Udskrift af Arbejdsrettens dom af 31. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 31. oktober 2014"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 31. oktober 2014 i sag nr. AR : Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (advokat Jørgen Vinding) og sag nr. AR : FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod Kommunernes Landsforening (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Nils Juhl Andreasen, Poul Dahl Jensen (retsformand), Carl Erik Johansen, Anders Søndergaard Larsen, Benny Rosberg, Jan Villadsen og Bo Vistisen. Indledning Sagerne angår, om Kommunernes Landsforening i forbindelse med lockouten af de overenskomstansatte lærere i april 2013 har vejledt kommunerne om at anvende skolepædagoger mv. til at føre tilsyn med skoleelever i et omfang, der er i strid med de pligter, der gælder for en part under en overenskomstmæssig arbejdskonflikt, og derved har overtrådt Hovedaftalernes 2 og 3. Parternes påstande I sag nr. AR : Klager, Landsorganisationen i Danmark (LO) for Fag og Arbejde (FOA), har nedlagt påstand om, at Kommunernes Landsforening (KL) skal anerkende, at FOA s medlemmer omfattet af overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt overenskomsten

2 for pædagoger ved kommunale dagsinstitutioner m.v. i Københavns Kommune, der er ansat til at arbejde i indskolingen (0. 3. klasse), og som bistår læreren med tilsyn, undervisningsopgaver og/eller pædagogiske opgaver i klasser, alene kan pålægges at føre tilsyn med et forholdsmæssigt antal børn under konflikten. KL skal endvidere for brud på Hovedaftalens 2 og 3 betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat alvorlig bod til FOA. Indklagede, KL, har påstået frifindelse. I sag nr. AR : Klager, FTF for BUPL, har nedlagt påstand om, at KL skal anerkende, at klagers medlemmer beskæftiget som skolepædagoger alene kunne pålægges at føre tilsyn med et forholdsmæssigt antal børn under den af indklagede iværksatte lockout af landets folkeskolelærere. Påstanden omfatter pædagoger, der er beskæftiget i børnehaveklassen/indskolingen, jf. overenskomstens 2, stk. 1, litra C, som: Børnehaveklasseassistenter (nr. 3), Socialpædagoger (nr. 4) og Restgruppen af pædagoger (nr. 7). KL skal endvidere for brud på Hovedaftalens 2 og 3 betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat særdeles mærkbar bod. Indklagede, KL, har over for FTF s anerkendelsespåstand nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse, og har over for påstanden om bod nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder Under overenskomstforhandlingerne i foråret 2013 trådte en af KL varslet lockout af overenskomstansatte lærere m.v. ved skoler og institutioner på det kommunale undervisningsområde i kraft med virkning fra den 1. april Konflikten varede til den 26. april 2013, hvor den blev afsluttet efter et lovindgreb fra Folketinget. Konflikten omfattede ikke de skolepædagoger, pædagogmedhjælpere mv., der var visiteret til at arbejde med børn fra 0. til 3. klasse (indskolingen). 2

3 KL udsendte i februar 2013 en vejledning til kommunerne om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen med undertitlen Konfliktberedskab på det kommunale område. I vejledningen hedder det bl.a.: 2.1. Skolens dagligdag under en konflikt Undervisning og andre opgaver Skolens varetagelse af undervisning og øvrige opgaver i forhold til eleverne vil blive påvirket af en konflikt. Det arbejde, som en konfliktramt lærer var planlagt til at udføre, skal betragtes som konfliktramt arbejde. Varetagelse af undervisning og andre opgaver under en konflikt: Under en lovlig konflikt er udgangspunktet, at der ikke kan gives undervisning i de lektioner, der efter de foreliggende tjenesteplaner skulle have været varetaget af en konfliktramt lærer. Det er KL s opfattelse, at man ikke på skolerne bør ændre den eksisterende fagfordeling, således at tjenestemandsansatte lærere overtager klasser og fag fra overenskomstansatte lærere, der deltager i en lovlig konflikt. Det er endvidere KL s opfattelse, at tjenestemandsansatte lærere ikke bør pålægges at varetage andre/flere undervisningstimer end de timer, de i følge deres tjenesteplan i forvejen er forpligtet til at varetage. Behov for kompenserende undervisning efter en konflikt: Der skal således give kompenserende undervisning for timer, der aflyses i forbindelse med en konflikt med henblik på at sikre, at skolen lever op til folkeskolelovens minimumstimetal Tilsyn Regler om tilsynspligt: Børne- og undervisningsministeren har i medfør af folkeskolens 52 fastsat nærmere regler om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden med tilhørende vejledning af samme dato. Efter bekendtgørelsens 1 har kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv. Det er skolens leder som på baggrund af principper fastsat af skolebestyrelsen træffer beslutning om udøvelsen af tilsynet. Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra en vurdering af de konkrete forhold, herunder elevernes alder, aktivitetens art, de stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr. Tilsynspligten omfatter hele den skemalagte undervisningstid mv. og dermed også den del af skoletiden, hvor der ikke er nogen undervisning fx som følge af aflysning af ti- 3

4 mer. Tilsynspligten indtræder 10 minutter før undervisningen begynder og ophører først ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolen ved undervisningens ophør. Pligten kræver ikke nødvendigvis lærerens konstante tilstedeværelse, og tilsynet kan derfor også udøves gennem forudgående instruktion, jf. bekendtgørelsens 2 og 5. Tilsynspligt under konflikt: Under en konflikt vil eleverne være omfattet af skolens tilsynspligt også i de undervisningstimer, der ikke kan gennemføres pga. en konflikt. Tilsynet skal tilrettelægges i overensstemmelse med de ovenfor anførte regler. Tilsynet med eleverne sker på skolelederens ansvar og kan i princippet udføres af alle ikke-konfliktramte medarbejdere efter forudgående instruktion. Tilsynet kan således ske ved skolens leder, ligesom det i fornødent omfang kan pålægges lærere at føre tilsyn med flere klasser. Herudover kan også de medarbejdere fra skolefritidsordningen, der er tillagt faste timer i folkeskolen som fx praktisk, pædagogisk medhjælp i klasser, føre tilsyn med klassens elever i timer, hvor læreren er væk pga. konflikten forudsat at disse medarbejdere ikke også er i konflikt. Herudover vil andre personer med tilknytning til skolen fx overordnet administrativt personale i fornødent omfang kunne anvendes til at føre tilsyn. Medarbejdere, der ikke er omfattet af et konfliktvarsel, herunder de tjenestemandsatte lærere, skal varetage deres sædvanlige arbejde, og kan derfor som udgangspunkt ikke flyttes til tilsynsopgaver, som er konfliktramt. En tilsynsopgave vil være konfliktramt, hvis den på den enkelte skole er indlagt som en integreret del af en konfliktramt lærers tjenesteplan. Under en konflikt skal den enkelte kommune tilstræbe en afpasset driftssituation. Det er skolelederens vurdering, om tilsynet kan gennemføres i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. Hvis tilsynet ikke kan gennemføres forsvarligt, må skolelederen vurdere om e- leverne og i givet fald hvor mange kan blive på skolen. Der skal føres tilsyn med så mange elever, som det er forsvarligt. KL tilråder, at hjemsendelse af eleverne sker efter samme vurdering som hidtil ifm. læreres fravær. Hvis elever sendes hjem fra skolen pga. en konflikt, skal dette ske i overensstemmelse med skolens sædvanlige retningslinjer for hjemsendelse i forbindelse med læreres fravær Skolefritidsordning/fritidshjem Elever, der er tilmeldt skolefritidsordning (SFO) eller fritidshjem, kan benytte disse institutioner i institutionernes åbningstid, forudsat at skolefritidsordningen ikke er konfliktramt. Institutionernes åbningstid bør ikke udvides som følge af en konflikt på skolen for at afhjælpe et eventuelt pasningsbehov som følge af aflyst undervisning. Den 19. marts 2013 blev der endvidere på KL s konfliktportal indgivet et indlæg fra Lise Wolff under overskriften Skolepædagoger. I indlægget hedder det: 4

5 På baggrund af en række henvendelser om skolepædagogers varetagelse af opgaver i skolen under en evt. lockout skal KL oplyse følgende: Skolepædagoger, som er skemalagt til at bistå i undervisningen i en gruppe/klasse i skolen sammen med en lærer, kan efter KL s opfattelse under en evt. lockout fortsat varetage tilsynsopgaven i forhold til den pågældende gruppe/klasse i de timer, hvor skolepædagogen er skemalagt til at være sammen med gruppen/klassen. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilsynsopgaven må betragtes som en del af skolepædagogens sædvanlige opgaver i forhold til gruppen/klassen i de omhandlede timer. Den planlagte undervisning i den pågældende gruppe/klasse vil ikke kunne opretholdes under en lockout, men skolepædagogen kan fortsætte med at varetage sine sædvanlige opgaver med tilsyn i forhold til gruppen/klassen. Der kan ikke planlægges med ekstraordinært at slå flere grupper/klasser sammen, for at lade skolepædagogen varetage tilsynet med den sammenlagte gruppe under ét, hvis dette sker som følge af fraværet af en konfliktramt lærer. Tilsvarende vil en skolepædagog, som er visiteret til at yde støtte til enkelte elever i gruppen/klassen, ikke kunne pålægges at føre tilsyn med hele gruppen/klassen. KL er bekendt med, at BUPL i flere kommuner har problematiseret kommunernes planlagte anvendelse af skolepædagoger under en evt. lockout. KL har forstået BUPL s udmeldinger således, at man fra BUPL s side er af den opfattelse, at der skal ske reduktion af antallet af børn i de sammenhæng, hvor en skolepædagog skulle have deltaget sammen med en lærer. Den 27. marts 2013 blev der afholdt fællesmøde i sagen mellem på den ene side FTF for BUPL og LO for FOA og på den anden side KL. I notatet fra fællesmødet hedder det: Organisationerne har henvist til, at KL s konfliktvejledning indenfor skoleområdet side 6 indebærer brud på gældende Hovedaftaler om skolepædagogens og pædagogmedhjælperens tilsyn med klassens elever i timer hvor læreren er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt. Det er organisationernes opfattelse, at når læreren er omfattet af en lovligt varslet konflikt, skal skolepædagogerne og pædagogmedhjælperne ikke varetage den konfliktramte lærers tilsyn med eleverne i den pågældende klasse og, de skal derfor ikke føre tilsyn med samtlige elever, men at elevtallet skal reduceres, jf. faglig voldgiftskendelse af 25. september FTF og LO fremførte på denne baggrund, at KL begår brud på de gældende hovedaftaler ved ikke at reducere antallet af elever i de klasser, hvor læreren er omfattet af en lovligt varslet konflikt. KL henviste til konfliktvejledningen og anførte, at skolepædagoger og pædagogmedhjælpere ikke er omfattet om af den varslede konflikt, hvorfor de under denne konflikt skal udføre deres sædvanlige tilsyn med klassens elever. Der er ikke pligt til at reducere antallet af elever i henhold til kendelsen af 25. september 1985, da der ikke er tale om 5

6 en tilsvarende situation. De pågældende skal derimod ikke overtage de konfliktramte læreres undervisning. Organisationerne tilkendegav, at man var enig i, at pædagogerne og pædagogmedhjælperne fortsat, og så længe man ikke er omfattet af konflikten, skal varetage deres hidtidige tilsynsfunktion. Organisationerne gør derimod gældende, at pædagogerne og pædagogmedhjælperne ikke skal overtage lærernes andel af tilsynsforpligtelsen. Det er organisationernes opfattelse, at denne andel af tilsynspligten er konfliktramt arbejde. Efter konfliktens ikrafttræden udarbejdede FOA en oversigt af 4. april 2013 over indberettede eksempler fra forskellige kommuner, herunder bl.a. Odense, Fåborg-Midtfyn, Hvidovre og København, hvor pædagoger og pædagogmedhjælpere var blevet pålagt at føre tilsyn med hele klasser. LO har under sagen fremlagt et notat af 21. april 1993 fra KL vedrørende Retningslinjer for modtagelse og pasning af børn under den af Pædagogisk Medhjælper Forbund varslede konflikt pr. 1. maj I notatet, der vedrører en konflikt fra 1993, hedder det: Ved møde den 20. april 1993 mellem BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk og Kommunernes Landsforening er der opnået enighed om følgende retningslinier i forbindelse med modtagelse og pasning af børn under den af Pædagogisk Medhjælper Forbund varslede konflikt pr. 1. maj 1993: 1. Grundlaget for fastlæggelse af retningslinier for modtagelse og pasning af børn under pædagogmedhjælpernes konflikt tager udgangspunkt i opmandskendelse af 25. september Parterne er enige om, at pædagogerne ikke pålægges at udføre konfliktramt arbejde, samt at arbejdsintensiteten ikke må øges som følge af den af Pædagogisk Medhjælper Forbund varslede konflikt. På baggrund heraf er der enighed om følgende: 2. Det antal børn, der kan modtages og passes på den enkelte institution under konflikten reduceres med antallet af børn efter følgende beregning: Antal tilmeldte børn x timer, der varetages af pædagogmedhjælpere, der dels omfattes af konflikten, dels uorganiserede timer, der varetages af institutionens samlede pædagogiske personale minus timer til ledelse. Derudover har FTF under sagen fremlagt et notat af 13. maj 2008 fra KL vedrørende Konfliktinformation vedr. kommunale og selvejende daginstitutioner og klubber. I notatet, der 6

7 vedrører en konflikt fra 2008, hedder det: BUPL har 13. maj meddelt, at resultatet af medlemsafstemningen om mæglingsforslaget af 11. april 2008 er blevet, at mæglingsforslaget er forkastet. Dette indebærer efter Forligsmandslovens regler, at den af BUPL varslede strejke træder i kraft på 5.dagen herefter dvs. fra og med søndag den 18. maj. Det er dog aftalt med BUPL, at konflikten træder i kraft mandag den 19. maj ved døgnets begyndelse. De berørte kommuner er følgende: Konfliktvarslet omfatter kommunale og selvejende daginstitutioner og klubber. Hvis der på den enkelte daginstitution måtte være reglementsansatte og/eller tjenestemandsansatte ledere, kan den pågældende daginstitution efter KL s opfattelse naturligvis modtage børn til pasning, men dog alene i det begrænsede antal, der følger af, at arbejdsintensiteten ikke må stige. Overenskomstgrundlag mv. I 2 og 3 i Hovedaftale mellem Kommunernes Landsforening og Forbundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark, Pædagogisk Medhjælper Forbund og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark hedder det: 2. Samarbejde og organisationsfrihed Stk. 1 Hovedaftalens parter er enige om at fremme et godt samarbejde og virke for rolige og stabile arbejdsforhold på tjenestestederne. Stk. 2 KL og den enkelte kommune/den øvrige ansættelsesmyndighed vil hverken direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for, at de ansatte organiserer sig i forbund, der er omfattet af hovedaftalen. 3. Ledelsesretten Ledelsesretten udøves 1. i overensstemmelse med bestemmelserne i de kollektive overenskomster, og 2. i samarbejde med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de til enhver tid gældende aftaler om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og de til enhver tid gældende aftaler om medindflydelse og medbestemmelse. Tilsvarende bestemmelser er indeholdt i 2 og 3 i Hovedaftale mellem Kommunernes Landsforening og BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. I 4 og 5 i Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv., indgået i 2011 mellem KL, FOA og BUPL, hedder det: 7

8 Kapitel 3 Børnehaveklassemedhjælpere 4 Arbejdstid Stk. 1 Ved opgørelse af pædagogmedhjælperes / pædagogiske assistenters timer i børnehaveklassen og/eller samordnet indskoling, sker omregning af timerne således, at en lektion á 45 minutter medregnes med 1,1 tilsynstime. Bemærkning: Ved opgørelse af timerne i børnehaveklassen (og/eller den samordnede indskoling) er det herved lagt til grund, at det yderligere påhviler børnehaveklassemedhjælperen at tilrettelægge og forberede ovennævnte arbejde samt at varetage en række opgaver af samme karakter, som er fastsat for børnehaveklasseledere og lærere, der varetager tilsvarende arbejde (herunder tilsyn med elever i frikvarterer i samme omfang som for lærere- /børnehaveklasseledere, samt indkøb af materialer og oprydning) uden for den skemalagte arbejdstid. Ved varetagelse af andre arbejdsopgaver, fx støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpeforanstaltninger over for børn, foretages ingen omregning. I timetallet til disse arbejdsopgaver indgår bl.a. en eventuel individuel forberedelse og planlægning af arbejdet. Kapitel 4 Skolepædagoger 5 Arbejdstid Stk. 1 For skolepædagoger udgør den årlige arbejdstid timer inkl. ferie og fridage, som opgøres én gang årligt. Det er forudsat, at opgørelsen finder sted ved skoleårets afslutning (31. juli). Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at den årlige arbejdstid opgøres ved ferieårets afslutning (30. april). Bemærkning Den årlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte opfyldes på følgende måde: Egentlige tilsynsopgaver med børnene Ferie og søgnehelligdage Øvrige opgaver I alt timer 289 timer 218 timer timer Stk. 2 Der kan maksimalt skemalægges timer om året, der vedrører egentlige tilsynsopgaver med børn og unge, jf. dog 6 om overførsel, afvikling eller udbetaling af ferie. Stk. 3 Ved opgørelse af timerne i børnehaveklasser og/eller den samordnede indskoling sker omregning af timerne, således at en lektion á 45 minutter medregnes med 1,3 tilsynsti- 8

9 me. Ved opgørelse af timerne til varetagelse af specialpædagogisk bistand til småbørn omregnes en lektion á 45 minutter til 1,5 tilsynstime. Bemærkning: Ved opgørelse af timerne i børnehaveklassen (og/eller den samordnede indskoling) er det herved lagt til grund, at det yderligere påhviler skolepædagogen at tilrettelægge og forberede ovennævnte arbejde samt at varetage en række opgaver af samme karakter, som er fastsat for børnehaveklasseledere og lærere, der varetager tilsvarende arbejde (herunder tilsyn med elever i frikvarterer i samme omfang som for lærere/børnehaveklasseledere, samt indkøb af materialer og oprydning) uden for den skemalagte arbejdstid. Lovgrundlaget mv. I 1 og 16 i folkeskoleloven (dagældende lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013) hedder det: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 16. Undervisningsministeren fastsætter: 1) Et mindste antal årlige undervisningstimer for eleverne på klassetrin opgjort a) samlet for flere klassetrin og b) inden for fagblokke, henholdsvis klassens tid. 2) Et samlet mindste antal undervisningstimer for hvert af fagene dansk og matematik på klassetrin samt for historie på klassetrin. 3) Et samlet mindste antal undervisningstimer for hvert klassetrin i grundskolen. 4) Vejledende antal årlige undervisningstimer for hvert fag. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af bestemmelsen i stk. 1. Stk. 3. Ved fastlæggelsen af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med 1 undervisningstime. Den højeste daglige undervisningstid for børnehaveklassen og klassetrin må ikke overstige syv timer, bortset fra ved særlige arrangementer. Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 2 omfatter ikke undervisning i fritiden efter 3, stk. 4, eller undervisning efter 5, stk. 6 og 7. Stk. 5. På skoledage, jf. 40, stk. 2, nr. 5, kan dele af undervisningen organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning. 9

10 Stk. 6. På skoledage, jf. 40, stk. 2, nr. 5, kan folkeskolen give mulighed for skolerejser med overnatning som et alternativ til den almindelige undervisning. Normeringen af undervisningstimetallet i folkeskolen er fastsat i bekendtgørelse nr af 15. november 2006, hvoraf det bl.a. fremgår, at minimumstimetallet for skoleåret 2010/11 samt efterfølgende skoleår for børnehaveklassen er 600 og for klassetrin samlet I 1-5 i dagældende bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden hedder det: Skolens tilsynspligt 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer fastsætte nærmere principper for skolens tilsyn med eleverne. Stk. 3. Skolens leder træffer beslutning om udøvelsen af tilsynet. Stk. 4. Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder - elevernes alder - aktivitetens art - de stedlige forhold og - lokalernes indretning og udstyr. 2. Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningen begynder, og ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolen ved undervisningens ophør. Stk. 2. I tilfælde, hvor eleverne møder mere end 10 minutter før undervisningens begyndelse, eller hvor elever ikke forlader skolen direkte efter undervisningens ophør som følge af en tilrettelagt befordringsordning eller som følge af skolefritidsordningens åbningstider eller andre særlige forhold, må der indgås en særlig aftale om tilsynets udførelse, såfremt de lokale myndigheder i så fald anser et tilsyn for nødvendigt. Tilsynspligtens område 3. Tilsynet omfatter i stedlig henseende elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens arealer. Tilsynet omfatter endvidere elevernes overholdelse af skolens forskrifter på fortovs-, gade- eller vejarealet umiddelbart ud for skolen. Skolen kan i den forbindelse tage initiativ til oprettelse af en skolepatrulje. Elevernes skolevej i øvrigt, herunder eventuelle befordringsordninger som benyttes af eleverne, er ikke omfattet af skolens tilsyn. 4. Hvor undervisningen er henlagt til lokaliteter uden for skolen, skal der, når forholdene kræver det, etableres fornødent tilsyn med elevernes færden mellem de pågældende undervisningssteder. Tilsynspligten omfatter tillige en eventuel fælles befordring til og fra arrangementer, som skolen forestår. 10

11 Tilsynets nærmere indhold 5. I undervisningstimerne påhviler det skolen/den enkelte lærer at føre tilsyn med de elever, som skal undervises. Stk. 2. Hvis der i en klasse dannes hold eller grupper, der opholder sig i forskellige lokaler, kan tilsynet med eleverne udøves gennem bl.a. forudgående instruktion. Tilsvarende gælder, når en elev som led i undervisningen forlader skolens område. Stk. 3. Der kan kun, hvis vægtige grunde taler herfor, gives den enkelte elev tilladelse til at forlade skolen i en undervisningstime. Stk. 4. Skolens tilsynsforpligtelse er ikke til hinder for, at elever, der i særlig grad forstyrrer undervisningen, udelukkes fra resten af timen. I tilslutning til den udstedte bekendtgørelse hedder det i dagældende vejledning nr. 10 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden: Skolens tilsynspligt Ad 1 Der påhviler kommunen et ansvar for, at der på den enkelte skole etableres tilsyn i tilstrækkeligt omfang. Fastlæggelsen af retningslinjer for omfanget af skolens tilsyn bør derfor finde sted i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og skolerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer. Skolen (kommunen) kan drages til ansvar for skader, der sker i undervisningstiden og i frikvarterer og andre pauser i undervisningen, såfremt skaderne kunne have været forhindret, hvis tilsynet havde fungeret tilfredsstillende. Hvis tilsynet har været rimeligt og forsvarligt, må det antages, at skolen ikke ifalder erstatningsansvar, selv om det ikke er lykkedes at forhindre skadens indtræden. Endvidere kan et erstatningsansvar nedsættes eller bortfalde på grundlag af egen skyld hos skadelidte. I henhold til folkeskolelovens 44, stk. 1 og 2, påhviler det skolebestyrelsen at føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed. Det forudsættes herved, at pædagogisk råd og skolens elevråd får adgang til at udtale sig, inden den endelige fastsættelse af principper for tilsynet finder sted. Der er intet til hinder for, at skolebestyrelsen fastsætter principper for tilsyn, der i stedlig henseende ikke ligger umiddelbart ud for skolen. Inden for de afstukne rammer udøves det umiddelbare tilsyn med eleverne i skoletiden af lærerne efter anvisning fra skolelederen, der i henhold til folkeskolelovens 45, stk. 1, har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen. Med hensyn til adgangen til at gribe ind med magt i tilfælde, hvor elever udøver vold eller hærværk, henvises til ministeriets bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Ad 2 Det påhviler skolen at drage omsorg for, at der er tilsyn med de fremmødte elever senest 10 minutter før den skemalagte undervisning begynder. Der påhviler lærerne en generel forpligtelse til at føre tilsyn med eleverne i skoletiden. Derimod er der ikke nogen generel forpligtelse for lærerne eller skolens øvrige personale til at blive på skolen, indtil alle elever har forladt den. Hvis eleverne bliver på skolen ud over det tidsrum, der er nævnt i stk. 1 som følge af en tilrettelagt befordringsordning eller som følge af skolefritidsordningens åbningstid 11

12 eller andre særlige forhold, må der indgås en særlig aftale om tilsynets udøvelse, i det omfang tilsyn anses for påkrævet. Faglig voldgiftskendelse af 25. september 1985 (AT 1985, side 214). I forbindelse med en af Pædagogisk Medhjælper Forbund varslet arbejdsstandsning opstod der tvist om, hvorvidt og i hvilket omfang medlemmer af BUPL kunne nægte at modtage og passe børn på en række skolefritidsordninger. I voldgiftsrettens kendelse hedder det: Der må gives klagerne [KL og Foreningen af Kommuner i Københavns Amt] medhold i, at medhjælpernes arbejdsstandsning ikke medfører, at pædagogerne kan vægre sig ved at udføre deres hidtidige arbejde med pasning af børn uden at varsle sympatikonflikt. At de to personalegrupper udfører et integreret arbejde medfører ikke, at også pædagogernes arbejde bliver konfliktramt. Så længe pædagogernes arbejdsintensitet ikke forøges, kan de ikke anses at medvirke til at afbøde den af medhjælperne varslede lovlige konflikt. Uanset at den enkelte kommunalbestyrelse kan fastsætte normeringen ud fra et forsvarlighedskriterium, kan den imidlertid ikke, efter at medhjælperne har varslet konflikt, pålægge pædagogerne at passe et større antal børn. Den eneste mulighed for at sikre, at arbejdsintensiteten ikke øges, er, at der sker en forholdsmæssig nedsættelse af antallet af tilmeldte børn. Forklaringer Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af Frits Tonni Nielsen, Pia Holst Larsen, Torben Bugge og Karsten Thystrup. Frits Tonni Nielsen har forklaret bl.a., at han i 8 år har været formand for PMF København Syd, der er en lokalafdeling af FOA, og som er en fagforening for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. I 0. klasse, hvor børnene typisk var 5-6 år gamle, var der, udover læreren, typisk tilknyttet en pædagog om formiddagen. Under lærerkonflikten blev han kontaktet af flere medlemmer, der blev presset til at arbejde mere end normalt, for eksempel ved at de skulle tage klasser med op til børn alene. Det var på baggrund af henvendelserne hans indtryk, at de fleste børn mødte frem på skolen under konflikten. I Hvidovre kommune havde en skoleleder udtalt, at medlemmerne skulle udføre deres sædvanlige pædagogiske arbejde i klassen. Der var ikke tale om fri leg i klassen. Når mange børn er samlet på lidt plads, kan de ikke passe sig selv. Det var derfor nødvendigt, at der blev planlagt og gennemført nogle pædagogiske aktiviteter i klassen. Under normale omstændigheder og uden for en konfliktsituation ville skolen sørge for en lærervikar, hvis læreren var syg. I akutte tilfælde kun- 12

13 ne det dog ske, at pædagogen var alene i kortere eller længere tid, men i så fald havde pædagogen altid mulighed for at tilkalde assistance. Pia Holst Larsen har forklaret bl.a., at hun som pædagogmedhjælper arbejdede 5 timer om dagen i en børnehaveklasse. Ansvaret var inden lockouten fordelt på den måde, at læreren stod for den faglige del af undervisningen, mens hun stod for den kreative del og børnenes trivsel. På tidspunktet for lockouten var der 24 børn i klassen i alderen fra 5-6 år. Under konflikten varetog hun lærerens normale opgaver med hensyn til bl.a. modtagelse af beskeder fra forældrene om sygdom, kommunikation med forældrene på skoleintra og notering af, hvilke børn der var mødt op. Derudover lavede hun det, som hun plejede, ligesom hun bl.a. underviste børnene i årstiderne, kalenderårets måneder mv. Hun tog endvidere børnene med i idrætshallen og på legepladsen. Det var ikke muligt i klassen at foretage det samme som i en skolefritidsordning (SFO), og børnene havde behov for voksenhjælp for at klare sig igennem dagen. Hun var derfor nødsaget til at forberede sig til de pågældende timer under konflikten. Det var ikke muligt blot at føre et passivt tilsyn med børnene. Torben Bugge har forklaret bl.a., at han er skolechef i Randers kommune. Under lockouten af skolelærerne i 2013 var det kun de tjenestemandsansatte lærere, der underviste børn i deres respektive klasser. Andre ansatte, der ikke var omfattet af konflikten, udførte alene tilsyn med børnene. Efter tilsynsbekendtgørelsen skulle skolens ansatte sørge for, at børnene ikke forvoldte skade på sig selv eller andre børn og ting. Alle de ansatte på skolen havde en sådan tilsynsforpligtelse. Under lockouten blev KL s vejledning og indlægget på konfliktportalen brugt som grundlag for kommunens udmelding til skolelederne i kommunen. Børnene var udmærket i stand til at aktivere sig selv og finde på lege mv., ligesom de kunne medbringe ipads og andet legetøj. Pædagogerne skulle blot sørge for at føre tilsyn med børnene. Der var i Randers kommune ingen protester mod, at pædagogerne mv. førte tilsyn med hele klasser, og ingen pædagoger mv. blev pålagt at undervise eller udføre pædagogisk fagligt arbejde under konflikten. Karsten Thystrup har forklaret bl.a., at han er kontorchef i KL. Det har en historisk begrundelse, at det i pædagogernes overenskomst/arbejdstidsregler hedder en tilsynstime, og det har intet at gøre med tilsynsforpligtelsen efter folkeskoleloven. Den tilsynsforpligtelse, der er beskrevet i bekendtgørelsen med dertil hørende vejledning, har til formål at undgå, at eleverne kommer til skade eller forvolder skade på andre børn eller ting. Det er tale om et såkaldt pas- 13

14 sivt tilsyn. Der er ham bekendt ikke nogen pædagoger eller pædagogmedhjælpere, der er blevet bedt om at undervise eller udføre pædagogisk arbejde i deres klasser under lærerkonflikten. Pædagogerne mv. skulle kun føre et passivt tilsyn med børnene, svarende til det tilsyn, der blev udført i frikvarteret. Der var tale om en lovlig konflikt, og det var derfor også vigtigt, at der ikke blev udført arbejde, som kunne udhule konflikten. Livet skulle jo leves efter konflikten. Der var ikke tale om en øget arbejdsintensitet for pædagogerne mv. under konflikten, idet de alene skulle udføre et sædvanligt tilsyn efter folkeskolelovens bestemmelser. De skulle således hverken undervise eller udføre deres sædvanlige pædagogiske arbejde. Det er hans generelle indtryk, at forældrene i betydeligt omfang holdt børnene hjemme under konflikten. Hvis pædagogerne ikke var i stand til at gennemføre et passivt tilsyn med børnene, måtte den pågældende skoleleder sende børnene hjem. KL ville ikke have accepteret, at pædagogerne skulle udføre arbejde i det omfang, som Pia Holst Larsen har forklaret om. Parternes argumenter Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde, har navnlig anført, at klagers medlemmer under lockouten ikke kunne sættes til at udføre andet og mere arbejde end før konflikten. De kunne derfor kun pålægges at udføre den forholdsmæssige del af det tilsyn, som normalt blev udført af læreren og den pædagogiske medarbejder i fællesskab. Den forholdsmæssige del af tilsynet, som læreren var ansvarlig for, var derimod konfliktramt. KL s konfliktvejledning indebar, at pædagogerne blev sat til at udføre lærerens del af tilsynsopgaven. Herved forsøgte KL at afbøde virkningerne af den lockout, de selv havde varslet. Dette er i strid med Hovedaftalens 2. I stedet burde KL have vejledt kommunerne om at reducere antallet af elever i hver klasse, således at omfanget af tilsynsopgaven kunne blive tilpasset det forhold, at pædagogen nu stod alene med opgaven. Det afgørende i sagen er, at KL s konfliktvejledning og indlæg på konfliktportalen måtte læses og af kommunerne blev læst sådan, at FOA s medlemmer under lockouten kunne pålægges ansvaret for en hel klasse med det tilsyn og de pædagogiske aktiviteter, der var nødvendige under hensyn til børnenes alder mv. Under lockouten fik FOA indberettet eksempler fra 6 kommuner, hvor forbundets medlemmer var blevet pålagt at føre tilsyn med hele klasser. Hvor mange elever den enkelte pædagogiske medarbejder ville kunne føre tilsyn med, skulle have været afklaret ved en aftale mellem KL/kommunerne og organisationerne, jf. eksempelvis de mellem BUPL og KL indgåede aftaler efter voldgiftskendelsen af 25. september

15 Under normale omstændigheder forestod læreren og det pædagogiske personale undervisningen og tilsynet af klassen i fællesskab. Det er KL s opfattelse, at kommunerne under konflikten kunne omlægge FOA s medlemmers arbejde, således at de fritages for det pædagogiske arbejde og i stedet pålægges den fulde tilsynspligt. Dermed blev det pædagogiske personale imidlertid pålagt at påtage sig en del af de lockoutramte læreres arbejde, idet det ikke kun var lærerens undervisningsopgave, der var konfliktramt, men også lærerens tilsynsopgave. Det hedder da også i konfliktvejledningens pkt , at det arbejde, som en konfliktramt lærer var planlagt til at udføre, skal betragtes som konfliktramt arbejde. Dette må naturligt læses som omfattende både undervisnings- og tilsynsforpligtelsen. Opgaven med at føre tilsyn kunne under hensyn til børnenes alder og de aktiviteter, der var nødvendige, ikke løsrives fra det pædagogiske personales sædvanlige pædagogiske arbejde. KL s vejledning bygger således på ren fiktion uden støtte i bekendtgørelsen om tilsyn med folkeskolens elever med tilhørende vejledning. Det fremgår udtrykkeligt af disse, at tilsynet afhænger af aktivitetens art, og at der altså er en aktivitet knyttet til en tilsynsopgave. Det var derfor heller ikke muligt for kommunerne at efterleve KL s vejledning om, at arbejdet for FOA s medlemmer under konflikten kunne reduceres til en ren tilsynsopgave. Der var tale om børn i klasse, og det lader sig i praksis ikke gøre at føre et rent frikvartertilsyn i timevis i en indskolingsklasse. Klagernes medlemmer oplyste således også, at de under lockouten igangsatte pædagogiske aktiviteter, når de var sammen med klasserne uden en lærer, jf. forklaringerne fra Frits Tonni Nielsen og Pia Holst Larsen. Sammenfattende skal KL for brud på Hovedaftalens 2 og 3 betale en bod på 1,5 mio. kr. til klager. Det er ved udmålingen af boden en skærpende omstændighed, at der er tale om et organisationsansvar og et brud på hovedaftalen. Det bør endvidere tillægges betydning, at lockouten og det konfliktramte arbejde blev iværksat efter, at der blev afholdt fællesmøde i sagen. KL var derfor bekendt med forbundenes holdning og kunne have ændret sin vejledning til kommunerne. Klager, FTF for BUPL, har vedrørende KL s afvisningspåstand navnlig anført, at det giver sig selv, at den forholdsmæssige reduktion i antallet af elever kun har relevans i de tilfælde, hvor lærer og pædagog forud for lockouten arbejdede sammen om eleverne i klassen. Med hensyn til sagens realitet har FTF for BUPL navnlig anført, at KL har overtrådt Hovedaf- 15

16 talens 2 og 3 ved at søge at afbøde virkningerne af den varslede lockout samt ved at medvirke til den enkelte skoleleders misbrug af ledelsesretten. KL har i sin konfliktvejledning således anført, at medarbejdere, der ikke er omfattet af et konfliktvarsel, herunder de tjenestemandsansatte lærere, skal varetage deres sædvanlige arbejde, og at der ved dette sædvanlige arbejde bl.a. skal forstås varetagelsen af en tilsynsforpligtelse med et indhold og omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra en vurdering af de konkrete forhold, herunder elevernes alder, aktivitetens art, de stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr. Herudover hedder det i konfliktvejledningen, at Hvis tilsynet ikke kan gennemføres forsvarligt, må skolelederen vurdere om eleverne og i givet fald hvor mange kan blive på skolen. Der er i vejledningen klart forudsat et andet og væsentligt mere omfattende tilsyn end det, som KL nu har anført var tilfældet. Det var samtidig op til skoleledelsen diskretionært at beslutte, i hvilket omfang klagers medlemmers arbejdsbyrde skulle reduceres forholdsmæssigt, og at vejledningen således ikke gav klagers medlemmer noget retskrav herpå. Konfliktvejledningen var dermed i strid med voldgiftskendelsen af 25. september 1985, hvorefter det i tilfælde med integreret arbejde skal sikres, at arbejdsintensiteten ikke forøges, hvilket alene kunne ske ved en forholdsmæssig reduktion af antallet af børn. Konfliktvejledningen er tillige i modstrid med KL s egen opfattelse af retsstillingen, jf. KL s eget notat af 13. maj På trods af voldgiftskendelsen og KL s egen tidligere opfattelse er det nu KL s standpunkt, at arbejdsintensiteten kunne formindskes på anden måde end ved en forholdsmæssig reduktion af antallet af elever, nemlig ved i stedet at udføre en anden og mere begrænset form for tilsyn end det, konfliktvejledningen lagde op til. Dette er imidlertid ikke en mulighed. Voldgiftskendelsen udtaler således, at den eneste mulighed for at sikre, at arbejdsintensiteten ikke øges, er, at der sker en forholdsmæssig nedsættelse af antallet af tilmeldte børn. Hertil kommer, at det i konfliktvejledningen anførte tilsyn ikke efterfølgende kan udlægges som et rent opbevaringstilsyn med det eneste formål at sikre, at eleverne ikke gør skade på sig selv eller hinanden. Den omstændighed, at en pædagog under normale omstændigheder i en ikke-konflikt situation kan pålægges det fulde tilsyn, når læreren ikke er til stede, kan ikke føre til et andet resultat. En situation, hvor en lærer er midlertidigt fraværende, kan således ikke sammenlignes med en konfliktsituation, hvor læreren er permanent fraværende. Tjenestemandsrettens dom af 20. august 1990 kan heller ikke føre til et andet resultat, idet situationen var en væsentlig 16

17 anden, bl.a. fordi de sikkerhedsfunktioner, som de pågældende tjenestemænd blev pålagt at udføre, alene udgjorde en mindre del af de samlede sikkerhedsfunktioner. Dertil kommer, at dommen er stærkt kritiseret i den arbejdsretlige litteratur, jf. bl.a. Per Jacobsen i Kollektiv Arbejdsret, 5. reviderede udgave, s. 248, note 81. Endelig kan dommen ikke overordnet tages til indtægt for, at medarbejdere generelt kan blive sat til at udføre konfliktramt arbejde. Tilsynsforpligtelsen er en central del af både læreres og pædagogers arbejdsopgaver. Klagers medlemmer har ikke vægret sig ved at udføre denne opgave, men har anført, at der må eksistere et krav på forholdsmæssig reduktion. KL har ved sin afvisning heraf forsætligt forsøgt at afbøde virkningerne af konflikten. Efter KL s konfliktvejledning skulle klagers medlemmer fortsætte med at udføre deres sædvanlige arbejde, og et rent opbevaringstilsyn er ikke praktisk muligt. Det er ikke muligt at føre et passivt tilsyn med en klasse med børn i indskolingsalderen gennem en hel skoledag, uden at den voksne laver nogle aktiviteter med børnene. Sammenfattende indebar KL s konfliktvejledning, at arbejdsbyrden for pædagogerne blev forøget som følge af, at de tillige skulle stå for den tilsynsforpligtelse, som normalt blev varetaget af en lærer svarende til 50 % af tilsynsforpligtelsen. Dette er i strid med voldgiftskendelsen fra KL afviste, at der skulle ske en reduktion i antallet af de børn i de klasser, som pædagogerne skulle føre tilsyn med, og medvirkede derved til, at den enkelte skoleleder misbrugte ledelsesretten. Dette udgør et alvorligt brud på hovedaftalens 2 og 3. KL bør derfor idømmes en særdeles mærkbar bod, der passende kan fastsættes til 1,5 mio. kr. Indklagede, KL, har til støtte for afvisningspåstanden over for FTF navnlig anført, at FTF s anerkendelsespåstand efter sin formulering er uklar og dermed uegnet til pådømmelse. Det savner således mening at nedlægge en påstand, der indebærer, at de pågældende medarbejdere skulle have haft reduceret deres arbejde i form af færre elever under lockouten uanset om de sædvanligt udførte deres arbejde i samarbejde med en lærer eller ej. Sagens tema er i øvrigt, hvorvidt det var i strid med parternes hovedaftaler, at pædagogerne mv. ifølge KL s konfliktvejledning kunne pålægges at udføre deres sædvanlige tilsynsopgave under den lockout, der blev iværksat over for de overenskomstansatte lærere i perioden fra den 1. til den 26. april Det er klagerne, der har bevisbyrden for, at KL har handlet i strid med parternes hovedaftale, og denne bevisbyrde har klagerne ikke løftet. Det er da også påfaldende, at der ikke er kommet nogen indsigelser fra Danmarks Lærerforening om, at pædago- 17

18 gernes udførelse af tilsynet i overensstemmelse med KL s vejledning skulle indebære en krænkelse. Efter KL s konfliktvejledning kunne pædagogerne ikke sættes til at udføre de lockoutede læreres centrale arbejdsopgave, nemlig undervisningen. De kunne heller ikke sættes til at udføre anden undervisning eller pædagogiske aktiviteter. De kunne alene benyttes til at udføre passivt tilsyn med eleverne. Denne tilsynsopgave er en del af pædagogernes sædvanlige arbejdsopgaver. I perioder uden konflikt opdeles eleverne ikke i grupper, hvor nogle holdes under opsyn af læreren, andre af pædagogen. Pædagogen har det fulde tilsyn med klassen, når vedkommende er til stede, og det samme har læreren, når denne er til stede. Udgangspunktet er, at medarbejdere altid har pligt til at udføre deres sædvanlige arbejde, selvom nogle af deres kolleger er omfattet af en konflikt. Hvis medarbejderne ønsker at vægre sig ved at udføre deres sædvanlige arbejde, må de iværksætte en sympatikonflikt, jf. herved voldgiftskendelsen af 25. september Det må derfor lægges til grund, at pædagogerne kunne pålægges at udføre tilsynet, og der var da heller ingen pædagoger, der vægrede sig ved at udføre denne opgave. Den foreliggende situation er sammenlignelig med den situation, der blev taget stilling til i Tjenestemandsrettens dom af 20. august 1990 (TMD ). I dommen fastslog Tjenestemandsretten, at de tjenestemandsansatte medarbejdere på flyvebådene mellem København og Malmø kunne pålægges at varetage de konfliktende stewardessers del af sikkerhedsfunktionerne ombord. Der blev herved lagt vægt på, at tjenestemændene ikke blev pålagt at udføre stewardessernes salgs- og serviceopgaver over for passagererne, og at stewardessernes andel af sikkerhedsfunktionerne kun udgjorde en mindre del af de samlede sikkerhedsfunktioner og indholdsmæssigt svarede til de sikkerhedsfunktioner, der i forvejen påhvilede tjenestemændene. Den foreliggende sag adskiller sig afgørende fra den situation, som voldgiftskendelsen af 25. september 1985 angik. I sagen fra 1985 havde de pædagoger, der var i konflikt, og de pædagoger, der ikke var, de samme hovedfunktioner i forhold til børnene i SFO en. Hvis de tilbageværende pædagoger skulle tage sig af børnene på samme måde som før konflikten, ville hovedaktiviteten (den pædagogiske aktivitet) i forhold til børnene fortsat blive varetaget fuldt ud, og konflikten ville dermed blive gjort virkningsløs. I den foreliggende sag overtog pædagogerne ikke undervisningen fra de lockoutede lærere, og det forhold, at de udførte tilsyn med de elever, der mødte frem i klasserne under konflikten, indebar ikke, at konsekvenserne af den 18

19 iværksatte lockout blev afbødet. Det udøvede tilsyn træder ikke i stedet for undervisning. Som anført i konfliktvejledningen skal der således gives kompenserende undervisning for timer, der aflyses i forbindelse med en konflikt med henblik på at sikre, at skolen lever op til folkeskolelovens minimumstimetal. I øvrigt kan kendelsen fra 1985 ikke tages til indtægt for andet, end at arbejdsintensiteten ikke må forøges. I sagen fra 1985 kunne en øgning af arbejdsintensiteten kun undgås ved at reducere antallet af børn, men det kan udledes af kendelsen, at forøgelsen af arbejdsintensiteten tillige kan undgås på andre måder fx ved at reducere andre arbejdsopgaver. Under lockouten af lærerne i 2013 blev pædagogernes arbejdsopgaver netop reduceret, idet de bl.a. blev friholdt for at udføre deres sædvanlige pædagogiske arbejde. De skulle alene udføre det passive tilsyn, som allerede var en del af deres sædvanlige arbejde. Det arbejde, der var forbundet med tilsynsforpligtelsen, er endvidere markant mindre end det arbejde, der er forbundet med at gennemføre undervisning og pædagogiske aktiviteter i tilknytning til undervisning. Således kræver udførelse af tilsyn f.eks. ingen forberedelse. Det bestrides, at KL s konfliktvejledning indeholder bestemmelser, der må forstås således, at pædagogerne skulle udføre andet og mere end det passive tilsyn. Det bestrides endvidere, at det ikke skulle være praktisk muligt at gennemføre tilsynet i den forudsatte passive form, jf. herved Torben Bugges forklaring. Hvis nogle kommuner måtte have været i tvivl om indholdet af vejledningen, blev denne tvivl i hvert fald fjernet ved indlægget på KL s konfliktportal, der var tilgængeligt forud for konfliktens ikrafttræden. Hvis Arbejdsretten måtte komme frem til, at der sket brud på parternes hovedaftaler, er bruddet under alle omstændigheder undskyldeligt. Situationen svarer ikke til voldgiftskendelsen af 25. september 1985, idet pædagogernes arbejdsopgaver blev reduceret under lockouten. Endvidere er KL s vejledning i overensstemmelse med Tjenestemandsrettens dom af 20. august Antallet af børn, som pædagogerne skulle føre tilsyn med, var endvidere de facto begrænset betydeligt, idet mange forældre holdt deres børn hjemme under konflikten. Arbejdsrettens begrundelse og resultat De foreliggende to sager angår, om KL i forbindelse med lockouten af de overenskomstansatte lærere i april 2013 har vejledt kommunerne om at anvende skolepædagoger mv. til at føre 19

20 tilsyn med skoleelever i et omfang, der er i strid med de pligter, der gælder for en part under en overenskomstmæssig arbejdskonflikt, og derved har overtrådt Hovedaftalernes 2 og 3. Indledningsvis bemærkes, at Arbejdsretten finder, at den anerkendelsespåstand, som FTF for BUPL har nedlagt, er tilstrækkelig klar og egnet til pådømmelse. KL s påstand om afvisning af påstanden tages derfor ikke til følge. Sagerne vedrører tilfælde, hvor en lærer og en pædagog forud for lockouten af lærerne i fællesskab havde varetaget undervisning, pædagogiske aktiviteter og tilsyn med eleverne i en børnehaveklasse/indskolingsklasse, og hovedspørgsmålet er, om pædagogen under lockouten lovligt kunne sættes til at føre tilsyn med hele klassen uden en reduktion i antallet af elever (KL s standpunkt), eller om pædagogen alene kunne sættes til at føre tilsyn med et forholdsmæssigt mindre antal børn i klassen (klagernes standpunkt). Ifølge KL s vejledning, som den er kommet til udtryk i konfliktvejledningen fra februar 2013 og i indlægget af 19. marts 2013 på KL s konfliktportal, skulle pædagogerne ikke undervise i klasserne under lockouten, og det er heller ikke nævnt, at de skulle gennemføre pædagogiske aktiviteter med eleverne. For så vidt angår skolepædagogers varetagelse af opgaver i skolen under lockouten, har KL i indlægget på konfliktportalen bl.a. anført følgende: Skolepædagoger, som er skemalagt til at bistå i undervisningen i en gruppe/klasse i skolen sammen med en lærer, kan efter KL s opfattelse under en evt. lockout fortsat varetage tilsynsopgaven i forhold til den pågældende gruppe/klasse i de timer, hvor skolepædagogen er skemalagt til at være sammen med gruppen/klassen. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilsynsopgaven må betragtes som en del af skolepædagogens sædvanlige opgaver i forhold til gruppen/klassen i de omhandlede timer. Den planlagte undervisning i den pågældende gruppe/klasse vil ikke kunne opretholdes under en lockout, men skolepædagogen kan fortsætte med at varetage sine sædvanlige opgaver med tilsyn i forhold til gruppen/klassen. Der kan ikke planlægges med ekstraordinært at slå flere grupper/klasser sammen, for at lade skolepædagogen varetage tilsynet med den sammenlagte gruppe under ét, hvis dette sker som følge af fraværet af en konfliktramt lærer. Tilsvarende vil en skolepædagog, som er visiteret til at yde støtte til enkelte elever i gruppen/klassen, ikke kunne pålægges at føre tilsyn med hele gruppen/klassen. Den tilsynsopgave, som skolepædagogerne mv. skulle varetage under lockouten af lærerne, var en del af deres sædvanlige arbejde og var dermed ikke konfliktramt. Der er tale om en opgave, der må betegnes som accessorisk i forhold til den undervisning og gennemførelse af pæ- 20

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Konfliktberedskab på det kommunale område (Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser)

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvilken virkning vil det have for arbejdet i folkeskolen, hvis folkeskolelærerne omfattes af en evt. konflikt?

Spørgsmål 1 Hvilken virkning vil det have for arbejdet i folkeskolen, hvis folkeskolelærerne omfattes af en evt. konflikt? Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Spørgsmål & svar til www.uvm.dk Vedr. undervisning,

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten?

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? FOA Overenskomst Marts 2013 Lockout på skoleområdet - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvem er omfattet af lockout?... 3 Hvornår kan lockouten træde i kraft?...

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden Side 1 af 6 Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden VEJ nr 10 af 10/01/1995 (Gældende) LBK Nr. 730 af 21/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper

Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdergrupper: 2.4. Kvalifikationskrav i folkeskolen Gældende

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftsag FV 2016.0071 Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ adv. Niels Banke) Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre.

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre. Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013 Kære forældre. Finansministeriet og dermed regeringen har som nævnt varslet lockout fra 1. april 2013 for lærere ved en række skoler fx friskoler, privatskoler

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte Side 1 Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte akademikere Side 2 Indholdsfortegnelse Side Denne hovedaftale

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Hvorfor er vi her? Vi har en fælles interesse: Jeres børns dannelse og uddannelse. Grundlaget er folkeskoleloven 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere