannelsesoplysninger, er placeret i kategorien Øvrige og uoplyste. Ringsted Kommune har således fortsat en stor udfordring i at øge uddannelsesniveauet blandt unge nydanskere i kommunen. Andelen af nydanskere på offentlig forsørgelse er steget med 14,1 pct. fra dec. 08 dec. 09, mod 10,9 pct. i Østdanmark i samme periode. Se tabel 18: Tabel 18. Ministermål 4: Begrænsning af antal nydanskere i offentlig forsørgelse Side 22 af 44

23 Tabellen viser, at Ringsted har en højere andel af nydanskere på offentlig forsørgelse end Østdanmark, nemlig 33,8 mod 27,7 pct. Stigningen er især koncentreret om forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, for-revalidenter samt førtidspensionister. Derimod er antallet af personer i fleksjob i ledighedsydelse faldet. Her er de faktiske tal dog så små, at der ikke kan udledes noget afgørende af faldet. Side 23 af 44

24 2.3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats for udvalgte målgrupper Forsikrede ledige De mange arbejdspladser på industri og bygge-anlægsområderne i Ringsted Kommune i forhold til Østdanmark har medført, at ledigheden i Ringsted steg tidligere og mere markant end i Østdanmark allerede fra 3. kvartal Denne udvikling er fortsat gennem 2009 og i første halvdel af Tabel 19 viser grafisk udviklingen i ledigheden fra 2006 til marts 2010, hvor ledigheden i marts var over niveauet i januar 2006, men i april viser en faldende tendens. Tabel 19. Udvikling i ledigheden januar 2006 april 2010 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledigheden for mænd i april 2010 lå på 4,8, mens ledigheden for kvinder lå på 3,3 pct. De brancher, der er ramt af lavkonjunkturen, er i første omgang de traditionelle mandefag, mens der fortsat har været høj beskæftigelse i pleje- og omsorgssektoren, som traditionelt beskæftiger kvinder. Dog har der i 2010 været en stigende ledighed også for bestemte faggrupper af kvinder f.eks. akademikere, funktionærer og tjenestemænd, HK, NNF og FOA. Der er derfor grundlag for et særligt fokus på indsatsen for ledighedsramte borgere på disse områder i Der sker fortsat en stigning i ledigheden i første del af 2010 for tekniske funktionærer, byggefagene, metal og nærings- og nydelsesmiddelarbejdere, men ifølge prognosen vil ledigheden stabilisere sig noget i resten af 2010 og hen over Det vil i 2011 være en særlig udfordring at fastholde den høje omsætning af nyledige, som finder sted i forbindelse med jobåbninger, samt øge indsatsen for længerevarende ledige. Se Tabel 20. Side 24 af 44

25 Kilde: Mploy, marts 2010 Som tabellen viser, har Ringsted fastholdt sit niveau på 36 pct. ledige, der kommer i job igen inden for 3 måneder, mens andre sjællandske jobcentre, Hovedstaden-Sjælland (Østdanmark), og hele landet generelt er faldet til en andel på gennemsnitligt pct. Jobcentrets strategi for de arbejdsmarkedsparate, herunder de forsikrede ledige, vil være en fortsættelse af den tidlige indsats, hvor borgerne modtager en tidlig vejledning om jobåbninger, jobsøgning og muligheder for brancheskift og evt. jobrettet opkvalificering med henblik på hurtig tilbagevenden til job. Ved længerevarende ledighed vil jobcentrets fokus være på en mere grundig vejledning om jobsøgning samt tilbud om virksomhedsrettet aktivering og evt. kompetencegivende opkvalificering inden for områder med mangel på arbejdskraft Kontanthjælpsmodtagere Stigningen i ledigheden har ikke ramt kontanthjælpsmodtagere i samme grad som de forsikrede ledige, og i 2010 er ledigheden for kontanthjælpsmodtagerne igen faldende, dog kun for kvinder. Som det fremgår af tabel 11, har ledigheden desuden udviklet sig uens for forskellige aldersgrupper, med en uforholdsmæssig stor stigning for unge ydelsesmodtagere. Ringsted Kommune har siden Ny chance indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i opretholdt fokus på dette område, herunder f.eks. permanentgjort en ordning med opsøgende medarbejdere, som skal motivere ikke arbejdsmarkedsparate borgere til at deltage i aktivering og støttet beskæftigelse med det formål at bringe ikke-arbejdsmarkedsparate borgere nærmere arbejdsmarkedet. Side 25 af 44

26 Jobcentrets strategi for de arbejdsmarkedsparate, herunder kontant- og starthjælpsmodtagere, vil være en fortsættelse af den tidlige indsats, hvor borgerne modtager en tidlig vejledning om jobåbninger, jobsøgning og muligheder for brancheskift og evt. opkvalificering med henblik på hurtig tilbagevenden til job. Ved længerevarende ledighed vil jobcentrets fokus være på en mere grundig vejledning om jobsøgning samt tilbud om jobnær opkvalificering og fokus på mulighed for kompetencegivende opkvalificering inden for områder med mangel på arbejdskraft. Alle borgere i jobcentret mødes med et fokus på udslusning til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Udgangspunktet er at arbejdsmarkedsparate ledige vendes i døren. Ringsted Kommunes borgere er særligt udsatte for ledighed pga. befolkningens erhvervssammensætning inden for byggeri og industri, og jobcentret fastholder derfor fokus på at motivere ledige til mønsterbrydning i forhold til: Skift fra ufaglært til faglært Skift fra brancher med dårlige beskæftigelsesmuligheder til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder Skift fra typiske mandefag til kvindefag og omvendt. For ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er der fokus på personlig og faglig opkvalificering med det formål at nærme borgeren til arbejdsmarkedet med mest mulig selvforsørgelse som mål. Indsatsen i 2011 baseres på en veletableret vifte at tilbud til alle jobcentrets målgrupper, målrettet borgerens forskellige behov for vejledning og jobnær opkvalificering. Jobcentret har en systematisk tilgang til matchning og aktivering af kontanthjælpsmodtagere og for fastholdelse af jobcentrets fokus på rettidighed og aktiveringsgrad samt kvalitet i sagsbehandlingen. Aktiveringstilbuddene vil løbende blive justeret og tilpasset den aktuelle arbejdsmarkedssituation og borgernes individuelle behov og forudsætninger. Målet i 2011 er at opfylde målene på rettidighed og aktiveringsgrad i indsatsen. Som led i det individuelle kontaktforløb følger jobcentret op på lediges jobsøgning og foretager vurdering/afprøvning af rådigheden i forbindelse med de aftalte kontakter. Den primære aktør på aktiveringsområdet er Midtsjællands Aktiveringscenter (MAC). Redskaberne i indsatsen består af afklarende forløb op til 4 uger med individuelle muligheder for forlængelse, vejledning og opkvalificering, praktik, herunder deltagelse i virksomhedscentre samt ansættelse med løntilskud. Som led i kontaktforløbet pålægges arbejdsmarkedsparate ledige med kvalifikationer inden for flaskehalsområderne at søge konkrete job. For forsikrede ledige følges der op i samarbejde med A-kasserne. For ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er tilbud som udgangspunkt modulopbyggede efter trappemodellen, med gradvis opbygning af nye kvalificerende forløb for den enkelte ledige, ud fra individuelle behov for personlig, almen og faglig opkvalificering. Trappemodellen kan f.eks. tilbyde værkstedsaktivering i en observationsfase, sigtende mod praktikforløb på virksomheder med henblik på støttet og om muligt ordinær beskæftigelse, med udstrakt brug af mentorer. Redskaberne i for-revalideringsindsatsen er uddannelses- og kompetenceafklarende forløb med henblik på at iværksætte et egentligt revalideringsforløb. Side 26 af 44

27 Udover den tidlige indsats har jobcentret et klart jobperspektiv på indsatsen overfor arbejdsmarkedsparate med længerevarende ledighed, med det formål at opkvalificere og motivere den enkelte ledige til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Denne indsats vil bidrage til at opfylde målet om at begrænse arbejdskraftreserven og skabe balance på arbejdsmarkedet ud fra den enkeltes arbejdsmarkedsparathed. For borgere med en konstateret manglende arbejdsevne har indsatsen til formål at afklare det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Fra 1. juli forventes dagpengeperioden at blive afkortet til 2 år, hvilket på sigt må forventes at påvirke antallet af ledige i arbejdskraftreserven i løbet af Forsikrede ledige, der falder for dagpengeretten uden at blive selvforsørgende og som vurderes berettiget til kontanthjælp, vil dog fortsat være registreret i matchkategori 1 og dermed fortsat figurere i arbejdskraftreserven. Ud fra prognosen om en forventet udfladning af stigningen i ledigheden og under hensyntagen til den ukendte betydning af en 2 årig dagpengeperiode, fastsættes målet for arbejdskraftreserven til en begrænset stigning til det forventede niveau for Østdanmark til i alt 604 personer ved udgangen af Beregningen er foretaget ud fra en vurdering af ledighedsudviklingen i forskellige brancher, hvoraf Ringsted har en høj stigning af ledigheden i a-kasser med moderat ledighedsudvikling og en del ledige i a-kasser med udtalt ledighedsudvikling. På den baggrund er det jobcentrets vurdering, at det fastsatte mål er et ambitiøst mål, som vil bidrage til at fastholde en fortsat lav arbejdskraftreserve i Ringsted Kommune. Mål 1: Indsatsområde Arbejdskraft-r Styrket indsats for at eserven hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Mål Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til 604 personer, svarende til en stigning på 5 pct. Borgere på permanent offentlig forsørgelse Andelen af borgere på førtidspension i Ringsted er høj og antallet af årlige nytilkendelser er ligeledes høj, se tabel 8 og 9. Området har derfor politisk fokus i kommunen, som har fastsat 4 mål for området med henblik på at fastholde arbejdsmarkedstilknytningen og øge den forebyggende indsats overfor udsatte borgere. I forvaltningen er der iværksat et initiativ til at oprette et indstillings- og vejledningsnævn samt etablering af nye procedurer for indstillinger til førtidspension, for at sikre at alle muligheder for afprøvning af arbejdsevnen er fuldt udnyttet, inden der afgives en indstilling til førtidspension. Endelig er det forventningen, at det øgede fokus på en tidlig forebyggende indsats hos jobcentrets udsatte borgere vil bidrage til at begrænse tilgangen til førtidspension. Imidlertid har Ringsted Kommune valgt at etablere flere bosteder for førtidspensionister i kommunen, hvilket medfører, at kommunen til stadighed tiltrækker nytilflyttere til bostederne også fra andre kommuner. Det betyder, at Ringsted Kommune vil huse flere førtidspensionister end kommuner uden tilsvarende tilbud. Der vil derfor alt andet lige til stadighed kunne ske en mindre vækst i antallet af førtidspensionister i Ringsted. Side 27 af 44

28 Tabel 21 viser det samlede antal førtidspensionister fra 2008 til og med april Side 28 af 44

29 Tabel 21: Førtidspensionister i alt i Ringsted Kommune Kilde: Ringsted Kommune, april 2010 Ringsted har en begrænset tilgang til fleksjob og kommunen har fokus på at begrænse tilgangen som led i drøftelserne af kommende besparelser på budgettet. Fleksjob er imidlertid et godt redskab til at fastholde udstødningstruede medarbejdere, og fokus i indsatsen vil foregå mens borgeren endnu har tilknytning til en arbejdsplads. Antallet af borgere i fleksjob er ret stabilt på knap 300 personer. Tabel 22 viser antallet af borgere i fleksjob. Tabel 22: Fleksjob i Ringsted Kommune fordelt på kommunale og private samt andre offentlige fleksjob Kilde: Ringsted Kommune, april 2010 Side 29 af 44

30 Antallet af borgere, som er visiteret til fleksjob, men endnu ikke har fået det, er faldet med 5,2 pct. fra dec til dec Under lavkonjunkturen har det været en særlig udfordring at sikre at det stigende antal borgere godkendt til fleksjob også fik mulighed for at udnytte deres arbejdsevne i et konkret fleksjob. Tabel 23 viser antallet af borgere på ledighedsydelse, her ses også et fald i antallet af ydelsesmodtagere fra marts til april Tabel 23: Ledighedsydelsesmodtagere i Ringsted Kommune Kilde: Ringsted Kommune, april 2010 Samlet er det Ringsteds mål at begrænse stigningen i antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse, under hensyntagen til, at borgere, der efter en grundig afprøvning findes berettigede til permanent offentlig forsørgelse, også imødekommes efter lovens rammer. Herunder er det særlig væsentligt at styrke indsatsen overfor unge med henblik på at begrænse nytilgangen til førtidspension for unge under 30 år. Det fastsatte mål om en stigning på 2 pct. er ambitiøst i forhold til den hidtidige udvikling i Ringsted Kommune på 5,2 pct. Se også afsnit nedenfor. Mål 2: Offentlig forsørgelse Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til personer, svarende til en stigning på 2 pct. Unge Ringsted Kommune har et særligt fokus på unge borgere og har i 2010 påbegyndt et tværfagligt samarbejde omkring unge borgere mellem 15 og 24 år, hvor indsatsen samlet i en ungeenhed på tværs af forvaltninger. Fokus er primært en generel Side 30 af 44

31 højnelse af de unges uddannelsesniveau, samt en tidlig forebyggende indsats overfor udsatte eller kriseramte unge med henblik på forebyggelse. Jobcentret vil indgå i ungeenheden ud fra rammerne i beskæftigelsesindsatsen og her varetage indsatsen overfor jobcentrets målgrupper mellem 15 og 24 år. Ungdommens Uddannelsesvejledning får sæde i ungeenheden, og der vil desuden være et tæt samarbejde med folkeskolernes afgangsklasser, 10. klassecentret samt ungdomsuddannelsesinstitutioner både i og udenfor kommunen. Jobcentret har i 2009 iværksat et særligt forløb for målgruppen af arbejdsmarkedsparate unge, hvor et stærkt fokus på job, jobsøgning og almen og faglig opkvalificering skal bidrage til at de unge hurtigt kommer tilbage på arbejdsmarkedet. En tidlig indsats giver erfaringsmæssigt en god jobomsætning, men effekten af indsatsen overfor målgruppen af unge dagpengemodtagere er dog også til en vis grad konjunkturafhængig. Ikke-arbejdsmarkedsparate unge modtager tilbud om længerevarende forløb med samme fokus som de arbejdsmarkedsparate unge, men med en mere individuel tilgang ud fra den unges potentialer. Udover behovet for opkvalificering af især den yngre del af målgruppen, har jobcentret fokus på Regeringens målsætning om, at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Dette er en særlig udfordring i Ringsted Kommune, hvor knap 75 pct. af hver årgang får en kompetencegivende uddannelse inden 25 år efter folkeskolen. Se tabel 24: Tabel 24: Andel med kompetencegivende uddannelse i Ringsted og hele landet fordelt på antal år efter folkeskolen Procent , ,9 74,5 Procent 90 76, , ,6 56, ,5 7, år 10 år 15 år Ringsted 20 år 25 år Hele landet Kilde: Mploy 2009 Indsatsen overfor unge under 30 år vil såvel i ungeenheden som i jobcentret have fokus på aktivering, som kan motivere ufaglærte unge til at søge ind på ordinære uddannelsesforløb inden for områder med behov for arbejdskraft eller indgå i et 18 måneders målrettet uddannelsesforløb. Unge ledige med en kompetencegivende uddannelse vil først og fremmest få vejledning om og støtte til jobsøgning samt tilbud om jobnær opkvalificering. Her har jobcentret et særligt samarbejde med erhvervsskolen om usikre og frafaldstruede elever med henblik på at støtte og fastholde de unge i uddannelsessystemet. Side 31 af 44

32 For de unge, der ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate, vil jobcentret styrke indsatsen for at de unge kan gennemføre særligt tilrettelagte forløb med personlig, almen og faglig opkvalificering med støtte af mentorer, praktik i virksomhedscentre eller en kombination af forløb. Målet er også her, at de unge opnår kvalifikationer, som på sigt kan føre til en formel kompetence og bringe dem ind på arbejdsmarkedet på ordinære eller støttede vilkår. Indsatsen vil derudover have et særligt fokus på de problemer, som unge fra ikke-vestlige lande har i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse, både i forhold til sociale, faglige og praktiske forhold, som f.eks. sproglige kompetencer og praktikpladsmuligheder. Efter ungeenhedens etablering i august 2010 vil der i efteråret 2010 i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, skoler og øvrige samarbejdspartner blive fastlagt yderligere lokale mål for ungeindsatsen. Den kommende skærpelse af optagelseskravene til erhvervsskolerne kan imidlertid påvirke indsatsen overfor netop de frafaldstruede elever og dermed påvirke antallet af unge på offentlig forsørgelse negativt fremover. Under hensyntagen til ovenstående forhold og på baggrund af Ringsted Kommunes planlagte indsats på ungeområdet sættes et ambitiøst mål for ungeindsatsen i 2011 om at stigningen i antallet af unge årige på offentlig forsørgelse begrænses til lidt over niveauet for Østdanmark. Mål 2011 Unge Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Antallet af unge under 30 på offentlig forsørgelse begrænses til 565 personer, svarende til en stigning på 3,2 pct. Nydanskere Ringsteds borgere med anden etnisk baggrund end dansk har en høj beskæftigelsesfrekvens og strategien for indsatsen er som udgangspunkt at alle borgere modtager den indsats, som er bedst egnet til at bringe borgeren tilbage tileller nærmere arbejdsmarkedet. Nydanskere modtager derfor samme vifte af tilbud som andre ledige ud fra deres individuelle forudsætninger. Derudover kan der gives tilbud om danskundervisning og særligt tilrettelagte forløb for målgruppen af flygtninge og indvandrere med særlige behov for personlig og almen opkvalificering i forhold til det danske samfund og arbejdsmarked, med og uden tolkebistand. Der har været en kraftig stigning i antallet af ledige nydanske dagpengemodtagere, da disse på linje med etniske danskere i Ringsted Kommune i høj grad er beskæftiget i de brancher der er ramt af lavkonjunkturen. Gruppen af nydanskere er i udstrakt grad ufaglærte, hvilket har påvirket muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet i en tid, hvor arbejdsmarkedet har skærpet kravene til arbejdskraftens kvalifikationer. Det bemærkes dog, at gruppen indtil nu som helhed har haft en lavere stigning i ledigheden end gruppen af etniske danskere. Gruppen af unge nydanskere har dog haft en uforholdsmæssig høj stigning i ledigheden, og denne gruppe vil i særlig grad være omfattet af det politiske fokus på Side 32 af 44

33 ungeområdet. De unge nydanskeres skole- og uddannelsesmønster vil især være et fokus i Ungeenheden i Også den hidtidige udvikling i antallet af førtidspensionister på 21 pct. vil få et særligt fokus i forbindelse med indsatsen på førtidspensionsområdet. Målet for indsatsen overfor nydanskere i 2011 fastsættes ud fra en vurdering af gruppens styrkeposition med en høj beskæftigelsesfrekvens sammenholdt med et stadig større gab mellem gruppens kvalifikationer og arbejdsmarkedets krav. Det vurderes derfor, at stigningen i antallet af offentligt forsørgede nydanskere fortsat vil være på et højere niveau end i Østdanmark generelt, men at stigningen vil kunne begrænses til i alt 5 pct. hvilket svarer til ca. en fjerdedel af stigningen fra Mål 2011 Integration Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Antallet ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 603 personer i december 2011 svarende til en stigning på 5 pct. Sygedagpengemodtagere Der har i de foregående år været ministermål for indsatsen på sygedagpengemodtagere. Dette mål er i 2011 afløst af andre mål, men sygedagpengemodtagere vil fortsat være en særlig kommunal fokusgruppe i Jobcentrets indsats på området fastholdes med det formål at bevare en kort forløbsvarighed i sygedagpengesagerne på trods af nye regler for forlængelse af sygemeldinger og en fortsat høj tilgang af nye sager. Målet er at fastholde en tidlig indsats med fokus på arbejdsfastholdelse og med aktive og tidlige tilbud til sygemeldte. Derfor kontaktes sygemeldte borgere så tidligt som muligt i sygedagpengeforløbet og samtidig har jobcentret øget fokus på sygedagpengesager over 26 ugers varighed. Indsatsen koordineres mellem sygedagpenge- og aktiveringsmedarbejdere i borgerservice og jobcenter, så den enkelte borger fastholdes i et målrettet forløb med henblik på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcentret tilbyder aktive forløb til sygemeldte ud fra en individuel vurdering af borgernes sygdomsforløb og holder kontakt til arbejdsgiveren med det formål at modvirke, at sygemeldingen i sig selv giver afstand til arbejdsmarkedet. Jobcentret fortsætter i 2010 den hidtidige indsats med indgåelse af partnerskabsaftaler med virksomhederne om fastholdelse af medarbejdere og vil fortsat udvikle samarbejdet mellem jobcenter og A-kasser om rådighedsvurderingen af sygemeldte medlemmer, blandt andet ved rundbordssamtaler. Ringsted Kommune har derudover fra januar 2010 iværksat et projekt til nedbringelse af det kommunale sygefravær, og det forventes at resultaterne vil kunne aflæses på antallet af sygemeldte allerede fra Side 33 af 44

Høringsversion. Beskæftigelsesplan 2011

Høringsversion. Beskæftigelsesplan 2011 Høringsversion Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Ringsted 16. oktober 2014 Ringsted Kommune Side 1 af 44 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 1.1. Indledning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3. Grundlaget for

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Kalundborg Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 april 2010

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver for beskæftigelsesindsatsen i i 2010 v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Antal ledige i, feb. 2004 feb. 2009 80 70 60 50 Tusinde 40 30 20 10 0 feb-04

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011 31. august 2010 2010maj Beskæftigelsesplan 2011 Indholdsfortegnelse 1. Mål for 2011...3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2011...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere