Indholdsfortegnelse: side:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: side:"

Transkript

1 Lokal udviklingsplan

2 Forord Den lokale udviklingsplan (LUP) for Børnegården Sct. Anna er en strategiplan for bestyrelse og ledelse i dagtilbuddet. LUP en er retningsgivende og styrende for arbejdet i almindelighed, samt for de indsatsområder, der besluttes at arbejde særligt med, i særdeleshed. LUP en tegner en retning for dagtilbuddets udvikling og dagtilbuddets anvendelse af ressourcer i de kommende år. En udvikling som motiverer og kompetenceudvikler medarbejderne til at yde en kvalificeret og professionel indsats og som samtidig imødekommer brugernes ønsker. For at LUP en skal give mening i hele den lokale organisation, skal der være tydelig sammenhæng mellem de overordnede strategivalg og de ydelser, det forventes at dagtilbuddet kan tilbyde. Der skal ligeledes være sammenhæng mellem de pædagogiske opgaver som medarbejderne forventes at løse, de kompetencer som medarbejderne besidder og de ressourcer som tildeles til løsning af opgaverne. Gennem driftsaftale med Aarhus Kommune er det selvejende dagtilbud Børnegården Sct. Anna forpligtet til at følge kommunens Børn og Unge politik og det overordnede værdipolitiske værdigrundlag, herunder de 9 strategier, som er opstillet for den samlede organisation. I område Horsensvej som Børnegården Sct. Anna tilhører, bliver der samarbejdet om indsatser vedrørende 0 til 18 års perspektivet. Der samarbejdes tæt med den lokale skole og det kommunale dagtilbud i lokalområdet. LUP en indeholder en beskrivelse af dagtilbuddet, dets brugere, personalet og de indsatsområder som vi specielt vil have fokus på i de kommende to år.

3 Indholdsfortegnelse: side: 1. Forord 2 2. Den lokale udviklingsplan 4 3. Præsentation og grundlag 5 4. Lærings- og udviklingsforståelse 8 5. Indsatsområder Bilag 1. Bestyrelsen og driften 16

4 Den lokale udviklingsplan Visioner for Børnegården Sct. Anna Bestyrelse og ledelse i Børnegården Sct. Anna har det overordnede ansvar for, at det pædagogiske arbejde der pågår i dagtilbuddet, lever op til de aftaler, der er opstillet i driftsaftalen og til de krav som brugerne stiller. Visioner for Børnegården Sct. Anna: At vi som selvejende dagtilbud er i stand til at tilbyde et pasningstilbud, der af brugerne ses som et attraktivt bidrag til mangfoldighed i pasningsmulighederne i Århus. At bestyrelsen gennem samarbejde med de øvrige selvejende dagtilbud i Århus Kommune får styrket og udbygget selvejetanken. At dagtilbuddet tilbyder og yder den bedste pædagogiske indsats, der opfylder de lovmæssige og politisk bestemte krav til dagtilbud. At medarbejdergruppen tilsammen besidder en stor bredde af relevante faglige kompetencer og ressourcer, og at medarbejdergruppen anvender hinandens kompetencer og ressourcer. At det pædagogiske arbejde med børnene kerneydelsen - giver hvert enkelt barn bedst mulige vilkår for stadig trivsel, udvikling, læring og dannelse. At det pædagogiske arbejde med børnene kerneydelsen gør børnene robuste, rummelige, livduelige og kreative, således at de er rustede til at møde fremtidens udfordringer. At børnene i Børnegården Sct. Anna er glade og sunde børn med selvværd. At alle børn og deres familier deltager i og er inkluderet i fællesskabet. At der i personalegruppen er høj trivsel hos personalet, tilfredshed i brugergruppen og stor søgning til dagtilbuddet fra nye brugere. Indsatsområder det kommende år vil være: Barnets lyst til at lære Kommunikation til forældrene om pædagogisk praksis Overvægt

5 Præsentation og grundlag Navne og tal Børnegården Sct. Anna Åbningstid: Skt. Annagade Århus C Mandag til torsdag: Århus C Fredag: Tlf. vuggestue Tlf. børnehave Hjemmeside: Normering : 47: 0-2 årige aktuelt pr. 1/ indskrevne børn 60: 3-6 årige aktuelt pr. 1/ indskrevne børn Personale: Dagtilbudsleder : Birgitte Kammer Pædagogiske ledere : Vuggestuen: Anja Fagernæs Børnehaven: Karen Uhrskov Vuggestuen : 9 pædagoger, 1 lønnet studerende og 6 pædagogmedhjælpere Børnehaven : 6 pædagoger, 1 lønnet studerende og 3 pædagogmedhjælpere Køkken : Carsten Kilian Rengøring: Vi har valgt at ansætte et rengøringsfirma Bestyrelsen valgt september Formand : Kirstine Lefevre Sckerl Næstformand : Zanne Kilden Medlem : Marie Nyeng Medlem :Jesper Bo Jensen Medlem : Sarah Neergaard Kristiansen Medlem : Anne Sofie Lindberg Medlem :Tinne Tranberg Jakobsen Personalerepræsentanter: Inger Heegaard vuggestuen & Sophia Taha børnehaven At være et selvejende dagtilbud Børnegården er et selvejende dagtilbud med en bestyrelse valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet. Dagtilbuddet har driftsaftale med Århus Kommune og følger de strategier og politikker, som er vedtaget for Børn og Unge området i Århus Kommune. I det selvejende dagtilbud har bestyrelsen stor indflydelse på pædagogik, økonomi, personaleansættelse og overordnede principper for dagtilbuddets virke. Driftsaftalen betyder, at vi har samme normeringer og samme økonomi som i et kommunalt dagtilbud. Århus Kommune råder over alle pladser i dagtilbuddet. Administration af drift og løn varetages af vores paraplyorganisation MDI i København. Sammen med de øvrige selvejende dagtilbud i Århus Kommune har vi dannet foreningen SDL som er en sammenslutningen af selvejende dagtilbud i Århus. Her kan ledere og bestyrelser udveksle ideer og erfaringer samt hente støtte hos hinanden. Desuden samarbejder vi tæt med 4

6 andre selvejende dagtilbud i netværket KNUD. Se i øvrigt bilag 2 om bestyrelsen og driften. Vores omgivelser Huset vi bor i er indviet i Huset er bygget til institution af midler indsamlet blandt bedre bemidlede borgere, bidrag fra fagforeninger og ved afholdelse af marked i Århus Hallen. Husets oprindelige navn er Arbejderkvinders Daghjem. Bygningen er renoveret i 1986 og Vi lægger vægt på, at de fysiske rammer understøtter, at børn, forældre og personale trives. Det er til stadig diskussion i bestyrelse, personalegruppe og blandt brugere, hvordan dette mål kan opfyldes.

7 De 2 afdelinger I vuggestueafdelingen i stueetagen er børnene fordelt på fire stamgrupper. Hovedparten af dagen kan børnene lege, hvor i huset de har lyst og således have glæde af husets mange tilbud og legemiljøer. Børnehaveafdelingen er beliggende på 1. og 2. sal i huset. Børnehaven er indrettet fleksibelt, så der både kan indrettes åbne legemiljøer og mindre skærmede legemiljøer. Børnene er delt i 3 aldersintegrede grupper. Legepladserne er løbende renoveret og fornyede. Vi lægger vægt på udelivet og forsøger at komme ud mindst én gang dagligt. Brugergruppen Hovedparten af de børn som går i dagtilbuddet kommer fra velfungerende familier. Det betyder, at vi møder børn, som er velstimulerede, og som får mange oplevelser sammen med deres familier. Derfor lægger vi i det daglige pædagogiske arbejde stor vægt på børnenes sociale udvikling. I dagtilbuddet har børnene mulighed for at indgå i relationer med andre børn og for at deltage i det store fællesskab. Forældregruppen er meget engagerede og interesserede i deres børn og i den hverdag, som dagtilbuddet skal tilbyde. Opgaven Børnegården Sct. Anna skal leve op til dagtilbudsloven, som beskriver grundlaget for at drive dagtilbud i Danmark. Desuden skal vi leve op til det i Aarhus Kommune politisk vedtagne værdigrundlag for arbejdet på børne- og ungeområdet. Med baggrund i dette, har personalet med deres faglige uddannelse og bestyrelsen med indsigt i brugergruppens ønsker, udviklet Børnegården Sct. Annas værdigrundlag. Børnegården Sct. Annas værdigrundlag: Grundlæggende barnesyn: Det enkelte barn har krav på at blive mødt med respekt og forståelse for dets egen helt unikke personlighed. Barnet skal betragtes som aktiv i sin egen udviklings- og læreproces og ikke som objekt for andres krav til kvalifikationer og kompetencer. I Børnegården Sct. Anna gør vi vores vores bedste for, at alle børn får optimale udviklings- og trivselsbetingelser. Hvert enkelt barn tilegner sig gennem livet forskellige erfaringer, og vi har den grundlæggende opfattelse, at vi lærer hele livet. Vi betragter udviklingen af det enkelte barns alsidige personlighedsudvikling som fundament for barnets øvrige udvikling. Pædagogiske visioner for det gode barneliv Alle børn skal have de bedst tænkelige muligheder for at udvikle et højt selvværd. De skal tro på, at de er værdifulde mennesker. De skal tro på, at de har noget væsentligt at bidrage til fællesskabet med, og de skal turde bidrage. Barnets selvværd skal være grobunden i fundamentet, således at barnet kan tilegne sig ny viden, ny erfaring og udvikle nye egenskaber. Barnets tro på eget værd udvikles, når barnet bliver set, hørt og forstået. Dette indbefatter respekt for barnets baggrund og hjemlige forhold. For at barnet skal have et positivt udviklings- og trivselsudbytte af at være i dagtilbuddet, er det

8 meget vigtigt, at der udvikles et gensidigt tillidsforhold mellem dagtilbuddet og barnets familie. Et forhold der bygger på gensidig respekt og forståelse. Personalets mission Alle medarbejdere medvirker aktivt til at skabe et miljø, hvor børnene får et optimalt udviklings- og læringsorienteret udbytte. Børnene skal både passes på (sikkerhed og omsorg), passes godt (trivsel og omsorg) og de skal udfordres, så de kan lære og udvikle sig (dannelse). Vi vil fremme vores vision ved at tilbyde en personalegruppe med et bredt udvalg af personligheder, og hvor de forskellige personer i personalegruppen besidder forskellige kompetencer. Personalet vil til stadighed dygtiggøre sig og fordybe sig, dels for at kunne tilbyde børnegruppen de optimale muligheder for læring og udvikling, dels for at kunne brænde for det faglige arbejde med børnene og deres familier. Vi arbejder til stadighed for, at der i dagtilbuddet er et miljø, som rummer og respekterer alle børn og deres familier. Vi skal hver dag arbejde aktivt for, at hvert enkelt barn føler sig set, hørt, forstået og respekteret. Vi skal sikre os, at børnene har mulighed for at fordybe sig i leg, og at de får de bedst tænkelige betingelser for at deltage aktivt i såvel selvvalgte og selvstyrede handlinger, som i mere voksenstyrede aktiviteter. Ligeledes skal vi sørge for, at børnene har mulighed for at trække sig tilbage for at fordøje indtryk, samle kræfter og skabe overblik. Dagtilbuddet er et fællesskab, hvor børn og voksne mødes med de forudsætninger og kompetencer, de hver især har. De voksne har det overordnede ansvar for fællesskabet og alles trivsel.

9 Lærings og udviklingsforståelse Børnegården Sct. Annas grundlæggende lærings- og udviklingsforståelse I Børnegården Sct. Anna arbejder vi ud fra følgende lærings- og udviklingsforståelse: Læring er den proces, som foregår, når vi tilegner os nye erfaringer, ny viden og nye holdninger. Læring er en proces, som både er kompleks, kompliceret og flertydig. Desuden er processen forskellig fra person til person dvs. individuel. På denne baggrund er det ikke muligt at tilrettelægge rammer og aktiviteter, der fører til et sikkert resultat. Vi lærer ofte noget helt andet end det tilsigtede. Men det er muligt at tilrettelægge nogle rammer og skabe nogle aktiviteter, der understøtter og sigter på retningsgivet læring. Vi arbejder til stadighed på at skabe et læringsmiljø, der understøtter barnets udvikling. Vi tager udgangspunkt i børnenes egen handlinger og aktiviteter men tilbyder også aktiviteter, som det pædagogiske personale har tilrettelagt og styrer. Et sundt læringsmiljø giver plads og tid til både progression og regression. Dvs. barnets aktive deltagelse og barnets tilbagetræk til passivitet; en vekselvirkning mellem det at suge læring til sig og at fordøje den. Udover muligheden for aktiv deltagelse mener vi, at relationer spiller en meget vigtig rolle. I læringsprocessen er det betydningsfuldt, hvordan forholdet udspiller sig mellem børn og voksne samt mellem børnene indbyrdes. Vi har faste aktivitetsgrupper flere formiddage om ugen. Grupperne er aldersopdelte, således at vi sikrer, at alle børn kommer til at deltage i alle aktivitetsgrupper i løbet af deres tid i dagtilbuddet. Evaluering af det enkelte barns udbytte af de læringsorienterede aktiviteter vurderes og evalueres gennem interne evalueringer i personalegruppen og sammen med forældrene i de daglige snakke samt ved forældresamtaler. Forud for forældresamtalen, som ligger ca. 6 mdr. før børnehavestart, har pædagogerne udarbejdet en TRAS (Tidlig Registrering Af Sproglig udvikling) på barnet. Herudfra vurderes i samarbejde med forældrene om barnet skal sprogvurderes. Alle børn i vuggestueafdelingen får plads i børnehaveafdelingen, hvis forældrene ønsker det. Overgangen mellem vuggestue og børnehave foregår glidende, således at børnene oplever et blidt skift. I overgangen mellem børnehave og skole i N. J. Fjordsgades Skoledistrikt er det aftalt at anvende SUS (Status UdviklingsSamtale) til den forældresamtale, som ligger ca. 6 mdr. før barnet forventes at starte i skole.

10 Indsatsområder i Børnegården Sct. Anna I dette afsnit følger en beskrivelse af de områder, som bestyrelse og ledelse på baggrund af kvalitetsrapport og kvalitetssamtale har besluttet at arbejde særligt med i 2014 til Indsatsområde: Barnets lyst til at lære I seneste forældretilfredshedundersøgelse fremgik det, at dagtilbuddets resultat på området Dagtilbuddets evne til at stimulere barnets lyst til at lære var gået væsentligt tilbage i.f.t. forrige måling. En naturlig følge heraf er derfor at sætte fokus på dette område. I det pædagogiske arbejde og i de indsatser som vi har sat i gang, har vi i de seneste år været fokuserede på fællesskabet. Når vi har kommunikeret med forældrene omkring vores indsatsområder har det været med udgangspunkt i fællesskabet. Når vi fremadrettet udvikler pædagogikken og tilrettelægger vores praksis, vil vi fremadrettet have mere opmærksomhed på, hvordan enkelte barn udfordres og hvordan vi stimulere dets lyst til at lære. Samtidig vil vi fokusere på, hvordan den pædagogiske indsats formidles til forældrene. Effekt: Effekten skal aflæses i forældretilfredshedsundersøgelsen i Ressourcer: Det uddannede personale i dagtilbuddet er fagligt velfunderede og besidder stor erfaring. Vi arbejder målrettet med Ressoucepædagoger og har over år fået udviklet en pædagoggruppe, der samlet besidder spidskompetencer på de mangfoldige områder, som er relevante for at udføre kerneopgaven, arbejde med læring/dannelse og udvikle pædagogikken optimalt. Der er til stadighed opmærksomhed på, hvorvidt de indsatser der sættes i værk virker og om resourserne anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. Ydelse: I børnehaveafdelingen er strukturen i øjeblikket under forandring og udvikling. I april 2014 er man startet forsøg, der dels målretter sig mod bestemte læreplanstemaer Krop & bevægelse og Natur & kultur. Dels retter sig mod særligt bevidst udvalgte grupper børn, som pædagogerne kan se har særlige behov eller udfordringer. Efterhånden som udviklingsarbejdet skrider frem, vil de pædagogiske valg som tages, fremstå med tydelige mål og effektiv evaluering. Det er pædagogernes opgave at tilrettelægge målrettede aktiviteter der fører til de ønskede resultater. Det er ligeledes pædagogernes opgave, at vurdere om det lykkedes, at stimulere det enkelte barns lyst til at lære. Evaluering og indikatorer: I juni 2014 introduceres personalet for Resultatbaseret styring. Det er ledelsens forventning, at denne metode vil gøre det tydeligere for pædagogerne, hvordan de

11 arbejder med effekt hvilke resultater skal kunne ses på henholdsvis kort og lang sigt. Hvilke pædagogiske tiltag kræver det at nå de fastsatte resultater og hvilke resourser er der til rådighed. Indsatsområde: Kommunikation til forældrene om pædagogisk praksis På en del af de målinger i kvalitetsrapporten, hvor resultaterne har været vigende, er det ledelsens opfattelse, at dette kan tilskrives dagtilbuddets kommunikation til forældrene om den pædagogiske praksis. Det er derfor et mål, at blive meget skarpere på at formidle til forældrene, hvad der foregår i dagligdagen, hvilke pædagogiske tanker der ligger bag og hvilke resultater der opnås. Effekt: Der skal i næste forældretilfredshedsundersøgelse være forbedring af resultaterne. Ydelse: Generelt for begge afdelinger er, at der den kommende periode skal arbejdes med kommunikation mellem forældre og personale. Dels skal det undersøges hvilken kommunikation forældrene ønsker, dels skal nye metoder afprøves. Bestyrelsen vil i dette arbejde være en vigtig partner, som kan give sparring på, om det er bedste måde resourserne til kommunikation anvendes. Bestyrelsen kan også peje på hvad forældregruppens behov for kommunikation er. Også her skal der arbejdes efter metoden: Resultatbaseret styring. Evaluering og indikatorer: Når den nye struktur og arbejdemetoden Resultatbaseret styring er på plads, vil først personale og herefter forældre kunne konstatere og dokumentere hvordan de pædagogiske indsatser virker. Indsatsområde: Overvægt Udviklingspunktet har baggrund i skolernes undersøgelse af overvægt blandt børnene. Ved sidste måling ved skolestart har det vist sig, at ca. 21 % af pigerne fra Børnegården Sct. Anna er overvægtige. Effekt: I næste kvalitetsrapport håber vi at både drenge og piger vægt er tæt på gennemsnit for aarhus Kommune. Ydelse: Personalet vil søge viden om hvordan man spotter de børn, som er i risiko for at være overvægtige. Til dette vil vi søge hjælp hos pædagogisk afdeling i Aarhus Kommune. Desuden vil vi lave observationsarbejde for at finde ud af børnenes bevægelsesmønstre i dagtilbuddet. Disse observationer skal efterfølgende anvendes til øges børnenes lyst og muligheder for bevægelse.

12 Evaluering og indikatorer: Når aktiviteter og bevidsthed hos børn, forældre og personale rettes mod kost og bevægelse, forventer vi at børnene vil bevæge sig mere, have større lyst til bevægelseslege og at alle vil spise mere hensigtsmæssigt. Indsatsområde Sprog: Sprog er et redskab for kommunikation og tænkning. Barnet bruger sproget til at komme i kontakt med andre, og når det deltager i leg eller anden form for samvær. Vi tænker med sprog, og sproget er således kilde til forståelse og erkendelse. Et godt sprog er en væsentlig forudsætning for barnets sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling. Børn lærer sprog ved at være aktive og eksperimenterende sprogbrugere og i dialog med andre. Den voksne spiller en afgørende rolle som dialogpartner og som sproglig rollemodel, og som den, der tager ansvar for barnets sprogudvikling. Forældrene har afgørende betydning for børnenes sprog- og skriftsprogsudvikling. Det er væsentligt, at forældrene har en grundlæggende viden om sprog og læsning, og er bevidste om deres rolle i barnets sproglige og skriftsproglige udvikling. Pædagogerne har en vigtig opgave i at vejlede forældrene i, hvordan de bedst understøtter barnets sprog- og læseudvikling. Effekt: Dagtilbuddet arbejder med en stadig forbedring af børnenes sprog, ligesom der tilstadig arbejdes med at gøre forældrene aktive aktører i børnenes sprogtilegnelse. Målet er, at 10% børnene (i område Horsensvej) ved skolestart i 2015 har forbedret sprog. Ydelse: I 2½ års alderen udarbejde pædagogerne en TRAS (Tidlig Registrering Af Sproglig udvikling) på alle børn. Herudfra vurderes i samarbejde med forældrene om barnet skal sprogvurderes. Ved forældresamtalen når barnet er 2½ år, får forældrene udleveret materiale om, hvordan de kan

13 sprogstimulere deres barn. Materialet indeholder også anbefalinger på god børnelitteratur I overgangen mellem børnehave og skole udarbejdes der SUS på alle børn. Ved barnets start i vuggestue og igen ved skift fra vuggestue til børnehave udleveres den af Aarhus Kommune udarbejdede Sprogpjece. Sprogvejlederen vejleder og inspirerer løbende til udvikling af sprogarbejdet. Organisering: Sprogvejlederen deltager i områdets netværk om sprogarbejde og formidler sin viden til pædagogerne. Ressourcer: Dagtilbuddets sprogvejleder er til stadighed opdateret på nyeste viden og forskning omkring sprogudvikling. Sprogvejlederen er til rådighed for alle pædagoger og forældre. En pædagog i børnehaven tager sprogvejlederuddannelsen i efteråret Herefter vil der være 2 uddannede sprogvejledere i dagtilbuddet, således at hver afdeling har en uddannet sprogvejledere. Bilag 1 Bestyrelsen og driften Bestyrelsessamarbejde Fra vedtægterne 6: Dagtilbuddets ledelse består af en bestyrelse, der inden for lovgivningen og de af Århus Kommune fastsatte mål og rammer, varetager den overordnede ledelse. Bestyrelsen har ansat en dagtilbudsleder og to pædagogiske ledere, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen. Praksis Der afholdes mindst 5 årlige bestyrelsesmøder. Formand og dagtilbudsleder samarbejder om udsendelse af dagsorden. Den årlige generalforsamling med valg til bestyrelsen afholdes i september. Se i øvrigt vedtægterne. Dagtilbudslederen er mindst 1 gang ugentligt i dialog med bestyrelsesformanden om, hvad der rører sig i dagtilbuddet og om beslutninger, som dagtilbudslederen har truffet eller ønsker at træffe. Det kan være beslutninger af økonomisk, strategisk, personalemæssig eller administrativ art.

14 Ledelse Bestyrelsen er arbejdsgiver for personalet, - herunder ledelsen. Dagtilbudslederen refererer til bestyrelsen i alle spørgsmål, der har væsentlig betydning for dagtilbuddets drift og personalemæssige spørgsmål. De pædagogiske ledere refererer til dagtilbudslederen. Bestyrelsen har besluttet at være medlem af Menighedernes Daginstitutioner MDI. Ligeledes har bestyrelsen besluttet, at al administration føres hos MDI. Drift Dagtilbudets daglige drift varetages af dagtilbudslederen, som arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. Løn og budgetadministration er overdraget til MDI. Personalebudgettet er på ca. kr. 10 millioner årligt. Øvrige budget er på ca. kr. 3 million årligt. Regnskabet 2013 gik i 0. Vi har et overskud på ca. 1,8 mill kr. som er frigivet til brug i 2014.

Lokal udviklingsplan for Børnegården Sct. Anna Januar 2013

Lokal udviklingsplan for Børnegården Sct. Anna Januar 2013 Lokal udviklingsplan 2013 2015 1 Forord Lokal udviklingsplan for Den lokale udviklingsplan (LUP) for er en strategiplan for bestyrelse og ledelse i dagtilbuddet. LUP en er retningsgivende og styrende for

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 SCT. ANNA (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Lokal udviklingsplan for Dagtilbud 112 Børnegården Sct. Anna November 2010

Lokal udviklingsplan for Dagtilbud 112 Børnegården Sct. Anna November 2010 Lokal udviklingsplan 2010-2012 1 Forord Den lokale udviklingsplan (LUP) for Børnegården Sct. Anna er en strategiplan for bestyrelse og ledelse i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Evaluering af kvalitetsmidler til sprog

Evaluering af kvalitetsmidler til sprog Evaluering af kvalitetsmidler til sprog Dagtilbuddets navn: Børnehuset Grantoften: Afdeling Askelunden og Afdeling Platanbuen Hvor meget har I fået tilført? 2013: kr. 427.000,00 2014: kr. 881.000,00 2015:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Langenæsen (SDT) 2015-2016 Langenæsen selvejende dagtilbud Langenæs alle 54 8000 Århus C Tlf.87138049 Mail:joti@aarhus.dk 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?...

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Lokal udviklingsplan

Lokal udviklingsplan Lokal udviklingsplan 2015-2016 Strandvejen 96 8000 Aarhus C. Tlf. 86 14 09 95 post@solhjem-aarhus.dk www.solhjem-aarhus.dk 1 2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 4 2.1 Politiske

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Vi har valgt at fortsætte arbejdet med egne og fælles indsatsområder i 2014, med opdaterede mål og handleplaner. Egne indsatsområder: 1. Udemiljø 2. Udvikling af læreplaner - Natur

Læs mere