Canti erotici calabresi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Canti erotici calabresi"

Transkript

1 Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI

2

3 DuonnuPantueVincenzoAmmirа CANTIEROTICICALABRESI!"#$%&"'(!"#$%&&%'()*+"+,'%'-"."&&,'(#/0,$"!"!#$"%%&'( ()*+*"!*!

4 !"#$%&'()$()*+'),+--#&%!"##$%$&'(&)'(*"+($&'(,-#.$*(,$&(')$*$&)&'(+)**$&'$ "#$%&''&()*+,#,-()&.#/#''-()$01-%# 2,#1*(,* /0"%&1"##$+)&)'(2("%(3!$4$&)'(*+(5)&')##6$44"5($2("%)&'(&,"#"%*$+($*"&5-#*-+$#)& 3-+(4-//*0& //*0&7+&1 5667*9-/#0&/*8#%&0#*,&//*:*/*90#*7#1 ;(3-+(4-//*0&(2,#<#-+#=((!>?? B-8*=(/$E/#-(!>?? FFF <%&8+(1$G( 5667/-0&+<-,&%&1*7:-8!

5 !"#$%&'()$%!%&!"*"+(',% %#-%!' -.)##.&/"#$.&'&0%#!'#1)&"22%(3!" " # -%"*'$$)&'&/)',%"!""""$% -.)##.&/"#$.!"#$"%%&'(&!"#$)**&'(&!""""$&!""""$'!" " (& 0%#!'#1)&"22%("4!""""#& )*+**,-+!""""#'./012"3!""""4%./012"33!""""&# +','--./&'(&!""""5'!"#$&$&'(& "!""""'$ 30627/8920:"/;;/"<=>/" $

6 !

7 !"#$$"%&'$("%)%*+$,)$-#%'..+/0!"#$%!&'('%!&)'("*"%*#(%)+'%,"&--"'%"*%.&(&/$"&%)0$"))#1%23"% 4"*0#*5'%677"$8%7"%"*9#$#))&,&%"(%:$';"('%7'$&(#%<#((=+'7'% :#$0>?%'(9$#%&<%#))#$#%+*%-$&*<#%:'#9&%<"&(#99&(#%;+%+*'%):"$"9'% % # % $",'(+5"'*&$"' %,#$' % 0'7# % (' % )&**' % #))#$# % " %,#$"% 0&(&/$#)"AB C=&*"7&%$#):"$&%9+99&%*#((&%:'9#*5&%<"%D&;;'%0>#%$"#7:"#E% 9$&):'$9&*<' % 9$&):'$9& % 0'7# % +* % "7:#9+')' % 9'$$#*9#E % 0'7#% (=&))#9&9'%&((&%;'*9#%#%(=&;;&7&9'%&(%0"/'E%)0+'9#%(=&*"7&E%<"(&9&%"% *#$,"%#%(#%,")0#$"%#<%#*9$&%*#(%0+'$#%0>#%0'*0"9&%"(%)&*-+#%#<% "*;+'0&9'%('%$"0>"&7&%&(%0#$,#(('%#<%#):('<#%*#"%0&*9"E%*#((#%'<"E% *#-("%"**"E%*#((#%"*,'0&5"'*"%<"%F$')B G#(%)#)9'%)#0'('%"%-$#0"%0&*9&,&*'%F$')1!"#$%#&'()* +,%#$-.#-/+0"-#%12#$.#'-))%'%"-* +($%#./#3%"1(#4%/#"('4#'())(#4.#50/$.".6 '-7.4(#$0(3%8#+()9#1(':.4( )7.%1-1(#-'4(#4.#4%$%";-6 2F$')E%<'(0#E%&7&$&%"*<'7&/"(#%/#(,&AB%F$')E%)"-*'$#%<#-("% ")9"*9"%0>#%)0+'9'*'%(=&*"7&%#<%"(%0'$:'%*#((&%0&,#$*&%<#-("%")9"*9"% H

8 !"#$%&'$(!$%)"'*+%,-./0$%/"*&+1(+%!.%2'"-3 4%/+(5.%$%6$%&"$-.$%!.%78"((8%,+(58%$%!.%9.(/$(:"%;**.'<% &'")8*+("%!.%+(5./"3%=>.(("?%6>"!$%/0$%-.1(.)./+%+(/0>$--"%/+(5"% 2'"-%&$'%)$-5$11.+'$%6+%#.5+3%=+%6.'+%$'+%6"%-5'8*$(5"%!.%;&"66"3% A"(%.6%)6+85"%B')$"%/+(5+#+%.6%'.-#$16."%!$66$%)"':$%(+-/"-5$%!$66+% 1"!$'$%$%-"))'.'$%!.%D8$6%1"!.*$(5"3%46%&"$5+%!+#+%6+%*.-8'+?%.6% *"#.*$(5"?%.%#$'-.%(+-/$#+("%-&"-+5.%+6%/+(5"%$%/+(5+(!"%$'"-%+6% &"&"6"%'.8-/.#+%+!%+1.5+'$%6+%*$(5$3 /8"'$ % "-/.66+(" % /"*$ % 6$ % /"'!$ %!$66+ % 6.'+ % *+1("1'$/+ % /0$ % -.% +//$(!"("%-"55"%6$%-8$%!.5+?%$!%"1(.%-$(-+:."($?%"1(.%&$(-.$'"?% +))$55"?%&+--."($%-.%/+(1.+%.(%2'"-?%-.1("'$%!$16.%8"*.(.%$%!$16.%!E.3 ;**.'<%$%78"((8%,++(58%+#$#+("%8(%6"'"%-5.6$%&'$/.-"?% 8(./"3 %,$(-+("? % #$!"("? % '+//"(5+("? % -. %.((+*"'+(" %!$. % 6"'"% &$'-"(+11.?%6.%*8"#"("?%6.%(+-/"(!"("?%.(-"**+%6.%)+(("%#.#$'$% -866+%&+1.(+%%$%6.%*.-/0.+("%5'+%16.%.-5.(5.%$%6$%&+--."(.3 F

9 !"##$%&'%(&)'*%+",)-%*..&$.*#&%/*+%0$+)%,*+*12)0)%,3)%12",&*% 4"*'#$%4")++$%/&%5($++$-%4"*0&%&'%"'$%0#*#$%/&%!"#$%&%/&$'&0&*,*-% 6$++)-%*++$%0#*#$%("2$7%8%/")%,*'#$2&%(2)0&)/$'$%*%4")0#*%)(&6*'&*% $2.&*0#&,*9%&':$,*'$%+*%;"0*%0)'<*%6&+#2&-%0)'<*%*+,"'*%,&'#"2*%/&%,*0#&#=%&'#$2'$%*++$%0,*#)'*20&%/)++)%#2*0.2)00&$'&%)%()2:)20&$'&7 >* %,2"/)<<* % /)& % :)20& % /)++* % +$2$ % ($)0&* % 2*..&"'.) % "'*% &'#)'0&#=%?*&%,$'$0,&"#*%(2&?*%/&%+$2$7%8+%0)00$%:&00"#$%')+%+$2$% 0*'.")-%')&%+$2$%0$.'&-%')++*%+$2$%,*2')%)%,*'#*#$%*+%($($+$%6*##$% /)++*%0#)00*%,*2')-%/)++$%0#)00$%0*'.")-%/).+&%0#)00&%0$.'&%,$?)% "'* % +&1)2*<&$') % /)++* %,$+(* % (2&?&.)'&* % 2*,,$'#*#$ %,$' % "'*% 1)++)<<*%($)#&,*%"'&,*7!"#$$" % &'$(") % A$?)'&,$ % B&2$% CDEEFGH % I% DEJEK % 0*,)2/$#)- % )11) % &'.).'$ % ($)#&,$ % :&:*,&00&?$ % )/ % % A&)#2$ % &+ % ($)#* % /&*+)##*+) % /)++* % M12&.*#*N % /& % "$?&'& %,$+#& %,3)% M?$##)..&*:*'$ %,$' %)0#2$N-%:& %L%"'%"'&:)20$%(*)0*'$ %,3) % 0&% /)&%,$'/&<&$'*?)'#&%,"+#"2*+&7%8',*2,)2*#$%/*+%:)0,$:$%O)''*2$% P*'6)+&,)-%*+%B&2$%L%2&,$'$0,&"#$%&+%,$2*..&$%/&%($20&-%&'%?$/$%/)+% #"##$%$2&.&'*+)-%4")0#&%(2$1+)?&%,"+#"2*+&7% Q"*'/$%0&%3*%&+%(&*,)2)%/&%#2*0?)##)2)%*++*%?)?$2&*%/)&% ($0#)2&%+)%$()2)%/&%4"*+,3)%5"#$2)%L%&':)#)2*#$%"0$%/&%(2),)/)2+)% R

10 !"#"$%&'(#%)''(#*&$$"#*&"#+(,"#)#*&$$)#*&)#-)*,".#)#'/(#%0)#('# 1&)*,( # 2/-$( # (',)'!("3/ #,4"*%4(+)4) # $) # 5/)*() # 5(6 # 7/*%)') # )# $(%)'8(/*)9#!(#:/3)'(%/#;(4/.#+/-$("3/#5&4)#"!",,"4%(#"#,"$)# %/*,&3"'8"<#=$%&')#'/,(8()#*&$$"#+(,"#!(#:<#:/3)'(%/#;(4/.#"$("*# 5)''" #!( #B&(-( #C"$$&%%(.#*,/4(%/#)#$),,)4",/#%"$"D4)*) #!( #2(')# E,,/%)',/#%0).#')$#FGHH#)#5/(#')$#FGIJ#%&4K#$"#5&DD$(%"8(/')#!(# ;(4/#75"**/#5"**/#!"$$"#%&$$"#"$$"#,/3D"9#%/3)#5&4)#"+4)DD)# +/$&,/#75)4/%%0L#!(#$&(#"$,4/#!(#%)4,/#)#!(#*,/4(%/#'/'#*)#')#0"# %0)#$M)5/%"#!)$$"#3/4,).#)#($#$&/-/#!)$$"#*)5/$,&4"9<# N&,,"+(". # *5)%(2(%" # ($ # C"$$&%%(. # $) # 5/%0) # '/,(8() # %0)# 7%/'*"%4"9#')$$)#5"-(')#!(#1&)$$"#4"%%/$,"#*(#!/+4)DD)4/#4(,)')4)# %/3) # 7"%%&4",) # )! # )*",,)9< # O&)*,/ # 2(-$(/ # %"$"D4/ # 754)!($),,/#!M=5/$$/#)#!"$$)#P&*)9#'"%1&)#)#3/4Q#('#=54(-$("'/.#+($$"--(/#!(#?"$"D4("#?(,4"#"#*)(#3(-$("#!"#?/*)'8".#)#*&$$"#*/4-(+"#!)$#R(&3)#?4",(< ;)4#($#C"$$&%%(#$)#'/,(8()#%0)#$&(#*%4(+)#*&$$"#+(,"#!)$#;(4/# 7"+4)DD)4/#3)4(,",/#!(#)**)4)#*%4(,,)#')$$M(!(/3"#%"$"D4/.#%/3)# "55&',/#*(#5"4$"#!"$$)#'/*,4)#5/5/$"8(/'(9#)#"$$"#%&(#3)3/4("# (',)'!)+" #,4"3"'!"4$)< #=# *5('-)4) # ($ # C"$$&%%( # " # *%4(+)4$) # ('# G

11 !"#$%#&'()*(%$()#""'(+%(#,-.(/"-0*"'(+-$$#(&',%"1(234(#$".'(-5-06%'( &'&(-,,%(+%(6.'5#(2#$#7.-5-8(-(0%(5'&'(2'&"-&"#"'(+%(9*-5"'(0%'( 5"%$-(7#55'(-(,'$:#.-;(23-(5%(#+#""#()#2%$0-&"-(#$$<%&"-$$%:-&=#(+%( $#6%+#.%#(-.-""#:$%(+#(*&(5*'().#"-$$'(:-.0#&'(/&'0#"'(!5%+'.';( 0'&#2'(+-<(0%&%0%(+%(C?(D.#&2-52';(-("*""#,%#(-5%5"-&"-(&-$$#( E#..'223%#$-(F3%-5#(+%(C#&"'(C"-)#&';(+',-()*(5-6'$"'>;(5%(.%$-,#( 23%#.#0-&"-(23-(/G:$%(0#&2H(#<(,%,-&"%(&-$$<#&&'(+-$(C%:&'.-( IJKJ;(+'6'(#,-.("'22#"'(#66-&#(%$(5-""%0'($*5".'>L(6-.(9*-5"'(%$( B#$$*22%(+-5*0-(23-(%$(E%.'(/-.#(+',*"'(6.'7#7%$0-&"-(&#52-.-( %$(B#$$*22%;('&'.#"'(6-.(%$()-.,%+'(%&:-:&'(6'-"%2'(-(6-.(%$()#""'( 23- ( /6.')-55#. ( +',-# ( *& ( 6.')'&+' ( 2*$"' ( #$$- ( #$".- ( 52%-&=-( )%$'5')%23->? OP#(5*#()#0%:$%#(-.#(+%(:-&"%$*'0%&%;(-+(#$( 0'0-&"'(23-(52.%,'(&'&(-,,%(5*6-.5"%"-(+-$$#( 5"-55# ( 23- ( *& ( C#2-.+'"- ( 2-&"-&#.%' ( &'0#"'( Q#))#-$-(+%(*&#(7'&"1(&-:#"%,#;(+%(*&#(2.#55#( %:&'.#&=#; ( '.# ( +-$ ( "*""' (.%07#07%"'; ( -+ ( #( (0%'(%&2#6#2-(5-06.-(+%(-55-.5%(6'"*"'( 5$#&2%#.- ( 2'$$# ( %00#:%&#=%'&- ( #<( "-06% ( 23-( )*.'&'; ( 7-#&+' ( %$ ( 5*' ( #0'. ( 6.'6.%' ( 2'$$#( K

12 !"#$#%!&'(&)*$+,")-.#"'")/&'/.)0$'$!&/")*&,,&) 1/"!2$)*&)3-")*"13$'*$4)$)35$),-")&0!6)/$!#"'$7) 8$%%$'$ ) '.' ) 1"&'. ) *$3.!1" ) 35$ ) 3$'/.) /!$'/&1$//$ ) &''" ) *&,,9$2.3& ) *$,,& ) 1-& ) #.!/$) 2-!$),&)/!&*"(".'$)3"),&13"&)'$,,9"+'.!&'(&)1-) #.,/" ).%%"$//" ) 35$ ),. )!"+-&!*&'.7 ) 8-.)2&*!$) 35"&#&0&1"):-*.0"3.;)1-&)#&*!$)&22&!/$'$0&) &,,& ) <&#"+,"& ) *$" ) =.'&/. ) *" ) >2!"+,"&'.) #$*$1"#.4)35$)2"?)'.')$1"1/$4)$)",)*"),$")'.#$) "+'.!&1" ) &<<&//.7 ),-.+. ) 2!$3"1. ) *$,,& ) 1-&) &%"/&(".'$)$!&)'$,)!".'$)A$!&4)$),&)3&1&)/-//&0"&)!&00"1&%",$4)2.!/&),&)*$'.#"'&(".'$)*")3&1&)*$") B./&!"4)2$!35C)#.,/")"'*"0"*-")*")/&,)<&#"+,"&)1") &**"1$!.)&,)#$1/"$!$)*")'./&".7) D+,")$!&)1&3$!*./$4)"')E-&'/-'E-$4)*&")1-.") 13!"//" ) 1$#%!&11$ ) *" ) -'& ) 3.'*.//& ) *$2!&0&/&4) *"11.,-/&4 ) $ ) 13&'*&,.1&4 ) 2-!$ ) /-//") 3.'3.!*$#$'/$)0.+,".'.)35$)<.11$)1/&/.)%$'$) &,,9&22.1/.)*")-')3&!&//$!$)$1$#2,&!$)2$!)%-.') 3.1/-#$4)3.'/"'$'(&)$)!$,"+".1"/6F G ) & ),$++$!$ ),& ) %".+!&<"& ) 35$ ) '$ ) /!&33"& ) ", ) H&,,-33") G )H&,,-33"):-"+"4)IGJKLM4)!"#$%#&'()(*+#&,%&-"../&!(.0/4)N).//.%!$)"') O.1$'(&7 GL

13 !"!#$!%&'%()''&%*+',&%-.!/%0)1,+',)%23!#%"!#+%-)"34+-!'5+% 6!$14%+"4-47%0-#48!#!99!%1!%0&!%2)0-!'!%!%14-!'54)0!%)3!#!,,!7% -.!/%+1%,!"3)%6!1%:!,,)%;+<&+1&'<&!/%')4%)$$4%<&4%0!1!54)'4+")=% 3)!04!%-+1+9#!04%-.!%$)14+#64-+"!',!%4''!$$4+')%2+1&%-+55&/%+1&% 0&33)##! % -.! % 8!'400! % 4034#+,) % 6+ % &' % $!'4)% 0)3#+''+,&#+1!>%BCD%E F4%'+##+%-.!%0!%&'%3#!,!%+%-+8+11)%64%&'%$+11)%A)00!%#4&0-4,)% +%3!#-)##!#!/%3!#%4',!#)/%1+%0-+1+%4',!#'+%6!11+%-+0+%64%2(&)''&% *+',&7/%+8#!99!%,#)8+,)%&'%,!0)#)%484%'+0-)0,)>%?G+--)',+04%+6&'<&!%-.!%1HI#-48!0-)8)%64% 8)1,! % +"")'4,) % 4' % 8+')/ % )'6! % #! % 64% 0-#48!#!%8!#04%-)0K%6!")#+1455+',4%!%14-!'54)04/% A&%'!11+%'!-!004,L%64%-.4+"+#1)%4'%:)0!'5+/%!% "!,,!#1)%4'%3#4$4)'!=%"+%-.!%3)4%4'%&'H&64!'5+% +--)#6+,+$14/ % -)"")00) % 6+11! % 0&! % 3#!$.4!#!/% 3#)"40!%-.!%1H+8#!99!%1+0-4+,)%4'%149!#,L%'!1% -)#0) % 64 % <&+1-.! % +1,#) % $4)#')= %!6 %!$14% #4,)#'+,)0!'! % '!1 % :+#-!#!/ % 64!,#) %,+1!% +004-&#+54)'!/%+AA400!%0&1%14"4,+#!%6!11+%3)#,+/%+% MM

14 !"#"$$%#&'$()*&'+)',&'-(!"')()'.#&/"'+0&$"$('&)' 1%$$"'!&$$23'4&!!56'"7+$")%')($&*&"'&-'.#%-(1"$(' 8#!&7%0!(7('#&!5&"/"$(-('"'0%'7(--%'0".%#%'-"' #"9&()% '.%#!56 ' "7%00% '!&: ' ;"$$(3 ' <1 ' &- ' =&#(' #&0.(0$%> ' "7%$% '.#(/%00( ' 1& ' ' #&.&9-&: ' ' 7& ' #%0$%#%$% ' 7(& ' ;&)!56' )()'7%)9"'&-')+(7('&)A+&-&)(3' D(/.#%)1%)1( ' "--(#" '!5% ' +) ' &))(!%)$%' 0!5%#*('-B"7#%??%'(??-&9"$('"'#%0$"#'#&0$#%$$('.%#'!5&002'A+")$('"-$#('$%/.('#&!(#0%'"1'"-$#(' %0.%1&%)$% ' /(-$( ' ' % ' /(-$(' 0+.%#&(#%3'81%0!")1('!()'"-!+)%'?"9"$$%--%'&' #"9"**& '!5%'")1"#()( '"'7&0&$"#-('&) '.#&9&()%' &)0%9):'-(#('"'/%/(#&"'&'0%9+%)$&'(0!%)&00&/&' 7%#0& ' 1" ' #%!&$"#-& ' "1 ' "-$" ' 7(!% ' "--B(#!56' C()0&9)(#%'0&'0"#%??%'/(0$#"$('&)'.+??-&!(>!"#$%&#'(!"#$%&#'()*++%+%(,-"$$. /*(012.31*(.,,*(2*,*4(%(+*(.,,.()1$$ ($1(#*#(7%(2.221(8%($+.()"$$.,*(812*(29-9.1(17:3%#.+*(,.(;.+1$$. EF

15 !" # $%& # "'!($)*&+$,*, # +-)./01,",# )0$,((&2)3)"&4#./"-(/--/01,",#0,0#5,$,4#0&#",# ()./016#)0#!5()2")/0,4#&#5&(#"'7"-)./#5(7,*/# $,0 # "'&+5")$)-, # $,./01, # 1) #,$$75/(+) # /# +$()*&(& # 70/ # ",1& # /""/ # 3&/-)++)./ # 8&(2)0&4# )0*&$& # 1) # -(/--/( # 9(,--,"& # $,+: # 1&-7(5/0-) # "/#.,(/"&#&#)"#37,0#$,+-7.&;#!01/-,+&0&#/1&.5:# +$(75,",+/.&0-& # 70 # -/" #./01/-,4 #./ # 5&(# $,.5(,*/(& # "/ # *&(2)0)-< # 1) # =/()/ # 0,0 # 5,-># $,0-&0&(+)#1)#0,0#$%)71&(&#70',--/*/#0&"#.,1,# $%&#+&27&?!"#$%#&'"&(%"&')*'+",'")'))'"-.,,' # $,.& #.,+-(,++) #,+-)0/-, # / # 0,0 # *,"&(")# $/.3)/(& # $,+: # "'!($)*&+$,*, # 2") # "/$&(6 # )0# 9/$$)/ # 70/ # -/"& # $,.5,+)A),0&4 # *)&-/01,2")# +&*&(/.&0-& # 1) # 0,0 # 5733")$/("/ # "/$$%># /**&00&;#=)0/$$),2")#/#70#-&.5,#)+-&++,#$%&# 0,0#"'/*(&33&#./)#,(1)0/-,#/""/#=&++/4#.&0-(&# )0 # /"",(/ # 0,0 # &(/ # $%& # +711)/$,0,4 # +& # 0,0#.&--&*/#70#-&(.)0&#/"#+7,#&+-(,#5,&-)$,#5/AA,# BC

16 ! " #$$%&'(! " % " )'*% " +%+ ",(# " '-!..! " */**0'(*&'" )#&!1#%+!2"3"4%$!"45!"'("6'+*/".*'-'"$%(*%"'" 4/%&!"(%".*'*%".'4!&)%*'(!"45!"#("./%"7#'4!&!" '-!'.# ".4!(*%8 "! " )' " 4/# " +%+ " 7%*!-' " 7#9" &!*&%4!)!&!8")#4!.#8"45!"/+'"*'(!"$#+'44#'":%..!".*'*'"('".%('"!::#4'4!"'":'&(%")!.#.*!&!")#"7#9" %.4!+'$!+*!".4&#-!&! ; <2!"#$%#&'()**"+, $%+*!(!%+!.!"$%&L"#("G":!CC&'#%"DEHI2"M0'&4%")!(('"./'"-#*'"-'" )'((0'--#%":!&-!+*!")!#"$%*#"4'&C%+'&#"'(('"(%**'"'+*#C%&C%+#4'" 7!&"('"4%+N/#.*'")!((' "(#C!&*?2">((!"#)!!"!"',(#"#)!'(# "#+"N/!(" *!$7%".#"'44%$7',+'-'+%"#":'**#K"C&#(('+*!"!"#+.%::!&!+*!")!((!" $#.!&#!")!("./%"*!$7%8"(#C!&'(!"4%+-#+*%8".!,/!+)%"(0!.!$7#%" )!("./%"4%+*!&&'+!%"A#45!"A%&!((#8">$$#&?"7'&*!4#7'"'((0'..'(*%" )!(('",!+)'&$!&#'"(%4'(!".%**%"('",/#)'")!("$'!.*&%"#.7#&'*%&!" O'::'!(! " P/44'&!((#2 " Q/ " 4%+-#+*% ".%.*!+#*%&! " )!((' " 4'/.'" )!((0/+#*?")!("6'!.!"!"*&'"#("DERE"!"#("0SI".4&#..!")#-!&.!"7%!.#!" 7'*&#%**#45!8 " )#::/.! ",#%&+'(# "! " $'+#:!.*# " 45! " '+#$'-'+% " ('" &#-%(*'2" ; DR

17 !" # $%& # '%()*+"), # -)*., # (&( # /0)*+ # ()$$%(&1 # 2&"& # 3 # '34"3 # )# 5%+"/6)#73/3(&#83#/+$+1#9+#$%+#:+*+,#$)(;+#'3&*3,#%$/<#8+""+#-&7)*+# ()#-+*"+*&(&1#2&"A+(A&#B9+#=+"+:*3+C#83#9%343#D*%;;+(&#83)8)#"+# (&A3;3+#/&(#%(#:*)7)#-*&'3"&#8)"")#$%)#&-)*)1#2%#83#"%3#/+88)#%(# $3")(;3& # 3(4*+A& # )8 # +>+*& # /6) # A%AA0&*+ # "0+77&"4)1 # E--%*)# F3(/)(;& #!>>3*G # +7)7+ # /&>:+AA%A& # +''3+(/& # + # H3%$)--)# H+*3:+"83#-)*#"0IA+"3+#%(3A+#+$$3)>)#+4"3#+"A*3#-+A*3&A3#/+"+:*)$3J# K*+(/)$/&#2A&//&,#D)()8)AA&#L%$&"3(&,#L3/6)")#L&*)""3,#9%343# D*%;;+(&#)#A+(A3#+"A*3#+(/&*+1# M&-&#"+#>&*A)#83#!>>3*G,#$&"A+(A&#-3N#A+*83,#3"#M3*)AA&*3&# 8)""+#"&/+")#$);3&()#'+$/3$A+#8)"3:)*.#83#+--&**)#%(+#"+-38)#$%""+# '+//3+A+#8)""+#/+$+#8)"#=&*$&,#$%#-*&-&$A+#83#D*%(&#H3&*8+(& O 1# P(+#7&/) #-&)A3/+, # 5%)""+ # 83 #F3(/)(;& #!>>3*G,#A*+ #") #-3N# "3:)*)#)8#+%A)(A3/6)#(&(#$&"A+(A&#8)""+#")AA)*+A%*+#/+"+:*)$)#83# 8%)#$)/&"3#+883)A*&#>+#8)""+#3(A)*+#")AA)*+A%*+#)*&A3/+#3A+"3+(+1# =63,#+(/&*+#%(+#7&"A+,#$3#+--*)$A3#+#7)*3'3/+*)#/6)#/&$+#Q#$A+A&#!>>3*G,#(&(#-%.#'+*)#+#>)(&#83#-+*A3*)#8+#%(#>&(8&#)#8+#%(# A)>-&#:)(#-*)/3$3#5%+"3#$&(&#$A+A3#5%)""3#8)""+#"3*3/+#3A+"3+(+#)# /+"+:*)$)#8)""0RSS1#L&*37+#3"#-)*3&8&#/"+$$3/&#)#7)(37+#3(#73A+# 5%)""&#*&>+(A3/&1 O#=&>-&()(A)#8)"#!"#$%%&#"&'()*+"&#83#L&(A)")&()#=+"1 TU

18 !"#$%&'%("#)*#+"&",()"#&"#-"$./"*0#)#$1).()$)#2)"#*.&&.#$1).2.#.# $0*/.*')#2)"#*.&&.#2$%0&.#$1.#.22)#3)()4./"*05#6.(#7%.2'0#*0*#$89# 2"44)0:#;.;0()" #*<#2$()''%("#"-0()2')$" #$1. #",,)"#);=(.220#"# -%0$0 # 3) # >)*$.*?0 # %* # ()'("''0 # /.(0 # 0: # 7%"*'0;.*0:# /.(02);)&.5#!"#$(0*"$"#.#$.('"#&.''.("'%("#*.#1"**0#-"''0#)*/.$.#%*#()'("''0# )*-";.#$1.#2"(A#;0&'0#3)--)$)&.#3"#2$"&-)(.#=0)$1<#B"*4.&0#=.(# =0$1)C#;"#B=.()$0&020#3.;0*)0#20//.(2)/0C#=.(#'%'')#4&)#"&'()5!"#$%&'&#"%()*&#+)"",#-&).%,/ D0*#.("#";"'0#;"*$0#&%)#3"#7%.)#B=(0-.220()*)#3"#$"--9C5#!%)#()$";,)"/"#/0&.*').():#"*?)#*.&&"#2%"#=0.2)"#3)"&.''"&.#&"# =2.%30#"%'0()'A#2/"*)2$.#20''0#)#$0&=)#3.&&"#&),.("#/0$.:#'%''"# /0&'"#"&&"#(."&)??"?)0*.#3.)#=)E#"&')#)3."&)#%;"*)5#F&#="'()0'')2;0# *0* # $0*02$.(&0: # )* # -0*30: # $) # 1" # ();.220 # 20&";.*'. # &"# )*');)C5#G:#'("#&8"&'(0:#7%.)#=0$1)#*.#1"**0#-"''0#"33)()''%("#%*0# 2'.(.0')=0 # 3) # %*" # =.22);" # =0.2)" # =0(*04("-)$": # 02$.*":# 20''0=02'" # $0*')*%";.*'. # "& # 30;)*)0 # 3.& # =0'.(. # *.&&. # 2%.# /"().4"'.#-0(;.5#H*8"%'0(.#$1.:#2.#=%(#"==(.??",)&.#*.&&"#&)()$":# 30/./"#();"*.(.#);=(.2.*'",)&.5 IJ

19 !"#$%$&'(&)*+))+,&+&"-')*-&.-/$')-&0+*$*$,&/(&1"&#$*-&0-$)+& 2(3-'-2-&*-.+")(%-4&5"-&/(&61$(&)+")(&78$"(9&/$33+&"-"&)*+/(:(-"$& 2(3-'-2(%+&.$*(/(-"+3$&*(.+')(&('-3+)(4& ;83(&$'0*(.$&("2+))(&(3&%+*+))$*$&/$3&#$*-&%+3+<*$'$,&*-.+")(%-,& (**(#$*$")$,&("/(#(/1+3(')+,&'+*%+')(%-,&*(<$33$&%-")*-&-8"(&)(0-&/(& '-0*1'-, & ("'-..+ & 61$33+ & %+3+<*$'()= & )(0(%+ & /$( & 8*+"/( & /$33+& B..(*= "$33$&<(<3(-)$%>$&-&"$33$&'+8*$')($&$&61$')-&C&1"&+3)*-&01")-&'1& %1(&(3&0-$)+&.-")$3$-"$'$&'(&/(')+%%+&"-"&)+")-&/+83(&1-.("(& /$33+&8$"$*+:(-"$&0-$)(%+&%-$#+4& D('0$))-&+/&+3)*(&0-$)(&$83(&>+&'+01)-&$&0-)1)-&$''$*$&.-/$*"-& ("&.-/-&/$3&)1))-&/(#$*'-&/+(&'1-(&%-")$.0-*+"$(4&E$83(&+3)*(& *$')+#+ & 61$33- & /( & 1"+ & 21":(-"$ & "+)1*+3$ & %>$ & +")(%(0+#+ & $& +""133+#+&3$&*+8(-"(&/(&1"&7-*/("$&3$))$*+*(-94&!3&3("81+88(-&/(&B..(*=&"-"&$*+&+'$))(%-,&*+''(%1*+")$&.+& +3)+.$")$ & '(.<-3(%-, & $22(%+%$ & $ & %-.0*$"'(<(3$ & + & )1))( & 0$*%>F& '$.0*$&"+)1*+3$,&"-"&+*)(2(%(-'-,&/(*$))-,&8$"1("-&%>$&"+'%$&$&'(& 0+'%$&/$33+&%13)1*+&0-0-3+*$4 GH

20 !"#$%&'()"#'#*"#+',&%&("#-"$$&%.-"(/&#01--'22'-1#-&,.--'#*"# $'$$."*&/3#"#+'-"#4.()&1('#2&1*15&%"#+"6#%1+'#$1$/&'('#7&**8# 9"$&(&#,1%'(/'#:-'$$1#*;<(&0'-$&/3#,&#=&('0-"6# >?*#%&21#'#&*#$'$$16#(1(#$1(1#$1*1#,.'#4.()&1(&# # +" # $1(1 #,.' # 4'(1+'(& # $&+21*&%& # '# %.*/.-"*& # # $'-01(1 # # "**" # %-'")&1(' #,'**"# :"$$1#'#%&#+1$/-"(1#,&#(.101#*;"("*15&"#/-"#&*#%&21#'# /.//"#*"#$&+21*15&"#:1:1*"-'#$/"#",#&**.$/-"-*1#:-1:-&1# %1+' # 4'(1+'(1 #,& # %.*/.-" # :&.//1$/1 # # %1+'# 4'(1+'(1#$/-'//"+'(/'#$"(&/"-&1H I :-1:-&1#4'(1+'(1#%.*/.-"*'6#$&+21*&%1A# *" #$&+21*15&"#'#*'//'-"/.-" #:1:1*"-'#$/"#",#&**.$/-"-*1#:-1:-&1# %1+'#4'(1+'(1#,&#%.*/.-"A#K&(%'()1#J++&-3#:'-#"0'-#$%-&//1#('*# LMIM # *" # N'%'&,'6 # &((1 # "**" # :.//"(" # /-1:'"(" # 1+1(&+"6 # 4.# %1$/-'//1#"#$.2&-'#&($.*/&6#.+&*&")&1(&6#+.*/'6#%1(,"(('#'#:-10O#&*# I 9-'4")&1('#,&#7&**&#9"$&(&#"*#01*.+'#,&#P-"(%1#K"**1('QLRRRS6#!"#$%&'&&(% )$*+,%-"#$%*"$*&$.#!"#T1(51*4&'-"#U,&/-&%'#J*/'-("/&0"6#V1-&"#,&#N"$$"(1# W1(&1#QNDS6# LM

21 !"#!$#$%&'"&()&*$#(+,&-..(#,&$&/"&0$!$(1$2&!3.$&45#$&/$&34$#$& 1(&63.$)(!3&7(#32&)($)+$&8"))3&"&!8$&9"#$&!3/&:/";9$.3&$&!3/& 1$.3)("!3<&;(&+#"++"&1(&*$#"&!5/+5#"%&75#&)$(&/(.(+(&(.43;+(&1"/& +$.432 & -..(#, & #(*$/"*" & )$//$ & ;5$ & 43$;($ & /" & ;5" & 3#(=()"/$& "++$)>(3)$&4$#&(/&.3)13&!3)!#$+3&$&/5;;5#$==(")+$&1$//?$43!"2&/"& #(!$#!" & 1$//" & :"++5+" & ;!8$#>3;"2 & /?()$;"5#(:(/$ & #(!!8$>>"& 1$//?()*$)>(3)$&/()=5(;+(!"&$&!3.4#$)1$*"&5)"&*"#($+,&1(&=$)$#(<& $#3+(!32 & "5+3:(3=#"9(!32 & ;(.43;("!32 & 95)$#"#(32 & 1$;!#(++(*32& )"+5#"/$>>"&$1&$*(+")13&/"&.3)3+3)("%& B?34$#"&43$+(!"&1(&-..(#,&)3)&C&;3/3&*"#("&."&")!8$&*";+"2&$& ;(&.53*$*"&#(+#"$)13&/"&*(+"&!3;D&!3.?$#"2&(&;53(&53.()(&;3)3& A5$//( &!8$ & ;( & 43+$*")3 & $ & ;( & 43;;3)3 & ()!3)+#"#$ & 3=)( & =(3#)3& 15#")+$ &5)"&.")=("+" &()&5)"&3;+$#("2&()&4(">>"2&)$//$&1(.3#$& 4#(*"+$&13*$&;(&!3);5.")3&".3#(2&"15/+$#(2&;+#"*"=")>$&1?3=)(& =$)$#$%&-)!8$&(&;53(&3:($++(*(&43/$.(!(&;3)3&!8("#(&$&4#$!(;(&$& 4$# & (/ & /()=5"==(32 & )3) & ".43//3;3 & $1 & $)9"+(!32 &." & (#3)(!32& ;"+(#(!32&."(&*3/="#$% B"&4"=()"&1$//"&!5/+5#"&!"/":#$;$&;!#(++"&1"&E()!$)>3&-..(#,& 8"&(/&F;"43#$&1$//?53.32&#(+#"##$&/"&*(+"&()&+5++(&(&;53(&";4$++(<&)3)& *53/$&$;;$#$&9()>(3)$&#$+3#(!"2&."&*$#(+,&$&/"&*$#(+,&;(&+#3*"&)$//$& ;+#"1$&1(&'3)+$/$3)$2&1(&0"+")>"#32&)$(&#(3)(&$&)$//$&4$#(9$#("G%& HI

22 !"#$"#%&'$(&)%$#*&"%"&+&,-$((%&.%/*(01#02%&'0&2%//$33$/$&0(& 4050%&%&'$"-"20*/$&(60..%/*(0#7&%&'0&*''0#*/$&$1$.)0&'0&40#*& 8$*#*9&.*&'0&/0#/*//$&(*&/$*(#7&"$(($&1-$&.%(#$)(020&)/%1)$##04$:& ;..0/7&1$3-$&0(&1%(2%&'0&-"*&#/*'050%"$&2<$&10&$/*&*)$/#*&2%"& =%22*220% & $ & 2<$ & %330 & )/%1$3-$ & 2%0 & =$"03"0 & $ & 0 & >$##% ;..0/7&-"&)%$#*&1$/0%&2%"#$.)%/*"$%:&;(&2%"#/*/0%&B/04%(*&$'& $4*104*&$/*&,-$((*&.0#%(%302*&%&#/*302*: >%"&;..0/7&10&*BB*220*&-"*&"-%4*&B03-/*&'0&)%$#*&2<$&B*& '$(($ & %22*10%"0 &.%"'*"$ & %BB$/#$ & '*((* & 40#* &,-%#0'0*"* & '0& C%"#$($%"$9&-"&40"2%(%&'$((*&)/%)/0*&)%$10*&.*&1)$/*&2<$&($& )/%)/0$&*##$1$&'0&3(%/0$&)%$#02<$&10*"%&%##$"-#$&2%"&0(&2%"1$"1%& '$(&)%)%(%&.0"-#%:&?$&*##$1$&"%"&1%"%&4*"$&1$&+&4$/%&2<$&0"&#-##0& 0&)*$10&'$(&20/2%"'*/0%&($&)%$10$&'0&;..0/7&10&2%"%12$4*"%&*&.$.%/0*&*"2<$&1$&($##$&2(*"'$1#0"*.$"#$: ;..0/79&2%"10'$/*#%&0(&1-%&#$.)%9&(*&2-(#-/*&'%.0"*"#$&$&(*&.$"#*(0#7 & "%" & 2$/#% & )/%3/$1101#* & '$( & 1-% & )*$1$9 & "%" & 1)$/*4*& "$*"2<$&'0&#/%4*/$&-"&.$2$"*#$&2%.$&#%22D&*'&*(#/0: E3(0&/*))/$1$"#D&0"&.*"0$/*&2/-'*&$&1)/$30-'02*#*&0(&.%"'%& 20##*'0"%&$&2%"#*'0"%9&*&'$12/04$/$&*.80$"#09&)$/1%"*3309&B03-/$9& FG

23 !"#$%"&'(##)**"&'+(,)-'.$" ' ) ' /0 ' 1221"(3( ' +1%"+1*$%) ' 4" ' 2)%,(31##" ' 4" ' 51%")#1*1' $613"*07 ' 2)% ' /( ' 2"8 ',(%4"4" ' ) ' 4)#%141*"& ' 2%(,*"*$*)& ' "35)%*"*"&' /),9"+:)& ' 61%"*" ' "62(*)3*"& ' "62(,*(%"& ' +1++"1*(%" ' 4" ' 4(*) ' ) ' 4"' *),*16)3*"& ' 61*%(3) ' "3!)4)/" ' ) ' 5";"(,)& ' 5)++:") ' "3 ' +)%+1 ' 4"' 61%"*(&'+"1%/1*13"&'2()*1,*%"&'!"/(,(!"'41'<$1**%(',(/4"&'14$/1*(%"&' 21%1,,"*"&'151%"&'"69%(#/"(3"&',!1++)341*"&'9)//"69$,*"&',+(++"1*(%"' 4"'(#3"'%",61-'=>'$3'6(34( '9%$/"+13*) ')'%$6(%(,(&'%"++( '4"' 5"*1/"*0'+:) ' +"'6(,*%1 ' $31'?(3*)/)(3) '+"3"+1& '2%"51 '4" '5"%*8&' 1613*)'4)"'2"1+)%"')'4)"'5";"&'"341!!1%1*1'3)//>1%*)'4"'1%%13#"1%,"-'.$),*('6(34(&'<$(*"4"13(')'+%$4)/)&'513"*(,(')'21%1,,"*1%"(&' 2%"5( ' 4" ' 5)%1 ',2"%"*$1/"*0& ' 4(5) ' <$1," ' 3),,$3( ' /15(%1& ' 4(5)' $(6"3"'#$1%41*"'+(3'/1'+$%"(,"*0'61'%),*134('),*%13)(',"1'14' (#3" '!(%61 ' 4" ' B+%"++1C ' "3*)//)**$1/) ' +:) ' 4" ' 21%*)+"21;"(3)' )6(*"51- A66"%0'3(3'2(*)51',+%"5)%)'4"'+(,)'+:)'3(3'+(3(,+)51-'D3'!(34('"/'6(34('+:)'4),+%"5)51')%1'"/',$('6(34(&'3(3',(/('4"',+%"**(%"&'1%*",*"&'2()*"&'61',(2%1**$**('4"'#)3*)'+(6$3)&'+(3*14"3"&' 1%*"#"13"&')4'B),+(%*C'+:)'1'<$)"'*)62"',"'+:"161513(E'2$**13)-' FG

24 !"# $ %#&'"#() $ *)+,"-.)") $ +-&'#/-0%- $ # $ ('- $.-,-%)1 $,2) $ #.).#$.-+&01$.-++'&03$ 4-,'"#5)%&)$#.).#$50*)((-$()&&)"#"-6$70,,#,,-0$)"#$'%0$*-$ 8')+&-3$9.).#$()&&0$-($:;),#5)"0%)<$)$#(&"#$()&&)"#&'"#$)"0&-,#3$4-$ A0%&)()0%) $ ) $ *-%&0"%- $,B)"# $ $ %)- $ +'0- $.)"+-3$ )$;'0%%'$F#%&'1$+)%/#$-($G)"5)%&0$,'(&'"#()$,2)$#%-5H$8')-$ $ ) $ +)%/# $ () $,2) $ # $ 8')- $ $.- $ )"#%06$ $,2) $955-"E $ %0% $,B)"# $ $ -%,#"-,2-$ +)-$G-?(-3 I) $ (#?%#%/) $ *)((# $ :,'(&'"# $ 'GG-,-#()< $ =#&&)"0%0 $ +'- $ +0(-&-$ LL

25 !"#$!%&'%$(%$)*'%$+*$,&%$-#((%$#$+*.&*'/0%$-,''%&% $+*$12/3#%4$ 52#6,#&'%'%$&/&$+%*$3/)#2*$!2*0'*$3/3/(%&*4$7%$+%$.#&'#$+*$!,(',2%$ # $ +* $ %('/ $ (*.&%..*/ $!/7# $ *( $ 5*(/0/5/ $ 8%06,%(# $ 9%((,33* $ # $ (%$ :;*)*.."*#+#<$!"#$2%332#0#&'%$,&%$0/2'#$+*$/2%'*/&#0$5,&#-2#$ 0#732# $ +* $,&% $.2%&+# $ -,''%&%4 $ 6,#0'% $ )/('% $ 7/&'%(#/&#0#4$ %00%3/2%'%4 $.,0'%'% $ # $ 7/('/ $.2%+*'% $ +%* $ 0*.&/2* $ %('/(/!%'* $ +#($ '#73/=$>&!"#$%((/2%$5*(/0/5*4$3/(*'*!*$#$:+/''/2*&*$+%$!%55?<$0*$ >$A2%&!#0!/$B%&'#((%C82/5,7*4$%33%2'#&#&'#$%($&/-*(#$!%0%'/$ 3%&&%!/&#0#4$D*&!#&E/$>77*2F$+*00#$!"#$:G%$!#2'*$0!2*''*4$!"#$ &/& $!2#+#)/ $ )*)#00#2/ $ '%&'/4 $ 0#7-2/ $ +*)#20/ $ +% $ 6,#( $!"#$ 2#%(7#&'#$0/&/4$#33,2#$6,%&+/$0!2*)/$*$7*#*$)#20*$0/&/$0#732#$ 7#0'/<= H $ +,# $ 3/#'* $!%(%-2#0* $ "%&&/ $ )*00,'/ $ (% $ (/2/ $ %))#&',2%$ #0*0'#&E*%(# $ &#((% $ :+*)#20*'F< $!"# $ *& $ 6,#( $ '#73/ $ 0*.&*5*!%)%$ #7%2.*&%E*/&# $ '/'%(# $ 7% $ &/& $ 3#2!"? $ #2%&/ $ +*)#20* $!/&$ (I%!!#E*/&#$!"#$/..*$0*$+F$%$6,#0'/$'#27*&#$!"#$3*J$+#((#$)/('#$ ),/($+*2#$#00#2(/$&#((%$05#2%$ $0#00,%(#4$7%$#2%&/$+*)#20*$&#((%$ +*)#20*'F$&#($0#&0/$+*$)*)#2#$*&$7%&*#2%$2%+*!%(#$(%$(/2/$)*'%4$ )*)#&+/ $ 0*&/ $ *& $ 5/&+/ $ (# $!/&'2%++*E*/&* $ # $ 6,%(!"# $ )/('#$ *73/&#&+/(#$%.(*$%('2*4$%$!"*$.(*$0'%)%$)*!*&/$*&$,&$!(*7%$0/!*%(#$!"#$&/&$#2%$%&!/2%$32/&'/$K7%&!/$%+#00/$(/$LM$%$2*!#)#2#$,&$ 7#00%..*/ $ +* $ (*-#2'F= $ G* $ '/'%(# $ (*-#2'F=$H& $ -,/&% $ 0/0'%&E% $ 5,$ NO

26 !"#$$%&$%&$'('&)'$*%&+%,,-'(#&.#-&)'./('.0-&1-&".%&2')-#034&!"#$$%& +'.0%$#'.#2#4&)%$%5(#2#&5-,'00%&#&)'1-.%6&7$$'(%&)'+#&%1#22'6& 8-.)#.9'&7++-(3&#&:"'.."&*%.0"&.%2)'.'&*'#0-&#&*#(&+'$0-&1#-& $'(' & )'.)-00%1-.- & %;#;%.' & %22".0' & $# & /".9-'.- & 1- &,-"$$%(-4& )".0%20'(-#&1#$$%&2')-#03&5'(,<#2#&1-&/-.#&'00')#.0'&'**'.#.1'&$%& $'('&1-2%(+%.0#&#&-((-0%.0#&2#.2-5-$-03&%&".&*#(5#.-2+'&/%$2'&#& -*')(-0%&.#$$%&+-,$-'(#&1#$$#&-*'0#2-4&/%00'&1-&%**%(#.9%4&0-.0#4& 5#$$#00-4-.&".%&*%('$%&0"00'&0#2'&%&)'*(-(#&#&+%2)<#(%(#&*-%,<#&#& /#(-0#4 & '(('(- & # & 1#/'(+%9-'.-4 & 5("00"(# & # & 2*'()-9-# & )<# &!"%2-&.#22".'&1#.".)-%;%6& =&*'#0-&;-;#;%.'&%$&1-&$3&1#$&5#.#&#&1#$&+%$#4&%$&1-&/"'(-&1-& ',.-&*%(%+#0(%9-'.#&+'(%$#4&%.)<#&2#&%$$#;%0-&-.&".%&/%+-,$-%& )%00'$-)%4&%.9-&:'+#.-)'&>-('&%$-%2&:"'.."&>%.0"&#(%&*(#0#&#& 2#.0-;%&*-?&1#,$-&%$0(-&-$&*('5$#+%&1#$&*#))%0'4&-$&(-+'(2'&#&-$& & )'. &,(%.1- & B"$*% & # & *('+#22# & 1- &.'.& )'++#00#(.# & *-?4 & 2#+*(# & 1-2%00#2#6 & B<- & /'22#(' & 7++-(3 & #& :"'.."&>%.0"&%,$-&'))<-&1#-&5#.*#.2%.0-&$'&2-&*"C&(-)%;%(#4&&1%& ".&$%0'4&$#,,#.1'&-&1')"+#.0-&)<#&)-&<%..'&$%2)-%0'&2"&1-&$'('6&=$& *(')"(%0'(# &,#.#(%$# & 1#$ & 0(-5".%$# & 1- & # & $% & D#,-%&,-"20-9-%&)'.1%.%('.'&8-.)#.9'&7++-(3&%$&)%()#(#&.'.&0%.0'&#&.'.&2'$'&*#()<E&1"(%.0#&".%&1#$$#&0%.0#&;-2-0#&1'+-)-$-%(-&1#$$%& *'$-9-%&2#!"#20(%('.'&-$&$-5('&1#$&F:#)%+#('.#G&1-&H'))%))-'&#& $%&2"%&FB#)#-1#G&+%&*#()<E &0(%&-$&IJKL&#&MKN&#(%&(-"2)-0'&%& OK

27 !"#$%$&%'()&*)+",%$-$")'%."/&0%"*-'%")!1()2'"2-3-*4-.-)/5%4(-),-00%*%-*-)()/%6('-/()4(//5&*%$7)4(//-)2-$'%-)#!'%.(*4")4%.('#() 2"(#%( ) )!1( )%#$%3-.-*" )!"*$'")/5"22'(##"'()(4)-)8-."'( )4(//-) /%6('$7 ) ( ) 2%9 )!"*!'($-,(*$( ) 4%88"*4(*4" ),-*%8(#$% ) ( ) 3%"'*-/%) '%."/&0%"*-'%)!1()#%)2'"!&'-.-)-$$'-.('#")%/)8-',-!%#$-):%".-**%) ;"*$"'"< ) -,%!" ) 4% ) 8-,%3/%- ) =%/ ) 2-4'( ) ('- ) 8-',-!%#$-> ) () 4-//5%*3(3*('();-##"*#<)/%6('-/(<)2'".(*%(*$()4-//-)+"'#%!-)!1() B&*C&( ) D,,%'7< )!",( ) 4(/ ) '(#$" ) -*!1( ) B&"**& ) E-*$&<).%.(.-*" ) &*- ).%$- )!-#$%3-$-< ) /5&*" ) $&$$" ) 4(4%$" ) -//- ) 8-,%3/%-<) /5-/$'")8-!(.-)%/)F,-#$'&),%##-'&GA?!'%##( ) H%!"/- ) ;%#-#%I ) FJ- ) +(!(%4( ) *"* ) K ) &*- ) 2"(#%-) 2"2"/-'(<)K)%*.(!()&*-)2"(#%-)/($$('-'%-L)-*0%)*(//-)#&-)2/(6(-) "#!(*%$7)K)-'%#$"!'-$%!-)*(%),($'%<)*(//()'(,%*%#!(*0(<)*(/)3&#$"<) *(//5"'3-*%#,"< ) %*#",,- ) *(//- ) 8-$$&'-G< ) ( ) J&%3% ) D!!-$$-$%#<) M'-*!(#!")B()?-*!$%#<)J&%3%)?($$(,6'%*%)4(8%*%'"*")/-)F+(!(%4(G) &*-)FE"(#%-)45-'$(G<)2-'/-*4")4%)F&*-)8"',-)4%)'(-0%"*()!"*$'") /-)#"!%($7)%*)!&%)8&)!"#$'($$")-).%.('()()!1()%*)$&$$%)%),"4%)3/%)#%) ('-)#(,2'()4%,"#$'-$-)"#$%/(<)*(,%!-<).%"/(*$-GA) D4)D,,%'7)2'(!/&#('")$&$$"<)2('#%*")&*)2"#$")4%)#(3'($-'%")4%) E'(8($$&'-<)2(')*"*)2-'/-'()4%)&*-)!-$$(4'-)-/)J%!("N:%**-#%") FM%/-*3('%G)*"*"#$-*$()/()6(*(,('(*0()!1()#%)('-)3&-4-3*-$")#&/) OP

28 !"#$%&'%'&(%)%&*+))"&)+,,+-",.-"&/(!-0((+&"'!1+&*.+&,-"2+*0+&0'&!0'3.+&",,04&.'"&!%##+*0"4&.'%&(!1+-5%&+&.'"&'%6+))"&0'&,-+&!"',07&#"&"'!1+&$+-&#+-0,0&$%)0,0!08& 9"&6+-0,:&;&!1+&<.&.'&6+-%&!")"=-+(+4&<0+-%&+*&%-2%2)0%(%8& >!!+,,?4&$+-&'%'&<"-&#"'!"-+&'0+',+&"))"&(."&'.#+-%("&<"#02)0"4& (+0&<02)0&*0&!.0&.'"&!0+!"&+*&.'%&(%-*%#.,%4&*0&<"-+&0)&!%##+((%& -0'.'!0"-60&$+-!1A&!%(!0+',+&*+))+&(.+&3.")0,:&"-,0(,0!1+4&#"&(0& (+',06"&.#0)0",%&+&%<<+(%&*"))"&(%!0+,:&%,,.("4&=02%,,"4&!%*0'"4& 0$%!-0," & #%',")+%'+(+8 & 9" & (%)" & "-#" & +-" & -"$$-+(+',"," & *"))"& $+''"&+&*")&!")"#"0%4*"0&(.%0&6+-(0&!1+&)"'!0"6"&!%#+&*"-*0&!%',-%&)"&$-%(,0,.50%'+&0',+))+,,.")+&*0&3.+)&,+#$%8 B.'3.+ &>##0-: &.(!06" & )" & (+-" & $+- & )+ & 60+ & *+))" & 6+!!10"& C%',+)+%'+ & + & )+ & $+-(%'+4 & 3."(0 &,.,,04 & 0'!%',-"'*%)% & %&!"#=0"6"'%&(,-"*"&%&'%'&)%&(").,"6"'%&<0'2+'*%&*0&'%'&6+*+-)%8& B+'02-",%4&%*0",%4&,+#.,%&$+-&0&(.%0&6+-(0&!1+&'%'&,-%6"6"'%&!%--0($%'*+'5"&'+))D"'0#"&*+)&$%$%)%&#%',+)+%'+(+8&E.")!.'%& 2)0 & (0 & <"!+6" & ",,%-'% & (%)% & $+- & -0*+-+ & +* & +2)0 & )D"!!%',+',"6"& (!-06+'*% & % & -+!0,"'*% & 6+-(0 & #%-*"!08 & F"$$0"#% & "'!1+ & *%6+& "'*"6"8 & C.(0!0(,0 &!%#+ & >',%'0% & $0,,%-04 & $%+,0 & +& (!-0,,%-04&*.-"',+&+&*%$%&0&#%,0&-0(%-20#+',")0&)%!")04&"6+6"'%& GH

29 !"#$!!"#%&$&%'()$*+#$&%(,$&-%(,$.$/%'(0%&%(1#*2(%(&%!#/$&%(1%&,#3 41%1$*2(.5$0#/6-#*%(-#(/%*%&%(6*$(,7%!#%(-#(+#2&*$.%(-#(02&-2(,6. ( 86$.% (!#$,!6*2 (,# ( -#1%&/#1$ ( $ (,!&#1%&% ( 1%&,# ( 7$&2-#,/#!#'(,$/#&#!#'($..%+&#'(,!6&&#.#(2(-#!"#$&$/$)%*/%(.#0%&/#*#3( 9. ( -#1%&/#)%*/2 (!2*,#,/%1$ (,7%,,2 ( *%..2 (,!#))#2//$&% ( 72%/#(!"%($*-$1$*2(-#()2-$'(:#&)$*-2(!2*(#.(.2&2(*2)%(%(!2+*2)%'(,$.12(72#($++#6*+%&%(.%(7&27&#%(#*#;#$.#3(<5(#.(!$,2(-#(6*$(-%..%( 7&#)% ( 72%,#% ( -# (4))#&= ( #*/#/2.$/$ (!""# $ %&'#' (,6..2 (,/#.% ( -#( >%27$&-#' (.%++%&)%*/% ( )2-#:#!$/$' ( )$ ( 72&/$*/% (.$ ( -$/$( -#!"#$&$/$)%*/%(:$.,$3?6//2 ( 86%,/2 ( -#,!2&&%&% (!# ( 72&/$ ( +#2!2:2&;$ ( *2* ( $- ( 6*$(!2*!.6,#2*%(!"%($1&%00%(0#,2+*2(-#(6*$(!$/%+2&#$(-#(7%*,#%&2(%( )2&/2($1%1$*2(#*(6*(!%&/2(,%*,2(-6%(:2&)%(.#*+6#,/#!"%()$(*2*( 7%& ( -6% ( -%,/#*$/$&# ( -#1%&,#' ( #* ( 86$*/2 (,#$ (.$ (!2)0&#!!2.$( $11#*$;;$/$ ( -%..% ( $..%+&% (,%&$/% ( -%..% (!$*/#*% ( 7$%,$*% (!"% ( #( 02&+"%,#($./2.2!$/#(.%++%1$*2(%*/&$)0#(#(/%,/#'$*;#(7%&(!%&/#(1%&,#( %&$*2(86%,/56./#)#'(%&$(*%..%(!%&!"#$(-#(86%,/$(!$/%+2&#$(!"%(.%( 72%,#%(%&2/#!"%(1%*#1$*2(.%//%(:2&)$*-2*%(6*$(B%.#/%,C(&#,/&%//$( -#($)$/2&#3 DE

30 !"#$"%%&#'(#)*+%(+#*(#,'*#*#-+".*/#.'..*#*#-+".*#(+(#01%1((+#-*2#.%1..1.*#1331#3+%+#0.%")'1#04".."%"4+#5*#,6*"5"%,*#0"#7*(,"(8+# 944*%&/#4+(."3"+("0"/#,3100"#:;<:/#0*1#+#(+#*3#-*2#)%1(5"#-+".1#,131=%"0"/ # %*,+(+0,*4"(.+ # 5"3 # >'13" # 3?*(."%"001.+ # 0."00+ # B*441(*/#+4*(*/#(1.'%1/#,'3.'%1#"#4+(5+C#*#."4*#5"331#-+"0*1# 144*%*1(1#0+(+#0-"00+#%*0+3$*=*3* #*(#."(0*+(*#*%%*0+3$*=*3*#,6"# 61((+#1,,+4-1)(1.+#3+#0,+%%"%"#5"33?'3.*4+#5","((*+#5"33?;DD# 5"331#-+"0*1#,131=%"0"#61((+# #,+(#"(.'0*104+#3?1(*41# 5"331 # )"(."/ # (+( # 0+3+ # *( # F131=%*1/ # 41 # 31 # 3+%+ # +-"%1 # 0* # G# 1--1((1.1/#("3#."4-+A# H'13" # 5'(>'" # 3?*(."%"00" # 5* # >'"0.1 # 0.%1$1)1(." # %1,,+3.1/ # 1# -1%."#*3#)'0.+#-"%#3+#0,1(513+I#!+3+#"#0"4-3*,"4"(."#14+%"#5"331#$"%*.&/#5"331#,+(+0,"(81#1#.'..+#.+(5+#,+4"#5*%"=="#>'13,'(+/#("3#0"(0+#,6"#31#,+(+0,"(81# 5* # >'13,'(+ # + # 5* # >'13,+01 # (+( # -'J # (10,+(5"%" # + # "0,3'5"%"# ("00'(1#-1%."#5*#0"#+#5"331#0'1#+-"%1A#!" # $+)3*14+ # -"% # 51$$"%+ # -%"(5"%" # 3" # 4*0'%" # 5"3# 4+(."3"+("0"#7*(,"(8+#94(4*%&#"#5"33?1-%*)3*1("0"#K+4"(*,+# <;

31 !"#$ % &'"&( % )*$++* %!&+,*- % &..&+,$ % &" % /0#(" % ($+$#"- %.&+,&1"'"-% (2*3&,"%0%(2*440+,"-%4"$"$("%0%5"'0,,0/$'"%0%#"(60,,&1"'"%50''0%'$#$% '"#".70%+$,0-%("%50/0-%&66*+,$%60#%&3$#0%5"%/0#",8%0%5"%.$+$(.0+9&% 6#0+50#0%&,,$%50'':0("(,0+9&%50"%'$#$%6$030,,"%0%.&+,"%0#$,"."%.70%

32 !"

33 !"#$%&&'(%()'%*"#!"# $ %&' $ ()%*+ $,&-#%) $.* $ / $ &)(*#* $ %* $,&-012'$ 1&03&4-+$.*$5&6$'..'4'$%*-0'33-0*7$)$34-%&1'#%)$%-00-$ 0*#8&-+$8*)1-#%)$.&009'::'33)$%*$#);*3<$12'$*0$34-.5)43)$ 5&6 $ *(54*('4' $ -#12' $ - $ &# $ 0&)8) $ 1)(&#'+ $ )$ 4*1)44'#%) $ -0 $ %*-0'33) $ 1)(' $ -% $ &#- $ 0*#8&- $ ;'4- $ '$ 54)54*-$,&-#%)$0-$0*#8&-$.*-$1)#.*%'4-3-$*#.&::*1*'#3'$ )$*(54)54*-$-%$&#-$*.5*4-=*)#'>$"0$.'1)#%)$1-.)$/$$*0$ 5*?$;-0*%)$'$*#3'4'..-#3'7$(-$*$%&'$()%*$5)..)#)$ #)#$5)..-$%-4'$4*.&03-3*$5)'3*1*$5'412A$34-%&44'$5)'.*-$ /$&#)$%'*$5)..*B*0*$()%*$%*$:-4$5)'.*-$)4*8*#-0'C> D).E $.14*;';- $ F)#3-0' $.&0 $!"##$%#% & '%(() & *%#)$ %'0 $ GH$ 8'##-*)GIHJ+$*#$&#$-43*1)0)K4'1'#.*)#'$%-0$.*8#*:*1-3*;)$3*3)0)$%*$ LM- $ (&.- $ %*-0'33-0'N $ *# $ 1&* $ *0 $ 54'(*) $ #)B'0 $ %'00- $ 5)'.*-$ 54'#%';-$&#-$*(5)43-#3'$5).*=*)#'$1)#%'#.-#%)$*0$.&)$5'#.*'4)$.&00- $ %*-0'33-0*3< $ 0'33'4-4*-> $ M) $.5&#3) $ - $ F)#3-0' $ 0) $ %*'%' $ 0-$ 5&BB0*1-=*)#'$#'0$GIHO$%'00-$.*00)8' $+"%,$)&'$)(%--)(%&$-)($).)& JG

34 !"#$%&'"(")*&!"#!$#%&!$'()(!$'*()#+#!,(+!-.!/%))01&,(. $&(2&#(!#+!34%5)#!'++#!)'!,4)64&'!#6')#'+'!"#7'66%8'!#+!9'+#%&'!,&#6#,'!*4)!2&(7)%9'!6&'!2(%*#':!)#+54'!%!"#')%66(.!;&'!*6'6(!"(+! %!#)!*4(!*#5+#>#,'6(!*6(&#,(F.!D'!&#>)%**#(+%!"#!=&(,%!#+!>(&6%! 2()%9#,'!,(+! )%! 6%*#! "#! G#4*%22%! H%&&'&#! &%'Q#(+%!"%))(!*2#&#6(!2(2()'&%!%!&%5#(+')%!,(+6&(!)'!C)%66%&'64&'! '4)#,'! %! +'Q#(+')%F.! $%&! H%&&'&#! #)! >%+(9%+(!,(*6#64#8'! C4+'! 8%&#>#,'!"%))'!8')#"#6R!"%))0#"%'!!2()#6#,'! =&(,%! *(*6%+%8'! #)!,(+6&'&#(! %!,#(S!,P%! C)'! )%66%&'64&'! "#')%66')%!+%)!E%#,%+6(!+(+!>4!4+!2&(,%**(!'+6#4+#6'&#(:!9':!2%&! )0(22(*6(! 4+! 2&(,%**(! "#! 4+#>#,'Q#(+%:! 2%&,PT! +(+! 9#&U! '!,(97'66%&%!%!*(*6#64#&%!)'!)%66%&'64&'!+'Q#(+')%:!"'!6466#!&#8%&#6':! ',,%66'6'!%!,()6#8'6':!9'!)'!2&%*%!'!9("%))(!2%&!>'&%!%+6&'&%!+%))'!,%&,P#'! "%))'! 8#6'! +'Q#(+')%! 8(,#! >#+(! '))(&'! #+'*,()6'6%! (! 2#466(*6(!#+'&6#,()'6%F. V+'!)%66%&'64&'!+'Q#(+')%!C&#8%&#6':!',,%66'6'!%!,()6#8'6'F!,P%!,(+6#+4U!'!,(+6&'22(&*#!'!34%))'!"#')%66')%!8#*6'!(!,(9%!4+'! >(&9'!,4)64&')%! #+>%&#(&%! "#!,4#! 8%&5(5+'&*#:! C34')#! KA

35 !"#$%&'(")$*#$ +,$ + "--&(-"(&))" +./0(/-"0&1 + 2/"#,*+#*#+'&3#$ +,$+ -*))&))"+&+4$#.$5$0(678+*1+"009*::*'(*1+.*!&+&'&!:$*+,$+4.*'(/!$+ $#.*--*(($1 + $#.*#("!$#"($ + -$':&((* + "0 + (/!/0(/*'* + 5*03&-'$ +,&$+ (&!:$1+(&'($!*#$"#)&+,9$,&#($(6+:-$!$3&#$"+,"+.*#'&-5"-&+#&00"+ '/"+.-$'("00$#"+4:/-&))"7 ; < =#.>& + :&- + $ +."#($ + &-*($.$ +,$"0&(("0$ +,$ + & +,$+ A$#.&#)*+=!!$-61+40"+-&"0(6+#&0+'/*+.*#.-&(*+,$':$&3"-'$1+#*#+'"+.>& + %"-'&#& +,&00& + #*'(-& + "..$30$"(& +.*#,"##& + & +,&00& + #*'(-&+ &#%"($.>&+&'"0(")$*#$7 B <+=#.>&+$#+2/&'(*+."'*+0"+:*&'$"+,$"0&(("0&+,$ +?/*##/ + & + =!!$-61 + :$C + '&!:0$.&!&#(& + & + :$C+ %"($.*'"!&#(&1+4,&5&+&''&-&+.*!:-&'"+#&00&+'/&+"-($.*0")$*#$1+#&$+ :-*.&''$+'(*-$.$+,$+./$+D+.*!/#2/&+&'$(*7<!"#$%"&'(#)*+%*,-%"#'(.."#/+(0*"#'*".(,,".(#'1"%,( E" + :*&'$"+,$"0&(("0& +,$5&#("+'(-/!&#(* +,$ +":&-(/-"+"+':")$+ &'(-"#&$ + * +!"-3$#"0$ + "00" + 4./0(/-" + /%%$.$"0&7 + '$" + :&- + 0& + '.&0(&+ '($0$'($.>&F0$#3/$'($.>&1 + '$" + :&- + 0& + (&!"($.>& +.>& + :-*:*#&< + + &-*($.*F'&''/"0$ +,$ +?/*##/ + G:'&/,*#$!* +,&0+ ;+ H%-<+E/$3$+I<+E*!J"-,$+K"(-$"#$+$#+4!"#$"%"&'("7+"#(*0*3$"+,&00"+-$5$'("+,$+ 0&((&-"(/-"+:*:*0"-&+,$-&(("+,"+E/$3$+L-/))"#*1+"+./-"+,$+H/-(*'$+M<+&+H"#,$,*+N<+GE"+ H$((6+,&0+K*0&+&,$)$*#$1+3$/3#*+OPPQR B+H%-<+E/$3$+I<+E*!J"-,$+K"(-$"#$+$#+4!"#$"%"&'("7+1+S<+.$(< TT

36 !"#$%&'($)*'+$,-#').-%'/),"(')"&)01%-23-",')&-)4'!$,5"),$3) ) #'!(-(:-!#',' ) :, ) #"!' ) 3-+-($ ) &- ) 1'$!-" ) &-"3$(("3$) +"%#"("+$,($)&$3)2:!(')1$%)3")3-,2:")#"3";%$!$)<-<")$)1'1'3"%$) #'+$ ),$33$ ) ="+'!$ ) '1$%$ ) &- ) >-#?$3",2$3' ) -3) A-'<",$B C$)3-,$$)&-)($,&$,5")&$33")3$(($%"(:%")&-"3$(("3$)")1"%(-%$)&"33") +$(D)&$3)EFG)!$#'3')<$,2',')3:#-&"+$,($)%-"!!:,($)&")4$!"%$) H$2%$I)JKL-,)M:$!(")$1'#")&-):,-=-#"5-',$)#?$)!-)=',&",'/),$-) 1%-,#-1"3- ) #$,(%- ) 1'3-(-#-/ ) 3$ ) 3$(($%"(:%$ ) &-"3$(("3-B ) K!!$) %"11%$!$,(",')3")%-<$,&-#"5-',$)&$-)<"%-)1"%(-#'3"%-!+-/)(",(')1-N) #?$)3L:,-(D),"5-',"3$)O)"11:,(')!'3')3-,2:-!(-#"/)-,)1"%(-#'3"%$)-) &-"3$((-)%-!1',&',')")&:$)$!-2$,5$I 6P!- ) "%%'2",' ) &- ) 1'%("%$ ) 3L"##$,(' ) &$3 ) 2:!(') 3'#"3$),$33L$!1%$!!-',$)3$(($%"%-")Q1$%)$!$+1-'),$33$) (%'11' ) &-==:!$ ) (%"&:5-',- ) &$33" ) J4'++$&-"R/ ) &$3) JS:%-'!'R/)&$33")JC-;$%"("RT UP 1$%+$((','/ ) "((%"<$%!' ) M:$!(' ) 2:!('/ ) &-) #'33$2"%!- ) 1-N ) &-%$(("+$,($ ) "3 )!$,!' ) ="+-3-"%$/)!$,(-+$,("3$)&$33")<-("B)C")1'$!-")&-"3$(("3$)O)1$%#-V/) -,)2$,$%$/)&-)(',')1-N)!'++$!!')$)+$,')=-3(%"('/)#',) :," ) 1'!!-;-3$ ) ;-='%#"5-',$ ) <$%!' ) 3L-&-33-'/ ) -3)!$,(-+$,("3-!+'/ ) '11:%$ ) <$%!' ) 3" )!"(-%"/) W8

37 !"#$%&'%(&#')*!+*&,-(..+)*!+*&,/0#1#02)*/(3.+*0&+4+/#)* /(3.+*5#!0&#*'*#6&#-+.#'3#78 9,'33' * :+30, * ( *;#31(3.' *<$$#&2 * 5,&'3' * %'(0# * -#+!(00+!#* 1'!0#) * /%(//' * +11+-($#1# * ( * %,&#/0# * #3 * 1,# *!+ * %'(/#+ * -#4(30+* =1'&%'/+*5#/#1#02*/'3'&+*#-#'$+0#1+7*!(>#00#$+3-'*1'/?*!+*-#>3#02* +&0#/0#1+ * -(! * -#+!(00' * 1+!+6&(/() *,3 * -#+!(00' * 5+00' * -# * =;,1#)* * 5'&.+ * (- * * * A+ * %&'-,.#'3( * -#+!(00+!(* 1+!+6&(/( * -(! * B(#1(30' * 1'3 * 9,'33' * :+30,) * $+ * -(!!"C00'1(30' * 1'3 * * :+3() * ;#31(3.' *<$$#&2 * E * /0+0+* G+/1( * 1'$( * %+&'!+ * 5'3-+0+ * /,!!+ * -#55(&(3.+) * #! * %'(0+ * -(1#-(* 1'3/+%(4'!$(30(*-#*'%%'&/#*+-*,3+*3'&$+H*9#2I!(J#/)*+%%,30'8* <-*#3+,>,&+&(*!+*0&+-#.#'3(*-#+!(00+!(*/'3'*#*0(/0#*-#*/+0#&+)*#*1+30#* (&'0#1#*'-#*($#>&+.#'3(*'*/,!!+*/1#+*-(#*3+%'!(0+3#*B &'*'* -#*K,(!!#*-(!!"<11+-($#+*:'30+3#+3+*1'3*=>!#*>!#'$$(&#78*A(* 0(&&#6#!#*(*6(!!#//#$(*%'(/#(*-#*K,(/0+*&+11'!0+*(&+3'*1'3/#-(&+0(* =#3(00(*(*3'1#4(7*+!!+*1#4#!02*(*+!!"'3'&(*-(!!+*3'/0&+*&(>#'3(8*=<* 1'$,3#1+&( * 1'# * %&'//#$# *!( * #-(( * %#L * 6+//( * ( * 0&#4#+!# * 6+/0+ * +* 1#+/1,3'*!"#-#'$+*3+0#4'*MNO*P'*&(%,0(&Q*/($%&(*+6,/'*-#*0($%'* R'/? * /1&#4(4+ * :#(0&' * S#'&-+3# * /,!!( * %+>#3( * -(!!+ * &#4#/0+* $#!+3(/(*=T#6!#'0(1+*P0+!#+3+78 UV

38 !"#$%#&'()**"+,-(./(0"1/%22'(01(3/"#451(0%//1(+%1/2,6(1( 37"#451(0%//1(8'%9"16!"##$ % &"'()*$ % +",- % *"##./,,('"),( % $)'0" % 1) % 2$#$341$ % &1% $55"4+$%#.$,,")61()"%7"4%#"%,4$*161()1%7(7(#$41%"%1#%*1$#",,(%8%'549% % );(B$ % C#1 % &'41,,1 % *1 % D++14-< % 1# % +$CC1(4" % *1$#",,$#"% '$#$34"&"9%2()%1#%7(",$%+(),"#"()"&"%#$%&'"#,$%*"#%*1$#",,(%'(+"% #1)C;$%*"##$%7("&1$9%A)%*1$#",,(%'$),$31#"9%E;# %!"##$%#%&'%(()& *%#)%*"#%=F%5"334$1(%*"#%G?H>%I%$)'(4$%J;C")1(%K(),$#"%$%*14"% #$%&;$%$%74(7(&1,(%*"#%*1$#",,(9%K"),4"%1#%*1$#",,(%&1%$##$4C$%$% +$''01$%*.(#1(%&;%;)$%7$4,"%)()%1)51+$%*"##$%)(&,4$%74(&$%*$% 4(+$)6(%"%&;%;)$%&"61()"%$&&$1%#$4C$%*"1%,"&,1%74"&"),$,$%$##$% 4$*1(%"%$##$%,"#"B1&1()"<%'1%&1%7;L%'01"*"4"%&"%"&1&,$%$)'(4$%;)% +$4C1)"%*1%5(4,;)$%"%*1%B1,$#1,-%7"4%;)$%74(*;61()"%*1$#",,$#"%1)% #1)C;$N9 2(+"%O;())(%P$),;%"%Q1)'")6(%D++14-9%P4(5",1'(%K(),$#"9% M# % )(&,4( % I % $)'0" % 1# %,"+7( % *"1 % 4$''(),1 % *1 % K(),$#3$)( % *1% 2$+1##"41R%;)%'$&(%"*1,(41$#"%741+$%'0"%#",,"4$41(9%K$%&1%,4$,,$%*1% ;)$%);(B$%*1$#",,$#1,-9 SH

39 !"#$$"%&'$("!"#$"%%&'(&#)#!"#$*++&'(&!"

40 !"

41 !"#$"%%&'(&!"#$$"%&"'(#%)#%*+))#%+,-%.+%/0%"1'"2% 34(%#%5#,"'$1%)(%6(7)(%8+9",#'"2% :#$$"%)"%9"$$"%;#)(#%$"%,'(8"1'"2% <'#%="89#%17$(%6(7)(#%.+%9'#>#'"?% 5,#;#$"%,",,(%9"1="%6'#,(%+%8"1'"2 A0#="'+%.+%B)#,"$+2%+%)0"$+8,#,+C <'#%$"%,(+=>"%94(%%)(%6"''#994("$(% 5,#;#$"%$D+=+%99"%)+%6"''#994(1)+E% F(#$"%9"7)(+$$"%>>+%94())(%,(=>"$(% G#DD(%.+%'18+2%+%=#DD(%.+%;(1)+E% H+%8")"%#%8")"%>>+%94())(%9#;"$(% :'(>>(#$$"2%+%6#9I+$$"%9'#>(1)+C% J9#%99+0%+'#%=#)(D(#2%1%7+)"8(#K% G#%,",,+%#;(#$"%8#);#%)#%>".I#C :#$$"%8(%990+'#%$"%>1;+'1%894(+,,"2% L"$%8#>(,(2%9"88I2%$0"7$#%*(87#,,"K% G#$$#;#%%.+%%)+%%9#89(+%%.+%%)"%%>(+,,"% L"%%8"8>('"%"1994(&#$$"%=#,,"%=#,,"E <.%+'#%;+'#=+$,+%$#%918#DD#% A(99#'+%$#%,#$,(994(#%.+%>(89(#DD#C OP

42 !"#"$%&'("$)*+'+"$#"$,&-.&#+$ / &1&$#&$#&*0&$23$/*"4+$ ###"$2&1&$0.+("%"$&$#"$*"4(&#+$!0.4.("5$,647&5$0&-.+'7&$+$1&#"4+8$ 9&''"$'"'$%+$4"*0.&$'"$0+((.'&#+$!3$.##"$04.*&$'"$'3+4&$#3&"("4+8$ /$#&$:";#.+4+$#"$:&4.("$%"#"$!04";"#.&1&$#"$0.%(.--<.&4"#"= A3+(B$-<.$'"'$%+$(461&$-"''"$%&'"5$ A'C$-"#"$-<.$'"'$%.&$%(&("$,"(("("=$ D+$,.**.'+$(+$*0&--<.&'"$2+$*&'"5 >$-"44+$-"6*"$F"*+$#&$%0&4-.*+= E.-"$-&$#&$E.&$G+'+4+$%2+;'&(&$ :&''.$%(&$,6F&$--"$%(3$&44.((&77"'+5$ H&$'&$G+--<.&$-<.$%.&$,"6-"#.&(&5$ A;'"4&"#&$4",,.&'&$0"((&'"'+8$ >$--<.I$16(+$#3&1.%%.$1&''.&(&$ A&$J.4J&$--"23$/'-<.%+5$+$--"23$/2"'+$ >$-&$#.$E..$'-"0&(&$#&$(4"1&4"$ H-"$:&4(+5$+$2+$#+$4.%&$%+$0.%-.&4"= KL

43 !"#$%&'()*+,$%$'$'-).%)'&'/)'-0,&/0&1)' 2'/)'3)%*,&%)4'$'5,/*&%)'3)11)1)6'!",'3.7$'8$'+)'!,$+)'-9,+&/7&1)4' :';&%-$'&++#'&)1%,'/#').()'<,((&%)1)=' :'&>,&'/)'3,*+,)'1&/1)'-0,&*)%&1)4'!#'&)1%)'/)/'$%&'0&'9)./)'0&77)1)?' :8',.'+)'0%,<)'0&'-1&'3)11,(B&' :8'&)'8$'0&77)'1&/1&'0&()+$&'!",'+).%)'D#'B'>$/)1)'/3%$/$-,&'!0)8#')/&'<).0",4'$'+#&)1%$'#/&--$(9+$&' A$'0)%%)'/0).++)4'$'-);%&'&%%&--)-,&E' F&)'3)%,)-$'0).()'+$'G&00&/1,4' :'+).%)')/'>&-1)'(,*+,&%&'8#'&(&/1,6 F&)';;$'11)11$'-1$'-,$;,4'$'-1$'-;,/&%&4 I$'((&11)'0).()'>)%;,'&'-1$'0)-0",/&4 J)/'0$'+&--)'>&++)/,4'.'0&>)/&%&4 J)/'0$'+&--)'>,/$++$4'.'0&-&+,/&? K)'0)//)'-,'+)'%&-;&/)'-$8,$//)4 :';)%)'L)&%0",'>.1&'0&(,/&//)? MN

44 !"#$%&&$"'$($)"*"+,"'%&&,++,"-&'.-,&&$) /"#$%0'.-"1*2%"3-+%&&$"3-+%&&$4 5,"3$22$"&6%$7-*)"(,"3$22$"'.-%&'-,&&$ 5,"3$22$"88,"(8,22%'$+$"'%'%&&$9 5,"3$22$7:"%++%+-,02%)","%"+-"1$''$&- /7"%"+%";;,0(%)",7"%"+-"8,'$0$&-< =%">*22%"&$7:"%(8,22%"&:"%$20%">*22%)" /"3%$"(,;80,";-$A;-$"'$;$"&%"6%22%4" 5,"3$22$"#$%&&$"%B-$0&%)","#$%&&$"%&&*22%" C-%2%"'.-&,">$*&*"'%DD$";8%22%9" E$%&&$"+:%33,00%"+$"'.+$0-2$"&3$&&$ 5$"'%8%'-"%"6-0%0,";-,&D$";$&&$< F%8%"+%";%0-2%2%"+$";%0G2$)" /"0%6.-"#$%&2$"1*)"'%($","(%+%2$)" K7G"%"+$"'$&&$)"%00%(($(G%)"+%"+$8%)" /7"$*6&-"'%DD$"7,"+$";$&&$"('$8%< H%"#$%20%('.-*+%";J"+%"('.-,22$+-++%" =$&"(2%"(,&D%"80$1%0,";-&'.-%0,++%4" L%"#$%0'.-"1*2%"+%"'%(2%"M;%0-++%)" N%"(-"+$"'*++%"'$*;$"3$*((-"%0;,++%)" OP

45 !"#$%&'"()*+$)",-.&%//'0",-.&%//'" 1'"-.2//%"(32$3'")"4'.5'"*2,'-6)//'0"!"/)"('0"7),)"*%20"89")$:'"-'55.//'0" ;.2*."'",'"<%)(3'",-'*'3'"/'"(.//'= 1'"+%--%$%//'"+.)"-69>"&)"/'"*%,,'0" ;6%"',-2$'",.,"('"&%$)"3'3'0"2",2,,'0" <.$$%'",."-'55."'"+'$."&)",'",3%,,'0"!"(%"/9"'(('$+'"++)",(%,-'"/'"-',,'?" 1'":)--6%'55'"-',.3'"+.$."(+%,,'0" A'"--)"$%#.*'"-.2*.",'"(.*)$'= A'3%,'0"(%$'0"&)"B.$,.0"&)",233)0" C)"+$%*':)$'0"(3'3)0":%)$,.0")!'.3.,,.0" D)"&'."3',3)")"+.)"3',3)"&)"/)"7233)0" ;6%"/.2$.".,"$)(3'",E"-./.",E"-.,,.=" ;6%,)".,",9"6'",),3)0",9"6'"F.'$',3'"-233)" C)"-6%//."*'/."-6)"*+)(3'."/."*.,,.G" H.,":%&%"'.3$%"-'"#%),3I"'"((%"(+%3'/%0"!"/%(3)"/2,#6)"-."/%"(+'5%'/%= J.33)"()"4.33)0")"()"4.33."--."3.33%0" K$'3%(0",-$%&),5'0")"(%"/%"+.2$3%0"+.2$3%?" L&"".2#,.,.""/)"&%-.0"":%),%0"")"4.33%0" J.33%"4.33%',."-6%//%"-6%"(."*.2$3%?" D)"*%,3."--.":'(3'(%0"(7$%,-6%0")"7$.33%0" ;-."*'/)"#$'5%)0"--."(7'/%,#6%0")"(3.2$3%?" MN

46 !"#$%&"'"#%(#)*&+,-#+#%#.%"/+00%',-# 1"&2,#%#3,#4,"44,-#%#3,#$"5&4,-#%#3,#4%',6 74%#0,/"#(8%9,&+#'"#//"00"'+# :#3"#4%'',;;"-#5#%#3"#9,<'%',+33"=# :#3%#4%2%-#4%0"5A"-#5#4%0"5A,+33"-# 1%22%"-#$%22%"#3%#<%''%44B+33%#&"22%=#."5&"#0"00+#(+#>&+9+-#+#(+#3%#0"22%6 C"&&+#/D#0%3+#*"5'%'"/,0%0+-# I,'4+#4%#'"#9,(+-#+#>%#3"#&">>,%'"-# )#44+#$5&0%#3"#<%&;"#$$+#3%#/%'"6 J"'#448K#'"33%#$+&2"'%-#+#'"33%#&%;;%# CB,#(+#45&'%#'"'#2,%#$"33"5&"#+#0&,;;%L# J+#2"#4"&/,#+#'0">%0,#3+#$%3%;;%-#!+#4%2+-#3+#$%<3,%&%-#+#$%<3,%&,;;%6# MM

47 !"#$"%&&'%()%$*+&&,'+$$)%()%$"-.+//+0% 12+3'$"%+%4"#5"6%+%7+"8'"6%)9%+%7:+55'//+6% 1"%$+("%*'7('+"%*')9'6%#&+%-)%-.#:5+0% ;5&+%.)%3"#.'%.:"#3'%-)$*:)%&#:5+< =%$')%$)%9#()%&+%$)%.:"#3"%3')&&,'"6% (#%.+5.)%*"5+%+%-.+%3+:3+%$)%$*+&&,'"A% 1"%&"55"6%$+()%**)%$')6%$)%B+%("%*'):&,'"A% D)%3+8"%*".":"5)%5+%-'$+5+6 E'55)%*'7('+%(+%B:)3)%)%(+%?"+:.+5+< F"5&+%B"..'.'%3")%$G%?"+.:+:+//'6% H&'+(+.'3'(+%&&"%-.'%&"55+:'//'A% H&'+&?"+.'3'(()%3"I%-.'%%&"7('"5+//'6% >%+%J)5):)%$+55+.'%('%*+-.'//'A% D5+:3"(+.'()6%)%-*+:$+.'()%-.'%&+//'6%!,'+5.+.'%&#:5+%**'%."..'%-.'%*'//'A% K+.'%7:'9+55"%**)%.".."%("%$"55"%!"#$%&'%($))'*%&'%('&'*%+%&'%(',,'- LM

48 !"

49 !"#$%&&'()'!"#$%&"#%'(%)*%)+,,-*%.+%/0121/&#+3% 4*551.1%&&+%)#6-/*3%*%'*/7#18*3% 9%0#:;*3%*%,*5.*3%*)%+:5+3%150#*.7+%*%518*%!%<+771%61/&#+= B5#)#8#2+3%.+%.*%'+:02#+%&&"-A% C*%,+.7+12* C*%&1/75:5+3%18+*53%*%/&15217#.+% D#..*%'*/7#.+%,5+:,5#+%2#%E+&&#*5#% 9%2#%&51,15#%61FF#.+%?+157#*5#% D+77+%%.+%,#.+!%8#*%.+%0#1&&+%)*%21.1%&51,#.1% GH%.1%051%&218*3%.+%,12+)18#*.7+3% 9%8*%,15*%.+%051..*%1)+5.18#*.7+% I#5*%.,+5&#.1= JK

50 !"#$%&$"'"$&()&))"(#(*+,-"#(-&+.&( /+001(#22#3#)1(%%&(-#))1(45(#,"1--"6( 7%"&3%"$&(3%".&01))#8(1(2&3%#)"1--"( 9(%"#..1(45(&+.&: ;+(<#==&($+==1(#($5(#,-"&8(#($&(%#.4&$16( >5(?(,.#$$1(-"3%"&))"#($#(*#--#$#)#6( 9($&('#3%&$1: D(%#$)&(%&+2&(<#(-#(E#%#.+,$#( F&))"((-"((3<".="G3<#.="(41((3)&((2&$$&( I5(&,$#(41(%&$$&: J1(%K"3)&(3"%%#(2L($1(3&,$&(#,-"&))&8( I$5(#'&($#(,&-#8($#(.#,,"#(41(-5".#8( MN

51 !"#$%#$&&'()#%%#$*+$,(-#&($+$%#.(/$ 0&$,#$&&+$( &$,+$)(%-+.($,(&52$62$7+..(86#2$ 9+$62$8.(&$:2.5"#2/$+$;2(&-2$55#$&&+$%2&2<$ C>+$%-#$5"#(&#/$+$%-#$,(.8#$6+$%)+.%+.($ D$52E,2$>2E.52$,#$55+$,1.2%5#&+.($!"#$&82(62$&82(623!(--#)+/$,(.#-(-+/$+$%5"#+--+$E$>#86#2/$ 45(,(-+/$.#55"+$&2E1#6#/$+$F.(12--+/$ D$8#2)#&+66+/$)+55"#+/$1+66+$+$1.2--+$!2E,2$&2$&#86#23 G($&#)2.($6($1.2--($,+$52&FE.-(/$ D$-(&-+$)E-+$,+$,#&-+$&&()(&&2.($ G($F(55#+$%,E.-(3 G'(2-(/$6($)(%5#(/$6($,(5.(<$6($8.(%%(3$ G($>#+--#$%#55($552$6($,#&&#52-(/$ G($526#$%-.#--(/$6($526(.#&2-( 7-'$(&#,($>(%%(3 HI

52 !"#$%&'$()$**$+(,(-.(/01,(',(%23&$2$( 4$(5&**$)&"$(//.(-$(21$6&.*$7( 8(-$('.5,*"$+(,(-$('.11&/.-.*$( 9."".(('#($''$2$: ;('&$(<$(<$1,(5.,()$1'&(5,('$66$( 4$((=$->$%&*"$+(//.(-$((4.",1$%$+( 85(02%&(1$66$: A/&).--.(<01",+(,(<01",',%",($11&"".( =/.(/3&(-#3$(*>$%.+(,(//.(/3&(-#3$()&-.*.+( =/.(/3&(-#3$(%6$//$%%$".(-.(),1".*.+( B(-$12.(0(*"1&"".: C.,(*"1&)).%$",F =3&$>,11&$+(',(/.%<&,**.+()),(*",(>&,+( G),(*"&('$12&+(*"&(/3&$%&+(,(*"&(>$--.%&( G),(*"&(*)&%$1$+(,()),(*"&(/$<$1.%&+( H$11&,()$66&,: ;5($1/3&?.*/&.+($(*/&--&/$(/.1%0//3&$+( 85($(>&%".2%,+(,5($(*)&".(/.%%.".+( IJ

53 !"#$%&#'()(*++,"#(-),"'&))&%,$,.(%*"&"+&"/0%'1(&2 3-)("',)),4"0-)("$(*56,"#($,"*"+,0'0" 78"9":,''&%,4"',;*$&4"5*+*4"*"5&))&4" <8"&=,")&"-,+&4"&%%&##,#(&4")&"'&))&" >1("=(*$$,"/,0',2!+*/&)$,"")*"?&(,4"*"#;&%&-+(&$," >',"'1(#$&4"*"'1(++&"5*"5;%,0-+(,"5*"5;&$$," B6*"C(#6*%&$,2 75(*#$,"&"+8,5;%&4"&"+,"#',%,4"*"),"5*"#6&-)," D,"C(',"&"$,$$(4")E"5("))*"?%(-,0-),4"!=,"+&"/&''(*"',05,"),"?($%,0-)," 3'&"5*")'&-),F 7("''*"?())*%&"+&"'&#&"'',"G8",0%$,4" <)*"=*%&")-)(),''1(,)*"#(),"&"H6&-)&4" H6&)$(',"I,&)),"?(=,")&"6&6&-)&" 3"),"%($,0%$,2 7*"$%&#'()&4"*"5*"$(%&"''1(J"),"6(+," K*"',)),4"'&"),"#'(&%$,"C*"-&+*%&L" D&"/&%%(&"5(++*"?0$*"&")&"#,5*%&4" >%(C($(5(+,2 MN

54 !"#"$%"%$&"''($)*+%($"%$,-$#($#./%(0$ 12$&+332$3"#2$4+%'($5%2##(/6+20$ 7$)2))+2$&.6($#2$42#+%)"%+2 8+%'2$#($%'6./%(9 :.$;(%(<+)"$3(4,6(=$%.''(=$($>"6%"$?*+%($,6+4"$<($'"''+$#"$%/"2#2"=$ D2%'+$$A6E=$F,(62'"6+=$($G&&+H+2#+B$?*+")2$#2$&6(/%2I?*+%($3)266.))+2$'2%'+$$#+''(62'+$ 7$'2%'+$$?"%3+/#+(6+=$($$?"6'+/+2%+B$ D2%'+$3426/+233+=$($'2%'+$?2,+'2%+$ 7$;".%$3"#<2'+B 7<$./%+$/2"<+"=$(<$./%+$)"%'(%'+HH2=$ 8"%%($3"6>(=$($<"%%($(3)($./%+$<"#)+HH2$ 7<$./%+$;(%(9!+$%"%$&".33+$,,(<5+##2$)*+$%($%%.6)2=$ KL

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

"#$!%$"&'(!")*!+,*-$"),./0!

#$!%$&'(!)*!+,*-$),./0! "#%"&'")*+,*-"),./0 "."."-*,*1231**,%-+,*-"),./ -+.'*,.41*+',441++#4,"-")* *&45"*-61#"-6*".)'5,+3"4'12 '5*-+.'*1.'5-1"-'12'5 53#+1)#.41.*&+# 789:;?:

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Type af pulje Navn på pulje Hvad anvendes puljen til Hvorfor hvornår er puljen afsat mv. Hvem hvordan og hvorledes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Side 1 af 23 # $%% &'%%( # $%% "##$%&'( )*+"#''!###('(!"#

Side 1 af 23 # $%% &'%%( # $%% ##$%&'( )*+#''!###('(!# !" # $%% &'%%( )+&,--'%%!.) /0)!!" # $%% &'%%( )+&,--%'1 "##$%&'( )+"#''!###('(!"#, 222222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222 3 3 ) Side 1 af 23 $ 4! 5 ' 067-5 8! 0# + 7 + & 3 & 06

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

A B C D E F A B C F A F FB E A F E B ABC D E F E D D ABC D D E F ABC D D E ABC D D E ABC D D E ABC E C ABC D D E ABC D D E C ABC D E ABC D D E

A B C D E F A B C F A F FB E A F E B ABC D E F E D D ABC D D E F ABC D D E ABC D D E ABC D D E ABC E C ABC D D E ABC D D E C ABC D E ABC D D E DEFABC ABC ABCDEF ABCDDEF ABCDDE EDD E ABC DA FBEAFEB FAF ABCDDE ABCDDE ABCDDE ABCEC ABCDDEC ABCDE ABCDDE ABCDEFEFABBFE ABBAEB F BFBF AB BB CDEFDDED FEDEEEDFDEEF FAFEDD FFAEFEFFEDEDEDEF EDFEFFFFFEEE F

Læs mere

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0 " 1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$ " 1" #$ % &

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0  1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$  1 #$ % & ä1ò3 " # # # ä1ò3 " # ( ) *)/0 " 1 ) 1 20 1 2 1( 1 345 1 #6 11 # " 1" # 1# 1)# ( ä1ò3 ( )* # # # )647 # # 3 ### 4 87 0 4 58 7 7 7/7 / 0 # 6 9 / / # 0 # /0 7 7 / 7 1# / ( ä1ò3 3 2 ä1ò3 )3 45## 6:; # # #

Læs mere

VIDEOKONFERENCE I RETSSALE

VIDEOKONFERENCE I RETSSALE ! VIDEOKONFERENCE I RETSSALE! "#$%%&!'!(!)*!+&,&-.&#/!0$,123-.3-4!5267#,1.34!!8&9:&;&#!?3@7:19-&2! Synopsisskema/projektbeskrivelse Humanistisk Informatik Efterår 2009 Vejleder: Hanne Westh

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

Side af 43!"!# % &!'()! * &, -."!# Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m Opnået Status Klub /// 0..(!#'# (#(..-! /// 0.#(!#/) (! #(!' 2 # "!#! /// 0)-(!) ) ( 00#( ' % 3 ) & ' /// 0!(!0)# (' ##(.-0 %(%

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E University College Lillebælt. Niels Bohrs Allé1. 5230 Odense M Kælder A.024E A.024F B.024E B.024F C.024E C.024F D.024E D.024F E.024E E.024F A.032 A.026A uniformer A.024D B.026 uniformer B.024D C.032 C.026A

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0 2007 Oplandsskema for Balling Udskrevet den 31-12-2006 Side 1 A1 K Nørregade/Skivevej F 70,37 0,29 20,41 1.056 1.056 1,6 1,6 3,2 1 FB A11001U Balling Bæk A2 K Ørnevej/Falkevej S 16,00 0,70 11,20 240 240

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato 0.00 Nord Bygn. C BESKRIVELSE: Eksist. bebygget areal iht. BBR: Eksist. forhus: 0 m Blok ABCD: 9 m Ialt.03 m Ny bebyggelsen omfatter ialt: 4 stk. torumsboliger 5 stk. étrumsboliger 4 stk.cykel p Bygn.

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

LYSFESTIVAL LIGHTCAMP OPEN BY LIGHT 10 LYSPROJEKTER INTERNATIONAL KONFERENCE. Fotoudstilling / Kunstudstilling LYSFESTIVAL.

LYSFESTIVAL LIGHTCAMP OPEN BY LIGHT 10 LYSPROJEKTER INTERNATIONAL KONFERENCE. Fotoudstilling / Kunstudstilling LYSFESTIVAL. / YI 2008 / 10-26 3 YI Y I f f 2008 10 Y IC f / II C f 3 f I II 2008 f f f, f :,, f f c, w f I I / / II DIII,, f f Df f I II DI 2008 f, f D f D UC f, f f f - I C, f fff I II fc f, f I f : f c f, c f, f

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Paradokser og Opgaver

Paradokser og Opgaver Paradokser og Opgaver Mogens Esrom Larsen Vi modtager meget gerne læserbesvarelser af opgaverne, samt forslag til nye opgaver enten per mail (gamma@nbi.dk) eller per almindelig post (se adresse på bagsiden).

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

15407 G HUS A Plan 1 c+97,1 +96,5 +96,0. HUS C Plan 1 c+96,1 +96,0 +95,5 +96,0 LEKE AREAL. sittegruppe UTEPLASS G R E S S FAST DEKKE.

15407 G HUS A Plan 1 c+97,1 +96,5 +96,0. HUS C Plan 1 c+96,1 +96,0 +95,5 +96,0 LEKE AREAL. sittegruppe UTEPLASS G R E S S FAST DEKKE. 00 29900 95 90 299000 dato kontroll/isjonsliste 6070 4000 670300 0455 5407 HUS Plan c+97, 05 +97,0 +97,0 0200 4000 HUS B Plan c+96,6 5450 +97,0 9 0 2 3 4 5 6 9 20 2 22 +96,5 +96,0 0200 4000 HUS C Plan

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Intro Design of Experiments

Intro Design of Experiments Intro Design of Experiments OH no: 1 Faktorer, niveauer, behandlinger og gentagelser Styrbare faktorer Faktorer Styrbare (controllable) faktorer Støjfaktorer (nuisance factors) Kvalitative Kvantitative

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I

EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I FORHOLDET MELLEM STATEN OG BORGERNE... 8 Historiske forandringer

Læs mere

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere Forundersøgelse Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere 21.1.2011 1 Baggrund Der er gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1032 repræsentativt

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog %&& '()* +,,,** -. / 01. 2 1 3 2 * 4010 & 5 6 7-8 6 7 52 * ** -9 4/(/4:(/( ' 2 6 7-9 4/(/4:(/( 2;+,,,** ( 2 2 ; 2&&& &&4 +&&4 +&&4 +&&4 Trykt

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport)

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) Side 1 af 7 (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) TREKANTER Indledning Vi har valgt at bruge denne projektrapport til at udarbejde en oversigt over det mest grundlæggende materiale

Læs mere

Sorø 2004. Opgaver, geometri

Sorø 2004. Opgaver, geometri Opgaver, geometri 1. [Balkan olympiade 1999]. For en given trekant ABC skærer den omskrevne cirkel BC s midtnormal i punkterne D og E, og F og G er spejlbillederne af D og E i BC. Vis at midtpunkterne

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

#$%&'(%)*'+,-.$-()-! ! "!

#$%&'(%)*'+,-.$-()-! ! ! #$%&'(%)*'+,-.$-()- #$%(-%$/$." 0+'1(-2*-(," 0+'1(-2*'+23(-+/$. # 425'67'8-,+''.5'67'8-,+'89$$-+0'),-+ # 8-,'%-$ :%.9$.);3$6,'.?1-$&-%'.'

Læs mere

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-na...

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-na... Side 1 af 54 Side 2 af 54 " # $ % &' )) * +' &, * - + Side 3 af 54 " #$.. / 0$1++2/01 '0/1 $.. ++2. #3 4 /40 /1 4 5 6.7.. 587 5.. -4/ /3 / 4 4 /4. / 7 44 -/ '++2/9+)/ 4 %/ &+:; 6 +)/ / / */ Side 4 af 54

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Oversigt [LA] 3, 4, 5

Oversigt [LA] 3, 4, 5 Oversigt [LA] 3, 4, 5 Nøgleord og begreber Matrix multiplikation Identitetsmatricen Transponering Fra matrix til afbildning Fra afbildning til matrix Test matrix-afbildning Inverse matricer Test invers

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Fortegnelse over ejendomme, der skal kloakeres, pålægges servitut eller separatkloakeres. Matr. nr. Ejerlav Note Postnr. Ejendomsadresse.

Fortegnelse over ejendomme, der skal kloakeres, pålægges servitut eller separatkloakeres. Matr. nr. Ejerlav Note Postnr. Ejendomsadresse. Erher S = Spildeandskloakeres S+R = for både spildeand og regnand SEP = Ejendom, der skal separatkloakeres Alleen 07 6b Lakkendrup By, Gudbjerg S x Alleen 11 17a Lakkendrup By, Gudbjerg ingen afløb, ikke

Læs mere

" " " " " " " " " Januar 2007

         Januar 2007 #$%&#''#()#*+*#,-(.,/*0(+&0+#-#.120.3425 #$%&'$()('()&*+%&',)('()&-$./012+/,1/'3*43'$+*+%'0'%(/0'3 1/%1-/,,/*&/0+0/5 Januar 2007 (432'67.)3$'30+%4#06#*7 89:;3.#0%4#06#*

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere