Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011"

Transkript

1 Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens regnskab Forslag til beslutning a. Forslag til ændring af aftale med YouSee b. Forslag til ændring af haveregulativ c. Forslag om udarbejdelse af plan for postkasser d. Indkomne forslag e. Bestyrelsens fokusområder for Budgetforslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 1. Velkomst Jan væver bød velkommen. 2. Valg af dirigent Peter Lambert blev valgt. Peter konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og også var beslutningsdygtig i forhold til de beslutninger, som skulle træffes Jan Væver indskød, at der var udsendt et rettelsesblad til indkaldelsen af 1. februar vedr. flg.: En sproglig korrektion til forslag om nyt haveregulativ En tilføjelse til budgetforslag 2011 i forbindelse med beslutning om YouSee 3. Bestyrelsens beretning Da der er udsendt en skriftlig beretning til alle, blev denne ikke gennemgået detaljeret, men Jan Væver orienterede derfor overordnet: Papircontainer: Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, da vi fortsat ikke har fået tilbagemeldinger fra kommunen. Der har været kontakt i løbet af året. Indtil der forelægger noget mere konkret, vil den enkelte husejer selv kunne bestille en papircontainer via renovationsselskabet, evt. kan man være fælles med en nabo om en container. Kloaker, rotter og el: Foreningen har i det forløbne år ikke haft større udgifter på dette, men problemet varierer i omfang år for år. Problemer med kloakker 1

2 skaber ofte rotteproblemer og det er derfor vigtigt, at husejere straks kontakter kommunen, hvis de konstaterer rotter. Foreningen betaler udgifter til udbedring af den del af kloakken, som går fra gaden til rensebrønden i forhaven. Den enkeltes husforsikring dækker som regel også, så prøv gerne at få udgiften dækket dér først; det sparer på foreningens budget. Foreningen ikke haft udgifter til el. Gader og fortov: Bestyrelsen søgte straks efter generalforsamlingen i 2010 om godkendelse til ændring og forbedring af hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hornemansgade mv. Trafikgruppen og bestyrelsen har rykket kommunen mange gange for en godkendelse, men først i januar 2011 blev det opklaret, at kommunen havde svaret et menigt medlem af husejerforeningen på bestyrelsens og Trafikgruppens ansøgning. Denne alvorlige procedurefejl betyder, at foreningen ikke kan gå i gang med Nordgaderne og Hornemansgade, før vi får en officiel besvarelse fra kommunen på vores ansøgning vi vil nemlig have et samlet bud på arbejdet og også få det lavet med én gang. Denne vinter har ligesom den forrige været noget hård, og vi vil derfor til foråret igen gennemgå gaderne og få udbedret de vinterskader, som der måtte være kommet. Snerydning: Jan væver erindrede om snerydningspligten, som påhviler hver enkelt husejer: eget fortov og ud til midten af gaden. Husk, at der ikke bare skal ryddes, fordi det er en pligt, men først og fremmest fordi almindeligt hensyn til f.eks. ældre fodgængere, tilsiger det! Det er ikke praktisk muligt at abonnere på en fælles snerydningsordning. Det vil både være meget dyrt (der betales for et abonnement, uanset om der er sne eller ej), men også praktisk talt umuligt (grundet bl.a. cykler og biler på veje og fortorv). Men navnlig vil det heller ikke fritage den enkelte husejer fra erstatningsansvar. Graffiti Vi har desværre i 2010 haft en del graffititilfælde. Foreningen har indkøbt rensningsmidler, som berørte husejere kan hente, men det er ejernes ansvar selv at afrense. Bestyrelsen har overvejet at entrere med et firma, som løbende kan rense huse i kvarteret navnlig ned ad Kildevældsgade og til dels i Landskronagade, dog er dert problematisk, hvis dette medfører skader på mursten. Men: Bestyrelsen har det som et fokusområde i det kommende år, og vil forsøge at finde en fælles løsning. Hegn: Mange husejere benytter sig af, at de kan rådføre sig med bestyrelsen inden de sætter nye hegn op/ændrer på disse. I år har bestyrelsen imidlertid måttet bede kommunen om at sørge for lovliggørelse af hegn, som er sat op i strid med haveregulativet. Et par af disse sager er sat i bero, da de afventer 2

3 generalforsamlingens beslutning om et nyt haveregulativ (dagsordenspunkt 5b). Godkendelsesprocedure: Bestyrelsen har aftalt en ny procedure med Københavns Kommune i forbindelse med, at husejere ønsker dispensation fra haveregulativet for så vidt angår hegn. Husejere sender ansøgningen til bestyrelsen og får udtalelse derfra, inden de selv sender ansøgningen ind tili kommunen. Dette skulle gøre sagsgangen mere smidig og hurtigere, og mange muligheder kan snakkes igennem inden man beslutter sig. Facaderegulativet: Sagen om Bohn ejendomme: Naturklagenævnet gav i 2007 Københavns Kommune (og foreningen) medhold i, at Bohn Ejendomme havde foretaget bygningsændringer i strid med den bevarende lokalplan ved at have etableret lyskasser på to ejendomme i H.C. Lumbyesgade. Kommunen pålagde herefter Bohn Ejendomme at lovliggøre forholdene. Dette indvilligede Bohn i, sagen har trukket ud og nu er Bohn gået konkurs. Foreningen følger sagen meget nøje. Udvendig motor til emhætte: Sagen er indbragt for kommunen og vi afventer. Havevandring: Husk at rense rendestene, for ellers ødelægges fortov. Foreningen kan ikke tage sig af baghaver (ofte spørgsmål fra beboere om dette), men hvis der er meget høje træer, som er årsag til kloakskader, vil sådanne skade ikke blive dækket af foreningen. Generelt er forhaverne flotte, men der er stadig for mange døde flisehaver, og bestyrelsen beder alle være opmærksomme på, om høj bevoksning generer naboens. YouSee Claus Sølje orienterede om problemstillingen og den dialog, som der har været mellem bestyrelsen og YouSee i det forløbne år: Generalforsamlingen besluttede i 2009 efter en større analyse af de muligheder der på det tidspunkt forelå - at indgå en ny aftale med YouSee om levering af TV- og radiosignaler. Aftalen betød, at der skulle foretages væsentlige ændringer i det eksisterende anlæg med blandt andet opsætning af skabe ved hjørnehusene og udskiftning af den eksisterende kabling. På generalforsamlingen i 2010 fremlagdes en oversigt over, hvor skabene ville blive placeret Herefter påbegyndtes arbejdet i foråret 2010, men dette blev meget hurtigt stoppet igen. Årsagen var, at bestyrelsen blev kontaktet af en husejer i et af de berørte hjørnehuse, som kunne konstatere, at han ikke blot havde fået opsat et skab i forhaven, men også opsat nye og meget synlige - kabelbakker på gavlen i sin gård (som alle andre husejere end hjørnehusene har haft i mange år), endvidere var opsat en kabelbakke på facaden mod gaden. I henhold til 3

4 lokalplanen må der ikke opsættes noget på facaderne. Derudover havde YouSee opsat kabelbakker i gården på indersiden af porten, på husmuren og rundt om trappetårnet, hvilket efter husejerens opfattelse var meget skæmmende. Der blev afholdt et møde med YouSee. På mødet med YouSee gjorde husejerforeningen herefter gældende, at YouSee under ingen omstændigheder måtte foretage kabelføring på facaderne i strid med lokalplanen. Eventuelle merudgifter ved at undlade dette var foreningen uvedkommende, da det ved tilbudsgivningen måtte være forudsat, at kabelføringen skulle være lovlig. For så vidt angår kablingen i gården, over porten og på facaden, anførte husejerforeningen, at det af kontrakten fremgår, at kabelføringen skal aftales med husejerforeningen, og at der ikke var indgået aftale om en så drastisk og skæmmende kabelføring, som der her var tale om. Bestyrelsen påpegede endvidere, at den eksisterende kabelføring- for at skabe forbindelse på tværs af hjørnehusenes gårde er nedgravet. Hvis YouSee ville ændre kabelføringen til for fremtiden at være monteret på facaden af hjørnehusene med et så drastisk resultat, som det her var tilfældet, så burde YouSee have gjort opmærksom på det i kontrakten eller have aftalt det med bestyrelsen forinden. Bestyrelsen anerkendte, at der kunne være store merudgifter ved at nedgrave kablingen som hidtil. Da der åbenbart var tale om, at YouSee ikke havde gjort sig dette klart inden tilbudsgivningen, tilkendegav bestyrelsen overfor YouSee, at man ville være positiv overfor en indstilling til generalforsamlingen om, at husejerforeningen bar en vis del af udgifterne til denne del af kablingen. Herefter har YouSee pr. mail anerkendt, at YouSee måtte bære merudgiften til at bringe kablingen i overensstemmelse med lokalplanen; så dette er et tab, som YouSee har påtaget sig at dække. YouSee ville imidlertid ikke betale nogen andel af udgifterne ved at anvende de eksisterende føringsveje, hvor kablingen i gårdene ved hjørnehusene er nedgravet. YouSee krævede i mailen, at husejerforeningen skulle betale godt kr., som merudgiften ifølge YouSee vil udgøre for nedgravning i forhold til ny kabling på facaderne. Bestyrelsen bad herefter YouSee om at fremsende en nærmere dokumentation for dette meget store beløb. Det har YouSee ikke gjort. I et forsøg på at få sagen afsluttet henvendte bestyrelsen sig til YouSee med et forslag om, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at husejerforeningen betalte et bidrag på kr. til fuld og endelig afgørelse af sagen. Dette har YouSee også afvist, og i januar 2011 har YouSee i stedet opsagt kontrakten med et varsel til udgangen af april 2011, hvilket i øvrigt er i klar strid med kontrakten. Ifølge kontrakten kan den tidligst 4

5 opsiges med 9 måneders varsel, og dette har bestyrelsen da også meddelt YouSee. Men hvis vi ikke inden da har en endelig aftale, vil husejerne miste kabelforbindelse. Det er på denne baggrund og med denne redegørelse, at bestyrelsen har fremsat forslag til ændring af aftale med YouSee se pkt. 5a. Arrangementer: Alle arrangementer er forløbet godt. Vi holder også i år sommerfest med orkester (men se at komme op på dansegulvet!). Vi har haft Halloween, nytårskur og den 6. marts 2011 er der fælles fastelavn. Kilden: Vores mangeårige redaktør for Kilden Carsten Ohmsen har valgt at give stafetten videre. Generalforsamlingen rettede en stor tak til Carsten for hans store og vedholdende indsats gennem årene. Kilden er i det forløbne år udkommet 3 gange. Bestyrelsen har et ønske om, at den fremover udkommer 4 gange (én gang pr. kvartal). Bestyrelsen har fundet to nye redaktører Lise Fogh og Ulla Brix Liberg, som fremover er redaktører på Kilden. Ulla og Lise overtager tjansen tak til dem. Ulla og Lise præsenterede kort deres tanker - de efterlyste en grafisk designer i foreningen, som kan lave forside og layout, og evt. komme med ideer. De fremhævede, at den løbende debat fortsat skal føres på hjemmesiden her vil Kilden ikke være et egnet medie. Hjemmesiden - er sammen med Kilden foreningens officielle talerør. På hjemmesiden vil man altid kunne finde aktuelt stof og her vil debatten foregå. Hjemmesidens nyhedsmail er udkommet 11 gange i Der er 281 tilmeldt vores nyhedsmail. Facebook Vi har 190 medlemmer på vores Facebook side, og der er en stor aktivitet her. Mange lægger nyheder, billeder m.v. ud til glæde for alle andre i kvarteret. Bestyrelsen sørger for, at meget af materialet kommer på hjemmesiden, så vi har dette til eftertiden. Energigruppen: Søren Borch orienterede på gruppens vegne, at de har set på muligheden for energibesparelser i vores gamle huse. Der er store forskelle i varmeforbrug, som ikke umiddelbart kan forklares. Bl.a. derfor vil der den 1. marts og også en gang i april - blive afholdt et kursus i at håndtere vores fjernevarmeanlæg. Hvis man vil have det fulde udbytte af kurset, råder Søren til, at han får fuldmagt til at samle informationer om den enkelte husejers forbrug gennem årene hvis man selv vil slippe for at lede efter dette. Kontakt Søren om dette eller tjekke evt. dato på hjemmesiden. 5

6 Energigruppen opfordrer interesserede i at gå ind i gruppens arbejde henvendelse til Søren. Diverse Samarbejde med andre husejerforeninger: Bestyrelsen har været med til et fællesmøde med de øvrige foreninger, og har aftale om fortsat at mødes. Materielkælder: Stor tak til Niels Ingvartsen for hans arbejde med at holde styr på tingene. Kildevældsgade: Bestyrelsen har bedt kommunen om at reparere huller, ordne træer/bede mv. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 4. Regnskab Lars gennemgik regnskabet. Der er en pæn balance herunder en stor formue, som bestyrelsen foreslår, at vi bruger af til bl.a. til at igangsætte diverse projekter i 2011 jf. punkt 5 og 6. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 5. Forslag til ændring af aftale med YouSee Claus henviste til redegørelsen under bestyrelsens beretning og meddelte, at generalforsamlingen skal træffe en afgørelse efter YouSee i januar 2011 har opsagt kabel-tv aftalen med foreningen for Strandvejskvarteret. Baggrunden er, at det ikke er muligt at gennemføre den indgåede aftale, medmindre: o at generalforsamlingen pålægger ejerne af hjørnehusene en ny og omfattende kabling i deres respektive gårde, eller o at generalforsamlingen accepterer at betale et betydeligt beløb til nedgravning. På den baggrund skal generalforsamlingen tage stilling til, hvilke af de skitserede 5 modeller der skal vælges. Ad model 1 (opstillet af YouSee) Merudgiften på kr. omfatter nedgravning af kablingen langs hegnet mellem hjørnehusene og nabogårdene. Denne føringsvej er i vidt omfang anvendt i den eksisterende kabling. Nedgravningen betyder, at ejerne af hjørnehusene slipper for at få ført kabelbakker på indersiden af porten, på gårdfacaden og rundt om trappetårnene. 6

7 Hjørnehusejerne vil fortsat skulle tåle at få opsat skab i forhaven og kabelbakker på gavlen ind mod naboen. Naboer der deler hegn med et hjørnehus skal acceptere, at der skal nedgraves et nyt kabel langs hegnet. Der vil blive retableret, men gravearbejdet betyder, at det kan være nødvendigt at beskære og fjerne dele af eksisterende beplantning Forslaget betyder også, at husejerforeningen må foretage en ekstra opkrævning fra husejerne i størrelsesordenen kr. Resten af beløbet skal betales via træk på husejerforeningens egenkapital. Ad model 2 (opstillet af YouSee) Model 2 er identisk med model 1, men finansieringen er anderledes, idet: Halvdelen af beløbet betales af husejerforeningen Resten af beløbet betales af YouSee, men til gengæld stiger den månedlige pris for TV-signalet Den samlede merudgift vil være i størrelsesordenen kr. årligt Det vil ikke være nødvendigt med en ekstraordinær opkrævning, da engangsbeløbet kan betales af husejerforeningens nuværende kapital. Ad model 3 (model opstillet af bestyrelsen og anbefales vedtaget) Bestyrelsen bemyndiges til indenfor en ramme af op til kr. at forhandle med YouSee om nedgravning i gårdene, således som skitseret i model 1 og 2, uden forhøjelse af den månedlige afgift Modellen betyder, at engangsbidraget kan afholdes af egenkapitalen uden ekstraordinær opkrævning. Ad model 4 (opstillet af YouSee) Generalforsamlingen pålægger ejerne af hjørnehusene at acceptere udvendig kabelføring i gårdene Der vil med vedtagelsen af denne model ikke blive yderligere udgifter end de oprindeligt forudsatte i aftalen. 7

8 Ad model 5 (opstillet af bestyrelsen) Kan der ikke opnås flertal for en af ovenstående modeller, betyder det: At aftalen med YouSee udløber, da den er opsagt fra YouSee s side Herefter er det op til den enkelte husejer selv at sørge for radio og TVsignal efter eget ønske Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at overgangen til luftbåret digitalt signal har gjort det betydeligt lettere at indgå aftale med andre leverandører For de husejere som kan nøjes med DR1, DR2 og TV2, vil en almindelig, indvendig digital antenne være tilstrækkelig. For denne gruppe vil der være tale om en økonomisk besparelse For husejere der ønsker flere kanaler, afhænger det af dels omfanget af ønsker til kanaler og dels hvilken udbyder som vælges, når det skal vurderes i hvilket omfang, der bliver tale om en merudgift. Bestyrelsen indstillede model 3, hvorefter generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, indenfor en ramme af kr. inkl. moms, at forhandle med YouSee om en nedgravning af kablingen som beskrevet under model 1 og 2, og i øvrigt en bevarelse af den eksisterende kontrakt. Bestyrelsen er klar over, at der er tale om store udgifter. På den anden side er det efter bestyrelsens opfattelse ikke rimeligt at pålægge ejerne af hjørnehusene en så skæmmende kabelføring, som YouSee foreslår for at kunne gennemføre aftalen uden merudgift. Bestyrelsen kunne ikke anbefale model 1 og 2. Bestyrelsen anerkender, at nedgravning medfører en merudgift, men der foreligger ikke fornøden dokumentation for, at merudgiften til nedgravning er så stor som hævdet af YouSee. Skulle det rent faktisk være tilfældet, så er det efter bestyrelsens opfattelse for stort et beløb at betale til etablering af et netværk, som YouSee fortsat ejer, og som kun kan udnyttes af YouSee. Foreningen har ingen garanti for, at YouSee ikke opsiger aftalen med sædvanligt opsigelsesvarsel, hvorefter husejerforeningens investering er tabt. Dette gør sig naturligvis også gældende for den investering, som bestyrelsen anbefaler. Investeringen vil imidlertid være finansieret over 2-3 år på grund af de lavere priser på fællesaftalen. Bestyrelsen kan ikke anbefale model 4. Af de grunde som er anført ovenfor, kan der være tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen kan pålægge husejerne et så skæmmende indgreb. Det er bestyrelsens opfattelse, at generalforsamlingen generelt kan pålægge husejere at acceptere indgreb og ændringer i og på de respektive ejeres huse, når det er sagligt begrundet i, at det er nødvendigt for forsyningsleveringer. Det er imidlertid også bestyrelsens vurdering, at der kan være tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen kan pålægge ejerne af hjørnehusene at acceptere en så omfattende og skæmmende kabelføring som den aktuelle, når der findes et ganske vist - dyrere, men realistisk og mere skånsomt alternativ. 8

9 Claus Sølje understregede, at hvis generalforsamlingen forkastede modellerne 1 4, er konsekvensen, at model 5 vil være gældende, og at den enkelte husejer herefter selv må etablere de fornødne signaler enten gennem indkøb af digitale antenner, indgåelse af individuel aftale med YouSee eller Boxer, internet-tv og lignende. Claus Sølje pointerede ligeledes, at lige meget hvilken model der vælges, så vil der være ulemper: Ved model 1 og 2 og 3 vil der være midlertidige gener for hjørnehusejerne og de husejere, der deler hegn med hjørnehusene i forbindelse med etableringen. Derudover vil de stadig få opsat en boks samt en hvis mængde kabelbakker. Ved model 4 vil der være midlertidige gener og varige (uskønne) kabelbakker på facaderne. Ved model 5 vil alle husejere, hver især skulle sørge for ændringer i egne installationer, investere i antenner (indvendige) og muligvis indgå individuel aftale med en ny leverandør. I alle tilfælde vil huse med flere husstande få omkostninger til ændringer i og opdeling af antenneinstallationer i huset. Generalforsamlingens bemærkninger: Spørgsmål: Skal vi overhovedet fortsat have fælles antennesystem? Svar: Baggrunden for et fælles antenneanlæg er, at vores huse er skabt på et fællesskab, og at de fælles anlæg (veje, kloakker etc.) sørger vi derfor også for i fællesskab. Denne tankegang har vi fulgt efterhånden som teknikken ændrede sig, og det var også baggrunden for beslutningen om et fællesantenneanlæg i sin tid. Der står dog ikke t i vores vedtægter, at der SKAL være et fælles antennesystem. Spørgsmål: Er det ikke lige så let eller endda nemmere, hvis den enkelte husstand entrerer med YouSee - eller anden leverandør? Svar: Vi har sin tid fundet, at YouSee var det selskab som kunne give mest for pengene. Der skal fortsat være kabler som der så skal ændres i for den enkelte. Det bliver næppe billigere. YouSees model er den nemmeste og vil dække et helt hus. Ved en boksmodel skal der boks på hvert et tv og ikke alle kanaler kan tages. Mange synes, at det er svært at sætte sig ind i, hvad der skal vælges og hvordan det sættes op. Det er uoverskuelig for mange selv at skulle sætte sig ind i teknologi blot for at se TV. Det må foreningen tage sig af. Ejerforeningen kan ikke påtage sig at have et korps, som går ud og hjælper dem, som ikke kan finde ud af selv at finde en antenneopkobling. 9

10 Den solidaritet som altid har været kendetegnende for vores huse må holdes i hævd dvs. at vi er fælles om dette. Spørgsmål: Har bestyrelsen været opmærksom på nye teknologier, som kan betyde, at vi kommer til at vælge noget, som er forældet om kort tid? Svar: Ja og vi har ikke fundet noget andet, som er bedre pt. Til gengæld har vi af samme årsag (udviklingen) ikke valgt en meget lang bindingsperiode. Vi kan ikke blive ved at vente der sker hele tiden noget nyt. Spørgsmål: Kan vi stole på YouSee er vi trygge ved dem? Svar: Ja, bestyrelsen mener, at det er realistisk at fortsætte dialogen med YouSee, men hvis ikke vi kan finde en fælles fornuftig løsning for kvarteret og YouSee, så må vi lade opsigelsen gælde. Spørgsmål: Hvordan beregnes det rette beløb til nedgravning? Svar: Bestyrelsen vil bede om yderligere dokumentation, da YouSee endnu ikke har sendt dette. Spørgsmål: Hvorfor er det hjørnehusene, der skal have boksene? Svar: Det er her indgangen er til hele kabelsystemet. Det er lige fair eller unfair uanset, hvem der skal have boksene. Spørgsmål: Kan der ikke afsættes et beløb til konsulentbistand til foreningen til at finde alternative løsninger, hvis der ikke kan opnås enighed med YouSee? Svar: Jo hvis tilslutning. Beslutning Forslag til model 3 vedtaget med stemmerne 38 mod 22 Samtidig stort flertal til, at der afsættes til konsulentbistand i til sideløbende rådgivning. To husejere meldte sig til, at de gerne ville se på nogle alternative muligheder. 5b. Forslag til ændring af haveregulativ Forslaget blev godkendt med stort flertal, idet sætningen et krydsstakit eller tilsvarende blev fjernet. Det endeligt godkendte haveregulativ vedlægges dette referat. 5.c: Forslag om udarbejdelse af fælles plan for postkasser Med stort flertal blev flg. besluttet: 10

11 Postkasser Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at der i passende tid inden den 1. januar 2012 bliver taget beslutning om, hvordan vi sikrer en fælles løsning. Bestyrelsen skal: 1. Afklare kravene 2. Fremkomme med forslag til fælles løsning til generalforsamlingens beslutning f.eks.: a. én standardløsning b. dobbeltpostkasser for naboer med indgang ved siden af hinanden c. særlige postafleveringssteder på hjørnerne 3. Indhente prisestimater 4. Sørge for beboerhøring 5. Indhente tilbud og lave aftaler med udvalgte leverandører. Hvis bestyrelsen finder der er behov for det. Indkalde til ekstraordinær generalforsamling vedrørende beslutning om en fælles løsning. Indtil der forelægger en endelig afklaring af dette arbejde, henstilles det derfor til, at husejerne ikke opsætter postkasser. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet. Bestyrelsens fokusområder for 2011 Løsning på YouSee sagen Få etableret alle cirkelbump i nordgaderne Få renoveret to legearealer i sydgaderne Løsning på postkasse problem Arbejde med graffiti problem Ny redaktør og update af Kilden Forsat fokus på 6. Budgetforslag 2011 Budgettet blev godkendt med generalforsamlingens tilføjelse af en post på kr til konsulentbistand i forbindelse med YouSee forhandlingerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Jan og Ole er på valg alle genopstiller. Claus, Benditte og Chris er ikke på valg i år. Valg af suppleanter: Poul og Carsten genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller: Grete Kladakis. 11

12 Bestyrelsen blev genvalgt og Grete Kladakis valgt som suppleant. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Søren Friis Mikkelsen og Jørgen Vestergaard blev genvalgt. 9. Eventuelt Trafikgruppen: Thorkil Groving opfordrede interesserede til at melde sig til gruppens arbejde. Røggener fra brændeovne: En husejer henledte opmærksomheden på, at røg fra brændeovne kan genere naboer i nattetimerne. Formanden takkede for en god generalforsamling og takkede endvidere dirigenten for igen at have påtaget sig hvervet. 12

KILDEN. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING I HUSEJERFORENINGEN STRANDVEJSKVARTERET. Tirsdag den 22. februar 2011. Svanemøllens Kaserne

KILDEN. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING I HUSEJERFORENINGEN STRANDVEJSKVARTERET. Tirsdag den 22. februar 2011. Svanemøllens Kaserne KILDEN Indkaldelse til GENERALFORSAMLING I HUSEJERFORENINGEN STRANDVEJSKVARTERET Tirsdag den 22. februar 2011 Svanemøllens Kaserne Kære alle, Hermed en særudgave af Kilden. Dette nummer af Kilden indeholder

Læs mere

KILDEN. Strandvejskvarteret 2011/1. Beboerblad for Strandvejskvarterets byggeforening

KILDEN. Strandvejskvarteret 2011/1. Beboerblad for Strandvejskvarterets byggeforening KILDEN Strandvejskvarteret 2011/1 Beboerblad for Strandvejskvarterets byggeforening Marts 2011 Leder Velkommen til Kildens forårsudgave. Som det blev meddelt på generalforsamlingen, er vi to nye redaktører,

Læs mere

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning:

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2007 3. Regnskab for 2007 til godkendelse 4. Forslag til beslutning: a) Bump og lege/opholdsareal i Hornemansgade nord b) Det er ulovligt at

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

STRANDVEJSKVARTERET VIGTIGT!!

STRANDVEJSKVARTERET VIGTIGT!! HUSEJERFORENINGEN I STRANDVEJSKVARTERET VIGTIGT!! Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 30. august 2011 Kære alle, Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Som det kan

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere