Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5"

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5 Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Lisa Pihl, Lene Pilegaard Munter, Leo Holm, Grete Schødts, Anne Marie Gamtofte, Siham Christensen, Steen Jensen, Britta Andersen Afbud: Rita Andreasen, Freddy Nymark Knecht, Leif Nybo, Frank Edelberg Jensen, Bo Nissen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Udpegning af foreningspladser og nedsættelse af dagsordensudvalg Godkendelse af høringssvar BP Status på LBR-midler - August Projektansøgning "Livlinen" Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" Slutevaluering fra projekt "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" Udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for Statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse Orientering om Borgmesterbrev om Virksomhedscentre Orientering om Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats Orientering om puljer til særlig indsats over for unge Udmøntning af initiativerne i langtidsledighedsaftalen Projektoversigt - August Eventuelt...15

2 1. Orientering fra formand og sekretariat 08/12360 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på : Tlf eller Orientering fra formand: Orientering fra sekretariat: Sekretariatet omdelte oversigt over virksomhedspraktikker for 2. kvartal. Decembermødet aflyses, der planlægges et møde tidligt i januar. Mødeplan for 2011 foreligges om muligt på oktobermødet. 2. Udpegning af foreningspladser og nedsættelse af dagsordensudvalg 10/11147 Beslutningstema: Udpegning af 2 medlemmer fra lokale foreninger samt nedsættelse af dagsordensudvalg Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode udløb 30. juni Byrådet godkendte 29. juni medlemmerne i det nye Lokale Beskæftigelsesråd jf. bilag. I følge LBR s forretningsorden skal det nye LBR i forening opstille op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger. I det afgående LBR var disse poster varetaget af Lene Munter (for Erhvervsrådet) Jørgen Lørvig Jensen (For AOF Sydfyn) Lene Munter repræsenterer i det nye LBR Dansk Arbejdsgiverforening. I følge forretningsordenen skal det nye LBR nedsætte et dagsordensudvalg bestående af et medlem fra DA og et medlem fra LO 1

3 Det indstilles, at: LBR indstiller 2 foreningspladse LBR nedsætter et dagsordensudvalg Åben - Medlemmer til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Erhvervsrådet og AOF Sydfyn opfordres til at indstille repræsentanter. Lisa Pihl og Claes Bidstrup fortsætte i dagsordensudvalget. 3. Godkendelse af høringssvar BP /14691 Beslutningstema: Godkendelse af fælles høringssvar til Beskæftigelsesplanen for 2010 Sekretariatet udsendte d. 1. juli 2010 Beskæftigelsesplan 2011 i høring hos det Lokale Beskæftigelsesråd med frist for tilbagemeldinger d. 15. august Sekretariatet har modtaget vedlagte høringssvar fra LO Sydfyn, FTF og AOF. Høringssvaret foreslås gennemgået og drøftet på mødet med henblik på at formulere et fælles høringssvar fra det samlede beskæftigelsesråd. Vedlagt til orientering er endvidere høringssvar fra Beskæftigelsesregion Syddanmark. Det indstilles, at LBR på mødet formulerer og godkender et fælles høringssvar. Åben - Beskæftigelsesregionens høringssvar til beskæftigelsesplan 2011 Åben - Høringssvar til BP2011 fra LO, FTF og AOF På baggrund af drøftelser bliver ændringer fra høringssvaret fra LO Sydfyn, FTF og AOF Sydfyn indarbejdet i planen. 2

4 Det samlede LBR har ikke yderligere kommentarer til Beskæftigelsesplanen. 4. Status på LBR-midler - August /1556 Vedlagt status på LBR-midler. Aktuel status viser, at der er udisponible midler på ca kr. Beløbet er højere end status på LBR-midler maj Temadagen for LBR og udvalg samt projekt Gruppecaoching har haft færre udgifter end hidtil disponeret. Kommunens hjemmeside er opdateret med det nye beløb. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben regnskab - august ny.pdf 5. Projektansøgning "Livlinen" 10/21996 Beslutningstema: Projektansøgning "Livlinen" fra Øhavets lærerkreds og Ærø Kommune. Øhavets Lærerkreds og Ærø Kommune ansøger om i alt kr til gennemførelse af projekt "Livlinen" i perioden primo september ultimo maj Der ansøges om kr. i 2010 og kr. i Målgruppen for projektet er er lærere, pædagoger og pædagogmedhjælper i skolerne og institutionerne, der har et behov for en "struktureret" samtale (coaching). Dette kan for eksempel være - Efter en uventet henvendelse fra forældre - En konfrontation med en vanskelig elev/barn. - En vanskelig samtale med en kollega/leder. - Et forældremøde eller en forældresamtale, der volder vanskeligheder. 3

5 - Arbejdet som pludelig fylder for meget. - Et samarbejde der begynder at "knirke" mm. - Det demografiske pres, der øger forventningerne om forandringsparathed. Baggrunden for projektet er, at der stilles større krav til medarbejdernes forandringsparathed, ændret adfærd og forventninger hos borgerne, samt et ønske om opkvalificering af deltagerne med henblik på større trivsel og arbejdsglæde og forebyggelse af sygefravær. Formålet er blandt andet at fremme trivslen og forebygge nedslidning og sygemelding, at afdække og afhjælpe uhensigtsmæssige vaner, mønstre og overbevisninger, at forebygge psykosomatiske symptomer og sygemeldinger, samt at opkvalificere medarbejderne til at kunne imødekomme/håndtere borgernes ændrede adfærd. Projektes indhold består af 1. Akut/subakut individuel coaching samtale, eventuelt efterfulgt af yderligere to samtaler. 2. Fælles coaching samtale for to kolleger med interpersonelle problemstillinger, eventuelt efterfulgt af yderligere to coachinger. Der forventes minimum 26 deltagere og højst , afhængig af antallet af coachinger pr. person/par. Budget fordelt på budgetposter og regnskabsår: Løn ( kr./t) Transport I alt Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges, eller om der skal gives afslag. Åben - Projektansøgning Livlinen Der gives afslag til projektet 6. Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" 10/27807 Beslutningstema: Projektansøgning "Temadag om langtidsfriske medarbejdere" fra AOF Sydfyn. 4

6 Sekretariatet har den 13. august modtaget vedlagte projektansøgning. AOF Sydfyn ansøger om kr til gennemførelse af temadag om langtidsfriske medarbejdere ved stress- og trivselsekspert Henrik Krogh og en medarbejder fra Kriminalforsorgen. Baggrunden for ansøgningen er det igangværende LBR-projekt "En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspaldsen gennem dialog", hvor der som supplement til virksomhedens arbejde med med håndtering af sygdom og fravær fokuseres på de raske medarbejderes indstilling og værdier. Formålet med temadagen er, at bidrage til en forståelse af sygefraværet på fynske arbejdspladser, og især at foreslå nye metoder til at fremme arbejdstrivsel og dermed nedbringe sygefraværet. Der forventes deltagere fra - Ledere og medarbejdere i projektet "En bæredygtigt håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog". - Ledere og medarbejdere fra sydfynske virksomheder inviteret via Erhvervskontoret. - Jobcentrets og andre kommunale ledere og medarbejdere. - Fagforeninger, a-kasser og andre interesserede inviteret via annoncering og netværk. Temadagen afholdes torsdag den 4. november kl efter følgende program: Morgenkaffe Oplæg ved Henrik Krogh Frokost Oplæg ved Kriminalforsorgen Debat om erfaringer med langtidsfriske og andre tiltag til mindskelse af sygefravær (workshops). Det ansøgte beløb på kr. fordeler sig på følgende budgetposter: Oplægsholder Kr Oplægsholders transport Kr Lokaleleje Kr Annoncering Kr Ledelse af workshops Kr Deltagergebyr forventes af dække udgifter til en let frokost. Det indstilles, at LBR tager stilling til om det ansøgte bevilges eller der skal gives afslag. 5

7 Åben - ansøgningsskema til LBR.doc Projektet bevilges 7. Slutevaluering fra projekt "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" 08/39090 Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede d. 29. oktober kr. til projekt "Gruppecoachin - psykisk arbejdsmiljø". Projektets formål var at gøre erfaringer med forebyggende indsats i form af coaching indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Der har deltaget 29 lærere og børnehaveklasse ledere i projektet fordelt på 5 coaching grupper. Der er fremsendt vedlagte slutevaluering fra projektet. Resultaterne fra projektet er opgjort som evalueringsskemaer og udskrift fra evalueringssamtale med coachen. Det samlede materiale er i sekretariatets besiddelse og kan rekvireres, hvis der er interesse i at læse alle besvarelser. Hovedkonklusionerne fremgår af evalueringsskemaet. Gruppecoaching er etableret som et fast tilbud, hvor arbejdspladsen betaler et deltagergebyr jf. vedlagte folder. Projektet har ikke anvendt hele bevillingen i Sekretariatet afventer et sidste bilag før regnskabet er endeligt afsluttet. Restbeløbet indgår i LBR s udisponerede midler. Det indstilles, at slutevalueringen tages til efterretning. Åben - Slutevaluering af projekt Åben - bilag 3. Gruppecoaching folder.doc Taget til efterretning 8. Udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for /

8 Beskæftigelsesministeren udmelder i vedlagte brev af d. 29. juni, de indsatsområder de lokale beskæftigelsesråd skal anvende deres tilskud til i Der understreges i brevet, at det er vigtigt, at understøtte den aktive og virksomhedsrettede indsats kommunerne og jobcentrene yder, for dermed at imødegå en stigning i langtidsledigheden. Det er vigtigt, at de virksomheder og de mennesker, som er med til at hjælpe langtidsledige videre, får den støtte og opbakning, de har brug for. Det anbefales, at der gøres brug af virksomhedsmentorer, at der oprettes mentornetværk og afholdes kurser for mentorerne I forhold til bevillingen for 2011 udmeldes følgende indsatsområde: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer. Beskæftigelsesministeren opfordrer ligeledes til, at der i LBR s strategi for anvendelse af midler indgår en konkret handlingsplan for, hvordan LBR vil fremme og give særlig støtte til virksomhedsmentorer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning LBR : Det indstilles, at de udmeldte indsatsområder drøftes mhp. på input til udarbejdelse af LBR s strategi for anvendelse af midler i Åben - Beskæftigelsesministerens udmeldning af indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til LBR for 2011.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. Der formuleres udkast til strategi for anvendelse af midlerne til oktobermødet 9. Statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal /4951 7

9 Jobcenter Svendborgs statistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet fra 2. kvartal 2010 vedlægges til orientering. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Notat til udvalget 2. kvartal Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse 10/22938 Ankestyrelsen udgav i juni 2010 en praksisundersøgelse om kommunernes og beskæftigelsesankenævnets bevilling af fleksjob, samt kommunernes revurdering af retten til fleksjob. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af stikprøvekontrol i 14 kommuner og de 5 beskæftigelsesankenævn. Ialt er der udtaget 132 afgørelser fra kommunerne og 32 afgørelser fra beskæftigelsesankenævnene. Svendborg Kommune har ikke deltaget i undersøgelsen. Praksisundersøgelsen viser, at kommunerne har forbedret sig siden den seneste praksisundersøgelse på området fra I 2008 var der fejl i 43 procent af sager omhandlende bevilling af fleksjob, fejlprocenten i den aktuelle undersøgelse er faldet til 26 procent. Som noget nyt, har Ankestyrelsen også taget stikprøve i Beskæftigelsesankenævnets afgørelser, hvor man fandt, at der var fejl i 25 procent af sagerne. Beskæftigelsesnævnene har således ændret kommunernes afgørelse og bevilget borgerne fleksjob på et ufuldstændigt oplysningsgrundlag. Trods forbedringen anbefaler Ankestyrelsen at kommunerne og beskæftigelsesankenævnene fortsat har fokus på : at arbejdsevnen ikke anses for væsentlig nedsat, hvis der kun er funktionsnedsættelse i begrænset omfang og i øvrigt gode ressourcer. at arbejdsevnen ikke anses for væsentligt nedsat, hvis oplysninger om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet at forholde sig kritisk til fremlagt dokumentation, herunder antallet af arbejdstider pågældende kan arbejde i. 8

10 at arbejdsprøvning sker med henblik op det ordinære arbejdsmarked, ikke med henblik på bevilling af fleksjob at arbejdsprøvningen skal være tilrettelagt under hensyn til individuelle forhold og ikke være standardiseret at der skal være fokus på belysning af ressourcer at varighed og fremmøde ved arbejdsprøvning skal være så væsentlig, at arbejdsevnen kan vurderes at der er et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag at borgeren inddrages i aktiv dialog at sagsbehandlerne har kendskab til praksis og regler ved udarbejdelse af ressourceprofil. Ankestyrelsen anbefaler, at beskæftigelsesankenævnene har øget opmærksomhed på: at nævnene kun kan ændre kommunernes afslag på fleksjob, når der er fyldestgørende grundlag herfor I forhold til revurdering af retten til fleksjob fandt Ankestyrelsen, at 2 ud af 3 sager var i overensstemmelse med lovgivning og praksis, hvilket også var en klar forbedring i forhold til 2008, hvor revurderingerne kun i 36 procent af sagerne var i orden. Ankestyrelsen anbefaler: at der er opmærksomhed på at nå revurderingen indenfor den fastsatte frist at der tidligt afklares, hvilke oplysninger, der skal bruges at nødvendige foranstaltninger iværksættes i rette tid. at kommunerne fortsætter den gode kurs Jobcenter Svendborg måtte på baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelse i 2008 ændre praksis for at leve op til de anbefalinger, der blev givet. Svendborg Kommune havde hidtil bevilget fleksjob på et for løst grundlag. Ændringen betød, at antallet af fleksjobstilkendelser faldt markant. Den aktuelle praksisundersøgelse understreger, at Jobcentret gjorde ret i at ændre praksis, hvilket også underbygges af de afgørelser, kommunen har fået fra beskæftigelsesankenævnet. I den aktuelle praksisundersøgelse sker der dog en yderligere skærpelse af kravet om arbejdsprøvninger. Ankestyrelsen påpeger, at det ikke kan udelukkes, at det anførte timetal kan være influeret af, om det vurderes at have betydning for retten til fleksjob. Det påpeges, at det så vidt muligt skal belyses, hvad der er baggrunden for det præcise timetal, og at timetallet ikke må vurderes alene i forhold til den konkrete jobsituation, men skal vurderes bredt i forhold til andre jobmuligheder. Jobcenter Svendborg tager Ankestyrelsens anbefalinger til efterretning, og vil være opmærksom på, at de følges. Den samlede praksisundersøgelse kan læses på Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og at praksis i Jobcenter Svendborg fastholdes med fokus på at Ankestyrelsens anbefalinger følges. 9

11 LBR: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Pressemeddelelse om praksisundersøgelse.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Indstillingen tiltrådt 11. Orientering om Borgmesterbrev om Virksomhedscentre 10/23932 Arbejdsmarkedstyrelsens direktør har fremsendt vedlagte brev til borgmesteren. I brevet orienteres om status på en igangværende landsdækkende virksomhedscenter kampagne, der skal fremme brugen af virksomhedsrettet aktivering for kontanthjælp- og startshjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. Direktøren peger i brevet på, at der er stor forskel på, hvilke resultater jobcentrene hidtil har fået på området. I følge Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelser er Svendborg endnu ikke kommet i gang for alvor. I brevet opfordres til, at Borgmester medvirker til, at antallet af virksomhedsaktiverede øges, ved at der politisk sker en opbakning til en omlægning af aktiveringsindsatsen fra aktivering i kommunale projekter eller ved eksterne aktører til i højere grad ske i samarbejde med virksomhederne. Af vedlagte brev fremgår, at Jobcenter Svendborg i maj 2010 havde 79 personer i virksomhedsaktivering og at måltallet i juni 2011 er 114 personer. Tallet for juni 2010 er 90 personer. Jobcenter Svendborg forventer at nå det fastsatte måltal indenfor kampagneperioden. Udvalgsformanden har svaret på henvendelsen jf. vedlagt svarskrivelse. Det indstilles, at Borgmesterbrevet tages til efterretning. Åben - Borgmesterbrev om virksomhedscentre Åben - Svarskrivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den

12 12. Orientering om Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats 10/26194 Beskæftigelsesministeren har lanceret en handlingsplan for jobrettet aktiv indsats (vedlagt). Handlingsplanen har 3 mål; bedre aktiv indsats til borgerne, bedre brug af pengene i den aktive beskæftigelsesindsats og styrket formidling af best practises på tværs af kommunerne. Handlingsplanen består af 4 initiativer. 1. Kortlægning og styrket formidling af bedst practises til jobcentrene Som led i dette initativ har Direktøren for Beskæftigelsesregion Syddanmark kontaktet jobcentret og orienteret om, at der vil ske en hurtig kortlægning af jobfokus i den aktive beskæftigelsesindsats. Kortlægningen skal bruges til dialog om indsatsen er tilstrækkelig virksomhedsrettet og hvordan jobsøgningskurser anvendes. 2. Fokus på virksomhedscentre Som et led i virksomhedscenterkampagnen, der har kørt siden efteråret 2009, vil et antal kommuner få en særlig støtte for at omlægge deres aktive indsats, så der bliver fokus på virksomhedsaktivering. Projektet vil blive afsluttet med et katalog, hvor andre kommuner kan søge inspiration. 3. Kampagne for oprettelse af virksomhedrettede pladser. I forbindelse med langtidsledighedspakken blev der afsat ekstra midler til ansættelse af virksomhedskonsulenter. For at sikre målretningen af denne indsats skal kommunerne opstille konkrete målsætninger for, hvor mange virksomhedsrettede pladser, der skal oprettes som resultat af den ekstra indsats. Jobcenter Svendborg (Svendborg, Langeland og Ærø kommuner) får samlet 2,6 mio. kr. til denne indsats fordelt i (se andet punkt i nærværende dagsorden) 4. Grundig gennemgang af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeriet vil efter sommerferien gennemgå den aktive beskæftigelsesindsats, herunder de forslag der er indsendt til "Væk med bøvlet, Inger", for derigennem at se om, der er behov for flere initiativer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Handlingsplan for jobrettet aktiv indsats Åben - Brev om kortlægning af aktiveringsindsats 11

13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Orientering om puljer til særlig indsats over for unge 10/23697 Der er afsat knap 100 mio. kr. på landsplan til jobcentre, der gør en særlig indsats over for unge i det næste halvandet år. Der er afsat 2 puljer; Strakstilbud til årige og Ny Chance til unge. Strakstilbud til årige For denne målgruppe er der afsat 3 målsætninger, der kan udløse tilskud. 85 pct. af de årige skal have en individuel samtale efter senest en uge (lovgivningen siger efter senest en måned) 85 pct. af de unge får en individuel samtale hver måned (lovgivningen siger hver tredje måned) 70 pct. af de unge skal have et aktivt forløb efter senest to ugers ledighed. Svendborgs andel af de afsatte midler udgør kr. ( kr. for alle 3 kommuner under Jobcentret). For at få hele dette beløb skal kommuen leve op til alle 3 målsætninger. De enkelte målsætninger hver for sig vægter med hhv. 20, 33 og 47 pct. af tilskuddet. Ny chance til unge Ny chance til alle er målrettet de årige. Der er afsat 70 mio. kr. til at sætte fokus på at få de unge langvarigt forsørgede ud på rigtige arbejdspladser. Tilskudsprincippet er, at for hver ekstra fuldtidsperson af unge, der har været ledige i mere end et år, der aktiveres på virksomheder, udløses et tilskud. Der regnes med udgangspunkt i 4. kvartal 2009, så det er for hver ekstra fuldtidsperson,der aktiveres i forhold til udgangspunktet udløses der kr. op til et maksimumsloft. Forudsætningen er dog, at indsatsen ikke går ud over andre af Jobcentrets øvrige målgrupper. Pengene udbetales aconto med 1/3 d. 1. juli 2010 og 2/3 d. 1. januar Svendborg Kommunes andel udgør maksimalt kr. ( kr. for alle 3 kommuner under Jobcentret). Puljeperioden tæller fra hhv. 1. maj december 2011 for straksindsatsen og 1. juli december 2011 for Ny Chance til unge. Bekendtgørelsen, der beskriver puljerne blev udsendt 23. juni. 12

14 Det er Jobcentrets vurdering, at målsætningerne for straksindsats for de årige ikke vil kunne nås. Dels vil det kræve ressourcer, jobcentret i dag ikke råder over, og dels er bekendtgørelsen kommet så sent, at det, selvom man valgte at investere i indsatsen, ikke ville kunne nås at opfylde målene, og derfor ville man ikke opnå tilskuddene. I forhold til Ny Chance for unge, er målsætningen i fuld overensstemmelse med Jobcentrets aktiveringsstrategi. Som beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2010 og i udkastet til Beskæftigelsesplanen for 2011 ønsker Jobcentret, at aktiveringsindsatsen skal være mest mulig virksomhedsrettet. Tilskuddet vil skærpe fokus på, at jobcentrets pladser i virksomhedscentre udnyttes fuldt ud, og med særlig fokus på de langtidsledige unge. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet til Ny Chance til unge udbetales aconto forud. Hvis det endelige tilskud er lavere end det udbetalte acontobeløb skal forskellen tilbagebetales. Lovgrundlag: Bekendtgørelse 667 af 4. juni 2010 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udmøntning af initiativerne i langtidsledighedsaftalen 10/23939 Der blev den 27. maj 2010 indgået aftalen "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed" og på den baggrund fremsendte Arbejdsmarkedsstyrelsen den 8. juli 2010 orientering om udmøntning af forskellige initativer i forlængelse af aftalen. 1. Pulje til virksomhedskonsulenter. Staten yder et tilskud til alle landets jobcentre til ansættelse af virksomhedskonsulenter, der skal hjælpe langtidsledige og de svageste kontanthjælpsmodtagere ud i virksomhedsrettet aktivering. Midlerne er fordelt til alle kommuner efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af langtidsledige. Tilskuddet kan anvendes til aflønning af virksomhedskonsulenter fra september Jobcenter Svendborgs (herunder Svendborg, Langeland og Ærø) udgør kr. i 2010, kr. i 2011 og 2012 og kr. i 2013, samlet kr. 13

15 De nærmere vilkår vil fremgå af en særskilt bekendtgørelse. Jobcenter Svendborg vil være opmærksom på, at tilrettelægge indsatsen, så den lever op til de krav der bliver stillet i den særskilte bekendtgørelse. 2. Pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Der er afsat samlet 20 mio. kr. til en regional pulje. Puljen vil administreres af beskæftigelsesregionerne og de nærmere vilkår vil fremgå af en særskilt bekendtgørelse. 3. Pulje til opkvalificerende læse-, skrive-, og regnekurser for de over 30 årige. Der er afsat samlet 10 mio. kr. til finansiering af en regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive-, og regnekurser for de over 30 årige. Kommunerne kan inden for en maksimal ramme ansøge beskæftigelsesregionerne om tilskud. Midlerne fordeles efter et "førsttil- mølle princip". Ansøgningen starter den 16. august og slutter den 31. august. Der er på tidspunktet for udarbejdelse af dagsordensmateriale endnu ikke offentliggjort ansøgningsvilkår mv., men Jobcenter Svendborg søger den del af puljen, der svarer til kommunernes andel af puljen. Jobcenter Svendborg har i dialogen med borgerne øget fokus på behovet for opkvalificerende læse-,skrive- eller regnekurser. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Åben - Orientering til kommuner doc Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Projektoversigt - August /28898 Vedlagt til orientering Projektoversigt - August 2010 Det indstilles at oversigten tages til efterretning. Åben - Oversigt august

16 16. Eventuelt 15

17 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:30 Claes Bidstrup Solveig Christensen Rita Andreasen Lisa Pihl Lene Pilegaard Munter Freddy Nymark Knecht Leif Nybo Frank Edelberg Jensen Leo Holm Bo Nissen Grete Schødts Anne Marie Gamtofte Siham Christensen 16

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-01-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Lene Pilegaard

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal, Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-02-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Niels

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal, Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark 2 Handlingsplan for jobrettet fokus Støjbergs aktiveringstjek 3 mål Særlig regional analyse Bedre aktiv

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Per Ulrik

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 13. december 2007 kl. 10.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, mødelokale 0.12 i stuen. Fraværende: Ann Pedersen og Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 31. oktober 2011 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.25 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 77 Orientering om den månedlige

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

REFERAT. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde 14. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

REFERAT. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde 14. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT af Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde 14 Tirsdag den 19.05 2009 kl. 16.30-19.00

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 31. oktober 2011 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 77 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperio de Iværksættelse af Sydfyns Etablering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal, Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd Referat Mødedato: 16. maj 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Jobcenter Faaborg-Midtfyn kommune, Gæstekantinen, Bystævnet 21, 5792 Årslev Indkaldelse Torsten Dilling Steen Bak Henriksen Søren

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2011 Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Grethe Skov, Freddy

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 21. marts 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Evaluering af jobsøgningsforløb i Jobcenter Egedal Borgere med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-06-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-06-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-06-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud: Jeppe Ottosen, Jesper

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere