Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 'Mm

3

4

5

6

7 Skovbrug TIDSSKRIFT ' ia\ 4 FOR,-, \ SKOVVÆSEN, Organ for Dansk Skovforening, udgivet af C. V. PRYTZ, Professor i ved den kgl. Veterinær- og Landhohojskole. Tyvende Bind, q1 x^ \ ^ Kjøbenhavn. Martius Truelsens Bogtrykkeri, Stormgade 16.

8 -- Dansk Skovforening"s Bestyrelse er kun ansvarlig for den Del af Tidsskriftets Indhold, som fremkommer under Overskriften: Fra Dansk Skovforening. Metersyste met. Meter = = Centimeter ~ 86 3 Fod.. 1 : Tolvtedelstm. Millimeter = : Tolvtedeisln. Kilometer : dansk Mil. Kvadratmeter = : Kvadratfod. Hektare = ^ Td. Land. Kubikmeter = : Kubikfod. Liter = Pot. Hektoliter = Korntønde. Kilogram = : Pund. Fod = : Meter. Tolvtedelstm = : Centimeter. Tolvtedeisln = = Millimeter. dansk Mil = = 7-5>2 Kilometer. Kvadratfod = = Kvadratmeter. Td. Land = = Hektare. Kubikfod = : 0.03 I Kubikmeter. Pot = ; Liter. Korntønde = Hektoliter. Pund = Kilogram.

9 TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN, XX. Række A. (Side I 144''- Indholdsfortegnelse. Fra Dansk Skovforening, Nr lyi : Sjællandske Afdelings Diskussionsmøde 1907, S ; Fællesbestyrelsens Forhandlinger, S. 37. ly^: Lolland-Falsterske Afdelings Aarsmøde, S. 74. I/4: Lolland-Falsterske Afdelings Bestyrelse, S : Dansk Skovforenings Forsøgsskure, ved O. Gøtzsche, S : Jydske Afdelings Aarsmøde, S ; Jydske Afdelings Bestyrelse, S. i i 1. 1/8: Fællesbestyrelsens Forhandlinger, S Historie og Statistik, Nr ?. P. B. Grandjean: Jægersborg Dvrehave for 200 Aar siden. S, P. B. Grandjean: Kgl. Skovrideres Lønningsvilkaar i det 1 8de Aarhundrede, S. i 39. Kronik, Nr i^. Jolis. Hclms: Udhugningen ved Skovfogedprøven, S. i. 7^5. J. P. F. Bang: Statsog andre Samfundsskove, S. 2. 7^6. C. V. P.: Eides Legat, S. <S. /5'7. C. V. Prytz: Privatskovbruget og Sagkundskaben, S ?S. C. V. Prytz: Smaaskovene, S ^9. C. r. P.: Mindesmærke for F. Rostrup, S C.

10 .Vejledning r. P.: Skovbruget paa Landsudstillingen i Aarhus 1909, S J. P. F. Bting: Mere om Stats- o. a. Samfundsskove, S. ^ i C.W P.: Skovbrugets litterære Vilkaar i Tyskland, S. s 6. /^?. E. H. Wøldike: Overklitfoged Bangs Angreb paa Stats- og Samfundsskovene, S : Eides Legat for S. 6^ 14^. C. H. Thymann: Forhøjede Dagpenge i Sygdomstilfælde, S. 6i J. P. F. Biing: Igen Stats- og Samfundsskove, S H'. Lorenzen: Skovforpagtning, S C. \'. Prytz: Hedeselskabets Repræsentantvalg, S. 7^ 7^9. E. H. Wøldike: Svar til Hr. Overklitfoged Bang, S /,'o. E. H. Wøldike: Skovforpagtning, S. 1 2 i. /,-/. C V. Pntz: Forstlige Diskussioner, S. 12^. r^2. J. BiVio: 2den Generation af Naaletræ, S n^. Th. S. Wiehmdt: Planlægning af private Skovdistrikter, S i^. C. V. Piytz: Forstlig Interesse.'', S. i s > ijj. Johs. Helms: Til Diskussionen om anden Generation af Naaletræ, S ij6: Skovbrugets frivillige Ulykkesforsikring, S. i;5. Litteratur og Undervisning, Nr K. Brannen: Smaabemærkninger til En lille Protest', S ^: Fra Landbohøjskolens Bibliotek, S : Skriftlige Opgaver ved Skovbrugseksamens iste Del 1908, S ^: Skriftlige Opgaver ved Skovbrugseksamens 2den Del 1908, S. :;o J. F. Andersen: Anmeldelse af Anton Christensen:. i Planteavl.., S. 6^. 2oy: Fra Landbohøjskolens Bibliotek, S Jacobi: Anmeldelse af Alphonse Mathey: Traité d'ex.ploitation commerciale des bois, S C. H. Thymann: Anmeldelse af Det Forstlige Forsøgsvæsen Hæfte 4, S : Skovbrugseksamen i 1908, S : Landbohøjskolens Bibliotek, S Jacobi: Forstordbogen. Til Slut, S ^: Landbohøjskolens Bibliotek, S : Skovfogedprøven

11 . 5 i 1908, S. II V 2/f. Å'. Bramsen: Forstordbogen for sidste (uing, S : Landbohøjskolens Bibliotek, S Opmaaling og Planlægning, Nr Th. S. WielanJt: Skovopmaalingens Tilknytning til Generalstabens faste Punkter, S. ;o. 79. C. V. Pnt: : Udregning af Vedmassen efter Klupning, S. 3 1 Skoven og Dyrelivet, Nr O. G. Petersen: Takstræets Giftighed, S. t6. <S'/. C. \\ Pr\t:: Rødgran og Ghermes abietis, S. 58. Værdi og Forretning, Nr C. V. Prytz: Hovedskovning i Rødgran, S C. \\ Prytz: Tab og Erstatning, S /. O. Gøtzsche: De moderne Egekulturers Økonomi, S C. V. Prytz: Forældet og moderne Skovbrugsøkonomi, S. 89.

12 Sygdomstilfælde 1 ALFABETISK FORTEGNELSE ii'.vr Indholdet af tyvende Bind, Række A. A årsmøde. Dansk Skovforenings Afdelingers 74, 101 anden Generation af Naaletræ ^4 Anmeldelse 65, 95, 96 Bangs Angreb paa Stats- og Samfundsskove., Overklitfoged 59 Bang., Svar til Hr. Overklitfoged 120 Bibliotek., Landbohøjskolens 28, 64, 100, 11:;. \ ^^H Chermes abietis.. Rodgran og 58 Dagpenge i Sygdomstilfælde., Forhøjede 6t Diskussionen om 2den Generation af Naaletræ., Til 134 Diskussioner., Forstlige 125 Diskussionsmøde., Sjællandske Afdelings 22 Dyrehave for 200 Aar siden., Jægersborg 42 Egekulturers Økonomi., De moderne 79 E i d e s Legat 8, 63 eksamen i 1908., Skovbrugs- 29, 30, 100 Erstatning., Tab og 49 Forhøjede Dagpenge i 6, forpagtning.. Skov.. 70, 1 2 Forstlige Diskussioner 125 " I nteresse ': i ^? P'orstord bogen 112, 136 Forsøgssk ure, ved Forstinspektør Gotzsche., Dansk Skovforenings 7^ P'orsøgsvæsen Hæfte 4., Anmeldelse af Det forstlige 96 Forældet og moderne Skovbrugsøkonomi 89 frivillige Ulykkesforsikring., Skovbrugets 135 P'ællesbestyrelsens Forhandlinger 57, 115 Generalstabens faste Punkter., Skovopmaalingens Tilknytning til ^o Giftighed., Takstræets 76 Hedeselskabets Repræsentantvalg 75 Side

13 Rødgran Ho ved skovning i / Side 48 1 nteresse?. Forstlig 15? Jydske Afdelings Aarsmøde; Bestyrelse 101. i 1 1 Jægersborg Dyrehave for 200 Aar siden 42 Kgl. Skovrideres Lønningsvilkaar i K 1 det 18de Aarhundrede 1^9 11 p n i n g.. Udregning af Vedmassen efter ^1 iqog.. Landbohøjskolens Bibliotek 28, 64, 100, Landsudstillingen i.aarhus Skovbruget paa 42 I.egat, Flides 8, 65 litterære Vilkaar i Tyskland., Skovbrugets 56 Lolland-Falsterske Afdelings Aarsmøde; Bestyrelse 74, 7;^ Lønningsvilkaar i det 18de Aarh., Kgl. Skovrideres 159 Mathey: Traité d'exploitation., Anmeldelse af Alphonse 95 Mindesmærke for E. Rostrup 41 moderne Egekulturer; Skovbrugsøkonomi 79, 89 Naaletræ., 2den Generation af 124, 1^4 Planlægning af private Skovdistrikter Planteavl., Anmeldelse af Vejledning i 6? private Skovdistrikter., Planlægning af 127 Privatskovbruget og Sagkundskaben 17 Protest«., Smaabemærkninger til»en lille 2^ Repræsentantvalg., Hedeselskabets 75 Rostrup., Mindesmærke for E 41 Rød gran 48, 58 Sagkundskaben., Privatskovbruget og 17 Samfund sskove.. Stats- og 2, 51, 59, 67 Sjællandske Afdeling 22 Skovbruget paa Landsudstillingen i Aarhus Skovfogedprøven 1, 115 Skovforpagtning Skovopmaalingen s Tilknytning 50 Sk riftl ige Opgaver ved Skovbrugseksamen 29, -50 Smaabemærkn inger til.en lille Protest«21; Smaaskovene 19 Stats- o. a. Samfundsskove 2, 51,!;9, 67 Svar til Hr. Overklitfoged Bang 120 Sygdomstilfælde., Forhøjede Dagpenge i 65 Tab og Erstatning 49

14 ; Takstræets Giftighed ;6 Side Tyskland,, Skovbrugets litterære Vilkaar i t6 Udhugningen ved Skovfogedprøven i U dregning af Vedmassen efter K.lupning i ^ Ulykkesforsikring.. Skovbrugets frivillige :; i Ved massen efter Klupning., Udregning af :; i Økonomi., De moderne Egekulturers 79»., Forældet og moderne Skovbrugs- 89

15 ALFABETISK F0RTP:GNKLSP: over Indholdet af Bind XI XX, Række A. og B. Aarhus., Fiytning at Hedeselskabets Forretningslokaler fra XIV. A , Skovbruget paa Landsudstillingen i... XX, A. 42. \arringsstudier XI, B. 190 Side.Aarsmode., Dansk Skovforenings XI, A. 102, 117; XII, A. ^2, ^:;, ; XIII, A. 89, 108; XIV, A ; XV, A. 11^, 124; XVI, A, 78, 81, 109; XVII, A. 56, ^9, 74; XVIII, A. 54, 62, 74; XIX, A. 90, 91; XX, A. 74, ;oi Aarsoversigt. XI, A. 154; XII, A. 151; XIII, A. 12!, 152, 1:17; XIV, A. 216; XVI, A. 127, 152.Aarsskud dets Udviklingsgang XIII, A. 5t Administration XV, A. ^ )/ Betragtninger over vort Skovbrugs... XII, B. 12^» og Økonomi., Driftsplan, XI\', B. 52.Afdel i nger og Underafdelinger., En Sammenligning mellem XII,A. 171 Afdelingspæie m. m. af Beton XV, A. 99 Ager., Skov eller XIV, A. 1^2.Agerbrug forud for Hedejordens Tilplantning X\TII, B. 5,.Agern. Et Par Forsøg., Brugbarheden af spirede XII, A. 92 almindelige Skovbrugsmøde., Det 8de XI!, A. 150; XIII, A. 44; XIV, A. 64 Amerika. Fra X\T, B. 171; XVIII, B. 6^ 1:8, 140; XIX. B. 150: XX, B. ^,0 andre Lande., Fra... XVI, B. 117; XVII, B. 171; XVIII. B. 45; XIX, B. 139; XX, B. 30, 75, 127.Andresen., Sandflugtskommissær, Kammerraad C. C... XV, B. 151 Anmeldelser: Bjergfyrrens Forhold til Rødgranen., Om..Af P. K. Muller.. XV, A. 165

16 . XVI, II Ei i te- Vejviseren XIX, A. 114 Forstordbogen. Af C. Jacobi XIX, A. 106 Forsøgsvæsen., Det forstlige.. XVII, A. 72; XVIII, A. 118; XIX, Haandbog i Side A. 109; XX, A. 96 Skovbrug. Af L. A. Hauch og A. Oppermann XV, A. 64 Haren Drøv., Tygger. Af V. A. Wille XV, 162 Hedeplanntningsomraadet., Om de sidste Erfaringer paa. Af Chr. Dalgas XVI, A. 66 Lommebog for Skovbrugere., Af O. Gøtzsche og V. Neergaard. XIV, A. 242, XV, A. 164; XVI, A. 155 Mathey: Traité d'explotation Alphonse XX, A. 95 Norsk Skogbruks Kalender. Af Thv. Kiær XIX, A. 165 Nunnans Harjninger..^f C. G. Ramstedt XVII, A.,5 Oldenborrens Optræden., Af J. E. V. Boas XVI, A. 155 Planteavl., Vejledning i. Af Anton Christensen XX, A. 65 Plantekatalog., Illustreret. Ai Fridlev Køster XVI, A. 44 Plantepatologi. Af E. Rostrup XVI, A. 61 praktiske Skovbrug.. Bidrag til det. Af G. P. L. Bruel, A. 42 Skovdistrikter og deres Bestyrelse. Oversigt over danske. Af H. Mundt og C. Weismann XVII, A. ^5 Udhugning i Bøg. Af J. F. W. Jespersen XVI, A. 68 Værdien af Skovejendomme. De sagkyndige Medhjælperes Anskuelse om XVII, A. 72 Annonceorgan, Bør vi ikke have et, XI, A. 145, Et forstligt XIII, A. 108 Annoncer., Tidsskriftets XVIII, A. 24 Arbej dspro ve.. Beretning om XVI, A. 110 Arkiv., Om en Skovriders XV, B. 150 Askens Vækstforhold paa Barritskov Distrikt XIV, A. 187 Asp., Formering af Graa- XIX, A. 26 auktioner., Skov- XVIII, A. 27 Avance., Træhandlernes XVIII, A. 2 Bakterielivet i Jordbunden og dets Betydning XVII, B. 90 banerne., Forsendelse af Trævarer med Stats- XII, A Bang., Svar til Hr. Overklitfoged XX, A. 120 Bangs Angreb paa Stats- og Samfundsskovene., Hr. Overklitfoged XX, A. 59

17 1 Danmark 1 III Bangs >Indtryk>.., Hr. Overklitfoged XIX, A. 128 Barritskov Distrikt.. Træk af Egens og Askens Vækstforhold paa. XIV, B. 187 Bastarder mellem Skovfyr og Bjergfyr., P'ormentlige... XV, B. 171 Beiijien., Fra Svejts, P>ankrig og... XVI, B. 160; XVII, B. 23^; Side XVIII. B. 52; XIX. B. 164 Beretning om Arbejdsprove XVI, A. i 10 > Forsøg med Ovne XV, A. 112 Bestyrelser., Dansk Skovforenings XI, A. 169; XIII, A. 45; XV, A. ^i; XX, A. 75, III Beton., Afdelingspæle m. m. af XV, A. 99 Betænkning om Metersagen. Skovfogedelevers Uddannelse XV, A. 3? Bidrag til det praktiske Skovbrug. Anmeldelse XIII. A. i Bibliotek.. Landbohøjskolens... XI. A. 74: XX. A. 2t^ M^ 158 Bjergfvrrens Forhold til Rodgranen..Anmeldelse... XV, A F'orinentlige Bastarder mellem Skovfyrren og XV, B. 171! XII, B. 8-; ) veddets Vægtfylde og Volumenforhold.. XIX, A. 140 Bladenes anatomiske Bygning X\', B. 108 Boas: Oldenborrens Optræden i Danmark. Anmeldelse... XVI, A. 15^ Bogføring og dets Hovedbog., Skovbrugets XII, B. 144 botaniske Undersøgelse at Danmark., Den XVI, A. 126 Briiel: Bidrag til det praktiske Skovbrug. Anmeldelse.. XVI, A. 42 Brænde., Told paa XVI, A. 3 Brændeovne., Sammenlignende F^orsøg med XI, A. 2 brænding i Skoven., Ris- XVIII, A. 115 brændeselsbesparende Ovne XV, A. 112 Brændselsværdi., Forskellige Træarters XVIII, A. 40 Bygninger paa Landet XVI, B. 217 Bævreaspens Plads i XI, A. 91 vort Skovbrug Bøg., Udhugning i XV, B. 1 ; XVI, A. 68 B øgebevoksninger før det 30te Aar XIX, B. 7? Bøgeforyngelser., Skovduer og XII, A. 102 Bøgenonnen i 1901 XIII, A. 146 Bøgeplanter., Hypning af musegnavede XII, A. 45 Cam pinen.. Lidt om Plantningerne paa XI, A. 8; C hermes abietis.. Rødgran og XX, A. 58

18 Klitten Anmeldelse IV Side Chermes piceæ og Mindarus abietinus XVII, B. i Christensens Grenekapningslad XIV, A. 157 Cry ptocampusarters Biologi., De danske XVII, B. 2^6 Dagpenge., Sygekassernes. Forhøjede. XIX, A. 15:;, ny; XX A. 6t Dalgas: Om de sidste Erfaringer.. XVI, A. 66 Dansk Gran og dets Anvendelse til Bygningsbrug XVI, A. 97 danske Træhandel., Den. Træhandlerne og den., X\'II,.X. 62, 11:; Træhandel., Et Gensvar XVII, A. 82 Diagnostisk Vedanatomi. Anmeldelse XIII, A. 72 Diameter formelen M ^=21. 4 D^'h., Om XX, B. 14:; Diskussionen om 2den Generation af Naaletræ., Til. XX, A. 1^4 Diskussioner., Forstlige XX, A. 12:, Diskussionsmøde., Sjællandske Afdelings XX, A. 22 D istri k tsaar. Skovbrugselevernes XIII, A. 7^, 140 Distriktssavværker XII, A. 178; XIII. A.,2, 90 Dobbeltkl up pe n og dens Anvendelse XIII, A. 8 Domme. XI. A. 49; XII. A. 90, 112. XIII, A. 28; XIV, A. 147; XVI, A. y. Drifts klassen XX, B. 1^1 Driftsplan, Administration og Økonom.i XIV, B. ^2»., Kortlægning som Forarbejde for X\'II, A. 2, Dræning i Skov., Erfaringer om XIX, A. ^o, 1^2 Dyrehave for 200 Aar siden., Jægersborg XX, A. 42 Dyrk n i ng af Poppel X\'l,.A. 9; Eg., Et Larveangreb paa X\'III, A. 87 Egekrat i XIII, B. 100 Egekultur XIX, A. 42 Ege kulturers Økonomi., De moderne XX, A. 79 Egens Dyrkning. Senere Behandling og Udnyttelse.. XIX, A. :!4, 74» og Askens Vækstforhold paa Barritskov Distrikt.. XI\', A. 187 > Plantetæthed og dens Udrensning X\'I, A. 72 Egeskov indtil 20 Aars Alder XIX, A. 61 >., Udhugning i XI, B. 104 Eides Legat XX, A. 8, 6^ Ej en do msskyld.. Skovene og Lov om XVI, A, 22 eksamen.. Skovbrugs. XI, A. y;, 171; XII, A. 100, 101; XIII A. i, 7, 8, 145; VIV, A. 15:5, 241; XV, A. 62, 6;, 166; XVI, A. 45, 6:;; XVII, A. 57, :i8, 59; XVIII, A. :!7, ;8; XIX, A. 2;, 2^; XX, A. 29, ^o, 100.

19 V elevernes Distriktsaar., Skovbrugs- XIII. A. 75, 140 Kl i te-vejviseren. Anmeldelse XIX, A. 114 Kne., Brugen og Dyrkningen at XII, A. 7:; F.rklæring XVI. A. :;4 Krstatning.. Tab og ' XX, A. 49 Stratfe- XV, A. 107 fanger som Skovarbejdere.,.. Flytning af Hedeselskabets Lokaler XIV, A. 226; XV. A. i:;6 Forhøjede Dagpenge.. Sygekassernes... XIX, A. 157; XX, A. 6=; Formering af Graa-Asp XIX, A. 26 forpagtning.. Skov- XX, A. 70, 121 Forretni ngsordning., Privatskovbrugets XII. B. 20 Forsendelse af Trævarer med.statsbanerne XII, A. 54 F'orsikring mod Ildsvaade XI, A. ^^ r... Skovbrugets frivillige Ulvkke.s- X\'III. A. 1^5; XIX. A. n6; XX. A. 1;:; 1 16 Forslag til Lov om Lønningsforhold XV, A. 144 Forstembedsmænd , Kgl. XIX, B. 1 danske Forstkandidater XVI, B. 2^8; XVII, A. 94, Forstlig Litteratur. Udsending. Statslonninger. Stat. Tal. Diskus sioner. Interesser" XIII, B. iii; XIV, A. 11, 166; XVI..A. P'orstmeteorologiske Undersøgelser 1 ;:;; X\'II, A. 127; XX, A. I2q, ir, Klitterne XIV, A. :;o Forstordbog. Anmeldelse XIX, A. 106; XX, A i;6 P'orsøg med fremmede Skovtræer XIX,.A. ^2 ), ); Ildsted. Brændeovne XI, A. 2, 13; XV, A. 112 Ratinkulturen X\-II, A. 1 ; XVIII, A. 89 Forsøgsskure., Dansk Skovforenings XX, A. 7^ Forsøgsvæsen., Det forstlige..anmeldelse. XIII, A. 82; XVII, A. 72; XVIII, A. 118; XIX, A. 109; XX, A. 96 Forvngelse., Lidt om de gamle Hedeplantningers XI, A. 9; Forældet og moderne Skovbrugsøkonomi XX, A. 89 Frankrig og Belgien., Fra.Sveits XVI, B. 160; XVII, B. 255; XVIII. B. 52; XIX, B. 164, 17;; XX, B. 8=; Frederiksborg Amts Plantningsselskab. Ameldelse.... XI. A. 171 Fredning af mærkelige Træer og Trægrupper. XII. A. 81 ; XVIII. A. 2^ Fredskov XII, A. 88 Fremmede Naaletræer. Skovtræer XI. B. 1; XX'III. A. ^2

20 Norge XIV, VI Side frivillige Hjælpetorening. Ulykkesforsikring. X\'!II, A. i :; ^ ; XIX, A. 14, 156; XX, A. 1:;; Frcanalysers Betydning for Skovfrøet XII, B. 1 frø., Undersøgelser af Træ-, XX, B. 60 Fugtighedsgrad., Luftens XV, A. 95 Fyn., Skove og Skovbrug paa. Anmeldelse XIII, A. 2 Fynske Afdeling.. Dansk Skovforenings. XII, A. ^2; XVI, A. 109; XVIII, A. 54, 62; XIX, A. 90. F'yr.'-, Bør vi helt opgive den østerrigske XII, A. 76 F'yrrens Udseende og Form. Hylesinus piniperda XII, A. 40 P'yrreskove paa Læsø., En Udtalelse om XI, A. 44 Fyrresp inderen i XVI, B. 1 Fyrs uheldige Egenskaber., Den osterrigske XII, A. 87 Fællesbestyrelsens Forhandlinger., Dansk Skovforening. XI, A. 1, 98; XII, A ; XIII, A. 47; XIV, A. 200: XVI, A. 1, 2, ;, 108; X\'II. A. 21, 91; XVIII, A. 71, 154^ 152; XX, A. Fællessavværker., Distriktssavværker og XIII A. ;2 Færoerne., Lidt om Trævæksten paa XV, B. 94 Gavntræ., Udtagning af XII, A. 62 Generalstabens faste Punkter., Skovopmaalingen XX, A.?o Gensvar.. Et. Dansk Træhandel XVII, A. 42, 82. Geologi i almenfatteligt Omrids., Danmarks. Anmeldelse. XI, A. 182 Giftighed., Takstræets XX, A. 56 Gisselfeldekskursionen XIX, A. 57, 115 Godsforvalterstillingen., Forstkandidaterne og... XVII, A. 116 Graa-Asp.. P'ormering af XIX, A. 26 i Gran, dets Anvendelse til Bvgningsbrug XVI, A. 97 Gravekultivator. Smiths XVII, A. 108 Grenekapning XIII, A. 65 Gren ekapningslad., Christensens XIV, A. 157 Grib Skov., Typografens Optræden i XIII, B. 211 Haandbog i Skovbrug. Anmeldelse X\'. A. 64 Hans Christian Ulrich XI,.A. 28 Haren Drøv., Tygger. Anmeldelse X\', A. 162 Hedebund., Om Skorpelav paa XI\', A. 57 Hedejordens Tilplantning., Agerbrug forud for XVIII, B. 55 Hedeplantager., Mulddannelsen A. 182

21 ælpeforening.. demaaler., ' Repræsentantvalg Rødgran Bøg..XIX, VII Hédeplantn ingen.. Svar XIV, A. 224 Hedeplantningers Foryngelse., Lidt om de gamle XI, A. 95 H edepla nt n i ngsomraadet.. Om de sidste Erfaringer paa. Anm. Side XVI, A. 66 Hedeselskabets Forretningslokaler., Om Flytning af. XIV, A. 226; XV, A. 1:16» Hovedkontor., Igen om XVI, A. 49 ^ Virksomhed. Svar XIV, A XX, A. 75 Hedeskove., Rødgran kultur og XIII, A. \ \^, 151 H i En frivillig XIX, A. 14 Hjørring Ami., Klitterne i. Anmeldelse XIII, A. 5 Hovedbog., Skovbrugets Bogføring og dets XII, B. 144 Hovedtræarter., Nettopriser paa Roden XIV, A. 215 Hovedtræer., Mæ^rkning af XIII, A. 67 Hovedskovning i XX, A. 48 Hundredeaars Jubilæum. 27de September XVII, B. 277 Hvidgran., En stor.xiii, A. 57 Porsens Rødknolde. Lyng, Rødgran. V^ækst. XVI, A. 100; XVIII, A. 86, 139 H vies i nus micans. Et.Angreb af.xix, A. 161 ;' pinipetda. F'yrrens Udseende og Form XII,.\. 40 Hypning af musegnavede Planter XII,.A. 45 Ho Kofoed-Hansens XIII, A. 22 j H øjdemaaling.. Endnu et Par Ord om XVII, A. 121 Højdevæksten og Vejrliget XIII,.A. 60 I Ids vaade.. Forsikring mod XI, A. 55 I udsigelse.. En XVII, A. 41 Indtægter og Udgifter., Statsskovenes XVII, A. 15:; Islands Skovsag. XIII, B. 1; XIV, B. : 1 ; XV, B. 64; XVI, B. 176; XVII, B. 20, 152; XVIII, B. I, 1^8; XIX, B. 105, 185 Jacobi: Forstordbog..Anmeldelse. A. 106 J agt.. Skovbrug og :.XII, A. 107.lagtlitteratur., Danmarks XIII, B. 179 Jagtloven af 8de Maj Anmeldelse XI, A. 141 Japan.. Forstlige Rejseindtrvk fra Nordamerika og... XVIII, B. 118 Jespersen: Udhugning i Anmeldelse.XVI,.A. 68 Jubilæum. Hundredeaars. 27de September i8oi....xvii, B. 277

22 i Hjorring ng Aarhus 8de XIV,.. XX, I I I VIII Julestormen 1902 XVI, B. 18 Jvdske Afdeling., Dansk Skovforening. XI, A. 117; XII, A. 116;.XIII, A. 108; XIV, A. 212; XV, A. 124; XVI, A. 81; XVII, A. 59; XVIII. A. 74; XIX, A. 91; XX, A. 101 Smaaskoves Behandling XVIII, kandidater.. Meddelelserom danske Forst- XVI, B Kgl. Skovriders Lonningsvilkaar i det 18de Aarh XX, A» danske Forstembedsmænd XIX, Kjøbenhavns Amts Skove efter 16; 8 60 XX, B Klitplantagernes Størrelse, Form og Beliggenhed... XIII, A Side A. 5 '59 B. I Klitplantagerne., Svar XIV, A. 25 Klitten., Egekrat i XIII, B. 100 y> Smaating fra XVII, B. 125 Klitterne., Forstmeteorologiske Undersøgelser i 101 '54 A. ^o Amt. Anmeldelse XIII, A., Klupning., Udregning af Vedmassen efter XX, A. ;; 1 kluppen og dens Anvendelse., Dobbelt- XIII, A. 8 Kortlægning som P'orarbejde for Driftsplanen XVII, A. 25 Kroatien-Slavoniens Skovegne., Indtryk fra XIII, B. 196 Kronvildtet?, Hvorfor skræller XIII, A. 148 Skrællen XV, A. 126 Krævet Meddelelse XV, A Kulturrenser., En XVI, A. 69 Koster: Illustreret og beskrivende Plantekatalog. Anm... XVI, A. 44 Landbohøjskolens Bibliothek. XI, A 74; XX, A. 28, 64, 100, 1 15, 138 Landmandsforsamling., Den 1 danske. XII, A. 17; XIII, A. 78 Landmænd., Vejledning i Planteavl for. Anmeldelse... XX, A. 6 Landsudstill i en i 1909., Skovbruget paa. A. 4 Langenske Forstordning XII, A. 18, 2 Langesø Skove., F"remmede Naaletræer i XI, B. Larveangreb paa Eg., Et XVIII, A. 8 Legat., Eides XX, A. 8, 6 Litteratur., Danmarks forstlige XIII. B. 1 i Skovbrugs. Ny XV, A. 1 ; XIX, A. 165 «brev I XI, A. 172 litterære Vilkaar i Tyskland., Skovbrugets XX, A. 56

23 Hedeplantager. XV, 5 IX Liv-Estlandske Moser og Skove XIV, A. i? Li vsvil kaarene fordansk Skovbrugslitteratiir XV, A. i Lolland-Falsterske Afdeling.. Dansk Skovforening. XII. A. :; ^ ; XVII, Sidf A. H-; XX, A. 74, 7; Lommebog for Skovbrugere. Anmeldelse. XIV. A. 242; XV, A. 164; XVI, A. i:;^ Lov om Ejendomsskvld., Skovene og XVI, A. 22 Luftens Fugtighedsgrad... W'. A. 9^ Lyng., Polyporus radiciperda paa XIX,.A. 147 T Rødgran, Hvidgran og XVIII, A. 86 ^Lynggift«XIV. A. 184 Lysmaalinger under Bjergfyr,.-F.! og paa aaben Mark.. A. 91 Læ XV, A. 16 Læbælter., Skove eller XIV, A. 1 Lærkekræft SV am pen.. Lidt om XII, A. 91 Læsø., En Udtalelse om Fyrreskoven paa XI, A. 44 lønninger., P'orstlige Stats- XI\',.A. 166 Lønn ingsforhold. Statsskovvæsenet... XV, A. 144; XIX, A. 17 vilkaar i det 18de Aarh., Kgl. Skovrideres... XX, A. 159»Marvpletterne«., Nogle Iagttagelser over XX, B. 9; Massetaksation., Lidt om XV, A. 101 Mathey: Traité d'exploitation. Anmeldelse XX, A. 95 Medlemsfortegnelse. Dansk Skovforening.. XI..A. 159; XIII..A. 32; XV, A. 20; XVII, A. 10; XIX, A. 94 Meterloven XIX,.A. 1 Metersagen., Betænkning om XV, A. 5 5 i Metersystemet., Overgang til XIX, A. 7 Middel mod Vildtbid., Et XVII, A. 8 Mindarus abietinus. Æ]delgranfjende XVII, B. 1 Mindesmærke for E. Rostrup XX, A. 41 Mishandling af Planter XIV, A. 62 moderne Egekulturer. Skovbrugsokonomi XX, A. 79, 89 Moser og Skove., Liv-Estlandske XIV, A. 1 Muld dannelsen XIV, A. 182 Mus., Spredte Iagttagelser om XI, A. 24 musegnavede Bøgeplanter., Hypning af XII, A. 41; Musene og Strykninhveden XIX, A Muller: Om Bjergfyrrens P'orhold..Anmeldelse XV,.A. 16^

24 November ^o, X Myxospori um. Forske;lie;e Træarter XIII, B. 92 Mærkekridt., Lidt om... XVI, A. 104; XVII, A. 96; XIX, A. 1^ mærkelige Træer og Trægrupper., Fredning at XII, A. 81 møde.. Det 8de almindelige Skovbrugs.. XII, A. i:;o; XIII, A. 44; XIV, A. 64» paa Svenstrup XVII, A. 74 N aaletræ., 2den Generation af XX, A. 124, 1^4 i., Bladenes anatomiske Bygning XV, B. 108 Side» i Langeso Skove., P'remmede XI, B. i» -Insekter XIV, B. i 1»., Saltvands Indvirkning paa XVIII, A Natur- Fredning XVIII, A. 2, Nettopriser paa Roden for vore Hovedtræarter XI. A. 153; XII, A. 1 59; XIII, A. 130; XIV, A. 215; XVI, A. 14S, [46 Nogle Bemærkninger XIV, A. 178 nonnen i Boge XIII, A. 146 Nonnen XI, B. 73, 134; XV, B. 46 Nordamerika., Fra. XVI, B. 171; XVIII, B ; XIX. B. 150; XX, B. 30 Norge., Fvrrespinderen i XVI, B. i Norsk Skogbrugskalender. Anmeldelse XIX,.A. 163 Nunnans Hårjninger. Anmeldelse XVII, A. t3 Nyanlæg af Skov paa Island.. Skovrester XIII. B. i og N ve og gamle Skove XIV, A. 178 Ny Skovforordning. Litteratur XIX, A. 118, 16^ Omdrift XIX, B, 109 Opfordring. Snestormen 1901 XIV', A. 29 Opgaver. Skovbrugseksamen. Skriftlige.. XI, A. 7^; XII, A. 100, 101: XIILA. 7, 8; XIV, A. i^,; XV, A. 62, 63; X\'I. A.4^; XVII, A. ',j. s8; XVIII, A. 37, 38; XIX, A. 23, 25; XX, A. 29, 30 Op lysn i ni,'., En XV, A. ^ O pskæring af Rodgran XIII,.A. i;o Organisation., Bemærkninger om Skovvæsenets XI, B. 86 8de almindelige Skovbrugsmøde XIII, A. 44; XIV, A. 64 Overgang til Metersystemet XIX, A. 7 Oversigt over danske Skovdistrikter. Anmeldelse XVII, A. ^^ Ovne., P^rsøg med Brænde- XI, A. 2; XV, A. 102

25 > og Begyndelsen. XIX. XI, XI Ovnsagen. Dansk Skovforening.. XI, A. 21, 62, 69, 77, 149, 155 Perioder hos Træerne., Rodens XV', A. 5 5 Personalia... XI. A. 47; XII. A. 89; XIII, A, 26; XIV, A. 144; XVI, A. 55, 56, 59 Personalstalist ik XV, A Piledyrkning i Danmark XI, A. 118 > Resultatet af en XI, B sselskabet XII, A. 59; XIV, A. 42 Pil e sagen i af Aar 1900 XII, A. «; 1 Planlægning af private Skove XII, A. 12; XIII, A. 25; XIV, Side A. 236; XVI, A. 139; XVIII. A. 18; XX, A. 127 i Statsskovene X\'II, A. 8^ Plantage.. Stenrand XII, A. 8 Planteavl., Vejledning i. Anmeldelse XX, A. 6? Plantebor., Lærkesens X\'1I, A. 45 Plantekatalog., Illustreret og beskrivende. Anmeldelse.. XVI..A. 44 Plantepatologi., E. Rostrup:. Anmeldelse XVI, A. 61 Planter.', Hvad er Mishandling af XIV, A. 62 Planteskoledrift XVII, A. 4^ Plantetæthed XII. A. 7 dens Udrensning., Egens XVI..A. 72 Plantningerne paa Campinen., Lidt om..a. 8; Plantn ingsselskah.. Frederiksborg Amts..Anmeldelse.. XI, A. 171 Plantningsvirksomhed., Statens XV. A. 145 Plukhugst kontra regelmæssig Højskovsdrift X\'I,.A. 84 Polyporus radiciperda paa Lyng. A. 147 Poppel., Dyrkning af XVI, A. 95. Porsens Rodknolde., Hvidgranens Vækst og XVI, -A. 100 praktiske Skovbrug., Bidrag til..anmeldelse X\'I, A. 42 Prikleapparat., Et nyt XIX. A. 48 priser paa vore Hovedtræarter. Netto... XI, A. 15:;; XII, A. is9; XIII. A. i^o; XIV, A. 215; XVI, A. 14;, 146, 148. Prisopgaver... XII. A. ]i; XV, A. 36;.XVI, A.?;; XL\. A. 2^ private Skovdistrikter.. Planlægning af... XII, A. 12; XIII, A. 2?; XIV, A. 256; XVI, A. 139; XVIII, A. 18; XX, A. 127» Skove passe sig selv.. Bør man lade de XI, B. 14» >., Tilsynet med.. XII, A. 147; X\'. A. 37, 68, 74, 137 Privatskovbruget og Sagkundskaben XX..A. 17

26 vatsk I Fr i XII O V bru^'ets Forretningsordning XII, B. 20 Frotest., Kn lille. Smaabemærkninger til.. XIX, A. 16:5; XX, A. 25 Frøvef la demaal ing.. En XV, A. 56 Ratin kulturen., Forsog med X\'II, A. 1; XVIII, A. 89 Recks Opvarmnings Compagni og Ovnsagen XI, A. 149» Spalteildsted., Fors(jg med XI, A. i Rentabilitet., Skovbrugets XIX, A. 166 Rentefoden XX, B. 1 Replik.. En XV, A. ^? Kepræsentantvalg., Hedeselskabets XX, A. 75 Rettelse XI, A. 24; XIX, A. 106 Risbrænding i Skoven XVIII, A. 115 Rodens Perioder hos Træerne XV, A. ^] Rodknolde., Hvidgranens Vækst og Porsens XVI, A. 100 Rostrup., Mindesmærke for E XX, A. 41 )i : Plantepatologi. Anmeldelse XVI, A. 5 Rusland., Fra XVII, B. 181; XVIII. B. 86 Rødgranens Ved XVIII, A. 79» Chermes abietis XX, A. 58» Hovedskovning XX, A. 48», Hvidgran og Lyng XVIII, A. 86» Kultur og Hedeskove XIII, A. 115» Lidt om XVI, A. 101 Side Opskæring af XIII, A. 50 Sagkundskaben., Privatskovbruget og XX, A. 17 Salgsaaret., Friser i XI, A. 151; XII. A. 1158; XIII. A. 128; XVI, A. 213; XVI, A. 148 Saltvands Indvirkning paa Naaletræer XVIII, A. 136 Sa mfundssko ve.. Stats- og XX. 2, si, Samm enslutni ng om Ovnsagen XV. A. 155 savværker.. Distrikts. P'ælles. Skov... XII. A. 178; XIII. A. 52, ^ 112. Sit uat io nen.. Til XIX, A. 123 Siællandske Afdeling. Dansk Skovforening.. XI. A. 102; XII. A. 131; XIII A. 89; XIV. A. 207; XV. A. 52, 11=;; XVI. A. 78; XVII. A ; XVIII, A. 62, 140; XIX, A. 91; XX, A. 22 Skandinavien.. Fra... XVI, B. 120; XVII. B. 171; XVIII. B. 45; XIX, B, n,9; XX, B. 75

27 1 Næstved P'rankrig XI. Aarhus 1 N XIII Skat paa Skove W, A. 88 Skattesagen., Dansk Skovforening XIV, A.4c) Skorpelav paa Hedebiind XI\'. A. 57 Skovauktioner X \' II I. A. 27 Skovbriis:seksamen.. A. 171; XIII. A :;; Xl\'. A. 241: X\'. A. 166; X\'l. A. b'.; XVII. A. ^9; XXIII. A. ;7; XIX. A. 2?; XX. A. I Side OU Skov brui^sl itteratur.. Livsvilkaarene tor X\'. A. 1 Skovbruget paa Landsudstillingen i, ' 1909 XX, A. 42 s frivillige Ulvkkesforsiknng.. XVIII, A. 1?^; XIX, A. 136; XX. A, 1^^» s Rentabilitet XIX, A. 166 Skovbrugs Administration., Befragtninger over vort....xii, B. 12^» møde.. Det 8de almindelige...xii, A. no; XIII, XIV udstillinger i Danmark., XIX, A. Principperne for... XIII økonomi i XIX, Skovdirektøren XIV, A. 219; X\' Skovdistrikter.. Oversigt over danske. Anmeldelse....Wil, A. ^^ Skovduer og Bogeforyngelser -XII, A. 102 Skovduesagen. Lidt Efterslæt XII, A. i ; i Skove eller Læbælter XIW A. 1 Ager XI \', A. 152 ikke Skov XIV, A. 56., Nve og gamle XI\', A ^ 1 Skovejerne og Spalteovnen -XI, A. 77 Skoven og dens Vilkaar -X\', A. Skove og Skovbrug paa Fyen. Anmeldelse -XIII, A. 2 Skovfogedelevers Uddannelse XV, A. 55; X\'I, A. 56, 61 Skovfogedproven X\'II. A. 96; X\'lll, A ; XLX, A \2f,\ XX, A. I, lis Skovfogeduddannelsen XVI, A. 4; -XVII, A. 96 Skovforordning.', Ny XIX. A. 1 Skovforpagtning XII, A. 166; XX, A. 70, 121 Skovfrøet., P'røanalysers Betydning for XII, B. 1 Skovfvr og Bjergfyr., Formentlige Bastarder mellem X\', 171 paa Tisvilde-Frederiksværk Distrikt.XI\', B. i9<^"' A.

28 Danmark XIV Sko vni n gstid.. Dansk Grans XVI, A. 97 Skovopmaalingens Tilknytning til Generalstabens XX, A. ;;o Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island XIII, B. 1 Skovriderbestallinger.. Gamle XV, A. 109 Skovridere i 17:; 1 XVTII, A. 104 XX, A. 159 Skovrideres Lønningsvilkaar i det 18de Aarh., Kgl.... Skovriderens Arkiv og Kontorarbejde XV, B. 150 XVI, A, 102, 105, 106, 121, 156; Skovridertj enester., Smaa... Side XVII, A. 92 Skov savværker XIII, A. 112 Skovvæsenets Organisation., Bemærkninger om XI, B. 86 Skrikes Stiftelse XII, A. 148 Skrællen., Kronvildtets XV, A. 126 skræller Kronvildtet.^ Hvorfor XIII, A. 148 Slavoniens Skovegne., Fra Kroatien- XIII, B. 196 Slut, Til. Forstordbogen XVI, A. 158; XX, A. 112 Smaabemærk n in ger til -En lille Protest«XX, A. 25 Smaas ko vene XVIII, A. 3, 15; XX, A. 19 smaa Skovridertjenester., De... XVI, A , 106, 12!, 1156; XVII, A. 92 Smiths Gravkultivator XVII, A. 108 Snestormen i 1901 XIV, A. 29; XVI, B. 200 Spalteildsted., Forsog med A. B. Recks XI, A. 13 Spalteovnen., Skovejerne og XI, A. 77 spirede Agern. Brugbarheden af XII, A. 92 Spredte Iagttagelser om Mus XI, A. 24 Statens Træplantningsvirksomhed XV, A. 141 statistik., Personal- XV, A. 150 Statistiske Oplysninger om Statsskovene. Anmeldelse.. XI, A. 72» Sammendrag af»forstlig Stat«XI, A. 37 Stats- og Samfundsskove XIX, A. 128; XX, A. 2, 51, 59, 67 Statsskovene., F'ra XVIII, A. 30» Indtægter og Udgifter XVII, A. 155»., Planlægning i XVII. A. 85 Statsskovvæsenets Lønningsforhold... XV, A. 144; XIX, A. 17 Statstilsynet med Privatskovene XV, A. 68, 1 57 Stavindustriens Udvikling og Betvdning XV, B. 185 Stenrand Plantage XII, A. 8

29 XVII, 1 XV Stormen Sne XIV, A. 29; XVI, B Jule XV, A. 6 ; XVI, B. 18 Stormskade. Naaleskov. Tab. Driftsforholdsregler... XV, A. 15, Side 81, 86; XVI, A. 86 Storniiidtl ugt.. Sjællandske Afdelings XV, A. 32 Straffefanger som Skovarbejdere XV, A. 107 Stryknin hveden XVIII, A. 94; XIX, A. 159 Sva ni p rødder XVI, B. 77 Svar til Hr. Overklitfoged Bang XX, A. 120 svenske Skovdistrikter., Nonnens Optræden paa XI, B. 154 Svejts, Frankrig og Belgien.. Fra XVI, B. 160; XVII, B. 235; XVIII, B. 52; XX, B. 8^ Svenstrup., Modet paa XVII A. 74 Svinedriften XV, A. 129, i6é, 169; XVI, A. 46, 48 Svdeuropa.. Fra Vest- og XX, B. 85 S v ; d o m af My.xosporium XIII, B. 92»., hos.^idelgran., En XVII, A. 37 Svgd om sti Ifæl de., F'orhøjede Dagpenge i XX, A. 6s Sygekassernes Dagpenge XIX, A. 133, I., Skovridere i Danmark XVIII, A de September 1805., Et Hundredaars Jubilæum... XVII, B. 277 Søm i Træer., Betydningen af XVII, A. 119; XVIII, A. i Tab ved Stormskade og Erstatning XV, A. 86; XX, A. 49 taksation.. Lidt om Masse XV, A. 101 Takstræets Giftighed XX, A. 56 Tal., Om forstlige XVII, A. 127 Tidsskriftets Annoncer. Fremtid.. XVIII, A. 24; ZiX, A. 132 Tilbagevisning., En XV, A. 136 Tilføjelse XIV, A. 236 Tilsynet med Privatskovene XII, A. 147; XV, A. 37, 74, 137 Tisvilde -Frederiksværk Distrikt. Skovfyrren paa XIV, B. 196 Told paa Brænde XVI, A. 3 T o Ideftersyn af levende Planter XII, A. 75 To po grafisk- botaniske Undersøgelse af Danmark., Den.. XVI, A. 126 Topskuddet hos nogle af vore Træer XV, A. 44 T ortrixarter.. To XV', B. 58 Træarters Brændselsværdi., Forskellige XVIII, A. 40 Træer., Betydningen af Søm i A. 119; XVIII, A. 1

30 Undersøgelser ngvsest.. Anmeldelse Grib XVI,.^. 5 1 XVI Træfro. af XX, B. 60 Trægar værke r.. Sjællandske Afdeling XVIII. A. 140 Træhandel., Den danske XVII, A. 62, 82, 115 Træhandlernes Avance XVIII, A. 2 Træplantning paa Island XIX, B. 105» ssagen XI\', A. 5 ; XVI, A. 1 i Typografens Optræden Skov XIII, B. 2 1 i XIV, A. 1 1 Tvsk forstlig Udsending Tvskland og Østerrig.. Fra... XVI, B. 130; XVII, B. 199; XVIII,».. Skovbrugets litterære i B. 67; XIX. B. lys; XX, B. 127 Vilkaar XX, A. 56 Uddannelse., Skovfogedelevers.. XV, A. 35; XVI. A. ^6,61; XVII. Side A. 96 L'dhugning. Egeskov. Bøg. Plan. Skovfogedprøven.. XI. B. 104; XV, B. 1; XVI, A. 68; XVII, A. 35; XIX, A. 125; XX, A. 1 Udregning ai Vedmassen efter Klupning XX, A. 5 Udrensning., Egens Plantetæthed og dens XVI, A. 72 Udsigter., Forstkandidaternes XVII. A. 94 U dsl æ bn i En XIV. A. 1 s6 ; udstillinger.. Principperne for Skovbrugs- XIII, A. 84 Udtagning af Gavntræ XII, A. 62 Uglernes Betvdning for Skoven XIV, B. 1 U 1 r i c h.. Hans Christian XI. A. 28 Ulvkkesfor sikring.. Skovbrugets frivillige.. XVIII, A. 135; XIX, A. 1 36; XX. A. 15^ Underafdelinger.. En Sammenligning XII. A. 17^ Undersøgelse af Danmark., Den topograhsk-botaniske Ved., Rødgranens XV'III, A. 79 Vedanatomi., Diagnostisk. Anmeldelse XIII, A. 72 Vedmassen efter Klupning.. Udregning at XX, A. 3 V e jrliget.. Højdevæksten og XIII. A. 60 Vejviseren., Elite. XIX, A. 144 \'est- og Svdeuropa., Fra XX, B. 8^ vest.. En Udslæbnings XIV, A. 156 \' lidt bid.. Et Middel mod XVII, A. 8 \' i 1 k a ar.. Skoven og dens XV, A. 151 Wil le: Tvgger Haren Drøv.'' Anmeldelse XV, A. 162 \'ur deri ngen af vore Skove XVI, A. 149

31 XIX, XVII X'ærdien af Skovejendomme. Anmeldelse XVII, A. 72 N'ærdsæt ning., Skovenes XVI, A. 16 Vægtfylde og Volumenforhold., Bjergfyrveddets XIX, A. 140 Ædelgran.. En Sygdom hos XVII, A. 57 fjenderne Chermes og Mindarus XVII, B. 1 Økonomi., De moderne Egekulturers XX, A. 79 ) Et Afsnit af Læren om Skovbrugets.. B. 109; XX, Sids B. I, Et Skovanlægs XII, A. 161» F"orældet og moderne Skovbrugs- XX, A. 89 øste rri gske Fyr XII, A. 76, 87 Østrig., Fra Tyskland og.. XVI, B. 130; XVII, B. 199; XVIII, B. 67; XIX, B. 175; XX. B. 127.

32 . XU, ALFABETISK P^ORTEGNELSE over Forfatterne i Bind XI XX. A og B. betegne Tidsskriftets 2 Rækker, de forudgaaende Romertal, Bindet og de efterfølgende Tal de Sider i Rækken, hvor Forfatterens Artikler eller Afhandlinger begynde." Albrethsen, Aage Forstkandidat. XVII. A. 105, i'^g; XVII, A. 116 Andersen, Carl H., Skovrider XVI, A. 102 F. I., A. 62; XVII, A. 108; XVIII, A. Side 3; XX, A. 63 M., kgl. Skovfoged XVI, A. 69 N., Plantør XIX, A. 26 Anthon, L., Skovrider XIX, A. 42 ; XVIII, A. 89 Bah r, L., Dyrlæge XVII, A. 1 Bang, J., Skovrider. XI, A. 21, 77; XII. A. 76; XIII, B. 196; XVI, A. W, XVII, A. 92; XX, A. 124» I. P. F., Overklitfoged. XIII, A. 115; XIV, A. 1, 2?, 132, 224; XV, A. m; XVIII, A. 15; XIX, A. 46, n^: XX. A. 2, ^, 67 Berner-Schilden-Holsten, A. Baron XI, A. 21, 77 Bistrup, E., Skovrider XII. A, 91 Bloch, C, fhv. Skovrider XI, B. i Boas, J. E. V., Professor. XI, A. 74, B. 75, 154; XII, A. 40; XIII, A. 146, B. 211; XV, B. 46; XVI. B. 1; XVII, A. ^^, B. I. Bol w i g, S., Forstkandidat XI, A. 47; XU, A. 89 Borch. P., Direktør XIII, A. mi; XIV, A. :;6 Bramsen, K., Forstassistent. XVIII, B. 118; XIX. A ; XX, A. 2^, 1 56 Bruel, G. P. L.. kgl. Skovrider XV, A. 126

33 >. O., XIV. XIX Hriiel, J., Plantør. XIII, A. y^, 60. 1,4; XIV, A. 50, 62, 184; XV, A. 16, 91, 9S, ^; XVI, A. 100; XVII, A. 12^,; XVIII, Side A. 86, 159 Hyrf,'esen, F., mag. scient XV, B. 194 Christiansen, H., Teglværksbestyrer XIII, A. 148 V., Skovrider XV, A. 74 Crone, C, Docent. XI, A. ys; XII, A. 101; XIII, A. 8; XIV, A. i^:;; XV, A. 6v- XVI, A. 45; XVII, A. 58; XVIII, A. 38; XIX, A. 25; XX, A. 29 r.s. H. H. Biilniann, Skovriden XVI, A. 106; XIX, A. 118 Dahlerup, C. F.. Overklitfoi,'ed XIII, A. s Dalgas, Chr., Skovrider XIV, A. 1,9, 178 Fagmand., En kgl. Skovrider G. P. L. Briiel XII, B. 12^ Fischer, Gegner. Hansen, Jacobsen, Krause, Uldall... XVIII, A. 1 Flensborg, C. E., Forstkandidat. XIII, B. 1; XIV, B. 21; XV, B. 64; XVI. B. 176; XVII,nB. 152; XVIII, B. I, i=;8; XIX. B. 105 P'rederisen, Karl N., Grosserer XVI, A. 95 Friis. G. P., Skovrider XIV, A. 187; XVIII, A. 87 Fritz, N., Skovrider. B. 11 ; XV, B. :;8 Fvnske Ovnudvalg. Dansk Skovforening XI A. 21, 77 Godskesen, R., kgl. Skovfoged XVII, A. 4=;; XIX, B. 75 Gram, H., Kontorchef. XI, A. 49; XII. A. 90; XIII, A. 28: XIV, A. 147; XVI, A. y. Grandiean. P. B., Litterat. XVIII. A. 104; XIX, B. 1; XX, A. 42, 159, B. loi Grundtvig. \'ilh.. Bibliotekar XIII, B. iii, 179 Giimoes, H. J. B., Tømmerhandler XVIII, A. 2 Gotzsche, O., Forstinspektør. XIII, A.,2; XV, B. 185; XVI, A. K-; XVII, A. 119; XVIII, A. ^1; XIX, A. 57; XX, A. 7^. 79 Hansen, C. A., kgl. Skovrider XII, A. 8; XIII, A. 6^» Gustav. Forstkandidat XIII, A. 2 Hauch. Forstinspektor. XI, A. 28; XII, A. 45; XV, A. 6; XVI, A. 16, 72; XIX, A. 61 Helm s, Joh., kgl. Skovrider. XIV, B. 196; XVIII, A. 116, B. 55; XIX, A. 109; XX, A. I, 1 54 Læge XIV, B. 1 Holck, I. A., Forstkandidat XV, A. 107 Holm. O. G. T.,.Skovrider XV, A. 166; XVI. A. 46

34 XIII, XX Holst. \'ilh.. Plantør XI, B. 147 Holten, A., Forstassistent XVI, A. 86 Irminger, Chr., kgl. Skovrider XI, A. 95 Jacobi, C, Skovejer. XI, A. 8;; XVI, A. 84. B. 160; XVII, B. 2^,5; XVIII, A. 79.!i8. B. :;2, 67; XIX, B. 164; XX, A. 9;. 112, Side B. 8^ Jacobsen, Ingeborg, Assistent XX, B. 60 J agd, Henrik., Forstkandidat XIV, A. 1^7 Jensen, C, Chr.. Skovrider XIV, A. 182 Jespersen, J. F. W., Overklitfoged XIV, A. ; Koch. Elers,. Skovrider.. XIII, A. 1, 140; XV, B. 1; XVI, A. 42, 61 Kofoed-Hansen, A. F., Forstkandidat. XII, A. 166; XIII, A. 22; XIV, A. n; XVII. A. 121, B. 181; XVIII, B. 86, 140, 186; XIX. B. 1^0, 18;; XX, B. ^o Kornerup, A.. Savværksejer, Forstkandidat XIII, B. 196 Krarup, Fr., Skovtaksator. XIV, A. 11, 166; XVI, B. 130; XVII, B, 199 Krohn, C. D. E.. kgl. Skovrider XV, A. 68 Kølpin-Ravn, Dr. phil XVI, A. 61 Koster, Fridlev., Planteskoleejer XIX, A, (Plantor J. Briiel - A Lassen, P. H., skovbrugsstuderende XIII, A. 75 Lorenzen, W., Skovrider. XI, A. 69; XITI, A. 1:12; XV, A. 81; XIX. A. 12:;; XX, A. 70 Lund -Thomsen. C.» XV. A. 99 Luders, F., Skovfoged XIX, A. 148 Liitken, Ch., Skovtaksator XII, A. 18 Liittichau., Kammerherre XV, A. 5 Lærkesen., kgl. Skovfoged XVII, A. 4^ Mathiesen, C. A., Forstkandidat XII. A. 7; Mentz, A., mag. art XVI, A. 126 Mourier, E., Skovtaksator XIII, A. 8 Mundt. H.. kgl. Skovrider... XI, A. 141; XII, B. 144; XV, B. 150 Muus, F.. Skovrider. XVI, A. 121; XVIII, B. 67; XIX. B. 17^; XX, B. 127 Muller, P. E.. kgl. Overforster. XI, B. S6; XV, A. ]r, XVI, B. 77; XIX, A. 128 Mørck, Peter., Savværksejer XIII, A. 109

35 XXI Mørk-Hansen, K., Skovrider. XI, A. 21, 77; XIV. A. i!;é; XIX. Side A.?4 Ne ergaard, Ch., Godejer XIII. A. ^o V., Skovrider XVII, B. ; 295 XIX. A. 16^ Nellemann. L..» XVIII, A. 94; XIX, A. 159 Nielsen, J. C, cand. jur XVII, B. 256; XX, B. 95 Oppermann, A., Professor. XI, A , 172; XII, A. 25; XIX, A. 74 Petersen, O. G.,» XV, A. 44, 55, B. 108, 120, 171; XX, A. 56 it og P. J. Overførsler P. Wings) XIV, A. 226; XVI, A. 49 Pinholt, V., Plantør XV, B. 151 Prvtz, C. V., Professor (Se Fortegnelsen i de enkelte Bind) H., Oherstliutenant XVII. A. 127; XX, B. 145 Rafn, Joh., P'røhandler XII, A. 92, B. i Reck, A. B., ingeniørkapitain XI, A. 1 5, 77 Redaktionen ^se Fortegnelsen i de enkelte Bindi Roepstorff, C. S. de, Forstkandidat XI, A. 57; XIII, B. 100, XVI, A. 5;, B. 2^8 Rostrup, E., Professor. XIII, B. 92; XVII, A. -,-j ; XVIII, A. 1^6 Ræd er. Godsejer XII, A. 88 Sarauw, Georg F. L., Forstkandidat XII, A. 81 Schierbeck, Otto, Forstkandidat XVIII, B. 65 Schroder, Eiler. Skovrider XVI, A. 121 H.. XVI, A. 97 Skov, H. F., Forpagter XV, A. 129 Skovforening, Dansk ^se Fortegnelsen i de enkelte Bind\ Sehested, K., Godsejer XI, B. t4 Smith, Lorenz, Skovrider XVII, A. 74 Sommerfeldt, J., Oberst XI. A. 149 Steenstrup. K. J. \'., Dr. phil...' XIX, A. 140 Svendsen, E. Skovrider XII, A. 89; XVII, B. 280 Sønnichsen, Godsejer. XV, A. 37, 157; XVII, A. 62, 115; XVIII, A. 27 Sylow, Chr. E., Arkitekt XVI, B. 217 Thalbitzer, S., kgl. Skovrider XIII, A. 57 Thymann, C. H., Skovrider. XI, A. 62; XIII, A. 112; XIV, B. 52; XVII, B. 285, 311; XIX, A. 13, 14; XX, A. 65, 96

36 XV, 5 XXII Ulrich, E., Skovrider XIX, A. i66 Sp. >... XII, A. 12; XV, A. 156, 162; XVII, A. 8 Træhandlerforening, Bestyrelsen for Dansk XVII, A. 82 W. (Skovrider O. Weismann) XVIII, A. i 1 Warming, Eug., Professor XIII, A. 72» Jens, Kontorchef XIX, A. 135 Wedel I-Neergaard, Baron XI, A. 15^ Wed el 1-Wedellsborg, kgl. Skovrider XI, A. 91, 145 Weis, Fr., Professor XVII, A. 41, B. go Weismann, C, Skovrider. XI, A. 24: XII, A. 12; XIII, A. 2^26; Sidj XIV, A. 29, 236; XVI, B. 18, 200 Wielandt, Th. S., Forstassistent. XV, A. 101; XVI, A. 159; XVII, A. 25, 55; XVII, A. 18; XIX, A. 7, 147; XX, A. 127 Wilhjelm, G., Skovrider. XI, B. 104; XVI, B. 120; XVII, B. 171; XVIII, B. 43; XIX, B 159; XX, B. 7^ Winge, P., Overførster XII, B.?o; XVIII, A. 121 W itt rup, Sygekasseinspektøf XIX, A. 137 Wøldike, E. H., kgl. Skovrider. A. 15; XX, A. 59, 120, 121

37 Kronik Udhugningen ved Skovfogedprøven. Under sin Omtale af den i iqoy afholdte Skovfogedprøve har Hr. Skovrider Lorenzen i dette Tidsskrift*) rettet en Forespørgsel til Kommissionen for Skovfogedelevers Uddannelse, saalydende:»sagen eller Spørgsmaalet er for mig det, om jeg med Rette fik det Indtryk, at man i det hele ikke tillagde Prøven i Udhugning den store Betydning, som der efter min Mening bør tillægges den<^. 1 Landbrugsministeriets Bekendtgørelse om Skovfogedelevers Uddannelse af 8de Maj 1905 er Udhugning opført som et særligt Fag, med en særlig Karakter. Som Følge deraf er Kommissionen gaaet ud fra, at der skal prøves i dette Fag med samme Omhu som i de andre nævnte Fag; og den har i begge de Aar, Prøven er bleven afholdt, forlangt, at hver af Aspiranterne skal føre Udhugning saavel i Bøg som i Rødgran. At de i 1907 til Udhugning anvendte Bevoksninger ikke vare saa gode til dette Brug, som de helst skulde være, skal villigt indrømmes, men dog de bedste, der fandtes inden for en rimelig Afstand. Det synes som om Hr. Lorenzen, der formodentlig er godt kendt paa Distriktet, indrømmer dette, men mener, at»man kunde ^ Bind XIX, A. Side 125. Tidsskrift for Skovvæsen XX, A. '

38 2 Kronik. have bødet meget paa de valgte Stykkers Mangler f. Eks. ved at have stillet nærmere motiverede Opgaver for Hugsten og ved at have givet Aspiranterne Lejlighed til at motivere deres Udhugning«. Hvad den første af disse Udveje angaar. tror jeg, den er meget farlig at anvende. Den vil sikkert oftest gøre Opgaven vanskeligere at løse for Aspiranten, fordi den stiller ham over for noget ukendt og uprøvet. At Kommissionen anser dette for urigtigt, tror jeg tilstrækkeligt tydeligt vil fremgaa af Prøvens hele Ordning, der er saaledes, at Aspiranten saa lidt som muligt mærker Afvigelsen fra de ham tilvante daglige Forhold i Skoven, med andre Ord saa lidt som muligt mærker, at han er»til Eksamen«. Hvad den anden Udvej angaar, have de to Censorer, der ere til Stede, medens Arbejdet udføres, og som straks efter Udførelsen foretage Bedømmelsen, haft Lejlighed til at forlange en Motivering af Aspiranten og have ogsaa jævnlig benyttet den. At Kommissionen betragter Undervisningen i Udhugning som en særdeles vigtig Side af Skovfogedelevernes Uddannelse, vil der ikke længere kunne være Tvivl om, naar de Lærebøger foreligge, som ere under Udarbejdelse. Hr. Lorenzens Formodning om, at Kommissionens Medlemmer sætte Pris paa at høre Fagfællers Udtalelser om Skovfogedprøven, er ganske rigtig, og jeg benytter Lejligheden til at takke saavel for den velvillige Omtale af den øvrige Del af Prøven, som for Kritikken af Prøven i Udhugning. Johs. Helms Stats- og andre Samfundsskove. I Anledning af mine Ytringer om Stats- og andre Samfundsskove her

39 is- Kronik. ^ i Tidsskriftet*) har Hr. Kammerherre P. E. Muller givet mig et Svar**), hvorfor jeg takker, idet jeg altid hellere ser et saadant, selv om det gaar min Opfattelse imod, end jeg vil være ignoreret med Taushed. i min første Artikel***),»Indtryk fra Skovbrugsmødet i Næstved«, havde jeg stillet det Spørgsmaal, om Statsskovene anstrengte sig til det yderste for at frembringe, om ikke saa meget Penge, saa dog Varer. Herom var der ingen, der udtalte sig i Tidsskriftet; men der var dem, som lod mig vide, at jeg havde sat Fingeren paa et ømt Sted; og da jeg imidlertid ved Selvsyn havde faaet den Følelse stadfæstet, som drev mig til at stille Spørgsmaalet, tog jeg det op igen i den Artikel, som Kammerherre Muller har gjort mig den Ære at udtale sig om. Hr. Kammerherren vilde ikke komme ind paa den Del af min ^Anklage«, som han kalder det, hvor jeg udtaler den Formening, at Statsskovene ikke frembringe, hvad de maatte kunne, at de delvis holdes trykkede i Vækst, at man gemmer for længe paa de gamle Bevoksninger og paa dem, som vokse for lidt eller slet ikke, at man udhugger for sparsomt i de unge og mellemaldrende Bevoksninger, fordi man mener, at det ikke kan betale sig. Der kan selvfølgelig i saa Henseende være stor Forskel paa de forskellige Skovdistrikter, og jeg har, som Kammerherren skriver, kun»et ret utilstrækkeligt Kendskab«at støtte mig til; jeg burde maaske have tiet derom; men som sagt jeg havde faaet Følelsen deraf, og jeg havde set nogle for mig meget iøjne- * Rind XIX. A. Side i 118. ** s. St. Side 128 1^,2. **,,,»»

40 4 Kronik. faldende Eksempler paa mangelfuld og rent ud forsømt Udhugning. Kammerherre Muller mener at maatte have en anden Mening om den Ting, og da han er min gamle Lærer, den hvem jeg skylder, det meste af mit forstlige Begreb, kan jeg jo nok komme til at tvivle om min Evne til at bedømme, hvad jeg ser og hører. Efter min Opfattelse kan en Forstmand dog temmelig hurtigt ved at passere en Skov faa en Forestilling om, hvor vidt den benyttes stærkt eller sparsomt; og her er det, jeg mener, at Samfundsskove bør benyttes stærkt henimod Grænsen af, hvad de kunne yde. Naar de sjællandske Statsskove (Tisvilde-Frederiksværk undtagen) og Distriktet paa Falster gennemsnitlig kun give c. 10 Kr. pr. Td. Ld. i aarlig Nettoindtægt, er det saa nok, eller er det det højeste, de kunne give.^^ Er det alene, fordi Udbyttet betales for ringe, er det ikke og.saa, fordi der hugges for lidt.? Staar den aarligt leverede Etat i det rette Forhold til Produktionsfaktorerne: Jordbund og Træmasse.? For mig ere smaa Vedpriser og høje Arbejdspriser ikke tilstrækkelig Grund for at hugge lidet og dermed at trykke Skovens Ydeevne. Man hører af og til, at visse Effekter ikke kunne sælges; dette har ofte sin Grund i, at man ikke kan finde paa at byde Publikum Varen i den Form, hvori det kan bruge den, og paa den Tid, det vil have den. Det hedder sig ogsaa, at man ikke kan faa Arbejdskraft; dette kommer vist blot af, at man ikke vil betale samme Arbejdspris i Skoven, som der gives udenfor. Men Stats- og andre Samfundsskove skulle først og fremmest frembringe deres Varer; bliver Nettoudbyttet ringe, maa vi tinde os deri; hvis Varerne blot kunne f.nde Anven-

41 Kronik. i^ i delse, er der nok nogen Samfundet, der tjener paa dem den Part, som ikke vindes for Skovkassen. Ikke at høste Produkterne, naar de ere modne, betyder almindeligvis Tab af Tilvækst paa den staaende Skov. Selv om Brændeproduktionen maatte afsættes uden Profit, er det bedre, at den bruges, end at den ikke hentes ud af Skoven, hvor den enten skal raadne eller forhindre andre \'ærdiers V^ækst. Det meget billige Brænde kan dog maaske holde Penge tilbage i Landet, som ellers vilde gaa til England efter Kul. Da jeg nu har udtalt mig noget fyldigere, vil Kammerherre Muller maaske fremkomme med sine Anskuelser om Spørgsmaalet; de maatte kunne have megen Interesse. Hr. Kammerherren gaar specielt ind paa at forklare og afvise den Mistanke, der kan ligge i de 7»fordi«i min Artikels Slutningsstykke, som han har givet Nummer. Her maa jeg naturligvis indrømme, at jeg er endnu mere ukyndig end i, hvad jeg ovenfor har omtalt. Jeg har ikke selv tjent under Statsskovvæsenet. De 7»fordi«, som jeg har tænkt mig kunde være en Hindring for, at Hugst og Afsætning kan gaa let og flydende fra Haanden, har jeg lejlighedsvis samlet op ved Samtaler med Forstmænd eller andre, som have været i Eksempel: ad I Berøring og med Statsskovenes Forretningsgang. For 2. En Ingeniør skulde udføre noget Statsarbejde. Han saa, at Tømmer, passende her til, voksede i en Statsskov ikke langt fra Stedet, hvor han skulde bruge det Han spurgte Skovrideren, om han kunde købe det; Skovrideren skulde spørge, om han maatte sælge det; men da det varede Ingeniøren for længe, inden han kunde faa Besked, tog han Tømmeret fra

42 5 Kronik. Udlandet. Han havde ogsaa hørt noget om, at Hugstplanen egentlig ikke tillod Fældning i den Afdeling endnu. ad ^ En Forstmand har fortalt mig, at det godt kunde hænde, at en Køber, der forespurgte, om han kunde faa dit eller dat, er gaaet andet Steds hen, fordi Skovrideren, da han kun maa sælge pr. kontant og ikke maa have mere end et vist Beløb i sin Underhaandensalgskasse, har maattet svare:»ja, men først om otte Dage, naar jeg har aflagt mit Regnskab«ad 4. En anden Forstmand, som var med mig i en af Klitplantagerne, hvor han saa en Aspirant være sysselsat med at lægge forskellige Effekter af Bjergfyrudhugst for at forsøge Sælgeligheden af Varer i forskellig Form, bemærkede:»her kan en Aspirant forsøge sig frem med forskellige Sortimenter; en kgl. Skovrider kan ikke faa Lov til at afvige fra det foreskrevne i ethvert Fald ikke uden Forespørgsel og Forhandlinger«. En tredie fortalte, at det var bleven bebrejdet ham, at han havde solgt et nyt Sortiment, men at han dog samtidig var bleven rost lidt, fordi han beflittede sig paa at skaffe udvidet Afsætning ad 5. En fjerde, som jeg passerede Skoven med, spurgte jeg, hvorfor Udhugningen paa et givet Sted var forbigaaet i flere Aar. Han svarede: -Vi har ikke haft Penge nok paa Huggekontoen«. ad 6. En femte spurgte jeg: Hvorfor mon der ikke hugges bedre ud i Granbevoksningerner»Aa, fordi Granskoven ikke interesserer Skovrideren, han synes vi skal have Bøg«. Ja, men Overførsteren, interesserer han sig heller ikke for Granskov?Det ved jeg saamænd ikke^ det er længe siden, han har været her«.

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

'»!{^%'"-tå''^'''i).' Univ.of Toronto Library

'»!{^%'-tå''^'''i).' Univ.of Toronto Library '»!{^%'"-tå''^'''i).' Univ.of Toronto Library 3 T f^

Læs mere

FREMMEDE TRÆARTER I DANMARK INDTIL OMKRING ÅR 1800 af P. CHR. NIELSEN

FREMMEDE TRÆARTER I DANMARK INDTIL OMKRING ÅR 1800 af P. CHR. NIELSEN FREMMEDE TRÆRTER I DNMRK INDTIL OMKRING ÅR 1800 af P. CHR. NIELSEN rboretet, Hørsholm»Træernes og buskenes vigtigste anvendelse er: 1) til brændsel, 2) gavntræ, 3) kul, 4) alléer, 5) lystskove, 6) levende

Læs mere

OM KLITTER OG KLITSKOVE I THY AF AXEL RASMUSSEN

OM KLITTER OG KLITSKOVE I THY AF AXEL RASMUSSEN OM KLITTER OG KLITSKOVE I THY AF AXEL RASMUSSEN Stundom naar Vestenstormen tvinger Havet til at vise sin Vælde, saa det slaar sin hvidskummende Brænding fraadende mod Strandens Sten - naar Stormen flaar

Læs mere

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT Udgivet af DANSK DENDROLOGISK FORENING BIND V 1 1978 KØBENHAVN. EGET FORLAG DANSK DENDROLOGISK FORENING Trykt hos A/S Holbæk Eksprestrykkeri INDHOLD INGEBORG FREDERIKSEN 1886-1976

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

ENTOMOLOGISKE MEDDELELSER UDGIVNE AF ENTOMOLOGISK FORENING. TOLVTE BIND. (ANDEN RÆKKE. SYVENDE BIND.) MED lo TAVLER SAMT 5S KIGURER I TEXTEN. -tff KjØBENHAVN. ENTOMOLOGISK FORENINGS FORLAG. HOVEDKOMMISSIONÆR:

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

DANSK NAVNESKIK KØBENHAVN JOHANNES C. H. R. STEENSTRUP DR. JUR., PROFESSOR

DANSK NAVNESKIK KØBENHAVN JOHANNES C. H. R. STEENSTRUP DR. JUR., PROFESSOR DANSK NAVNESKIK BETÆNKNING AFGIVEN AF DEN AF JUSTITSMINISTERIET DEN 4. MAJ 1898 NEDSATTE KOMMISSION VED FREDRIK NIELSEN DK. THEOL., PROFESSOR AXEL OLRIK DR. PHIL., DOCENT JOHANNES C. H. R. STEENSTRUP DR.

Læs mere

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v'

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v' Ferskvandsfiskerib.,v' ladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1916. 14de Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............ 1 Den ordinære

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK BYGNING - KØBENHAVN Slamsugningstank Type ST 2 Septictanke, Sandfang o. I. Forlang Referencer og Demonstration. Specialprospekt tilsendes gerne. H. MEISNERJENSEN A/ DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR

Læs mere

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié:

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié: BRIEF NA 0041382 liitféffiiiibiié: RUE KIRKES SPIR BETÆNKNING 'afgiven af det den 2. DECEMBER 1910 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN I KOMMISSION HOS BRØDRENE SALMONSEN A/S TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 19tt .

Læs mere

Skovdyrkeren. Februar 2015 ØSTJYLLAND

Skovdyrkeren. Februar 2015 ØSTJYLLAND Skovdyrkeren Nr. 31 Februar 2015 ØSTJYLLAND Juletræer hos SØJ alle markerede træer blev solgt Vi har i år omsat det største antal juletræer i foreningens historie. Afviklingen af sæsonen kom sent i gang,

Læs mere

Skolevæsenet i Thy og Vester Han Herred Af Chr. Mejlgaard og H. A. Riis Olesen

Skolevæsenet i Thy og Vester Han Herred Af Chr. Mejlgaard og H. A. Riis Olesen Skolevæsenet i Thy og Vester Han Herred Af Chr. Mejlgaard og H. A. Riis Olesen Landsbyskolerne At skrive u2dførligt paa dette Sted om Landsbyskolens Oprindelse vilde være urimeligt, da alle Oplysninger

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Horslunde Realskole. Jubilæums-Aarsskrift 1945 UDGIVET AF SKOLEN OG ELEVFORENINGEN

Horslunde Realskole. Jubilæums-Aarsskrift 1945 UDGIVET AF SKOLEN OG ELEVFORENINGEN Horslunde Realskole Jubilæums-Aarsskrift 1945 UDGIVET AF SKOLEN OG ELEVFORENINGEN Når Skolen i Aar kan fejre sit 50 Aars Jubilæum, er det naturligt at rette en Tak til dem, der har mulige gjort dens Oprettelse

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormrådets afgørelse Skov i Frankrig Grusgravning i skoven. Nr. 24 Februar 2014

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormrådets afgørelse Skov i Frankrig Grusgravning i skoven. Nr. 24 Februar 2014 Skovdyrkeren Nr. 24 Februar 2014 ØSTJYLLAND Stormrådets afgørelse Skov i Frankrig Grusgravning i skoven Stormfald Status for SØJ efter to storme i 2013 Østjylland blev ramt Begge efterårsstorme som ramte

Læs mere

Herredømmet på havet, magten og indflydelsen i de oversøiske

Herredømmet på havet, magten og indflydelsen i de oversøiske SKIBETS KRAV TIL SKOVEN Af P. CHR. NIELSEN Træer han hugged nu flinkt, og rask gik ham Værket fra Haanden: Tyve han fælded i alt og hugged dem til med sin Malmbil; Derpaa han glatted dem snildt, og skarpt

Læs mere

Fremtiden sikret. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945

Fremtiden sikret. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945 E. D. R. er den danske Afdeling- af International Amateur

Læs mere

YTRINGSFRIHEDEN HARALD NIELSEN. illogens Fog: Kommunisterne -bg de dre 1.447 s 1,ft; En Brevveksling med Folketingsmand, Professor Hartvig Frisch

YTRINGSFRIHEDEN HARALD NIELSEN. illogens Fog: Kommunisterne -bg de dre 1.447 s 1,ft; En Brevveksling med Folketingsmand, Professor Hartvig Frisch YTRINGSFRIHEDEN F X HARALD NIELSEN YTRINGSFRIHEDEN En Brevveksling med Folketingsmand, Professor Hartvig Frisch Ogsaa ytringsfriheden er et relativt og et mere eller mindre fiktivt begreb. Hvad en kapitalstærk

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

ym,:',.'v. ,r:«?;- Wfe'-lA» il" '.'i.'jctsff- Hi I BRIEF

ym,:',.'v. ,r:«?;- Wfe'-lA» il '.'i.'jctsff- Hi I BRIEF ym,:',.'v. H:,r:«?;- Wfe'-lA» il" '.'i.'jctsff- Hi I BRIEF LA 0014622 M. G. G. STKHXSTHUP som Sludcnt. Efter IJlyaiitstegiiing af L. Fhølich fni 1844. Dr. MATHIAS STEENSTRUP a e ««ET LIV I OPLYSNINGENS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Nr. 33 Maj 2015

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Nr. 33 Maj 2015 Skovdyrkeren Nr. 33 Maj 2015 NORD-ØSTJYLLAND Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! ERFA-gruppe for juletræer er du interesseret? Flere medlemmer har udtrykt ønske

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1922 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD MAHIUS KRISTENSEN,

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V i 1933. Ekspeditionssekretær I Ministeriet for offentlige Arbejder II. Wahi. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjobenliavn V. Nr. 4. Itedaktion: Niels Brocksgade 6. Kjøbenhavn V. b Ved Dansk Vejtidsskrifts

Læs mere