Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold"

Transkript

1 20. august 2015 Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold i BBR. Bilagsoversigt: Bilag 1: Særskilt vejledning i registrering af afløbskoder. Bilag 2: Bestemmelsesnøgle for afløbskoder 1 Baggrund På baggrund af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser kapitel 4b, som er trådt i kraft 3. marts 2015 er der nu krav om indberetninger af spildevandsoplysninger af betydning for ejendomshandler. 1.1 Historik I forbindelse med den tilpasning af BBR der blev sat i drift den 22. juni 2011, blev der foretaget dels en revision af afløbskodelisten, dels en tilpasning af eksisterende felter og endelig implementeret en række nye felter vedr. spildevandsforhold. Dette er sket koordineret med implementeringen af temaer vedr. spildevandsplaner i PlansystemDK. Formålet med denne revision af BBR og implementering af temaer vedr. spildevandsplaner i PlansystemDK er at skabe digital adgang til oplysninger vedr. afløbsforhold og spildevandsplaner, der hidtil er afgivet af kommunerne på det kommunale ejendomsoplysningsskema. Herudover er kodelisterne for afløbsforhold i BBR fremkommet ud fra et ønske om, at de skal kunne understøtte både kommunernes og statens behov for op-

2 2/22 lysninger. Dette er nærmere uddybet i vedlagte bilag 1 - Særskilt vejledning i registrering af afløbskoder. Ved implementeringen af temaer i PlansystemDK og specifikke felter i BBR, er det tilstræbt generelt at understøtte kommunernes administration på dette område. Konkret er data, der skal registreres specifikt på grund- eller bygningsniveau samlet i BBR for derved at lette arbejdsgangene i kommunerne, så meget som muligt. Søges fremadrettet oplysning om en ejendoms (en bygnings eller en grunds) afløbs- og spildevandsforhold skal oplysninger fra henholdsvis PlansystemDK og BBR ses i sammenhæng. Kommunernes planlægning og administration af afløbs- og spildevandsforhold sker i henhold til bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. I det følgende redegøres for sammenhængen mellem oplysningerne der skal registreres i den datastruktur der er implementeret i henholdsvis BBR og PlansystemDK. En samlet oversigt over felter og koder i BBR vedr. afløbs og spildevandsforhold (datamodellen) fremgår på s.6-10 i nærværende vejledning. Datamodel og registreringsvejledning for de temaer der er implementeret i Plansystem DK kan ses på PlansystemDK s hjemmeside: spildevandsplaner//

3 3/22 2 Sammenhængen mellem oplysninger om spildevandsplaner i PlansystemDK og afløbs- og spildevandsspecifikke felter i BBR I plansystem DK er implementeret flg. 3 temaer vedr. spildevandsplaner: Kloakopland, Renseklasse og Udtræden af spildevandsforsyningsselskab mulig. Registreringen i PlansystemDK sker som polygoner med registrering af tilhørende strukturerede oplysninger (attributter) 2.1 Oplysning om Kloakopland Registreres i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 32 stk. 1 nr. 1. hvorefter spildevandsplanen skal indeholde oplysning om eksisterende og planlagte kloakeringsområder (og renseforanstaltninger). For hvert registreret kloakopland (polygon) registreres følgende oplysninger: Beskrivende navn for kloakoplandet Oplysning om eksisterende kloaktype: fælleskloakeret / separatkloakeret / spildevandskloakeret / Ukloakeret Oplysning om planlagt kloaktype: fælleskloakeret / separatkloakeret / spildevandskloakeret / Ukloakeret / Anden Dato der angiver hvornår ændring af status for området planlæges påbegyndt Dato der angiver hvornår den planlagte nye status forventes at være trådt i kraft. Det vil således fremgå af PlansystemDK s oplysninger hvorvidt en given grund eller bygning geografisk er beliggende indenfor eller udenfor kloakopland samt den eksisterende såvel som planlagte kloaktype der gælder generelt indenfor det relevante kloakopland. Er en bygning eller grund beliggende indenfor kloakopland og sammenholdes denne oplysning med grundens eller bygningens aktuelle afløbskode registreret i BBR vil det afspejle sig hvorvidt bygningen eller grunden også administrativt er indenfor kloakopland eller i praksis er udtrådt at spildevandsforsyningen. Det vil ligeledes afspejle sig hvorvidt spildevandsplanen indeholder vedtagelser der kan medføre ændringer i grunden eller bygningens afløbsforhold. Er der overensstemmelse mellem den planlagte kloaktype og aktuelle afløbskode vil spildevandsplanen ikke medføre ændringer i grundens eller bygningens afløbsforhold. Er der ikke overensstemmelse kan der være vedtagelser der kan medføre ændringer.

4 4/ Oplysning om Renseklasse(område) Registreres i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 1 nr. (5 og) 6, hvorefter spildevandsplanen skal indeholde oplysning om eksisterende og planlagte områder udenfor kloakopland, hvor der sker, henholdsvis skal ske, rensning svarende til et bestemt renseniveau. For hvert registreret renseklasseområde (polygon) registreres følgende oplysninger: Beskrivende navn for renseklasseoplandet Oplysning om hvilken renseklasse, der er udpeget i området Der er flg. mulige værdier for renseklassen: SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation og reduktion af total fosfor SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor O: Reduktion af organisk stof Ingen = Ingen yderligere rensning Den renseklasse der er angivet for et givet renseklasseområde, er den renseklasse som kommunen kan påbyde ejere af grunde og bygninger at respektive spildevandsanlæg skal overholde. Jævnfør spildevandsbekendtgørelsens 26 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med meddelelse af udledningstilladelser (MBL 28, stk. 1), til spildevandsafledning fra spredt bebyggelse stille krav til renseniveau, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området. Tilsvarende skal kommunalbestyrelsen stille krav om rensning af spildevandet, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området (Spildevandsbekendtgørelsens 26 stk. 2) når kommunen meddeler påbud om forbedret spildevandsafledning (MBL 30) til ejendomme beliggende i spredt bebyggelse. I BBR er implementeret felter til registrering af dels udlednings tilladelser dels påbud om forbedret rensning. Er en bygning eller grund beliggende (udenfor kloakopland og) indenfor et renseklasseområde kan renseklassen der er udpeget for dette område sammenholdes med grundens eller bygningens aktuelle afløbskode samt eventuelle tilladelser og påbud registreret i BBR. Det vil heraf afspejle sig hvorvidt grunden eller bygningens eksisterende renseanlæg overholder spildevandsplanens krav og om der er udstedt påbud om forbedret rensning der skal imødekommes.

5 5/ Oplysning om Udtræden af spildevandsforsyning mulig Registreres i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 32 stk. 1 nr. 2. hvorefter spildevandsplanen skal indeholde oplysning om i hvilke områder kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og pligten helt eller delvist. For hvert registreret område (polygon) registreres følgende oplysninger: Beskrivende navn for området Oplysning om konkret mulighed for udtræden af kloakopland: Mulighed for udtræden for både spildevand og regnvand / Mulighed for udtræden kun for spildevand / Mulighed for udtræden kun for regnvand I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen 11, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab (Spildevandsforsyning) til ejendomme, der er beliggende indenfor de områder som kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen, har udpeget som områder hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist. I BBR er implementeret felter i BBR til registrering af om der for bygninger hhv. grunde indenfor kloakopland er meddelt tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab. Sammenholdes oplysning i PlansystemDK om en bygning eller grund er beliggende indenfor et område hvor Udtræden af spildevandsforsyning er mulig med registreringen af om der er meddelt tilladelse til udtræden og bygningen eller grundens aktuelle afløbskode vil det fremgå om bygningen eller grunden henholdsvis, er, har fået tilladelse til eller har mulighed for at ansøge om helt/delvist at udtræde af spildevandsforsyningen (det offentlige kloakfællesskab).

6 6/22 3 Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold i BBR Nedenfor findes en samlet oversigt over de felter i BBR der er relevante for registrering af oplysninger om afløbsforhold og spildevand i BBR samt vejledende bemærkninger vedr. felterne. Herudover foreligger en særskilt vejledning i registrering af afløbskoder. Vejledningen findes i Bilag 1. Feltnavn Feltnr. Vejledning Afløbsforhold GRU.10 BYG.31 Afløbsforhold kan indberettes på både ejendommen (grund) og på de enkelte bygninger. Registrering af afløbsforhold er obligatorisk. De kodeværdier, der kan indberettes på grund- og bygningsniveau er listet nedenfor. Dog kan kode 75 kun anvendes på grundniveau. Kode 75 - Blandet afløbsforhold på ejendom (er specificeret på bygninger ) - indberettes for ejendomme, hvor der er forskellige afløbsforhold på de enkelte bygninger. Anvendelsen af kode 75 og indberetning på bygningsniveau er imidlertid kun relevant, hvis afløbsforholdene er forskellige for mindst to af bygningerne på grunden. Det defineres ikke som forskellige afløbsforhold, hvis alle bygninger der har afløb har samme afløbskode, men der herudover findes bygninger uden afløb. Benyttes afløbskode 75, skal alle bygninger på ejendommen dog registreres i disse tilfælde registreres bygninger uden afløb med afløbskode 701 intet afløb. Koderne 1-9 samt 12 og 701 anvendes for grunde og bygninger indenfor kloakopland. Angivelse af henholdsvis fælleskloakeret og separatkloakeret i koderne 1-9 referer til afløbsforholdene på grunden / i bygningen. Det vil fremgå af registreringen af eksisterende kloaktype for kloakoplandet i PlansystemDK om der indenfor det pågældende kloakopland er fælleskloakeret, separatkloakeret, spildevandskloakeret eller ukloakeret. Koderne anvendes for grunde og bygninger udenfor kloakopland dvs. grunde og bygninger i den spredte bebyggelse samt grunde og bygninger der er udtrådt af spildevandsforsyningen. Afløbskode 10, 11, 20, 29, 30, 31, 32, 70, 80, 90 er udgået og kan ikke længere benyttes ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer er dog fortsat læsbare. Der henvises i øvrigt til Bilag 1 og 2, der udgør en særskilt vejledning i registrering af afløbskoder. Koder: 1 - Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand 2 - Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand 3 - Fælleskloakeret: spildevand 4 - Fælleskloakeret: tag- og overfladevand

7 7/22 Feltnavn Feltnr. Vejledning 5 - Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand 6 - Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand 7 - Separatkloakeret: spildevand 8 - Separatkloakeret: tag- og overfladevand 9 - Spildevandskloakeret: Spildevand 10 (UDGÅET) Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 11 - (UDGÅET) Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg 12 - Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg 20 - (UDGÅET) Afløb til samletank 21 - Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spil devand 29 - (UDGÅET) Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 30 - (UDGÅET) Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet) 31 - (UDGÅET) Mekanisk rensning med privat udledning. dir. til vandløb, sø eller hav 32 - (UDGÅET) Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse) 70 - (UDGÅET) Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet 75 - Blandet afløbsforhold på ejendom (er specificeret på bygninger) 80 - (UDGÅET) Anden type afløb 90 - (UDGÅET) Ingen udledning SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine SOP: Nedsivning til sivedræn SOP: Samletank SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran) SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran) SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning

8 8/22 Feltnavn Feltnr. Vejledning SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn SOP: Andet SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn SO: Minirenseanlæg med direkte udledning SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn SO: Andet OP: Minirenseanlæg med direkte udledning OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn OP: Andet O: Rodzoneanlæg med direkte udledning O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn O: Minirenseanlæg med direkte udledning O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn O: Andet Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd Øvrige renseløsninger: Udledning til jordoverfladen Øvrige renseløsninger: Urenset Øvrige renseløsninger: Andet Anden type afløb (større end 30 PE med egen udledning) Udledningstilladelse GRU.21 BYG Intet afløb For grunde og bygninger der jævnfør kommunens spildevandsplan geografisk er beliggende udenfor kloakopland og for grunde og bygninger der geografisk er beliggende indenfor kloakopland, men administrativt er udtrådt af spildevandsforsyningen (afløbskoder 31, 70, 101, 102, 109, 110, , 301, 302, , 501, 502 og 504) kan angives status for grundens eller bygningens udledningstilladelse. Det anbefales, at tilladelserne registreres som kode 3 eller 4 i feltet Udledningstilladelse. Når de nye felter etableres kan BBR maskinelt flytte data på baggrund af den registrerede afløbskode. Eksempelvis vil tilladelser registreret i feltet

9 9/22 Feltnavn Feltnr. Vejledning udledningstilladelse med kode 3 eller 4, hvor afløbskoden er knyttet til nedsivning blive flyttet til et nyt felt til registrering af nedsivningstilladelse. I forbindelse med implementeringen af de nye koder for udledningstilladelse på bygningsniveau og grundniveau er de gamle koder blevet konverteret således at kode 0 er blevet konverteret til kode 5, kode 1 til kode 6 og kode 2 til kode 7. Koderne Der foreligger ingen kendt tilladelse (5), og Der foreligger tilladelse (6) kan ikke længere vælges ved ajourføring eller registrering af nye tilladelser. Tidligere registreringer er dog fortsat læsbare. Ved ajourføring af oplysninger om tilladelser der tidligere er registreret med koden for Der foreligger tilladelse skal det specificeres hvorvidt tilladelsen angår udledning til enkeltprivat renseanlæg (kode 3) eller fællesprivat renseanlæg(kode 4). Ved registrering af udledningstilladelse skal de nye koder 0-4 anvendes. På grundniveau kan herudover vælges koden Tilladelsesforhold er oplyst på bygningsniveau (7). Koder: Ikke oplyst Udledningstilladelse mangler Renseanlæg etableret før 1974, derfor ikke behov for tilladelse Udledningstilladelse til enkeltprivat renseanlæg Udledningstilladelse til fællesprivat renseanlæg Der foreligger ingen kendt tilladelse (kode 0 i tidligere versioner) (UDGÅET) (Kontraktligt) Medlemskab af spildevandsforsyning Påbud om forbedret rensning (= Påbud vedr. spildevandsafledning) GRU.22 BYG.123 GRU.23 BYG.124 Der foreligger tilladelse (kode 1 i tidligere versioner) Tilladelsesforhold er oplyst på bygningsniveau (kode 2 i tidligere versioner) 6 (UDGÅET) For grunde og bygninger der jævnfør kommunens spildevandsplan geografisk er beliggende udenfor kloakopland kan angives om der er indgået kontraktligt medlemskab med et spildevandsforsyningsselskab. Koder: Ikke oplyst Ikke medlemskab af spildevandsforsyning Medlemskab af spildevandsforsyning For grunde/bygninger udenfor kloakopland (afløbskoder ) angives om kommunen har givet påbud om at etablere forbedret rensning, så regionplanens og vandplanens renseklasser overholdes eller om kommunen har givet påbud om tilslutning til spildevandsforsyningsselskab (koderne 0-6). For grunde/bygninger indenfor kloakopland (afløbskoder 1-9) angives om kommunen har givet påbud om, at grunden/bygningen skal tilsluttes separatkloakering (kode7). I de tilfælde hvor der benyttes koderne 2-7 skal der ændres til kode 1, når påbuddet er opfyldt. Påbud i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 30 stk 1 og 28 stk 4 som ikke er dækket af kodelisten noteres indtil videre i notatlinjerne 34 og 35 på ejendomsniveau : Notatlinje 34: Her anføres kun påbud vedr. korrektion af fejltilslutninger med teksten:

10 10/22 Feltnavn Feltnr. Vejledning Der er meddelt påbud om korrektion af kloakfejltilslutning frist dd-mmåååå Notatlinje 35: Her anføres andre påbud for eksempel: Der er meddelt påbud om korrektion af defekte lokale renseløsninger frist dd-mm-åååå Der er meddelt påbud vedr. bundfældningstanke frist dd-mm-åååå Bemærk: Notatlinjen skal slettes når påbuddet er efterlevet. Koder: Ikke oplyst Rensning ok. Intet påbud Rensning skal forbedres til SOP Rensning skal forbedres til SO Rensning skal forbedres til OP Rensning skal forbedres til O Frist for forbedret rensning GRU.24 BYG.125 NYE KODER (6 OG 7) TILFØJES MAJ 2015 Skal tilsluttes spildevandsforsynings selskab Skal tilsluttes separatkloakering Hvis feltet Påbud om forbedret rensning afspejler, at der er givet et påbud, angives fristen for hvornår påbuddet senest skal være efterlevet. 6 7 Tilladelse til udtræden GRU.25 BYG.126 For grunde og bygninger der jævnfør kommunens spildevandsplan geografisk er beliggende indenfor kloakopland skal angives status for tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab (Spildevandsforsyning) jf. Spildevandsbekendtgørelsen 11, stk. 1. Dato for tilladelse til udtræden Tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning GRU.26 BYG.127 GRU.27 BYG.128 Koder: Ikke oplyst Tilladelse meddelt Tilladelse bortfaldet For grunde og bygninger, hvor der ifølge feltet Tilladelse til udtræden er meddelt tilladelse eller tilladelse er bortfaldet, skal det angives fra hvilken dato tilladelsen er gældende, hhv. fra hvilken dato tilladelsen er bortfaldet. For grunde indenfor kloakopland (afløbskoder 1-9) angives status for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning jf. Spildevandsbekendtgørelsens 11, stk Dato for tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning GRU.28 BYG.129 Koder: Ikke oplyst Tilladelse meddelt Tilladelse bortfaldet For grunde og bygninger, hvor der ifølge feltet Tilladelse til alt. bortskaffelse eller afledning er meddelt tilladelse eller tilladelse er bortfaldet, skal det angives fra hvilken dato tilladelsen er gældende, hhv. fra hvilken dato tilladelsen er bortfaldet

11 11/22 BILAG 1 - Særskilt vejledning i registrering af afaf afløbskoder Kodelisterne for afløbsforhold i BBR er bl.a. fremkommet ud fra et ønske om, at de skal kunne anvendes af både kommunerne og staten. Kommunerne skal bl.a. kunne anvende koderne, hvis ejendomme får nye afløbsforhold, eller hvis kommunen påbyder forbedret rensning af ejendomme i det åbne land. Afløbskoderne skal ligeledes kunne anvendes til kommunernes spildevandsplaner, så status for afløbsforholdene kan indgå i planlægningen af de fremtidige afløbsforhold. Staten skal kunne anvende oplysninger om afløbsforhold i det nationale miljøovervågningsprogram NOVANA samt i de nationale vandplaner. Det er vigtigt for overvågningen af og planlægningen for vandløb, søer og hav, hvor meget spildevand der udledes hertil, herunder fra enkeltejendomme udenfor kloakopland. Det er således vigtigt, at datakvaliteten for afløbsforholdene er høj, da data anvendes så bredt i miljøplanlægningen i både kommuner og staten. Jo bedre datakvaliteten er, desto bedre miljøplanlægning kan der foretages, og dermed også skabes et bedre miljø i praksis. Afløbskoderne er specificeret i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Der henvises til lov om miljøbeskyttelse og til Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Afløbsforhold kan indberettes på både ejendommen (grund) og på de enkelte bygninger. Registrering af afløbsforhold er obligatorisk. I bilag 2 findes en bestemmelsesnøgle til brug for bestemmelse af afløbskoder. Denne bestemmelsesnøgle afspejler at bestemmelse af afløbskode skal ske i følgende trin. Trin 1 - Det afgøres om registreringen sker på bygnings eller grundniveau. Trin 2 - Det afgøres om grunden/bygningerne ligger indenfor eller udenfor kloakopland Trin 3 / indenfor kloakopland Valg af kode sker dels ud fra hvilken kloaktype der er etableret på grunden/ i bygningen, dels hvilken type afledning der sker fra grunden/ bygningen

12 12/22 Trin 3 / udenfor kloakopland Valg af kode sker dels ud fra den renseklasse som renseanlægget kan opfylde, dels typen af renseanlæg. Disse trin er nærmere beskrevet nedenfor. Trin 1 - Bygnings- eller grundniveau? Ved bestemmelse af afløbskoder skal det først afgøres om registreringen skal ske på bygnings- eller grundniveau, jf. bestemmelsesnøglen for afløbskoder (se bilag 2). På ejendomme, hvor der foretages indberetning på bygningsniveau registreres på grundniveau kode 75 - Blandet afløbsforhold på ejendom (er specificeret på bygninger). Indberetning på bygningsniveau er kun nødvendig, hvis afløbsforholdene er forskellige for mindst to af bygningerne på grunden og der er tale om reelle forskelle i afløbsforhold på bygningerne. Det defineres ikke som forskellige afløbsforhold, hvis alle bygninger der har afløb har samme afløbskode, men der herudover findes bygninger uden afløb. Hvis der fx er 2 bygninger på en grund og kun den ene udleder spildevand kan kodefastsættelsen registreres på grundniveau efter afløbsforholdene på den bygning der udleder spildevand. Kommunen kan dog vælge at registrere på bygningsniveau. Benyttes afløbskode 75 på grundniveau, skal alle bygninger på ejendommen dog registreres. Det er i disse tilfælde et krav, at bygninger uden afløb registreres med afløbskode 701 intet afløb. Som udgangspunkt er det afløbsforholdene for spildevand der er afgørende for kodefastsættelsen. Koderne der anvendes for bygninger og grunde indenfor kloakopland afspejler imidlertid at der skelnes imellem afløbsforhold for spildevand og for tag- og overfladevand (regnvand). Udenfor kloakopland, tages der i afløbskoderne ikke stilling til håndteringen af regnvand. Ved afgørelse af hvorvidt registreringen skal ske på bygnings- eller grundniveau har det dermed betydning om ejendommen er indenfor eller udenfor kloakopland. Hvis der fx er 2 bygninger på en grund som har ens spildevandsafløb kan kodefastsættelsen som udgangspunkt ske på grundniveau. Er ejendommen imidlertid Indenfor kloakopland og er tag-og overfladeafløb forskellige skal kodefastsættelsen ske på bygningsniveau.

13 13/22 Trin 2 - Kloakopland Ved bestemmelse af afløbskoder er fase to - jf. bestemmelsesnøglen for afløbskoder i bilag 2 og ovenstående - at det afgøres om grunden/bygningerne ligger indenfor eller udenfor kloakopland. Oplysning om Kloakopland registreres i PlansystemDK. Det vil således fremgå af PlansystemDK s oplysninger hvorvidt en given grund eller bygning geografisk er beliggende indenfor eller udenfor kloakopland samt den eksisterende såvel som planlagte kloaktype der gælder generelt (på gadeniveau) indenfor det relevante kloakopland. Herudover kan en grund eller bygning, der geografisk er beliggende indenfor kloakopland, være udtrådt af spildevandsforsyningen og dermed administrativt være udenfor kloakopland. Udtræden af spildevandsforsyningen forudsætter tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab jf. Spildevandsbekendtgørelsen 11, stk. 1. Er en bygning eller grund beliggende indenfor kloakopland og sammenholdes denne oplysning med grundens eller bygningens aktuelle afløbs-kode registreret i BBR vil det afspejle sig hvorvidt bygningen eller grunden også administrativt er indenfor kloakopland eller i praksis er udtrådt at spildevandsforsyningen. Det bemærkes, at der, som nævnt ovenfor, indenfor kloakopland skelnes imellem afløbsforhold for spildevand og for tag- og overfladevand. Indenfor kloakopland, giver afløbskoderne således mulighed for registrering af afløbsforhold for tag- og overfladevand. Udenfor kloakopland, tages der i afløbskoderne ikke stilling til håndteringen af regnvand (tag- og overfladevand). Trin 3 / Indenfor kloakopland Det er afløbskoderne 1-9 samt 12 og 701, der skal anvendes for grunde og bygninger indenfor kloakopland. Navngivningen af afløbskoderne 1-9 samt 12 er konstrueret således, at den første del angiver hvilken kloaktype der er etableret på grunden/ i bygningen, og anden del angiver hvilken type afledning der sker fra grunden/ bygningen.

14 14/22 Eksempel 1 Første del. Kloaktype der er etableret på grunden/ i bygningen Anden del. Type afledning fra grunden/bygningen 1. Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand Eksempel 2 Første del. Kloaktype der er etableret på grunden/ i bygningen Anden del. Type afledning fra grunden/bygningen 6. Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand Figur 2.1 To eksempler på konstruktionen af navngivningen af afløbskoderne 1-9 samt 12 (Administrativt indenfor kloakopland). Kloaktype Hvis grunden/bygningerne ligger indenfor kloakopland skal det således først afgøres hvilken kloaktype der eksisterer på grunden/i bygningerne. I listen over kloaktyper herunder er de relevante afløbskoder angivet ud for hver enkelt kloaktype: Fælleskloakeret - afløbskoderne 1-4 Separatkloakeret - afløbskoderne 5-8 Spildevandskloakeret - afløbskode 9 fællesprivat renseanlæg med tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg - afløbskode 12 Hvis der ikke er noget afløb skal afløbskode 701 anvendes. Afledning For grunde/bygninger der er henholdsvis fælles- eller separatkloakeret skal valg af afløbskode herefter ske ved bestemmelse af den konkrete afledning af spildevand og tag- og overfladevand.

15 15/22 Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i BBR kun registreres de forhold der gælder inden for ejendomme (grunden). Hvis der fx er separatkloakeret på grunden men fælleskloakeret på gadeniveau (uden for grunden) skal det registreres som separatkloakeret. Omvendt gælder det, at hvis der er fælleskloakeret på grunden men separatkloakeret på gadeniveau (uden for grunden) skal det registreres som fælleskloakeret. I de tilfælde, hvor en bygning kun har tag- og overflade vand i en regnvandsledning (og der ingen spildevandsledning er) skal afløbskode 8 - "Separatkloakeret: tag- og overfladevand" - anvendes. Nedenfor er anvendelsen af afløbskoderne indenfor kloakopland illustreret i figur Grund Bygning Grund udleder: Spildevand + tag- og overfladevand Fælleskloakeret stikledning Figur 2.2. Fælleskloakering, hvor grunden både udleder spildevand + tag- og overfladevand. Denne situation svarer til afløbskode 1 (se bestemmelsesnøglen) Grund Bygning Grund udleder: Spildevand Fælleskloakeret stikledning Figur 2.3. Fælleskloakering, hvor grunden kun udleder spildevand. Denne situation svarer til afløbskode 3 (se bestemmelsesnøglen). Tag- og overfladevandet afledes på anden vis, eksempelvis ved nedsivning i haven

16 16/22 Grund Bygning Grund udleder: Spildevand Spildevandskloakeret stikledning Grund udleder: Tag- og overfladevand Regnvandskloakeret stikledning Figur 2.4. Separatkloakering, hvor grunden både udleder spildevand + tag- og overfladevand. Denne situation svarer til afløbskode 5 (se bestemmelsesnøglen). Grund Bygning Grund udleder: Spildevand Spildevandskloakeret stikledning Regnvandskloakeret stikledning Figur 2.5. Separatkloakering, hvor grunden kun udleder spildevand. Denne situation svarer til afløbskode 7 (se bestemmelsesnøglen). Den regnvandskloakerede stikledning er ikke taget i brug, da tag- og overfladevandet afledes på anden vis, eksempelvis ved nedsivning i haven.

17 17/22 Grund Bygning Grund udleder: Spildevand Spildevandskloakeret stikledning Figur 2.6. Spildevandskloakering, hvor grunden kun udleder spildevand. Denne situation svarer til afløbskode 9 (se bestemmelsesnøglen)

18 18/22 Grund 1 Bygning 1 Bygningsniveau: Afløbskode 5 Bygning udleder: Spildevand Spildevandskloakeret stikledning Bygning udleder: Tag- og overfladevand Regnvandskloakeret stikledning Bygning 2 Bygningsniveau: Afløbskode 8 Bygning udleder: Tag- og overfladevand Regnvandskloakeret stikledning Grundniveau: Afløbskode 75 Grund 2 Bygning 1 Bygningsniveau: Afløbskode 5 Bygning udleder: Spildevand Spildevandskloakeret stikledning Bygning udleder: Tag- og overfladevand Regnvandskloakeret stikledning Bygning 2 Bygningsniveau: Afløbskode 701 Bygning nedsiver tag- og overfladevand Grundniveau: Afløbskode 75 Figur 2.7. Forskellige kloakeringer på bygningsniveau.)

19 19/22 Det vil fremgå af registreringen af eksisterende kloaktype for kloakoplandet i PlansystemDK om der indenfor det pågældende kloakopland på gadeniveau er fælleskloakeret, separatkloakeret, spildevandskloakeret eller ukloakeret. Trin 3 / Udenfor kloakopland Det er afløbskoderne 21 samt , der skal anvendes for grunde og bygninger udenfor kloakopland. Navngivningen af afløbskoderne er konstrueret således, at den første del angiver den renseklasse som renseanlægget kan opfylde, og anden del angiver typen af renseanlæg. Eksempel 1 Første del. Renseklasse som renseanlægget kan opfylde. Anden del. Renseanlæggets type 106. SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran) Eksempel 2 Første del. Renseklasse som renseanlægget kan opfylde. Anden del. Renseanlæggets type 301. OP: Minirenseanlæg med direkte udledning Figur 2.8. To eksempler på konstruktionen af navngivningen af afløbskoderne (Administrativt udenfor kloakopland. Renseklasse Hvis grunden/bygningerne ligger udenfor kloakopland skal det afgøres hvilken renseklasse renseanlægget kan opfylde I listen over renseklasser herunder er de relevante afløbskoder angivet ud for hver enkelt renseklasse:

20 20/22 SOP - afløbskoder SO - afløbskoder OP afløbskoder O afløbskoder Hverken SOP, SO, OP eller O afløbskoder Større end 30 PE - afløbskode 601 Det bemærkes at koderne 190, 290, 390, 490 og 590 ( Andet ) skal anvendes med forsigtighed og kun i de få tilfælde hvor de andre afløbskoder indenfor respektive renseklasser ikke kan anvendes. Hvis der ikke er noget afløb skal afløbskode 701 anvendes. Type af renseanlæg Herefter skal det endelige valg af afløbskode ske i overensstemmelse med den konkrete type af renseanlæg. Nedenfor er anvendelsen af afløbskoderne udenfor kloakopland illustreret i figur Figur 2.9. SOP renseklasseområde, hvor grunden kun udleder spildevand direkte til et vandløb via et minirenseanlæg. Denne situation svarer til afløbskode 101 (se bestemmelsesnøglen)

21 21/22 Figur SO renseklasseområde, hvor grunden kun udleder spildevand direkte til et vandløb via et biologisk sandfilter. Denne situation svarer til afløbskode 201 (se bestemmelsesnøglen)

22 22/22 Bilag 2 Bestemmelsesnøgle for afløbskoderne Alt spildevand samt alt tag- og overfladevand ledes til kloak Afløbskode 1 Fælleskloakeret grund Alt spildevand ledes til kloak. Kun en del af tag- og overfladevand ledes til kloak Kun spildevand ledes til kloak. Tag- og overfladevand ledes ikke til kloak Afløbskode 2 Afløbskode 3 Indenfor kloakopland Der ledes ikke spildevand, men kun tag- og overfladevand til kloak Afløbskode 4 Alt spildevand samt alt tag- og overfladevand ledes til kloak Afløbskode 5 Afløbskode 75 på grundniveau Alt spildevand ledes til kloak. Kun en del af tag- og overfladevand ledes til kloak Afløbskode 6 Der er kendskab til renseanlæg på bygningsniveau Afløbskoder på bygningsniveau Separatkloakeret grund Kun spildevand ledes til kloak. Tag- og overfladevand ledes ikke til kloak Der ledes ikke spildevand, men kun tag- og overfladevand til kloak Afløbskode 7 Afløbskode 8 Grund Spildevandskloakeret grund Kun spildevand ledes til kloak. Tag- og overfladevand ledes ikke til kloak Afløbskode 9 Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg Afløbskode 12 Der er ikke kendskab til renseanlæg på bygningsniveau Afløbskoder på grundniveau. Intet afløb Afløbskode 701 Renseanlæg overholder renseklasse SOP Afløbskode Renseanlæg overholder renseklasse SO Afløbskode Renseanlæg overholder renseklasse OP Afløbskode Udenfor kloakopland eller udtrådt af kloakfællesskab Renseanlæg overholder renseklasse O Afløbskode Renseanlæg overholder hverken renseklasse SOP, SO, OP eller O Afløbskode Større end 30 PE Afløbskode 601 Intet afløb Afløbskode 701

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV2. BuildingDwellingV3

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV2. BuildingDwellingV3 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV2 / Ændringer i BuildingDwellingV3 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold 1. Hvad er Spildevand i det åbne land?... 2 2. Hvor kan jeg læse, om min ejendom er omfattet af spildevand i det åbne land?... 2 3. Er

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015

Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Svebølle Plan, Byg & Miljø Tillæg til Spildevandsplan For boligområde i Svebølle. Tillæg nr. 6 til Kalundborg

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 Tillæg nr. 4

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 Tillæg nr. 4 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-2-12 Ref.: Bjarke Uffe Jensen Direkte tlf. 97113637 bjjen@mariagerfjord.dk

Læs mere

Teknik og Miljø 2016. Snekkerupvej

Teknik og Miljø 2016. Snekkerupvej Teknik og Miljø 2016 Snekkerupvej Tillæg 4 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO Renseanlæg som opfylder renseklasse SO På de følgende sider beskrives de typer af renseanlæg som kan opfylde renseklasse SO. Før alle anlæg skal der etableres en godkendt bundfældningstank. Arbejdes skal

Læs mere

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Holstebro Kommune. Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i

Holstebro Kommune. Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune Formål 1. I henhold til 48 i spildevandsbekendtgørelsen er det af kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal være

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til version 1

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til version 1 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ændringer i BuildingDwelling... 4 2.1.

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU

SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU ETAPE 6 og 7 Miljø- og Energiforvaltningen HVORFOR DENNE BROCHURE? I dag leder du dit spildevand fra f.eks. toilet, håndvask og vaskemaskine til din bundfældningstank.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2012. Aarhus Vands overtagelse af privat kloakanlæg under Tretommerparkens Grundejerforening, Risskov

Indhold. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2012. Aarhus Vands overtagelse af privat kloakanlæg under Tretommerparkens Grundejerforening, Risskov Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2012. Aarhus Vands overtagelse af privat kloakanlæg under Tretommerparkens Grundejerforening, Risskov Den 16. august 2012 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2012

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2009-2012. Separatkloakering af Hadbjerg by

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2009-2012. Separatkloakering af Hadbjerg by Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2009-2012 Separatkloakering af Hadbjerg by 1 Tillæg nr. 1 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2009-2012 Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Tekst og layout:

Læs mere

Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, Odder Vest

Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, Odder Vest Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, Odder Vest Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Spildevandsplanens statusdel

Spildevandsplanens statusdel Spildevandsplanens statusdel Spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. Forberedelse af spildevandsplanen for det åbne land Udgangspunktet har været data i BBR. BBR kode Forklaring Anlægskode

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 RENSEANLÆGSSTRUKTUR... 4 2 STATUS... 4 2.1 Spildevandsforsyningens renseanlæg... 4 2.2 Krav

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

SPILDEVANDSTILLADELSE TIL

SPILDEVANDSTILLADELSE TIL SPILDEVANDSTILLADELSE TIL GENBRUGSPLADS I FAABORG Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til afledning sanitært spildevand til offentlig spildevandsledning og nedsivning af overfladevand fra

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund.

Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter. NÅR REGNVAND

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgermøde 3 Hatting Skole, tirsdag d. 27.10.2009

Borgermøde 3 Hatting Skole, tirsdag d. 27.10.2009 Borgermøde 3 Hatting Skole, tirsdag d. 27.10.2009 Spørgsmål og svar fra borgermødet: Hvad betyder færdigmelding? Det betyder, at kloakmesteren færdigmelder det arbejde han har udført til kommunen. Skal

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup Udarbejdet af: Mfjel KS: Ahjen Datablad Tilslutningstilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB

BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB BILAG 15 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Tak for jeres mange gode, nysgerrige og relevante bemærkninger. Vi har i alt noteret 21 spørgsmål.

Tak for jeres mange gode, nysgerrige og relevante bemærkninger. Vi har i alt noteret 21 spørgsmål. De spørgsmål I stillede på møderne. Der var gengangere af spørgsmål fra det første møde på mødet den 11. juni. Vi har dog ikke skrevet samme eller næsten samme spørgsmål to gange. Til de spørgsmål, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Håndtering af bunkning

Håndtering af bunkning Håndtering af bunkning Maj 2010 Indhold 1 Formål 3 2 Hvorfor nye retningslinjer for håndtering af bunkning 4 3 Håndtering af bunkning 5 3.1 Hvad er princippet i de nye retningslinjer for håndtering bunkning

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup Vest og Syd 4 etape 2016

Kloakfornyelse i Ulstrup Vest og Syd 4 etape 2016 Kloakfornyelse i Ulstrup Vest og Syd 4 etape 2016 Borgermøde 6. og 8. oktober 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Struktur 1. En godkendelse er varig (ikke tidsbegrænset) 2. Retsbeskyttelse 3. Indbrudsmulighed i retsbeskyttelsesperioden 4. Revurdering 2

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens...

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... 1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... Side 1 af 18 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Retningslinjer. for grænseflade mellem Silkeborg Spildevand A/S s ledninger og private stikledninger

Retningslinjer. for grænseflade mellem Silkeborg Spildevand A/S s ledninger og private stikledninger Retningslinjer for grænseflade mellem Silkeborg Spildevand A/S s ledninger og private stikledninger 21. januar 2011 1. Retningslinjer Eksemplerne i disse retningslinjer er baseret på et separatsystem.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm

www.ikast-brande.dk AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende Til a-kasserne Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende ægtefæller) Arbejdsmarkedsstyrelsen vedlægger

Læs mere

Efterafgrøder til markplan 2015

Efterafgrøder til markplan 2015 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand. Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand. Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75 til byggegrubevand Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75 10. juni 2016 Stamdata for Herlev Hospital Virksomhedens navn og adresse Herlev Hospital Herlev Ringvej 75 2730 Herlev CVR nr. og p nr. CVR nr. 29190623

Læs mere

OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR, CY- KELSKUR OG OVERDÆKKET TERRASSE.

OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR, CY- KELSKUR OG OVERDÆKKET TERRASSE. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Til ejendommens ejer c/o Claus Vett Kloster Kongelundsvej 609B 2791 Dragør 30. september 2013 edoc: 2013-0150815 OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR,

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup for vindmøller ved Torup December 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

og versioneringsstrategi for OIOUBL - fælles standard for e-handelsdokumenter.

og versioneringsstrategi for OIOUBL - fælles standard for e-handelsdokumenter. Notat Opdaterings- og Versioneringsstrategi for OIOUBL fælles standard for e- handelsdokumenter Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning samt de opdateringer og præciseringer,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) BEK nr 1448 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand samt landzonetilladelse til sø beliggende Hørmøllevej 21, 8722 Hedensted, matr. nr. 5e Urlev By, Urlev

Tilladelse til nedsivning af regnvand samt landzonetilladelse til sø beliggende Hørmøllevej 21, 8722 Hedensted, matr. nr. 5e Urlev By, Urlev Til ejere af Hørmøllevej 21, 8722 Hedensted: Helle Kragh Olesen Mads Christian Buttenschön Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek@hedensted.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom.

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom. FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Enghavevej Rådhusgade Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Udtalelse Lov nr. 598 af 12. juni 2012 om forvaltere af alternative investeringsfonde fastsætter

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling. Dato 13. april 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/18398-25 Side 1/6 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Carl Bremers Vej Vejdirektoratet har

Læs mere

F A X E K O M M U N E. Spildevandsplan 2012-2015

F A X E K O M M U N E. Spildevandsplan 2012-2015 F A X E K O M M U N E Spildevandsplan 2012-2015 Spildevandsplan 2012-2015 Vedtaget af Faxe Byråd den 23. august 2012 Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Redaktion:

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX].

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. Under henvisning til din ansøgning af 17. marts 2015, hvori du anmoder om

Læs mere

Teknik og Miljø 2016. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser

Teknik og Miljø 2016. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser Teknik og Miljø 2016 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Den gældende lovgivning... 3 Generelle krav og regler... 4 Sagsbehandlingen...

Læs mere

Isboden må kun stå fremme om dagen i isbodens åbningstid, dvs. at den køres væk fra arealet udenfor åbningstid.

Isboden må kun stå fremme om dagen i isbodens åbningstid, dvs. at den køres væk fra arealet udenfor åbningstid. Fjordhotellet Augustenborg ApS Strandkroen Vemmingbund Langdel 2 6440 Augustenborg Att. Mie Søgaard Landzonetilladelse til midlertidigt at opsætte en mobil isbod på ejendommen matr.nr. 472 Vollerup under

Læs mere

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx xx 2015. Offentliggjort den yy yy 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

1 medarbejderrepræsentation november 2010

1 medarbejderrepræsentation november 2010 november 2010 Den nye selskabslov medarbejderrepræsentation I store træk er reglerne om medarbejderrepræsentation uændrede ved den nye selskabslov, der i relation til reglerne om medarbejderrepræsentation

Læs mere

Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport.

Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport. Punkt 4. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport. 2015-015874 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at forslaget til Spildevandsplan

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard

Plejebolig. Kvalitetsstandard Plejebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for plejebolig Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om plejebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Datamodel og registreringsvejledninger for spildevandsplaner

Datamodel og registreringsvejledninger for spildevandsplaner PlanDK3: Datamodel og registreringsvejledninger for spildevandsplaner Version 1.2 Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2013 Versionshistorie Version Dato Forfatter Bemærkning (filnavn) 10.03.2010 Atkins (Høringsdokument_datamodeller_registreringsvejledninge

Læs mere