Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 'Mm

3

4

5

6

7 Skovbrug TIDSSKRIFT ' ia\ 4 FOR,-, \ SKOVVÆSEN, Organ for Dansk Skovforening, udgivet af C. V. PRYTZ, Professor i ved den kgl. Veterinær- og Landhohojskole. Tyvende Bind, q1 x^ \ ^ Kjøbenhavn. Martius Truelsens Bogtrykkeri, Stormgade 16.

8 -- Dansk Skovforening"s Bestyrelse er kun ansvarlig for den Del af Tidsskriftets Indhold, som fremkommer under Overskriften: Fra Dansk Skovforening. Metersyste met. Meter = = Centimeter ~ 86 3 Fod.. 1 : Tolvtedelstm. Millimeter = : Tolvtedeisln. Kilometer : dansk Mil. Kvadratmeter = : Kvadratfod. Hektare = ^ Td. Land. Kubikmeter = : Kubikfod. Liter = Pot. Hektoliter = Korntønde. Kilogram = : Pund. Fod = : Meter. Tolvtedelstm = : Centimeter. Tolvtedeisln = = Millimeter. dansk Mil = = 7-5>2 Kilometer. Kvadratfod = = Kvadratmeter. Td. Land = = Hektare. Kubikfod = : 0.03 I Kubikmeter. Pot = ; Liter. Korntønde = Hektoliter. Pund = Kilogram.

9 TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN, XX. Række A. (Side I 144''- Indholdsfortegnelse. Fra Dansk Skovforening, Nr lyi : Sjællandske Afdelings Diskussionsmøde 1907, S ; Fællesbestyrelsens Forhandlinger, S. 37. ly^: Lolland-Falsterske Afdelings Aarsmøde, S. 74. I/4: Lolland-Falsterske Afdelings Bestyrelse, S : Dansk Skovforenings Forsøgsskure, ved O. Gøtzsche, S : Jydske Afdelings Aarsmøde, S ; Jydske Afdelings Bestyrelse, S. i i 1. 1/8: Fællesbestyrelsens Forhandlinger, S Historie og Statistik, Nr ?. P. B. Grandjean: Jægersborg Dvrehave for 200 Aar siden. S, P. B. Grandjean: Kgl. Skovrideres Lønningsvilkaar i det 1 8de Aarhundrede, S. i 39. Kronik, Nr i^. Jolis. Hclms: Udhugningen ved Skovfogedprøven, S. i. 7^5. J. P. F. Bang: Statsog andre Samfundsskove, S. 2. 7^6. C. V. P.: Eides Legat, S. <S. /5'7. C. V. Prytz: Privatskovbruget og Sagkundskaben, S ?S. C. V. Prytz: Smaaskovene, S ^9. C. r. P.: Mindesmærke for F. Rostrup, S C.

10 .Vejledning r. P.: Skovbruget paa Landsudstillingen i Aarhus 1909, S J. P. F. Bting: Mere om Stats- o. a. Samfundsskove, S. ^ i C.W P.: Skovbrugets litterære Vilkaar i Tyskland, S. s 6. /^?. E. H. Wøldike: Overklitfoged Bangs Angreb paa Stats- og Samfundsskovene, S : Eides Legat for S. 6^ 14^. C. H. Thymann: Forhøjede Dagpenge i Sygdomstilfælde, S. 6i J. P. F. Biing: Igen Stats- og Samfundsskove, S H'. Lorenzen: Skovforpagtning, S C. \'. Prytz: Hedeselskabets Repræsentantvalg, S. 7^ 7^9. E. H. Wøldike: Svar til Hr. Overklitfoged Bang, S /,'o. E. H. Wøldike: Skovforpagtning, S. 1 2 i. /,-/. C V. Pntz: Forstlige Diskussioner, S. 12^. r^2. J. BiVio: 2den Generation af Naaletræ, S n^. Th. S. Wiehmdt: Planlægning af private Skovdistrikter, S i^. C. V. Piytz: Forstlig Interesse.'', S. i s > ijj. Johs. Helms: Til Diskussionen om anden Generation af Naaletræ, S ij6: Skovbrugets frivillige Ulykkesforsikring, S. i;5. Litteratur og Undervisning, Nr K. Brannen: Smaabemærkninger til En lille Protest', S ^: Fra Landbohøjskolens Bibliotek, S : Skriftlige Opgaver ved Skovbrugseksamens iste Del 1908, S ^: Skriftlige Opgaver ved Skovbrugseksamens 2den Del 1908, S. :;o J. F. Andersen: Anmeldelse af Anton Christensen:. i Planteavl.., S. 6^. 2oy: Fra Landbohøjskolens Bibliotek, S Jacobi: Anmeldelse af Alphonse Mathey: Traité d'ex.ploitation commerciale des bois, S C. H. Thymann: Anmeldelse af Det Forstlige Forsøgsvæsen Hæfte 4, S : Skovbrugseksamen i 1908, S : Landbohøjskolens Bibliotek, S Jacobi: Forstordbogen. Til Slut, S ^: Landbohøjskolens Bibliotek, S : Skovfogedprøven

11 . 5 i 1908, S. II V 2/f. Å'. Bramsen: Forstordbogen for sidste (uing, S : Landbohøjskolens Bibliotek, S Opmaaling og Planlægning, Nr Th. S. WielanJt: Skovopmaalingens Tilknytning til Generalstabens faste Punkter, S. ;o. 79. C. V. Pnt: : Udregning af Vedmassen efter Klupning, S. 3 1 Skoven og Dyrelivet, Nr O. G. Petersen: Takstræets Giftighed, S. t6. <S'/. C. \\ Pr\t:: Rødgran og Ghermes abietis, S. 58. Værdi og Forretning, Nr C. V. Prytz: Hovedskovning i Rødgran, S C. \\ Prytz: Tab og Erstatning, S /. O. Gøtzsche: De moderne Egekulturers Økonomi, S C. V. Prytz: Forældet og moderne Skovbrugsøkonomi, S. 89.

12 Sygdomstilfælde 1 ALFABETISK FORTEGNELSE ii'.vr Indholdet af tyvende Bind, Række A. A årsmøde. Dansk Skovforenings Afdelingers 74, 101 anden Generation af Naaletræ ^4 Anmeldelse 65, 95, 96 Bangs Angreb paa Stats- og Samfundsskove., Overklitfoged 59 Bang., Svar til Hr. Overklitfoged 120 Bibliotek., Landbohøjskolens 28, 64, 100, 11:;. \ ^^H Chermes abietis.. Rodgran og 58 Dagpenge i Sygdomstilfælde., Forhøjede 6t Diskussionen om 2den Generation af Naaletræ., Til 134 Diskussioner., Forstlige 125 Diskussionsmøde., Sjællandske Afdelings 22 Dyrehave for 200 Aar siden., Jægersborg 42 Egekulturers Økonomi., De moderne 79 E i d e s Legat 8, 63 eksamen i 1908., Skovbrugs- 29, 30, 100 Erstatning., Tab og 49 Forhøjede Dagpenge i 6, forpagtning.. Skov.. 70, 1 2 Forstlige Diskussioner 125 " I nteresse ': i ^? P'orstord bogen 112, 136 Forsøgssk ure, ved Forstinspektør Gotzsche., Dansk Skovforenings 7^ P'orsøgsvæsen Hæfte 4., Anmeldelse af Det forstlige 96 Forældet og moderne Skovbrugsøkonomi 89 frivillige Ulykkesforsikring., Skovbrugets 135 P'ællesbestyrelsens Forhandlinger 57, 115 Generalstabens faste Punkter., Skovopmaalingens Tilknytning til ^o Giftighed., Takstræets 76 Hedeselskabets Repræsentantvalg 75 Side

13 Rødgran Ho ved skovning i / Side 48 1 nteresse?. Forstlig 15? Jydske Afdelings Aarsmøde; Bestyrelse 101. i 1 1 Jægersborg Dyrehave for 200 Aar siden 42 Kgl. Skovrideres Lønningsvilkaar i K 1 det 18de Aarhundrede 1^9 11 p n i n g.. Udregning af Vedmassen efter ^1 iqog.. Landbohøjskolens Bibliotek 28, 64, 100, Landsudstillingen i.aarhus Skovbruget paa 42 I.egat, Flides 8, 65 litterære Vilkaar i Tyskland., Skovbrugets 56 Lolland-Falsterske Afdelings Aarsmøde; Bestyrelse 74, 7;^ Lønningsvilkaar i det 18de Aarh., Kgl. Skovrideres 159 Mathey: Traité d'exploitation., Anmeldelse af Alphonse 95 Mindesmærke for E. Rostrup 41 moderne Egekulturer; Skovbrugsøkonomi 79, 89 Naaletræ., 2den Generation af 124, 1^4 Planlægning af private Skovdistrikter Planteavl., Anmeldelse af Vejledning i 6? private Skovdistrikter., Planlægning af 127 Privatskovbruget og Sagkundskaben 17 Protest«., Smaabemærkninger til»en lille 2^ Repræsentantvalg., Hedeselskabets 75 Rostrup., Mindesmærke for E 41 Rød gran 48, 58 Sagkundskaben., Privatskovbruget og 17 Samfund sskove.. Stats- og 2, 51, 59, 67 Sjællandske Afdeling 22 Skovbruget paa Landsudstillingen i Aarhus Skovfogedprøven 1, 115 Skovforpagtning Skovopmaalingen s Tilknytning 50 Sk riftl ige Opgaver ved Skovbrugseksamen 29, -50 Smaabemærkn inger til.en lille Protest«21; Smaaskovene 19 Stats- o. a. Samfundsskove 2, 51,!;9, 67 Svar til Hr. Overklitfoged Bang 120 Sygdomstilfælde., Forhøjede Dagpenge i 65 Tab og Erstatning 49

14 ; Takstræets Giftighed ;6 Side Tyskland,, Skovbrugets litterære Vilkaar i t6 Udhugningen ved Skovfogedprøven i U dregning af Vedmassen efter K.lupning i ^ Ulykkesforsikring.. Skovbrugets frivillige :; i Ved massen efter Klupning., Udregning af :; i Økonomi., De moderne Egekulturers 79»., Forældet og moderne Skovbrugs- 89

15 ALFABETISK F0RTP:GNKLSP: over Indholdet af Bind XI XX, Række A. og B. Aarhus., Fiytning at Hedeselskabets Forretningslokaler fra XIV. A , Skovbruget paa Landsudstillingen i... XX, A. 42. \arringsstudier XI, B. 190 Side.Aarsmode., Dansk Skovforenings XI, A. 102, 117; XII, A. ^2, ^:;, ; XIII, A. 89, 108; XIV, A ; XV, A. 11^, 124; XVI, A, 78, 81, 109; XVII, A. 56, ^9, 74; XVIII, A. 54, 62, 74; XIX, A. 90, 91; XX, A. 74, ;oi Aarsoversigt. XI, A. 154; XII, A. 151; XIII, A. 12!, 152, 1:17; XIV, A. 216; XVI, A. 127, 152.Aarsskud dets Udviklingsgang XIII, A. 5t Administration XV, A. ^ )/ Betragtninger over vort Skovbrugs... XII, B. 12^» og Økonomi., Driftsplan, XI\', B. 52.Afdel i nger og Underafdelinger., En Sammenligning mellem XII,A. 171 Afdelingspæie m. m. af Beton XV, A. 99 Ager., Skov eller XIV, A. 1^2.Agerbrug forud for Hedejordens Tilplantning X\TII, B. 5,.Agern. Et Par Forsøg., Brugbarheden af spirede XII, A. 92 almindelige Skovbrugsmøde., Det 8de XI!, A. 150; XIII, A. 44; XIV, A. 64 Amerika. Fra X\T, B. 171; XVIII, B. 6^ 1:8, 140; XIX. B. 150: XX, B. ^,0 andre Lande., Fra... XVI, B. 117; XVII, B. 171; XVIII. B. 45; XIX, B. 139; XX, B. 30, 75, 127.Andresen., Sandflugtskommissær, Kammerraad C. C... XV, B. 151 Anmeldelser: Bjergfyrrens Forhold til Rødgranen., Om..Af P. K. Muller.. XV, A. 165

16 . XVI, II Ei i te- Vejviseren XIX, A. 114 Forstordbogen. Af C. Jacobi XIX, A. 106 Forsøgsvæsen., Det forstlige.. XVII, A. 72; XVIII, A. 118; XIX, Haandbog i Side A. 109; XX, A. 96 Skovbrug. Af L. A. Hauch og A. Oppermann XV, A. 64 Haren Drøv., Tygger. Af V. A. Wille XV, 162 Hedeplanntningsomraadet., Om de sidste Erfaringer paa. Af Chr. Dalgas XVI, A. 66 Lommebog for Skovbrugere., Af O. Gøtzsche og V. Neergaard. XIV, A. 242, XV, A. 164; XVI, A. 155 Mathey: Traité d'explotation Alphonse XX, A. 95 Norsk Skogbruks Kalender. Af Thv. Kiær XIX, A. 165 Nunnans Harjninger..^f C. G. Ramstedt XVII, A.,5 Oldenborrens Optræden., Af J. E. V. Boas XVI, A. 155 Planteavl., Vejledning i. Af Anton Christensen XX, A. 65 Plantekatalog., Illustreret. Ai Fridlev Køster XVI, A. 44 Plantepatologi. Af E. Rostrup XVI, A. 61 praktiske Skovbrug.. Bidrag til det. Af G. P. L. Bruel, A. 42 Skovdistrikter og deres Bestyrelse. Oversigt over danske. Af H. Mundt og C. Weismann XVII, A. ^5 Udhugning i Bøg. Af J. F. W. Jespersen XVI, A. 68 Værdien af Skovejendomme. De sagkyndige Medhjælperes Anskuelse om XVII, A. 72 Annonceorgan, Bør vi ikke have et, XI, A. 145, Et forstligt XIII, A. 108 Annoncer., Tidsskriftets XVIII, A. 24 Arbej dspro ve.. Beretning om XVI, A. 110 Arkiv., Om en Skovriders XV, B. 150 Askens Vækstforhold paa Barritskov Distrikt XIV, A. 187 Asp., Formering af Graa- XIX, A. 26 auktioner., Skov- XVIII, A. 27 Avance., Træhandlernes XVIII, A. 2 Bakterielivet i Jordbunden og dets Betydning XVII, B. 90 banerne., Forsendelse af Trævarer med Stats- XII, A Bang., Svar til Hr. Overklitfoged XX, A. 120 Bangs Angreb paa Stats- og Samfundsskovene., Hr. Overklitfoged XX, A. 59

17 1 Danmark 1 III Bangs >Indtryk>.., Hr. Overklitfoged XIX, A. 128 Barritskov Distrikt.. Træk af Egens og Askens Vækstforhold paa. XIV, B. 187 Bastarder mellem Skovfyr og Bjergfyr., P'ormentlige... XV, B. 171 Beiijien., Fra Svejts, P>ankrig og... XVI, B. 160; XVII, B. 23^; Side XVIII. B. 52; XIX. B. 164 Beretning om Arbejdsprove XVI, A. i 10 > Forsøg med Ovne XV, A. 112 Bestyrelser., Dansk Skovforenings XI, A. 169; XIII, A. 45; XV, A. ^i; XX, A. 75, III Beton., Afdelingspæle m. m. af XV, A. 99 Betænkning om Metersagen. Skovfogedelevers Uddannelse XV, A. 3? Bidrag til det praktiske Skovbrug. Anmeldelse XIII. A. i Bibliotek.. Landbohøjskolens... XI. A. 74: XX. A. 2t^ M^ 158 Bjergfvrrens Forhold til Rodgranen..Anmeldelse... XV, A F'orinentlige Bastarder mellem Skovfyrren og XV, B. 171! XII, B. 8-; ) veddets Vægtfylde og Volumenforhold.. XIX, A. 140 Bladenes anatomiske Bygning X\', B. 108 Boas: Oldenborrens Optræden i Danmark. Anmeldelse... XVI, A. 15^ Bogføring og dets Hovedbog., Skovbrugets XII, B. 144 botaniske Undersøgelse at Danmark., Den XVI, A. 126 Briiel: Bidrag til det praktiske Skovbrug. Anmeldelse.. XVI, A. 42 Brænde., Told paa XVI, A. 3 Brændeovne., Sammenlignende F^orsøg med XI, A. 2 brænding i Skoven., Ris- XVIII, A. 115 brændeselsbesparende Ovne XV, A. 112 Brændselsværdi., Forskellige Træarters XVIII, A. 40 Bygninger paa Landet XVI, B. 217 Bævreaspens Plads i XI, A. 91 vort Skovbrug Bøg., Udhugning i XV, B. 1 ; XVI, A. 68 B øgebevoksninger før det 30te Aar XIX, B. 7? Bøgeforyngelser., Skovduer og XII, A. 102 Bøgenonnen i 1901 XIII, A. 146 Bøgeplanter., Hypning af musegnavede XII, A. 45 Cam pinen.. Lidt om Plantningerne paa XI, A. 8; C hermes abietis.. Rødgran og XX, A. 58

18 Klitten Anmeldelse IV Side Chermes piceæ og Mindarus abietinus XVII, B. i Christensens Grenekapningslad XIV, A. 157 Cry ptocampusarters Biologi., De danske XVII, B. 2^6 Dagpenge., Sygekassernes. Forhøjede. XIX, A. 15:;, ny; XX A. 6t Dalgas: Om de sidste Erfaringer.. XVI, A. 66 Dansk Gran og dets Anvendelse til Bygningsbrug XVI, A. 97 danske Træhandel., Den. Træhandlerne og den., X\'II,.X. 62, 11:; Træhandel., Et Gensvar XVII, A. 82 Diagnostisk Vedanatomi. Anmeldelse XIII, A. 72 Diameter formelen M ^=21. 4 D^'h., Om XX, B. 14:; Diskussionen om 2den Generation af Naaletræ., Til. XX, A. 1^4 Diskussioner., Forstlige XX, A. 12:, Diskussionsmøde., Sjællandske Afdelings XX, A. 22 D istri k tsaar. Skovbrugselevernes XIII, A. 7^, 140 Distriktssavværker XII, A. 178; XIII. A.,2, 90 Dobbeltkl up pe n og dens Anvendelse XIII, A. 8 Domme. XI. A. 49; XII. A. 90, 112. XIII, A. 28; XIV, A. 147; XVI, A. y. Drifts klassen XX, B. 1^1 Driftsplan, Administration og Økonom.i XIV, B. ^2»., Kortlægning som Forarbejde for X\'II, A. 2, Dræning i Skov., Erfaringer om XIX, A. ^o, 1^2 Dyrehave for 200 Aar siden., Jægersborg XX, A. 42 Dyrk n i ng af Poppel X\'l,.A. 9; Eg., Et Larveangreb paa X\'III, A. 87 Egekrat i XIII, B. 100 Egekultur XIX, A. 42 Ege kulturers Økonomi., De moderne XX, A. 79 Egens Dyrkning. Senere Behandling og Udnyttelse.. XIX, A. :!4, 74» og Askens Vækstforhold paa Barritskov Distrikt.. XI\', A. 187 > Plantetæthed og dens Udrensning X\'I, A. 72 Egeskov indtil 20 Aars Alder XIX, A. 61 >., Udhugning i XI, B. 104 Eides Legat XX, A. 8, 6^ Ej en do msskyld.. Skovene og Lov om XVI, A, 22 eksamen.. Skovbrugs. XI, A. y;, 171; XII, A. 100, 101; XIII A. i, 7, 8, 145; VIV, A. 15:5, 241; XV, A. 62, 6;, 166; XVI, A. 45, 6:;; XVII, A. 57, :i8, 59; XVIII, A. :!7, ;8; XIX, A. 2;, 2^; XX, A. 29, ^o, 100.

19 V elevernes Distriktsaar., Skovbrugs- XIII. A. 75, 140 Kl i te-vejviseren. Anmeldelse XIX, A. 114 Kne., Brugen og Dyrkningen at XII, A. 7:; F.rklæring XVI. A. :;4 Krstatning.. Tab og ' XX, A. 49 Stratfe- XV, A. 107 fanger som Skovarbejdere.,.. Flytning af Hedeselskabets Lokaler XIV, A. 226; XV. A. i:;6 Forhøjede Dagpenge.. Sygekassernes... XIX, A. 157; XX, A. 6=; Formering af Graa-Asp XIX, A. 26 forpagtning.. Skov- XX, A. 70, 121 Forretni ngsordning., Privatskovbrugets XII. B. 20 Forsendelse af Trævarer med.statsbanerne XII, A. 54 F'orsikring mod Ildsvaade XI, A. ^^ r... Skovbrugets frivillige Ulvkke.s- X\'III. A. 1^5; XIX. A. n6; XX. A. 1;:; 1 16 Forslag til Lov om Lønningsforhold XV, A. 144 Forstembedsmænd , Kgl. XIX, B. 1 danske Forstkandidater XVI, B. 2^8; XVII, A. 94, Forstlig Litteratur. Udsending. Statslonninger. Stat. Tal. Diskus sioner. Interesser" XIII, B. iii; XIV, A. 11, 166; XVI..A. P'orstmeteorologiske Undersøgelser 1 ;:;; X\'II, A. 127; XX, A. I2q, ir, Klitterne XIV, A. :;o Forstordbog. Anmeldelse XIX, A. 106; XX, A i;6 P'orsøg med fremmede Skovtræer XIX,.A. ^2 ), ); Ildsted. Brændeovne XI, A. 2, 13; XV, A. 112 Ratinkulturen X\-II, A. 1 ; XVIII, A. 89 Forsøgsskure., Dansk Skovforenings XX, A. 7^ Forsøgsvæsen., Det forstlige..anmeldelse. XIII, A. 82; XVII, A. 72; XVIII, A. 118; XIX, A. 109; XX, A. 96 Forvngelse., Lidt om de gamle Hedeplantningers XI, A. 9; Forældet og moderne Skovbrugsøkonomi XX, A. 89 Frankrig og Belgien., Fra.Sveits XVI, B. 160; XVII, B. 255; XVIII. B. 52; XIX, B. 164, 17;; XX, B. 8=; Frederiksborg Amts Plantningsselskab. Ameldelse.... XI. A. 171 Fredning af mærkelige Træer og Trægrupper. XII. A. 81 ; XVIII. A. 2^ Fredskov XII, A. 88 Fremmede Naaletræer. Skovtræer XI. B. 1; XX'III. A. ^2

20 Norge XIV, VI Side frivillige Hjælpetorening. Ulykkesforsikring. X\'!II, A. i :; ^ ; XIX, A. 14, 156; XX, A. 1:;; Frcanalysers Betydning for Skovfrøet XII, B. 1 frø., Undersøgelser af Træ-, XX, B. 60 Fugtighedsgrad., Luftens XV, A. 95 Fyn., Skove og Skovbrug paa. Anmeldelse XIII, A. 2 Fynske Afdeling.. Dansk Skovforenings. XII, A. ^2; XVI, A. 109; XVIII, A. 54, 62; XIX, A. 90. F'yr.'-, Bør vi helt opgive den østerrigske XII, A. 76 F'yrrens Udseende og Form. Hylesinus piniperda XII, A. 40 P'yrreskove paa Læsø., En Udtalelse om XI, A. 44 Fyrresp inderen i XVI, B. 1 Fyrs uheldige Egenskaber., Den osterrigske XII, A. 87 Fællesbestyrelsens Forhandlinger., Dansk Skovforening. XI, A. 1, 98; XII, A ; XIII, A. 47; XIV, A. 200: XVI, A. 1, 2, ;, 108; X\'II. A. 21, 91; XVIII, A. 71, 154^ 152; XX, A. Fællessavværker., Distriktssavværker og XIII A. ;2 Færoerne., Lidt om Trævæksten paa XV, B. 94 Gavntræ., Udtagning af XII, A. 62 Generalstabens faste Punkter., Skovopmaalingen XX, A.?o Gensvar.. Et. Dansk Træhandel XVII, A. 42, 82. Geologi i almenfatteligt Omrids., Danmarks. Anmeldelse. XI, A. 182 Giftighed., Takstræets XX, A. 56 Gisselfeldekskursionen XIX, A. 57, 115 Godsforvalterstillingen., Forstkandidaterne og... XVII, A. 116 Graa-Asp.. P'ormering af XIX, A. 26 i Gran, dets Anvendelse til Bvgningsbrug XVI, A. 97 Gravekultivator. Smiths XVII, A. 108 Grenekapning XIII, A. 65 Gren ekapningslad., Christensens XIV, A. 157 Grib Skov., Typografens Optræden i XIII, B. 211 Haandbog i Skovbrug. Anmeldelse X\'. A. 64 Hans Christian Ulrich XI,.A. 28 Haren Drøv., Tygger. Anmeldelse X\', A. 162 Hedebund., Om Skorpelav paa XI\', A. 57 Hedejordens Tilplantning., Agerbrug forud for XVIII, B. 55 Hedeplantager., Mulddannelsen A. 182

21 ælpeforening.. demaaler., ' Repræsentantvalg Rødgran Bøg..XIX, VII Hédeplantn ingen.. Svar XIV, A. 224 Hedeplantningers Foryngelse., Lidt om de gamle XI, A. 95 H edepla nt n i ngsomraadet.. Om de sidste Erfaringer paa. Anm. Side XVI, A. 66 Hedeselskabets Forretningslokaler., Om Flytning af. XIV, A. 226; XV, A. 1:16» Hovedkontor., Igen om XVI, A. 49 ^ Virksomhed. Svar XIV, A XX, A. 75 Hedeskove., Rødgran kultur og XIII, A. \ \^, 151 H i En frivillig XIX, A. 14 Hjørring Ami., Klitterne i. Anmeldelse XIII, A. 5 Hovedbog., Skovbrugets Bogføring og dets XII, B. 144 Hovedtræarter., Nettopriser paa Roden XIV, A. 215 Hovedtræer., Mæ^rkning af XIII, A. 67 Hovedskovning i XX, A. 48 Hundredeaars Jubilæum. 27de September XVII, B. 277 Hvidgran., En stor.xiii, A. 57 Porsens Rødknolde. Lyng, Rødgran. V^ækst. XVI, A. 100; XVIII, A. 86, 139 H vies i nus micans. Et.Angreb af.xix, A. 161 ;' pinipetda. F'yrrens Udseende og Form XII,.\. 40 Hypning af musegnavede Planter XII,.A. 45 Ho Kofoed-Hansens XIII, A. 22 j H øjdemaaling.. Endnu et Par Ord om XVII, A. 121 Højdevæksten og Vejrliget XIII,.A. 60 I Ids vaade.. Forsikring mod XI, A. 55 I udsigelse.. En XVII, A. 41 Indtægter og Udgifter., Statsskovenes XVII, A. 15:; Islands Skovsag. XIII, B. 1; XIV, B. : 1 ; XV, B. 64; XVI, B. 176; XVII, B. 20, 152; XVIII, B. I, 1^8; XIX, B. 105, 185 Jacobi: Forstordbog..Anmeldelse. A. 106 J agt.. Skovbrug og :.XII, A. 107.lagtlitteratur., Danmarks XIII, B. 179 Jagtloven af 8de Maj Anmeldelse XI, A. 141 Japan.. Forstlige Rejseindtrvk fra Nordamerika og... XVIII, B. 118 Jespersen: Udhugning i Anmeldelse.XVI,.A. 68 Jubilæum. Hundredeaars. 27de September i8oi....xvii, B. 277

22 i Hjorring ng Aarhus 8de XIV,.. XX, I I I VIII Julestormen 1902 XVI, B. 18 Jvdske Afdeling., Dansk Skovforening. XI, A. 117; XII, A. 116;.XIII, A. 108; XIV, A. 212; XV, A. 124; XVI, A. 81; XVII, A. 59; XVIII. A. 74; XIX, A. 91; XX, A. 101 Smaaskoves Behandling XVIII, kandidater.. Meddelelserom danske Forst- XVI, B Kgl. Skovriders Lonningsvilkaar i det 18de Aarh XX, A» danske Forstembedsmænd XIX, Kjøbenhavns Amts Skove efter 16; 8 60 XX, B Klitplantagernes Størrelse, Form og Beliggenhed... XIII, A Side A. 5 '59 B. I Klitplantagerne., Svar XIV, A. 25 Klitten., Egekrat i XIII, B. 100 y> Smaating fra XVII, B. 125 Klitterne., Forstmeteorologiske Undersøgelser i 101 '54 A. ^o Amt. Anmeldelse XIII, A., Klupning., Udregning af Vedmassen efter XX, A. ;; 1 kluppen og dens Anvendelse., Dobbelt- XIII, A. 8 Kortlægning som P'orarbejde for Driftsplanen XVII, A. 25 Kroatien-Slavoniens Skovegne., Indtryk fra XIII, B. 196 Kronvildtet?, Hvorfor skræller XIII, A. 148 Skrællen XV, A. 126 Krævet Meddelelse XV, A Kulturrenser., En XVI, A. 69 Koster: Illustreret og beskrivende Plantekatalog. Anm... XVI, A. 44 Landbohøjskolens Bibliothek. XI, A 74; XX, A. 28, 64, 100, 1 15, 138 Landmandsforsamling., Den 1 danske. XII, A. 17; XIII, A. 78 Landmænd., Vejledning i Planteavl for. Anmeldelse... XX, A. 6 Landsudstill i en i 1909., Skovbruget paa. A. 4 Langenske Forstordning XII, A. 18, 2 Langesø Skove., F"remmede Naaletræer i XI, B. Larveangreb paa Eg., Et XVIII, A. 8 Legat., Eides XX, A. 8, 6 Litteratur., Danmarks forstlige XIII. B. 1 i Skovbrugs. Ny XV, A. 1 ; XIX, A. 165 «brev I XI, A. 172 litterære Vilkaar i Tyskland., Skovbrugets XX, A. 56

23 Hedeplantager. XV, 5 IX Liv-Estlandske Moser og Skove XIV, A. i? Li vsvil kaarene fordansk Skovbrugslitteratiir XV, A. i Lolland-Falsterske Afdeling.. Dansk Skovforening. XII. A. :; ^ ; XVII, Sidf A. H-; XX, A. 74, 7; Lommebog for Skovbrugere. Anmeldelse. XIV. A. 242; XV, A. 164; XVI, A. i:;^ Lov om Ejendomsskvld., Skovene og XVI, A. 22 Luftens Fugtighedsgrad... W'. A. 9^ Lyng., Polyporus radiciperda paa XIX,.A. 147 T Rødgran, Hvidgran og XVIII, A. 86 ^Lynggift«XIV. A. 184 Lysmaalinger under Bjergfyr,.-F.! og paa aaben Mark.. A. 91 Læ XV, A. 16 Læbælter., Skove eller XIV, A. 1 Lærkekræft SV am pen.. Lidt om XII, A. 91 Læsø., En Udtalelse om Fyrreskoven paa XI, A. 44 lønninger., P'orstlige Stats- XI\',.A. 166 Lønn ingsforhold. Statsskovvæsenet... XV, A. 144; XIX, A. 17 vilkaar i det 18de Aarh., Kgl. Skovrideres... XX, A. 159»Marvpletterne«., Nogle Iagttagelser over XX, B. 9; Massetaksation., Lidt om XV, A. 101 Mathey: Traité d'exploitation. Anmeldelse XX, A. 95 Medlemsfortegnelse. Dansk Skovforening.. XI..A. 159; XIII..A. 32; XV, A. 20; XVII, A. 10; XIX, A. 94 Meterloven XIX,.A. 1 Metersagen., Betænkning om XV, A. 5 5 i Metersystemet., Overgang til XIX, A. 7 Middel mod Vildtbid., Et XVII, A. 8 Mindarus abietinus. Æ]delgranfjende XVII, B. 1 Mindesmærke for E. Rostrup XX, A. 41 Mishandling af Planter XIV, A. 62 moderne Egekulturer. Skovbrugsokonomi XX, A. 79, 89 Moser og Skove., Liv-Estlandske XIV, A. 1 Muld dannelsen XIV, A. 182 Mus., Spredte Iagttagelser om XI, A. 24 musegnavede Bøgeplanter., Hypning af XII, A. 41; Musene og Strykninhveden XIX, A Muller: Om Bjergfyrrens P'orhold..Anmeldelse XV,.A. 16^

24 November ^o, X Myxospori um. Forske;lie;e Træarter XIII, B. 92 Mærkekridt., Lidt om... XVI, A. 104; XVII, A. 96; XIX, A. 1^ mærkelige Træer og Trægrupper., Fredning at XII, A. 81 møde.. Det 8de almindelige Skovbrugs.. XII, A. i:;o; XIII, A. 44; XIV, A. 64» paa Svenstrup XVII, A. 74 N aaletræ., 2den Generation af XX, A. 124, 1^4 i., Bladenes anatomiske Bygning XV, B. 108 Side» i Langeso Skove., P'remmede XI, B. i» -Insekter XIV, B. i 1»., Saltvands Indvirkning paa XVIII, A Natur- Fredning XVIII, A. 2, Nettopriser paa Roden for vore Hovedtræarter XI. A. 153; XII, A. 1 59; XIII, A. 130; XIV, A. 215; XVI, A. 14S, [46 Nogle Bemærkninger XIV, A. 178 nonnen i Boge XIII, A. 146 Nonnen XI, B. 73, 134; XV, B. 46 Nordamerika., Fra. XVI, B. 171; XVIII, B ; XIX. B. 150; XX, B. 30 Norge., Fvrrespinderen i XVI, B. i Norsk Skogbrugskalender. Anmeldelse XIX,.A. 163 Nunnans Hårjninger. Anmeldelse XVII, A. t3 Nyanlæg af Skov paa Island.. Skovrester XIII. B. i og N ve og gamle Skove XIV, A. 178 Ny Skovforordning. Litteratur XIX, A. 118, 16^ Omdrift XIX, B, 109 Opfordring. Snestormen 1901 XIV', A. 29 Opgaver. Skovbrugseksamen. Skriftlige.. XI, A. 7^; XII, A. 100, 101: XIILA. 7, 8; XIV, A. i^,; XV, A. 62, 63; X\'I. A.4^; XVII, A. ',j. s8; XVIII, A. 37, 38; XIX, A. 23, 25; XX, A. 29, 30 Op lysn i ni,'., En XV, A. ^ O pskæring af Rodgran XIII,.A. i;o Organisation., Bemærkninger om Skovvæsenets XI, B. 86 8de almindelige Skovbrugsmøde XIII, A. 44; XIV, A. 64 Overgang til Metersystemet XIX, A. 7 Oversigt over danske Skovdistrikter. Anmeldelse XVII, A. ^^ Ovne., P^rsøg med Brænde- XI, A. 2; XV, A. 102

25 > og Begyndelsen. XIX. XI, XI Ovnsagen. Dansk Skovforening.. XI, A. 21, 62, 69, 77, 149, 155 Perioder hos Træerne., Rodens XV', A. 5 5 Personalia... XI. A. 47; XII. A. 89; XIII, A, 26; XIV, A. 144; XVI, A. 55, 56, 59 Personalstalist ik XV, A Piledyrkning i Danmark XI, A. 118 > Resultatet af en XI, B sselskabet XII, A. 59; XIV, A. 42 Pil e sagen i af Aar 1900 XII, A. «; 1 Planlægning af private Skove XII, A. 12; XIII, A. 25; XIV, Side A. 236; XVI, A. 139; XVIII. A. 18; XX, A. 127 i Statsskovene X\'II, A. 8^ Plantage.. Stenrand XII, A. 8 Planteavl., Vejledning i. Anmeldelse XX, A. 6? Plantebor., Lærkesens X\'1I, A. 45 Plantekatalog., Illustreret og beskrivende. Anmeldelse.. XVI..A. 44 Plantepatologi., E. Rostrup:. Anmeldelse XVI, A. 61 Planter.', Hvad er Mishandling af XIV, A. 62 Planteskoledrift XVII, A. 4^ Plantetæthed XII. A. 7 dens Udrensning., Egens XVI..A. 72 Plantningerne paa Campinen., Lidt om..a. 8; Plantn ingsselskah.. Frederiksborg Amts..Anmeldelse.. XI, A. 171 Plantningsvirksomhed., Statens XV. A. 145 Plukhugst kontra regelmæssig Højskovsdrift X\'I,.A. 84 Polyporus radiciperda paa Lyng. A. 147 Poppel., Dyrkning af XVI, A. 95. Porsens Rodknolde., Hvidgranens Vækst og XVI, -A. 100 praktiske Skovbrug., Bidrag til..anmeldelse X\'I, A. 42 Prikleapparat., Et nyt XIX. A. 48 priser paa vore Hovedtræarter. Netto... XI, A. 15:;; XII, A. is9; XIII. A. i^o; XIV, A. 215; XVI, A. 14;, 146, 148. Prisopgaver... XII. A. ]i; XV, A. 36;.XVI, A.?;; XL\. A. 2^ private Skovdistrikter.. Planlægning af... XII, A. 12; XIII, A. 2?; XIV, A. 256; XVI, A. 139; XVIII, A. 18; XX, A. 127» Skove passe sig selv.. Bør man lade de XI, B. 14» >., Tilsynet med.. XII, A. 147; X\'. A. 37, 68, 74, 137 Privatskovbruget og Sagkundskaben XX..A. 17

26 vatsk I Fr i XII O V bru^'ets Forretningsordning XII, B. 20 Frotest., Kn lille. Smaabemærkninger til.. XIX, A. 16:5; XX, A. 25 Frøvef la demaal ing.. En XV, A. 56 Ratin kulturen., Forsog med X\'II, A. 1; XVIII, A. 89 Recks Opvarmnings Compagni og Ovnsagen XI, A. 149» Spalteildsted., Fors(jg med XI, A. i Rentabilitet., Skovbrugets XIX, A. 166 Rentefoden XX, B. 1 Replik.. En XV, A. ^? Kepræsentantvalg., Hedeselskabets XX, A. 75 Rettelse XI, A. 24; XIX, A. 106 Risbrænding i Skoven XVIII, A. 115 Rodens Perioder hos Træerne XV, A. ^] Rodknolde., Hvidgranens Vækst og Porsens XVI, A. 100 Rostrup., Mindesmærke for E XX, A. 41 )i : Plantepatologi. Anmeldelse XVI, A. 5 Rusland., Fra XVII, B. 181; XVIII. B. 86 Rødgranens Ved XVIII, A. 79» Chermes abietis XX, A. 58» Hovedskovning XX, A. 48», Hvidgran og Lyng XVIII, A. 86» Kultur og Hedeskove XIII, A. 115» Lidt om XVI, A. 101 Side Opskæring af XIII, A. 50 Sagkundskaben., Privatskovbruget og XX, A. 17 Salgsaaret., Friser i XI, A. 151; XII. A. 1158; XIII. A. 128; XVI, A. 213; XVI, A. 148 Saltvands Indvirkning paa Naaletræer XVIII, A. 136 Sa mfundssko ve.. Stats- og XX. 2, si, Samm enslutni ng om Ovnsagen XV. A. 155 savværker.. Distrikts. P'ælles. Skov... XII. A. 178; XIII. A. 52, ^ 112. Sit uat io nen.. Til XIX, A. 123 Siællandske Afdeling. Dansk Skovforening.. XI. A. 102; XII. A. 131; XIII A. 89; XIV. A. 207; XV. A. 52, 11=;; XVI. A. 78; XVII. A ; XVIII, A. 62, 140; XIX, A. 91; XX, A. 22 Skandinavien.. Fra... XVI, B. 120; XVII. B. 171; XVIII. B. 45; XIX, B, n,9; XX, B. 75

27 1 Næstved P'rankrig XI. Aarhus 1 N XIII Skat paa Skove W, A. 88 Skattesagen., Dansk Skovforening XIV, A.4c) Skorpelav paa Hedebiind XI\'. A. 57 Skovauktioner X \' II I. A. 27 Skovbriis:seksamen.. A. 171; XIII. A :;; Xl\'. A. 241: X\'. A. 166; X\'l. A. b'.; XVII. A. ^9; XXIII. A. ;7; XIX. A. 2?; XX. A. I Side OU Skov brui^sl itteratur.. Livsvilkaarene tor X\'. A. 1 Skovbruget paa Landsudstillingen i, ' 1909 XX, A. 42 s frivillige Ulvkkesforsiknng.. XVIII, A. 1?^; XIX, A. 136; XX. A, 1^^» s Rentabilitet XIX, A. 166 Skovbrugs Administration., Befragtninger over vort....xii, B. 12^» møde.. Det 8de almindelige...xii, A. no; XIII, XIV udstillinger i Danmark., XIX, A. Principperne for... XIII økonomi i XIX, Skovdirektøren XIV, A. 219; X\' Skovdistrikter.. Oversigt over danske. Anmeldelse....Wil, A. ^^ Skovduer og Bogeforyngelser -XII, A. 102 Skovduesagen. Lidt Efterslæt XII, A. i ; i Skove eller Læbælter XIW A. 1 Ager XI \', A. 152 ikke Skov XIV, A. 56., Nve og gamle XI\', A ^ 1 Skovejerne og Spalteovnen -XI, A. 77 Skoven og dens Vilkaar -X\', A. Skove og Skovbrug paa Fyen. Anmeldelse -XIII, A. 2 Skovfogedelevers Uddannelse XV, A. 55; X\'I, A. 56, 61 Skovfogedproven X\'II. A. 96; X\'lll, A ; XLX, A \2f,\ XX, A. I, lis Skovfogeduddannelsen XVI, A. 4; -XVII, A. 96 Skovforordning.', Ny XIX. A. 1 Skovforpagtning XII, A. 166; XX, A. 70, 121 Skovfrøet., P'røanalysers Betydning for XII, B. 1 Skovfvr og Bjergfyr., Formentlige Bastarder mellem X\', 171 paa Tisvilde-Frederiksværk Distrikt.XI\', B. i9<^"' A.

28 Danmark XIV Sko vni n gstid.. Dansk Grans XVI, A. 97 Skovopmaalingens Tilknytning til Generalstabens XX, A. ;;o Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island XIII, B. 1 Skovriderbestallinger.. Gamle XV, A. 109 Skovridere i 17:; 1 XVTII, A. 104 XX, A. 159 Skovrideres Lønningsvilkaar i det 18de Aarh., Kgl.... Skovriderens Arkiv og Kontorarbejde XV, B. 150 XVI, A, 102, 105, 106, 121, 156; Skovridertj enester., Smaa... Side XVII, A. 92 Skov savværker XIII, A. 112 Skovvæsenets Organisation., Bemærkninger om XI, B. 86 Skrikes Stiftelse XII, A. 148 Skrællen., Kronvildtets XV, A. 126 skræller Kronvildtet.^ Hvorfor XIII, A. 148 Slavoniens Skovegne., Fra Kroatien- XIII, B. 196 Slut, Til. Forstordbogen XVI, A. 158; XX, A. 112 Smaabemærk n in ger til -En lille Protest«XX, A. 25 Smaas ko vene XVIII, A. 3, 15; XX, A. 19 smaa Skovridertjenester., De... XVI, A , 106, 12!, 1156; XVII, A. 92 Smiths Gravkultivator XVII, A. 108 Snestormen i 1901 XIV, A. 29; XVI, B. 200 Spalteildsted., Forsog med A. B. Recks XI, A. 13 Spalteovnen., Skovejerne og XI, A. 77 spirede Agern. Brugbarheden af XII, A. 92 Spredte Iagttagelser om Mus XI, A. 24 Statens Træplantningsvirksomhed XV, A. 141 statistik., Personal- XV, A. 150 Statistiske Oplysninger om Statsskovene. Anmeldelse.. XI, A. 72» Sammendrag af»forstlig Stat«XI, A. 37 Stats- og Samfundsskove XIX, A. 128; XX, A. 2, 51, 59, 67 Statsskovene., F'ra XVIII, A. 30» Indtægter og Udgifter XVII, A. 155»., Planlægning i XVII. A. 85 Statsskovvæsenets Lønningsforhold... XV, A. 144; XIX, A. 17 Statstilsynet med Privatskovene XV, A. 68, 1 57 Stavindustriens Udvikling og Betvdning XV, B. 185 Stenrand Plantage XII, A. 8

29 XVII, 1 XV Stormen Sne XIV, A. 29; XVI, B Jule XV, A. 6 ; XVI, B. 18 Stormskade. Naaleskov. Tab. Driftsforholdsregler... XV, A. 15, Side 81, 86; XVI, A. 86 Storniiidtl ugt.. Sjællandske Afdelings XV, A. 32 Straffefanger som Skovarbejdere XV, A. 107 Stryknin hveden XVIII, A. 94; XIX, A. 159 Sva ni p rødder XVI, B. 77 Svar til Hr. Overklitfoged Bang XX, A. 120 svenske Skovdistrikter., Nonnens Optræden paa XI, B. 154 Svejts, Frankrig og Belgien.. Fra XVI, B. 160; XVII, B. 235; XVIII, B. 52; XX, B. 8^ Svenstrup., Modet paa XVII A. 74 Svinedriften XV, A. 129, i6é, 169; XVI, A. 46, 48 Svdeuropa.. Fra Vest- og XX, B. 85 S v ; d o m af My.xosporium XIII, B. 92»., hos.^idelgran., En XVII, A. 37 Svgd om sti Ifæl de., F'orhøjede Dagpenge i XX, A. 6s Sygekassernes Dagpenge XIX, A. 133, I., Skovridere i Danmark XVIII, A de September 1805., Et Hundredaars Jubilæum... XVII, B. 277 Søm i Træer., Betydningen af XVII, A. 119; XVIII, A. i Tab ved Stormskade og Erstatning XV, A. 86; XX, A. 49 taksation.. Lidt om Masse XV, A. 101 Takstræets Giftighed XX, A. 56 Tal., Om forstlige XVII, A. 127 Tidsskriftets Annoncer. Fremtid.. XVIII, A. 24; ZiX, A. 132 Tilbagevisning., En XV, A. 136 Tilføjelse XIV, A. 236 Tilsynet med Privatskovene XII, A. 147; XV, A. 37, 74, 137 Tisvilde -Frederiksværk Distrikt. Skovfyrren paa XIV, B. 196 Told paa Brænde XVI, A. 3 T o Ideftersyn af levende Planter XII, A. 75 To po grafisk- botaniske Undersøgelse af Danmark., Den.. XVI, A. 126 Topskuddet hos nogle af vore Træer XV, A. 44 T ortrixarter.. To XV', B. 58 Træarters Brændselsværdi., Forskellige XVIII, A. 40 Træer., Betydningen af Søm i A. 119; XVIII, A. 1

30 Undersøgelser ngvsest.. Anmeldelse Grib XVI,.^. 5 1 XVI Træfro. af XX, B. 60 Trægar værke r.. Sjællandske Afdeling XVIII. A. 140 Træhandel., Den danske XVII, A. 62, 82, 115 Træhandlernes Avance XVIII, A. 2 Træplantning paa Island XIX, B. 105» ssagen XI\', A. 5 ; XVI, A. 1 i Typografens Optræden Skov XIII, B. 2 1 i XIV, A. 1 1 Tvsk forstlig Udsending Tvskland og Østerrig.. Fra... XVI, B. 130; XVII, B. 199; XVIII,».. Skovbrugets litterære i B. 67; XIX. B. lys; XX, B. 127 Vilkaar XX, A. 56 Uddannelse., Skovfogedelevers.. XV, A. 35; XVI. A. ^6,61; XVII. Side A. 96 L'dhugning. Egeskov. Bøg. Plan. Skovfogedprøven.. XI. B. 104; XV, B. 1; XVI, A. 68; XVII, A. 35; XIX, A. 125; XX, A. 1 Udregning ai Vedmassen efter Klupning XX, A. 5 Udrensning., Egens Plantetæthed og dens XVI, A. 72 Udsigter., Forstkandidaternes XVII. A. 94 U dsl æ bn i En XIV. A. 1 s6 ; udstillinger.. Principperne for Skovbrugs- XIII, A. 84 Udtagning af Gavntræ XII, A. 62 Uglernes Betvdning for Skoven XIV, B. 1 U 1 r i c h.. Hans Christian XI. A. 28 Ulvkkesfor sikring.. Skovbrugets frivillige.. XVIII, A. 135; XIX, A. 1 36; XX. A. 15^ Underafdelinger.. En Sammenligning XII. A. 17^ Undersøgelse af Danmark., Den topograhsk-botaniske Ved., Rødgranens XV'III, A. 79 Vedanatomi., Diagnostisk. Anmeldelse XIII, A. 72 Vedmassen efter Klupning.. Udregning at XX, A. 3 V e jrliget.. Højdevæksten og XIII. A. 60 Vejviseren., Elite. XIX, A. 144 \'est- og Svdeuropa., Fra XX, B. 8^ vest.. En Udslæbnings XIV, A. 156 \' lidt bid.. Et Middel mod XVII, A. 8 \' i 1 k a ar.. Skoven og dens XV, A. 151 Wil le: Tvgger Haren Drøv.'' Anmeldelse XV, A. 162 \'ur deri ngen af vore Skove XVI, A. 149

31 XIX, XVII X'ærdien af Skovejendomme. Anmeldelse XVII, A. 72 N'ærdsæt ning., Skovenes XVI, A. 16 Vægtfylde og Volumenforhold., Bjergfyrveddets XIX, A. 140 Ædelgran.. En Sygdom hos XVII, A. 57 fjenderne Chermes og Mindarus XVII, B. 1 Økonomi., De moderne Egekulturers XX, A. 79 ) Et Afsnit af Læren om Skovbrugets.. B. 109; XX, Sids B. I, Et Skovanlægs XII, A. 161» F"orældet og moderne Skovbrugs- XX, A. 89 øste rri gske Fyr XII, A. 76, 87 Østrig., Fra Tyskland og.. XVI, B. 130; XVII, B. 199; XVIII, B. 67; XIX, B. 175; XX. B. 127.

32 . XU, ALFABETISK P^ORTEGNELSE over Forfatterne i Bind XI XX. A og B. betegne Tidsskriftets 2 Rækker, de forudgaaende Romertal, Bindet og de efterfølgende Tal de Sider i Rækken, hvor Forfatterens Artikler eller Afhandlinger begynde." Albrethsen, Aage Forstkandidat. XVII. A. 105, i'^g; XVII, A. 116 Andersen, Carl H., Skovrider XVI, A. 102 F. I., A. 62; XVII, A. 108; XVIII, A. Side 3; XX, A. 63 M., kgl. Skovfoged XVI, A. 69 N., Plantør XIX, A. 26 Anthon, L., Skovrider XIX, A. 42 ; XVIII, A. 89 Bah r, L., Dyrlæge XVII, A. 1 Bang, J., Skovrider. XI, A. 21, 77; XII. A. 76; XIII, B. 196; XVI, A. W, XVII, A. 92; XX, A. 124» I. P. F., Overklitfoged. XIII, A. 115; XIV, A. 1, 2?, 132, 224; XV, A. m; XVIII, A. 15; XIX, A. 46, n^: XX. A. 2, ^, 67 Berner-Schilden-Holsten, A. Baron XI, A. 21, 77 Bistrup, E., Skovrider XII. A, 91 Bloch, C, fhv. Skovrider XI, B. i Boas, J. E. V., Professor. XI, A. 74, B. 75, 154; XII, A. 40; XIII, A. 146, B. 211; XV, B. 46; XVI. B. 1; XVII, A. ^^, B. I. Bol w i g, S., Forstkandidat XI, A. 47; XU, A. 89 Borch. P., Direktør XIII, A. mi; XIV, A. :;6 Bramsen, K., Forstassistent. XVIII, B. 118; XIX. A ; XX, A. 2^, 1 56 Bruel, G. P. L.. kgl. Skovrider XV, A. 126

33 >. O., XIV. XIX Hriiel, J., Plantør. XIII, A. y^, 60. 1,4; XIV, A. 50, 62, 184; XV, A. 16, 91, 9S, ^; XVI, A. 100; XVII, A. 12^,; XVIII, Side A. 86, 159 Hyrf,'esen, F., mag. scient XV, B. 194 Christiansen, H., Teglværksbestyrer XIII, A. 148 V., Skovrider XV, A. 74 Crone, C, Docent. XI, A. ys; XII, A. 101; XIII, A. 8; XIV, A. i^:;; XV, A. 6v- XVI, A. 45; XVII, A. 58; XVIII, A. 38; XIX, A. 25; XX, A. 29 r.s. H. H. Biilniann, Skovriden XVI, A. 106; XIX, A. 118 Dahlerup, C. F.. Overklitfoi,'ed XIII, A. s Dalgas, Chr., Skovrider XIV, A. 1,9, 178 Fagmand., En kgl. Skovrider G. P. L. Briiel XII, B. 12^ Fischer, Gegner. Hansen, Jacobsen, Krause, Uldall... XVIII, A. 1 Flensborg, C. E., Forstkandidat. XIII, B. 1; XIV, B. 21; XV, B. 64; XVI. B. 176; XVII,nB. 152; XVIII, B. I, i=;8; XIX. B. 105 P'rederisen, Karl N., Grosserer XVI, A. 95 Friis. G. P., Skovrider XIV, A. 187; XVIII, A. 87 Fritz, N., Skovrider. B. 11 ; XV, B. :;8 Fvnske Ovnudvalg. Dansk Skovforening XI A. 21, 77 Godskesen, R., kgl. Skovfoged XVII, A. 4=;; XIX, B. 75 Gram, H., Kontorchef. XI, A. 49; XII. A. 90; XIII, A. 28: XIV, A. 147; XVI, A. y. Grandiean. P. B., Litterat. XVIII. A. 104; XIX, B. 1; XX, A. 42, 159, B. loi Grundtvig. \'ilh.. Bibliotekar XIII, B. iii, 179 Giimoes, H. J. B., Tømmerhandler XVIII, A. 2 Gotzsche, O., Forstinspektør. XIII, A.,2; XV, B. 185; XVI, A. K-; XVII, A. 119; XVIII, A. ^1; XIX, A. 57; XX, A. 7^. 79 Hansen, C. A., kgl. Skovrider XII, A. 8; XIII, A. 6^» Gustav. Forstkandidat XIII, A. 2 Hauch. Forstinspektor. XI, A. 28; XII, A. 45; XV, A. 6; XVI, A. 16, 72; XIX, A. 61 Helm s, Joh., kgl. Skovrider. XIV, B. 196; XVIII, A. 116, B. 55; XIX, A. 109; XX, A. I, 1 54 Læge XIV, B. 1 Holck, I. A., Forstkandidat XV, A. 107 Holm. O. G. T.,.Skovrider XV, A. 166; XVI. A. 46

34 XIII, XX Holst. \'ilh.. Plantør XI, B. 147 Holten, A., Forstassistent XVI, A. 86 Irminger, Chr., kgl. Skovrider XI, A. 95 Jacobi, C, Skovejer. XI, A. 8;; XVI, A. 84. B. 160; XVII, B. 2^,5; XVIII, A. 79.!i8. B. :;2, 67; XIX, B. 164; XX, A. 9;. 112, Side B. 8^ Jacobsen, Ingeborg, Assistent XX, B. 60 J agd, Henrik., Forstkandidat XIV, A. 1^7 Jensen, C, Chr.. Skovrider XIV, A. 182 Jespersen, J. F. W., Overklitfoged XIV, A. ; Koch. Elers,. Skovrider.. XIII, A. 1, 140; XV, B. 1; XVI, A. 42, 61 Kofoed-Hansen, A. F., Forstkandidat. XII, A. 166; XIII, A. 22; XIV, A. n; XVII. A. 121, B. 181; XVIII, B. 86, 140, 186; XIX. B. 1^0, 18;; XX, B. ^o Kornerup, A.. Savværksejer, Forstkandidat XIII, B. 196 Krarup, Fr., Skovtaksator. XIV, A. 11, 166; XVI, B. 130; XVII, B, 199 Krohn, C. D. E.. kgl. Skovrider XV, A. 68 Kølpin-Ravn, Dr. phil XVI, A. 61 Koster, Fridlev., Planteskoleejer XIX, A, (Plantor J. Briiel - A Lassen, P. H., skovbrugsstuderende XIII, A. 75 Lorenzen, W., Skovrider. XI, A. 69; XITI, A. 1:12; XV, A. 81; XIX. A. 12:;; XX, A. 70 Lund -Thomsen. C.» XV. A. 99 Luders, F., Skovfoged XIX, A. 148 Liitken, Ch., Skovtaksator XII, A. 18 Liittichau., Kammerherre XV, A. 5 Lærkesen., kgl. Skovfoged XVII, A. 4^ Mathiesen, C. A., Forstkandidat XII. A. 7; Mentz, A., mag. art XVI, A. 126 Mourier, E., Skovtaksator XIII, A. 8 Mundt. H.. kgl. Skovrider... XI, A. 141; XII, B. 144; XV, B. 150 Muus, F.. Skovrider. XVI, A. 121; XVIII, B. 67; XIX. B. 17^; XX, B. 127 Muller, P. E.. kgl. Overforster. XI, B. S6; XV, A. ]r, XVI, B. 77; XIX, A. 128 Mørck, Peter., Savværksejer XIII, A. 109

35 XXI Mørk-Hansen, K., Skovrider. XI, A. 21, 77; XIV. A. i!;é; XIX. Side A.?4 Ne ergaard, Ch., Godejer XIII. A. ^o V., Skovrider XVII, B. ; 295 XIX. A. 16^ Nellemann. L..» XVIII, A. 94; XIX, A. 159 Nielsen, J. C, cand. jur XVII, B. 256; XX, B. 95 Oppermann, A., Professor. XI, A , 172; XII, A. 25; XIX, A. 74 Petersen, O. G.,» XV, A. 44, 55, B. 108, 120, 171; XX, A. 56 it og P. J. Overførsler P. Wings) XIV, A. 226; XVI, A. 49 Pinholt, V., Plantør XV, B. 151 Prvtz, C. V., Professor (Se Fortegnelsen i de enkelte Bind) H., Oherstliutenant XVII. A. 127; XX, B. 145 Rafn, Joh., P'røhandler XII, A. 92, B. i Reck, A. B., ingeniørkapitain XI, A. 1 5, 77 Redaktionen ^se Fortegnelsen i de enkelte Bindi Roepstorff, C. S. de, Forstkandidat XI, A. 57; XIII, B. 100, XVI, A. 5;, B. 2^8 Rostrup, E., Professor. XIII, B. 92; XVII, A. -,-j ; XVIII, A. 1^6 Ræd er. Godsejer XII, A. 88 Sarauw, Georg F. L., Forstkandidat XII, A. 81 Schierbeck, Otto, Forstkandidat XVIII, B. 65 Schroder, Eiler. Skovrider XVI, A. 121 H.. XVI, A. 97 Skov, H. F., Forpagter XV, A. 129 Skovforening, Dansk ^se Fortegnelsen i de enkelte Bind\ Sehested, K., Godsejer XI, B. t4 Smith, Lorenz, Skovrider XVII, A. 74 Sommerfeldt, J., Oberst XI. A. 149 Steenstrup. K. J. \'., Dr. phil...' XIX, A. 140 Svendsen, E. Skovrider XII, A. 89; XVII, B. 280 Sønnichsen, Godsejer. XV, A. 37, 157; XVII, A. 62, 115; XVIII, A. 27 Sylow, Chr. E., Arkitekt XVI, B. 217 Thalbitzer, S., kgl. Skovrider XIII, A. 57 Thymann, C. H., Skovrider. XI, A. 62; XIII, A. 112; XIV, B. 52; XVII, B. 285, 311; XIX, A. 13, 14; XX, A. 65, 96

36 XV, 5 XXII Ulrich, E., Skovrider XIX, A. i66 Sp. >... XII, A. 12; XV, A. 156, 162; XVII, A. 8 Træhandlerforening, Bestyrelsen for Dansk XVII, A. 82 W. (Skovrider O. Weismann) XVIII, A. i 1 Warming, Eug., Professor XIII, A. 72» Jens, Kontorchef XIX, A. 135 Wedel I-Neergaard, Baron XI, A. 15^ Wed el 1-Wedellsborg, kgl. Skovrider XI, A. 91, 145 Weis, Fr., Professor XVII, A. 41, B. go Weismann, C, Skovrider. XI, A. 24: XII, A. 12; XIII, A. 2^26; Sidj XIV, A. 29, 236; XVI, B. 18, 200 Wielandt, Th. S., Forstassistent. XV, A. 101; XVI, A. 159; XVII, A. 25, 55; XVII, A. 18; XIX, A. 7, 147; XX, A. 127 Wilhjelm, G., Skovrider. XI, B. 104; XVI, B. 120; XVII, B. 171; XVIII, B. 43; XIX, B 159; XX, B. 7^ Winge, P., Overførster XII, B.?o; XVIII, A. 121 W itt rup, Sygekasseinspektøf XIX, A. 137 Wøldike, E. H., kgl. Skovrider. A. 15; XX, A. 59, 120, 121

37 Kronik Udhugningen ved Skovfogedprøven. Under sin Omtale af den i iqoy afholdte Skovfogedprøve har Hr. Skovrider Lorenzen i dette Tidsskrift*) rettet en Forespørgsel til Kommissionen for Skovfogedelevers Uddannelse, saalydende:»sagen eller Spørgsmaalet er for mig det, om jeg med Rette fik det Indtryk, at man i det hele ikke tillagde Prøven i Udhugning den store Betydning, som der efter min Mening bør tillægges den<^. 1 Landbrugsministeriets Bekendtgørelse om Skovfogedelevers Uddannelse af 8de Maj 1905 er Udhugning opført som et særligt Fag, med en særlig Karakter. Som Følge deraf er Kommissionen gaaet ud fra, at der skal prøves i dette Fag med samme Omhu som i de andre nævnte Fag; og den har i begge de Aar, Prøven er bleven afholdt, forlangt, at hver af Aspiranterne skal føre Udhugning saavel i Bøg som i Rødgran. At de i 1907 til Udhugning anvendte Bevoksninger ikke vare saa gode til dette Brug, som de helst skulde være, skal villigt indrømmes, men dog de bedste, der fandtes inden for en rimelig Afstand. Det synes som om Hr. Lorenzen, der formodentlig er godt kendt paa Distriktet, indrømmer dette, men mener, at»man kunde ^ Bind XIX, A. Side 125. Tidsskrift for Skovvæsen XX, A. '

38 2 Kronik. have bødet meget paa de valgte Stykkers Mangler f. Eks. ved at have stillet nærmere motiverede Opgaver for Hugsten og ved at have givet Aspiranterne Lejlighed til at motivere deres Udhugning«. Hvad den første af disse Udveje angaar. tror jeg, den er meget farlig at anvende. Den vil sikkert oftest gøre Opgaven vanskeligere at løse for Aspiranten, fordi den stiller ham over for noget ukendt og uprøvet. At Kommissionen anser dette for urigtigt, tror jeg tilstrækkeligt tydeligt vil fremgaa af Prøvens hele Ordning, der er saaledes, at Aspiranten saa lidt som muligt mærker Afvigelsen fra de ham tilvante daglige Forhold i Skoven, med andre Ord saa lidt som muligt mærker, at han er»til Eksamen«. Hvad den anden Udvej angaar, have de to Censorer, der ere til Stede, medens Arbejdet udføres, og som straks efter Udførelsen foretage Bedømmelsen, haft Lejlighed til at forlange en Motivering af Aspiranten og have ogsaa jævnlig benyttet den. At Kommissionen betragter Undervisningen i Udhugning som en særdeles vigtig Side af Skovfogedelevernes Uddannelse, vil der ikke længere kunne være Tvivl om, naar de Lærebøger foreligge, som ere under Udarbejdelse. Hr. Lorenzens Formodning om, at Kommissionens Medlemmer sætte Pris paa at høre Fagfællers Udtalelser om Skovfogedprøven, er ganske rigtig, og jeg benytter Lejligheden til at takke saavel for den velvillige Omtale af den øvrige Del af Prøven, som for Kritikken af Prøven i Udhugning. Johs. Helms Stats- og andre Samfundsskove. I Anledning af mine Ytringer om Stats- og andre Samfundsskove her

39 is- Kronik. ^ i Tidsskriftet*) har Hr. Kammerherre P. E. Muller givet mig et Svar**), hvorfor jeg takker, idet jeg altid hellere ser et saadant, selv om det gaar min Opfattelse imod, end jeg vil være ignoreret med Taushed. i min første Artikel***),»Indtryk fra Skovbrugsmødet i Næstved«, havde jeg stillet det Spørgsmaal, om Statsskovene anstrengte sig til det yderste for at frembringe, om ikke saa meget Penge, saa dog Varer. Herom var der ingen, der udtalte sig i Tidsskriftet; men der var dem, som lod mig vide, at jeg havde sat Fingeren paa et ømt Sted; og da jeg imidlertid ved Selvsyn havde faaet den Følelse stadfæstet, som drev mig til at stille Spørgsmaalet, tog jeg det op igen i den Artikel, som Kammerherre Muller har gjort mig den Ære at udtale sig om. Hr. Kammerherren vilde ikke komme ind paa den Del af min ^Anklage«, som han kalder det, hvor jeg udtaler den Formening, at Statsskovene ikke frembringe, hvad de maatte kunne, at de delvis holdes trykkede i Vækst, at man gemmer for længe paa de gamle Bevoksninger og paa dem, som vokse for lidt eller slet ikke, at man udhugger for sparsomt i de unge og mellemaldrende Bevoksninger, fordi man mener, at det ikke kan betale sig. Der kan selvfølgelig i saa Henseende være stor Forskel paa de forskellige Skovdistrikter, og jeg har, som Kammerherren skriver, kun»et ret utilstrækkeligt Kendskab«at støtte mig til; jeg burde maaske have tiet derom; men som sagt jeg havde faaet Følelsen deraf, og jeg havde set nogle for mig meget iøjne- * Rind XIX. A. Side i 118. ** s. St. Side 128 1^,2. **,,,»»

40 4 Kronik. faldende Eksempler paa mangelfuld og rent ud forsømt Udhugning. Kammerherre Muller mener at maatte have en anden Mening om den Ting, og da han er min gamle Lærer, den hvem jeg skylder, det meste af mit forstlige Begreb, kan jeg jo nok komme til at tvivle om min Evne til at bedømme, hvad jeg ser og hører. Efter min Opfattelse kan en Forstmand dog temmelig hurtigt ved at passere en Skov faa en Forestilling om, hvor vidt den benyttes stærkt eller sparsomt; og her er det, jeg mener, at Samfundsskove bør benyttes stærkt henimod Grænsen af, hvad de kunne yde. Naar de sjællandske Statsskove (Tisvilde-Frederiksværk undtagen) og Distriktet paa Falster gennemsnitlig kun give c. 10 Kr. pr. Td. Ld. i aarlig Nettoindtægt, er det saa nok, eller er det det højeste, de kunne give.^^ Er det alene, fordi Udbyttet betales for ringe, er det ikke og.saa, fordi der hugges for lidt.? Staar den aarligt leverede Etat i det rette Forhold til Produktionsfaktorerne: Jordbund og Træmasse.? For mig ere smaa Vedpriser og høje Arbejdspriser ikke tilstrækkelig Grund for at hugge lidet og dermed at trykke Skovens Ydeevne. Man hører af og til, at visse Effekter ikke kunne sælges; dette har ofte sin Grund i, at man ikke kan finde paa at byde Publikum Varen i den Form, hvori det kan bruge den, og paa den Tid, det vil have den. Det hedder sig ogsaa, at man ikke kan faa Arbejdskraft; dette kommer vist blot af, at man ikke vil betale samme Arbejdspris i Skoven, som der gives udenfor. Men Stats- og andre Samfundsskove skulle først og fremmest frembringe deres Varer; bliver Nettoudbyttet ringe, maa vi tinde os deri; hvis Varerne blot kunne f.nde Anven-

41 Kronik. i^ i delse, er der nok nogen Samfundet, der tjener paa dem den Part, som ikke vindes for Skovkassen. Ikke at høste Produkterne, naar de ere modne, betyder almindeligvis Tab af Tilvækst paa den staaende Skov. Selv om Brændeproduktionen maatte afsættes uden Profit, er det bedre, at den bruges, end at den ikke hentes ud af Skoven, hvor den enten skal raadne eller forhindre andre \'ærdiers V^ækst. Det meget billige Brænde kan dog maaske holde Penge tilbage i Landet, som ellers vilde gaa til England efter Kul. Da jeg nu har udtalt mig noget fyldigere, vil Kammerherre Muller maaske fremkomme med sine Anskuelser om Spørgsmaalet; de maatte kunne have megen Interesse. Hr. Kammerherren gaar specielt ind paa at forklare og afvise den Mistanke, der kan ligge i de 7»fordi«i min Artikels Slutningsstykke, som han har givet Nummer. Her maa jeg naturligvis indrømme, at jeg er endnu mere ukyndig end i, hvad jeg ovenfor har omtalt. Jeg har ikke selv tjent under Statsskovvæsenet. De 7»fordi«, som jeg har tænkt mig kunde være en Hindring for, at Hugst og Afsætning kan gaa let og flydende fra Haanden, har jeg lejlighedsvis samlet op ved Samtaler med Forstmænd eller andre, som have været i Eksempel: ad I Berøring og med Statsskovenes Forretningsgang. For 2. En Ingeniør skulde udføre noget Statsarbejde. Han saa, at Tømmer, passende her til, voksede i en Statsskov ikke langt fra Stedet, hvor han skulde bruge det Han spurgte Skovrideren, om han kunde købe det; Skovrideren skulde spørge, om han maatte sælge det; men da det varede Ingeniøren for længe, inden han kunde faa Besked, tog han Tømmeret fra

42 5 Kronik. Udlandet. Han havde ogsaa hørt noget om, at Hugstplanen egentlig ikke tillod Fældning i den Afdeling endnu. ad ^ En Forstmand har fortalt mig, at det godt kunde hænde, at en Køber, der forespurgte, om han kunde faa dit eller dat, er gaaet andet Steds hen, fordi Skovrideren, da han kun maa sælge pr. kontant og ikke maa have mere end et vist Beløb i sin Underhaandensalgskasse, har maattet svare:»ja, men først om otte Dage, naar jeg har aflagt mit Regnskab«ad 4. En anden Forstmand, som var med mig i en af Klitplantagerne, hvor han saa en Aspirant være sysselsat med at lægge forskellige Effekter af Bjergfyrudhugst for at forsøge Sælgeligheden af Varer i forskellig Form, bemærkede:»her kan en Aspirant forsøge sig frem med forskellige Sortimenter; en kgl. Skovrider kan ikke faa Lov til at afvige fra det foreskrevne i ethvert Fald ikke uden Forespørgsel og Forhandlinger«. En tredie fortalte, at det var bleven bebrejdet ham, at han havde solgt et nyt Sortiment, men at han dog samtidig var bleven rost lidt, fordi han beflittede sig paa at skaffe udvidet Afsætning ad 5. En fjerde, som jeg passerede Skoven med, spurgte jeg, hvorfor Udhugningen paa et givet Sted var forbigaaet i flere Aar. Han svarede: -Vi har ikke haft Penge nok paa Huggekontoen«. ad 6. En femte spurgte jeg: Hvorfor mon der ikke hugges bedre ud i Granbevoksningerner»Aa, fordi Granskoven ikke interesserer Skovrideren, han synes vi skal have Bøg«. Ja, men Overførsteren, interesserer han sig heller ikke for Granskov?Det ved jeg saamænd ikke^ det er længe siden, han har været her«.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Forblad. Dansk træs anvendelse til husbygning. A. Oppermann. Tidsskrifter. Særtryk af "Dansk Skovforenings Tidsskrift"

Forblad. Dansk træs anvendelse til husbygning. A. Oppermann. Tidsskrifter. Særtryk af Dansk Skovforenings Tidsskrift Forblad Dansk træs anvendelse til husbygning A. Oppermann Tidsskrifter Særtryk af "Dansk Skovforenings Tidsskrift" 1922 " 215 DANSK TRlES ANVENDELSE TIL! HUS BYGNING. Af A. OPPER~IAN:\'. Naar Dansk Skovforening

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

F rc«tfy T ' -% fridsskrift FOR. \^^1jdgivet af C. V. PRYTZ. Niogtyvende. Bind. København. Martins Truelsens Bogtrykkeri

F rc«tfy T ' -% fridsskrift FOR. \^^1jdgivet af C. V. PRYTZ. Niogtyvende. Bind. København. Martins Truelsens Bogtrykkeri F rc«tfy T ' -% fridsskrift FOR \^^1jdgivet af C. V. PRYTZ Niogtyvende Bind 1917 København Martins Truelsens Bogtrykkeri = Metersystemet. '. Meter = 3.186 Fod. Centimeter =. 0.382 Tolvtedelstm. Millimeter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

BOnjIKl} LISTaUG 1 5 1923,

BOnjIKl} LISTaUG 1 5 1923, BOnjIKl} LISTaUG 1 5 1923, TIDSSKRIFT 6 \^ JdgKyet'/af L CV. PRYTZ Tredivte Bind 1918 1^ København Martius Truelsens Bogtrykkeri Metersystemet. 1 Meter = 3.186 Fod. 1 Centimeter = 0.382 Tolvtedelstm.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret... 5 2010

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd II. A.

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen. Bd II. A. Forblad Handel med Skovprodukter Tidsskrifter Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd. A. 890 Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen Bd.. A" 890. Handel med Skovprodukter. (Eftertryk forbydes). 44. Københavnske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Konklusioner fra projektet: Afsætning af Snørkelved

Konklusioner fra projektet: Afsætning af Snørkelved Konklusioner fra projektet: Afsætning af Snørkelved Indholdsfortegnelse 1. Produkter... 1 a. Arter... 1 b. r... 3 c. Mængder... 4 d. Priser... 5 e. Produkter med særlig relevans for Danmark... 6 i. Eksisterende...

Læs mere

Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det. (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse)

Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det. (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse) Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse) I Fædrelandet den 19. januar 1861 gav kaptajn v. Mønster en kort

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Ekskursioner Årg. 44 1950 2 XVII Häckeberga - Sövde - Snogeholm 27. marts 1949 2 XVII - XVIII Saltholm 1. maj 1949 2 XVIII Ulfshale og Klinten 13. maj 1949 2 XVIII Nordsjælland 25.-26. maj 1949 2 XVIII

Læs mere

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01019.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00 Fredningen vedrører: Strårup Skov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-03-1946 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

'»!{^%'"-tå''^'''i).' Univ.of Toronto Library

'»!{^%'-tå''^'''i).' Univ.of Toronto Library '»!{^%'"-tå''^'''i).' Univ.of Toronto Library 3 T f^

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

Et dansk Skuespil. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et dansk Skuespil. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Til de nye aktionærer skal der herfra lyde et Velkommen i aktionærkredsen.

Til de nye aktionærer skal der herfra lyde et Velkommen i aktionærkredsen. di, u Det er for bestyrelsen en glæde - hvilket vi også tidligere har givet udtryk for - at så mange tager sig tid til at deltage i plantagens generalforsamling. Vi har aktionærer over hele landet samt

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

HØGESANGERENS, SYLVIA NISORIA, UDBREDELSE I DANMARK.

HØGESANGERENS, SYLVIA NISORIA, UDBREDELSE I DANMARK. 33 anførte Arter endnu adskillige, der, naar Trækket over Esbjerg Egnen grundigt skal behandles, maa gøre Krav paa Omtale. Saavel blandt Sangfugle som Vadefugle har vi Arter, der foruden at indfinde sig

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965

Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965 Nr. 68 23. mars 1932 Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965 Første Afdeling. Om den trukne Veksel. Kapitel I. Om Vekslens Udstedelse og Form. Kapitel II.

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

TRÆARTSSAMMENSÆTNINGEN AF STATSSKOVENE af K.F. ANDERSEN Skovstyrelsen, Strandvejen 863, DK-2930 Klampenborg

TRÆARTSSAMMENSÆTNINGEN AF STATSSKOVENE af K.F. ANDERSEN Skovstyrelsen, Strandvejen 863, DK-2930 Klampenborg TRÆARTSSAMMENSÆTNINGEN AF STATSSKOVENE af K.F. ANDERSEN Skovstyrelsen, Strandvejen 863, DK-2930 Klampenborg Dansk skovbrug er intensivt i den forstand, at der i et par hundrede år er lagt store anstrengelser

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistik og dets forgængere har gennemført et væld af undersøgelser af landbrugets og landboernes vilkår siden midten af 1800-tallet. Selv

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %.

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for projekttilskud, virksomhed / helh Kategori: Producentorganisationer Dato: 10. juli 2012 Miljøpositivliste

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere