Indholdsfortegnelse: side:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: side:"

Transkript

1 Lokal udviklingsplan

2 Forord Den lokale udviklingsplan (LUP) for Børnegården Sct. Anna er en strategiplan for bestyrelse og ledelse i dagtilbuddet. LUP en er retningsgivende og styrende for arbejdet i almindelighed, samt for de indsatsområder, der besluttes at arbejde særligt med, i særdeleshed. LUP en tegner en retning for dagtilbuddets udvikling og dagtilbuddets anvendelse af ressourcer i de kommende år. En udvikling som motiverer og kompetenceudvikler medarbejderne til at yde en kvalificeret og professionel indsats og som samtidig imødekommer brugernes ønsker. For at LUP en skal give mening i hele den lokale organisation, skal der være tydelig sammenhæng mellem de overordnede strategivalg og de ydelser, det forventes at dagtilbuddet kan tilbyde. Der skal ligeledes være sammenhæng mellem de pædagogiske opgaver som medarbejderne forventes at løse, de kompetencer som medarbejderne besidder og de ressourcer som tildeles til løsning af opgaverne. Gennem driftsaftale med Aarhus Kommune er det selvejende dagtilbud Børnegården Sct. Anna forpligtet til at følge kommunens Børn og Unge politik og det overordnede værdipolitiske værdigrundlag, herunder de 9 strategier, som er opstillet for den samlede organisation. I område Horsensvej som Børnegården Sct. Anna tilhører, bliver der samarbejdet om indsatser vedrørende 0 til 18 års perspektivet. Der samarbejdes tæt med den lokale skole og det kommunale dagtilbud i lokalområdet. LUP en indeholder en beskrivelse af dagtilbuddet, dets brugere, personalet og de indsatsområder som vi specielt vil have fokus på i de kommende to år.

3 Indholdsfortegnelse: side: 1. Forord 2 2. Den lokale udviklingsplan 4 3. Præsentation og grundlag 5 4. Lærings- og udviklingsforståelse 8 5. Indsatsområder Bilag 1. Bestyrelsen og driften 16

4 Den lokale udviklingsplan Visioner for Børnegården Sct. Anna Bestyrelse og ledelse i Børnegården Sct. Anna har det overordnede ansvar for, at det pædagogiske arbejde der pågår i dagtilbuddet, lever op til de aftaler, der er opstillet i driftsaftalen og til de krav som brugerne stiller. Visioner for Børnegården Sct. Anna: At vi som selvejende dagtilbud er i stand til at tilbyde et pasningstilbud, der af brugerne ses som et attraktivt bidrag til mangfoldighed i pasningsmulighederne i Århus. At bestyrelsen gennem samarbejde med de øvrige selvejende dagtilbud i Århus Kommune får styrket og udbygget selvejetanken. At dagtilbuddet tilbyder og yder den bedste pædagogiske indsats, der opfylder de lovmæssige og politisk bestemte krav til dagtilbud. At medarbejdergruppen tilsammen besidder en stor bredde af relevante faglige kompetencer og ressourcer, og at medarbejdergruppen anvender hinandens kompetencer og ressourcer. At det pædagogiske arbejde med børnene kerneydelsen - giver hvert enkelt barn bedst mulige vilkår for stadig trivsel, udvikling, læring og dannelse. At det pædagogiske arbejde med børnene kerneydelsen gør børnene robuste, rummelige, livduelige og kreative, således at de er rustede til at møde fremtidens udfordringer. At børnene i Børnegården Sct. Anna er glade og sunde børn med selvværd. At alle børn og deres familier deltager i og er inkluderet i fællesskabet. At der i personalegruppen er høj trivsel hos personalet, tilfredshed i brugergruppen og stor søgning til dagtilbuddet fra nye brugere. Indsatsområder det kommende år vil være: Barnets lyst til at lære Kommunikation til forældrene om pædagogisk praksis Overvægt

5 Præsentation og grundlag Navne og tal Børnegården Sct. Anna Åbningstid: Skt. Annagade Århus C Mandag til torsdag: Århus C Fredag: Tlf. vuggestue Tlf. børnehave Hjemmeside: Normering : 47: 0-2 årige aktuelt pr. 1/ indskrevne børn 60: 3-6 årige aktuelt pr. 1/ indskrevne børn Personale: Dagtilbudsleder : Birgitte Kammer Pædagogiske ledere : Vuggestuen: Anja Fagernæs Børnehaven: Karen Uhrskov Vuggestuen : 9 pædagoger, 1 lønnet studerende og 6 pædagogmedhjælpere Børnehaven : 6 pædagoger, 1 lønnet studerende og 3 pædagogmedhjælpere Køkken : Carsten Kilian Rengøring: Vi har valgt at ansætte et rengøringsfirma Bestyrelsen valgt september Formand : Kirstine Lefevre Sckerl Næstformand : Zanne Kilden Medlem : Marie Nyeng Medlem :Jesper Bo Jensen Medlem : Sarah Neergaard Kristiansen Medlem : Anne Sofie Lindberg Medlem :Tinne Tranberg Jakobsen Personalerepræsentanter: Inger Heegaard vuggestuen & Sophia Taha børnehaven At være et selvejende dagtilbud Børnegården er et selvejende dagtilbud med en bestyrelse valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet. Dagtilbuddet har driftsaftale med Århus Kommune og følger de strategier og politikker, som er vedtaget for Børn og Unge området i Århus Kommune. I det selvejende dagtilbud har bestyrelsen stor indflydelse på pædagogik, økonomi, personaleansættelse og overordnede principper for dagtilbuddets virke. Driftsaftalen betyder, at vi har samme normeringer og samme økonomi som i et kommunalt dagtilbud. Århus Kommune råder over alle pladser i dagtilbuddet. Administration af drift og løn varetages af vores paraplyorganisation MDI i København. Sammen med de øvrige selvejende dagtilbud i Århus Kommune har vi dannet foreningen SDL som er en sammenslutningen af selvejende dagtilbud i Århus. Her kan ledere og bestyrelser udveksle ideer og erfaringer samt hente støtte hos hinanden. Desuden samarbejder vi tæt med 4

6 andre selvejende dagtilbud i netværket KNUD. Se i øvrigt bilag 2 om bestyrelsen og driften. Vores omgivelser Huset vi bor i er indviet i Huset er bygget til institution af midler indsamlet blandt bedre bemidlede borgere, bidrag fra fagforeninger og ved afholdelse af marked i Århus Hallen. Husets oprindelige navn er Arbejderkvinders Daghjem. Bygningen er renoveret i 1986 og Vi lægger vægt på, at de fysiske rammer understøtter, at børn, forældre og personale trives. Det er til stadig diskussion i bestyrelse, personalegruppe og blandt brugere, hvordan dette mål kan opfyldes.

7 De 2 afdelinger I vuggestueafdelingen i stueetagen er børnene fordelt på fire stamgrupper. Hovedparten af dagen kan børnene lege, hvor i huset de har lyst og således have glæde af husets mange tilbud og legemiljøer. Børnehaveafdelingen er beliggende på 1. og 2. sal i huset. Børnehaven er indrettet fleksibelt, så der både kan indrettes åbne legemiljøer og mindre skærmede legemiljøer. Børnene er delt i 3 aldersintegrede grupper. Legepladserne er løbende renoveret og fornyede. Vi lægger vægt på udelivet og forsøger at komme ud mindst én gang dagligt. Brugergruppen Hovedparten af de børn som går i dagtilbuddet kommer fra velfungerende familier. Det betyder, at vi møder børn, som er velstimulerede, og som får mange oplevelser sammen med deres familier. Derfor lægger vi i det daglige pædagogiske arbejde stor vægt på børnenes sociale udvikling. I dagtilbuddet har børnene mulighed for at indgå i relationer med andre børn og for at deltage i det store fællesskab. Forældregruppen er meget engagerede og interesserede i deres børn og i den hverdag, som dagtilbuddet skal tilbyde. Opgaven Børnegården Sct. Anna skal leve op til dagtilbudsloven, som beskriver grundlaget for at drive dagtilbud i Danmark. Desuden skal vi leve op til det i Aarhus Kommune politisk vedtagne værdigrundlag for arbejdet på børne- og ungeområdet. Med baggrund i dette, har personalet med deres faglige uddannelse og bestyrelsen med indsigt i brugergruppens ønsker, udviklet Børnegården Sct. Annas værdigrundlag. Børnegården Sct. Annas værdigrundlag: Grundlæggende barnesyn: Det enkelte barn har krav på at blive mødt med respekt og forståelse for dets egen helt unikke personlighed. Barnet skal betragtes som aktiv i sin egen udviklings- og læreproces og ikke som objekt for andres krav til kvalifikationer og kompetencer. I Børnegården Sct. Anna gør vi vores vores bedste for, at alle børn får optimale udviklings- og trivselsbetingelser. Hvert enkelt barn tilegner sig gennem livet forskellige erfaringer, og vi har den grundlæggende opfattelse, at vi lærer hele livet. Vi betragter udviklingen af det enkelte barns alsidige personlighedsudvikling som fundament for barnets øvrige udvikling. Pædagogiske visioner for det gode barneliv Alle børn skal have de bedst tænkelige muligheder for at udvikle et højt selvværd. De skal tro på, at de er værdifulde mennesker. De skal tro på, at de har noget væsentligt at bidrage til fællesskabet med, og de skal turde bidrage. Barnets selvværd skal være grobunden i fundamentet, således at barnet kan tilegne sig ny viden, ny erfaring og udvikle nye egenskaber. Barnets tro på eget værd udvikles, når barnet bliver set, hørt og forstået. Dette indbefatter respekt for barnets baggrund og hjemlige forhold. For at barnet skal have et positivt udviklings- og trivselsudbytte af at være i dagtilbuddet, er det

8 meget vigtigt, at der udvikles et gensidigt tillidsforhold mellem dagtilbuddet og barnets familie. Et forhold der bygger på gensidig respekt og forståelse. Personalets mission Alle medarbejdere medvirker aktivt til at skabe et miljø, hvor børnene får et optimalt udviklings- og læringsorienteret udbytte. Børnene skal både passes på (sikkerhed og omsorg), passes godt (trivsel og omsorg) og de skal udfordres, så de kan lære og udvikle sig (dannelse). Vi vil fremme vores vision ved at tilbyde en personalegruppe med et bredt udvalg af personligheder, og hvor de forskellige personer i personalegruppen besidder forskellige kompetencer. Personalet vil til stadighed dygtiggøre sig og fordybe sig, dels for at kunne tilbyde børnegruppen de optimale muligheder for læring og udvikling, dels for at kunne brænde for det faglige arbejde med børnene og deres familier. Vi arbejder til stadighed for, at der i dagtilbuddet er et miljø, som rummer og respekterer alle børn og deres familier. Vi skal hver dag arbejde aktivt for, at hvert enkelt barn føler sig set, hørt, forstået og respekteret. Vi skal sikre os, at børnene har mulighed for at fordybe sig i leg, og at de får de bedst tænkelige betingelser for at deltage aktivt i såvel selvvalgte og selvstyrede handlinger, som i mere voksenstyrede aktiviteter. Ligeledes skal vi sørge for, at børnene har mulighed for at trække sig tilbage for at fordøje indtryk, samle kræfter og skabe overblik. Dagtilbuddet er et fællesskab, hvor børn og voksne mødes med de forudsætninger og kompetencer, de hver især har. De voksne har det overordnede ansvar for fællesskabet og alles trivsel.

9 Lærings og udviklingsforståelse Børnegården Sct. Annas grundlæggende lærings- og udviklingsforståelse I Børnegården Sct. Anna arbejder vi ud fra følgende lærings- og udviklingsforståelse: Læring er den proces, som foregår, når vi tilegner os nye erfaringer, ny viden og nye holdninger. Læring er en proces, som både er kompleks, kompliceret og flertydig. Desuden er processen forskellig fra person til person dvs. individuel. På denne baggrund er det ikke muligt at tilrettelægge rammer og aktiviteter, der fører til et sikkert resultat. Vi lærer ofte noget helt andet end det tilsigtede. Men det er muligt at tilrettelægge nogle rammer og skabe nogle aktiviteter, der understøtter og sigter på retningsgivet læring. Vi arbejder til stadighed på at skabe et læringsmiljø, der understøtter barnets udvikling. Vi tager udgangspunkt i børnenes egen handlinger og aktiviteter men tilbyder også aktiviteter, som det pædagogiske personale har tilrettelagt og styrer. Et sundt læringsmiljø giver plads og tid til både progression og regression. Dvs. barnets aktive deltagelse og barnets tilbagetræk til passivitet; en vekselvirkning mellem det at suge læring til sig og at fordøje den. Udover muligheden for aktiv deltagelse mener vi, at relationer spiller en meget vigtig rolle. I læringsprocessen er det betydningsfuldt, hvordan forholdet udspiller sig mellem børn og voksne samt mellem børnene indbyrdes. Vi har faste aktivitetsgrupper flere formiddage om ugen. Grupperne er aldersopdelte, således at vi sikrer, at alle børn kommer til at deltage i alle aktivitetsgrupper i løbet af deres tid i dagtilbuddet. Evaluering af det enkelte barns udbytte af de læringsorienterede aktiviteter vurderes og evalueres gennem interne evalueringer i personalegruppen og sammen med forældrene i de daglige snakke samt ved forældresamtaler. Forud for forældresamtalen, som ligger ca. 6 mdr. før børnehavestart, har pædagogerne udarbejdet en TRAS (Tidlig Registrering Af Sproglig udvikling) på barnet. Herudfra vurderes i samarbejde med forældrene om barnet skal sprogvurderes. Alle børn i vuggestueafdelingen får plads i børnehaveafdelingen, hvis forældrene ønsker det. Overgangen mellem vuggestue og børnehave foregår glidende, således at børnene oplever et blidt skift. I overgangen mellem børnehave og skole i N. J. Fjordsgades Skoledistrikt er det aftalt at anvende SUS (Status UdviklingsSamtale) til den forældresamtale, som ligger ca. 6 mdr. før barnet forventes at starte i skole.

10 Indsatsområder i Børnegården Sct. Anna I dette afsnit følger en beskrivelse af de områder, som bestyrelse og ledelse på baggrund af kvalitetsrapport og kvalitetssamtale har besluttet at arbejde særligt med i 2014 til Indsatsområde: Barnets lyst til at lære I seneste forældretilfredshedundersøgelse fremgik det, at dagtilbuddets resultat på området Dagtilbuddets evne til at stimulere barnets lyst til at lære var gået væsentligt tilbage i.f.t. forrige måling. En naturlig følge heraf er derfor at sætte fokus på dette område. I det pædagogiske arbejde og i de indsatser som vi har sat i gang, har vi i de seneste år været fokuserede på fællesskabet. Når vi har kommunikeret med forældrene omkring vores indsatsområder har det været med udgangspunkt i fællesskabet. Når vi fremadrettet udvikler pædagogikken og tilrettelægger vores praksis, vil vi fremadrettet have mere opmærksomhed på, hvordan enkelte barn udfordres og hvordan vi stimulere dets lyst til at lære. Samtidig vil vi fokusere på, hvordan den pædagogiske indsats formidles til forældrene. Effekt: Effekten skal aflæses i forældretilfredshedsundersøgelsen i Ressourcer: Det uddannede personale i dagtilbuddet er fagligt velfunderede og besidder stor erfaring. Vi arbejder målrettet med Ressoucepædagoger og har over år fået udviklet en pædagoggruppe, der samlet besidder spidskompetencer på de mangfoldige områder, som er relevante for at udføre kerneopgaven, arbejde med læring/dannelse og udvikle pædagogikken optimalt. Der er til stadighed opmærksomhed på, hvorvidt de indsatser der sættes i værk virker og om resourserne anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. Ydelse: I børnehaveafdelingen er strukturen i øjeblikket under forandring og udvikling. I april 2014 er man startet forsøg, der dels målretter sig mod bestemte læreplanstemaer Krop & bevægelse og Natur & kultur. Dels retter sig mod særligt bevidst udvalgte grupper børn, som pædagogerne kan se har særlige behov eller udfordringer. Efterhånden som udviklingsarbejdet skrider frem, vil de pædagogiske valg som tages, fremstå med tydelige mål og effektiv evaluering. Det er pædagogernes opgave at tilrettelægge målrettede aktiviteter der fører til de ønskede resultater. Det er ligeledes pædagogernes opgave, at vurdere om det lykkedes, at stimulere det enkelte barns lyst til at lære. Evaluering og indikatorer: I juni 2014 introduceres personalet for Resultatbaseret styring. Det er ledelsens forventning, at denne metode vil gøre det tydeligere for pædagogerne, hvordan de

11 arbejder med effekt hvilke resultater skal kunne ses på henholdsvis kort og lang sigt. Hvilke pædagogiske tiltag kræver det at nå de fastsatte resultater og hvilke resourser er der til rådighed. Indsatsområde: Kommunikation til forældrene om pædagogisk praksis På en del af de målinger i kvalitetsrapporten, hvor resultaterne har været vigende, er det ledelsens opfattelse, at dette kan tilskrives dagtilbuddets kommunikation til forældrene om den pædagogiske praksis. Det er derfor et mål, at blive meget skarpere på at formidle til forældrene, hvad der foregår i dagligdagen, hvilke pædagogiske tanker der ligger bag og hvilke resultater der opnås. Effekt: Der skal i næste forældretilfredshedsundersøgelse være forbedring af resultaterne. Ydelse: Generelt for begge afdelinger er, at der den kommende periode skal arbejdes med kommunikation mellem forældre og personale. Dels skal det undersøges hvilken kommunikation forældrene ønsker, dels skal nye metoder afprøves. Bestyrelsen vil i dette arbejde være en vigtig partner, som kan give sparring på, om det er bedste måde resourserne til kommunikation anvendes. Bestyrelsen kan også peje på hvad forældregruppens behov for kommunikation er. Også her skal der arbejdes efter metoden: Resultatbaseret styring. Evaluering og indikatorer: Når den nye struktur og arbejdemetoden Resultatbaseret styring er på plads, vil først personale og herefter forældre kunne konstatere og dokumentere hvordan de pædagogiske indsatser virker. Indsatsområde: Overvægt Udviklingspunktet har baggrund i skolernes undersøgelse af overvægt blandt børnene. Ved sidste måling ved skolestart har det vist sig, at ca. 21 % af pigerne fra Børnegården Sct. Anna er overvægtige. Effekt: I næste kvalitetsrapport håber vi at både drenge og piger vægt er tæt på gennemsnit for aarhus Kommune. Ydelse: Personalet vil søge viden om hvordan man spotter de børn, som er i risiko for at være overvægtige. Til dette vil vi søge hjælp hos pædagogisk afdeling i Aarhus Kommune. Desuden vil vi lave observationsarbejde for at finde ud af børnenes bevægelsesmønstre i dagtilbuddet. Disse observationer skal efterfølgende anvendes til øges børnenes lyst og muligheder for bevægelse.

12 Evaluering og indikatorer: Når aktiviteter og bevidsthed hos børn, forældre og personale rettes mod kost og bevægelse, forventer vi at børnene vil bevæge sig mere, have større lyst til bevægelseslege og at alle vil spise mere hensigtsmæssigt. Indsatsområde Sprog: Sprog er et redskab for kommunikation og tænkning. Barnet bruger sproget til at komme i kontakt med andre, og når det deltager i leg eller anden form for samvær. Vi tænker med sprog, og sproget er således kilde til forståelse og erkendelse. Et godt sprog er en væsentlig forudsætning for barnets sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling. Børn lærer sprog ved at være aktive og eksperimenterende sprogbrugere og i dialog med andre. Den voksne spiller en afgørende rolle som dialogpartner og som sproglig rollemodel, og som den, der tager ansvar for barnets sprogudvikling. Forældrene har afgørende betydning for børnenes sprog- og skriftsprogsudvikling. Det er væsentligt, at forældrene har en grundlæggende viden om sprog og læsning, og er bevidste om deres rolle i barnets sproglige og skriftsproglige udvikling. Pædagogerne har en vigtig opgave i at vejlede forældrene i, hvordan de bedst understøtter barnets sprog- og læseudvikling. Effekt: Dagtilbuddet arbejder med en stadig forbedring af børnenes sprog, ligesom der tilstadig arbejdes med at gøre forældrene aktive aktører i børnenes sprogtilegnelse. Målet er, at 10% børnene (i område Horsensvej) ved skolestart i 2015 har forbedret sprog. Ydelse: I 2½ års alderen udarbejde pædagogerne en TRAS (Tidlig Registrering Af Sproglig udvikling) på alle børn. Herudfra vurderes i samarbejde med forældrene om barnet skal sprogvurderes. Ved forældresamtalen når barnet er 2½ år, får forældrene udleveret materiale om, hvordan de kan

13 sprogstimulere deres barn. Materialet indeholder også anbefalinger på god børnelitteratur I overgangen mellem børnehave og skole udarbejdes der SUS på alle børn. Ved barnets start i vuggestue og igen ved skift fra vuggestue til børnehave udleveres den af Aarhus Kommune udarbejdede Sprogpjece. Sprogvejlederen vejleder og inspirerer løbende til udvikling af sprogarbejdet. Organisering: Sprogvejlederen deltager i områdets netværk om sprogarbejde og formidler sin viden til pædagogerne. Ressourcer: Dagtilbuddets sprogvejleder er til stadighed opdateret på nyeste viden og forskning omkring sprogudvikling. Sprogvejlederen er til rådighed for alle pædagoger og forældre. En pædagog i børnehaven tager sprogvejlederuddannelsen i efteråret Herefter vil der være 2 uddannede sprogvejledere i dagtilbuddet, således at hver afdeling har en uddannet sprogvejledere. Bilag 1 Bestyrelsen og driften Bestyrelsessamarbejde Fra vedtægterne 6: Dagtilbuddets ledelse består af en bestyrelse, der inden for lovgivningen og de af Århus Kommune fastsatte mål og rammer, varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen har ansat en dagtilbudsleder og to pædagogiske ledere, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen. Praksis Der afholdes mindst 5 årlige bestyrelsesmøder. Formand og dagtilbudsleder samarbejder om udsendelse af dagsorden. Den årlige generalforsamling med valg til bestyrelsen afholdes i september. Se i øvrigt vedtægterne. Dagtilbudslederen er mindst 1 gang ugentligt i dialog med bestyrelsesformanden om, hvad der rører sig i dagtilbuddet og om beslutninger, som dagtilbudslederen har truffet eller ønsker at træffe. Det kan være beslutninger af økonomisk, strategisk, personalemæssig eller administrativ art.

14 Ledelse Bestyrelsen er arbejdsgiver for personalet, - herunder ledelsen. Dagtilbudslederen refererer til bestyrelsen i alle spørgsmål, der har væsentlig betydning for dagtilbuddets drift og personalemæssige spørgsmål. De pædagogiske ledere refererer til dagtilbudslederen. Bestyrelsen har besluttet at være medlem af Menighedernes Daginstitutioner MDI. Ligeledes har bestyrelsen besluttet, at al administration føres hos MDI. Drift Dagtilbudets daglige drift varetages af dagtilbudslederen, som arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. Løn og budgetadministration er overdraget til MDI. Personalebudgettet er på ca. kr. 10 millioner årligt. Øvrige budget er på ca. kr. 3 million årligt. Regnskabet 2013 gik i 0. Vi har et overskud på ca. 1,8 mill kr. som er frigivet til brug i 2014.

Lokal udviklingsplan for Børnegården Sct. Anna Januar 2013

Lokal udviklingsplan for Børnegården Sct. Anna Januar 2013 Lokal udviklingsplan 2013 2015 1 Forord Lokal udviklingsplan for Den lokale udviklingsplan (LUP) for er en strategiplan for bestyrelse og ledelse i dagtilbuddet. LUP en er retningsgivende og styrende for

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen 2013/2014 1 Virksomhedsplan 2013/2014 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mariehønen Privat skovbørnehaven Mariehønen Adr.: Hummeltoftevej 139 2830 Virum

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

CHR. SOGNS MENIGHEDSBØRNEHAVE (SDT)

CHR. SOGNS MENIGHEDSBØRNEHAVE (SDT) CHR. SOGNS MENIGHEDSBØRNEHAVE (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Pædagogisk læreplan Side 1 Indledning: I Daginstitution Stensballe definerer vi os som Højkvalitetsdagtilbud, udfra en bevidsthed om, at forskningsresultater

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere