Beierholms Faglige Dage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage Spor B November 2011

2 Velkommen 2 November 2011 Beierholms Faglige Dage

3 Se vores kundefilm 3 November 2011 Beierholms Faglige Dage

4 Program spor B Beskatning Generelt om selskabsbeskatning - Territorialbeskatning - Kildebeskatning Hvornår skal selskaber sambeskattes? - Obligatorisk sambeskatning - Frivillig sambeskatning Vilkår under sambeskatning - Administrationsselskabets opgaver - Underskud - Skatter Hvad er vigtigt at være opmærksom på? - Salg og likvidation - Konkurs 4 November 2011 Beierholms Faglige Dage

5 Territorialbeskatning hvad er det? Danmark har indført territorialbeskatning (fra 2005) - I praksis medfører dette, at kun virksomhed på dansk grund kan beskattes i Danmark: Danske selskaber Fast ejendom i Danmark (ejet af udenlandsk selskab) Fast driftssted i Danmark (ejet af udenlandsk selskab) Hvad betyder det for danske selskaber? - Fast ejendom i udlandet holdes udenfor - Fast driftssted i udlandet holdes udenfor - Repræsentationskontor i udlandet medtages - Renter, royalties m.v. medtages 5 November 2011 Beierholms Faglige Dage

6 Oversigt over territorialbeskatning Dansk selskab med udenlandske indtægter/udgifter Valgt international sambeskatning? Nej Vedrører fast driftssted/ejendom i udlandet? Ja International skibs- og luftfartsvirksomhed? Nej Ja Nej Ja Ja Indtægt/udgift medregnes i dansk indkomst Ja Ja Kildeland frafalder beskatningsret i DBO / aftale? Nej Anskaffelsessum reduceret efter EBL 6A / 6C? Nej Indtægt/udgift medregnes ikke i dansk indkomst Nej Positiv indkomst? Ja Fast driftssted CFC-selskab, hvis selskab? Nej Nej Ja Salg af fast ejendom i udlandet? 6 November 2011 Beierholms Faglige Dage

7 Indkomstopgørelse ved fast driftssted i udlandet Indkomst (overskud/underskud) skal opgøres for de aktiviteter m.v., der ikke skal med i dansk beskatning - Undgå dobbeltbeskatning ved fast driftssted m.v. -Kan opstå, hvis der er uenighed om definition i Danmark/udland Almindelige principper for opgørelse af nettoindkomst - Administrationsudgifter kan fordeles - Renter vedr. eksterne fordringer/gæld kan fordeles 7 November 2011 Beierholms Faglige Dage

8 Kildebeskatning Danske selskaber, der har indkomster fra udlandet - Kildelandet kan indeholde kildeskat - Selskabet medregner bruttoindkomsten Maksimering efter dobbeltbeskatningsaftale - Renter - Udbytter - Royalties Maksimering efter intern regel - Nettoindkomsten skal opgøres Lempelse i dansk selskabsskat - Credit (maksimeret til dansk skat af indkomsten) 8 November 2011 Beierholms Faglige Dage

9 Sambeskatning 9 November 2011 Beierholms Faglige Dage

10 Sambeskatning definition af koncernforhold SEL 31C indeholder koncerndefinitionen i relation til sambeskatning Ny formulering heraf som følge af ny selskabslov - Skatteretlig definition herefter identisk med selskabslovens 7 - Ikrafttræden samtidig med den nye selskabslov sættes i kraft, for så vidt angår koncerndefinitionen deri SKM SR - Redegør for konsekvensen af den ændrede formulering for indtræden af sambeskatning 10 November 2011 Beierholms Faglige Dage

11 SEL 31C ny formulering SEL 31C - Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger - Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse - Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har: - 1) Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer - 2) Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale - 3) Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller - 4) Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet 11 November 2011 Beierholms Faglige Dage

12 Sambeskatning - administrationsselskab Ultimativt moderselskab - Det øverste moderselskab i hele koncernen - Der er kun ét moderselskab i en koncern, jf. SEL 31 C, stk. 1-3 Administrationsselskab Det øverste, danske moderselskab i koncernen, som deltager i sambeskatningen - Dvs. skal være direkte eller indirekte moderselskab for de øvrige danske selskaber - Hvis der er flere danske selskaber under udenlandsk moderselskab, vælges et af de danske selskaber/filialer 12 November 2011 Beierholms Faglige Dage

13 Sambeskatning et eksempel Obligatorisk, national sambeskatning SEL 31 Alle danske koncernenheder skal sambeskattes Territorialbeskatning (SEL 8.2) Frivillig, international sambeskatning SEL 31 A Alle udenlandske koncernenheder kan sambeskattes Globalindkomstprincip (SL 4) Dansk selskab Udenlandsk selskab Filial i Danmark Gamle regler før 2005 (nu skyggesambeskatning) Lov 426/ , stk %-ejede datterselskaber kunne sambeskattes Globalindkomstprincip (SL 4) Udenlandsk selskab Filial i udlandet 13 November 2011 Beierholms Faglige Dage

14 Hvorfor vælge international sambeskatning? 1. Nettounderskud i ét eller flere lande Den danske skat reduceres 2. Mindst 25% beskatning pr. land (bortset fra underskudsland) Der kan opnås fuld lempelse i lande med overskud 3. Skattebesparelse overstiger administrative omkostninger Det kan være omkostningskrævende og særdeles ved skattesager m.v. Det er oplagt at overveje i en mindre danskejet koncern, hvor der er få udenlandske selskaber med væsentlige underskud i etableringsfase eller efter et opkøb m.v. 14 November 2011 Beierholms Faglige Dage

15 Konsekvenser af international sambeskatning Ultimativt moderselskab Administrationsselskab Fond Dansk selskab Hæfter solidarisk for skatten af indkomst og genbeskatningssaldi vedr. udenlandske koncernenheder (SEL 31 A, stk. 4, pkt.) Norsk filial Svensk selskab Dansk selskab Fratrukne underskud skal genbeskattes helt eller delvist ved udtræden af koncernen eller afbrydelse af international sambeskatning 15 November 2011 Beierholms Faglige Dage

16 Sambeskatning antal enheder : Genbeskatning af underskud indført 1993: Udlandslempelse afskaffet 1996: Genbeskatningsregler skærpet 2005: Nye sambeskatningsregler indført November 2011 Beierholms Faglige Dage

17 Vilkår Administrationsselskabets opgaver Ansvarlig over for skattemyndighederne Modtager korrespondance fra myndigheder Udarbejder sambeskatningsopgørelsen/selvangiver Oplysningspligtig Hæfter for skat af sambeskatningsindkomsten Acontoskattebetalinger m.v. - Mulighed for at lade acontobetalinger følge selskabet ved salg Koncernen kan evt. vælge et andet selskab som administrationsselskab. I givet fald skal myndighederne have besked inden for 14 dage Det nye selskab indtræder i alle forpligtelser fra anmeldelsesdagen 17 November 2011 Beierholms Faglige Dage

18 Konsekvenser for sambeskatning Periodeopgørelse Aftalevilkår i overdragelsesaftaler Krav om enighed om opgørelse Principvalg binder køber Salgsdato Indregnes hos sælger Periodeopgørelse Indregnes hos køber 18 November 2011 Beierholms Faglige Dage

19 Indkomstopgørelse under sambeskatning Hvert selskab opgør eget skattepligtigt resultat - Regler for opgørelse ved ind-/udtræden af koncernforbindelse Indkomsten for alle sambeskattede selskaber medregnes uanset ejerandel Underskudsudnyttelse: - Det enkelte selskab fremfører først eget underskud fra tidligere år, herunder underskud fra før sambeskatningens indtræden - Derefter fordeles årets underskudsgivende sambeskattede selskabers underskud ud på de sambeskattede selskaber, der i året udviser overskud. Hvis der er samlet underskud i sambeskatningen, vil ikke-fordelte underskud forblive hos det underskudsgivende selskab - Endelig kan restunderskud fra sambeskattede selskaber overføres til andre sambeskattede overskudsgivende selskaber 19 November 2011 Beierholms Faglige Dage

20 Underskudsbegrænsning Fremførselsmuligheder - Ubegrænset fra og med 2002 Sambeskatning - Underskud udnyttes af sambeskattede selskaber - Begrænsninger i benyttelse af underskud - Opstået før sambeskatning kun i egne overskud - Likvidation - Konkurs - Udtræden 20 November 2011 Beierholms Faglige Dage

21 Underskudsbegrænsning Ejerskifte over 50% - Begrænsning af udnyttelse af underskud (nettokapitalindkomst) Særregel vedr. moderselskaber - 25%-grænsen - Tomme selskaber fuld begrænsning - I det væsentligste uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet - Undtagen jomfruelige selskaber 21 November 2011 Beierholms Faglige Dage

22 Skatter under sambeskatning Skatten af årets sambeskatningsindkomst opgøres hos administrationsselskabet Skatten fordeles på enkeltselskaber efter metoden fuld fordeling - Underskudsgivende selskaber godskrives skatteværdien af underskud med aktuel skatteprocent (25) - Gælder uanset ejerandel (OBS: omvendte juletræer) Acontoskattebetalinger henføres til administrationsselskabet - Bemærk, at samtlige indbetalinger på sambeskattede selskaber henføres til det udpegede administrationsselskab på indbetalingstidspunktet Lempelser m.v. opgøres hos administrationsselskabet - Sambeskatningsniveau, pr. land Administrationsselskabets tillæg m.v. skal fordeles ud på de skattebetalende selskaber 22 November 2011 Beierholms Faglige Dage

23 Konsekvenser for aktiekøbsaftaler Salgsaftaler skal indeholde bestemmelse om: Tidspunkt for konsolidering - Omlægning af indkomstår - Anmeldelse af administrationsselskab Principper for indkomstopgørelse (principvalg) Ansvarlig for udarbejdelse og indsendelse Acontoskatter og tillæg m.v. Alm. klausul om ændringer m.v. - Føring af skattesager, ansvar og oplysninger - Regulering ved ansættelsesændringer, herunder korrektion - Konsekvenser for aktuel og udskudt skat -> salgssum m.v. 23 November 2011 Beierholms Faglige Dage

24 Selskabers aktieavancer 24 November 2011 Beierholms Faglige Dage

25 Selskabers aktieavancer Forårspakken (indkomståret 2010 og frem) - Skattefrihed for egne aktier ( 10) - Skattefrihed for datter- og koncernselskabsaktier ( 8) - Næringsaktier ( 17) - Porteføljeaktier ( 9) - Konvertible obligationer er altid porteføljeaktier ( 4A, stk. 4 og 4B, stk. 3) Udbytter behandles som aktieavancer Opfølgning L84 justerer de nye regler - Nyhedsbreve og November 2011 Beierholms Faglige Dage

26 Porteføljeaktier Udbytter og avancer til selskaber og fonde vedr. porteføljeaktier (ejerandel under 10%) beskattes fuldt ud uanset ejertid Lagerbeskatning Undtagelse - Valgt realisationsprincip for unoterede aktier - Hvis der én gang er valg lager, fanger bordet 26 November 2011 Beierholms Faglige Dage

27 Porteføljeaktier Ændring af status - Sidestilles med afståelse/genanskaffelse Værdiansættelse af unoterede aktier - Faktiske handler (aktuelle) - Vejledning fra SKAT (DCF-model m.v.) - Skattemæssig indre værdi, inkl. merværdier - Regnskabsmæssig indre værdi, jf. senest indsendte årsregnskab 27 November 2011 Beierholms Faglige Dage

28 Iværksætteraktier (porteføljeaktier) Loven er vedtaget og har virkning fra 1. januar Loven er imidlertid ikke endeligt godkendt i EU Hvis investorerne opfylder betingelserne i iværksætteraktieordningen, vil aktieavance og udbytter være skattefrie, når de har ejet aktierne i 3 år Der vil samtidig være fradrag for tab på iværksætteraktier. Tabet kan fradrages i indkomstårets gevinster på realisationsbeskattede aktier Iværksætterselskabets revisor skal vurdere, hvorvidt investorerne, investeringen og iværksætterselskabet opfylder betingelserne for at anvende iværksætteraktieordningen. Iværksætterselskabsrevisor skal derfor afgive en påtegning eller anden erklæring herpå i forbindelse med anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at iværksætterselskabet ønsker at anvende ordningen Revisorerne skal i forbindelse med anmeldelsen sikre, at investeringerne er overskudsorienterede. Der skal derfor foreligge en udførlig forretningsplan med oplysninger om produkt-, salgs- og rentabilitetsudvikling. Derudover skal der foreligge en klar exitstrategi for investeringen 28 November 2011 Beierholms Faglige Dage

29 Omvendte juletræer Værnsregel, der skal sikre, at man ikke ved at indsætte mellemholdingselskab(er) kan gøre en skattepligtig porteføljeaktie til en skattefri datterselskabsaktie Sikres ved, at 10%-kravet skal kunne opfyldes for indirekte ejerforhold, dvs. at der ses bort fra mellemliggende holdingselskab(er) ved afgørelse af, om et moderselskab ejer mindst 10% af aktiekapitalen i et underliggende datterselskab Hvis værnsreglen finder anvendelse, anses mellemholdingselskabet for at være transparent, hvorved aktionærerne i mellemholdingselskabet anses for at være direkte aktionærer i datterselskab Nyhedsbrev November 2011 Beierholms Faglige Dage

30 Omvendt juletræ 30 November 2011 Beierholms Faglige Dage

31 Omvendte juletræer betingelser efter L84 Datterselskabs- og koncernselskabsaktier skal anses for at være direkte ejet af moderselskabets aktionærer i de tilfælde, hvor - Moderselskabets primære funktion er ejerskab af datter- og koncernselskabsaktier - Moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen - Mellemholdingselskabet ejer ikke hele aktiekapitalen i datterselskabet (L84) - Mere end 50% af mellemholdingselskabets aktiekapital direkte eller indirekte ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab - Moderselskabets aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked men - Værnsreglen gælder ikke for porteføljeaktionærer (L84) 31 November 2011 Beierholms Faglige Dage

32 Eksempel A ApS B ApS A ApS B ApS 50% 50% Mellemholding 5% Mellemholding 5% 10% Drift Drift 32 November 2011 Beierholms Faglige Dage

33 L84 porteføljeaktionærer Undtagelse for selskabers porteføljeaktier - A ApS, B ApS og C ApS ejer hver især mindre end 10% af aktierne i Drift indirekte. Derfor er mellemholding transparent i forhold til disse - Mellemholding bliver ikke transparent i forhold til D ApS, der allerede er minoritetsaktionær A ApS B ApS C ApS D ApS 35% 35% 25% 5% Mellemholding Drift 20% 33 November 2011 Beierholms Faglige Dage

34 L84 100% ejerskab fritages S1. S6 S7. S12 Tidligere regler 50% MH2 MH3 50% MH1 er transparent, Efter L84 MH1 100% MH1 er ikke transparent Drift 34 November 2011 Beierholms Faglige Dage

35 L84 100% ejerskab fritages Mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i datterselskabet (se foregående planche) Gælder dog ikke selvom mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i et datterselskab, hvis dette ikke er skattepligtigt i Danmark, og hvis beskatningen af udbytter fra datterselskabet ved direkte ejerskab ikke ville skulle nedsættes eller frafaldes - Efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende Det vil som hovedregel sige, hvis datterselskabet er beliggende i et skattelyland, gælder reglen om omvendte juletræer også ved 100% ejerskab 35 November 2011 Beierholms Faglige Dage

36 L84 Kildeskat skal indbetales til MH1 S1 S2 S3 33% 33% 33% MH2 60% MH1 40% Drift S4 40% S1, S2 og S3 skal betale et beløb til MH1 svarende til skatteværdien af deres andel af det udloddende udbytte MH1 har 100 ( ), der kan udloddes til S4 og MH2 36 November 2011 Beierholms Faglige Dage

37 Tab på ikke indbetalt selskabskapital Selskabslovens 33 giver mulighed for, at en del af indbetalingen af tegnet selskabskapital kan udskydes Skattemæssigt gælder fra 1. marts 2011: Selskabet kan ikke medregne gevinst/tab på ikke indbetalt selskabskapital, inkl. valutakursreguleringer - Gælder forud for KGL 4 (valutakursreguleringer) Aktionæren kan tilsvarende ikke medregne gevinst/tab på ikke indbetalt selskabskapital, inkl. valutakursreguleringer - Der udløses heller ikke underskudsbegrænsning Anskaffelsessummen på de ikke indbetalte aktier nedsættes med et beløb svarende til en eventuel nedskrivning af indbetalingskravet - Anvendes lagerprincippet på aktien, sker nedskrivningen primo indkomståret 37 November 2011 Beierholms Faglige Dage

38 Fordringer/gæld 38 November 2011 Beierholms Faglige Dage

39 Status vedr. fordringer og gæld Periodisering for selskaber (1:3) Fra og med indkomståret 2010 Fordringer - Hovedregel: Lagerbeskatning - Undtagelse: Debitorer (fordringer erhvervet som vederlag for leverede varer m.v.) det vil sige, her anvendes realisation - Undtagelse til undtagelsen (!!) lager kan vælges for debitorer - Vælges lager for debitorer, kræver det tilladelse fra SKAT at skifte princip igen - Værdiansættelse? Styresignal SKM SKAT Gæld - Hovedregel: Realisationsbeskatning - Undtagelse : Lagerprincippet kan vælges for - Gæld optaget til handel på et reguleret marked (modstående fordring er børsnoteret) - Gæld i fremmed valuta (ikke børsnoteret) 39 November 2011 Beierholms Faglige Dage

40 Selskabers fordringer (2:3) Alle gevinster beskattes, og alle tab fradrages Som udgangspunkt ikke fradrag for tab på koncernforbundne fordringer - Dog fradrag for følgende tab: - Valutakurstab - Tab på varefordring uden for sambeskatning, forudsat den tilsvarende gevinst er skattepligtig m.v. for debitor - Tab på børsnoterede fordringer/obligationer - Tab på rentefordring, uden for sambeskatning - Bankreglen 4, stk. 5 Hvornår er selskaber koncernforbundne? - Selskaber, hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50% af aktiekapitalen/stemmerne i begge selskaber - En fond og selskaber, hvori fonden har ovennævnte ejerandel - Personer i hovedaktionærkredsen anses i denne forbindelse som én aktionær 40 November 2011 Beierholms Faglige Dage

41 Selskabers gæld (3:3) Ikke skattepligt for gevinst på gæld til koncernforbundet selskab i det omfang kreditor ikke har fradrag for det tilsvarende tab Alle gevinster beskattes, og alle tab fradrages - Undtagelser for gæld påtaget før 27. januar 2010: 1. Ikke fradrag for tab på indeksreguleret gæld i DKK, hvor mindsterenten er opfyldt, forudsat fordringen ikke omfattes af KGL 29, stk. 3 (finansielt instrument) 2. Ikke fradrag for gæld i DKK, hvor mindsterenten er opfyldt, og hvor gælden skal indfries til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien ved udstedelsen - Undtagelse: Fradrag for tab på sådanne lån, hvis der er sikkerhed i fast ejendom/ skibe, virkning for lån, der optages eller overtages den 1. juli 2007 eller senere 41 November 2011 Beierholms Faglige Dage

42 Pas på tynd kapitalisering Moder 1 A/S 100% Bank Moder 2 A/S 100% Sikkerhedsstillelse Lån Datter 1 A/S Datter 2 A/S Konsolideringskreds 42 November 2011 Beierholms Faglige Dage

43 Pas på tynd kapitalisering Bank Moder 1 A/S 100% Lån Sikkerhedsstillelse Datter 1 A/S Datter 2 A/S Ingen konsolideringskreds 43 November 2011 Beierholms Faglige Dage

44 Transfer pricing Dokumentationskrav for større selskaber 60-dages frist Bøder 44 November 2011 Beierholms Faglige Dage

45 Tendenser i tiden 45 November 2011 Beierholms Faglige Dage

46 CCCTB Common Consolidated Corporate Tax Base Indgår i Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth Baseret på frivillighed Skatteprocenter fastsættes i de respektive lande Ensartede regler for opgørelse af skattepligtig indkomst i EU - Baseret på særskilt indkomstopgørelse, adskilt fra regnskabsrapporteringen for selskaberne Den indkomst, der kan henføres til det enkelte land, opgøres ud fra en fast formel, der beregnes som 1/3 af flg. forholdstal (vægtet mellem landets andel og samlet tal) - Omsætning - Lønudgifter og antal medarbejdere (vægter ligeligt) - Aktiver 46 November 2011 Beierholms Faglige Dage

47 CCCTB Forventes at kunne reducere selskabers omkostninger til compliance med 7% Transfer Pricing begrænses til kun at omfatte ikke-eu-lande Omfatter afskrivningsgrundlaget, lempelse for kildebeskatning, fremførsel af underskud m.v. Særlig regulering ved etablering, ind- og udtræden, samt ophør Generelt er det en simplificeret udgave af det danske skattesystem, tilrettet som følge af EU-landenes forskelligheder m.v. Hvorledes er forslagets fremtid? Skatteministeren har meddelt, at Danmark støtter forslaget Det må forventes at have tidsmæssigt lange udsigter, men kan være et realistisk bud på en EU-ordning Set med danske øjne kan det være særlig attraktivt for små- og mellemstore danske virksomheder, der har begrænsede aktiviteter i EUlande 47 November 2011 Beierholms Faglige Dage

48 Handlingsplan for multinationale selskaber Regeringen vil Styrke indsatsen i forhold til de multinationale selskaber Præsentere en række initiativer, som vil bidrage til at nå målet om, at alle skal betale den korrekte skat - Fokuserer på selskaber Den gruppe af selskaber, som på baggrund af en risikovurdering særligt påkalder sig opmærksomhed, er selskaber, der vedvarende over en årrække har underskud, og selskaber, der har transaktioner med lavskattelande - Revisorpåtegning? Servicecheck af selskabsbeskatningen, herunder afskrivninger og underskudsfremførsel Regeringen ønsker, at Danmark er i front med hensyn til at afprøve rækkevidden af reglerne 48 November 2011 Beierholms Faglige Dage

49 SKATs indsatsplan 2011 Selskaber Fejl i selvangivelser - Skattemæssige afskrivninger - Revisorforbehold i ca selskaber - Finansielle poster - Nul-skatteselskaber Fairplay-kampagnen - Sort arbejde - Kontantsager - Anmeldelser Tredjemandsindberetninger - Rentekontrolordningen, ekapital - Feltlåsning 49 November 2011 Beierholms Faglige Dage

50 SKATs indsatsplan 2011 Store selskaber Sambeskatning - Mange fejl er konstateret - Øget indsats Omstruktureringer - Undersøgelser for at vurdere behovet for kontrol Tynd kapitalisering Pengeinstitutters tab på udlån Kapitalfonde Gennemstrømningsselskaber Transfer Pricing - 60-dages-reglen skal efterleves - Selskaber, der ikke har betalt skat i de seneste 3-5 år - Immaterielle aktiver og overførsel til udlandet 50 November 2011 Beierholms Faglige Dage

51 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte mig: Asger Lehmann Høj Beierholm, Aalborg Tel Download Beierholm App 51 November 2011 Beierholms Faglige Dage

52 Program spor B Elektroniske regnskaber -XBRL Obligatorisk digital indsendelse XBRL Special XBRL Basis Lovgivningen Fravalg af revision Ændringer til årsregnskabsloven Ikke indbetalt kapital Udbytte Afrunding, sandwich 52 November 2011 Beierholms Faglige Dage

53 Lempelse af revisionspligt 53 November 2011 Beierholms Faglige Dage

54 Lempelse af revisionspligt Adgang til fravalg for virksomheder i ÅRL klasse B - Ikke overskride 2 af de 3 størrelsesgrænser i 2 på hinanden følgende regnskabsår Regnskabsår Omsætning (mio. DKK) Balancesum (mio. DKK) Ansatte (antal) , Undtagelser - Generelt holdingselskaber og erhvervsdrivende fonde - Konkret ved overtrædelser af lovgivning inden for regnskab, selskabsret, skat m.v. Erklæring ved assistance - Review eller assistance-erklæring, hvis revisor associeres med årsrapporten, f.eks. hvis den er opstillet på revisors firmapapir - Erklæring skal med i årsrapport indsendt til E&S 54 November 2011 Beierholms Faglige Dage

55 Koncernproblematik 1:2 Holding B Koncern C Driftsselskab C Ejendomsselskab B Revision Ikke-revision 55 November 2011 Beierholms Faglige Dage

56 Koncernproblematik 2:2 Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant => Indhente revisionsbevis til blank revisionspåtegning Revisors undersøgelsesadgang, SEL Moderselskab + koncern - Dattervirksomheder - Men ikke associerede virksomheder Koncernregnskaber - Påtegning dækker koncern, som var det én økonomisk enhed - Væsentlighed og risiko på koncernniveau fastlægger krav til revision af enkeltaktiver og enkeltforpligtelser m.v. i D/S Holdingregnskaber - Nettoindregning af kapitalandele i årsrapport for M/S - Væsentlighed og risiko i M/S fastlægger krav til revision af kapitalandel ud fra nettoværdi 56 November 2011 Beierholms Faglige Dage

57 Årsregnskabsloven 57 November 2011 Beierholms Faglige Dage

58 Forslag til nyt regnskabsdirektiv fra EU-kommissionen EU-Kommissionen har fremsat et forslag til et nyt regnskabsdirektiv, der skal erstatte begge de eksisterende regnskabsdirektiver, det vil sige 4. direktiv om årsregnskaber fra 1978 og 7. direktiv om koncernregnskaber fra Direktivforslaget har en mere logisk opbygning end de eksisterende regnskabsdirektiver, og det er opbygget med inspiration fra den danske byggeklodsmodel med opdeling i regnskabsklasser. Spørgsmålet om muligheden for at indføre lempeligere regler for såkaldte mikrovirksomheder er ikke behandlet i direktivforslaget, men dette spørgsmål bliver behandlet i Ministerrådet og Europa- Parlamentet i disse måneder som et separat initiativ til ændring af 4. direktiv. I forbindelse med fremsættelsen af direktivforslaget har Kommissionen overvejet, hvorvidt denne IFRS for SMV er skulle være en del af forslaget, men Kommissionen har afvist dette. Der er således ikke udsigt til, at det bliver obligatorisk for visse danske virksomheder at følge denne standard. 58 November 2011 Beierholms Faglige Dage

59 De nye ting i regnskabsdirektivet Små og mellemstore virksomheder - Mindske regnskabsreglerne, herunder særligt notekravene om anvendt regnskabspraksis, begivenheder efter statusdagen, oplysninger om langfristet gæld mv. - Mere sammenlignelige og tydeligere regnskaber - Kraftig harmonering og ensretning af regnskabsreglerne - XBRL gøres ikke obligatorisk EU vil først se trends i anvendelse af digital indberetning først - Fokus på væsentlige forhold frem for mindre kontrol forhold Børsnoterede virksomheder - Fjerne krav om kvartalsrapporter for at undgå for meget spekulation - Indsætte regler til afdækning af skjulte ejerskaber 59 November 2011 Beierholms Faglige Dage

60 Ændringer til årsregnskabsloven i 2010 Klasse B C-mellem C-stor Indregning og måling Døtre af statslige aktieselskaber indplaceres i regnskabsklasserne ( 7a) Skærpes Skærpes Skærpes Bindingspligt for bruttoudlån til selvfinansiering ( 35a) Skærpes Skærpes Skærpes Præsentation af ikke indbetalt kapital og bindingspligt af reserve på egenkapitalen ( 35b) Skærpes Skærpes Skærpes Egne aktier må ikke indregnes som et aktiv. I stedet skal det altid fratrækkes egenkapitalen ( 35 - udgår) Skærpes Skærpes Skærpes Præsentation Oplysning om hvem der står i særligt register kan udelades, jf. gl. AL 28a og b udgår ( 74 - udgår) Lempes Lempes Lempes Koncerndefinition bringes i overensstemmelse med IFRS og ny selskabslov (bilag 1B) Præcisering Præcisering Præcisering Årsregnskaber kan udelades ved likvidation, hvis fristen for indsendelse ikke er overskredet ( 139) Præcisering Præcisering Præcisering Ikrafttræden pr. 1. marts 2010, 7a, 35, 51, Bilag 1B, 139 Udskudt ikrafttræden, 35 a og b, November 2011 Beierholms Faglige Dage

61 Indsendelse og offentliggørelse af digitale regnskaber Ændring af årsregnskabsloven samt en række andre erhvervslove med virkning fra 1. maj 2011 (L139), 155, 155a og 155b indsættes. Indgår i en globaliseringsstrategi under titlen Fremgang, fornyelse og tryghed samt Mulighedernes samfund. Formålet er at sikre en hurtigere kommunikation med myndighederne og afskaffe manuelle papirrutiner for at overgå til digital indberetning. Det skal fremover være obligatorisk at foretage indberetninger digitalt. 155 giver fremover Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bemyndigelse til at kræve, at indberetning skal foregå digitalt, og at papirindsendelse ikke er tilladt. Oplysningerne kan ikke længere anses for modtaget, hvis de indsendes i strid med retningslinjerne, f.eks. i brev, mail eller fax. Meddelelsen kan fremover fremsendes indtil kl , og indsendes den først, så den er læsbar efter dette tidspunkt, da anses indsendelse først at være sket den følgende dag. 61 November 2011 Beierholms Faglige Dage

62 Regler om indsendelse og offentliggørelse ÅRL 155, stk. 2, Styrelsen kan fastsætte regler om, at årsrapporter og andre dokumenter, som styrelsen modtager efter denne lov, skal indberettes eller indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem styrelsen og virksomhederne og mellem styrelsen og virksomhedernes ledelsesmedlemmer og revisorer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejder opdateret indsendelsesbekendtgørelse i overensstemmelse med regelændringen. Denne fremsendes først medio november. XBRL er obligatorisk og træder i kraft - Regnskabsklasse B regnskabsår, der slutter eller senere - Regnskabsklasse C regnskabsår, der slutter eller senere - Regnskabsklasse D regnskabsår, der slutter eller senere Indsendelse skal ske via it-systemerne på virk.dk ved valg af regnskab November 2011 Beierholms Faglige Dage

63 Eksempler på indsendelse af XBRL-filer Regnskabsafslutning B C D Indsendelse senest B C D November 2011 Beierholms Faglige Dage

64 XBRL-systemer Beierholm anvender Regnskab special via CaseView Regnskab basis Indtastningsløsning af alle oplysninger fra årsrapporten Logisk 10-punktsmenu til bruger Et låst dokument, hvor layout ikke kan tilpasses Beierholm Sikrer overholdelse af formalia omkring indhold og overskrifter Mulighed for at se årsrapport inden godkendelse Godkendelse og indsendelse direkte i regnskab basis Laver én årsrapport i pdf og én XBRL-fil, der automatisk indsendes Regnskab special Et system, hvor to filer uploades. Én årsrapport i pdf uden underskrifter og én XBRL-fil Anvendes for regnskabsklasse C og D samt selskaber i regnskabsklasse B, hvor der er lavet tilvalg fra en højere klasse Den eksterne årsrapport laves i CaseView i dokument 94.1 Mulighed for at kvalitetssikre opload af indhold af XBRL-fil Godkendelse og indsendelse direkte i regnskab special 64 November 2011 Beierholms Faglige Dage

65 Eksempel på XBRL-regnskab XBRL-kode Pdf-regnskab 65 November 2011 Beierholms Faglige Dage

66 Vejledning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Vejledning findes på med tilhørende undervisningsfilm 66 November 2011 Beierholms Faglige Dage

67 Regnskab 2.0 1:6 67 November 2011 Beierholms Faglige Dage

68 Regnskab 2.0 2:6 Login via digital signatur Klik på en af de to valgte metoder til indberetning 68 November 2011 Beierholms Faglige Dage

69 Regnskab 2.0 3:6 69 November 2011 Beierholms Faglige Dage

70 Regnskab 2.0 4:6 70 November 2011 Beierholms Faglige Dage

71 Regnskab 2.0 5:6 71 November 2011 Beierholms Faglige Dage

72 Regnskab 2.0 6:6 72 November 2011 Beierholms Faglige Dage

73 Ændring af IAS 24 får konsekvens for ÅRL IAS 24 er trådt i kraft med virkning pr , og det påvirker ÅRL 98 C, stk. 2 - Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med definitionen i den internationale regnskabsstandard IAS 24, således som denne er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, samt efterfølgende ændringer i definitionen, som vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte forordning Gælder for regnskabsklasse C, og omfatter udelukkende definitionen på nærtstående parter og ikke oplysningskravene i IAS 24. Oplysningskravene i årsregnskabsloven er følgende, jf. 98 C, stk. 1: - Virksomheden skal oplyse om transaktioner med nærtstående parter, hvis transaktionerne ikke er indgået på normale markedsvilkår - Oplysningerne skal omfatte - Beløbet for sådanne transaktioner - Karakteren af forholdet til den nærtstående part - Andre oplysninger om transaktionerne 73 November 2011 Beierholms Faglige Dage

74 Tilpasninger af definitionen på nærtstående parter Nærtstående parter er overordnet defineret som enhver, der kan udøve væsentlig indflydelse på konkrete beslutninger i virksomheden, eller som virksomheden kan udøve en sådan indflydelse over for. Ændringen af IAS 24 vedrører definitionen af nærtstående parter med det formål at opnå en forenkling og fjerne inkonsistens i reglerne. Tidligere var det en generel opfattelse, at ikke alle direktions- og bestyrelsesmedlemmer automatisk skulle anses for nærtstående parter. Med henvisningen til IAS 24 er dette nu afklaret, da alle medlemmer af direktion og bestyrelse nu skal anses for nærtstående parter. Den nye definition sikrer symmetri mellem nærtstående parter, dvs. hvis A er nærtstående til B i B s regnskab, så er B også nærtstående til A i A s regnskab. 74 November 2011 Beierholms Faglige Dage

75 Ikke indbetalt kapital - Indbetaling af selskabskapital Kapitalkravene i A/S er DKK og i ApS DKK (SL 4, stk. 2) Kapitalen skal være fuldt indbetalt, hvis: - En del af indskuddet er indskud af andre aktiver end likvider (SL 33, stk. 1 ) - Overkurs skal altid indbetales fuldt ud Indbetaling kan reduceres til 25% ved kontant indbetaling. Dog minimum DKK skal være fuldt indbetalt (SL 33, stk. 1). Ikke indbetalt kapital kaldes af bestyrelsen på anfordring uden rente med en frist på 2 uger (SL 33, stk. 2). Sker indbetaling ikke, skal selskabet foranledige en kapitalnedsættelse. Ikke indbetalt kapital kan ikke pantsættes, stilles til sikkerhed eller sælges (SL 33, stk. 3). Selskabet skal i alle dokumenter præsentere både den registrerede og den indbetalte kapital, f.eks. i årsrapporten (SL 33, stk. 4) November 2011 Beierholms Faglige Dage

76 Præsentation af ikke indbetalt kapital i årsrapporten I årsrapporten kan vælges mellem to metoder, jf. ÅRL 35b - Nettopræsentation med postering på egenkapitalen (anbefales) - Bruttopræsentation med postering som omsætningsaktiv Der skal vises en reserve på egenkapitalen for den ikke indbetalte kapital Skemakravene i årsregnskabsloven skal overholdes Loven kræver, at den ikke indbetalte kapital er synlig i årsrapporten Efterfølgende eksempel med kapitalindskud - Et selskab stiftes ved nytegning med en kapital på DKK Med tillæg af overkurs på DKK Der indbetales kun 25%, svarende til DKK November 2011 Beierholms Faglige Dage

77 Nettopræsentation Aktiekapital Ikke indbetalt kapital Overkurs (kan overføres til overført resultat) Reserve for ikke indbetalt kapital Overført resultat Egenkapital i alt Likvider Aktiver i alt November 2011 Beierholms Faglige Dage

78 Bruttopræsentation Aktiekapital Overkurs (kan overføres til overført resultat) Reserve for ikke indbetalt kapital Overført resultat Egenkapital i alt Ikke indbetalt kapital Likvider Aktiver i alt November 2011 Beierholms Faglige Dage

79 Information om væsentlige risici ÅRL 77 B-virksomheder - Er der sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer. ÅRL 99 Ledelsesberetningen i C-virksomheder skal bl.a. beskrive - Usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb, herunder usikkerhed om going concern - Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen - Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer - Særlige risici - Begivenheder efter balancedagen Disse forhold er både del af retvisende billede og retvisende redegørelse og skal derfor omtales både i ledelsesberetning og i noterne - Alternativt forbehold og/eller bemærkning i udtalelse om ledelsesberetning - Supplerende oplysninger vedrørende regnskabet kan ikke længere pege på ledelsesberetningen (f.eks. going concern) men i stedet note i årsregnskabet 79 November 2011 Beierholms Faglige Dage

80 Selskabsloven 80 November 2011 Beierholms Faglige Dage

81 Ny selskabslov - ledelsesformer Minimum 3 personer i A/S Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i A/S må ikke være medlemmer af direktionen Formand og næstformand må ikke være medlemmer af direktionen Minimum 3 personer i A/S Medlemmer af tilsynsrådet må ikke være medlemmer af direktionen Tilsynsråd (tilsyn) Bestyrelse (øverste ledelse og tilsyn) Direktion (daglig og øverste ledelse) Direktion (daglig ledelse) Direktion (daglig og øverste ledelse) Kun tilladt i ApS Direktion har som udgangspunkt ret til at deltage i møder i bestyrelse og tilsynsråd 81 November 2011 Beierholms Faglige Dage

82 Ledelsesopgaver og ansvar Direktion Daglig ledelse (ikke dispositioner, der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning) Følge bestyrelsens retningslinjer og anvisninger Sikre, at bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde Sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt Tilsynsråd Ansætte en direktion Påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende Påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller Påse, at tilsynsrådet løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde Påse, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt Bestyrelse Ansætte en direktion Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Påse, at direktionen udøver sit hverv efter bestyrelsens retningslinjer + Påse de samme forhold som tilsynsrådet 82 November 2011 Beierholms Faglige Dage

83 Uddelinger fra selskabet Uddeling kan finde sted på følgende måder - Udbytte, SL Ekstraordinært udbytte, SL Udlodning i forbindelse med nedsættelse af kapital, SL Udlodning i forbindelse med opløsning, SL 222 Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til ekstraordinært udbytte. Bestemmelse skal ikke nødvendigvis medtages i vedtægterne Beslutning om ekstraordinært udbytte skal føres i forhandlingsprotokollen Der udarbejdes mellembalance for perioden. Den skal være gennemgået og påtegnet af revisor, hvis der er gået mere end 6 måneder fra sidste balancedag I visse situationer kan seneste årsrapport bruges som grundlag 83 November 2011 Beierholms Faglige Dage

84 Ekstraordinært udbytte (1:2) Udbytte kan udloddes i løbet af regnskabsåret, dog kan udbytte fortsat først udbetales efter, at den første årsrapport er aflagt, SL Mulighed for stående bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte, SL Ekstraordinært udbytte kræver: - I A/S en balance eller mellembalance, SL I ApS ledelsen vurderer; SL I A/S og ApS altid en mellembalance med review-erklæring fra revisor, hvis der er gået mere end 6 måneder fra seneste regnskabsdato. - Ingen revisionspligt => ingen revisorerklæring - Ingen indsendelsespligt af dokumenter til EogS - Indsendelse af udbytteerklæring til SKAT 84 November 2011 Beierholms Faglige Dage

85 Ekstraordinært udbytte (2:2) Mellembalance med revisorerklæring - Ingen formkrav efter principperne i ÅRL - Særligt fokus, egenkapitalen/reserverne Bestyrelsens erklæring - Forsvarligt under hensyn til selskabets økonomiske stilling - Forsvarligt kapitalberedskab, SL xx xx xx xx xx xx Regnskabs- Regnskabs- Ordinær Registrering Mellem- Beslutning afslutning møde general- hos EogS balance om forsamling udlodning 85 November 2011 Beierholms Faglige Dage

86 Ulovlig selvfinansiering og ulovlig aktionærlån Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte: For: - Stille midler til rådighed - Yde lån - Stille sikkerhed - Tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller moder, SL Kapitalejere, SL Ledelsen i selskabet, SL Tilgodehavender hos virksomhedsdeltager og ledelsen skal særskilt oplyses i årsarapporten, jf. skemakravene Bilag 2 til årsregnskabsloven 86 November 2011 Beierholms Faglige Dage

87 Undtagelser til ulovlige lån Det er tilladt at yde lån mv. på følgende betingelser - Moderselskabets forpligtelser, SL Udenlandske moderselskaber (under visse bestemmelser) - Pengeinstitutter og realkreditinstitutter, SL Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, SL Både transaktionen og betingelserne til transaktionen - Medarbejdere, SL Selvfinansiering, forudsat kreditvurdering, generalforsamlingens accept, ikke overstige frie midler, SL November 2011 Beierholms Faglige Dage

88 Selvfinansiering, 206 EU-direktiv ændring, hvorefter det er muligt at tillade økonomisk bistand til at erhverve kapitalandele i selskabet Udlånet må ikke overstige hvad der er økonomisk forsvarligt ( 208) Kreditor må acceptere at de frie reserver er meget løse og hurtigt kan forlade et selskab Generalforsamling skal godkende lånet, herunder ( 207) - Baggrund for lånet - Selskabets interesse heri - Betingelser tilknyttet lånet - Påvirkning på soliditet og likvidietet - Prisen for kapitalandelen i selskabet Generalforsamling skal behandle hvert forslag og kan ikke give en generel tilladelse 88 November 2011 Beierholms Faglige Dage

89 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte mig: Indsæt foto Peter Thor Kellmer Beierholm, Aalborg Tel Download Beierholm App 89 November 2011 Beierholms Faglige Dage

90 Tak for i dag 90 November 2011 Beierholms Faglige Dage

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er:

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Udskudt skat (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Udskudt skat hvad er det? Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

JS Holding Vejle ApS Nørrediget Vejle. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014

JS Holding Vejle ApS Nørrediget Vejle. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 JS Holding Vejle ApS Nørrediget 64 7100 Vejle CVR-nummer: 28296134 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

CARNORDIC HOLDING ApS

CARNORDIC HOLDING ApS CARNORDIC HOLDING ApS Tåstruphøj 4 4300 Holbæk Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/12/2015 Tony Norman Sørensen Dirigent

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere