Beierholms Faglige Dage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage Spor B November 2011

2 Velkommen 2 November 2011 Beierholms Faglige Dage

3 Se vores kundefilm 3 November 2011 Beierholms Faglige Dage

4 Program spor B Beskatning Generelt om selskabsbeskatning - Territorialbeskatning - Kildebeskatning Hvornår skal selskaber sambeskattes? - Obligatorisk sambeskatning - Frivillig sambeskatning Vilkår under sambeskatning - Administrationsselskabets opgaver - Underskud - Skatter Hvad er vigtigt at være opmærksom på? - Salg og likvidation - Konkurs 4 November 2011 Beierholms Faglige Dage

5 Territorialbeskatning hvad er det? Danmark har indført territorialbeskatning (fra 2005) - I praksis medfører dette, at kun virksomhed på dansk grund kan beskattes i Danmark: Danske selskaber Fast ejendom i Danmark (ejet af udenlandsk selskab) Fast driftssted i Danmark (ejet af udenlandsk selskab) Hvad betyder det for danske selskaber? - Fast ejendom i udlandet holdes udenfor - Fast driftssted i udlandet holdes udenfor - Repræsentationskontor i udlandet medtages - Renter, royalties m.v. medtages 5 November 2011 Beierholms Faglige Dage

6 Oversigt over territorialbeskatning Dansk selskab med udenlandske indtægter/udgifter Valgt international sambeskatning? Nej Vedrører fast driftssted/ejendom i udlandet? Ja International skibs- og luftfartsvirksomhed? Nej Ja Nej Ja Ja Indtægt/udgift medregnes i dansk indkomst Ja Ja Kildeland frafalder beskatningsret i DBO / aftale? Nej Anskaffelsessum reduceret efter EBL 6A / 6C? Nej Indtægt/udgift medregnes ikke i dansk indkomst Nej Positiv indkomst? Ja Fast driftssted CFC-selskab, hvis selskab? Nej Nej Ja Salg af fast ejendom i udlandet? 6 November 2011 Beierholms Faglige Dage

7 Indkomstopgørelse ved fast driftssted i udlandet Indkomst (overskud/underskud) skal opgøres for de aktiviteter m.v., der ikke skal med i dansk beskatning - Undgå dobbeltbeskatning ved fast driftssted m.v. -Kan opstå, hvis der er uenighed om definition i Danmark/udland Almindelige principper for opgørelse af nettoindkomst - Administrationsudgifter kan fordeles - Renter vedr. eksterne fordringer/gæld kan fordeles 7 November 2011 Beierholms Faglige Dage

8 Kildebeskatning Danske selskaber, der har indkomster fra udlandet - Kildelandet kan indeholde kildeskat - Selskabet medregner bruttoindkomsten Maksimering efter dobbeltbeskatningsaftale - Renter - Udbytter - Royalties Maksimering efter intern regel - Nettoindkomsten skal opgøres Lempelse i dansk selskabsskat - Credit (maksimeret til dansk skat af indkomsten) 8 November 2011 Beierholms Faglige Dage

9 Sambeskatning 9 November 2011 Beierholms Faglige Dage

10 Sambeskatning definition af koncernforhold SEL 31C indeholder koncerndefinitionen i relation til sambeskatning Ny formulering heraf som følge af ny selskabslov - Skatteretlig definition herefter identisk med selskabslovens 7 - Ikrafttræden samtidig med den nye selskabslov sættes i kraft, for så vidt angår koncerndefinitionen deri SKM SR - Redegør for konsekvensen af den ændrede formulering for indtræden af sambeskatning 10 November 2011 Beierholms Faglige Dage

11 SEL 31C ny formulering SEL 31C - Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger - Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse - Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har: - 1) Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer - 2) Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale - 3) Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller - 4) Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet 11 November 2011 Beierholms Faglige Dage

12 Sambeskatning - administrationsselskab Ultimativt moderselskab - Det øverste moderselskab i hele koncernen - Der er kun ét moderselskab i en koncern, jf. SEL 31 C, stk. 1-3 Administrationsselskab Det øverste, danske moderselskab i koncernen, som deltager i sambeskatningen - Dvs. skal være direkte eller indirekte moderselskab for de øvrige danske selskaber - Hvis der er flere danske selskaber under udenlandsk moderselskab, vælges et af de danske selskaber/filialer 12 November 2011 Beierholms Faglige Dage

13 Sambeskatning et eksempel Obligatorisk, national sambeskatning SEL 31 Alle danske koncernenheder skal sambeskattes Territorialbeskatning (SEL 8.2) Frivillig, international sambeskatning SEL 31 A Alle udenlandske koncernenheder kan sambeskattes Globalindkomstprincip (SL 4) Dansk selskab Udenlandsk selskab Filial i Danmark Gamle regler før 2005 (nu skyggesambeskatning) Lov 426/ , stk %-ejede datterselskaber kunne sambeskattes Globalindkomstprincip (SL 4) Udenlandsk selskab Filial i udlandet 13 November 2011 Beierholms Faglige Dage

14 Hvorfor vælge international sambeskatning? 1. Nettounderskud i ét eller flere lande Den danske skat reduceres 2. Mindst 25% beskatning pr. land (bortset fra underskudsland) Der kan opnås fuld lempelse i lande med overskud 3. Skattebesparelse overstiger administrative omkostninger Det kan være omkostningskrævende og særdeles ved skattesager m.v. Det er oplagt at overveje i en mindre danskejet koncern, hvor der er få udenlandske selskaber med væsentlige underskud i etableringsfase eller efter et opkøb m.v. 14 November 2011 Beierholms Faglige Dage

15 Konsekvenser af international sambeskatning Ultimativt moderselskab Administrationsselskab Fond Dansk selskab Hæfter solidarisk for skatten af indkomst og genbeskatningssaldi vedr. udenlandske koncernenheder (SEL 31 A, stk. 4, pkt.) Norsk filial Svensk selskab Dansk selskab Fratrukne underskud skal genbeskattes helt eller delvist ved udtræden af koncernen eller afbrydelse af international sambeskatning 15 November 2011 Beierholms Faglige Dage

16 Sambeskatning antal enheder : Genbeskatning af underskud indført 1993: Udlandslempelse afskaffet 1996: Genbeskatningsregler skærpet 2005: Nye sambeskatningsregler indført November 2011 Beierholms Faglige Dage

17 Vilkår Administrationsselskabets opgaver Ansvarlig over for skattemyndighederne Modtager korrespondance fra myndigheder Udarbejder sambeskatningsopgørelsen/selvangiver Oplysningspligtig Hæfter for skat af sambeskatningsindkomsten Acontoskattebetalinger m.v. - Mulighed for at lade acontobetalinger følge selskabet ved salg Koncernen kan evt. vælge et andet selskab som administrationsselskab. I givet fald skal myndighederne have besked inden for 14 dage Det nye selskab indtræder i alle forpligtelser fra anmeldelsesdagen 17 November 2011 Beierholms Faglige Dage

18 Konsekvenser for sambeskatning Periodeopgørelse Aftalevilkår i overdragelsesaftaler Krav om enighed om opgørelse Principvalg binder køber Salgsdato Indregnes hos sælger Periodeopgørelse Indregnes hos køber 18 November 2011 Beierholms Faglige Dage

19 Indkomstopgørelse under sambeskatning Hvert selskab opgør eget skattepligtigt resultat - Regler for opgørelse ved ind-/udtræden af koncernforbindelse Indkomsten for alle sambeskattede selskaber medregnes uanset ejerandel Underskudsudnyttelse: - Det enkelte selskab fremfører først eget underskud fra tidligere år, herunder underskud fra før sambeskatningens indtræden - Derefter fordeles årets underskudsgivende sambeskattede selskabers underskud ud på de sambeskattede selskaber, der i året udviser overskud. Hvis der er samlet underskud i sambeskatningen, vil ikke-fordelte underskud forblive hos det underskudsgivende selskab - Endelig kan restunderskud fra sambeskattede selskaber overføres til andre sambeskattede overskudsgivende selskaber 19 November 2011 Beierholms Faglige Dage

20 Underskudsbegrænsning Fremførselsmuligheder - Ubegrænset fra og med 2002 Sambeskatning - Underskud udnyttes af sambeskattede selskaber - Begrænsninger i benyttelse af underskud - Opstået før sambeskatning kun i egne overskud - Likvidation - Konkurs - Udtræden 20 November 2011 Beierholms Faglige Dage

21 Underskudsbegrænsning Ejerskifte over 50% - Begrænsning af udnyttelse af underskud (nettokapitalindkomst) Særregel vedr. moderselskaber - 25%-grænsen - Tomme selskaber fuld begrænsning - I det væsentligste uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet - Undtagen jomfruelige selskaber 21 November 2011 Beierholms Faglige Dage

22 Skatter under sambeskatning Skatten af årets sambeskatningsindkomst opgøres hos administrationsselskabet Skatten fordeles på enkeltselskaber efter metoden fuld fordeling - Underskudsgivende selskaber godskrives skatteværdien af underskud med aktuel skatteprocent (25) - Gælder uanset ejerandel (OBS: omvendte juletræer) Acontoskattebetalinger henføres til administrationsselskabet - Bemærk, at samtlige indbetalinger på sambeskattede selskaber henføres til det udpegede administrationsselskab på indbetalingstidspunktet Lempelser m.v. opgøres hos administrationsselskabet - Sambeskatningsniveau, pr. land Administrationsselskabets tillæg m.v. skal fordeles ud på de skattebetalende selskaber 22 November 2011 Beierholms Faglige Dage

23 Konsekvenser for aktiekøbsaftaler Salgsaftaler skal indeholde bestemmelse om: Tidspunkt for konsolidering - Omlægning af indkomstår - Anmeldelse af administrationsselskab Principper for indkomstopgørelse (principvalg) Ansvarlig for udarbejdelse og indsendelse Acontoskatter og tillæg m.v. Alm. klausul om ændringer m.v. - Føring af skattesager, ansvar og oplysninger - Regulering ved ansættelsesændringer, herunder korrektion - Konsekvenser for aktuel og udskudt skat -> salgssum m.v. 23 November 2011 Beierholms Faglige Dage

24 Selskabers aktieavancer 24 November 2011 Beierholms Faglige Dage

25 Selskabers aktieavancer Forårspakken (indkomståret 2010 og frem) - Skattefrihed for egne aktier ( 10) - Skattefrihed for datter- og koncernselskabsaktier ( 8) - Næringsaktier ( 17) - Porteføljeaktier ( 9) - Konvertible obligationer er altid porteføljeaktier ( 4A, stk. 4 og 4B, stk. 3) Udbytter behandles som aktieavancer Opfølgning L84 justerer de nye regler - Nyhedsbreve og November 2011 Beierholms Faglige Dage

26 Porteføljeaktier Udbytter og avancer til selskaber og fonde vedr. porteføljeaktier (ejerandel under 10%) beskattes fuldt ud uanset ejertid Lagerbeskatning Undtagelse - Valgt realisationsprincip for unoterede aktier - Hvis der én gang er valg lager, fanger bordet 26 November 2011 Beierholms Faglige Dage

27 Porteføljeaktier Ændring af status - Sidestilles med afståelse/genanskaffelse Værdiansættelse af unoterede aktier - Faktiske handler (aktuelle) - Vejledning fra SKAT (DCF-model m.v.) - Skattemæssig indre værdi, inkl. merværdier - Regnskabsmæssig indre værdi, jf. senest indsendte årsregnskab 27 November 2011 Beierholms Faglige Dage

28 Iværksætteraktier (porteføljeaktier) Loven er vedtaget og har virkning fra 1. januar Loven er imidlertid ikke endeligt godkendt i EU Hvis investorerne opfylder betingelserne i iværksætteraktieordningen, vil aktieavance og udbytter være skattefrie, når de har ejet aktierne i 3 år Der vil samtidig være fradrag for tab på iværksætteraktier. Tabet kan fradrages i indkomstårets gevinster på realisationsbeskattede aktier Iværksætterselskabets revisor skal vurdere, hvorvidt investorerne, investeringen og iværksætterselskabet opfylder betingelserne for at anvende iværksætteraktieordningen. Iværksætterselskabsrevisor skal derfor afgive en påtegning eller anden erklæring herpå i forbindelse med anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at iværksætterselskabet ønsker at anvende ordningen Revisorerne skal i forbindelse med anmeldelsen sikre, at investeringerne er overskudsorienterede. Der skal derfor foreligge en udførlig forretningsplan med oplysninger om produkt-, salgs- og rentabilitetsudvikling. Derudover skal der foreligge en klar exitstrategi for investeringen 28 November 2011 Beierholms Faglige Dage

29 Omvendte juletræer Værnsregel, der skal sikre, at man ikke ved at indsætte mellemholdingselskab(er) kan gøre en skattepligtig porteføljeaktie til en skattefri datterselskabsaktie Sikres ved, at 10%-kravet skal kunne opfyldes for indirekte ejerforhold, dvs. at der ses bort fra mellemliggende holdingselskab(er) ved afgørelse af, om et moderselskab ejer mindst 10% af aktiekapitalen i et underliggende datterselskab Hvis værnsreglen finder anvendelse, anses mellemholdingselskabet for at være transparent, hvorved aktionærerne i mellemholdingselskabet anses for at være direkte aktionærer i datterselskab Nyhedsbrev November 2011 Beierholms Faglige Dage

30 Omvendt juletræ 30 November 2011 Beierholms Faglige Dage

31 Omvendte juletræer betingelser efter L84 Datterselskabs- og koncernselskabsaktier skal anses for at være direkte ejet af moderselskabets aktionærer i de tilfælde, hvor - Moderselskabets primære funktion er ejerskab af datter- og koncernselskabsaktier - Moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen - Mellemholdingselskabet ejer ikke hele aktiekapitalen i datterselskabet (L84) - Mere end 50% af mellemholdingselskabets aktiekapital direkte eller indirekte ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab - Moderselskabets aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked men - Værnsreglen gælder ikke for porteføljeaktionærer (L84) 31 November 2011 Beierholms Faglige Dage

32 Eksempel A ApS B ApS A ApS B ApS 50% 50% Mellemholding 5% Mellemholding 5% 10% Drift Drift 32 November 2011 Beierholms Faglige Dage

33 L84 porteføljeaktionærer Undtagelse for selskabers porteføljeaktier - A ApS, B ApS og C ApS ejer hver især mindre end 10% af aktierne i Drift indirekte. Derfor er mellemholding transparent i forhold til disse - Mellemholding bliver ikke transparent i forhold til D ApS, der allerede er minoritetsaktionær A ApS B ApS C ApS D ApS 35% 35% 25% 5% Mellemholding Drift 20% 33 November 2011 Beierholms Faglige Dage

34 L84 100% ejerskab fritages S1. S6 S7. S12 Tidligere regler 50% MH2 MH3 50% MH1 er transparent, Efter L84 MH1 100% MH1 er ikke transparent Drift 34 November 2011 Beierholms Faglige Dage

35 L84 100% ejerskab fritages Mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i datterselskabet (se foregående planche) Gælder dog ikke selvom mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i et datterselskab, hvis dette ikke er skattepligtigt i Danmark, og hvis beskatningen af udbytter fra datterselskabet ved direkte ejerskab ikke ville skulle nedsættes eller frafaldes - Efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende Det vil som hovedregel sige, hvis datterselskabet er beliggende i et skattelyland, gælder reglen om omvendte juletræer også ved 100% ejerskab 35 November 2011 Beierholms Faglige Dage

36 L84 Kildeskat skal indbetales til MH1 S1 S2 S3 33% 33% 33% MH2 60% MH1 40% Drift S4 40% S1, S2 og S3 skal betale et beløb til MH1 svarende til skatteværdien af deres andel af det udloddende udbytte MH1 har 100 ( ), der kan udloddes til S4 og MH2 36 November 2011 Beierholms Faglige Dage

37 Tab på ikke indbetalt selskabskapital Selskabslovens 33 giver mulighed for, at en del af indbetalingen af tegnet selskabskapital kan udskydes Skattemæssigt gælder fra 1. marts 2011: Selskabet kan ikke medregne gevinst/tab på ikke indbetalt selskabskapital, inkl. valutakursreguleringer - Gælder forud for KGL 4 (valutakursreguleringer) Aktionæren kan tilsvarende ikke medregne gevinst/tab på ikke indbetalt selskabskapital, inkl. valutakursreguleringer - Der udløses heller ikke underskudsbegrænsning Anskaffelsessummen på de ikke indbetalte aktier nedsættes med et beløb svarende til en eventuel nedskrivning af indbetalingskravet - Anvendes lagerprincippet på aktien, sker nedskrivningen primo indkomståret 37 November 2011 Beierholms Faglige Dage

38 Fordringer/gæld 38 November 2011 Beierholms Faglige Dage

39 Status vedr. fordringer og gæld Periodisering for selskaber (1:3) Fra og med indkomståret 2010 Fordringer - Hovedregel: Lagerbeskatning - Undtagelse: Debitorer (fordringer erhvervet som vederlag for leverede varer m.v.) det vil sige, her anvendes realisation - Undtagelse til undtagelsen (!!) lager kan vælges for debitorer - Vælges lager for debitorer, kræver det tilladelse fra SKAT at skifte princip igen - Værdiansættelse? Styresignal SKM SKAT Gæld - Hovedregel: Realisationsbeskatning - Undtagelse : Lagerprincippet kan vælges for - Gæld optaget til handel på et reguleret marked (modstående fordring er børsnoteret) - Gæld i fremmed valuta (ikke børsnoteret) 39 November 2011 Beierholms Faglige Dage

40 Selskabers fordringer (2:3) Alle gevinster beskattes, og alle tab fradrages Som udgangspunkt ikke fradrag for tab på koncernforbundne fordringer - Dog fradrag for følgende tab: - Valutakurstab - Tab på varefordring uden for sambeskatning, forudsat den tilsvarende gevinst er skattepligtig m.v. for debitor - Tab på børsnoterede fordringer/obligationer - Tab på rentefordring, uden for sambeskatning - Bankreglen 4, stk. 5 Hvornår er selskaber koncernforbundne? - Selskaber, hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50% af aktiekapitalen/stemmerne i begge selskaber - En fond og selskaber, hvori fonden har ovennævnte ejerandel - Personer i hovedaktionærkredsen anses i denne forbindelse som én aktionær 40 November 2011 Beierholms Faglige Dage

41 Selskabers gæld (3:3) Ikke skattepligt for gevinst på gæld til koncernforbundet selskab i det omfang kreditor ikke har fradrag for det tilsvarende tab Alle gevinster beskattes, og alle tab fradrages - Undtagelser for gæld påtaget før 27. januar 2010: 1. Ikke fradrag for tab på indeksreguleret gæld i DKK, hvor mindsterenten er opfyldt, forudsat fordringen ikke omfattes af KGL 29, stk. 3 (finansielt instrument) 2. Ikke fradrag for gæld i DKK, hvor mindsterenten er opfyldt, og hvor gælden skal indfries til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien ved udstedelsen - Undtagelse: Fradrag for tab på sådanne lån, hvis der er sikkerhed i fast ejendom/ skibe, virkning for lån, der optages eller overtages den 1. juli 2007 eller senere 41 November 2011 Beierholms Faglige Dage

42 Pas på tynd kapitalisering Moder 1 A/S 100% Bank Moder 2 A/S 100% Sikkerhedsstillelse Lån Datter 1 A/S Datter 2 A/S Konsolideringskreds 42 November 2011 Beierholms Faglige Dage

43 Pas på tynd kapitalisering Bank Moder 1 A/S 100% Lån Sikkerhedsstillelse Datter 1 A/S Datter 2 A/S Ingen konsolideringskreds 43 November 2011 Beierholms Faglige Dage

44 Transfer pricing Dokumentationskrav for større selskaber 60-dages frist Bøder 44 November 2011 Beierholms Faglige Dage

45 Tendenser i tiden 45 November 2011 Beierholms Faglige Dage

46 CCCTB Common Consolidated Corporate Tax Base Indgår i Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth Baseret på frivillighed Skatteprocenter fastsættes i de respektive lande Ensartede regler for opgørelse af skattepligtig indkomst i EU - Baseret på særskilt indkomstopgørelse, adskilt fra regnskabsrapporteringen for selskaberne Den indkomst, der kan henføres til det enkelte land, opgøres ud fra en fast formel, der beregnes som 1/3 af flg. forholdstal (vægtet mellem landets andel og samlet tal) - Omsætning - Lønudgifter og antal medarbejdere (vægter ligeligt) - Aktiver 46 November 2011 Beierholms Faglige Dage

47 CCCTB Forventes at kunne reducere selskabers omkostninger til compliance med 7% Transfer Pricing begrænses til kun at omfatte ikke-eu-lande Omfatter afskrivningsgrundlaget, lempelse for kildebeskatning, fremførsel af underskud m.v. Særlig regulering ved etablering, ind- og udtræden, samt ophør Generelt er det en simplificeret udgave af det danske skattesystem, tilrettet som følge af EU-landenes forskelligheder m.v. Hvorledes er forslagets fremtid? Skatteministeren har meddelt, at Danmark støtter forslaget Det må forventes at have tidsmæssigt lange udsigter, men kan være et realistisk bud på en EU-ordning Set med danske øjne kan det være særlig attraktivt for små- og mellemstore danske virksomheder, der har begrænsede aktiviteter i EUlande 47 November 2011 Beierholms Faglige Dage

48 Handlingsplan for multinationale selskaber Regeringen vil Styrke indsatsen i forhold til de multinationale selskaber Præsentere en række initiativer, som vil bidrage til at nå målet om, at alle skal betale den korrekte skat - Fokuserer på selskaber Den gruppe af selskaber, som på baggrund af en risikovurdering særligt påkalder sig opmærksomhed, er selskaber, der vedvarende over en årrække har underskud, og selskaber, der har transaktioner med lavskattelande - Revisorpåtegning? Servicecheck af selskabsbeskatningen, herunder afskrivninger og underskudsfremførsel Regeringen ønsker, at Danmark er i front med hensyn til at afprøve rækkevidden af reglerne 48 November 2011 Beierholms Faglige Dage

49 SKATs indsatsplan 2011 Selskaber Fejl i selvangivelser - Skattemæssige afskrivninger - Revisorforbehold i ca selskaber - Finansielle poster - Nul-skatteselskaber Fairplay-kampagnen - Sort arbejde - Kontantsager - Anmeldelser Tredjemandsindberetninger - Rentekontrolordningen, ekapital - Feltlåsning 49 November 2011 Beierholms Faglige Dage

50 SKATs indsatsplan 2011 Store selskaber Sambeskatning - Mange fejl er konstateret - Øget indsats Omstruktureringer - Undersøgelser for at vurdere behovet for kontrol Tynd kapitalisering Pengeinstitutters tab på udlån Kapitalfonde Gennemstrømningsselskaber Transfer Pricing - 60-dages-reglen skal efterleves - Selskaber, der ikke har betalt skat i de seneste 3-5 år - Immaterielle aktiver og overførsel til udlandet 50 November 2011 Beierholms Faglige Dage

51 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte mig: Asger Lehmann Høj Beierholm, Aalborg Tel Download Beierholm App 51 November 2011 Beierholms Faglige Dage

52 Program spor B Elektroniske regnskaber -XBRL Obligatorisk digital indsendelse XBRL Special XBRL Basis Lovgivningen Fravalg af revision Ændringer til årsregnskabsloven Ikke indbetalt kapital Udbytte Afrunding, sandwich 52 November 2011 Beierholms Faglige Dage

53 Lempelse af revisionspligt 53 November 2011 Beierholms Faglige Dage

54 Lempelse af revisionspligt Adgang til fravalg for virksomheder i ÅRL klasse B - Ikke overskride 2 af de 3 størrelsesgrænser i 2 på hinanden følgende regnskabsår Regnskabsår Omsætning (mio. DKK) Balancesum (mio. DKK) Ansatte (antal) , Undtagelser - Generelt holdingselskaber og erhvervsdrivende fonde - Konkret ved overtrædelser af lovgivning inden for regnskab, selskabsret, skat m.v. Erklæring ved assistance - Review eller assistance-erklæring, hvis revisor associeres med årsrapporten, f.eks. hvis den er opstillet på revisors firmapapir - Erklæring skal med i årsrapport indsendt til E&S 54 November 2011 Beierholms Faglige Dage

55 Koncernproblematik 1:2 Holding B Koncern C Driftsselskab C Ejendomsselskab B Revision Ikke-revision 55 November 2011 Beierholms Faglige Dage

56 Koncernproblematik 2:2 Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant => Indhente revisionsbevis til blank revisionspåtegning Revisors undersøgelsesadgang, SEL Moderselskab + koncern - Dattervirksomheder - Men ikke associerede virksomheder Koncernregnskaber - Påtegning dækker koncern, som var det én økonomisk enhed - Væsentlighed og risiko på koncernniveau fastlægger krav til revision af enkeltaktiver og enkeltforpligtelser m.v. i D/S Holdingregnskaber - Nettoindregning af kapitalandele i årsrapport for M/S - Væsentlighed og risiko i M/S fastlægger krav til revision af kapitalandel ud fra nettoværdi 56 November 2011 Beierholms Faglige Dage

57 Årsregnskabsloven 57 November 2011 Beierholms Faglige Dage

58 Forslag til nyt regnskabsdirektiv fra EU-kommissionen EU-Kommissionen har fremsat et forslag til et nyt regnskabsdirektiv, der skal erstatte begge de eksisterende regnskabsdirektiver, det vil sige 4. direktiv om årsregnskaber fra 1978 og 7. direktiv om koncernregnskaber fra Direktivforslaget har en mere logisk opbygning end de eksisterende regnskabsdirektiver, og det er opbygget med inspiration fra den danske byggeklodsmodel med opdeling i regnskabsklasser. Spørgsmålet om muligheden for at indføre lempeligere regler for såkaldte mikrovirksomheder er ikke behandlet i direktivforslaget, men dette spørgsmål bliver behandlet i Ministerrådet og Europa- Parlamentet i disse måneder som et separat initiativ til ændring af 4. direktiv. I forbindelse med fremsættelsen af direktivforslaget har Kommissionen overvejet, hvorvidt denne IFRS for SMV er skulle være en del af forslaget, men Kommissionen har afvist dette. Der er således ikke udsigt til, at det bliver obligatorisk for visse danske virksomheder at følge denne standard. 58 November 2011 Beierholms Faglige Dage

59 De nye ting i regnskabsdirektivet Små og mellemstore virksomheder - Mindske regnskabsreglerne, herunder særligt notekravene om anvendt regnskabspraksis, begivenheder efter statusdagen, oplysninger om langfristet gæld mv. - Mere sammenlignelige og tydeligere regnskaber - Kraftig harmonering og ensretning af regnskabsreglerne - XBRL gøres ikke obligatorisk EU vil først se trends i anvendelse af digital indberetning først - Fokus på væsentlige forhold frem for mindre kontrol forhold Børsnoterede virksomheder - Fjerne krav om kvartalsrapporter for at undgå for meget spekulation - Indsætte regler til afdækning af skjulte ejerskaber 59 November 2011 Beierholms Faglige Dage

60 Ændringer til årsregnskabsloven i 2010 Klasse B C-mellem C-stor Indregning og måling Døtre af statslige aktieselskaber indplaceres i regnskabsklasserne ( 7a) Skærpes Skærpes Skærpes Bindingspligt for bruttoudlån til selvfinansiering ( 35a) Skærpes Skærpes Skærpes Præsentation af ikke indbetalt kapital og bindingspligt af reserve på egenkapitalen ( 35b) Skærpes Skærpes Skærpes Egne aktier må ikke indregnes som et aktiv. I stedet skal det altid fratrækkes egenkapitalen ( 35 - udgår) Skærpes Skærpes Skærpes Præsentation Oplysning om hvem der står i særligt register kan udelades, jf. gl. AL 28a og b udgår ( 74 - udgår) Lempes Lempes Lempes Koncerndefinition bringes i overensstemmelse med IFRS og ny selskabslov (bilag 1B) Præcisering Præcisering Præcisering Årsregnskaber kan udelades ved likvidation, hvis fristen for indsendelse ikke er overskredet ( 139) Præcisering Præcisering Præcisering Ikrafttræden pr. 1. marts 2010, 7a, 35, 51, Bilag 1B, 139 Udskudt ikrafttræden, 35 a og b, November 2011 Beierholms Faglige Dage

61 Indsendelse og offentliggørelse af digitale regnskaber Ændring af årsregnskabsloven samt en række andre erhvervslove med virkning fra 1. maj 2011 (L139), 155, 155a og 155b indsættes. Indgår i en globaliseringsstrategi under titlen Fremgang, fornyelse og tryghed samt Mulighedernes samfund. Formålet er at sikre en hurtigere kommunikation med myndighederne og afskaffe manuelle papirrutiner for at overgå til digital indberetning. Det skal fremover være obligatorisk at foretage indberetninger digitalt. 155 giver fremover Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bemyndigelse til at kræve, at indberetning skal foregå digitalt, og at papirindsendelse ikke er tilladt. Oplysningerne kan ikke længere anses for modtaget, hvis de indsendes i strid med retningslinjerne, f.eks. i brev, mail eller fax. Meddelelsen kan fremover fremsendes indtil kl , og indsendes den først, så den er læsbar efter dette tidspunkt, da anses indsendelse først at være sket den følgende dag. 61 November 2011 Beierholms Faglige Dage

62 Regler om indsendelse og offentliggørelse ÅRL 155, stk. 2, Styrelsen kan fastsætte regler om, at årsrapporter og andre dokumenter, som styrelsen modtager efter denne lov, skal indberettes eller indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem styrelsen og virksomhederne og mellem styrelsen og virksomhedernes ledelsesmedlemmer og revisorer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejder opdateret indsendelsesbekendtgørelse i overensstemmelse med regelændringen. Denne fremsendes først medio november. XBRL er obligatorisk og træder i kraft - Regnskabsklasse B regnskabsår, der slutter eller senere - Regnskabsklasse C regnskabsår, der slutter eller senere - Regnskabsklasse D regnskabsår, der slutter eller senere Indsendelse skal ske via it-systemerne på virk.dk ved valg af regnskab November 2011 Beierholms Faglige Dage

63 Eksempler på indsendelse af XBRL-filer Regnskabsafslutning B C D Indsendelse senest B C D November 2011 Beierholms Faglige Dage

64 XBRL-systemer Beierholm anvender Regnskab special via CaseView Regnskab basis Indtastningsløsning af alle oplysninger fra årsrapporten Logisk 10-punktsmenu til bruger Et låst dokument, hvor layout ikke kan tilpasses Beierholm Sikrer overholdelse af formalia omkring indhold og overskrifter Mulighed for at se årsrapport inden godkendelse Godkendelse og indsendelse direkte i regnskab basis Laver én årsrapport i pdf og én XBRL-fil, der automatisk indsendes Regnskab special Et system, hvor to filer uploades. Én årsrapport i pdf uden underskrifter og én XBRL-fil Anvendes for regnskabsklasse C og D samt selskaber i regnskabsklasse B, hvor der er lavet tilvalg fra en højere klasse Den eksterne årsrapport laves i CaseView i dokument 94.1 Mulighed for at kvalitetssikre opload af indhold af XBRL-fil Godkendelse og indsendelse direkte i regnskab special 64 November 2011 Beierholms Faglige Dage

65 Eksempel på XBRL-regnskab XBRL-kode Pdf-regnskab 65 November 2011 Beierholms Faglige Dage

66 Vejledning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Vejledning findes på med tilhørende undervisningsfilm 66 November 2011 Beierholms Faglige Dage

67 Regnskab 2.0 1:6 67 November 2011 Beierholms Faglige Dage

68 Regnskab 2.0 2:6 Login via digital signatur Klik på en af de to valgte metoder til indberetning 68 November 2011 Beierholms Faglige Dage

69 Regnskab 2.0 3:6 69 November 2011 Beierholms Faglige Dage

70 Regnskab 2.0 4:6 70 November 2011 Beierholms Faglige Dage

71 Regnskab 2.0 5:6 71 November 2011 Beierholms Faglige Dage

72 Regnskab 2.0 6:6 72 November 2011 Beierholms Faglige Dage

73 Ændring af IAS 24 får konsekvens for ÅRL IAS 24 er trådt i kraft med virkning pr , og det påvirker ÅRL 98 C, stk. 2 - Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med definitionen i den internationale regnskabsstandard IAS 24, således som denne er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, samt efterfølgende ændringer i definitionen, som vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte forordning Gælder for regnskabsklasse C, og omfatter udelukkende definitionen på nærtstående parter og ikke oplysningskravene i IAS 24. Oplysningskravene i årsregnskabsloven er følgende, jf. 98 C, stk. 1: - Virksomheden skal oplyse om transaktioner med nærtstående parter, hvis transaktionerne ikke er indgået på normale markedsvilkår - Oplysningerne skal omfatte - Beløbet for sådanne transaktioner - Karakteren af forholdet til den nærtstående part - Andre oplysninger om transaktionerne 73 November 2011 Beierholms Faglige Dage

74 Tilpasninger af definitionen på nærtstående parter Nærtstående parter er overordnet defineret som enhver, der kan udøve væsentlig indflydelse på konkrete beslutninger i virksomheden, eller som virksomheden kan udøve en sådan indflydelse over for. Ændringen af IAS 24 vedrører definitionen af nærtstående parter med det formål at opnå en forenkling og fjerne inkonsistens i reglerne. Tidligere var det en generel opfattelse, at ikke alle direktions- og bestyrelsesmedlemmer automatisk skulle anses for nærtstående parter. Med henvisningen til IAS 24 er dette nu afklaret, da alle medlemmer af direktion og bestyrelse nu skal anses for nærtstående parter. Den nye definition sikrer symmetri mellem nærtstående parter, dvs. hvis A er nærtstående til B i B s regnskab, så er B også nærtstående til A i A s regnskab. 74 November 2011 Beierholms Faglige Dage

75 Ikke indbetalt kapital - Indbetaling af selskabskapital Kapitalkravene i A/S er DKK og i ApS DKK (SL 4, stk. 2) Kapitalen skal være fuldt indbetalt, hvis: - En del af indskuddet er indskud af andre aktiver end likvider (SL 33, stk. 1 ) - Overkurs skal altid indbetales fuldt ud Indbetaling kan reduceres til 25% ved kontant indbetaling. Dog minimum DKK skal være fuldt indbetalt (SL 33, stk. 1). Ikke indbetalt kapital kaldes af bestyrelsen på anfordring uden rente med en frist på 2 uger (SL 33, stk. 2). Sker indbetaling ikke, skal selskabet foranledige en kapitalnedsættelse. Ikke indbetalt kapital kan ikke pantsættes, stilles til sikkerhed eller sælges (SL 33, stk. 3). Selskabet skal i alle dokumenter præsentere både den registrerede og den indbetalte kapital, f.eks. i årsrapporten (SL 33, stk. 4) November 2011 Beierholms Faglige Dage

76 Præsentation af ikke indbetalt kapital i årsrapporten I årsrapporten kan vælges mellem to metoder, jf. ÅRL 35b - Nettopræsentation med postering på egenkapitalen (anbefales) - Bruttopræsentation med postering som omsætningsaktiv Der skal vises en reserve på egenkapitalen for den ikke indbetalte kapital Skemakravene i årsregnskabsloven skal overholdes Loven kræver, at den ikke indbetalte kapital er synlig i årsrapporten Efterfølgende eksempel med kapitalindskud - Et selskab stiftes ved nytegning med en kapital på DKK Med tillæg af overkurs på DKK Der indbetales kun 25%, svarende til DKK November 2011 Beierholms Faglige Dage

77 Nettopræsentation Aktiekapital Ikke indbetalt kapital Overkurs (kan overføres til overført resultat) Reserve for ikke indbetalt kapital Overført resultat Egenkapital i alt Likvider Aktiver i alt November 2011 Beierholms Faglige Dage

78 Bruttopræsentation Aktiekapital Overkurs (kan overføres til overført resultat) Reserve for ikke indbetalt kapital Overført resultat Egenkapital i alt Ikke indbetalt kapital Likvider Aktiver i alt November 2011 Beierholms Faglige Dage

79 Information om væsentlige risici ÅRL 77 B-virksomheder - Er der sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer. ÅRL 99 Ledelsesberetningen i C-virksomheder skal bl.a. beskrive - Usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb, herunder usikkerhed om going concern - Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen - Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer - Særlige risici - Begivenheder efter balancedagen Disse forhold er både del af retvisende billede og retvisende redegørelse og skal derfor omtales både i ledelsesberetning og i noterne - Alternativt forbehold og/eller bemærkning i udtalelse om ledelsesberetning - Supplerende oplysninger vedrørende regnskabet kan ikke længere pege på ledelsesberetningen (f.eks. going concern) men i stedet note i årsregnskabet 79 November 2011 Beierholms Faglige Dage

80 Selskabsloven 80 November 2011 Beierholms Faglige Dage

81 Ny selskabslov - ledelsesformer Minimum 3 personer i A/S Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i A/S må ikke være medlemmer af direktionen Formand og næstformand må ikke være medlemmer af direktionen Minimum 3 personer i A/S Medlemmer af tilsynsrådet må ikke være medlemmer af direktionen Tilsynsråd (tilsyn) Bestyrelse (øverste ledelse og tilsyn) Direktion (daglig og øverste ledelse) Direktion (daglig ledelse) Direktion (daglig og øverste ledelse) Kun tilladt i ApS Direktion har som udgangspunkt ret til at deltage i møder i bestyrelse og tilsynsråd 81 November 2011 Beierholms Faglige Dage

82 Ledelsesopgaver og ansvar Direktion Daglig ledelse (ikke dispositioner, der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning) Følge bestyrelsens retningslinjer og anvisninger Sikre, at bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde Sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt Tilsynsråd Ansætte en direktion Påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende Påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller Påse, at tilsynsrådet løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde Påse, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt Bestyrelse Ansætte en direktion Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Påse, at direktionen udøver sit hverv efter bestyrelsens retningslinjer + Påse de samme forhold som tilsynsrådet 82 November 2011 Beierholms Faglige Dage

83 Uddelinger fra selskabet Uddeling kan finde sted på følgende måder - Udbytte, SL Ekstraordinært udbytte, SL Udlodning i forbindelse med nedsættelse af kapital, SL Udlodning i forbindelse med opløsning, SL 222 Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til ekstraordinært udbytte. Bestemmelse skal ikke nødvendigvis medtages i vedtægterne Beslutning om ekstraordinært udbytte skal føres i forhandlingsprotokollen Der udarbejdes mellembalance for perioden. Den skal være gennemgået og påtegnet af revisor, hvis der er gået mere end 6 måneder fra sidste balancedag I visse situationer kan seneste årsrapport bruges som grundlag 83 November 2011 Beierholms Faglige Dage

84 Ekstraordinært udbytte (1:2) Udbytte kan udloddes i løbet af regnskabsåret, dog kan udbytte fortsat først udbetales efter, at den første årsrapport er aflagt, SL Mulighed for stående bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte, SL Ekstraordinært udbytte kræver: - I A/S en balance eller mellembalance, SL I ApS ledelsen vurderer; SL I A/S og ApS altid en mellembalance med review-erklæring fra revisor, hvis der er gået mere end 6 måneder fra seneste regnskabsdato. - Ingen revisionspligt => ingen revisorerklæring - Ingen indsendelsespligt af dokumenter til EogS - Indsendelse af udbytteerklæring til SKAT 84 November 2011 Beierholms Faglige Dage

85 Ekstraordinært udbytte (2:2) Mellembalance med revisorerklæring - Ingen formkrav efter principperne i ÅRL - Særligt fokus, egenkapitalen/reserverne Bestyrelsens erklæring - Forsvarligt under hensyn til selskabets økonomiske stilling - Forsvarligt kapitalberedskab, SL xx xx xx xx xx xx Regnskabs- Regnskabs- Ordinær Registrering Mellem- Beslutning afslutning møde general- hos EogS balance om forsamling udlodning 85 November 2011 Beierholms Faglige Dage

86 Ulovlig selvfinansiering og ulovlig aktionærlån Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte: For: - Stille midler til rådighed - Yde lån - Stille sikkerhed - Tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller moder, SL Kapitalejere, SL Ledelsen i selskabet, SL Tilgodehavender hos virksomhedsdeltager og ledelsen skal særskilt oplyses i årsarapporten, jf. skemakravene Bilag 2 til årsregnskabsloven 86 November 2011 Beierholms Faglige Dage

87 Undtagelser til ulovlige lån Det er tilladt at yde lån mv. på følgende betingelser - Moderselskabets forpligtelser, SL Udenlandske moderselskaber (under visse bestemmelser) - Pengeinstitutter og realkreditinstitutter, SL Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, SL Både transaktionen og betingelserne til transaktionen - Medarbejdere, SL Selvfinansiering, forudsat kreditvurdering, generalforsamlingens accept, ikke overstige frie midler, SL November 2011 Beierholms Faglige Dage

88 Selvfinansiering, 206 EU-direktiv ændring, hvorefter det er muligt at tillade økonomisk bistand til at erhverve kapitalandele i selskabet Udlånet må ikke overstige hvad der er økonomisk forsvarligt ( 208) Kreditor må acceptere at de frie reserver er meget løse og hurtigt kan forlade et selskab Generalforsamling skal godkende lånet, herunder ( 207) - Baggrund for lånet - Selskabets interesse heri - Betingelser tilknyttet lånet - Påvirkning på soliditet og likvidietet - Prisen for kapitalandelen i selskabet Generalforsamling skal behandle hvert forslag og kan ikke give en generel tilladelse 88 November 2011 Beierholms Faglige Dage

89 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte mig: Indsæt foto Peter Thor Kellmer Beierholm, Aalborg Tel Download Beierholm App 89 November 2011 Beierholms Faglige Dage

90 Tak for i dag 90 November 2011 Beierholms Faglige Dage

INTRODUKTION TIL SELSKABER ET OVERBLIK OVER REGLERNE FOR SELSKABER

INTRODUKTION TIL SELSKABER ET OVERBLIK OVER REGLERNE FOR SELSKABER INTRODUKTION TIL SELSKABER ET OVERBLIK OVER REGLERNE FOR SELSKABER INTRODUKTION TIL SELSKABER Et overblik over reglerne for selskaber REDAKTION Materialet er udarbejdet af SEGES, Økonomi & Virksomhedsledelse

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 VEJLEDNING OM Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 Denne vejledning er opdateret med hensyn til tegningskurs i afsnit 4.1.1. Hvilke oplysninger skal der gives i et stiftelsesdokument? Indholdsfortegnelse

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Underviser: Kontorchef Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Tirsdag den 30. september 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Tirsdag den 30. september 2015 1 Ny lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere