Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ullerødhave torsdag den 11. april 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ullerødhave torsdag den 11. april 2013."

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ullerødhave torsdag den 11. april Fremmødte grundejere fra: Rypevænget: 201, 202, 209, 210, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 225, 229, 233, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 255, 257, 260, 261, 263, 264. Drosselvænget: 101, 104, 110, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 301, 308, 309, 311, 312, 314, 315. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor 4. Indkomne forslag a. Køb af NEM-bygning til fælleshus for bebyggelsen b. Indkøb af rullestillads (RY 263) c. Udendørs bordtennisbord (RY 240) d. Forskønnelse af legepladsområde ved NEM (DR 204) e. Eng-projekt ændret drift eng langs kystbanen (DR 311) f. Trafiksikkerheden i Ullerødhave. 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning 2012/2013: Jørn Laustrup - DR 315 Torben Strange Jensen DR 312 Niels Holmberg RY 248 (Genopstiller ikke) Kjeld Sørensen DR 311 Anders Frederiksen RY 216 (Genopstiller ikke) Mogens Andersen DR Valg af revisor 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent og referent Formand Torben Strange Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mogens Høeg Andersen vælges som dirigent. Han erklærer generalforsamlingen for lovligt indvarslet, og at den er beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne. Britta Gad vælges som referent. Kjeld Sørensen og Jørn Laustrup fra bestyrelsen vælges som stemmeoptællere. Det oplyses, at der er 2 stemmer pr. hus. 1

2 2. Bestyrelsens beretning Formanden Torben Strange Jensen fremlagde bestyrelsens beretning. (Se vedlagte beretning). Formanden slutter sin beretning med at takke de afgående medlemmer af bestyrelsen Anders Frederiksen for sit arbejde, som formand og Niels Holmberg for sit arbejde, som medlem.. Fra medlemmerne blev følgende kommentarer fremført til beretningen: En genial sommerfest, især bragte hoppeborgen lykke for både de små børn og de voksne, som på den måde bedre kunne komme til at tale sammen, når børnene var beskæftigede. Foreslår, at det bliver et indslag også til fremtidige sommerfester. Kasseren Jørn Laustrup oplyser, at en hoppeborg koster omkring 3.000,- kr.. Der er en dyb rende ved cykelstien på hovedstien udfor det sidste hus før banen, der er meget dårligt asfalteret lige der. Vedrørende trafiksituation og skiltning, blev spurgt om bestyrelsen arbejder videre med de problemer, der er på Rypevænget. Bestyrelsen oplyser, at de arbejder videre på problematikken. Et medlem mener, at effekten af den hidtidige mosegrisebekæmpelse ikke har været god, og spørger, om bestyrelsen forventer, at effekten vil være bedre med det nye budgetterede beløb til bekæmpelse. Han oplyser, at han er bekendt med, at det er kommunens opgave at vedligeholde begge beplantningssider af Drosselvænget og spørger om bestyrelsen vil gå i kommunikation med kommunen om en bedre vedligeholdelse. Fra bestyrelsen oplyses det, at der vil blive kørt videre med det samme niveau med hensyn til gartnerentreprisen. Bestyrelsens beretning tages til efterretning. 3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor Kasserer Jørn Laustrup oplyser, at der ikke er nogen kontingentrestancer, men at der stadig er nogle grundejere, der skal rykkes for kontingentet og at det ofte er de samme grundejere. Da kontingentopkrævningen har kørt på samme måde i mange år, burde det ikke være nødvendigt, at der skal rykkes for indbetalinger. Kassereren gennemgik herefter Resultatopgørelse og Balance. Herunder blev det oplyst, at den forsikring Grundejerforeningen har, er en ansvarsforsikring for person- og tingsskade, eks.vis ved uheld på foreningens områder. Udgiften til vedligeholdelse af legepladserne har været større end forventet. Derfor blev der ikke plads til fornyelser, som budgetteret. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens beretning. Resultatopgørelse og Balance blev taget til efterretning. 2

3 4. Indkomne forslag a. Køb af NEM-bygning til fælleshus for bebyggelsen Fra forslagsstillerne blev det oplyst, at NEM-bygningen, som fælleshus vil give grundejerne mulighed for at se mere til hinanden, der vil kunne laves arrangementer i bygningen, madordninger, i det hele taget give bebyggelsen et socialt samlingspunkt. Kommentarer fra grundejerne: Nogle mener, at det er en rigtig god idé og spørger, om det vil forøge værdien af vores huse, hvilket vil være vigtigt. Synes grundlæggende, at det er en god idé, men finder det vigtigt, at det undersøges nærmere, hvad der skal til for at grundejerforeningen vil kunne gå ind i det og om man kan. Der blev spurgt til om NEM-købmanden ikke blot er et lejemål og at der er tale om, at han vil afhænde lejemålet og at der i vores lokalplan for området står, at der kun må være detailhandel i bygningen. Andre gjorde opmærksom på, at vi har en grund til at bygge et fælleshus på. Det blev også foreslået, at man opretter en andelsforening i stedet for. Andre ønsker ikke at blive økonomisk afhængig af sådan et projekt. Det bliver nævnt, at det er tvivlsomt, om det juridisk er tilladt for en grundejerforening at købe en ejendom, som medlemmerne hæfter for. Det vil koste meget at købe det hus, men at det kunne være en god idé at rette henvendelse til nabogrundejerforeningerne, for at høre, om de er interesserede i at være med. Det blev foreslået, at dem, der er interesserede i projektet sætter sig sammen og arbejder på det. (Forslaget blev afvist af dirigenten). Et medlem spurgte, om vi har indflydelse på hvad NEM-bygningen kan blive brugt til? Formanden Torben Strange Jensen svarer, at der vil skulle laves en ansøgning til kommunen om ændring af lokalplanen, hvis bygningen skal bruges til andet end detailhandel. Dirigenten går over til en afstemning af om vi har lyst til et hus og der dermed skal arbejdes videre på det eller ej. En overvejende majoritet af forsamlingen stemmer for, at der ikke arbejdes videre på forslaget. b. Indkøb af rullestillads (RY 263) Det blev nævnt, at et nyt stillads, skal være af betydelig bedre kvalitet, end det vi har haft tidligere. Forslagsstilleren oplyser, at det er af bedre kvalitet. 3

4 Bemærkninger fra medlemmerne. Hvis stilladset købes, kunne man betale et gebyr, når man låner det. Andre mener, at det er en god idé, men kan også se nogle problemer, idet et stillads skal være fuldstændigt sikkert at bruge, ligesom det skal vedligeholdes. Det bliver oplyst, at ens egen husforsikring og ulykkesforsikring dækker ved uheld. Spørgsmålet blev rejst, om det kan betale sig at indkøbe et stillads, idet der må stilles spørgsmåltegn ved, hvor mange, der selv vil male deres hus. Det er vigtigt, at der er en stilladsmester, der sikrer, at stilladset hele tiden er i orden. Andre er bange for at lægge ansvaret ud på hele foreningen. Et antal huse kunne gå sammen i et laug, ligesom der findes stigelaug, for nogle huse. Der blev spurgt hvor stilladset skulle opmagasineres? Forsikringsspørgsmålet for foreningen har tidligere været rejst ved køb af et stillads, og må afklares. Forslagsstiller oplyser, at foreningen kun hæfter for stilladset, hvis det bliver stjålet. Han oplyser, at udgangspunktet for hans forslag er, at foreningen ikke hæfter, ellers frafaldes forslaget. Dirigenten går over til afstemning af om, der skal indkøbes et stillads, som foreslået. Afstemningsresultat: 40 stemte imod, 27 stemte for. Forslaget er nedstemt. c. Udendørs bordtennisbord (RY240) Kommentarer fra grundejere: Hvor placeringen skal være? Fra forslagsstiller bliver svaret, at det skal stå på fællesarealet mellem de 2 stikveje til Rypevænget. Det bliver nævnt, at man kan købe et billigere bord på hjul, som så ville kunne flyttes rundt i bebyggelsen. Nogle mener det skal placeres på fællesarealet nede ved kystbanen. Andre mener, at det skulle være et tilbud til de unge mennesker i bebyggelsen, ligesom der er tilbud i form af legepladser til de små børn. Vi kan risikere, at det tiltrækker unge udefra, er vi interesserede i det? Man skal købe sig et bat, for at kunne spille. Prisen for bordet vil svare til en investering på ca. 60,- kr. pr. hus. Nogle mener, at det er svært at overskue at stemme om alle de forslag, for hvad betyder den enkelte afstemning for, hvad vi så skal undvære. Der er flere kommentarer til placeringen, og at man ikke ønsker, at det skal stå i nærheden af ens bolig. 4

5 Formanden : Vi skal sikre os, at de beboere, der bor omkring stedet, hvor bordet placeres også vil have det stående. Dirigenten foreslår, at der stemmes om, der skal indkøbes et bordtennisbord, som foreslået og at bestyrelsen efterfølgende finder ud af, hvor det skal stå. Dirigenten går over til afstemning af om der skal indkøbes bordtennisbord, som foreslået. Afstemning: 38 for, 39 imod, 7 hverken for eller imod. Forslaget er nedstemt. d. Forskønnelse af legepladsområde ved NEM (DR 204) Forslagsstiller tænker, at der skal nedsættes en legepladsgruppe og at der også skal en arkitekt på. Der rejses spørgsmål om, hvorfor det kun er den ene af legepladserne, forslaget omfatter. Et medlem oplyser, at der er regler for hvilken beplantning, der skal være i bebyggelsens fællesområder og at gartneren gør, hvad han bliver betalt for. Et andet medlem nævner, at de eksisterende 3 legepladser ikke er ens, men netop indrettet til forskellige aldersgrupper. Der er enighed om, at bedet ved NEM-købmanden ikke ser kønt ud. Nogle medlemmer synes vi har legepladser til de små børn og at det er på tide, vi gør noget for de større børn. Formanden er enig i, at bedet ved NEM-købmanden ikke ser ud, som det var tiltænkt. Der opfordres til, at der nedsættes arbejdsgrupper. Dirigenten går over til afstemning om forskønnelse af legepladsområde ved NEM, som foreslået. Afsteming: Forslaget faldt med stor majoritet. e. Eng-projekt ændret drift eng langs kystbanen (DR 311) Kommentarer fra grundejere: Der er mange, der lufter hunde i det område, og hun spørger om, det så vil risikere at blive trådt ned. Et medlem oplyser, at projektet kræver, at området bliver afgræsset af dyr. Der er spørgsmål om, hvad konsekvensen angående mosegrisene vil være, hvor meget, der skal sprøjtes og om der er alternativer til Round-up. 5

6 Forslagsstiller oplyser, at der er mange brændnælder og Round-up er effektivt til bekæmpelse af brændenælder. Der er håb om, at gartneren får bekæmpet mosegrisene. Jordbunden er meget næringsrig. Dirigenten går over til afstemning af forslag om Eng-projekt. Forslaget vedtages med overvejende majoritet. f. Trafiksikkerheden i Ullerødhave. Generalforsamlingen blev informeret om de 3 forslag til forbedring af trafiksikkerheden i Ullerødhave fremsat af en følgegruppe på Rypevænget. Forslaget inkluderer også opsætning af forbedret skiltning i bebyggelsen, med forslag om hastighedbegrænsning på 30 km i hele området. Det blev understreget, at hastigheden har været et problem i hele bebyggelsens levetid, som det burde være muligt at løse med hjælp fra Fredensborg Kommunen. Bestyrelsen har tidligere lovet at de arbejder videre med sagen. Bestyrelsen informerede, at de ikke har villet sætte noget i gang, som vil medføre, at kommunen kan kræve, at grundejerforeningen får pålagt vejmyndigheden over vejene. Dette ønsker bestyrelsen ikke under nogen omstændigheder. Forslagsstiller vil gerne tage kontakt til kommunen om et forbedret skiltning, da hun tidligere har været i kontakt med kommunen herom. g. Information om parkering i bebyggelsen (RY261) Det fremsatte forslag om at regler for parkerings i vores område skulle udsendes i en kommende Ullerod. Dette er blevet bekræftet af bestyrelsen og ingen yderligere kommentarer var derfor nødvendige. 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år Kasserer Jørn Laustrup gennemgik bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Kontingentet fortsættes uændret. De advokatomkostninger, der er nævnt i budgettet vedrører en bestemt sag, som kører ved advokat. Grundejerforeningen har en ansvarsforsikring for person- og tingsskade ved uheld på foreningens udendørs områder.i budgetforslaget er der medtaget en udvidelse af udgiften til forsikringsdækning, således at Grundejerforeningen også får dækning til retshjælp og ansvar i forbindelse med beslutninger. Der er ingen ændringsforslag til budgettet. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Der skal være 5 medlemmer i bestyrelsen og 2 suppleanter. Jørn Laustrup, DR 315, Torben Strange Jensen, DR 312, Kjeld Sørensen, DR 311 og Mogens Andersen, DR 204 fortsætter i bestyrelsen. Det vil sige, at der skal vælges 3 til bestyrelsen. 6

7 Sune Petersen, RY 217, stiller op og vælges til bestyrelsen. Marianne Gargas, RY 260 og Andreas Koefoed, RY 233 stiller op og vælges som suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. Peder Ruby, DR 208 bliver valgt som revisor. 8. Eventuelt Bestyrelsen blev opfordret til at tage affære i forbindelse med bustrafikken i Kokkedal Øst. Bestyrelsen kunne evt. tage kontakt til nabogrundejerforeningerne og tage affære sammen med dem. Der anmodes om et nyt net på sandkassen på legepladsen ved NEM-købmanden. Der anmodes om en ny planke i stedet for den, der er i stykker ved en gæsteparkeringsplads på Rypevænget. Der blev spurgt til lovligheden af parkering på et græsareal foran Rypevængets bomme op til hovedstien? Det bliver oplyst fra bestyrelsen, at der blev givet tilladelse til, at hjemmeplejen kunne parkere på det nævnte græsareal, for at kunne komme til hos en ældre mands hus. Der må ikke ellers parkeres på det nævnte areal, da der skal være adgang for redningskøretøjer. Forslag om at opstille skraldespand ved boldbanen. Der stilles forslag om at der sættes fokus på kvaliteten af gartnerens arbejde, samt at det bør indskærpes overfor kommunen, at de overholder deres forpligtelse med hensyn til vedligehold langs hovedveje m.v. Referent: Britta Gad, DR-315 Dirigent: Mogens Høeg Andersen 7

8 Balance, Ullerødhave

9 Resultatopgørelse, Ullerødhave

10 Generalforsamlingen 2013 Kokkedal, d.11/ Formandens Beretning Det er hermed en fornøjelse for mig at give forsamlingen årets beretning fra bestyrelsen. Beretningen giver kort en oversigt over de budgetmæssige største aktiviteter i regnskabsåret 2012, den økonomiske situation generelt samt nogle af de nøgle-aktiviteter som vi i bestyrelsen har arbejdet med i det forgangne år. Økonomiske nøgletal for foreningen. Vore indtægter androg i 2012 kr ,- hvilket udgøres af kontingenter på kr ,- (som budgetteret) samt en mindre rente-indtægt på kr. 335,-. Vi har for 2012 et underskud på regnskabet på kr ,33 mod et budgetteret underskud på kr ,25 Årets regnskab med budgetteret underskud resulterer i en balance med en formue i foreningen på kr ,-. Formuen er dermed reduceret fra år 2011 med ca. kr ,- hvilket primært er et resultat af den større legeplads-renovering, der blev besluttet på sidste års generalforsamling. Nedbringelse af formuen er også foretaget som del af en planlagt strategi, da foreningen jvf vedtægternes 13 ikke skal oparbejde nogen formue, men udelukkende opretholde en rimelig driftskapital. Gartner-entreprisen Omkostninger til gartneren for faste opgaver i 2012 androg i alt kr ,25 og er så absolut den største omkostning for foreningen svarende til 74% af de ordinære udgifter (udgifter minus legepladsrenovering) og 65% af vore indtægter. Gartner entreprisen ændrer sig ikke særligt sammenlignet med tidligere år. Entreprisen indeholder en række primære og faste opgaver der inkluderer følgende: Græsslåning fællesarealer, Efter behov Kantklipning, Efter hver 4. græsslåning Ukrudtsbrænding v. den Spanske Plads, 4 gange årligt Fjernelse af ukrudt på legepladser, Maj og August Rengøring af bede ved buskrydning af bund. Primært omkring legepladserne ved Rypevænget og Drosselvænget, 10

11 Buskrydning af ukrudt og højt græs langs de steder hvor der slås græs, Maj og August Tømning af affaldsspande på legepladser I forbindelse med græsslåning Årlige opgaver Beskæring af træer i Drosselvænget, Vinter 2012/13 Beskæring af træer i Rypevænget, Vinter 2013/14 Fjernelse af grene på stammer på den Spanske Plads, Juli Styning af træer på den Spanske Plads, Efterår Beskæring af diverse buske på alle plænerne, Vinterperioden Klipning af højt græs ved engen/fodboldbanen, Juni Udskiftning af sand i sandkasserne, Maj Derudover er der lavet en aftale med gartneren vedr.snerydning + glatførebekæmpelse på de 2 stier mellem Rypevænget og Drosselvænget, Dette efter behov. Og til sidst har vi også igangsat bekæmpelse af muldvarpe/mosegrise, der er meget aktive i vores område. Gartneren har været i gang i efteråret 2012, men som det tydeligt fremgår af den fortsatte aktivitet på vore grønne områder, så har det ikke været en effektiv bekæmpelse. Gartneren er klar over dette og vil fortsætte processen i år. Festlige arrangementer i 2012 Der bliver normalt afholdt 2 fester i foreningen i løbet af året. Således også i 2012, hvor vi traditionen tro afholdt dels en Fastelavnsfest og en Sommerfest. Fastelavnsfesten er blevet en dejlig tradition i foreningen, hvor vi på trods af kulde altid har en fantastisk hyggelig Søndag formiddag med udklædte børn, tøndeslagning og fastelavnsboller mm. Igen vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at takke ejerne af carportene på Drosselvænget s 2. stikvej for velvillig udlån af carporte til Fastelavnsfesten. Vi afholdt også en sommerfest som det er blevet en tradtion men årets fest var mere end blot en normal sommerfest. Sidste år var 2012 og således en lille milepæl i foreningens historie, da det dermed var 30 år siden, at den konstituerende generalforsamling blev afholdt og Grundejerforeningen oprettet. Bestyrelsen diskuterede om et 30 års jubilæum skulle fejres ekstraordinært og besluttede, at det synes vi, at det skulle på trods af en sandsynlig budget-overskridelse. Den meget succes-fulde fest-komite, der havde arrangeret vores tidligere 25-års jubilæumsfest accepterede at træde til igen, og bestyrelsen vil gerne takke den meget aktive fest-komite (Sus DR-311, Mette DR-312, Britta DR-315, Sonja RY-246) for deres arbejde med at arrangere årets fest. 11

12 Det blev en helt fantastisk dag med leg og aktiviteter, Hoppeborg, kage-konkurrence, velkomst-drink, grill-mad, is-desserter og DJ. Vi var så heldige at det nok var den varmeste og mest fantastiske dag og aften på hele sommeren og flere end 100 af foreningens beboere deltog i løbet af denne skønne dag. De samlede udgifter til sommerfesten beløb sig til kr ,03, hvilket naturligvis er en større overskridelse af det budgetterede beløb på kr ,-, men Bestyrelsen er meget tilfreds med beslutningen om at afholde den udvidede sommerfest, da vi finder det vigtigt, at der stadig arrangeres aktiviteter, der kan bringe beboerne sammen på tværs af matrikelskellene! Budgetoverskridelsen på fest-udgifterne har Bestyrelsen blandt andet søgt at udligne i budgettet ved at vedtage en beslutning om ikke at afholde nogen Bestyrelses-middag i 2012, hvilket ellers normalt afholdes mod slutningen af året som en form for bestyrelsesvederlag. Øvrige aktiviteter: Legeplads-renovering Sidste års generalforsamling godkendte et forslag om at afsætte et større beløb til renovering af legeredskaber på foreningens tre legepladser. Legepladser, som bestyrelsen fortsat anser for at være store aktiver for foreningen. Firmaet DICA (tidligere Kompan) havde ved en gennemgang af legepladserne i 2011 udpeget en række forhold, der skulle ændres for at pladser og redskaber var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Renoveringen er blevet foretaget i 2012 og alle 3 legepladser er nu mere sikre at benytte for alle vore brugere. Det var en stor, men nødvendig udgift. Ny pumpestation på området mod viadukten og jernbanen Fredensborg Forsyning henvendte sig i 2012 til foreningen med de formål at informere om deres planer om at etablere en ny pumpestation og udskifte den nu tidligere pumpestation til spildevand (det grønne pumpe-hus ved broen på hovedstien). Forsyningen planlagde at etablere den ny pumpestation på hjørnet af foreningens fællesareal hvor hovedstien mødes med sti fra Fasanvænget. Efter drøftelser i bestyrelsen besluttede vi at indgå en aftale med forsyningen, således at en underjordisk pumpestation kunne etableres mod at arealet så vidt muligt bringes tilbage til nuværende stand med hensyn til beplantning og græs. Alternativet ville efter vores bedste overbevisning have været en ekspropriation af jordstykket for det var essentielt at pumpestationen blev placeret netop der. Altså et tilbud vi ikke kunne afslå! 12

13 Aftalen med forsyningen var overordnet, at pumpestationen vil blive nedgravet og på jordoverfladen vil der være 2 eller måske kun 1 dæksel. I tilknytning til pumpestationen etableres en mindre indkørsel med stabil belægning. Denne etableres med en belægning der tillader græs. Der vil desuden blive opført et elskab op mod eller inde i randbeplantningen, og som kan camoufleres med beplanting, men dog stadig være tilgængelig og kunne åbnes. Den eksisterende pumpestation vil blive fjernet og arealet retableret efter vores ønsker og efter aftale med kommunen (færdsel til og fra skoven). Græsarealet genskabes og de to træer langs hovedstien bevares og uden beskadigelse af rodnet mv. Randtræerne på vores fællesareal ud til græstrekanten vil ikke blive påvirket. Projektet med etablering af ny pumpestation og fjernelse af gammel pumpestation er nu afsluttet og vi regner nu med, at den sidste del af projektet omkring retablering af græs og beplantning vil blive afsluttet her i foråret, når frosten er væk fra jorden. Denne sidste fase er naturligvis vigtig for foreningen og Bestyrelsen vil følge op over for forsyningen så vi sikrer, at de overholder deres forpligtelser. Trafiksituation og skiltning i området Sidste års generalforsamling diskuterede trafiksituationen i foreningen generelt og Rypevænget s anden stikvej specifikt hvor der jævnlig opleves en stor hastighed af biler tilhørende både beboere samt gæster til bebyggelsen. Bestyrelsen har efterfølgende haft kontakt til Fredensborg kommune for at forhøre om mulighederne for at få kommunen til at etablere hastigheds regulerende foranstaltninger på denne stikvej, og vi har modtaget mange interesante og kreative forslag fra foreningens medlemtil foranstaltninger. Beskeden fra kommunen er desværre ikke særligt imødekommende da Kommunen henviser til at de prioriterer deres indsats og penge i forhold til deres Trafiksikkerhedsplan. Denne beskriver vision, målsætninger og indsatsområder. Gode trafikale forhold er omsat til 4 fokusområder: Trafiksikkerhed, tryghed og skoleveje, mobilitet samt hastighed. Og kort opsummeret prioriterer kommunen trafiksikkerhedsarbejdet der, hvor uheldene sker. På det direkte spørgsmål om hvorvidt foreningen egenhændigt kan etablere trafik foranstaltninger blev det indikeret, at det kunne være en mulighed såfremt vi også ville overtage vejmyndigheden. Dette ønsker vi ikke under nogen omstændigheder, og af denne årsag er der ikke sket yderligere udvikling omkring den diskuterede sag. Vedrørende skiltning i øvrigt har bestyrelsen foranlediget en retablering af Brandvej skilte på de bomme, der står for enden af Rypevængets 2 stikveje og forhindrer direkte adgang til hovedstien fra Rypevænget. Skiltene angiver, at disse bomme skal benyttes som brandvej ved eventuel udrykning, og derfor skal de fritholdes, ligesom det naturligvis er forbudt at parkere foran disse bomme. 13

14 Yderligere har Bestyrelsen foranlediget opsætning af oversigts-skilte for enden af Rypevængets to stikveje således at det er nemt at finde de hus-numre, der ligger på hovedstien eller ved Den spanske plads. Vi har haft flere henvendelse om, at at den kommunale hjemmepleje ikke har kunnet finde et specifikt hus, hvilket er yderst uheldigt og potentielt kritisk for de berørte beboere. De opsatte skilte virker efter hensigten har vi fået oplyst, og Bestyrelsen vil gerne takke Bastian Andersen for hans meget aktive deltagelse i at designe og etablere disse nye skilte. Afslutttende Vi har i mange år haft en hyggelig tradition med udgivelse af Ulleroden vores fælles informations-blad flere gange om året. Ekstraordinær travlhed blandt en del af bestyrelsesmedlemmerne har desværre bevirket at Ulleroden kun er udkommet en enkelt gang i Det er dog bestyrelsens hensigt fortsat at producere Ulleroden et antal gange om året så den lille aktivitet på den front i 2012 er ikke resultat ef en egentlig bestyrelsesbeslutning. Vi har et par bestyrelsesmedlemmer, der efter mange års virke har besluttet at træde ud af bestyrelsesarbejdet, og bestyrelsen vil således gerne sige tak til Anders Frederiksen og Niels Holmberg for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen. Udover de i beretningen gennemgåede aktiviteter behandler bestyrelsen løbende over året en række enkelt-sager samt spørgsmål stillet af foreningens medlemmer. Og med dette vil jeg hermed afslutte årets beretning fra bestyrelsen. Torben Strange Jensen Formand 14

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tidspunkt: Mandag den 5. marts 2007, kl. 19:00 Sted samme sted som forrige år : Egedalsskolens mødelokale, Holmegårdsvej 101, 2980 Kokkedal. (kørselsvejledning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tidspunkt: Mandag den 3. april 2006, kl. 19:00 Sted samme sted som forrige år : Egedalsskolens mødelokale, Holmegårdsvej 101, 2980 Kokkedal. (kørselsvejledning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 24. marts 2004 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 24. marts 2004 kl. 19.00 Sted: Helsingør Gymnasium 39 husstande deltog

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere