ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 14. april 2015 kl i festsalen på Nærum skole, Fruerlund 9, Nærum Denne indkaldelse ligger også på D A G S O R D E N jf. vedtægternes 4, stk Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse. 4. Fremlæggelse af forslag til revideret budget for 2015 og forslag til budget for år 2016 inkl. fastsættelse af kontingent 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. 10. Eventuelt. Hver ejendom har én stemme. Et stemmeberettiget medlem kan dog lade sig repræsentere ved en person, til hvem der er udstedt behørig, skriftlig fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan møde med mere end højst to fuldmagter, jf. vedtægternes paragraf 4, stk Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Bruhn, Y32 som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning Generelt. I juli 2014 udsendte bestyrelsen en medlemsinfo, hvor vi efterlyste et medlem, som ville og kunne overtage det ulønnede job som kasserer for foreningen efter at vores kasserer af arbejdsmæssige grunde så sig nødsaget til at ophøre med jobbet. Da der ikke kom nogen henvendelse, måtte vi finde en løsning, hvor vi betaler for at få udført arbejdet. Foreningens vedtægter ( 5 stk. 5) kræver, at kassereren vælges blandt bestyrelsens medlemmer, men berettiger også bestyrelsen til at engagere lønnet medhjælp til sager, hvor det skønnes nødvendig ( 5 stk. 17). Løsningen er blevet, at foreningens tidligere kasserer, Jens Hørup pr. 1. oktober 2014 er ansat som lønnet regnskabsfører, og at Ove Overgaard, Haugesundvej 34 har påtaget sig jobbet som kasserer og er ansvarlig for at godkende fakturaer, før de betales og bogføres af regnskabsføreren. Ove Overgård har hidtil været bestyrelsessuppleant og er indtrådt i bestyrelsen efter Henrik Boye Laursens udtræden. Aflønning af regnskabsføreren vil fremgå af en særskilt post i regnskabet. Ændringen af kassererfunktionen er meddelt i en omdelt medlemsinfo fra november Ordningen er nu kørt ind og fungerer tilfredsstillende 2.2. Asfalt/fliser. Holte Fjernvarme har lagt fjernvarmerør til bofællesskabet på Langebjerg under asfalten på Haugesundvej. Vi er ikke helt tilfredse med samlingen mellem den gamle asfalt og den afsluttende asfalt og følger fortsat op på det. Side 1 af 6

2 2.3. Kloak og vandrør. Bestyrelsen har kun kendskab til èt tilfælde af rotter, der er trængt ud fra kloaksystemet. Der var tale om en af kommunens brønde på Langebjerg, som blev repareret uden udgifter for foreningen. Vi opfordrer til at give bestyrelsen og kommunen besked, hvis der konstateres rotter udenfor kloaksystemet. På Ystadvej faldt asfalten sammen omkring en samlebrønd for 3 vejafløb på Danske Ejendommes parkeringsplads. Vi fik overbevist Danske Ejendomme om at problemet skyldtes manglende oprensning af vejafløbene, og de accepterede at betale for reparationen selv om brønden befandt sig på vort område. Der har i årets løb været 3 tilfælde af utætte vandrør. Selv om utætheden i alle 3 tilfælde opstod i weekend eller helligdage rykkede Forsyningen Allerød-Rudersdal ud og fik stoppet for vandet og repareret ledningen i de to tilfælde, hvor bruddet var opstået på Forsyningens del af ledningen. I det tredje tilfælde var bruddet sket efter stophanen, og ejeren måtte selv rekvirere reparatør. Bestyrelsen opfordrer til, at man sikrer sig, at husforsikringen dækker stikledninger. 2.4 Fællesarealet. I medlemsinfoen fra november 2014 er omfanget af fældninger og nyplantninger beskrevet. De nyplantede træer vil blive forsynet med en vandingspose Som det ligeledes fremgår af medlemsinfoen er jorden i den sydlige del af skoven og i fyrrelunden nu så plan, at det er muligt at køre over det med græsslåmaskinen et par gange i løbet af sommeren. Herved regner vi med, at kunne bekæmpe brændenælder og skvalderkål, og derved give græs en chance for at overtage. Det er ikke planen, at det klippede græsareal skal udvides. I efteråret 2014 har inspektørens arbejde mest bestået i beskæring og rydning af buske samt opsamling af blade fra platantræerne. De få gange, der har været behov for snerydning og saltning, er det som sædvanlig foregået hurtigt efter snefald, og uden ekstern assistance, selv om det har medført arbejde på skæve tidspunkter og i weekends. Den hurtige rydning har gjort, at vi har kunnet klare os med et minimalt forbrug af salt. Bestyrelsen har været yderst tilfreds med Knuds store arbejdsindsats og håber, at foreningens medlemmer ligeledes værdsætter dette. 2.5 Arrangementer. Vi har i årets løb haft de sædvanlige 2 sociale arrangementer nemlig Sankt Hans bålet og Fastelavn. Sankt Hans holder vi sammen med ejerforeningen, og i 2014 var det ejerforeningen, der stod for arrangementet. Vejret var fint, og der var stort fremmøde. Til tøndeslagningen var tilmeldt lidt over 100 heraf 37 børn, som fik sig en fornøjelig formiddag sammen 2.6 Fællesantenne Ved Grundejerforeningens generalforsamling i 2014 blev det besluttet at nedsætte et udvalg der skulle gennemgå foreningens nuværende aftale med Yousee, vurdere om den er konkurrencedygtig og vurdere om der findes andre tilbud i markedet, der bedre imødekommer Grundejerforeningens behov. Antenneudvalget har mødtes i sidste del af 2014 og 2015 og gennemgået: Muligheder for at etablere alternativer til det eksisterende antennenetværk som ejes af Yousee Muligheder for at få alternative udbydere end Yousee Muligheder for at få leveret TV og internet via telefonlinjen ("rå kobber") Konklusionen på antenneudvalgets arbejde er, at den nuværende aftale med Yousee samlet set fortsat er den bedste løsning for Grundejerforeningen og at det med den nuværende teknologiske udvikling forventes at være sådan de næste 5-7år. De detaljerede konklusioner på antenneudvalgets arbejde er: Det vurderes for omkostningsfyldt at etablere et alternativt netværk til det Yousee-ejede antennenetværk. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at Grundejerforeningen selv har vedligeholdelsesforpligtelsen. På baggrund af dette, vurderes den nuværende konstruktion med Yousee som ejer af Side 2 af 6

3 antennenetværket som et samlet set bedre kompromis, end at Grundejerforeningen selv ejer netværket. Det er ikke muligt at få alternative indholdsleverandører vha. det nuværende antennenetværk, da det ejes af Yousee. Skønt det teknisk set er muligt at få leveret både tv, internet og telefoni alene via det rå kobber, så vurderes denne løsning ikke som praktisk anvendelig. Dels er kvaliteten af det rå kobber nogle steder ikke tilstrækkelig høj, og dels er den løsning forbundet med væsentlige begrænsninger specielt på antal tv der kan tilsluttes. Antennenetværket indeholder et væsentligt større potentiale for at levere stadig stigende hastigheder på internetforbindelser. Endelig er den nuværende aftale med Yousee endog meget attraktiv sammenlignet med Yousee's gældende listepriser på TV-grundpakken, som er det Yousee på nuværende tidspunkt leverer. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Indtægter Grundejerforeningens reviderede regnskab for 2014 er vedlagt som bilag 1 (6 sider). Årets resultat blev et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på Det højere resultat skyldes primært lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af traktor og andre maskiner samt lavere udgifter til vedligeholdelse af veje, fortove og kloakker. Ud over Grundejernes kontingent består indtægterne af renter samt leje for den pumpestation, der ligger i det sydlige hjørne af fællesarealet. Lejen udgjorde i 2014 knap kr. og herudover er der modtaget et mindre tilskud fra Holte Fjernvarme til fældning af et træ, da tidligere gravearbejdet måske har skadet det pågældende træ. Omkostningerne fordeles i forskellige grupper alt efter, med hvilken nøgle de deles mellem Grundejerforeningen, Ejerforeningen i højhusene Og Danske Ejendomme. Første omkostningsgruppe fordeles med 60% til Grundejerforeningen og hhv. 34% og 6% til Ejerforeningen Egevang Syd og Danske Ejendomme. Omkostningerne (side 5) vedrører vedligeholdelse af fællesarealet, herunder drift af traktor og andre maskiner. Vedligeholdelsen af traktor m.v. har været lidt billigere end budgetteret, og samtidig har udgifterne til bl.a. brændstof været noget lavere. Vedligeholdelsen af fællesarealet beløb sig til kr. mod et budget på 89 tkr. Tidligere har vedligeholdelsen af fællesarealet været delt i to poster, hhv. vedligeholdelse af beplantning og almindelig vedligeholdelse. Men bestyrelsen finder, at fordelingen mellem de to poster har været noget tilfældig, hvorfor udgifterne nu vises i en samlet post. Alt i alt blev Grundejerforeningens andel af denne omkostningsgruppe knap 107 tkr. mod budgetteret 118 tkr. Beregningen af omkostningsfordelingen i denne gruppe er lidt speciel, idet der korrigeres for leje af pumpestationen, da den jo ligger i fællesarealet. Lejeindtægten fratrækkes derfor inden Ejerforeningens og Danske Ejendommes omkostningsandele udregnes. Omkostningsgruppen 68%, 27%, 5% (side 5) omfatter hovedsagelig løn og personaleomkostninger vedrørende vor inspektør. Vedligeholdelse og drift af grundvandspumperne indgår ligeledes i denne gruppe. Grundejerforeningens andel af disse udgifter beløb sig til i alt kr. hvilket stort set var som budgetteret. Sidste omkostningsgruppe fordeles efter individuelt aftale (side 5). Det skal bemærkes, at i denne omkostningsgruppe er alene vist Grundejerforeningens andel. Den største udgift er klipning af den fælles hæk, hvor Grundejerforeningens udgifter er ca. 35 tkr. Da der ikke har været afholdt udgifter til vedligeholdelse af legepladser eller veje og fortove, er omkostningsgruppen realiseret knap 23 tkr. under budgettet. Skt. Hans aften afholdes i fællesskab med Ejerforeningen. I praksis sker det ved, at tilrettelæggelse og dækning af udgifterne skifter fra år til år. Grundejerforeningen har derfor ikke haft udgifter til Skt. Hans i Gruppen indeholder endelig en lille post Øvrige aftaler med Ejerforeningen Egevang som dækker over bortkørsel af grenaffald, hvor Ejerforeningen har dækket en højere andel, end hvis udgiften var indregnet i Side 3 af 6

4 60%, 34%, 6% gruppen. Endelig dækker posten over indkøb af salt, som sker i fællesskab med Ejerforeningen for at opnå bedre priser og en mere effektiv udnyttelse af lageret af salt. Sidste gruppe af omkostninger dækkes 100% af Grundejerforeningen (side 3). Største post er grundpakken til TDC/YouSee på godt 150 tkr. Denne omkostning stiger noget kraftigere end priserne generelt. Det er noget af baggrunden for, at bestyrelsen efter opfordringen på sidste års generalforsamling har iværksat arbejdet med at afdække, om der kan findes mere attraktive alternativer. Der har ikke været udgifter til vedligeholdelse af kloakker mod et budget på 21 tkr. Øvrige poster er realiseret stort set på niveau med budgettet. Der er dog oprettet to nye omkostningsposter til hhv. løn og personaleomkostninger i forbindelse med ansættelse af lønnet regnskabsfører. Disse poster var af naturlige årsager ikke budgetteret. Omkostningsgruppen indeholder posten Godtgørelser og bestyrelsesmiddag. I lighed med hidtidig praksis er der udbetalt en godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne til dækning af telefonudgifter og andre udokumenterede udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der er udbetalt kr. til formand, kasserer, inspektørkontakt og sekretær og kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Beløbene ligger inden for det, der kan udbetales skattefrit efter gældende regler. Herudover inviteres bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og ægtefæller til en årlig middag krydret med et kulturelt indslag, f.eks. museumsbesøg. Alt i alt beløb disse udgifter sig til knap 37 tkrkr. i Årets nettoresultat på kr. lægges til Grundejerforeningens egenkapital, som herefter udgør kr. (side 4). Under aktiverne ses Grundejerforeningens likvider på i alt godt 670 tkr., som alle er placeret som bankindskud. Daglige forretninger og betalinger sker gennem Danske Bank, mens overskydende likviditet er placeret i hhv. SparNord og Vestjysk Bank med henblik på at få den mest attraktive forrentning. Specielt Vestjysk Bank fremhæves til tider som presset af finanskrisen, men samtidig tilbyder banken attraktive renter på indskud, og da beløbet ligger under den gældende grænse for indskydergarantiordningen, er der ingen risiko forbundet med indskuddet. Øvrige aktiver består af mellemregninger med Ejerforeningen og Danske Ejendomme, som løbende betaler acontobidrag til dækning af omkostningerne, og restsaldoen udlignes når årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen. Fremmedkapitalen under passiver udgøres af skyldig A-skat og skyldige omkostninger, hvor udgiften vedrører 2014 men først betalt i Endelig hensættes til skyldige feriepenge, som forfalder til betaling, hvis inspektøren fratræder. Afslutningsvis skal det bemærkes, at årsregnskabet i lighed med tidligere år er forsynet med en blank revisionspåtegning (side 1). 4. Fremlæggelse af forslag til revideret budget for 2015 og forslag til budget for 2016, inkl. fastsættelse af kontingent. 4.1 Budgetter. Revideret budget 2015 samt budget 2016 med fremskrivning vedlægges som bilag 2. Omkostningsgruppen 60%, 34%, 6% (fællesarealet) budgetteres alt i alt på niveau med 2014, idet omkostningerne til direkte vedligeholdelse af fællesarealet forventes at blive 62 tkr mod knap 84 tkr. i Dette omkostningsniveau forventes at kunne fastholdes i de kommende år, da der ikke forudses større vedligeholdelsesprojekter. Den nuværende traktor blev købt i januar 2009 og forventes derfor at kunne holde nogle år endnu, og der er derfor ikke indregnet en udskiftning i budgetter eller fremskrivning, men det må forventes, at der inden for de kommende 5 år opstår et behov for udskiftning, som kan beløbe sig til tkr. Omkostningsgruppen 68%, 27%, 5% dækker primært løn- og personaleudgifter vedrørende inspektøren, og de forventes at udvikle sig i takt med den generelle lønudvikling. Gruppen indeholder endvidere vedligeholdelse og drift af grundvandspumper, som er vanskeligere at budgettere, da de i høj grad afhænger af, om det er nødvendigt at udskifte en eller flere pumper. Med den renovering af pumperne der blev gennemført for nogle år siden forventes det, at driften af pumperne holder sig på niveauet 25 tkr. i 2015 og årene fremover. Side 4 af 6

5 I 100% omkostningsgruppen stiger udgifterne til grundpakken fortsat kraftigt (8,7% i 2015). I lighed med tidligere år indregnes en udgift på 20 tkr. til vedligeholdelse af kloakker, selv om det reelt er umuligt at forudse sådanne udgifter var som nævnt forskånet for udgifter til kloakker. Traditionen med udbetaling af godtgørelser og afholdelse af bestyrelsesmiddag fortsættes og forventes i 2015 at udgøre en samlet udgift på 40 tkr. I 2015 budgettet slår det fuldt igennem, at der nu er ansat en lønnet regnskabsfører. De samlede udgifter i den forbindelse er ca. 30 tkr. Omkostningerne som aftales specielt med Ejerforeningen og Danske Ejendomme domineres af udgifterne til klipning af fælles hække samt vedligeholdelse af veje, fortove og legepladser. Sidstnævnte er vanskelige at budgettere, da der kan opstå akutte vedligeholdelsesbehov. Men der er ikke planlagt større vedligeholdelsesprojekter for veje, fortove eller legepladser. Alt i alt budgetteres Grundejerforeningens andel af udgifterne i 2015 til 816 tkr. hvilket er knap 100 tkr højere end i De væsentligste afvigelser er beskrevet ovenfor. På indtægtssiden budgetteres med en stigning i kontingenterne med 25 tkr. (200 kr. pr. grundejer i 2. halvår 2015), mens renter og leje for pumpestationen vil være på niveau med Årets resultat budgetteres dermed til et lille underskud på 13 tkr. mod overskuddet på knap 59 tkr. i I de kommende år forudses en jævn stigning i kontingentet med 100 kr. pr. halvår, dvs 200 kr. pr år, hvilket forventes at kunne sikre resultater omkring 0. Dermed bevares en egenkapital på omkring kr., hvilket vurderes som en tilfredsstillende buffer til dækning af større omkostningsposter som f.eks. køb af ny traktor. Behovet for at hæve kontingentet dækker over generelle inflationsstigninger i omkostningerne samt fremkomsten af nye omkostninger lønsumsafgift fra 2013 og regnskabsfører fra Samtidig bemærkes, at kontingentet har været uændret siden 2. halvår Kontingent. Konkret foreslår bestyrelsen et halvårligt kontingent for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 på kr. Beløbene opkræves pr. 31. juli 2015 og 31. januar Øvrige kontingentstigninger vil blive fremlagt til godkendelse på de kommende års generalforsamlinger. 5. Forslag fra bestyrelsen. Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. Der er ingen forslag fra medlemmerne. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne 5 stk. 3 afgår efter tur 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Der skal derfor i år vælges eller genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Øllgaard, Y42, Svend Sandholm Pedersen, H16 og Hedvig Gjerstad, L78 blev genvalgt sidste år og er ikke på valg i år. Ved sidste generalforsamling blev 1. suppleant Lindita Kellezi valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Hun er således ikke på valg i år. Jørgen Olsen, E23 og Martin Strandbygård, H32 afgår efter tur. De er begge villige til genvalg. Henrik B. Laursen, der var kasserer, er trådt ud af bestyrelsen. Ove Overgård, H34, der er suppleant har overtaget kassererjobbet, som nævnt i beretningen. Han er villig til at træde ind i bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges to suppleanter for et år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Kristiansen, L46 og nyvalg af Esben Kjær Unmack Larsen, Langebjerg 76 og opfordrer andre medlemmer til at stille op. 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Christian Danielsen ApS, Egegårdsvej 39C, Rødovre. Side 5 af 6

6 10. Eventuelt. Bestyrelsen håber, at alle møder frem til generalforsamlingen, eller i det mindste lader sig repræsentere ved fuldmagt og således er med til at bestemme over foreningens virke og daglige drift samt fremtidige udvikling. Blanket til brug for fuldmagt er vedlagt som bilag 3. Der vil på generalforsamlingen blive budt på øl og vand. Med venlig hilsen p.b.v. Svend Sandholm Pedersen Formand Bilag 1: Regnskab for 2014 i alt 6 sider Bilag 2: Budget for 2015 og budget for 2016 samt fremskrivning for årene 2017 til 2019, 1 side Bilag 3: Blanket til fuldmagt ved Grundejerforeningens Generalforsamling 2015, 1 side. Side 6 af 6

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. 1: Navn og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og selskabets navn er 2. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune. Borup Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B RØRPOSTEN Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016

Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016 Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016 (Kursiv) -numre angiver, hvor i den nye tekst de hidtidige bestemmelser er gengivet. Nuværende bestemmelser (16.

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET.

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. Aftenens dagsorden (Revideret) INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl. 19.30 I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab, (ved

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Parcelforeningen Dalsø Park

Parcelforeningen Dalsø Park Parcelforeningen Dalsø Park Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2016 kl 19.30 Mødelokale 5 i Satellitten, ved biblioteket, Bymidten 46, 3500 Værløse. Tilstede Nr: 6, 12, 28, 30, 36,

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere