Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5"

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5 Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Lisa Pihl, Lene Pilegaard Munter, Leo Holm, Grete Schødts, Anne Marie Gamtofte, Siham Christensen, Steen Jensen, Britta Andersen Afbud: Rita Andreasen, Freddy Nymark Knecht, Leif Nybo, Frank Edelberg Jensen, Bo Nissen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Udpegning af foreningspladser og nedsættelse af dagsordensudvalg Godkendelse af høringssvar BP Status på LBR-midler - August Projektansøgning "Livlinen" Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" Slutevaluering fra projekt "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" Udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for Statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse Orientering om Borgmesterbrev om Virksomhedscentre Orientering om Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats Orientering om puljer til særlig indsats over for unge Udmøntning af initiativerne i langtidsledighedsaftalen Projektoversigt - August Eventuelt...15

2 1. Orientering fra formand og sekretariat 08/12360 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på : Tlf eller Orientering fra formand: Orientering fra sekretariat: Sekretariatet omdelte oversigt over virksomhedspraktikker for 2. kvartal. Decembermødet aflyses, der planlægges et møde tidligt i januar. Mødeplan for 2011 foreligges om muligt på oktobermødet. 2. Udpegning af foreningspladser og nedsættelse af dagsordensudvalg 10/11147 Beslutningstema: Udpegning af 2 medlemmer fra lokale foreninger samt nedsættelse af dagsordensudvalg Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode udløb 30. juni Byrådet godkendte 29. juni medlemmerne i det nye Lokale Beskæftigelsesråd jf. bilag. I følge LBR s forretningsorden skal det nye LBR i forening opstille op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger. I det afgående LBR var disse poster varetaget af Lene Munter (for Erhvervsrådet) Jørgen Lørvig Jensen (For AOF Sydfyn) Lene Munter repræsenterer i det nye LBR Dansk Arbejdsgiverforening. I følge forretningsordenen skal det nye LBR nedsætte et dagsordensudvalg bestående af et medlem fra DA og et medlem fra LO 1

3 Det indstilles, at: LBR indstiller 2 foreningspladse LBR nedsætter et dagsordensudvalg Åben - Medlemmer til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Erhvervsrådet og AOF Sydfyn opfordres til at indstille repræsentanter. Lisa Pihl og Claes Bidstrup fortsætte i dagsordensudvalget. 3. Godkendelse af høringssvar BP /14691 Beslutningstema: Godkendelse af fælles høringssvar til Beskæftigelsesplanen for 2010 Sekretariatet udsendte d. 1. juli 2010 Beskæftigelsesplan 2011 i høring hos det Lokale Beskæftigelsesråd med frist for tilbagemeldinger d. 15. august Sekretariatet har modtaget vedlagte høringssvar fra LO Sydfyn, FTF og AOF. Høringssvaret foreslås gennemgået og drøftet på mødet med henblik på at formulere et fælles høringssvar fra det samlede beskæftigelsesråd. Vedlagt til orientering er endvidere høringssvar fra Beskæftigelsesregion Syddanmark. Det indstilles, at LBR på mødet formulerer og godkender et fælles høringssvar. Åben - Beskæftigelsesregionens høringssvar til beskæftigelsesplan 2011 Åben - Høringssvar til BP2011 fra LO, FTF og AOF På baggrund af drøftelser bliver ændringer fra høringssvaret fra LO Sydfyn, FTF og AOF Sydfyn indarbejdet i planen. 2

4 Det samlede LBR har ikke yderligere kommentarer til Beskæftigelsesplanen. 4. Status på LBR-midler - August /1556 Vedlagt status på LBR-midler. Aktuel status viser, at der er udisponible midler på ca kr. Beløbet er højere end status på LBR-midler maj Temadagen for LBR og udvalg samt projekt Gruppecaoching har haft færre udgifter end hidtil disponeret. Kommunens hjemmeside er opdateret med det nye beløb. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben regnskab - august ny.pdf 5. Projektansøgning "Livlinen" 10/21996 Beslutningstema: Projektansøgning "Livlinen" fra Øhavets lærerkreds og Ærø Kommune. Øhavets Lærerkreds og Ærø Kommune ansøger om i alt kr til gennemførelse af projekt "Livlinen" i perioden primo september ultimo maj Der ansøges om kr. i 2010 og kr. i Målgruppen for projektet er er lærere, pædagoger og pædagogmedhjælper i skolerne og institutionerne, der har et behov for en "struktureret" samtale (coaching). Dette kan for eksempel være - Efter en uventet henvendelse fra forældre - En konfrontation med en vanskelig elev/barn. - En vanskelig samtale med en kollega/leder. - Et forældremøde eller en forældresamtale, der volder vanskeligheder. 3

5 - Arbejdet som pludelig fylder for meget. - Et samarbejde der begynder at "knirke" mm. - Det demografiske pres, der øger forventningerne om forandringsparathed. Baggrunden for projektet er, at der stilles større krav til medarbejdernes forandringsparathed, ændret adfærd og forventninger hos borgerne, samt et ønske om opkvalificering af deltagerne med henblik på større trivsel og arbejdsglæde og forebyggelse af sygefravær. Formålet er blandt andet at fremme trivslen og forebygge nedslidning og sygemelding, at afdække og afhjælpe uhensigtsmæssige vaner, mønstre og overbevisninger, at forebygge psykosomatiske symptomer og sygemeldinger, samt at opkvalificere medarbejderne til at kunne imødekomme/håndtere borgernes ændrede adfærd. Projektes indhold består af 1. Akut/subakut individuel coaching samtale, eventuelt efterfulgt af yderligere to samtaler. 2. Fælles coaching samtale for to kolleger med interpersonelle problemstillinger, eventuelt efterfulgt af yderligere to coachinger. Der forventes minimum 26 deltagere og højst , afhængig af antallet af coachinger pr. person/par. Budget fordelt på budgetposter og regnskabsår: Løn ( kr./t) Transport I alt Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges, eller om der skal gives afslag. Åben - Projektansøgning Livlinen Der gives afslag til projektet 6. Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" 10/27807 Beslutningstema: Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" fra AOF Sydfyn. 4

6 Sekretariatet har den 13. august modtaget vedlagte projektansøgning. AOF Sydfyn ansøger om kr til gennemførelse af temadag om langtidsfriske medarbejdere ved stress- og trivselsekspert Henrik Krogh og en medarbejder fra Kriminalforsorgen. Baggrunden for ansøgningen er det igangværende LBR-projekt "En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspaldsen gennem dialog", hvor der som supplement til virksomhedens arbejde med med håndtering af sygdom og fravær fokuseres på de raske medarbejderes indstilling og værdier. Formålet med temadagen er, at bidrage til en forståelse af sygefraværet på fynske arbejdspladser, og især at foreslå nye metoder til at fremme arbejdstrivsel og dermed nedbringe sygefraværet. Der forventes deltagere fra - Ledere og medarbejdere i projektet "En bæredygtigt håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog". - Ledere og medarbejdere fra sydfynske virksomheder inviteret via Erhvervskontoret. - Jobcentrets og andre kommunale ledere og medarbejdere. - Fagforeninger, a-kasser og andre interesserede inviteret via annoncering og netværk. Temadagen afholdes torsdag den 4. november kl efter følgende program: Morgenkaffe Oplæg ved Henrik Krogh Frokost Oplæg ved Kriminalforsorgen Debat om erfaringer med langtidsfriske og andre tiltag til mindskelse af sygefravær (workshops). Det ansøgte beløb på kr. fordeler sig på følgende budgetposter: Oplægsholder Kr Oplægsholders transport Kr Lokaleleje Kr Annoncering Kr Ledelse af workshops Kr Deltagergebyr forventes af dække udgifter til en let frokost. Det indstilles, at LBR tager stilling til om det ansøgte bevilges eller der skal gives afslag. 5

7 Åben - ansøgningsskema til LBR.doc Projektet bevilges 7. Slutevaluering fra projekt "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" 08/39090 Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede d. 29. oktober kr. til projekt "Gruppecoachin - psykisk arbejdsmiljø". Projektets formål var at gøre erfaringer med forebyggende indsats i form af coaching indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Der har deltaget 29 lærere og børnehaveklasse ledere i projektet fordelt på 5 coaching grupper. Der er fremsendt vedlagte slutevaluering fra projektet. Resultaterne fra projektet er opgjort som evalueringsskemaer og udskrift fra evalueringssamtale med coachen. Det samlede materiale er i sekretariatets besiddelse og kan rekvireres, hvis der er interesse i at læse alle besvarelser. Hovedkonklusionerne fremgår af evalueringsskemaet. Gruppecoaching er etableret som et fast tilbud, hvor arbejdspladsen betaler et deltagergebyr jf. vedlagte folder. Projektet har ikke anvendt hele bevillingen i Sekretariatet afventer et sidste bilag før regnskabet er endeligt afsluttet. Restbeløbet indgår i LBR s udisponerede midler. Det indstilles, at slutevalueringen tages til efterretning. Åben - Slutevaluering af projekt Åben - bilag 3. Gruppecoaching folder.doc Taget til efterretning 8. Udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for /

8 Beskæftigelsesministeren udmelder i vedlagte brev af d. 29. juni, de indsatsområder de lokale beskæftigelsesråd skal anvende deres tilskud til i Der understreges i brevet, at det er vigtigt, at understøtte den aktive og virksomhedsrettede indsats kommunerne og jobcentrene yder, for dermed at imødegå en stigning i langtidsledigheden. Det er vigtigt, at de virksomheder og de mennesker, som er med til at hjælpe langtidsledige videre, får den støtte og opbakning, de har brug for. Det anbefales, at der gøres brug af virksomhedsmentorer, at der oprettes mentornetværk og afholdes kurser for mentorerne I forhold til bevillingen for 2011 udmeldes følgende indsatsområde: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer. Beskæftigelsesministeren opfordrer ligeledes til, at der i LBR s strategi for anvendelse af midler indgår en konkret handlingsplan for, hvordan LBR vil fremme og give særlig støtte til virksomhedsmentorer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning LBR : Det indstilles, at de udmeldte indsatsområder drøftes mhp. på input til udarbejdelse af LBR s strategi for anvendelse af midler i Åben - Beskæftigelsesministerens udmeldning af indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til LBR for 2011.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. Der formuleres udkast til strategi for anvendelse af midlerne til oktobermødet 9. Statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal /4951 7

9 Jobcenter Svendborgs statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet fra 2. kvartal 2010 vedlægges til orientering. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Notat til udvalget 2. kvartal Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse 10/22938 Ankestyrelsen udgav i juni 2010 en praksisundersøgelse om kommunernes og beskæftigelsesankenævnets bevilling af fleksjob, samt kommunernes revurdering af retten til fleksjob. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af stikprøvekontrol i 14 kommuner og de 5 beskæftigelsesankenævn. Ialt er der udtaget 132 afgørelser fra kommunerne og 32 afgørelser fra beskæftigelsesankenævnene. Svendborg Kommune har ikke deltaget i undersøgelsen. Praksisundersøgelsen viser, at kommunerne har forbedret sig siden den seneste praksisundersøgelse på området fra I 2008 var der fejl i 43 procent af sager omhandlende bevilling af fleksjob, fejlprocenten i den aktuelle undersøgelse er faldet til 26 procent. Som noget nyt, har Ankestyrelsen også taget stikprøve i Beskæftigelsesankenævnets afgørelser, hvor man fandt, at der var fejl i 25 procent af sagerne. Beskæftigelsesnævnene har således ændret kommunernes afgørelse og bevilget borgerne fleksjob på et ufuldstændigt oplysningsgrundlag. Trods forbedringen anbefaler Ankestyrelsen at kommunerne og beskæftigelsesankenævnene fortsat har fokus på : at arbejdsevnen ikke anses for væsentlig nedsat, hvis der kun er funktionsnedsættelse i begrænset omfang og i øvrigt gode ressourcer. at arbejdsevnen ikke anses for væsentligt nedsat, hvis oplysninger om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet at forholde sig kritisk til fremlagt dokumentation, herunder antallet af arbejdstider pågældende kan arbejde i. 8

10 at arbejdsprøvning sker med henblik op det ordinære arbejdsmarked, ikke med henblik på bevilling af fleksjob at arbejdsprøvningen skal være tilrettelagt under hensyn til individuelle forhold og ikke være standardiseret at der skal være fokus på belysning af ressourcer at varighed og fremmøde ved arbejdsprøvning skal være så væsentlig, at arbejdsevnen kan vurderes at der er et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag at borgeren inddrages i aktiv dialog at sagsbehandlerne har kendskab til praksis og regler ved udarbejdelse af ressourceprofil. Ankestyrelsen anbefaler, at beskæftigelsesankenævnene har øget opmærksomhed på: at nævnene kun kan ændre kommunernes afslag på fleksjob, når der er fyldestgørende grundlag herfor I forhold til revurdering af retten til fleksjob fandt Ankestyrelsen, at 2 ud af 3 sager var i overensstemmelse med lovgivning og praksis, hvilket også var en klar forbedring i forhold til 2008, hvor revurderingerne kun i 36 procent af sagerne var i orden. Ankestyrelsen anbefaler: at der er opmærksomhed på at nå revurderingen indenfor den fastsatte frist at der tidligt afklares, hvilke oplysninger, der skal bruges at nødvendige foranstaltninger iværksættes i rette tid. at kommunerne fortsætter den gode kurs Jobcenter Svendborg måtte på baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelse i 2008 ændre praksis for at leve op til de anbefalinger, der blev givet. Svendborg Kommune havde hidtil bevilget fleksjob på et for løst grundlag. Ændringen betød, at antallet af fleksjobstilkendelser faldt markant. Den aktuelle praksisundersøgelse understreger, at Jobcentret gjorde ret i at ændre praksis, hvilket også underbygges af de afgørelser, kommunen har fået fra beskæftigelsesankenævnet. I den aktuelle praksisundersøgelse sker der dog en yderligere skærpelse af kravet om arbejdsprøvninger. Ankestyrelsen påpeger, at det ikke kan udelukkes, at det anførte timetal kan være influeret af, om det vurderes at have betydning for retten til fleksjob. Det påpeges, at det så vidt muligt skal belyses, hvad der er baggrunden for det præcise timetal, og at timetallet ikke må vurderes alene i forhold til den konkrete jobsituation, men skal vurderes bredt i forhold til andre jobmuligheder. Jobcenter Svendborg tager Ankestyrelsens anbefalinger til efterretning, og vil være opmærksom på, at de følges. Den samlede praksisundersøgelse kan læses på Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og at praksis i Jobcenter Svendborg fastholdes med fokus på at Ankestyrelsens anbefalinger følges. 9

11 LBR: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Pressemeddelelse om praksisundersøgelse.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Indstillingen tiltrådt 11. Orientering om Borgmesterbrev om Virksomhedscentre 10/23932 Arbejdsmarkedstyrelsens direktør har fremsendt vedlagte brev til borgmesteren. I brevet orienteres om status på en igangværende landsdækkende virksomhedscenter kampagne, der skal fremme brugen af virksomhedsrettet aktivering for kontanthjælp- og startshjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. Direktøren peger i brevet på, at der er stor forskel på, hvilke resultater jobcentrene hidtil har fået på området. I følge Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelser er Svendborg endnu ikke kommet i gang for alvor. I brevet opfordres til, at Borgmester medvirker til, at antallet af virksomhedsaktiverede øges, ved at der politisk sker en opbakning til en omlægning af aktiveringsindsatsen fra aktivering i kommunale projekter eller ved eksterne aktører til i højere grad ske i samarbejde med virksomhederne. Af vedlagte brev fremgår, at Jobcenter Svendborg i maj 2010 havde 79 personer i virksomhedsaktivering og at måltallet i juni 2011 er 114 personer. Tallet for juni 2010 er 90 personer. Jobcenter Svendborg forventer at nå det fastsatte måltal indenfor kampagneperioden. Udvalgsformanden har svaret på henvendelsen jf. vedlagt svarskrivelse. Det indstilles, at Borgmesterbrevet tages til efterretning. Åben - Borgmesterbrev om virksomhedscentre Åben - Svarskrivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den

12 12. Orientering om Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats 10/26194 Beskæftigelsesministeren har lanceret en handlingsplan for jobrettet aktiv indsats (vedlagt). Handlingsplanen har 3 mål; bedre aktiv indsats til borgerne, bedre brug af pengene i den aktive beskæftigelsesindsats og styrket formidling af best practises på tværs af kommunerne. Handlingsplanen består af 4 initiativer. 1. Kortlægning og styrket formidling af bedst practises til jobcentrene Som led i dette initativ har Direktøren for Beskæftigelsesregion Syddanmark kontaktet jobcentret og orienteret om, at der vil ske en hurtig kortlægning af jobfokus i den aktive beskæftigelsesindsats. Kortlægningen skal bruges til dialog om indsatsen er tilstrækkelig virksomhedsrettet og hvordan jobsøgningskurser anvendes. 2. Fokus på virksomhedscentre Som et led i virksomhedscenterkampagnen, der har kørt siden efteråret 2009, vil et antal kommuner få en særlig støtte for at omlægge deres aktive indsats, så der bliver fokus på virksomhedsaktivering. Projektet vil blive afsluttet med et katalog, hvor andre kommuner kan søge inspiration. 3. Kampagne for oprettelse af virksomhedrettede pladser. I forbindelse med langtidsledighedspakken blev der afsat ekstra midler til ansættelse af virksomhedskonsulenter. For at sikre målretningen af denne indsats skal kommunerne opstille konkrete målsætninger for, hvor mange virksomhedsrettede pladser, der skal oprettes som resultat af den ekstra indsats. Jobcenter Svendborg (Svendborg, Langeland og Ærø kommuner) får samlet 2,6 mio. kr. til denne indsats fordelt i (se andet punkt i nærværende dagsorden) 4. Grundig gennemgang af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeriet vil efter sommerferien gennemgå den aktive beskæftigelsesindsats, herunder de forslag der er indsendt til "Væk med bøvlet, Inger", for derigennem at se om, der er behov for flere initiativer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats Åben - Brev om kortlægning af aktiveringsindsats 11

13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Orientering om puljer til særlig indsats over for unge 10/23697 Der er afsat knap 100 mio. kr. på landsplan til jobcentre, der gør en særlig indsats over for unge i det næste halvandet år. Der er afsat 2 puljer; Strakstilbud til årige og Ny Chance til unge. Strakstilbud til årige For denne målgruppe er der afsat 3 målsætninger, der kan udløse tilskud. 85 pct. af de årige skal have en individuel samtale efter senest en uge (lovgivningen siger efter senest en måned) 85 pct. af de unge får en individuel samtale hver måned (lovgivningen siger hver tredje måned) 70 pct. af de unge skal have et aktivt forløb efter senest to ugers ledighed. Svendborgs andel af de afsatte midler udgør kr. ( kr. for alle 3 kommuner under Jobcentret). For at få hele dette beløb skal kommuen leve op til alle 3 målsætninger. De enkelte målsætninger hver for sig vægter med hhv. 20, 33 og 47 pct. af tilskuddet. Ny chance til unge Ny chance til alle er målrettet de årige. Der er afsat 70 mio. kr. til at sætte fokus på at få de unge langvarigt forsørgede ud på rigtige arbejdspladser. Tilskudsprincippet er, at for hver ekstra fuldtidsperson af unge, der har været ledige i mere end et år, der aktiveres på virksomheder, udløses et tilskud. Der regnes med udgangspunkt i 4. kvartal 2009, så det er for hver ekstra fuldtidsperson,der aktiveres i forhold til udgangspunktet udløses der kr. op til et maksimumsloft. Forudsætningen er dog, at indsatsen ikke går ud over andre af Jobcentrets øvrige målgrupper. Pengene udbetales aconto med 1/3 d. 1. juli 2010 og 2/3 d. 1. januar Svendborg Kommunes andel udgør maksimalt kr. ( kr. for alle 3 kommuner under Jobcentret). Puljeperioden tæller fra hhv. 1. maj december 2011 for straksindsatsen og 1. juli december 2011 for Ny Chance til unge. Bekendtgørelsen, der beskriver puljerne blev udsendt 23. juni. 12

14 Det er Jobcentrets vurdering, at målsætningerne for straksindsats for de årige ikke vil kunne nås. Dels vil det kræve ressourcer, jobcentret i dag ikke råder over, og dels er bekendtgørelsen kommet så sent, at det, selvom man valgte at investere i indsatsen, ikke ville kunne nås at opfylde målene, og derfor ville man ikke opnå tilskuddene. I forhold til Ny Chance for unge, er målsætningen i fuld overensstemmelse med Jobcentrets aktiveringsstrategi. Som beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2010 og i udkastet til Beskæftigelsesplanen for 2011 ønsker Jobcentret, at aktiveringsindsatsen skal være mest mulig virksomhedsrettet. Tilskuddet vil skærpe fokus på, at jobcentrets pladser i virksomhedscentre udnyttes fuldt ud, og med særlig fokus på de langtidsledige unge. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet til Ny Chance til unge udbetales aconto forud. Hvis det endelige tilskud er lavere end det udbetalte acontobeløb skal forskellen tilbagebetales. Lovgrundlag: Bekendtgørelse 667 af 4. juni 2010 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udmøntning af initiativerne i langtidsledighedsaftalen 10/23939 Der blev den 27. maj 2010 indgået aftalen "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed" og på den baggrund fremsendte Arbejdsmarkedsstyrelsen den 8. juli 2010 orientering om udmøntning af forskellige initativer i forlængelse af aftalen. 1. Pulje til virksomhedskonsulenter. Staten yder et tilskud til alle landets jobcentre til ansættelse af virksomhedskonsulenter, der skal hjælpe langtidsledige og de svageste kontanthjælpsmodtagere ud i virksomhedsrettet aktivering. Midlerne er fordelt til alle kommuner efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af langtidsledige. Tilskuddet kan anvendes til aflønning af virksomhedskonsulenter fra september Jobcenter Svendborgs (herunder Svendborg, Langeland og Ærø) udgør kr. i 2010, kr. i 2011 og 2012 og kr. i 2013, samlet kr. 13

15 De nærmere vilkår vil fremgå af en særskilt bekendtgørelse. Jobcenter Svendborg vil være opmærksom på, at tilrettelægge indsatsen, så den lever op til de krav der bliver stillet i den særskilte bekendtgørelse. 2. Pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Der er afsat samlet 20 mio. kr. til en regional pulje. Puljen vil administreres af beskæftigelsesregionerne og de nærmere vilkår vil fremgå af en særskilt bekendtgørelse. 3. Pulje til opkvalificerende læse-, skrive-, og regnekurser for de over 30 årige. Der er afsat samlet 10 mio. kr. til finansiering af en regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive-, og regnekurser for de over 30 årige. Kommunerne kan inden for en maksimal ramme ansøge beskæftigelsesregionerne om tilskud. Midlerne fordeles efter et "førsttil- mølle princip". Ansøgningen starter den 16. august og slutter den 31. august. Der er på tidspunktet for udarbejdelse af dagsordensmateriale endnu ikke offentliggjort ansøgningsvilkår mv., men Jobcenter Svendborg søger den del af puljen, der svarer til kommunernes andel af puljen. Jobcenter Svendborg har i dialogen med borgerne øget fokus på behovet for opkvalificerende læse-,skrive- eller regnekurser. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Åben - Orientering til kommuner doc Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Projektoversigt - August /28898 Vedlagt til orientering Projektoversigt - August 2010 Det indstilles at oversigten tages til efterretning. Åben - Oversigt august

16 16. Eventuelt 15

17 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:30 Claes Bidstrup Solveig Christensen Rita Andreasen Lisa Pihl Lene Pilegaard Munter Freddy Nymark Knecht Leif Nybo Frank Edelberg Jensen Leo Holm Bo Nissen Grete Schødts Anne Marie Gamtofte Siham Christensen 16

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Grethe Skov, Freddy

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20121008 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere