Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5"

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5 Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Lisa Pihl, Lene Pilegaard Munter, Leo Holm, Grete Schødts, Anne Marie Gamtofte, Siham Christensen, Steen Jensen, Britta Andersen Afbud: Rita Andreasen, Freddy Nymark Knecht, Leif Nybo, Frank Edelberg Jensen, Bo Nissen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Udpegning af foreningspladser og nedsættelse af dagsordensudvalg Godkendelse af høringssvar BP Status på LBR-midler - August Projektansøgning "Livlinen" Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" Slutevaluering fra projekt "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" Udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for Statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse Orientering om Borgmesterbrev om Virksomhedscentre Orientering om Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats Orientering om puljer til særlig indsats over for unge Udmøntning af initiativerne i langtidsledighedsaftalen Projektoversigt - August Eventuelt...15

2 1. Orientering fra formand og sekretariat 08/12360 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på : Tlf eller Orientering fra formand: Orientering fra sekretariat: Sekretariatet omdelte oversigt over virksomhedspraktikker for 2. kvartal. Decembermødet aflyses, der planlægges et møde tidligt i januar. Mødeplan for 2011 foreligges om muligt på oktobermødet. 2. Udpegning af foreningspladser og nedsættelse af dagsordensudvalg 10/11147 Beslutningstema: Udpegning af 2 medlemmer fra lokale foreninger samt nedsættelse af dagsordensudvalg Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode udløb 30. juni Byrådet godkendte 29. juni medlemmerne i det nye Lokale Beskæftigelsesråd jf. bilag. I følge LBR s forretningsorden skal det nye LBR i forening opstille op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger. I det afgående LBR var disse poster varetaget af Lene Munter (for Erhvervsrådet) Jørgen Lørvig Jensen (For AOF Sydfyn) Lene Munter repræsenterer i det nye LBR Dansk Arbejdsgiverforening. I følge forretningsordenen skal det nye LBR nedsætte et dagsordensudvalg bestående af et medlem fra DA og et medlem fra LO 1

3 Det indstilles, at: LBR indstiller 2 foreningspladse LBR nedsætter et dagsordensudvalg Åben - Medlemmer til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Erhvervsrådet og AOF Sydfyn opfordres til at indstille repræsentanter. Lisa Pihl og Claes Bidstrup fortsætte i dagsordensudvalget. 3. Godkendelse af høringssvar BP /14691 Beslutningstema: Godkendelse af fælles høringssvar til Beskæftigelsesplanen for 2010 Sekretariatet udsendte d. 1. juli 2010 Beskæftigelsesplan 2011 i høring hos det Lokale Beskæftigelsesråd med frist for tilbagemeldinger d. 15. august Sekretariatet har modtaget vedlagte høringssvar fra LO Sydfyn, FTF og AOF. Høringssvaret foreslås gennemgået og drøftet på mødet med henblik på at formulere et fælles høringssvar fra det samlede beskæftigelsesråd. Vedlagt til orientering er endvidere høringssvar fra Beskæftigelsesregion Syddanmark. Det indstilles, at LBR på mødet formulerer og godkender et fælles høringssvar. Åben - Beskæftigelsesregionens høringssvar til beskæftigelsesplan 2011 Åben - Høringssvar til BP2011 fra LO, FTF og AOF På baggrund af drøftelser bliver ændringer fra høringssvaret fra LO Sydfyn, FTF og AOF Sydfyn indarbejdet i planen. 2

4 Det samlede LBR har ikke yderligere kommentarer til Beskæftigelsesplanen. 4. Status på LBR-midler - August /1556 Vedlagt status på LBR-midler. Aktuel status viser, at der er udisponible midler på ca kr. Beløbet er højere end status på LBR-midler maj Temadagen for LBR og udvalg samt projekt Gruppecaoching har haft færre udgifter end hidtil disponeret. Kommunens hjemmeside er opdateret med det nye beløb. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben regnskab - august ny.pdf 5. Projektansøgning "Livlinen" 10/21996 Beslutningstema: Projektansøgning "Livlinen" fra Øhavets lærerkreds og Ærø Kommune. Øhavets Lærerkreds og Ærø Kommune ansøger om i alt kr til gennemførelse af projekt "Livlinen" i perioden primo september ultimo maj Der ansøges om kr. i 2010 og kr. i Målgruppen for projektet er er lærere, pædagoger og pædagogmedhjælper i skolerne og institutionerne, der har et behov for en "struktureret" samtale (coaching). Dette kan for eksempel være - Efter en uventet henvendelse fra forældre - En konfrontation med en vanskelig elev/barn. - En vanskelig samtale med en kollega/leder. - Et forældremøde eller en forældresamtale, der volder vanskeligheder. 3

5 - Arbejdet som pludelig fylder for meget. - Et samarbejde der begynder at "knirke" mm. - Det demografiske pres, der øger forventningerne om forandringsparathed. Baggrunden for projektet er, at der stilles større krav til medarbejdernes forandringsparathed, ændret adfærd og forventninger hos borgerne, samt et ønske om opkvalificering af deltagerne med henblik på større trivsel og arbejdsglæde og forebyggelse af sygefravær. Formålet er blandt andet at fremme trivslen og forebygge nedslidning og sygemelding, at afdække og afhjælpe uhensigtsmæssige vaner, mønstre og overbevisninger, at forebygge psykosomatiske symptomer og sygemeldinger, samt at opkvalificere medarbejderne til at kunne imødekomme/håndtere borgernes ændrede adfærd. Projektes indhold består af 1. Akut/subakut individuel coaching samtale, eventuelt efterfulgt af yderligere to samtaler. 2. Fælles coaching samtale for to kolleger med interpersonelle problemstillinger, eventuelt efterfulgt af yderligere to coachinger. Der forventes minimum 26 deltagere og højst , afhængig af antallet af coachinger pr. person/par. Budget fordelt på budgetposter og regnskabsår: Løn ( kr./t) Transport I alt Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges, eller om der skal gives afslag. Åben - Projektansøgning Livlinen Der gives afslag til projektet 6. Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" 10/27807 Beslutningstema: Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" fra AOF Sydfyn. 4

6 Sekretariatet har den 13. august modtaget vedlagte projektansøgning. AOF Sydfyn ansøger om kr til gennemførelse af temadag om langtidsfriske medarbejdere ved stress- og trivselsekspert Henrik Krogh og en medarbejder fra Kriminalforsorgen. Baggrunden for ansøgningen er det igangværende LBR-projekt "En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspaldsen gennem dialog", hvor der som supplement til virksomhedens arbejde med med håndtering af sygdom og fravær fokuseres på de raske medarbejderes indstilling og værdier. Formålet med temadagen er, at bidrage til en forståelse af sygefraværet på fynske arbejdspladser, og især at foreslå nye metoder til at fremme arbejdstrivsel og dermed nedbringe sygefraværet. Der forventes deltagere fra - Ledere og medarbejdere i projektet "En bæredygtigt håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog". - Ledere og medarbejdere fra sydfynske virksomheder inviteret via Erhvervskontoret. - Jobcentrets og andre kommunale ledere og medarbejdere. - Fagforeninger, a-kasser og andre interesserede inviteret via annoncering og netværk. Temadagen afholdes torsdag den 4. november kl efter følgende program: Morgenkaffe Oplæg ved Henrik Krogh Frokost Oplæg ved Kriminalforsorgen Debat om erfaringer med langtidsfriske og andre tiltag til mindskelse af sygefravær (workshops). Det ansøgte beløb på kr. fordeler sig på følgende budgetposter: Oplægsholder Kr Oplægsholders transport Kr Lokaleleje Kr Annoncering Kr Ledelse af workshops Kr Deltagergebyr forventes af dække udgifter til en let frokost. Det indstilles, at LBR tager stilling til om det ansøgte bevilges eller der skal gives afslag. 5

7 Åben - ansøgningsskema til LBR.doc Projektet bevilges 7. Slutevaluering fra projekt "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" 08/39090 Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede d. 29. oktober kr. til projekt "Gruppecoachin - psykisk arbejdsmiljø". Projektets formål var at gøre erfaringer med forebyggende indsats i form af coaching indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Der har deltaget 29 lærere og børnehaveklasse ledere i projektet fordelt på 5 coaching grupper. Der er fremsendt vedlagte slutevaluering fra projektet. Resultaterne fra projektet er opgjort som evalueringsskemaer og udskrift fra evalueringssamtale med coachen. Det samlede materiale er i sekretariatets besiddelse og kan rekvireres, hvis der er interesse i at læse alle besvarelser. Hovedkonklusionerne fremgår af evalueringsskemaet. Gruppecoaching er etableret som et fast tilbud, hvor arbejdspladsen betaler et deltagergebyr jf. vedlagte folder. Projektet har ikke anvendt hele bevillingen i Sekretariatet afventer et sidste bilag før regnskabet er endeligt afsluttet. Restbeløbet indgår i LBR s udisponerede midler. Det indstilles, at slutevalueringen tages til efterretning. Åben - Slutevaluering af projekt Åben - bilag 3. Gruppecoaching folder.doc Taget til efterretning 8. Udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for /

8 Beskæftigelsesministeren udmelder i vedlagte brev af d. 29. juni, de indsatsområder de lokale beskæftigelsesråd skal anvende deres tilskud til i Der understreges i brevet, at det er vigtigt, at understøtte den aktive og virksomhedsrettede indsats kommunerne og jobcentrene yder, for dermed at imødegå en stigning i langtidsledigheden. Det er vigtigt, at de virksomheder og de mennesker, som er med til at hjælpe langtidsledige videre, får den støtte og opbakning, de har brug for. Det anbefales, at der gøres brug af virksomhedsmentorer, at der oprettes mentornetværk og afholdes kurser for mentorerne I forhold til bevillingen for 2011 udmeldes følgende indsatsområde: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer. Beskæftigelsesministeren opfordrer ligeledes til, at der i LBR s strategi for anvendelse af midler indgår en konkret handlingsplan for, hvordan LBR vil fremme og give særlig støtte til virksomhedsmentorer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning LBR : Det indstilles, at de udmeldte indsatsområder drøftes mhp. på input til udarbejdelse af LBR s strategi for anvendelse af midler i Åben - Beskæftigelsesministerens udmeldning af indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til LBR for 2011.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. Der formuleres udkast til strategi for anvendelse af midlerne til oktobermødet 9. Statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal /4951 7

9 Jobcenter Svendborgs statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet fra 2. kvartal 2010 vedlægges til orientering. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Notat til udvalget 2. kvartal Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse 10/22938 Ankestyrelsen udgav i juni 2010 en praksisundersøgelse om kommunernes og beskæftigelsesankenævnets bevilling af fleksjob, samt kommunernes revurdering af retten til fleksjob. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af stikprøvekontrol i 14 kommuner og de 5 beskæftigelsesankenævn. Ialt er der udtaget 132 afgørelser fra kommunerne og 32 afgørelser fra beskæftigelsesankenævnene. Svendborg Kommune har ikke deltaget i undersøgelsen. Praksisundersøgelsen viser, at kommunerne har forbedret sig siden den seneste praksisundersøgelse på området fra I 2008 var der fejl i 43 procent af sager omhandlende bevilling af fleksjob, fejlprocenten i den aktuelle undersøgelse er faldet til 26 procent. Som noget nyt, har Ankestyrelsen også taget stikprøve i Beskæftigelsesankenævnets afgørelser, hvor man fandt, at der var fejl i 25 procent af sagerne. Beskæftigelsesnævnene har således ændret kommunernes afgørelse og bevilget borgerne fleksjob på et ufuldstændigt oplysningsgrundlag. Trods forbedringen anbefaler Ankestyrelsen at kommunerne og beskæftigelsesankenævnene fortsat har fokus på : at arbejdsevnen ikke anses for væsentlig nedsat, hvis der kun er funktionsnedsættelse i begrænset omfang og i øvrigt gode ressourcer. at arbejdsevnen ikke anses for væsentligt nedsat, hvis oplysninger om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet at forholde sig kritisk til fremlagt dokumentation, herunder antallet af arbejdstider pågældende kan arbejde i. 8

10 at arbejdsprøvning sker med henblik op det ordinære arbejdsmarked, ikke med henblik på bevilling af fleksjob at arbejdsprøvningen skal være tilrettelagt under hensyn til individuelle forhold og ikke være standardiseret at der skal være fokus på belysning af ressourcer at varighed og fremmøde ved arbejdsprøvning skal være så væsentlig, at arbejdsevnen kan vurderes at der er et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag at borgeren inddrages i aktiv dialog at sagsbehandlerne har kendskab til praksis og regler ved udarbejdelse af ressourceprofil. Ankestyrelsen anbefaler, at beskæftigelsesankenævnene har øget opmærksomhed på: at nævnene kun kan ændre kommunernes afslag på fleksjob, når der er fyldestgørende grundlag herfor I forhold til revurdering af retten til fleksjob fandt Ankestyrelsen, at 2 ud af 3 sager var i overensstemmelse med lovgivning og praksis, hvilket også var en klar forbedring i forhold til 2008, hvor revurderingerne kun i 36 procent af sagerne var i orden. Ankestyrelsen anbefaler: at der er opmærksomhed på at nå revurderingen indenfor den fastsatte frist at der tidligt afklares, hvilke oplysninger, der skal bruges at nødvendige foranstaltninger iværksættes i rette tid. at kommunerne fortsætter den gode kurs Jobcenter Svendborg måtte på baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelse i 2008 ændre praksis for at leve op til de anbefalinger, der blev givet. Svendborg Kommune havde hidtil bevilget fleksjob på et for løst grundlag. Ændringen betød, at antallet af fleksjobstilkendelser faldt markant. Den aktuelle praksisundersøgelse understreger, at Jobcentret gjorde ret i at ændre praksis, hvilket også underbygges af de afgørelser, kommunen har fået fra beskæftigelsesankenævnet. I den aktuelle praksisundersøgelse sker der dog en yderligere skærpelse af kravet om arbejdsprøvninger. Ankestyrelsen påpeger, at det ikke kan udelukkes, at det anførte timetal kan være influeret af, om det vurderes at have betydning for retten til fleksjob. Det påpeges, at det så vidt muligt skal belyses, hvad der er baggrunden for det præcise timetal, og at timetallet ikke må vurderes alene i forhold til den konkrete jobsituation, men skal vurderes bredt i forhold til andre jobmuligheder. Jobcenter Svendborg tager Ankestyrelsens anbefalinger til efterretning, og vil være opmærksom på, at de følges. Den samlede praksisundersøgelse kan læses på Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og at praksis i Jobcenter Svendborg fastholdes med fokus på at Ankestyrelsens anbefalinger følges. 9

11 LBR: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Pressemeddelelse om praksisundersøgelse.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Indstillingen tiltrådt 11. Orientering om Borgmesterbrev om Virksomhedscentre 10/23932 Arbejdsmarkedstyrelsens direktør har fremsendt vedlagte brev til borgmesteren. I brevet orienteres om status på en igangværende landsdækkende virksomhedscenter kampagne, der skal fremme brugen af virksomhedsrettet aktivering for kontanthjælp- og startshjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. Direktøren peger i brevet på, at der er stor forskel på, hvilke resultater jobcentrene hidtil har fået på området. I følge Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelser er Svendborg endnu ikke kommet i gang for alvor. I brevet opfordres til, at Borgmester medvirker til, at antallet af virksomhedsaktiverede øges, ved at der politisk sker en opbakning til en omlægning af aktiveringsindsatsen fra aktivering i kommunale projekter eller ved eksterne aktører til i højere grad ske i samarbejde med virksomhederne. Af vedlagte brev fremgår, at Jobcenter Svendborg i maj 2010 havde 79 personer i virksomhedsaktivering og at måltallet i juni 2011 er 114 personer. Tallet for juni 2010 er 90 personer. Jobcenter Svendborg forventer at nå det fastsatte måltal indenfor kampagneperioden. Udvalgsformanden har svaret på henvendelsen jf. vedlagt svarskrivelse. Det indstilles, at Borgmesterbrevet tages til efterretning. Åben - Borgmesterbrev om virksomhedscentre Åben - Svarskrivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den

12 12. Orientering om Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats 10/26194 Beskæftigelsesministeren har lanceret en handlingsplan for jobrettet aktiv indsats (vedlagt). Handlingsplanen har 3 mål; bedre aktiv indsats til borgerne, bedre brug af pengene i den aktive beskæftigelsesindsats og styrket formidling af best practises på tværs af kommunerne. Handlingsplanen består af 4 initiativer. 1. Kortlægning og styrket formidling af bedst practises til jobcentrene Som led i dette initativ har Direktøren for Beskæftigelsesregion Syddanmark kontaktet jobcentret og orienteret om, at der vil ske en hurtig kortlægning af jobfokus i den aktive beskæftigelsesindsats. Kortlægningen skal bruges til dialog om indsatsen er tilstrækkelig virksomhedsrettet og hvordan jobsøgningskurser anvendes. 2. Fokus på virksomhedscentre Som et led i virksomhedscenterkampagnen, der har kørt siden efteråret 2009, vil et antal kommuner få en særlig støtte for at omlægge deres aktive indsats, så der bliver fokus på virksomhedsaktivering. Projektet vil blive afsluttet med et katalog, hvor andre kommuner kan søge inspiration. 3. Kampagne for oprettelse af virksomhedrettede pladser. I forbindelse med langtidsledighedspakken blev der afsat ekstra midler til ansættelse af virksomhedskonsulenter. For at sikre målretningen af denne indsats skal kommunerne opstille konkrete målsætninger for, hvor mange virksomhedsrettede pladser, der skal oprettes som resultat af den ekstra indsats. Jobcenter Svendborg (Svendborg, Langeland og Ærø kommuner) får samlet 2,6 mio. kr. til denne indsats fordelt i (se andet punkt i nærværende dagsorden) 4. Grundig gennemgang af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeriet vil efter sommerferien gennemgå den aktive beskæftigelsesindsats, herunder de forslag der er indsendt til "Væk med bøvlet, Inger", for derigennem at se om, der er behov for flere initiativer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats Åben - Brev om kortlægning af aktiveringsindsats 11

13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Orientering om puljer til særlig indsats over for unge 10/23697 Der er afsat knap 100 mio. kr. på landsplan til jobcentre, der gør en særlig indsats over for unge i det næste halvandet år. Der er afsat 2 puljer; Strakstilbud til årige og Ny Chance til unge. Strakstilbud til årige For denne målgruppe er der afsat 3 målsætninger, der kan udløse tilskud. 85 pct. af de årige skal have en individuel samtale efter senest en uge (lovgivningen siger efter senest en måned) 85 pct. af de unge får en individuel samtale hver måned (lovgivningen siger hver tredje måned) 70 pct. af de unge skal have et aktivt forløb efter senest to ugers ledighed. Svendborgs andel af de afsatte midler udgør kr. ( kr. for alle 3 kommuner under Jobcentret). For at få hele dette beløb skal kommuen leve op til alle 3 målsætninger. De enkelte målsætninger hver for sig vægter med hhv. 20, 33 og 47 pct. af tilskuddet. Ny chance til unge Ny chance til alle er målrettet de årige. Der er afsat 70 mio. kr. til at sætte fokus på at få de unge langvarigt forsørgede ud på rigtige arbejdspladser. Tilskudsprincippet er, at for hver ekstra fuldtidsperson af unge, der har været ledige i mere end et år, der aktiveres på virksomheder, udløses et tilskud. Der regnes med udgangspunkt i 4. kvartal 2009, så det er for hver ekstra fuldtidsperson,der aktiveres i forhold til udgangspunktet udløses der kr. op til et maksimumsloft. Forudsætningen er dog, at indsatsen ikke går ud over andre af Jobcentrets øvrige målgrupper. Pengene udbetales aconto med 1/3 d. 1. juli 2010 og 2/3 d. 1. januar Svendborg Kommunes andel udgør maksimalt kr. ( kr. for alle 3 kommuner under Jobcentret). Puljeperioden tæller fra hhv. 1. maj december 2011 for straksindsatsen og 1. juli december 2011 for Ny Chance til unge. Bekendtgørelsen, der beskriver puljerne blev udsendt 23. juni. 12

14 Det er Jobcentrets vurdering, at målsætningerne for straksindsats for de årige ikke vil kunne nås. Dels vil det kræve ressourcer, jobcentret i dag ikke råder over, og dels er bekendtgørelsen kommet så sent, at det, selvom man valgte at investere i indsatsen, ikke ville kunne nås at opfylde målene, og derfor ville man ikke opnå tilskuddene. I forhold til Ny Chance for unge, er målsætningen i fuld overensstemmelse med Jobcentrets aktiveringsstrategi. Som beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2010 og i udkastet til Beskæftigelsesplanen for 2011 ønsker Jobcentret, at aktiveringsindsatsen skal være mest mulig virksomhedsrettet. Tilskuddet vil skærpe fokus på, at jobcentrets pladser i virksomhedscentre udnyttes fuldt ud, og med særlig fokus på de langtidsledige unge. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet til Ny Chance til unge udbetales aconto forud. Hvis det endelige tilskud er lavere end det udbetalte acontobeløb skal forskellen tilbagebetales. Lovgrundlag: Bekendtgørelse 667 af 4. juni 2010 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udmøntning af initiativerne i langtidsledighedsaftalen 10/23939 Der blev den 27. maj 2010 indgået aftalen "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed" og på den baggrund fremsendte Arbejdsmarkedsstyrelsen den 8. juli 2010 orientering om udmøntning af forskellige initativer i forlængelse af aftalen. 1. Pulje til virksomhedskonsulenter. Staten yder et tilskud til alle landets jobcentre til ansættelse af virksomhedskonsulenter, der skal hjælpe langtidsledige og de svageste kontanthjælpsmodtagere ud i virksomhedsrettet aktivering. Midlerne er fordelt til alle kommuner efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af langtidsledige. Tilskuddet kan anvendes til aflønning af virksomhedskonsulenter fra september Jobcenter Svendborgs (herunder Svendborg, Langeland og Ærø) udgør kr. i 2010, kr. i 2011 og 2012 og kr. i 2013, samlet kr. 13

15 De nærmere vilkår vil fremgå af en særskilt bekendtgørelse. Jobcenter Svendborg vil være opmærksom på, at tilrettelægge indsatsen, så den lever op til de krav der bliver stillet i den særskilte bekendtgørelse. 2. Pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Der er afsat samlet 20 mio. kr. til en regional pulje. Puljen vil administreres af beskæftigelsesregionerne og de nærmere vilkår vil fremgå af en særskilt bekendtgørelse. 3. Pulje til opkvalificerende læse-, skrive-, og regnekurser for de over 30 årige. Der er afsat samlet 10 mio. kr. til finansiering af en regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive-, og regnekurser for de over 30 årige. Kommunerne kan inden for en maksimal ramme ansøge beskæftigelsesregionerne om tilskud. Midlerne fordeles efter et "førsttil- mølle princip". Ansøgningen starter den 16. august og slutter den 31. august. Der er på tidspunktet for udarbejdelse af dagsordensmateriale endnu ikke offentliggjort ansøgningsvilkår mv., men Jobcenter Svendborg søger den del af puljen, der svarer til kommunernes andel af puljen. Jobcenter Svendborg har i dialogen med borgerne øget fokus på behovet for opkvalificerende læse-,skrive- eller regnekurser. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Åben - Orientering til kommuner doc Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Projektoversigt - August /28898 Vedlagt til orientering Projektoversigt - August 2010 Det indstilles at oversigten tages til efterretning. Åben - Oversigt august

16 16. Eventuelt 15

17 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:30 Claes Bidstrup Solveig Christensen Rita Andreasen Lisa Pihl Lene Pilegaard Munter Freddy Nymark Knecht Leif Nybo Frank Edelberg Jensen Leo Holm Bo Nissen Grete Schødts Anne Marie Gamtofte Siham Christensen 16