Bidrag til Kundskaben om Udbr.edelsen af Norges Landog Ferskvandsmollusker i forskjellige Egne af Landet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidrag til Kundskaben om Udbr.edelsen af Norges Landog Ferskvandsmollusker i forskjellige Egne af Landet"

Transkript

1 Dr. 0. J. Broch. Kikkerter, I.Andser OfJ Prismer. 2 Kikkerter 3 aplanatiske Linser og 1 rektangulært Prisma fra Steinheil i Mtinchen Lindser af forskjellige Dimensioner 442 fr. 70 c og Brændvidder af Gtinther i Rathenow i Preussen achromatiske Objektiver af Laurent 60 «40 c i Paris «t ( Nii.teauer o.g Verijikatirms-Apparater for samme. 1 meget følsomt Niveau af Societe genevoise i Genf.....,. 60 «1 Verifikations-Apparat for at bestemme Niveauernes Skalaind<leling af Brauer i St. Petersburg «40 «Dette Apparat kan tillige benyttes som et Sphærometer. Spluerometer af Herrmann & Pfister i Bern. 170 ««Cathetometre. 2 Cathetometre af Societe genevoise i Genf «Luftpumpe. En Luftpumpe efter Deleuils System. Kjøbt som I,eiligheds- ~j øb hos Al vergniat i Paris for. 300 ««Kiri1csøl1Jpmnp<'r og Kvilesølv/mm ber. 1 Kviksølvpumpe af Alvergniat i Paris. 400 ~,, 1 K viksølvtrombe med 2 Gnme af Al vergniat i Paris < Bidrag til Kundskaben om Udbr.edelsen af Norges Landog Ferskvandsmollusker i forskjellige Egne af Landet af Birgithe Esmark. Ramnæs i Jarlsberg. Bergarten væsentligst Porfyr; Underlaget lerholdigt. Lirnax maximus L. var. cinereo-n~ger W olf apud Sturm. Meget almindelig paa Veikanterne ved opdyrkede Marker. Oonulits ft(lvus Miill. Temmelig almindelig under vissent Lov. Præstegaarden. Ryalina pelronclla, Charp. Et Eksemplar. Helix arbustorurn L. Meget almindelig. H. strigella Drap. Tiltrods for stadig Eftersogen gjennem flere Aar, har jeg kun fondet et eneste Eksemplar. H. hispida I.J. Almindelig. 11. lapicida L. Almindelig. Cochiicopa lubrica Mull. Meget almindelig. Clausilia laminata, Mont. Ikke sjelden, og ofte sammen med CL bidentata ved Roden og paa Stammen af Hasseltræer og mellem Stene. Foruden Hovedformen har jeg fondet: a. Form med fire Svælgfolder, lste, 2den (som begge udgaa fra callus palatalis) og 4de lange, 3die derimod kort.

2 216 Birgithe Esmark. b. Form med fem Svælgfolcler, lste, 2d"n og 5te lange,. de to forste u<lgaa fra callus palatal is; 3die og 4de korte, næsten para.lelle med 5. Cl. bidendata, Strøm. Almindelig under Hasselbuske i Præstegaar<lsslwven. Succinea putris, L. Almintlelig. P/,anorl1is contortus, L. Faa og smaa Eksemplarer l Mølledammen paa Berg. Planoilms albus,.mull. -h!i'~ 1 var. cinctutus Westerl. Paa Vandplanter i Liringbækken lsgr. Physa j ontinalis, L. Almindelig. Som oftest frestet til Træ stykker. Liringbækken. Limnæa ovata, Drap. Meget almindelig; med kortere Spire end Hovedformen. Ramnæselven og Liringbækken. var. patula, Da Costa. Et Eksemplar, ~om elet. forekommer mig ligger nærmest denne Form; gulbrunt og glind8ende. Stoli:kevand. Margaritana margarilifera, L. Almindelig paa RamnæselvPns stene<le Bund. Som oftest fandtes i Muslingerne Per- ]er af forskjellig Størrel~e. Enkelte var som et Knappenaalshoved, andre saa store som en liden Ært. Spltærium cornem11, L. Skallet med et gult Baancl ved den skarpe Kant. Liringbækken 18G9. ; Underlaget lerholdigt. Vaale i Jarlsberg. L imnæfi perc.qm, l\'liill. fkke nalmindelig. Fossanelv 1R74. f,. ouafa, Drap..'\l111i11llelig. L 'o1'sanclv. L Noglc Eksemplarer har meget kort Spire, den sidste Vincling opblæst og bred. Det storste Eksemplar har Høiden 11 2 /s mm, Brecl /2 mm; 1\Innd. H e itl~9 1 /2 mm, 1tfond. Br. G 1 /2 mm. Fand tes i Mølledammen, hvor Vandet er roligt og flycler langsomt ind. 2. Paa et Eksemplar med kort Spire er den sidste Vinding tvert ndgttaen<le for <len boier nedad. ~ I, \ ' Norges Land- og Ferskvandsmollnsker En tredie Form har tyndt skjørt Skal med bleg, gran.gul Farve. De to sidste paa Stene nedenfor Molledammens U dløb Sphærium mammillalum, W esterl. Skallet lysgult, Bukkeltoppene glindsende. L. 10 mm, H. 8 1 /.l mm, Br. 5 3 /t mm. Fossane Oalyculina lacustris, Mull. Fossane. Langesund. Bergarten silnrisk Kalksten og Lerskifere. Jlyalina nor1 c_qica, n. sp. 1'esta convexa, pellucida, nitida, subviridis et regulariter striata; anfr. 4 1 /2-5, ultimus non descendens; spira convexa; 11mbi7icus lat us; sutura profundo.; aper tura rotundato-lunaris. Diam. 7-7\f2 mm, alt. 3 1 /,- 3:1/4. mm. Dyret viser sig i Skallet blaasort.. KJævens konkave Side med en stor konveks Udhøining paa Midten. Radula har omtrent 81 Tverrader; Antallet af Hager i hver Tverrad varierer fra f>3--57 fordelt saaledes: rn -7(- 9)-1(- 9-7-Hl Hager. Tegningerne er fra en af <le midterste Tverrader; Fig. 1 a. Midthage, b. første Hage af første Orden, c. 9de Hage af co., d. Hage af 2den Orden. Figur 2. Kjæven. Skallet paa begge Sider konvekst, gjennemskinnende, glindsende, men med lidt. stærkere Glans paa Undersiden. Oversiden er tæt og regelmæssig stribet. Striberne mest. Fig. I. Fig. 2.

3 2lR Birgithe Esmark. fremtrædende ved Sømmen. Farven gronagti.g. Skallf'f paa begge Sider ensfarvet, med matte, hvide, uregelmæssige og spredte Pletter. Ved skraat indfaldende JJys faar Farven et svagt brunligtskjær. Vindingernc 4 1 /2-5 konvekse. den ~i<lste ikke nedboiet ved Mnrnlingen, men hurtigt tilta.gende i Bredde saa at den bliv1:r lkeima. bred som de to foregaaende tilsammen. Spiren k~nveks. Sømmen dyb. Navlen vid og meget dyb. Mun<lingen maaneformet rund. Mundsømmen skarp. Spindelkanten nedn.dboiet, bueformet og noget længere end Yclorkanten. Største Diam /2 mm, mindste Diam. fi-fi 1 /t mm, Hoicle 3 1 /-t-3: 1 /1 mm. Fundet 1873 verl Mw~ta<l i Bamble i Nærheden af Lange;:;nnd under bla<lrige Urter pa11. en tør Bakke. Bulimus obscurus,?yliill. '3 Eksemplarer paa Lan~ø. OlausiUa bidcntatn. Strøm. Lango. Succinea arcnaria, Vv est erl. Alle Ekseropla1 e1 ly~e. Under smaa 01 ebnske i Nærheden af de optlyl'kede Marker paa Øe111< Vestside. Bergarten Gneis. Bamble Arion albtts, L. Hvi<l med gul Fo<lhrem. Meg<'t alminuelig i Skovkanten ved 1'angvahl. Iielix hispiclti. L. Tangvald. Jf. lapfr ina, L. Almin<lelig o\ eralt. Cla11:9i:Jia birlentafa 1 St.rom. Ikke nalmintlp.lig. Balea pe1' 1e1 sa, L. Paa tildels vaacle Stene ved en gammel MøllP.. rra11gv1tl1l.. S11cci11ca pfni:fferi, Rosm. Ve<l ra.ngvaldbækken. L-imnæa. frnncatula, l\foll. Almim1elig i Tangvalclbækken paa Myriophyllum alterniflorum. L.,qlabra, Miill. Alminclelig i en Myr ved Apatitgruberne paa Øtlegaarden. rr. clmigata, J effr. 2Y,ksempla.rer. Skallet mørkt gulbrunt, Vindingerne mindre konvekse end hos Hovedformen. Norges Land- og Ferskvandsmollusker, Planorbis conforlu.s, L in. var. labiatus, Westerl. 5 Eksemplarer, det største ha1 en Diameter af 2 mm, Høide 1 mm. Farven mørkebrun. Alle Eksempl. bar den sidste Vinding temmelig udvidet lige ved Mundingen, hvorved denne bliver bredt halvrnaaneforroig. Mundsømmen sammenhængeu<le paa Mundingsvæggen ved et Lag Kalksubstans. Tangvaldbæk paa Myriophyllum. P. albu.s, Drap. Ha.arene fordetmeste affaldne. Paa gamle Træstykker ved Bredden af Vissestadvandet. Cochlicnpa minima, Siem. Trosvig ved Brevig. Clatt.silia bidentata, Strøm. Almindelig i Trosvig. Helix rotundata, Mull. Helaas i Eidanger. Hyal1'na cellaria, Mull. Porsgrund Sandef}ord. Brevig. Underlaget Syenit. Jordbnnden sandholdig. [[lfalit)((, hammonis, Strom. I Skovkrat. Ikke ualmindelig. Hyalina pefrone17a, Charp. Under fngtigt Lov i Orelunden sammen med Vitrina pellucida. H. nitida, Mull. I Præstegaardshavens skyggefulde Lund ved Bækken. Vitrina pellucida, Mull. Almindelig i Orelunden under fugtigt Løv. Hcl1 x rurie:rata, Mull. Ikke sjelden nnder St ~ ne i Kratskov. Jf. rofondafa, Jifoll. Almin<lelig. H. hi.~ida, L. Almiudelig. Glattsilirr laminata, Mull. Ikke nalmindelig undel' Stene Grønlien. r,ochlicopa mim ma, Siem. Et Eksemplar. Li.mnæa glabra, Mtill. I BnegaardRbækken ved T eglværket. L. tnmcatula, Mtill. Blot meget unge F.ksemplarer. Planorbis alb11s, Mull. lemniscatus, Rart. Et Eksemplar med mørkt, brunt Skal. Bnegaardsbækken. 2rn

4 220 Birgithe Esmark. Hclguen i Mjøsen " 1 Silurisk Kalk og Lerskifere. Vitrina pellucida, Miill. Paa en fngtig Mark vecl Kjelsrnd. Got,i1i11ts fulvus, Drar,: Umler en Viujebusk. Vien. Hyalina hammonis, Strøm. Sammen med foregaaende. Helix pulchella, Mull. Paa en fngtig i\fark i Græsset nnde'r en Busk. Kjelsnul. Coc71Hcopa lubrica. }\foll. Sammen meil foreganæ mlc. Pupa muscorum, Mnll. Uden 'rænuer. VeJ Kjelsrnd. Succinea arenaria, \Vesterl. Vien. Limnæa frnncafitla, Miill. Meget almimlelig. J'aa. Stene og Træstykker i Da.mme og grnnde Broncle. Grimsrød og Vien. L. ovata, Drap. 2 unge Eksemplarer. Det storste G 1 /2 mm langt, blegt, graagnlt mecl fine, tætte og regelmæssige Striber. Paa Stene i Mjøsen -.;ed Holmen. Planorbis conforhts, L. Barllle a. typica og {J. labiatus, \Vester!. I en Dam i en rlel vis tihokset :ll'lyr paa Holmen, Hovindsholm tilhørende. Planorbis cristan, L. nautilus, L. Denne lille Pianorbis fa.ndtes temmelig rigelig i Røstedammen paa Hoiden af Helgoen. Alle Eksemplarer var docle og afblegede og viste sig som hvi de Spetter i Jet sandholdige Mudder paa Bunden. Vandets største Dybde var neppe mer end en Fotl, sua at jeg temmelig nøiagt igt kunde nndersøge Dammen, for mnligens at finde levende Eksemplarer, hvilket imidlertid var ttl<leles forgjæves. Bnnuen var delvis <lækket :tf J,rmna frisul<'n, som næ~tcll fnl<lstændig var bela.gt mod en Skorpe, der ved Umlenwgelse viste 8ig at være kujsm Kalk Hvorvidt denne i oplost Tilsta'lu har virket dræbende paa Dyrene; er vistnok et Sporgsmaal. Qgsaa Sphæriwn cornewn fandtes knn i døde Eksemplarer. Valvata piscinalis, MHll. Et ungt Eksemplar paa omtrent 6-8 Favne V'."nu. Optaget meu Bnndskrabe i Mjøsen ved Helgøens Vestside. Norges Land- og Feskvandsmolhu;ker. ~21 Spltæri'um corneum, L. Kun døue Eksemplarer sammen med Planorbis crista i Røstedammen. Puya musconttn, Mull. imid, nf11,fa, Pfr. Sandvigen. Asker Planorbis gredleri ('?), Bierz. I store Mængder sammen med P. conlorfus p1ta Lemna i en Dam paa Veien til v~stre Aker. Succinea pfeiff en:, Rossm. I stort Antal paa <len oversvømmede, græsbundne Strandkant vecl Sundvolclen, Stens~jorclen. Lininæa lagons, Sch rank. Kun nogle døde Eksemplarer paa ::itranden ved Sunuvolden Folgencle Mollusker er mig velvillig overladte til Bearbeidelse: Vitrina pellucida, Mul1. Ostoen ved Kristiania (Collett), Fa.aberg.. Con11lus julvus, Miill. Lange v. Holmestrand, (Frøken S. Møller), Tromsø, (Collett), Faaberg. Jlyal1 na hammonis, Strom. Faaberg. JI. pelronclla, Charp. Tromsø og Maalsehe<lalen, (Collett). IIetix nemorali.~j M1ill. Af denne, har jeg ino<lta.get i store, smuldre Eksemplarer felgende Former: i-:23, 00; G. 3, 0, O; t, 2, 3, 0, O; 1, 2, 3, 4, 5. Stavanger (Stud. med. Lange). Il. a1 busforum, L. Drn.mmen, Lillol1ammer,.Tædderen, et Eksemplar tnget i Sommertiden paa Tromsø. (Collett), Dovre (Sieuke). ll. 7apicida, L. Et bn.lvvoksent Eksemplar, Ostoen vell Kristiania., (Collett). Jf. ltispida, L. Lysere end Hovedformen med faa Haar, tildels glin<lsencle. Drammen. (Collett). albina. Et ungt, meget haarrigt Eksemplar. Ostoen v. Kristiania. (Col1ett).

5 222 Birgithe Esmark. R. ruderata, Stud. Ostøen v. Kristiania, Rennebo. (Collett). Faaberg. H pulchella, Mull. var. cos/ala. Fire Eksemplarer, alle med brun Epidermis, som rlanner de opbøiede Ribber; hvor denne stykkevis er afrevet, er Skallet næsten glat. (Sml. J e:ffr Conch. I Side 22G). Faaberg. Cocklicopa lubrica, Mtlll. Langø v. Holmestranrl (Frk. S: Mol- : 1:, ler), Tromsø, Drammen, Maalselveclalen. (Collett). Faaberg. G: minima, Siem. Ostøen v. Kristiania, (Collett), Lango v. " Holmestrand. (Frk. S. Moller). Olausilia laminata., Mont. Smukke, stærkt gjennemskinnende ""'i Eksemplarer. Ostoen ved Kristiania. (Collett). Cl. bi"1enfata, Strøm. fi Eksemp1arP.T med 2 Folder paa 1 nterlame1lare. Et Skal mørkebrnnt glindsende og metl kun 1 lidt større Fold paa interlamellare. Ostøen ved Kristiania. (Collett). Balea perve1 sa, J;. Kragerø. (Collett). Fra Egersund kun to Eksemplarer, som var fnlclt ndviklede. Paa det ene af disse mangler den tandformede Knnde paa Mnndingsvæggen. Pnpa muscormn, Mull. nni<lentata, Pfr. Lango v. Holmestrand. (Frk. S. Møller), Dovre (Siebke). Carychium m.1.nimum, Mn1l. Ji~aaberg. Succ1:nea pfei-.fferi, Rossm. contnrta, Wester1. Uden Perlemorsglans intlvendig i Mumlingen. Tromsø (Collet t). S. oblonga, Drap. har jeg modtaget som fnnclet for flere Aar tilhage paa Brandskjær ved Kristiania. Limnæa sta.qnalis, f,. Af ile. mo1ltn.gne Eksempla.rei ligger tre nær Hovedformen, mcdens de øvrige ved sin slankere Rygning nærmer sig va'\ vulgaris, f..jeacl1. En tredie> Form har lyst, gult og fint stribet Skal; Vindingerne er konvekse; Spindelen næsten lo<lret nedstigende. L. 2l2/3 mm, Br /~ mm, Mundingens L /, mm, Md.s Br. li1/2 mm. Bakkejord et 1,, Gndbrands<lalen. (Collett). '. Norges Land- og Ferskvandsmollusker. 223 L. lagotis, Schr. Jædderen. (Collett). Fra Valders (Siebke i Univ. Saml.) en smuk Form. Farven lysegraa med svagt, brunligt Anstrøg og regelmæssigt stribet. Alle Eksemplarer med en mere eller mindre udpræget hvid Stribe tvertover f!iclste Vinrling, 2-3 mm fra Mundingsranden. L, o vata, Drap. Lillehammer, Bakkejordet i Gudbrandsdalen. (Collett). L. peregra, Mnll. Val<lers (Siebke). 'Jijt Eksemplar sammen med L. lagotis. Pltysa fontinalis, L. F ossane Elv i Vaale, Jarlsberg. (Frk. S. Moller). Pl.anorbis rotundatus, Drap. J æ(lderen. (Collett). P. spi,-orbi.<;, L. Ny for vor Fauna. Paa Myriophyllum vertieellatum i et oversvømmet Dige ved Arekilen, Kirko, H valøerue. lfrk. S. Møller). P. contortus, L. Almindelig. Skallet fast, Farven varierer fra lysbrun til sortbrun. I Damme paa Fossane og Bakke i Vaale,, 1.Tarlsberg. (Frk. S. Møller). Pl. allms, Miill. Dovre (Siebke). lernniscatus, Hartm. Bakkejowlet i Gudbrandsdalen. (Collett).. 1,,. { Valvala piscinalis, Mtill. Paa forskjellige Potamo,getonarter. Fossane i Vaale, Jarlsberg. (Frk. S. Meller). Spltæriwm corncum, L.. Stokkevand i H.amnæs,.Jarlsberg, i,.-.= lerholdigt Mudder. {Frk. S. Møller). Meget lyse.. " gule skjøre Eksemplarer. Fra Tøien (?). Det største Specimen har følgende.. Dimensioner: L. 13 mm,. H. 10 mm, Br. 101/2 mm. Alle med et gult Baand ved den skarpe Kant.. Cal!fculfr1a lacusfris, Mull. Helle i Berg, Smaalenene. (Frk. S. Møller).

Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn

Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn hontologen behanptcte Anffn.sstmg iibcr die Gronzo ;1,wische11 "Crm1brimn" um1 "Ordoyieiau" acceptireu werdon. Anch nm da7-u einen Deitrag zu geben, sind clie hier mitgetheilten anspruchslosen Bemerknugen

Læs mere

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz( REG. NR.1ys-

Læs mere

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105 NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Sandbyvej/Glumsø Arkæologisk prøveundersøgelse af område til erhvervsformål vest for Sandbyvej. Matrikel 16b Glumsø by. Som følge af lokalplan GL.E.4.1, Suså Kommune NÆM 2001:105

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn.

Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn. Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn. Af VICTOR MADSEN og V; NORDMANN. 1. De geologiske forhold. Af VICTOR MADSEN. Ved de geologiske Arbejder, som udførtes af Danmarks geologiske Undersøgelse

Læs mere

Om Land- og Ferskvandsmolluskerne i holocæne Lag ved Strandgaarden SSO for Kalundborg, og deres Vidnesbyrd om Klimaforandringer.

Om Land- og Ferskvandsmolluskerne i holocæne Lag ved Strandgaarden SSO for Kalundborg, og deres Vidnesbyrd om Klimaforandringer. Om Land- og Ferskvandsmolluskerne i holocæne Lag ved Strandgaarden SSO for Kalundborg, og deres Vidnesbyrd om Klimaforandringer. Af A. C. Johansen og Herm. Lynge. Med 1 Kort. Meddelelser fra Dansk geologisk

Læs mere

Spændende Måger - Klintholm Havn i november

Spændende Måger - Klintholm Havn i november Tekst og fotos: Per Schiermacker-Hansen Spændende Måger - Klintholm Havn i november Sydlige, milde vinde de sidste dage af oktober og første halvdel af november bragte en del sjove måger til Klintholm

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

FRA KRYSTALOVERFLADE R

FRA KRYSTALOVERFLADE R Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser. I, 2. FORDAMPNIN G FRA KRYSTALOVERFLADE R A F MARTIN KNUDSEN KØBENHAVN HOVRDKOMMISFIONIER : ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-ROGIIANDEL

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Hans Viborg Kristensen, Naturhistorisk Museum april 2016 Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

-11 AMK 243/89. Landevej 511. STENKISTE. Undersøgt v. HN/AMK. Anne Lise. Beskrivelsen:

-11 AMK 243/89. Landevej 511. STENKISTE. Undersøgt v. HN/AMK. Anne Lise. Beskrivelsen: L AMK 243/89. Landevej 511. STENKISTE. Undersøgt v. HN/AMK. Anne Lise?) og Henrik(?), Teknisk forvaltning, Sorø. Beskrivelsen: Stenkiste med dobbelt løb, hvert løb I~~ m langt, ca. 70 cm. bredt, 1,37 m.

Læs mere

Renovering af agterkahyt på Speedy.

Renovering af agterkahyt på Speedy. Renovering af agterkahyt på Speedy. Efter at forkahytten sidste år blev renoveret er turen nu kommet til agterkahytten, da denne også i høj grad trængte til en kærlig hånd. Jeg startede på projektet lige

Læs mere

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle.

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Æblenøgle Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Er du rigtig dygtig, kan du bruge denne metode til at bestemme, hvilken sort det er. 1. Ydre egenskaber 5. Egenskaber for træet 2.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nr er en samling huer, som Den Fynske Landsby har modtaget. Desværre kendte giveren ikke genstandenes oprindelsessted.

Nr er en samling huer, som Den Fynske Landsby har modtaget. Desværre kendte giveren ikke genstandenes oprindelsessted. Nr. 107 123 er en samling huer, som Den Fynske Landsby har modtaget. Desværre kendte giveren ikke genstandenes oprindelsessted. 107 Odense Bys Museer uden nr. Beskrivelse: Puldhue af lys silke. Nakken

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte:

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte: Byg Åer og søer Tilmelding: Side 1 af 22 Et vinduesmodul bliver til I vinduet (se forneden) bliver der plads til et lille trinbræt, lidt mark (eller skov) og den øverste del af åen. Og en lille og gammel

Læs mere

MODERNE, SPÆNDENDE FORMER OG GOD FUNKTIONALITET I BADET BADERUMS- MØBLER I DANSK DESIGN OG KVALITET RUMBA SAMBA LIMBO. 120 cm. 60 cm.

MODERNE, SPÆNDENDE FORMER OG GOD FUNKTIONALITET I BADET BADERUMS- MØBLER I DANSK DESIGN OG KVALITET RUMBA SAMBA LIMBO. 120 cm. 60 cm. KR. 12.220,- RUMBA DYBE SKABE MED BUEDE FRONTER OG GOD PLADS BADERUMS- MØBLER I DANSK DESIGN OG KVALITET Hurtig og nem be st il li ng! MODERNE, SPÆNDENDE FORMER OG GOD FUNKTIONALITET I BADET KR. 10.565,-

Læs mere

Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk.

Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk. Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk. Af Hans Reusch. Til veiledning for dem, der maatte ønske en ganske kort og populær d68^66 om det nordlige Norges

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.)

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.) Olaf Liljekrans 1856 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger 1 1 1/4 Ark. Mænd, Kvinder og Spillemænd, (Slægtninge af

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

særlig i Form af Bønnemalm.

særlig i Form af Bønnemalm. Medd. fra Dansk geo!. Forening. 7. København 1901. 79 Kap. 2. Om Forekomsten af Brunjernsten, særlig i Form af Bønnemalm. 1. 'VAN BEIIU1ELEN, J. M. Les 'accumulations ferrugineuses dans et sous les tourbieres.

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden.

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. Af HANS PAULY. Abstract. Some remarks on the determination of refractive indices of minerals by the dispersion method.

Læs mere

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter Visse (Genista sp.) 10-40 cm. Halvbusk med grentorne (Engelsk-Visse) (Håret- eller Farve-Visse: uden torne). (Håret-Visse: hårede grene og underside af blade. Farve-Visse: glatte eller randhårede blade).

Læs mere

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark.

Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark. Tungspat i Plastisk Ler fra Danmark..Af E. M. Nørregaard. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 12. 1917. Oom alle Lande, der er opbyggede af Sediment-Bjergarter, er Danmark fattigt paa

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

MultiGlide/Spilerglide. Manual dansk

MultiGlide/Spilerglide. Manual dansk MultiGlide/Spilerglide Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 Illustration 9

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Xulforekomsten paa Andaen.

Xulforekomsten paa Andaen. Xulforekomsten paa Andaen. Af dr. Tellef Dal,». Ved den lille elv, som falder ud ved gaarden Eamsaa, nord astligst paa Andøen i Dverberg prestegjæld, blev sandsten med kullag første gang observeret. Siden

Læs mere

Jordbundskortlægning Life Raised Bogs in Denmark

Jordbundskortlægning Life Raised Bogs in Denmark Jordbundskortlægning Life Raised Bogs in Denmark (Liferaisedbogs, Life14 NAT/DK/000012) Delområde 3 Store Vildmose Aktion A1 Forside Billeder tegnet af Vagn Klitgaard, Jammerbugt Kommune Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

F - - F WEATHER DEFENCE. Installationsvejledning

F - - F WEATHER DEFENCE. Installationsvejledning F - - F WEAHER DEFENCE Installationsvejledning WEAHER DEFENCE INSALLAIONS VEJLEDNINGER WEAHER DEFENCE 3 1. INLEDNING n a a r f nc 9 5 mm r d kl c l l br m ndb k l lad l d nd br l b af b r c n. 2. SINIA

Læs mere

Smaastykker. siger, at Fil Sø har været langt større, end den var, før man begyndte Udtørringen i Den skal en*

Smaastykker. siger, at Fil Sø har været langt større, end den var, før man begyndte Udtørringen i Den skal en* Smaastykker. Af H. K. Kristensen. 1. Hvornaar havde Fil Sø sin største Udbredelse? Et Sagn, der er velkendt i Vester Horne Herred, siger, at Fil Sø har været langt større, end den var, før man begyndte

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Id kasse egnet Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted 12 ME X049 sløjfe silkebånd. 637 ME X004 bånd silke Skodsbøl

Id kasse egnet Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted 12 ME X049 sløjfe silkebånd. 637 ME X004 bånd silke Skodsbøl Id kasse egnet Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted 12 ME-03 043X049 sløjfe silkebånd 11 ME-03 043X050 sløjfe silkebånd 9 ME-03 043X051 sløjfe silkebånd 10 ME-03 043X052 diverse andet 637 ME-03 044X004

Læs mere

Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr,

Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, Almindelig spidsmus Latinsk navn: Sorex araneus Engelsk navn: Common shrew Orden: Insektædere Familie: Spidsmus Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, der kaldes insektædere

Læs mere

Lære om kendetegn for vildt Dykænder

Lære om kendetegn for vildt Dykænder Lære om kendetegn for vildt Dykænder Dykænder Rødhovedet and, taffeland, troldand, hvinand, bjergand, havlit, edderfugl, sortand, fløjlsand, amerikansk skarveand Dykænder Letter med tilløb mod vinden Tilpasset

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

Skabningens Tinde. Johannes V Jensen

Skabningens Tinde. Johannes V Jensen Skabningens Tinde Johannes V Jensen AAEN Fra okkerrandet Grødesig i Bakken, gennem Kær og Eng, de brede Dales Blomsterseng, til Sommerspejl i Fjordens Vig... Den tager alle Bugter med, den blanke Aa, thi

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850.

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850. Ærmetrøje og skørt 90. SÆM 5817. Hjemsted: Ukendt. Ærmetrøje og skørt af blåt, glittet ulddamask foeret med ubleget hørlærred. Trøjen har skjult snøring med 5/4 forskudte huller. Smal ryg med søm. Snøret

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Judith Annette Sølvkjær og Trine Kjær Krogh Illustration og opsætning: Jonas Prip Studio

Judith Annette Sølvkjær og Trine Kjær Krogh Illustration og opsætning: Jonas Prip Studio Judith Annette Sølvkjær og Trine Kjær Krogh Illustration og opsætning: Jonas Prip Studio Edderkoppen Eddie var en imponerende og velbygget rovedderkop. Han boede alene i græsset under en frodig, grøn ligusterhæk.

Læs mere

Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004

Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004 Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004 Råstofsø G36 Hostrup Sø Gråsten Slotssø St. Søgård Sø Areal (ha): 5,5 Dybde (m): 4,5 (9,5) P (mg/l): 0,061 Areal (ha): 5,3 Dybde (m): 6,0 (10,3) P (mg/l):

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

NETVINGER OG SKORPIONFLUER DANMARKS FAUNA (NEUROPTERA & MECOPTERA) MED 90 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER P.

NETVINGER OG SKORPIONFLUER DANMARKS FAUNA (NEUROPTERA & MECOPTERA) MED 90 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER P. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING P. ESBEN-PETERSEN NETVINGER OG SKORPIONFLUER (NEUROPTERA & MECOPTERA)

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Gulve og paneler

Gulve og paneler Februar 2016 Gulve og paneler www.sodra.dk 1 Cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Et bredt standardsortiment så du finder det helt rigtige Vores brede standardsortiment omfatter mere end 1.000 artikler - gulve, lister,

Læs mere

Ribe Amt. Korte historiske Notitser fra. begge forsvundne. Udlængerne staar endnu, en. Kun Forpagterboligen og en Del af

Ribe Amt. Korte historiske Notitser fra. begge forsvundne. Udlængerne staar endnu, en. Kun Forpagterboligen og en Del af Korte historiske Notitser fra Ribe Amt. Lunde Barfred og Lundtang Præstegaard er nu begge begge forsvundne. Udlængerne staar endnu, en tæt ved Lunde Station. og Kun Forpagterboligen og en Del af ny Præstebolig

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

Guide til valg af kikkert

Guide til valg af kikkert Guide til valg af kikkert At vælge kikkert behøver ikke at være svært, vi beskriver her lidt om teknikken i en kikkert og giver en oversigt over de forskellige typer og deres anvendelsesområder. Vi håber

Læs mere

Bedre vandmiljø i Nysø

Bedre vandmiljø i Nysø Bedre vandmiljø i Nysø Nysø er en 7000 kvadratmeter stor sø mellem Jonstrup og Egebjerg i den nordlige del af Ballerup. Søen ejers af grundejerne, som også skal sørge for vedligehold af området og søen.

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ Oprindelsesland: Norge Anvendelse: Klassifikation: Helhedsindtryk: Proportioner: Jagthund til elgjagt FCI Gruppe 5 (Spidshunde og

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Lerblandinger og glasurer fra Aktieselskabet Frederiksholms Tegl- og Kalkværker

Lerblandinger og glasurer fra Aktieselskabet Frederiksholms Tegl- og Kalkværker Lerblandinger og glasurer fra Aktieselskabet Frederiksholms Tegl- og Kalkværker I Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune ligger en protokol fra Frederiksholms Teglog Kalkværker, der indeholder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Opskrift til 4. Smarte strømper. www.mayflower.dk. 1022 Strømper Mayflower strømpegarn

Opskrift til 4. Smarte strømper. www.mayflower.dk. 1022 Strømper Mayflower strømpegarn Opskrift til 4 Smarte strømper www.mayflower.dk 1022 Strømper Mayflower strømpegarn Strømper med hulmønster Str: 36/37 (38/39) 40/41 Materiale: Mayflower strømpegarn. 100 (150) 150 gr. Pinde: Strømpepinde

Læs mere

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X.

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X. ODENSE KOMMUNE Byggesag Sagsbehandler: Anmeldelsesfrist-dato: Bemærkninger: Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring 7^ Forespørgsel besvaret x Ibrugtagningstilladelse X. Afsluttet Angående:

Læs mere