FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2013 Procesindustrien FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken Månedslønninger 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 11 MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 16 ALM. KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE 19 SERVICE- OG SALGSARBEJDE Timelønninger 21 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 24 OPERATØR-, MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. 29 ANDET MANUELT ARBEJDE 32 Typiske titler (arbejdsfunktioner) 40 Lønfordeling og statistiske mål

2 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE Med statistikken for 2012 fik udvalgte lønbegreber nye navne. De nye navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren neden for. Lønbegrebet Direkte løn er et lønbegreb, der kommer tæt på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. Direkte løn indeholder IKKE arbejdsgivers bidrag til pension, overtidsbetaling, skifteholdstillæg samt løn under ferie og andet fravær. Til gengæld er betaling ved akkordarbejde og andre produktivitetsfremmende lønsystemer med i lønbegrebet. Se figuren, der viser indholdet og sammenhængen imellem de forskellige lønbegreber for hhv. månedsløn og timeløn. DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Lønbegrebet Direkte løn inkl. pension m.v. fremkommer ved at trække løn under sygdom mv. samt Ferie-, Fritvalgsog SH-betalinger fra Fortjeneste ekskl. genetillæg. Ændringer i Direkte løn inkl. pension m.v., som blev foretaget i 2008, har haft den konsekvens, at Direkte løn inkl. pension m.v., løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. Læs evt. mere via NetStat Løn/Tema/2007/ Lønbegreber. PENSION Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til:»» ATP (lovbunden)»» Arbejdsmarkedspension inkl. bidrag overført fra Fritvalgs Lønkonto (overenskomstaftale)»» Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet)»» Privat (lønmodtagers egen, men administreret via arbejdsgiver). For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og en arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. DIREKTE LØN Lønbegrebet Direkte løn fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger, som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikkeafholdte feriefridage mv. fra Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn indeholder således lønmodtagerens grundløn samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Direkte løn er det smalleste lønbegreb i DI s online-statistik NetStat Løn. PERSONALEGODER Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes Samlede medarbejderomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikring af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. TIMELØN Samlede medarbejderomkostninger» Øvrige medarbejderomkostninger MÅNEDSLØN Fortjenste» Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg,» Løn under sygdom m.v.» Ferie-, Fritvalgs- og SH-betaling Direkte løn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Samlet månedsløn ekskl. genetillæg» Ferietillæg Direkte løn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk) Direkte månedsløn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Direkte månedsløn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk)

3 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 3 SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI og foreningen. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/ NetStat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's shop. GENNEMSNIT VISER IKKE LØNNEN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de personer, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2 /3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1 /3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. DEN TYPISKE LØN I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre. en er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af personerne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af personerne har en løn på eller under nedre. Tre fjerdedele af personerne har en løn på eller under øvre. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:»» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger»» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv.»» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus»» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken»» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken. Eksemplet på næste side viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2012 til 2013, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 2,7 pct. PAS PÅ ANDRE STATISTIKKER, HITLISTER MV. Som arbejdsgiver kan man i en løn for hand lings situa tion ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal

4 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 Eksempel: Hvordan 1,5 pct. bliver til 2,7 pct. LØNSTATISTIK 2012 LØNSTATISTIK 2013 LØNSTIGNING ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,18 1,5 Virksomhed , ,25 1,5 Virksomhed , ,10 1,5 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,86 2,7 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord Midt REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner:»» Region Hovedstaden»» Region Sjælland»» Region Syddanmark»» Region Midtjylland»» Region Nordjylland Syd Sjælland Hovedstad REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

5 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 5» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Fordeling Andel af lønninger, pct. 10 Nedre Øvre Kvartil Fremregnet Direkte månedsløn inkl. pension m.v kroner pr. måned Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger, kalenderåret 2011 Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 2 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Hele landet 402,50 6,52 0,68 395,31 6,95 47,93 3,02 55,79 329,64 294,97 Region Hovedstaden 411,81 5,85 0,39 405,58 6,42 48,99 3,09 57,61 339,27 303,79 Region Sjælland 384,47 8,22 0,70 375,55 9,22 44,33 3,95 56,56 311,61 282,11 Region Syddanmark 388,24 8,27 2,56 377,42 12,10 46,50 1,86 53,84 307,53 274,92 Region Midtjylland 376,03 8,77 2,03 365,23 8,35 45,05 1,92 49,58 300,85 265,86 Region Nordjylland 323,49 9,60 0,10 313,79 4,57 39,79 5,55 37,81 261,79 237,16

6 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 6» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 2 Højt kvalifikationsniveau 21 Arb. naturvidens. og ing.virk. Baneingeniør, luftfartsingeniør, skibsbygningsingeniør, skibskonstruktør, skibstegner, svejseingeniør 211 Arb. fysik og geol Arb. kemi Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kemiker, proceskemiker Hele landet Arb. mat., aktua., stat. metode og teori Arb. mat., aktua., stat. metode og teori Aktuar, arbejde med matematiske, aktuariskestatistiske metoder og teorier, forsikringsmatematiker, matematiker, statistiker 213 Arb. biovidens. Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Bakteriolog, farmakolog Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

7 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 7» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned Arb. biokemi Arb. biologi, botanik, zoologi mv. Biolog, botaniker, fiskeribiolog, fiskerikonsulent, havbiolog, marinebiolog, mikrobiolog, ornitolog, statsbiolog, vildtforvalter, zoolog, økolog 214 Ing.arb., undt. elektroteknologi Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) Ing.arb. i industri og prod. Ingeniørarbejde i industri og produktion, produktionsingeniør Ing.arb. vedr. bygninger og anlæg Anlægsingeniør, bygningsingeniør, bygningskonsulent, civilingeniør (infrastruktur), distriktsvejingeniør, havneingeniør, ingeniør (infrastruktur), vejingeniør, VVS-ingeniør Ing.arb. kemi Betoningeniør, ingeniør (kemi), kemiingeniør, mud engineer (offshore) Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

8 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 8» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned And. ing.arb., undt. elektroteknologi Agroingeniør, arbejdsstudieingeniør, beredskabsingeniør, brandingeniør, bryggeringeniør, brygmester, kvalitetsingeniør, landbrugsingeniør, mejeribrugskandidat, mejeriingeniør, metodeingeniør, patentingeniør, støberiingeniør 22 Arb. sundh.omr Farmac.arb. Apoteker, farmaceut, farmaceutarbejde, lic. pharm., sygehusapoteker 24 Arb. økon., adm. og salg Bankprokurist, byggesagkyndig, ejendomsadministrator, finansieringskonsulent, finansrådgiver, kundeadministrator, ledelseskonsulent, LO-konsulent, markedsanalytiker, marketingkonsulent, organisationskonsulent, rationaliseringskonsulentrådg., økonom, specialrådgiver, udviklingskoordinator, ulandskonsulent 241 Arb. finans og økon. Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

9 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 9» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned Revisions- og regnskabscontrollerarb. Accountant, aut. revisor, intern revisor, ligningsrevisor, reg. revisor, registreret revisor, regnskabscontroller, revisions- og regnskabscontrollerarbejde, skatterevisor, statsaut. revisor, statsrevisor 242 Arb. virksomhedsadm., priv.og off. Beskæftigelseskonsulent, erhvervsrådgiver, HR-konsulent, jobkonsulent, personaleadministrator, personalekonsulent, personalerådgiver, revalideringskonsulent, uddannelsesvejleder 243 Arb. salg, marketing og PR Arb. reklame og marketing 25 Arb. inform.- og komm.tekn. Applikationskonsulent, it-chefkonsulent, it-konsulent (overordnet drift), it-konsulent (rådgivning), it-konsulent (systemudvikling), it-programudvikler, it-systemkonstruktør -systemkonsulent -systemudvikler, software -ingeniør -konsulent -manager, systemdesigner, systemingeniør (udvikling), systemkonstruktør Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

10 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 10» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 251 Udv. og analyse af software og applik. Databaseadministrator (planlægning), it-programmør, programmør, projektkonsulent-it Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. med databaser og netværk Systemadm. It-administrator, systemadministration 26 Arb. jura, samfundsvidens. og kultur 261 Juridisk arb. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

11 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 11» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Fordeling Andel af lønninger, pct. 10 Nedre Øvre Kvartil Fremregnet Direkte månedsløn inkl. pension m.v kroner pr. måned Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger, kalenderåret 2011 Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 3 MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Hele landet 306,28 7,72 3,01 295,55 5,78 36,47 3,03 40,37 245,51 219,59 Region Hovedstaden 315,97 6,80 1,30 307,88 5,80 37,88 3,25 42,83 256,14 228,87 Region Sjælland 302,19 8,89 2,97 290,33 7,68 35,44 2,34 39,62 240,03 216,39 Region Syddanmark 282,61 8,84 0,64 273,14 4,52 33,84 2,75 35,54 228,03 204,18 Region Midtjylland 288,66 8,39 7,24 273,03 5,19 33,91 2,10 38,57 226,06 201,29 Region Nordjylland 313,10 10,77 10,86 291,48 7,28 36,53 4,85 32,65 240,02 216,84

12 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 12» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 Teknikerarb. videns., ing.virk. mv. 311 Teknikerarb. fys. videns. og ing.virk Laborantarb. Farvelaborant, kemilaborant, kontrollaborant (ikke biologiske emner), laborant, laborant (ikke biologiske emner), laborantarbejde, tekstillaborant Ass.arb. i labor. Analyseassistent (ikke biologiske emner), kemisk assistent, laborantassistent (ikke biologiske emner), laboratorieassistent (ikke biologiske emner), procesassistent (ikke biologiske emner) Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Labor.teknikerarb. Laboratorietekniker (ikke biologiske emner), mud logger (offshore) Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

13 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 13» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2011 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned And. teknikerarb. fys. videns. mv. Analysetek., arbejdsstudietek., betontekniker, bogkonservator, bryggeritek., controlroom operator (offshore), driftsinspektør, driftsplanlægger, emballagetekniker, fagtek., farveritek., fredningstek., konfektionstek., kvalitetstek., laboratorieforvalter, malerikonservator (teknisk niveau), materieltek., mejeritekniker, metodetek., modelkonstruktør, museumstek., orgeltek., planlægger, tekstiltek., tidskontrollant, tidsstudietek. varmekonsulent, vejtek., værkstedstek. 32 Teknikerarb. og ass. arb. sundh.omr. 321 Teknikerarb. med. og farma. omr. 325 Andet tekniker- og ass.arb. sundh.omr. 33 Arb. forr.service, økon., adm. og salg 331 Arb. finans, regnskab og mat. Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

14 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 14» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned Regnskabsarb. Accountant, bankbogholder, bogholder, debitorbogholder, finansbogholder, godskasserer, havnekasserer, hovedbogholder, hovedkasserer, kreditforeningskasserer, kreditorbogholder, lånesagsbogholder, regnskabsarbejde, regnskabsfuldmægtig, regnskabsfører, revisor (ej reg. statsaut.), revisorassistent 332 Agent- og mæglerarb. salg og indkøb Salgsarb., agenter Account manager, annonceagent, annoncekonsulent, detailkonsulent, distriktsforhandler, distriktsrepræsentant, distriktssælger, eksportagent, eksportsælger, forlagsrepræsentant, handelsagent, handelsrejsende, it-salgskonsulent, kolportør bogsælger, marketingassistent, marketingkoordinator, marketingplanlægger, møbelagent engrossalg, områdekonsulent, PR-medarbejder, PR-assistent, promotionassistent, regionskonsulent, regionssælger, reklamesælger, rengøringskonsulent, repræsentant Indkøbsarb., agenter Bildisponent, butiksdisponent, disponent, fiskeopkøber, grøntdisponent, importagent, importassistent, indkøber, indkøbsagent, indkøbsdisponent, indkøbsfuldmægtig, indkøbskonsulent, indkøbsplanlægger, lagerindkøber, logistikkoordinator, logistikleder, materieldisponent, områdedisponentopkøber, proviantinspektør, proviantmester, reservedelsdisponent, slagteridisponent, vindisponent, vinindkøber Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

15 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 15» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 333 Arb. forr.service 334 Adm. sekretærarb. 35 Inform.- og komm.teknikerarb. 351 Teknikerarb. mv. IKT Driftsassistent (it), it-administrator (mellem vidensniveau), it-driftsplanlægger (mellem vidensniveau), it-planlægger (drift og administration), it-servicetekniker, it-tekniker, it-tekniker (internt arbejde), operatør (it), PC-tekniker, systemadm. (mellem videnniveau) Netværks- og systemteknikerarb. IKT Konsoloperatør, netværksoperatør, netværkstekniker, systemoperatør (it) Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

16 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 16» ALM. KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Nedre Øvre Kvartil Fremregnet Direkte månedsløn inkl. pension m.v kroner pr. måned Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region Samlede medarbejderomkostninger 4 ALM. KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE, kalenderåret 2011 Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Kroner pr. time Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 262,26 6,73 0,94 254,59 5,96 31,57 0,99 32,78 211,28 192,02 Region Hovedstaden 271,17 5,63 0,87 264,67 5,37 32,22 1,24 34,20 221,11 200,76 Region Sjælland 253,36 11,13 0,79 241,44 6,05 30,04 0,43 30,96 200,43 181,73 Region Syddanmark 256,05 7,41 0,25 248,40 7,46 31,02 0,88 31,78 204,54 186,50 Region Midtjylland 241,68 7,54 2,32 231,81 4,79 29,99 0,55 30,91 191,61 173,53 Region Nordjylland 250,91 9,00 0,22 241,69 10,02 31,83 0,58 28,48 193,33 177,64

17 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 17» ALM. KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 4 Alm. kontor- og kundeservicearbejde 41 Alm. kontor- og sekretærarb. Forlagssekretær, kommuneassistent, laboratoriesekretær, marketingsekretær Alm. kontorarb. Assistent (kontor), kontorassistent, overassistent (kontor) Alm. sekretærarb. Hospitalssekretær, privatsekretær, reklamesekretær, salgssekretær, sekretær, skolesekretær, sygeplejesekretær 42 Kundeservice 43 Alm. beregnings- og registreringsarb. 431 Alm. beregningsarb. Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

18 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 18» ALM. KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned Alm. regnskabs- og bogføringsarb. Bankbogholder, bogholderiassistent, budgetassistent, regnskabsassistent, regnskabsmedarbejder, regnskabsmedhjælper, regnskabssekretær, revisionsassistent, revisormedhjælper 432 Kontorarb. materialereg. og trp Reg.arb. prod. Produktassistent, produktionsassistent, produktionsmedarbejder 44 Andet alm. kontor- og kundeservicearb. Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. kontorarb. mv. ej klass. andet. Presseklipper Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

19 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 19» SERVICE- OG SALGSARBEJDE Fordeling Andel af lønninger, pct Nedre Øvre Kvartil Fremregnet Direkte månedsløn inkl. pension m.v kroner pr. måned Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region 5 SERVICE- OG SALGSARBEJDE Samlede medarbejderomkostninger, kalenderåret 2011 Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Kroner pr. time Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 255,45 6,29 2,53 246,64 8,14 30,57 5,56 32,75 200,55 176,83 Region Hovedstaden 266,86 6,48 1,89 258,49 8,68 31,17 8,50 35,01 210,28 181,84 Region Sjælland 208,41 4,88 4,46 199,07 4,99 24,91 1,12 25,36 164,16 147,84 Region Syddanmark 273,85 6,54 0,33 266,98 11,60 33,01 5,60 34,53 214,33 189,97 Region Midtjylland 231,08 6,08 7,84 217,15 4,42 28,34 1,56 29,10 178,59 160,58 Region Nordjylland 251,24 6,52 0,25 244,47 7,22 31,40 4,15 32,33 199,16 179,59

20 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 20» SERVICE- OG SALGSARBEJDE Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension m.v. fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 5 Service- og salgsarbejde 52 Salgsarb., ekskl. agentarb. 522 Salgsarb. i butik 524 Andet salgsarb. Pension inkl. ATP Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

21 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 21» HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Fordeling Andel af lønninger, pct. 10 Nedre Øvre Kvartil Fremregnet Direkte løn, kroner pr. time Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Samlede medarbejderomkostninger, kalenderåret 2011 Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 7 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Hele landet 280,23 7,63 13,50 259,10 7,61 35,25 0,46 34,61 212,54 191,44 Region Hovedstaden 308,69 5,02 6,80 296,87 5,32 36,90 0,81 41,42 248,10 225,21 Region Sjælland 273,04 8,56 16,67 247,81 9,89 35,73 0,22 32,40 201,13 179,64 Region Syddanmark 269,65 7,09 12,54 250,02 6,85 33,22 0,19 32,96 206,55 186,32 Region Midtjylland 271,92 8,62 8,90 254,39 8,70 32,97 1,61 37,39 207,86 184,62 Region Nordjylland 278,36 9,61 20,06 248,69 7,73 36,87 0,28 31,36 200,08 181,12

22 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 22» HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde 72 Metal- og maskinarb. 722 Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt Smedearb. Beslagsmed, bygningssmed, grovsmed, grovsmedemester, landbrugssmed, smed, smedearbejde, smedemester, støberismed, vognsmed 74 Arb. el og elektron. omr Elektromekanikerarb. Autoelektriker, autoelektromekaniker, autoelektromester, automatikmekaniker elektronik, elektromekaniker, elektromekanikerarbejde, elmekaniker, elmekanikermester, signalmekaniker, signalmontør, sikringsmekaniker, sikringsmester, sikringsmontør, støvsugerreparatør, vægtmekaniker, vægtmontør Hele landet ,40 186,23 207,00 195,68 Region Hovedstaden ,43 228,02 244,18 230,16 Region Sjælland ,24 172,09 195,06 183,98 Region Syddanmark ,81 183,60 199,35 190,29 Region Midtjylland ,91 187,66 203,25 188,74 Region Nordjylland ,40 179,39 193,06 184,91 Hele landet ,93 179,13 197,28 187,46 Region Hovedstaden ,42 211,52 235,98 217,45 Region Sjælland ,28 170,91 184,64 180,81 Region Syddanmark ,95 180,15 195,33 187,25 Region Midtjylland ,65 189,47 205,74 198,26 Region Nordjylland ,47 178,46 184,15 181,26 Hele landet ,94 179,39 197,79 188,15 Region Hovedstaden ,56 211,62 235,98 215,25 Region Sjælland ,28 170,91 184,64 180,81 Region Syddanmark ,23 184,61 197,59 189,27 Region Midtjylland ,65 189,47 205,74 198,26 Region Nordjylland ,02 179,39 189,72 183,97 Hele landet ,69 177,86 196,74 186,59 Region Hovedstaden ,55 221,91 237,12 221,52 Region Sjælland ,08 168,89 178,69 178,88 Region Syddanmark ,00 185,09 197,19 189,53 Region Midtjylland ,05 189,47 203,93 197,00 Region Nordjylland ,11 177,98 194,15 183,88 Hele landet ,17 197,14 225,33 204,59 Region Hovedstaden ,57 225,33 247,58 225,89 Region Sjælland ,16 187,71 206,14 194,77 Region Syddanmark ,87 189,37 202,55 196,67 Region Midtjylland ,24 180,76 197,52 176,52 Region Nordjylland ,06 185,60 199,46 196,40 Hele landet ,16 187,71 205,69 198,55 Region Hovedstaden ,45 234,38 251,73 231,89 Region Sjælland ,77 177,39 189,05 183,91 Region Syddanmark ,55 186,36 199,51 191,23 Region Midtjylland Region Nordjylland ,61 184,49 194,95 190,43

23 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 23» HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 75 Fødev.frem., snedk.arb. og bekl. håndv. Hele landet ,34 216,06 243,30 225,12 Region Hovedstaden ,37 238,85 322,70 274,97 Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland ,46 203,93 228,33 202,17 Region Nordjylland 2....

24 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 24» OPERATØR-, MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Nedre Øvre Kvartil Fremregnet Direkte løn, kroner pr. time Sammensætning af de Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region Samlede medarbejderomkostninger 8 OPERATØR-, MONTERINGS- OG TRANSPORTARB., kalenderåret 2011 Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Feriesygefravær Frit-valgsmv. og SHbeta linger Kroner pr. time Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 257,94 8,12 19,54 230,29 8,37 33,52 0,15 30,74 186,41 165,83 Region Hovedstaden 262,77 8,01 10,37 244,39 7,61 32,20 0,14 32,06 199,36 178,08 Region Sjælland 248,95 8,18 15,44 225,34 7,50 31,21 0,23 29,99 184,36 165,53 Region Syddanmark 262,11 7,88 23,91 230,32 8,85 32,98 0,13 30,83 186,13 165,09 Region Midtjylland 252,33 7,79 25,58 218,96 8,64 34,29 0,12 30,87 175,65 155,45 Region Nordjylland 261,10 8,87 19,51 232,72 8,89 36,63 0,18 29,74 187,42 166,33

25 DI LØNSTATISTIK 2013 PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 25» OPERATØR-, MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. Direkte løn Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2012 Nedre Øvre Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 8 Operatør-,monterings- og transportarb. 81 Operatørarb. ved anlæg og maskiner 811 Operatørarb. anlæg mined. og råstofudv Operatørarb. frem. cementprodukt. o.l. Betonarbejder, betonblander, betonmager, betonmester, betonstøber, cementarbejder, cementbrænder, cementmøller, eternitarbejder, kalkværksarbejder, kryolitarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter 813 Operatørarb. frem. af kem. prod. mv Operatørarb. frem. kemi. i medicinal Medicinalarbejder, medicinalassistent, operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Hele landet ,19 160,74 181,23 169,04 Region Hovedstaden ,58 181,21 196,84 181,46 Region Sjælland ,33 161,89 199,92 169,21 Region Syddanmark ,43 158,64 174,67 168,16 Region Midtjylland ,27 153,35 167,23 158,49 Region Nordjylland ,57 160,91 171,23 169,36 Hele landet ,04 160,91 182,28 169,24 Region Hovedstaden ,52 182,38 197,45 182,02 Region Sjælland ,20 161,31 199,31 168,86 Region Syddanmark ,29 158,78 175,18 168,63 Region Midtjylland ,25 153,40 167,25 158,44 Region Nordjylland ,92 160,68 172,11 169,63 Hele landet ,65 146,70 155,39 157,95 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark ,13 146,96 154,49 147,68 Region Midtjylland ,65 146,07 169,91 153,70 Region Nordjylland ,46 150,18 154,99 164,30 Hele landet ,65 147,45 156,80 159,49 Region Hovedstaden..... Region Sjælland Region Syddanmark ,13 146,96 154,49 147,68 Region Midtjylland ,65 146,07 169,91 153,70 Region Nordjylland ,87 150,95 161,59 168,88 Hele landet ,13 158,26 182,28 168,90 Region Hovedstaden ,77 184,54 195,10 186,42 Region Sjælland ,71 205,07 207,12 205,31 Region Syddanmark ,25 154,58 163,92 168,27 Region Midtjylland ,59 151,80 165,72 149,74 Region Nordjylland..... Hele landet ,39 192,39 205,13 194,80 Region Hovedstaden ,24 185,15 193,35 188,60 Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland..... Region Nordjylland.....