SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. september 2014 Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 5-9 Årsregnskab 1. juli juni Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 13 Balance Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. Næssundvej 327, V. Hvidbjerg 7960 Karby CVR-nr.: Stiftet: 3. december 1992 Hjemstedskommune: Morsø Regnskabsår: 1. juli juni Bestyrelse Poul Kristensen, formand Torben Johnsen, næstformand Niels Peter Ravnborg, kasserer Vagn Nielsen Jens Bruhn Peder Futterup Uffe Korsgaard, udpeget af kommunalbestyrelsen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal 7900 Nykøbing Mors Pengeinstitut Frøslev-Mollerup Sparekasse Frøslev Byvej Nykøbing Mors Advokat Ret & Råd Advokaterne Ringvejen Nykøbing Mors

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli juni 2014 for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hvidbjerg, den 8. september 2014 Bestyrelse: Poul Kristensen Formand Torben Johnsen Næstformand Niels Peter Ravnborg Vagn Nielsen Jens Bruhn Peder Futterup Uffe Korsgaard

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne i Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nykøbing Mors, den 8. september 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Peter Egebjerg Hansen Statsautoriseret revisor

6 5 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter er produktion og levering af varme og el. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Med afslutningen af dette 21. varmeår kan vi med god ret konstatere at varmeværket er ved at lykkedes, vi er nu endelig nået dertil hvor man forventede at være da værket blev etableret. Efter i mange år at have døjet med høje priser, tekniske problemer og generelt dårligt image ser verden nu helt anderledes grøn og lysere ud for vort lille lokale varmeværk. En varmepris som kan konkurrere med de fleste andre brændsler, mange tilfredse forbrugere og med en vis forventning til fremtiden. Et resultat med et regnskabsmæssigt overskud på 1,4 mill. kr. mod et budgetteret 0 resultat, og en faktisk forventning som året skred frem om et større underskud, blev helt anderledes positivt. Budgettet som blev lagt til grund for prissætningen sidste år blev aldrig aktuelt, idet dette forudsatte at værket skulle opføre træpille, fyrede varmeværker i både Ørding og Frøslev. Disse 2 projekter blev desværre ikke realiseret i varmeåret, og dermed faldt budgettet noget ved siden af den virkelige verden. Varmepris og varme år Varmeåret blev lunt faktisk ca. 20 % varmere end et såkaldt normalt år. Den lune vinter gjorde at de fleste forbrugere havde indbetalt for meget aconto, og derfor skulle have penge tilbage fra varmeværket. Værkets driftsledelse har igennem flere år foreslået at man nedsatte aconto antallet fra 11 til 4, og efter en del diskussioner i både bestyrelse og repræsentantskab, besluttede et flertal af repræsentantskabet at ændre rateantallet til 4. Dette betød at den første rate for de fleste blev forholdsvis beskeden, idet man kunne modregne det overskydende beløb fra årsafregningen i acontoen. Ratenedsættelsen er blevet rigtigt godt modtaget hos vore forbrugere, kun hos ganske få har det givet anledning til bemærkninger, og hvor det måske lige har knebet med pengene har værket fundet en løsning. Varmeprisen blev nedsat i varmeåret 2013/14 med i alt kr. på den faste afgift, og ikke nok hermed er der blevet mulighed for at igen ved starten af varmeåret 2014/15 at sænke den faste afgift med yderligere kr. Gennemsnitshuset kommer dermed på ca kr. hvilket faktisk er et fald på små kr. i forhold til varmeåret 2010/11 eller et prisfald på 25 %. Ved afslutningen af dette varmeår henstår der en overdækning jf. varmeforsyningsloven på 2,9 mill. kr., penge som tilhører værkets forbrugere. Energitilsynet har fået kig på overdækninger i varmeforsyninger, og har også rettet henvendelse til Sdr. Herreds Kraftvarmeværker for en redegørelse. Tilsynet har fået redegørelsen, og heri lægges der rent faktisk op til yderligere nedsættelser af varmeprisen, hvor målet er at nå en varmepris på ca kr. for en gennemsnitsforbruger i løbet af de næste par år. Dette kræver selvfølgelig at der ikke kommer ude fra kommende ting, som eksempelvis afgiftsændringer som kan ødelægge dette. Hvis Energitilsynet giver sin tilladelse, vil overdækningen derfor blive tilbageført over en årrække. En prisnedsættelse allerede ved årets udgang er en mulighed som skal drøftes i bestyrelsen og repræsentantskabet. Naturgaspriser Naturgasprisen har i det afsluttede varmeår spillet en stor rolle for varmeprisen for formentlig sidste gang. Fremadrettet vil der grundet den grønne omstilling kun blive et mindre forbrug af naturgas. Prisen på naturgas har artet sig fint i det forløbne år, med en lidt faldende tendens. Prisen er yderligere reduceret via et samarbejde med Nykøbing Fjernvarme som Sdr. Herreds Kraftvarmeværker suverænt får mest ud af, og som vi er meget glade for.

7 6 LEDELSESBERETNING Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) Biogas Limfjordens Bio Energi har optimeret på biogasanlægget i Sindbjerg, og man er nu faktisk i stand til at levere den mængde varme som den oprindelige aftale med Morsø Bio Energi foreskriver. Prisen på varmen er afhængig af udviklingen i naturgasprisen, og da denne pris har haft en faldende tendens er varmen fra biogasværket også faldet i pris. Der er også udsendt slutopgørelse til Morsø Bio Energi, en opgørelse som man godt nok har stillet spørgsmålstegn ved fra Finansiel Stabilitets side. Det er dog næsten et halvt år siden at der er sket noget i sagen, og noget egentlig krav er ikke fremsendt. Bestyrelsen for varmeværket er af den opfattelse at der er afregnet hvad der skal. Så et eventuelt mindre krav afventes med sindsro. Det er dog meget ærgerligt hvis der her sidst på et godt samarbejde med Morsø Bio Energi skal være uenighed. Elsalg I forbindelse med den grønne omstilling har varmeværket skiftet fra 3 ledstariffen til det frie el-marked på nu alle 4 værker. Tidligere var det kun Hvidbjerg værket som opererede på dette marked. Prisen på el har på spotmarkedet udviklet sig meget lidt, og ligger fortsat på et meget lavt niveau. Der har dog været gode timer på reguler markedet, og varmeværket har rent faktisk i perioder tjent gode penge herpå. På baggrund af overgangen til det frie el-marked, og med den lave spotpris har varmeværket fået optimal udnyttelse af det grundbeløb som udbetales som kompensation for at man er tvunget til at bruge naturgaskedler i stedet for motordrift. Grundbeløbet udgør for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker i alt ca. 3,6 mill. kr. Foruden dette grundbeløb modtager varmeværket også et fast beløb for ikke at have fået tildelt gratis co2 kvoter. Dette grundbeløb udgør ca kr. Driften og samarbejde med Nykøbing Fjernvarme Driften af vore varmeværker har igen i år været præget at stabilitet og nærmest ingen driftsstop. Vi har et godt driftspersonale som forstår at passe godt på vore anlæg, og netop i det afsluttede varmeår har der været meget få vedligeholdelsesudgifter. Vagtsamarbejdet med Nykøbing Fjernvarme syntes også at fungere ganske udmærket for os. På den administrative side er der sket det at vi har flyttet vort kontor fra Hvidbjerg til Nykøbing, nærmere bestemt til kontoret hos Nykøbing Fjernvarme. Det er håbet at denne flytning vil give en både billigere og bedre opgaveløsning med bedre service til vore forbrugere. Der udestår at blive lavet en egentlig administrationsaftale, men den arbejder bestyrelsen netop nu på at få forhandlet hjem. Vi er opmærksomme på at flytningen har givet anledning til lidt forundring når man måske har fået en medarbejder fra Nykøbing i røret i stedet for de vante man plejer at tale med. Vi håber at vore forbrugere har forståelse for flytningen, og de optimeringsmuligheder som ligger heri. Værket er meget tæt på at offentliggøre sin nye hjemmeside, og fremadrettet vil det være muligt at foretage flyttemeddelelser og aflæsninger via hjemmesiden. Vi har en længere række forbedringer af hjemmesiden som vi glæder os til at offentliggøre. Halmværket i Øster Assels I Øster Assels er opførelsen af halmværket tilendebragt. Anlægget blev desværre ikke færdigt til tiden hvilket har udløst en kompensation, og da anlægget så kom i drift viste der sig nogle røggener for naboerne som ikke var til at leve med. Et stort stykke udredningsarbejde er derfor gennemført, og med meget stor velvilje fra KSM Stoker A/S lykkedes det her for et par måneder siden at få opsat et nyt røgfilter som tilsyneladende virker rigtigt godt. Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har filteret på prøve og det skal inden for de kommende måneder afklares om man vil købe anlægget for en gang for alle, at få løst røgproblemet, og samtidig er værket sikret mod eventuelle kommende krav om filter.

8 7 LEDELSESBERETNING Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) Halmen i Øster Assels leveres fra marker tilhørende 2 landmænd i nærområdet, hvilket er helt i tråd med de grønne tanker i bestyrelsen, hvor det ikke giver mening at transportere halm over lange afstande med brug af fossilt brændstof. Grundet den milde vinter og opstartsproblemerne kom værket ikke til at bruge hel den mængde halm som var forventet, men det er håbet at de 2 landmænd fortsat vil levere halm til værket hvilket skal afklares på et møde senere på året. Der vil i slutningen af oktober blive afholdt et åbent hus på Halmvarmeværket hvor alle interesserede fra hele øen vil være velkomne til at kigge forbi og se hvordan et større halmanlæg fungerer. Energipolitiske overvejelser Regeringen har bedt om at få lavet en række analyser, og blandt andet er der allerede offentliggjort analyser omkring fjernvarme og biomasse mv. Her i 2014 vil der komme en afgiftsanalyse som bliver meget spændende for varmeværkerne. Som energistrukturen er skruet sammen i Danmark er den meget styret af afgifter, og en omlægning heraf er meget kompliceret. Regeringen har allerede igangsat en regulering idet man har fjernet den forhadte forsyningssikkerhedsafgift som kun nåede at blive pålagt fossile brændsler. Biomassen slap således helt for afgiften hvilket ikke er uvæsentligt for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker. I forbindelse med den vækstpakke som folketinget netop nu forhandler, indgår et bortfald af grundbeløbet for ikke at have fået tildelt gratis kvoter. Om dette gennemføres vides ikke, men det vil desværre have en negativ virkning på værkets økonomi. Endvidere hersker der stor tvivl om hvad der vil ske når aftalen om grundbeløbet for overgang til det frie el-marked udløber ved udgangen af Sker der bortfald vil det være noget af en udfordring for varmeværkerne, men forhåbentlig kommer der noget andet i stedet som kan give en vis kompensation for den nødvendige reguler kraft som der skal være tilstede for at styre el-nettet. Et ønske fra de mindre varmeværker som vort er at en afgiftsomlægning vil medføre at der ikke længere skal betales afgift af den varme som tabes undervejs til forbrugeren. Elværkerne betaler jo kun afgifter for den mængde strøm som kan aflæses hos de enkelte forbrugere, hvor vi i dag betaler for den mængde varme vi sender ud fra varmeværket. En ændring her vil være kærkommen for de mindre varmeværker med de store ledningsnet. Denne grønne omstilling som værkets forbrugere er blevet stillet i udsigt, og som er blevet muligt fordi varmeværket har fået lov til at skifte fra det fossile og dyre naturgas til en noget billigere biomasse, er godt i gang. Omstillingen går ikke helt så hurtigt som vi har håbet, men trods alt den rigtige vej. Omstillingen har i øvrigt bevirket at vi har fundet det for en god ide at skifte vores logo ud med et unikt eget logo som blandt andet symboliserer biomasse forbrænding. Træpilleanlæg I både Frøslev og Ørding vil der i de kommende måneder blive bygget træpille fyr. Lige efter sommerferien blev der afholdt en licitation med 4 indbudte virksomheder med henblik på at bygge de 2 træpille anlæg. En klar vinder af licitationen var igen KSM Stoker i Karby som nu som totalentreprenør skal forestå bygningen af de 2 anlæg. Anlægsprisen blev heldigvis mindre end forventet hvilket altid er en god start på et byggeri. Tidsplanen gør at værket først i begyndelsen af det nye år forventer at få de nye anlæg overdraget til drift. Der bliver tale om forholdsvis små tilbygninger til de eksisterende kraftvarmeværker hvortil der vil komme en silo og en skorsten. I Ørding har værket plads på den grund som i forvejen huser kraftvarmeværket. Ørding er den mindste af de 6 fjernvarmebyer, og det er derfor meget glædeligt at det er lykkedes at indgå en aftale med HE- VA om levering af varme, hvilket svarer til at varmegrundlaget øges med helt op til ca. 50%. Aftalen er skruet sådan samme at både varmeforbrugerne og virksomheden har fordele af aftalen. I Frøslev har det været nødvendigt at tilkøbe et stykke jord, og med velvillighed fra ejeren af jorden er dette erhvervet problemfrit. Også Morsø Kommune har udvist stor service overfor værket, og myndighedsbehandlingen er gået glat igennem både i Ørding og i Frøslev.

9 8 LEDELSESBERETNING Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) Træpilleanlæg (fortsat) Næste skridt bliver at lave et lille udbud om køb af træpiller, hvor tanken er at indbyde 2-3 lokale leverandører sammen med én udefra kommende leverandør. Tanken er at sikre sig leverancen i 2 år til billigste pris, men også i den kvalitet vi har brug for, og det er også tanken at se på bæredygtighedskriteriet. Netop bæredygtighed er jo et af de ord som kommer igen og igen når man taler om biomasse, og det vil da være helt fint hvis vi i Sdr. Herreds Kraftvarmeværker kan været et af de første værker som får fastsat kriterier for oprindelsessted og sikkerheden for at der sker genplantning af træer fra de steder hvor vi får leveret vore piller fra. Hvidbjerg varmeværk Hvidbjerg varmeværk, som jo leverer varme til byerne Karby, Hvidbjerg og Redsted får jo langt den meste af sin varme fra Limjordens Bio Energi, i form af varme produceret på biogas. Der er indgået en længere varende kontrakt, men det er dog ikke sikkert at varmeværket fortsætter med varmeleverancen herfra. Der er iværksat en meget positiv dialog omkring fremtiden, og der tænkes blandt andet i biogasopgradering til naturgas nettet, overskudsvarme og leverance af procesvarme, uden at man dog på nuværende tidspunkt ved noget om hvor det ender. KSM Stoker har færdiggjort deres prøvestation for biomassekedler, og varmeværket vil nu kunne modtage overskudsvarme herfra i det omfang at der ikke er varme nok at få hos Limfjordens Bio Energi. I Hvidbjerg har bestyrelsen også arbejdet videre på tankerne om at købe de 2 vindmøller ejet af Hvidbjerg Vindmøllelaug, og tanken er at når strømprisen er lav så skal den producerede strøm anvendes til at producere varme via en varmepumpe. Beregningerne er lavet som viser at man med fordel kan foretage en sådan investering. Der er tale om nytænkning og idet der er stor fokus på strøm lagring og anden anvendelse af strøm er det tanken at der skal etableres et demonstrationsprojekt hvortil der vil kunne søges midler af forskellig vej. Lige nu undersøges muligheden for at få en række forskellige parter med i projektet. Salgskampagne I et samarbejde med Morsø Kommune har Sdr. Herreds Kraftvarmeværker gennemført en salgskampagne i Ørding og Karby. Med 4-5 nye forbrugere har kampagnen været en succes og den vil formentlig også blive gennemført i de 4 andre fjernvarmebyer. Netto er Sdr. Herreds Kraftvarmeværker dog forsat ramt af forbruger nedgang, en nedgang som skyldes at huse i vort område nedrives. Der er ikke så meget at gøre ved denne udvikling som skyldes den afvandring som er fra landbyerne i hele landet mod de større byer. Dog er det ønsket at vi kan få alle huse i vort forsyningsområde til at bruge fjernvarme, vi mener at vi nu er ved at kunne konkurrere med det meste, og også på en miljømæssig rigtig måde. Lån hos KommuneKredit I forbindelse med bygningen af halmværket i Øster Assels har det være nødvendigt at optage et nye lån hos KommuneKredit på ca. 4 mill. kr., dette lån er indtil videre på vilkår af en fuld variabel rente. Vi skal igen låne optage for at kunne bygge anlæggene i Ørding og Frøslev og vil når dette er sket overveje om man skal bibeholde den variable forretning eller om man skal omlægge til et fast lån. Værkets gamle lån er via en renteswap låst til en fast rente på 1,56% hvilket vi er meget glade for. Morsø Kommune har stillet kommunegaranti for samtlige lån, men de nye lån er desværre pålagt en garantiprovision på 1,5% af restgælden hvert år, en provision der så vidt vi ved er Danmarks højeste. Den høje garantiprovision finder vi for uforståelig og begrænsende for hvornår det er rentabelt at investere i energianlæg.

10 9 LEDELSESBERETNING Den nærmeste fremtid På sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at se nærmere på mulighederne for at lave en egentlig serviceordning som blandt andet kunne se på de udtjente forbruger installationer som sidder hos mange forbrugere. Bestyrelsen har arbejdet på at skrue den helt rigtige ordning på plads, og har blandt andet haft hjælp fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab til at beskrive mulighederne. Forsøg er også gjort i varmeårets løb med en lavtemperatur unit som har vist rigtig gode resultater. Bestyrelsen vil her i det nye varmeår få taget en endelig beslutning om hvilken ordning der kan tilbydes, og hvad det skal koste. Vi har også i året arbejdet på en ny forretningsmodel hvor tanken er at forsyne varmeforbrugere uden for vort forsyningsnet med individuelle biomasse løsninger eller varmepumpe løsninger. Tanken er at man ved biomasse anlæg kan have et fælles indkøbssamarbejde og at man fra varmeværkets side kan servicere anlæggene. Finansieringen vil formentlig også kunne klares billigere ved et fællesskab. Reglerne er dog klare om at en sådan forretning ikke på nogen måde må sammenblandes, eller udgøre en risiko for de nuværende fjernvarmeforbrugere. Det undersøges om denne forretningsmodel kan understøttes via et samarbejde med andre værker, og der er følere ude ved blandt andre værker i Thy og på Samsø. Bestyrelsesarbejdet i det afsluttede varmeår har på flere måder været hårdt med mange beslutninger og meget at skulle forholde sig til, men også med den triste meddelelse om at værket havde mistet sin afholdte kasserer Lasse ved en tragisk trafikulykke, det var en meddelelse som var svær at kapere. Vi ser nu fremefter og kan se en varmeforsyning som udvikler sig rigtig positivt og vores bøn til landspolitikerne er, lad nu være med at ændre for meget ved afgifterne og grundbeløbene. Bestyrelsen er rent faktisk ved at have nået de mål som er blevet sat i strategiarbejdet, og man skal her i begyndelsen af 2015 i gang med at udarbejde en ny strategi frem mod 2020, hvor nye mål kan sættes. I det igangværende varmeår vil fokus være rettet mod at få de nye træpille fyr i Ørding og Frøslev godt i gang, at få en ordentlig aftale med Nykøbing Fjernvarme på plads, og få kigget lidt på forbruger anlæggene, formentlig i form af en serviceordning. Vi vil selvfølgelig også fortsat have stor fokus på vores daglige drift og de muligheder for optimeringer som ligger her. Endelig vil vi fortsat forsøge at nytænke og skille os ud fra mængden af fjernvarmeværker og mænge os hvor det er muligt. Sluttelig en tak for et godt samarbejde med bestyrelse og repræsentantskab i det afsluttede varmeår. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Hvile-i-sig-selv-princippet Værket er underlagt det særlige hvile i sig selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerene ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter varmeforsyningsloven regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede brugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten, udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld. RESULTATOPGØRELSEN Periodisering Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb tillagt et beregnet salg frem til årsafslutningen pr. 30. juni 2014, medens elsalg er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årets indtægter I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme, elindtægter samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder. Årets over-/underdækning samt regulering af de tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne, indgår som en reguleringspost i nettoomsætningen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Det drejer sig væsentligst om periodiserede indtægter i forbindelse med tilskud og udtrædelsesgodtgørelser, der indtægtsføres lineært over 10 år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, samt amortisering af finansielle forpligtelser. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Udskudte skatteaktiver indregnes dog ikke i årsrapporten. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Eksterne rettigheder inkl. brugsret måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Rettighederne afskrives over brugstiden år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Årsregnskabslovens og Varmeforsyningslovens bestemmelser. De forventede brugstider er: Brugstid Restværdi Bygninger 30 år 0% Produktionsanlæg og maskiner 5-25 år 0% Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-15 år 0% Varebeholdninger Beholdninger af rør, målere, olie mv. måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde af nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives der til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

13 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger En tidsmæssig forskydning, der skyldes en midlertidig forskydning af indtægter og udgifter efter varmeforsyningsloven er en tilgodehavende eller forpligtelse efter årsregnskabsloven indtil indtægten eller udgifter er gennemført efter varmeforsyningsloven. Tilgodehavendet er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger som andre tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne udtrædelsesgodtgørelse og tilskud til indregning i efterfølgende regnskabsår. Indregningen sker over 10 år. Egenkapital Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen lig med værkets indskudskapital. Resultat til indregning i kommende års priser Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt på egenkapitalen.

14 13 RESULTATOPGØRELSE 1. JULI JUNI Regnskab Regnskab Note kr. kr. OMSÆTNING Årets over/underdækning NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Tab på debitorer RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle udgifter RESULTAT FØR SKAT 0 0 Skat af årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT 0 0

15 14 BALANCE 30. JUNI Regnskab Regnskab AKTIVER Note kr. kr. Rettigheder Brugsret transformere Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar I gangværende projekter Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Varelager Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

16 15 BALANCE 30. JUNI Regnskab Regnskab PASSIVER Note kr. kr. Indskudskapital Overført overskud EGENKAPITAL Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Overdækning til indregning i kommende priser Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtigelser 19 Personaleomkostninger 20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 21

17 16 NOTER Note kr. kr. Omsætning 1 Salg af varme Kubikmeter afregnet Abonnementsafgift Salg af el Tilskud til elproduktion Årets over/underdækning 2 Over/underdækning primo Tidsmæssige forskydninger i øvrigt Over/underdækning ultimo Produktionsomkostninger 3 Vareforbrug Forbrug af naturgas, biogas, halm mv Personaleomkostninger Lønninger driftspersonale Ændring feriepengeforpligtelse Pensioner Forsikringer og ATP Personaleomkostninger inkl. kursus Kørselsgodtgørelse Vedligeholdelse af produktionsanlæg Motorservice og smøreolie Ledningsnet og målere Diverse vedligeholdelse værker o.l Udvendig vedligeholdelse Driftsomkostninger Elektricitet mv Vand og vandafledning

18 17 NOTER Note kr. kr. Produktionsomkostninger (fortsat) 3 Øvrige produktionsomkostninger Motorkasko- og løsøreforsikring Ejendomsskatter og forsikringer Varebilens drift Køb af værktøj mv Tyverialarm Af- og nedskrivninger Immaterielle... anlægsaktiver Ejendomme Produktionsanlæg... og maskiner Produktionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger 4 Ledelsesomkostninger Honorar til formand og udvalgsarbejde Bestyrelsesomkostninger Generalforsamling og strategimøder mv Kontorhold Løn bogholder Kontorartikler og tryksager Edb-udgifter Telefon, licens og internet Porto og gebyrer Kontingenter Vedligeholdelse inventar Øvrige administrationsomkostninger Annoncer, reklamer og repræsentation Revision og regnskabsmæssig assistance Juridisk og anden assistance og projekter Honorar i forbindelse med selvevaluering Generelle forsikringer Arrangementer, udstillinger og møder Kampagne energitjek forbruger Regulering foregående år Repræsentation Administrationsomkostninger i alt

19 18 NOTER Regnskab Regnskab Note kr. kr. Andre driftsindtægter 5 Gebyr og bidrag Periodisering udtrædelsesgodtgørelse Periodisering tilskud Barmarksværker Salg materiale og udfaktureret arbejde Antenneindtægt Lejeindtægt Andre driftsudgifter 6 Energibesparelser Diverse køb faktureret forbruger Finansielle indtægter 7 Pengeinstitutter Debitorer Finansielle udgifter 8 Prioritetsgæld Afskr. kurstab og konverteringsomkostninger Renter og gebyrer pengeinstitut Kreditorer 0 64 Låneomkostninger Immaterielle anlægsaktiver 9 Rettigheder Brugsret transfor- matorer Kostpris juli Kostpris juni Afskrivninger juli Årets... afskrivninger Afskrivninger juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni

20 19 NOTER Materielle anlægsaktiver 10 Note Produktions- Andre anlæg, Grunde og anlæg og driftsmateriel bygninger maskiner og inventar Kostpris juli Tilgang Kostpris juni Afskrivninger juli Årets... afskrivninger Afskrivninger juni Regnskabsmæssig... værdi 30. juni Regnskab Regnskab kr. kr. Tilgodehavender fra salg 11 Tilgodehavende ved salg af el Årsafslutninger Flytteafregning Hensat til tab på debitorer Andre tilgodehavender 12 Diverse tilgodehavender og udlæg Periodeafgrænsningsposter 13 Forudbetalt forsikringer og kontingenter Forudbetalt naturgas Forudbetalt energibesparelse Periodisering af varme og moms Kontingenter

21 20 NOTER Note Egenkapital 14 Overført Indskudskapital overskud I alt Egenkapital juli Regulering... markedsværdi renteswap* Udbetalt... indskudskapital i året Egenkapital juni *Der henvises til note 15 og 17. Langfristede gældsforpligtelser 15 1/ / Afdrag Restgæld Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år Prioritetsgæld Kurstab og konverteringsomkostninger kr. kr. Anden gæld 16 Skyldig A-skat, AM-bidrag, pension ol Feriepengeforpligtigelse Moms og afgifter Markedsværdi renteswap Udbetalt fra Morsø Kommune Øvrige skyldige omkostninger Skyldige forbrugere Periodeafgrænsningsposter 17 Tilskud Forudbetalt Barmarks- Udtrædelsesaconto værker godtgørelse Saldo juli Tilgang Indtægtsført... i året

22 21 NOTER Note kr. kr. Overdækning til indregning i kommende priser 18 Resultat til indregning i kommende års priser Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling Eventualposter mv. 19 Eventualforpligtelser Der er indgået en renteswapaftale til dækning af ydelser på lån på 14,4 mio. kr. til KommuneKredit. Aftalen afdækker en variabel rente på lånet, hvor værket betaler 1,56 % p.a. og samtidigt modtager 3 måneders CIBOR uden tillæg. Aftalen løber fra 30. juni 2014 frem til 30. juni Der er indgået langtidskontrakter om leverance af biogas fra Limfjordens Bioenergi A/S. Der er et uafklaret forhold vedrørende opgørelsen af slutregningen fra Morsø Bioenergi af 2006 A.m.b.a. Eventuel beløb anses af bestyrelsen som uvæsentlig kr. kr. Personaleomkostninger 20 Antal personer beskæftiget i gennemsnit 2 2 De samlede personaleomkostninger udgør: Lønninger driftspersonale Løn bogholder Ændring feriepengeforpligtelse Pensioner Forsikringer og ATP Vederlag til bestyrelse: Honorar til formand og udvalgsarbejde Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 21 Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der givet nom tkr. pant i to grunde og bygninger Hesterøroddevej 47, 7990 Øster Assels og Næssundvej 327, 7960 Karby til en bogført værdi på 2 mio. kr. pr. 30. juni 2014.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR

LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 70 LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 49. REGNSKABSÅR

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/10 46. REGNSKABSÅR

GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/10 46. REGNSKABSÅR Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr, 20 22 26 70 GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2009/10 46.

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011 83. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kolind Fjernvarme A.m.b.a.

Kolind Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 33 91 01 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LØRSLEV FJERI'NARME ÅRSRAPPORT 20. REGNSKABSÅR

LØRSLEV FJERI'NARME ÅRSRAPPORT 20. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerringæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 LØRSLEV FJERI'NARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 20. REGNSKABSÅR

Læs mere

Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19

Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19 Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19 Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. september 2015. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 1800 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal OK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A. Høbrovej 9F, 6980 Tim CVR-nr. 14 52 86 01 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 3 Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 4 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

Kolind Fjernvarme A.m.b.a.

Kolind Fjernvarme A.m.b.a. Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind CVR-nr. 33 91 01 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

ANDELSSELSKABET TISTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. INTERN ÅRSRAPPORT 2013/14

ANDELSSELSKABET TISTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. INTERN ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 75 24 61 66 olgod@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torvet 2 DK-6870 Ølgod CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSSELSKABET TISTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. INTERN ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere