ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 14. april 2015 kl i festsalen på Nærum skole, Fruerlund 9, Nærum Denne indkaldelse ligger også på D A G S O R D E N jf. vedtægternes 4, stk Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse. 4. Fremlæggelse af forslag til revideret budget for 2015 og forslag til budget for år 2016 inkl. fastsættelse af kontingent 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. 10. Eventuelt. Hver ejendom har én stemme. Et stemmeberettiget medlem kan dog lade sig repræsentere ved en person, til hvem der er udstedt behørig, skriftlig fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan møde med mere end højst to fuldmagter, jf. vedtægternes paragraf 4, stk Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Bruhn, Y32 som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning Generelt. I juli 2014 udsendte bestyrelsen en medlemsinfo, hvor vi efterlyste et medlem, som ville og kunne overtage det ulønnede job som kasserer for foreningen efter at vores kasserer af arbejdsmæssige grunde så sig nødsaget til at ophøre med jobbet. Da der ikke kom nogen henvendelse, måtte vi finde en løsning, hvor vi betaler for at få udført arbejdet. Foreningens vedtægter ( 5 stk. 5) kræver, at kassereren vælges blandt bestyrelsens medlemmer, men berettiger også bestyrelsen til at engagere lønnet medhjælp til sager, hvor det skønnes nødvendig ( 5 stk. 17). Løsningen er blevet, at foreningens tidligere kasserer, Jens Hørup pr. 1. oktober 2014 er ansat som lønnet regnskabsfører, og at Ove Overgaard, Haugesundvej 34 har påtaget sig jobbet som kasserer og er ansvarlig for at godkende fakturaer, før de betales og bogføres af regnskabsføreren. Ove Overgård har hidtil været bestyrelsessuppleant og er indtrådt i bestyrelsen efter Henrik Boye Laursens udtræden. Aflønning af regnskabsføreren vil fremgå af en særskilt post i regnskabet. Ændringen af kassererfunktionen er meddelt i en omdelt medlemsinfo fra november Ordningen er nu kørt ind og fungerer tilfredsstillende 2.2. Asfalt/fliser. Holte Fjernvarme har lagt fjernvarmerør til bofællesskabet på Langebjerg under asfalten på Haugesundvej. Vi er ikke helt tilfredse med samlingen mellem den gamle asfalt og den afsluttende asfalt og følger fortsat op på det. Side 1 af 6

2 2.3. Kloak og vandrør. Bestyrelsen har kun kendskab til èt tilfælde af rotter, der er trængt ud fra kloaksystemet. Der var tale om en af kommunens brønde på Langebjerg, som blev repareret uden udgifter for foreningen. Vi opfordrer til at give bestyrelsen og kommunen besked, hvis der konstateres rotter udenfor kloaksystemet. På Ystadvej faldt asfalten sammen omkring en samlebrønd for 3 vejafløb på Danske Ejendommes parkeringsplads. Vi fik overbevist Danske Ejendomme om at problemet skyldtes manglende oprensning af vejafløbene, og de accepterede at betale for reparationen selv om brønden befandt sig på vort område. Der har i årets løb været 3 tilfælde af utætte vandrør. Selv om utætheden i alle 3 tilfælde opstod i weekend eller helligdage rykkede Forsyningen Allerød-Rudersdal ud og fik stoppet for vandet og repareret ledningen i de to tilfælde, hvor bruddet var opstået på Forsyningens del af ledningen. I det tredje tilfælde var bruddet sket efter stophanen, og ejeren måtte selv rekvirere reparatør. Bestyrelsen opfordrer til, at man sikrer sig, at husforsikringen dækker stikledninger. 2.4 Fællesarealet. I medlemsinfoen fra november 2014 er omfanget af fældninger og nyplantninger beskrevet. De nyplantede træer vil blive forsynet med en vandingspose Som det ligeledes fremgår af medlemsinfoen er jorden i den sydlige del af skoven og i fyrrelunden nu så plan, at det er muligt at køre over det med græsslåmaskinen et par gange i løbet af sommeren. Herved regner vi med, at kunne bekæmpe brændenælder og skvalderkål, og derved give græs en chance for at overtage. Det er ikke planen, at det klippede græsareal skal udvides. I efteråret 2014 har inspektørens arbejde mest bestået i beskæring og rydning af buske samt opsamling af blade fra platantræerne. De få gange, der har været behov for snerydning og saltning, er det som sædvanlig foregået hurtigt efter snefald, og uden ekstern assistance, selv om det har medført arbejde på skæve tidspunkter og i weekends. Den hurtige rydning har gjort, at vi har kunnet klare os med et minimalt forbrug af salt. Bestyrelsen har været yderst tilfreds med Knuds store arbejdsindsats og håber, at foreningens medlemmer ligeledes værdsætter dette. 2.5 Arrangementer. Vi har i årets løb haft de sædvanlige 2 sociale arrangementer nemlig Sankt Hans bålet og Fastelavn. Sankt Hans holder vi sammen med ejerforeningen, og i 2014 var det ejerforeningen, der stod for arrangementet. Vejret var fint, og der var stort fremmøde. Til tøndeslagningen var tilmeldt lidt over 100 heraf 37 børn, som fik sig en fornøjelig formiddag sammen 2.6 Fællesantenne Ved Grundejerforeningens generalforsamling i 2014 blev det besluttet at nedsætte et udvalg der skulle gennemgå foreningens nuværende aftale med Yousee, vurdere om den er konkurrencedygtig og vurdere om der findes andre tilbud i markedet, der bedre imødekommer Grundejerforeningens behov. Antenneudvalget har mødtes i sidste del af 2014 og 2015 og gennemgået: Muligheder for at etablere alternativer til det eksisterende antennenetværk som ejes af Yousee Muligheder for at få alternative udbydere end Yousee Muligheder for at få leveret TV og internet via telefonlinjen ("rå kobber") Konklusionen på antenneudvalgets arbejde er, at den nuværende aftale med Yousee samlet set fortsat er den bedste løsning for Grundejerforeningen og at det med den nuværende teknologiske udvikling forventes at være sådan de næste 5-7år. De detaljerede konklusioner på antenneudvalgets arbejde er: Det vurderes for omkostningsfyldt at etablere et alternativt netværk til det Yousee-ejede antennenetværk. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at Grundejerforeningen selv har vedligeholdelsesforpligtelsen. På baggrund af dette, vurderes den nuværende konstruktion med Yousee som ejer af Side 2 af 6

3 antennenetværket som et samlet set bedre kompromis, end at Grundejerforeningen selv ejer netværket. Det er ikke muligt at få alternative indholdsleverandører vha. det nuværende antennenetværk, da det ejes af Yousee. Skønt det teknisk set er muligt at få leveret både tv, internet og telefoni alene via det rå kobber, så vurderes denne løsning ikke som praktisk anvendelig. Dels er kvaliteten af det rå kobber nogle steder ikke tilstrækkelig høj, og dels er den løsning forbundet med væsentlige begrænsninger specielt på antal tv der kan tilsluttes. Antennenetværket indeholder et væsentligt større potentiale for at levere stadig stigende hastigheder på internetforbindelser. Endelig er den nuværende aftale med Yousee endog meget attraktiv sammenlignet med Yousee's gældende listepriser på TV-grundpakken, som er det Yousee på nuværende tidspunkt leverer. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Indtægter Grundejerforeningens reviderede regnskab for 2014 er vedlagt som bilag 1 (6 sider). Årets resultat blev et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på Det højere resultat skyldes primært lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af traktor og andre maskiner samt lavere udgifter til vedligeholdelse af veje, fortove og kloakker. Ud over Grundejernes kontingent består indtægterne af renter samt leje for den pumpestation, der ligger i det sydlige hjørne af fællesarealet. Lejen udgjorde i 2014 knap kr. og herudover er der modtaget et mindre tilskud fra Holte Fjernvarme til fældning af et træ, da tidligere gravearbejdet måske har skadet det pågældende træ. Omkostningerne fordeles i forskellige grupper alt efter, med hvilken nøgle de deles mellem Grundejerforeningen, Ejerforeningen i højhusene Og Danske Ejendomme. Første omkostningsgruppe fordeles med 60% til Grundejerforeningen og hhv. 34% og 6% til Ejerforeningen Egevang Syd og Danske Ejendomme. Omkostningerne (side 5) vedrører vedligeholdelse af fællesarealet, herunder drift af traktor og andre maskiner. Vedligeholdelsen af traktor m.v. har været lidt billigere end budgetteret, og samtidig har udgifterne til bl.a. brændstof været noget lavere. Vedligeholdelsen af fællesarealet beløb sig til kr. mod et budget på 89 tkr. Tidligere har vedligeholdelsen af fællesarealet været delt i to poster, hhv. vedligeholdelse af beplantning og almindelig vedligeholdelse. Men bestyrelsen finder, at fordelingen mellem de to poster har været noget tilfældig, hvorfor udgifterne nu vises i en samlet post. Alt i alt blev Grundejerforeningens andel af denne omkostningsgruppe knap 107 tkr. mod budgetteret 118 tkr. Beregningen af omkostningsfordelingen i denne gruppe er lidt speciel, idet der korrigeres for leje af pumpestationen, da den jo ligger i fællesarealet. Lejeindtægten fratrækkes derfor inden Ejerforeningens og Danske Ejendommes omkostningsandele udregnes. Omkostningsgruppen 68%, 27%, 5% (side 5) omfatter hovedsagelig løn og personaleomkostninger vedrørende vor inspektør. Vedligeholdelse og drift af grundvandspumperne indgår ligeledes i denne gruppe. Grundejerforeningens andel af disse udgifter beløb sig til i alt kr. hvilket stort set var som budgetteret. Sidste omkostningsgruppe fordeles efter individuelt aftale (side 5). Det skal bemærkes, at i denne omkostningsgruppe er alene vist Grundejerforeningens andel. Den største udgift er klipning af den fælles hæk, hvor Grundejerforeningens udgifter er ca. 35 tkr. Da der ikke har været afholdt udgifter til vedligeholdelse af legepladser eller veje og fortove, er omkostningsgruppen realiseret knap 23 tkr. under budgettet. Skt. Hans aften afholdes i fællesskab med Ejerforeningen. I praksis sker det ved, at tilrettelæggelse og dækning af udgifterne skifter fra år til år. Grundejerforeningen har derfor ikke haft udgifter til Skt. Hans i Gruppen indeholder endelig en lille post Øvrige aftaler med Ejerforeningen Egevang som dækker over bortkørsel af grenaffald, hvor Ejerforeningen har dækket en højere andel, end hvis udgiften var indregnet i Side 3 af 6

4 60%, 34%, 6% gruppen. Endelig dækker posten over indkøb af salt, som sker i fællesskab med Ejerforeningen for at opnå bedre priser og en mere effektiv udnyttelse af lageret af salt. Sidste gruppe af omkostninger dækkes 100% af Grundejerforeningen (side 3). Største post er grundpakken til TDC/YouSee på godt 150 tkr. Denne omkostning stiger noget kraftigere end priserne generelt. Det er noget af baggrunden for, at bestyrelsen efter opfordringen på sidste års generalforsamling har iværksat arbejdet med at afdække, om der kan findes mere attraktive alternativer. Der har ikke været udgifter til vedligeholdelse af kloakker mod et budget på 21 tkr. Øvrige poster er realiseret stort set på niveau med budgettet. Der er dog oprettet to nye omkostningsposter til hhv. løn og personaleomkostninger i forbindelse med ansættelse af lønnet regnskabsfører. Disse poster var af naturlige årsager ikke budgetteret. Omkostningsgruppen indeholder posten Godtgørelser og bestyrelsesmiddag. I lighed med hidtidig praksis er der udbetalt en godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne til dækning af telefonudgifter og andre udokumenterede udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der er udbetalt kr. til formand, kasserer, inspektørkontakt og sekretær og kr. til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Beløbene ligger inden for det, der kan udbetales skattefrit efter gældende regler. Herudover inviteres bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og ægtefæller til en årlig middag krydret med et kulturelt indslag, f.eks. museumsbesøg. Alt i alt beløb disse udgifter sig til knap 37 tkrkr. i Årets nettoresultat på kr. lægges til Grundejerforeningens egenkapital, som herefter udgør kr. (side 4). Under aktiverne ses Grundejerforeningens likvider på i alt godt 670 tkr., som alle er placeret som bankindskud. Daglige forretninger og betalinger sker gennem Danske Bank, mens overskydende likviditet er placeret i hhv. SparNord og Vestjysk Bank med henblik på at få den mest attraktive forrentning. Specielt Vestjysk Bank fremhæves til tider som presset af finanskrisen, men samtidig tilbyder banken attraktive renter på indskud, og da beløbet ligger under den gældende grænse for indskydergarantiordningen, er der ingen risiko forbundet med indskuddet. Øvrige aktiver består af mellemregninger med Ejerforeningen og Danske Ejendomme, som løbende betaler acontobidrag til dækning af omkostningerne, og restsaldoen udlignes når årsregnskabet er godkendt på generalforsamlingen. Fremmedkapitalen under passiver udgøres af skyldig A-skat og skyldige omkostninger, hvor udgiften vedrører 2014 men først betalt i Endelig hensættes til skyldige feriepenge, som forfalder til betaling, hvis inspektøren fratræder. Afslutningsvis skal det bemærkes, at årsregnskabet i lighed med tidligere år er forsynet med en blank revisionspåtegning (side 1). 4. Fremlæggelse af forslag til revideret budget for 2015 og forslag til budget for 2016, inkl. fastsættelse af kontingent. 4.1 Budgetter. Revideret budget 2015 samt budget 2016 med fremskrivning vedlægges som bilag 2. Omkostningsgruppen 60%, 34%, 6% (fællesarealet) budgetteres alt i alt på niveau med 2014, idet omkostningerne til direkte vedligeholdelse af fællesarealet forventes at blive 62 tkr mod knap 84 tkr. i Dette omkostningsniveau forventes at kunne fastholdes i de kommende år, da der ikke forudses større vedligeholdelsesprojekter. Den nuværende traktor blev købt i januar 2009 og forventes derfor at kunne holde nogle år endnu, og der er derfor ikke indregnet en udskiftning i budgetter eller fremskrivning, men det må forventes, at der inden for de kommende 5 år opstår et behov for udskiftning, som kan beløbe sig til tkr. Omkostningsgruppen 68%, 27%, 5% dækker primært løn- og personaleudgifter vedrørende inspektøren, og de forventes at udvikle sig i takt med den generelle lønudvikling. Gruppen indeholder endvidere vedligeholdelse og drift af grundvandspumper, som er vanskeligere at budgettere, da de i høj grad afhænger af, om det er nødvendigt at udskifte en eller flere pumper. Med den renovering af pumperne der blev gennemført for nogle år siden forventes det, at driften af pumperne holder sig på niveauet 25 tkr. i 2015 og årene fremover. Side 4 af 6

5 I 100% omkostningsgruppen stiger udgifterne til grundpakken fortsat kraftigt (8,7% i 2015). I lighed med tidligere år indregnes en udgift på 20 tkr. til vedligeholdelse af kloakker, selv om det reelt er umuligt at forudse sådanne udgifter var som nævnt forskånet for udgifter til kloakker. Traditionen med udbetaling af godtgørelser og afholdelse af bestyrelsesmiddag fortsættes og forventes i 2015 at udgøre en samlet udgift på 40 tkr. I 2015 budgettet slår det fuldt igennem, at der nu er ansat en lønnet regnskabsfører. De samlede udgifter i den forbindelse er ca. 30 tkr. Omkostningerne som aftales specielt med Ejerforeningen og Danske Ejendomme domineres af udgifterne til klipning af fælles hække samt vedligeholdelse af veje, fortove og legepladser. Sidstnævnte er vanskelige at budgettere, da der kan opstå akutte vedligeholdelsesbehov. Men der er ikke planlagt større vedligeholdelsesprojekter for veje, fortove eller legepladser. Alt i alt budgetteres Grundejerforeningens andel af udgifterne i 2015 til 816 tkr. hvilket er knap 100 tkr højere end i De væsentligste afvigelser er beskrevet ovenfor. På indtægtssiden budgetteres med en stigning i kontingenterne med 25 tkr. (200 kr. pr. grundejer i 2. halvår 2015), mens renter og leje for pumpestationen vil være på niveau med Årets resultat budgetteres dermed til et lille underskud på 13 tkr. mod overskuddet på knap 59 tkr. i I de kommende år forudses en jævn stigning i kontingentet med 100 kr. pr. halvår, dvs 200 kr. pr år, hvilket forventes at kunne sikre resultater omkring 0. Dermed bevares en egenkapital på omkring kr., hvilket vurderes som en tilfredsstillende buffer til dækning af større omkostningsposter som f.eks. køb af ny traktor. Behovet for at hæve kontingentet dækker over generelle inflationsstigninger i omkostningerne samt fremkomsten af nye omkostninger lønsumsafgift fra 2013 og regnskabsfører fra Samtidig bemærkes, at kontingentet har været uændret siden 2. halvår Kontingent. Konkret foreslår bestyrelsen et halvårligt kontingent for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 på kr. Beløbene opkræves pr. 31. juli 2015 og 31. januar Øvrige kontingentstigninger vil blive fremlagt til godkendelse på de kommende års generalforsamlinger. 5. Forslag fra bestyrelsen. Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. Der er ingen forslag fra medlemmerne. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne 5 stk. 3 afgår efter tur 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Der skal derfor i år vælges eller genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Øllgaard, Y42, Svend Sandholm Pedersen, H16 og Hedvig Gjerstad, L78 blev genvalgt sidste år og er ikke på valg i år. Ved sidste generalforsamling blev 1. suppleant Lindita Kellezi valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Hun er således ikke på valg i år. Jørgen Olsen, E23 og Martin Strandbygård, H32 afgår efter tur. De er begge villige til genvalg. Henrik B. Laursen, der var kasserer, er trådt ud af bestyrelsen. Ove Overgård, H34, der er suppleant har overtaget kassererjobbet, som nævnt i beretningen. Han er villig til at træde ind i bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges to suppleanter for et år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Kristiansen, L46 og nyvalg af Esben Kjær Unmack Larsen, Langebjerg 76 og opfordrer andre medlemmer til at stille op. 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Christian Danielsen ApS, Egegårdsvej 39C, Rødovre. Side 5 af 6

6 10. Eventuelt. Bestyrelsen håber, at alle møder frem til generalforsamlingen, eller i det mindste lader sig repræsentere ved fuldmagt og således er med til at bestemme over foreningens virke og daglige drift samt fremtidige udvikling. Blanket til brug for fuldmagt er vedlagt som bilag 3. Der vil på generalforsamlingen blive budt på øl og vand. Med venlig hilsen p.b.v. Svend Sandholm Pedersen Formand Bilag 1: Regnskab for 2014 i alt 6 sider Bilag 2: Budget for 2015 og budget for 2016 samt fremskrivning for årene 2017 til 2019, 1 side Bilag 3: Blanket til fuldmagt ved Grundejerforeningens Generalforsamling 2015, 1 side. Side 6 af 6

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B RØRPOSTEN Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gjelstensåsen 7. februar 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Torsdag den 27. februar 2014

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere