Bidrag til Kundskaben om Udbr.edelsen af Norges Landog Ferskvandsmollusker i forskjellige Egne af Landet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidrag til Kundskaben om Udbr.edelsen af Norges Landog Ferskvandsmollusker i forskjellige Egne af Landet"

Transkript

1 Dr. 0. J. Broch. Kikkerter, I.Andser OfJ Prismer. 2 Kikkerter 3 aplanatiske Linser og 1 rektangulært Prisma fra Steinheil i Mtinchen Lindser af forskjellige Dimensioner 442 fr. 70 c og Brændvidder af Gtinther i Rathenow i Preussen achromatiske Objektiver af Laurent 60 «40 c i Paris «t ( Nii.teauer o.g Verijikatirms-Apparater for samme. 1 meget følsomt Niveau af Societe genevoise i Genf.....,. 60 «1 Verifikations-Apparat for at bestemme Niveauernes Skalaind<leling af Brauer i St. Petersburg «40 «Dette Apparat kan tillige benyttes som et Sphærometer. Spluerometer af Herrmann & Pfister i Bern. 170 ««Cathetometre. 2 Cathetometre af Societe genevoise i Genf «Luftpumpe. En Luftpumpe efter Deleuils System. Kjøbt som I,eiligheds- ~j øb hos Al vergniat i Paris for. 300 ««Kiri1csøl1Jpmnp<'r og Kvilesølv/mm ber. 1 Kviksølvpumpe af Alvergniat i Paris. 400 ~,, 1 K viksølvtrombe med 2 Gnme af Al vergniat i Paris < Bidrag til Kundskaben om Udbr.edelsen af Norges Landog Ferskvandsmollusker i forskjellige Egne af Landet af Birgithe Esmark. Ramnæs i Jarlsberg. Bergarten væsentligst Porfyr; Underlaget lerholdigt. Lirnax maximus L. var. cinereo-n~ger W olf apud Sturm. Meget almindelig paa Veikanterne ved opdyrkede Marker. Oonulits ft(lvus Miill. Temmelig almindelig under vissent Lov. Præstegaarden. Ryalina pelronclla, Charp. Et Eksemplar. Helix arbustorurn L. Meget almindelig. H. strigella Drap. Tiltrods for stadig Eftersogen gjennem flere Aar, har jeg kun fondet et eneste Eksemplar. H. hispida I.J. Almindelig. 11. lapicida L. Almindelig. Cochiicopa lubrica Mull. Meget almindelig. Clausilia laminata, Mont. Ikke sjelden, og ofte sammen med CL bidentata ved Roden og paa Stammen af Hasseltræer og mellem Stene. Foruden Hovedformen har jeg fondet: a. Form med fire Svælgfolder, lste, 2den (som begge udgaa fra callus palatalis) og 4de lange, 3die derimod kort.

2 216 Birgithe Esmark. b. Form med fem Svælgfolcler, lste, 2d"n og 5te lange,. de to forste u<lgaa fra callus palatal is; 3die og 4de korte, næsten para.lelle med 5. Cl. bidendata, Strøm. Almindelig under Hasselbuske i Præstegaar<lsslwven. Succinea putris, L. Almintlelig. P/,anorl1is contortus, L. Faa og smaa Eksemplarer l Mølledammen paa Berg. Planoilms albus,.mull. -h!i'~ 1 var. cinctutus Westerl. Paa Vandplanter i Liringbækken lsgr. Physa j ontinalis, L. Almindelig. Som oftest frestet til Træ stykker. Liringbækken. Limnæa ovata, Drap. Meget almindelig; med kortere Spire end Hovedformen. Ramnæselven og Liringbækken. var. patula, Da Costa. Et Eksemplar, ~om elet. forekommer mig ligger nærmest denne Form; gulbrunt og glind8ende. Stoli:kevand. Margaritana margarilifera, L. Almindelig paa RamnæselvPns stene<le Bund. Som oftest fandtes i Muslingerne Per- ]er af forskjellig Størrel~e. Enkelte var som et Knappenaalshoved, andre saa store som en liden Ært. Spltærium cornem11, L. Skallet med et gult Baancl ved den skarpe Kant. Liringbækken 18G9. ; Underlaget lerholdigt. Vaale i Jarlsberg. L imnæfi perc.qm, l\'liill. fkke nalmindelig. Fossanelv 1R74. f,. ouafa, Drap..'\l111i11llelig. L 'o1'sanclv. L Noglc Eksemplarer har meget kort Spire, den sidste Vincling opblæst og bred. Det storste Eksemplar har Høiden 11 2 /s mm, Brecl /2 mm; 1\Innd. H e itl~9 1 /2 mm, 1tfond. Br. G 1 /2 mm. Fand tes i Mølledammen, hvor Vandet er roligt og flycler langsomt ind. 2. Paa et Eksemplar med kort Spire er den sidste Vinding tvert ndgttaen<le for <len boier nedad. ~ I, \ ' Norges Land- og Ferskvandsmollnsker En tredie Form har tyndt skjørt Skal med bleg, gran.gul Farve. De to sidste paa Stene nedenfor Molledammens U dløb Sphærium mammillalum, W esterl. Skallet lysgult, Bukkeltoppene glindsende. L. 10 mm, H. 8 1 /.l mm, Br. 5 3 /t mm. Fossane Oalyculina lacustris, Mull. Fossane. Langesund. Bergarten silnrisk Kalksten og Lerskifere. Jlyalina nor1 c_qica, n. sp. 1'esta convexa, pellucida, nitida, subviridis et regulariter striata; anfr. 4 1 /2-5, ultimus non descendens; spira convexa; 11mbi7icus lat us; sutura profundo.; aper tura rotundato-lunaris. Diam. 7-7\f2 mm, alt. 3 1 /,- 3:1/4. mm. Dyret viser sig i Skallet blaasort.. KJævens konkave Side med en stor konveks Udhøining paa Midten. Radula har omtrent 81 Tverrader; Antallet af Hager i hver Tverrad varierer fra f>3--57 fordelt saaledes: rn -7(- 9)-1(- 9-7-Hl Hager. Tegningerne er fra en af <le midterste Tverrader; Fig. 1 a. Midthage, b. første Hage af første Orden, c. 9de Hage af co., d. Hage af 2den Orden. Figur 2. Kjæven. Skallet paa begge Sider konvekst, gjennemskinnende, glindsende, men med lidt. stærkere Glans paa Undersiden. Oversiden er tæt og regelmæssig stribet. Striberne mest. Fig. I. Fig. 2.

3 2lR Birgithe Esmark. fremtrædende ved Sømmen. Farven gronagti.g. Skallf'f paa begge Sider ensfarvet, med matte, hvide, uregelmæssige og spredte Pletter. Ved skraat indfaldende JJys faar Farven et svagt brunligtskjær. Vindingernc 4 1 /2-5 konvekse. den ~i<lste ikke nedboiet ved Mnrnlingen, men hurtigt tilta.gende i Bredde saa at den bliv1:r lkeima. bred som de to foregaaende tilsammen. Spiren k~nveks. Sømmen dyb. Navlen vid og meget dyb. Mun<lingen maaneformet rund. Mundsømmen skarp. Spindelkanten nedn.dboiet, bueformet og noget længere end Yclorkanten. Største Diam /2 mm, mindste Diam. fi-fi 1 /t mm, Hoicle 3 1 /-t-3: 1 /1 mm. Fundet 1873 verl Mw~ta<l i Bamble i Nærheden af Lange;:;nnd under bla<lrige Urter pa11. en tør Bakke. Bulimus obscurus,?yliill. '3 Eksemplarer paa Lan~ø. OlausiUa bidcntatn. Strøm. Lango. Succinea arcnaria, Vv est erl. Alle Ekseropla1 e1 ly~e. Under smaa 01 ebnske i Nærheden af de optlyl'kede Marker paa Øe111< Vestside. Bergarten Gneis. Bamble Arion albtts, L. Hvi<l med gul Fo<lhrem. Meg<'t alminuelig i Skovkanten ved 1'angvahl. Iielix hispiclti. L. Tangvald. Jf. lapfr ina, L. Almin<lelig o\ eralt. Cla11:9i:Jia birlentafa 1 St.rom. Ikke nalmintlp.lig. Balea pe1' 1e1 sa, L. Paa tildels vaacle Stene ved en gammel MøllP.. rra11gv1tl1l.. S11cci11ca pfni:fferi, Rosm. Ve<l ra.ngvaldbækken. L-imnæa. frnncatula, l\foll. Almim1elig i Tangvalclbækken paa Myriophyllum alterniflorum. L.,qlabra, Miill. Alminclelig i en Myr ved Apatitgruberne paa Øtlegaarden. rr. clmigata, J effr. 2Y,ksempla.rer. Skallet mørkt gulbrunt, Vindingerne mindre konvekse end hos Hovedformen. Norges Land- og Ferskvandsmollusker, Planorbis conforlu.s, L in. var. labiatus, Westerl. 5 Eksemplarer, det største ha1 en Diameter af 2 mm, Høide 1 mm. Farven mørkebrun. Alle Eksempl. bar den sidste Vinding temmelig udvidet lige ved Mundingen, hvorved denne bliver bredt halvrnaaneforroig. Mundsømmen sammenhængeu<le paa Mundingsvæggen ved et Lag Kalksubstans. Tangvaldbæk paa Myriophyllum. P. albu.s, Drap. Ha.arene fordetmeste affaldne. Paa gamle Træstykker ved Bredden af Vissestadvandet. Cochlicnpa minima, Siem. Trosvig ved Brevig. Clatt.silia bidentata, Strøm. Almindelig i Trosvig. Helix rotundata, Mull. Helaas i Eidanger. Hyal1'na cellaria, Mull. Porsgrund Sandef}ord. Brevig. Underlaget Syenit. Jordbnnden sandholdig. [[lfalit)((, hammonis, Strom. I Skovkrat. Ikke ualmindelig. Hyalina pefrone17a, Charp. Under fngtigt Lov i Orelunden sammen med Vitrina pellucida. H. nitida, Mull. I Præstegaardshavens skyggefulde Lund ved Bækken. Vitrina pellucida, Mull. Almindelig i Orelunden under fugtigt Løv. Hcl1 x rurie:rata, Mull. Ikke sjelden nnder St ~ ne i Kratskov. Jf. rofondafa, Jifoll. Almin<lelig. H. hi.~ida, L. Almiudelig. Glattsilirr laminata, Mull. Ikke nalmindelig undel' Stene Grønlien. r,ochlicopa mim ma, Siem. Et Eksemplar. Li.mnæa glabra, Mtill. I BnegaardRbækken ved T eglværket. L. tnmcatula, Mtill. Blot meget unge F.ksemplarer. Planorbis alb11s, Mull. lemniscatus, Rart. Et Eksemplar med mørkt, brunt Skal. Bnegaardsbækken. 2rn

4 220 Birgithe Esmark. Hclguen i Mjøsen " 1 Silurisk Kalk og Lerskifere. Vitrina pellucida, Miill. Paa en fngtig Mark vecl Kjelsrnd. Got,i1i11ts fulvus, Drar,: Umler en Viujebusk. Vien. Hyalina hammonis, Strøm. Sammen med foregaaende. Helix pulchella, Mull. Paa en fngtig i\fark i Græsset nnde'r en Busk. Kjelsnul. Coc71Hcopa lubrica. }\foll. Sammen meil foreganæ mlc. Pupa muscorum, Mnll. Uden 'rænuer. VeJ Kjelsrnd. Succinea arenaria, \Vesterl. Vien. Limnæa frnncafitla, Miill. Meget almimlelig. J'aa. Stene og Træstykker i Da.mme og grnnde Broncle. Grimsrød og Vien. L. ovata, Drap. 2 unge Eksemplarer. Det storste G 1 /2 mm langt, blegt, graagnlt mecl fine, tætte og regelmæssige Striber. Paa Stene i Mjøsen -.;ed Holmen. Planorbis conforhts, L. Barllle a. typica og {J. labiatus, \Vester!. I en Dam i en rlel vis tihokset :ll'lyr paa Holmen, Hovindsholm tilhørende. Planorbis cristan, L. nautilus, L. Denne lille Pianorbis fa.ndtes temmelig rigelig i Røstedammen paa Hoiden af Helgoen. Alle Eksemplarer var docle og afblegede og viste sig som hvi de Spetter i Jet sandholdige Mudder paa Bunden. Vandets største Dybde var neppe mer end en Fotl, sua at jeg temmelig nøiagt igt kunde nndersøge Dammen, for mnligens at finde levende Eksemplarer, hvilket imidlertid var ttl<leles forgjæves. Bnnuen var delvis <lækket :tf J,rmna frisul<'n, som næ~tcll fnl<lstændig var bela.gt mod en Skorpe, der ved Umlenwgelse viste 8ig at være kujsm Kalk Hvorvidt denne i oplost Tilsta'lu har virket dræbende paa Dyrene; er vistnok et Sporgsmaal. Qgsaa Sphæriwn cornewn fandtes knn i døde Eksemplarer. Valvata piscinalis, MHll. Et ungt Eksemplar paa omtrent 6-8 Favne V'."nu. Optaget meu Bnndskrabe i Mjøsen ved Helgøens Vestside. Norges Land- og Feskvandsmolhu;ker. ~21 Spltæri'um corneum, L. Kun døue Eksemplarer sammen med Planorbis crista i Røstedammen. Puya musconttn, Mull. imid, nf11,fa, Pfr. Sandvigen. Asker Planorbis gredleri ('?), Bierz. I store Mængder sammen med P. conlorfus p1ta Lemna i en Dam paa Veien til v~stre Aker. Succinea pfeiff en:, Rossm. I stort Antal paa <len oversvømmede, græsbundne Strandkant vecl Sundvolclen, Stens~jorclen. Lininæa lagons, Sch rank. Kun nogle døde Eksemplarer paa ::itranden ved Sunuvolden Folgencle Mollusker er mig velvillig overladte til Bearbeidelse: Vitrina pellucida, Mul1. Ostoen ved Kristiania (Collett), Fa.aberg.. Con11lus julvus, Miill. Lange v. Holmestrand, (Frøken S. Møller), Tromsø, (Collett), Faaberg. Jlyal1 na hammonis, Strom. Faaberg. JI. pelronclla, Charp. Tromsø og Maalsehe<lalen, (Collett). IIetix nemorali.~j M1ill. Af denne, har jeg ino<lta.get i store, smuldre Eksemplarer felgende Former: i-:23, 00; G. 3, 0, O; t, 2, 3, 0, O; 1, 2, 3, 4, 5. Stavanger (Stud. med. Lange). Il. a1 busforum, L. Drn.mmen, Lillol1ammer,.Tædderen, et Eksemplar tnget i Sommertiden paa Tromsø. (Collett), Dovre (Sieuke). ll. 7apicida, L. Et bn.lvvoksent Eksemplar, Ostoen vell Kristiania., (Collett). Jf. ltispida, L. Lysere end Hovedformen med faa Haar, tildels glin<lsencle. Drammen. (Collett). albina. Et ungt, meget haarrigt Eksemplar. Ostoen v. Kristiania. (Col1ett).

5 222 Birgithe Esmark. R. ruderata, Stud. Ostøen v. Kristiania, Rennebo. (Collett). Faaberg. H pulchella, Mull. var. cos/ala. Fire Eksemplarer, alle med brun Epidermis, som rlanner de opbøiede Ribber; hvor denne stykkevis er afrevet, er Skallet næsten glat. (Sml. J e:ffr Conch. I Side 22G). Faaberg. Cocklicopa lubrica, Mtlll. Langø v. Holmestranrl (Frk. S: Mol- : 1:, ler), Tromsø, Drammen, Maalselveclalen. (Collett). Faaberg. G: minima, Siem. Ostøen v. Kristiania, (Collett), Lango v. " Holmestrand. (Frk. S. Moller). Olausilia laminata., Mont. Smukke, stærkt gjennemskinnende ""'i Eksemplarer. Ostoen ved Kristiania. (Collett). Cl. bi"1enfata, Strøm. fi Eksemp1arP.T med 2 Folder paa 1 nterlame1lare. Et Skal mørkebrnnt glindsende og metl kun 1 lidt større Fold paa interlamellare. Ostøen ved Kristiania. (Collett). Balea perve1 sa, J;. Kragerø. (Collett). Fra Egersund kun to Eksemplarer, som var fnlclt ndviklede. Paa det ene af disse mangler den tandformede Knnde paa Mnndingsvæggen. Pnpa muscormn, Mull. nni<lentata, Pfr. Lango v. Holmestrand. (Frk. S. Møller), Dovre (Siebke). Carychium m.1.nimum, Mn1l. Ji~aaberg. Succ1:nea pfei-.fferi, Rossm. contnrta, Wester1. Uden Perlemorsglans intlvendig i Mumlingen. Tromsø (Collet t). S. oblonga, Drap. har jeg modtaget som fnnclet for flere Aar tilhage paa Brandskjær ved Kristiania. Limnæa sta.qnalis, f,. Af ile. mo1ltn.gne Eksempla.rei ligger tre nær Hovedformen, mcdens de øvrige ved sin slankere Rygning nærmer sig va'\ vulgaris, f..jeacl1. En tredie> Form har lyst, gult og fint stribet Skal; Vindingerne er konvekse; Spindelen næsten lo<lret nedstigende. L. 2l2/3 mm, Br /~ mm, Mundingens L /, mm, Md.s Br. li1/2 mm. Bakkejord et 1,, Gndbrands<lalen. (Collett). '. Norges Land- og Ferskvandsmollusker. 223 L. lagotis, Schr. Jædderen. (Collett). Fra Valders (Siebke i Univ. Saml.) en smuk Form. Farven lysegraa med svagt, brunligt Anstrøg og regelmæssigt stribet. Alle Eksemplarer med en mere eller mindre udpræget hvid Stribe tvertover f!iclste Vinrling, 2-3 mm fra Mundingsranden. L, o vata, Drap. Lillehammer, Bakkejordet i Gudbrandsdalen. (Collett). L. peregra, Mnll. Val<lers (Siebke). 'Jijt Eksemplar sammen med L. lagotis. Pltysa fontinalis, L. F ossane Elv i Vaale, Jarlsberg. (Frk. S. Moller). Pl.anorbis rotundatus, Drap. J æ(lderen. (Collett). P. spi,-orbi.<;, L. Ny for vor Fauna. Paa Myriophyllum vertieellatum i et oversvømmet Dige ved Arekilen, Kirko, H valøerue. lfrk. S. Møller). P. contortus, L. Almindelig. Skallet fast, Farven varierer fra lysbrun til sortbrun. I Damme paa Fossane og Bakke i Vaale,, 1.Tarlsberg. (Frk. S. Møller). Pl. allms, Miill. Dovre (Siebke). lernniscatus, Hartm. Bakkejowlet i Gudbrandsdalen. (Collett).. 1,,. { Valvala piscinalis, Mtill. Paa forskjellige Potamo,getonarter. Fossane i Vaale, Jarlsberg. (Frk. S. Meller). Spltæriwm corncum, L.. Stokkevand i H.amnæs,.Jarlsberg, i,.-.= lerholdigt Mudder. {Frk. S. Møller). Meget lyse.. " gule skjøre Eksemplarer. Fra Tøien (?). Det største Specimen har følgende.. Dimensioner: L. 13 mm,. H. 10 mm, Br. 101/2 mm. Alle med et gult Baand ved den skarpe Kant.. Cal!fculfr1a lacusfris, Mull. Helle i Berg, Smaalenene. (Frk. S. Møller).

Lagfølgen på Hardangervidda

Lagfølgen på Hardangervidda Lagfølgen på Hardangervidda Norges geologiske Undersogelse. No. 11/ Lagfølgen På Hardangervidda og den såkaldte høifjeldskvarf s" Af W. C. Brøgger (Med 81 'figurer i texten og et tysk resumé) -&3J&- v

Læs mere

G. E.C.GADS FORLAG -KØBENHAVN

G. E.C.GADS FORLAG -KØBENHAVN G. E.C.GADS FORLAG -KØBENHAVN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER

Læs mere

BLØDDYR SALTVANDSM USLINGER DANMARKS FAUNA. AD. S.JENSEN og R. SPÅRCK MED 175 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING

BLØDDYR SALTVANDSM USLINGER DANMARKS FAUNA. AD. S.JENSEN og R. SPÅRCK MED 175 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING AD. S.JENSEN og R. SPÅRCK BLØDDYR IL SALTVANDSM USLINGER MED 175 AFBILDNINGER

Læs mere

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER OG COPEOGNATHER (PSEUDONEUROPTERER)

Læs mere

Separataftryk. Arehiv. for. Mathematik og Naturvidenskab. Udgivet. Sophus Lie, Worm Miiller og G. 0. Sars. 21...8 i n d. Kristiania.

Separataftryk. Arehiv. for. Mathematik og Naturvidenskab. Udgivet. Sophus Lie, Worm Miiller og G. 0. Sars. 21...8 i n d. Kristiania. b i Sb-, /'v:^ ' nrißsfgirffitii." \ ' Fra Forfatteren. Separataftryk af Arehiv for Mathematik og Naturvidenskab. Udgivet af Sophus Lie, Worm Miiller og G. 0. Sars. 21...8 i n d. Kristiania. Forlagt

Læs mere

SNUDEBILLER VICTOR HANSEN BILLER MED 151 AFBILDNINGER ,H DANMARKS FAUNA ^'^ ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

SNUDEBILLER VICTOR HANSEN BILLER MED 151 AFBILDNINGER ,H DANMARKS FAUNA ^'^ ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN ,H DANMARKS FAUNA ^'^ ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING # VICTOR HANSEN BILLER IV. SNUDEBILLER MED 151 AFBILDNINGER iinbsomån

Læs mere

NOGLE BEMERKNINGER OM RA-PERIODEN I NORGE

NOGLE BEMERKNINGER OM RA-PERIODEN I NORGE NOGLE BEMERKNINGER OM RA-PERIODEN I NORGE P. A. ØYEN 'mek ccm "" "" fli ND 11, NO. 7. UTGIT AV NOI'(SK GtOLOGI:-,K FOKF.NJNG. KRISTIANIA 1911 A. \\'. IJOGTRYKKI Hl, Nogle bemerkninger om ra-perioden Norge

Læs mere

No. 38 A F G. E. STANGELAND. VfM.A SHORT EXGLISH SUMMARY OF THE CONTENTS" 14 PLAXCHRR. ---^gr-c- KRISTIANIA. ^i:u:. : / sos h. ' NOU6 o.

No. 38 A F G. E. STANGELAND. VfM.A SHORT EXGLISH SUMMARY OF THE CONTENTS 14 PLAXCHRR. ---^gr-c- KRISTIANIA. ^i:u:. : / sos h. ' NOU6 o. ' _ '! 7«L? r v ^>.amb. ".-jiwhr..- j* j. murrande- -=aii m*- No. 38 OM i -! TORVMYRER 1 NORGE A F G. E. STANGELAND T^ECiE vel VfM.A SHORT EXGLISH SUMMARY OF THE CONTENTS" 14 PLAXCHRR f ---^gr-c- 0 KRISTIANIA

Læs mere

Om Temperatiiren i Danmark og det sydlige Sverige i den senglaciale Tid.

Om Temperatiiren i Danmark og det sydlige Sverige i den senglaciale Tid. Om Temperatiiren i Danmark og det sydlige Sverige i den senglaciale Tid. A. C. JOHANSEN. 1 en nylig udkommen Afhandling af Dr, N. O. HOLST, om»de senglacialà lagren, vid Toppeladugård«x ) oplyses det,

Læs mere

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52 ^11. 7 la DANMARKS FAUNA lli,rsthebei)e HAANDBØdEH OVEK DEN DANSKE DYRE:VERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSK UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 52 WILHELM VAN DEURS SOMMERFUGLE VII. FJ E R M L MED

Læs mere

En Fauna i Bornholms Lias.

En Fauna i Bornholms Lias. En Fauna i Bornholms Lias. Af C. MALLING og K. A. GRONWALL. (Hertil Tavle 10 og 11.) Indledning. Fra Bornholms Lias har man alt længe kendt en marin Fauna, der ogsaa er blevet bestemt og beskrevet paa

Læs mere

FAKTAARK OM STRANDDYR

FAKTAARK OM STRANDDYR FAKTAARK OM STRANDDYR SØPINDSVIN Tangborre Tangborren er et lille rundt og fladt søpindsvin. Den måler ca. 4 cm i diameter. Skallen er besat med spidse, mørkegrønne pigge. Piggene mangler dog tit, når

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere

FUGLE DANMARKS FAUNA MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE R. HØRRING MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER

FUGLE DANMARKS FAUNA MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE R. HØRRING MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING R. HØRRING FUGLE III. MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE MED 81 AFBILDNINGER

Læs mere

amle Strandlinjer i Norge

amle Strandlinjer i Norge tut w Bidrag til Eundskaben om amle Strandlinjer i Norge H. Mohn. Særskilt Aftryk af Nyt Mag. for Naturvsk." Kristiania. B. M. Bentzen.s Bog trykkeri. 1 8 7 6. » Bidrag til Kundskaben 4^Uy s^a, gamle

Læs mere

Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm.

Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm. Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm. I Nedre Kambriurh. KAJ Af HANSEN. With an English Summary. A. Skåne. Den nedrekambriske Lagserie i Skåne kan i grove Træk inddeles saaledes:

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA 3. F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING jt'- K. STEPHENSEN HAVEDDERKOPPER (PYCNOGONIDA) OG RANKEFØDDER (CIRRIPEDIA)

Læs mere

IV 1^ ^^^ isi^ 1.'. "rt^a

IV 1^ ^^^ isi^ 1.'. rt^a 1.'. IV 1^ ^^^ isi^ ' "rt^a yi- \- a^ z(\(ls, QL 111 5a ^X Divifflon of Molkskfe t.. Sectional Library M*^ ' ^^^ BESKRIVELSER og IAGTTAGELSER Oljetr I^sion of Moltek Sectional lir - noqu mmutuat tutv

Læs mere

AAEBØ&ER NORDISK OLDKYNDIGHED OG HISTORIE : Dl. NORDISKE OLMKRIFT-SELSKAB. RÆKKE. DET KONGELIGE KJØBENHAVN. 1898. y a/6 im, THIELES BOGTRYKKERI.

AAEBØ&ER NORDISK OLDKYNDIGHED OG HISTORIE : Dl. NORDISKE OLMKRIFT-SELSKAB. RÆKKE. DET KONGELIGE KJØBENHAVN. 1898. y a/6 im, THIELES BOGTRYKKERI. .-*A* &r; Ét i* 1 Dl. y a/6 im, AAEBØ&ER FOR NORDISK OLDKYNDIGHED OG HISTORIE : UDGIVNE AF DET KONGELIGE NORDISKE OLMKRIFT-SELSKAB. 1898. II. RÆKKE. 13. BIND, 3. HEFTE. KJØBENHAVN. I COMMISSION I DEN GYLDENDALSKE

Læs mere

Mindre Meddelelser. fra Danmarks Geologiske Undersøgelses Borearkiv.

Mindre Meddelelser. fra Danmarks Geologiske Undersøgelses Borearkiv. Mindre Meddelelser. fra Danmarks Geologiske Undersøgelses Borearkiv.,.. Af THEODOK SOEGENFREI. Nr. 16. En tertiær Fauna paa sekundært Leje ved Vrold Skole. I 1933 34 udførtes en Boring ved Vrold Skole

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN Sil. 71f DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 53 K. STEPHENSEN STORKREBS IV. RINGKREBS 3. TANGLUS (MARINE

Læs mere

Frostspalter i Jylland.

Frostspalter i Jylland. Frostspalter i Jylland. Af - AKSEL NØRVANG. Foreliggende Afhandling er oprindelig skrevet som et Afsnit til Besvarelsen af Universitetets. Prisopgave for 1937 om Paavisningen af arktiske Froststrukturer

Læs mere

Oplysninger til Blakstads jordbundskart over Trondhjems omegn.

Oplysninger til Blakstads jordbundskart over Trondhjems omegn. Oplysninger til Blakstads jordbundskart over Trondhjems omegn. Af Hans Reusch. I 1891 foretog daværende landbrugsingeniør "W. Blakstad for den geologiske NnHsrBSAslBS en agronomisk KartisL^nin^ af Trondhjems

Læs mere

STANKELBEN DANMARKS FAUNA PEDER NIELSEN MED 168 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STANKELBEN DANMARKS FAUNA PEDER NIELSEN MED 168 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING PEDER NIELSEN STANKELBEN MED 168 AFBILDNINGER G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

^^' '^^ Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TR 0/^SØ TROAVSOPOSTF.NS BOGTRYK.KERI 1905 06. Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TROASØ TROMSØPOSTENS BOGTRYKKERI 1905-06. » Fortegnelse» Arkæologiske

Læs mere

Norges geologiske undersegelses

Norges geologiske undersegelses N. MO Norges geologiske undersegelses udstilling i Bergen 1898. Udgivet 3.f Cand. real. K. O. Bjørlykke, kst. bestyrer. Kristiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. NORDLANDSBANE? Parsel Sunnan - Grong

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

POLYPDYR DANMARKS FAUNA (COELENTERATA) MED 90 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING P. L. KRAMP IL JOPLER

POLYPDYR DANMARKS FAUNA (COELENTERATA) MED 90 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING P. L. KRAMP IL JOPLER DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING P. L. KRAMP POLYPDYR (COELENTERATA) IL JOPLER MED 90 AFBILDNINGER G. E.

Læs mere