Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Skjoldgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården"

Transkript

1 Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Skjoldgården 1

2 1. Indledning Præsentation af dagtilbuddet Børne- og læringssyn Holstebro Kommunes børne- og læringssyn Skjoldgårdens børne- og læringssyn Pædagogiske principper 4 4. De pædagogiske læreplaner Børn med særlige behov Forældresamarbejdet.18 2

3 1.Indledning Udviklingsplanen beskriver hvordan det enkelte dagtilbud arbejder med Holstebro Kommunes dagtilbudspolitik, som bygger på - Dagtilbudsloven. - Byrådets vision. - Holstebro Kommunes børnepolitik, herunder den anerkendende tilgang. Udviklingsplanen dækker årene , men opdateres og evalueres årligt. Udviklingsplanen er udgangspunktet for dialogmøder med forvaltningen og Udvalget for Børn og Unge. 2. Præsentation af Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue er placeret tæt ved et stort parkområde med skov, bæk og sø, og vi har kun 5-10 minuts gang til bybussen, der går mod byen hvert 15 minut. Vi er en institution med gode lyse lokaler og mange små legerum, og en dejlig nyrenoveret legeplads med frugttræer og en skov. Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue er en aldersintegreret daginstitution med 45 børn i alderen 0-6 år fordelt på 2 vuggestuegrupper med ialt 22 børn og èn børnehavegruppe med 23 børn. Institutionen har pt. 7 pædagoger og 3 medhjælpere samt en pedel ansat. Ud over dette er der, i perioder, tilknyttet PAU eller pædagogstuderende til huset. Åbningstider Mandag til torsdag: Fredag: Børne- og læringssyn 3.1 Holstebro kommunes børne- og læringssyn I dagtilbuddene ser vi børn som unikke og selvstændige personer som udvikler sig i et samspil med andre mennesker. Børns udvikling forstås som en helhed hvor de intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og kropslige sider af barnets udvikling ses som tæt forbundne. Derfor tager den pædagogiske praksis afsæt i børnenes trivsel, interesser og potentialer. Vi forstår læring i en bred forstand. Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer i dagtilbuddet, - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring er erfaringsdannelse og har forskellige delelementer. Børn lærer på det personlige plan og i samspil med andre børn og voksne. 3

4 3.2. Skjoldgårdens børne- og læringssyn Det er vigtigt for Skjoldgården, at bruge de fordele der ligger i at være en integreret institution. Børnene skal kunne mødes på tværs af alder og lære af hinanden. Derfor skal der være stor åbenhed i personalegruppen, og et godt samarbejde i hele huset. Når vi planlægger det pædagogiske arbejde, tages der udgangspunkt i læreplanerne og det der optager og interesserer Børnene skal have mulighed for, at undersøge, opleve og fordybe sig i forskellige aktiviteter og lege, både ude og inde, så de derigennem får stimuleret fantasi, kreativitet og nysgerrighed. - Støtte børnene i at finde gode kammerater, og i at fungere godt i samværet med de andre børn. - Skabe trygge rammer, drage omsorg for og have tid til det enkelte barn. - Bruge de fysiske rammer ude og inde, så børnenes naturlige lyst til bevægelse og leg tilgodeses Pædagogiske principper Alt pædagogisk arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til barnet. Det vil sige at barnet skal: Blive set Blive hørt og Blive taget alvorlig Hverdagen tilrettelægges således, at børnene får det bedst mulige afsæt for at udvikle sig til harmoniske og livsglade børn, der har mod på positivt samvær med andre mennesker. Glade og opmærksomme børn, der er nysgerrige på livet og gerne vil lære. De voksne i institutionen er lydhøre i samværet med børnene, og understøtter hvert enkelt barns udviklingsmuligheder gennem lærerige alderssvarende udfordringer og sjove oplevelser. De voksne støtter også barnet i positivt samvær med de andre børn, og i selv at lære at mestre de problemer der opstår. I arbejdet med at sikre alle børnene de bedste muligheder for et varieret sprog samt en veludviklet begrebsverden finder vi det meget påkrævet at gå meget systematisk frem. Vi arbejder meget tematisk med sproget, dette sker bl.a i sproggrupper samt ved dialogisk læsning 4

5 Den pædagogiske læreplan. Dagtilbuddets navn: Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue. TEMA: Sociale kompetencer Det er værdifuldt at Barnet indgår i forpligtende fællesskaber, hvor indlevelse, tolerance, respekt og anerkendelse er fundamentet. 1. Voksenrollen. Vi voksne skal: Den voksnes rolle er en vigtig brik i det daglige arbejde med Den voksne skal være anerkendende og fokusere på det positive i samværet med være lyttende, positive og anerkendende rollemodeller for tilbyde et støttende og anerkendende miljø, der tager afsæt i barnets perspektiv. anerkende samt positivt fremhæve det enkelte barn i forhold til fællesskabet. drage omsorg for det enkelte barn. støtte børnene til at drage omsorg for hinanden. skabe rammer og tid til leg. have et fokus på indarbejdelse af de grundlæggende regler for sociale omgangsformer 2. Børne- og læringsmiljø. Børne- og læringsmiljøet skal: Børnemiljø: Det fysiske børnemiljø omhandler rammerne udendørs og indendørs. Børnene skal have mulighed for varieret udfoldelse. Det psykiske børnemiljø omhandler tillid, tryghed, venskab og en anerkendende omgangsform barn-voksen. Det æstetiske børnemiljø omhandler delagtiggørelse af børnene i indretning og udsmykning i institutionen. have plads til forskellighed. indeholde rammer, der støtter børnene til at drage omsorg for hinanden samt sætte ord på egne og andres følelser. indeholde rammer, der lægger op til dialog om sociale omgangsformerne. indeholde aktiviteter, der giver mulighed for udvikling af venskaber mellem børnene/legerelationer. indeholde rammer, der skaber mulighed for den nære relation mellem barn og voksen. have tid og plads til leg med de øvrige børn i institutionen (evt. med voksenguidning). Læringsmiljø: Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring omhandler endvidere dannelse af egen identitet. 3. Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: Succeskriterier er de synlige tegn vi forventer at kunne se i børnenes udvikling/læring. Tegnene spiller en vigtig rolle i vurderingen af vores pædagogiske praksis. at børnene viser respekt for hinandens forskellighed (udvikler venskaber på tværs af religion samt etnisk baggrund). at børnene drager omsorg for hinanden samt sætter ord på egne og andres følelser. at børnene har venner/legerelationer. at hvert barn har en nær relation til minimum en kendt voksen i institutionen. 5

6 at børnene leger med hinanden. 4. Politiske fokuspunkter De politiske fokuspunkter udmøntes i dette læreplanstema ved: Temaerne er: 1. Børns læringsmiljø. 2. Trivsel, nærvær og omsorg. 3. Dannelse. 4. Børn med særlige behov. 5. Udvikling. at institutionen følger op og følger med på de politiske udmeldinger samt tiltag i kommunen. 5. Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: Dokumentationen skal vise, hvordan børnene samt de voksne har arbejdet med de forskellige aktiviteter. En del af dokumentationen kan laves/indhentes sammen med børnene for at sikre børneperspektivet. billeder på billedskærm. plancher. fortællinger fra både børnene samt de voksne. tegninger, malerier, udklip. Barnets Bog. video. relations-skema barn-barn. relations-skema barn-voksen. 6. Evaluering Vi evaluerer vha. disse spørgsmål: For at kunne vurdere om vi når de mål vi har sat os og om vores hypoteser bag holder, skal den pædagogiske læreplan og de fem politisk vedtagne temaer evalueres. viser børnene respekt for hinandens forskellighed (udvikler venskaber på tværs af religion samt etnisk baggrund)? drager børnene omsorg for hinanden samt sætter ord på egne og andres følelser? har børnene venner/legerelationer? har hvert barn en nær relation til minimum en kendt voksen i institutionen? leger børnene med hinanden? De voksne i institutionen evaluerer løbende på stue- og personalemøder. 6

7 Den pædagogiske læreplan. Dagtilbuddets navn: Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue. TEMA: Sprog Det er værdifuldt at Børn tilegner sig og udvikler et alsidigt sprog. 1. Voksenrollen. Vi voksne skal: Den voksnes rolle er en vigtig brik i det daglige arbejde med Den voksne skal være anerkendende og fokusere på det positive i samværet med Den voksne skal beskrive barnets hverdag via Barnets Bog. give barnet mulighed for at afkode ords betydning og sprogets mønstre. sikre et varieret sprogligt miljø. være bevidste om eget sprogbrug. være engagerede og lyttende. støtte børnene i deres nysgerrighed overfor tal, symboler og bogstaver. støtte børnene i at sætte ord og begreber på det, der foregår i deres hverdag. 2. Børne- og læringsmiljø. Børne- og læringsmiljøet skal: Børnemiljø: Det fysiske børnemiljø omhandler rammerne udendørs og indendørs. Børnene skal have mulighed for varieret udfoldelse. Det psykiske børnemiljø omhandler tillid, tryghed, venskab og anerkendende omgangsform barn-voksen. Det æstetiske børnemiljø omhandler delagtiggørelse af børnene i indretning og udsmykning i institutionen. indeholde aktiviteter med fokus på sprogstimulering eksempelvis sproggrupper samt dialogisk læsning. indeholde en hverdag med sang, rim, remser, leg med ord, historiefortælling m.m. stimulere børnenes omverdensforståelse via tematisk sprogarbejde samt oplevelser i nærmiljøet. indeholde rammer, hvor det er muligt for børnene at undres. indeholde rammer, der støtter børnene i at lære at lytte til hinanden, indgå i dialog samt sætte ord på egne og andres følelser. Læringsmiljø: Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring omhandler endvidere dannelse egen identitet. 3. Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: Succeskriterier er de synlige tegn, vi forventer at kunne se i børnenes udvikling/læring. Tegnene spiller en vigtig rolle i vurderingen af vores pædagogiske praksis. at børnene kan indgå i dialog og gøre sig forståelige. at børnene kan sætte ord på egne følelser. at børnene udvikler sig alderssvarende sprogligt (sprogvurdering). 7

8 4. Politiske fokuspunkter De politiske fokuspunkter udmøntes i dette læreplanstema ved: Temaerne er: 1. Børns læringsmiljø. 2. Trivsel, nærvær og omsorg. 3. Dannelse. 4. Børn med særlige behov. 5. Udvikling. at institutionen følger op og følger med på de politiske udmeldinger samt tiltag i kommunen. 5. Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: Dokumentationen skal vise, hvordan børnene samt de billeder på billedskærm. voksne har arbejdet med de plancher. forskellige aktiviteter. fortællinger fra både børnene samt de voksne. tegninger, malerier, udklip. En del af dokumentationen kan Barnets Bog. laves/indhentes sammen med børnene for at sikre video. børneperspektivet. 6. Evaluering Vi evaluerer vha. disse spørgsmål: For at kunne vurdere om vi når de mål vi har sat os og om vores hypoteser bag holder, skal den pædagogiske læreplan og de fem politisk vedtagne temaer evalueres. kan børnene indgå i dialog og gøre sig forståelige? kan børnene sætte ord på egne følelser. udvikler børnene sig alderssvarende sprogligt (sprogvurdering). kan børnene lytte? De voksne i institutionen evaluerer løbende på stue- og personalemøder. 8

9 Den pædagogiske læreplan. Dagtilbuddets navn: Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue. TEMA: Krop og bevægelse Det er værdifuldt at børnene oplever glæde ved fysisk aktivitet barnet lærer sin krop at kende børnene får en bevidsthed om sunde levevaner 1. Voksenrollen. Vi voksne skal: Den voksnes rolle er en vigtig brik i det daglige arbejde med Den voksne skal være anerkendende og fokusere på det positive i samværet med Den voksne skal beskrive barnets hverdag via Barnets Bog. være engagerede og aktive i aktiviteter samt lege. støtte og opmuntre børnene i deres fysiske aktiviteter. give børnene mulighed for at eksperimenter og gøre sig sansemæssige erfaringer med jord, luft, vand og ild udendørs. løbende tilpasse indretningen til børnenes behov. løbende tilpasse legepladsens udfoldelsesmuligheder efter børnenes behov. 2. Børne- og læringsmiljø. Børne- og læringsmiljøet skal: Børnemiljø: Det fysiske børnemiljø omhandler rammerne udendørs og indendørs. Børnene skal have mulighed for varieret udfoldelse. Det psykiske børnemiljø salen, lege i kælderen. omhandler tillid, tryghed, venskab og anerkendende omgangsform barn-voksen. Det æstetiske børnemiljø omhandler delagtiggørelse af børnene i indretning og udsmykning i institutionen. Læringsmiljø: Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring omhandler endvidere dannelse egen identitet. indeholde aktiviteter, der stimulerer børnene fin- og grovmotoriske udvikling samt giver mulighed for motoriske udfoldelser både ude og inde. indeholde aktiviteter som har fokus på kroppen, bevægelse og sanser. Eksempelvis gymnastik i indeholde gåture udenfor institutionen for at styrke børnenes udholdenhed. indeholde aktiviteter, der giver børnene mulighed for at være selvhjulpne. Eksempelvis: hjælpe med oprydning og borddækning, spise selv, selv kravle op puslebordet samt selv tage tøj af og på. indeholde aktiviteter, der giver kendskab til egen krop. 3. Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: Succeskriterier er de synlige tegn vi forventer at kunne se i børnenes udvikling/læring. Tegnene spiller en vigtig rolle i at børnene er aktive og har lyst til at bevæge sig. at børnene er alderssvarende i deres fin- og grovmototiske udvikling ( feks ved hjælp af Kuno Beller). 9

10 vurderingen af vores pædagogiske praksis. at børnene opnår en fysisk udholdenhed. at børnene er selvhjulpne. at børnene har kendskab til egen krop. 4. Politiske fokuspunkter De politiske fokuspunkter udmøntes i dette læreplanstema ved: Temaerne er: 1. Børns læringsmiljø. 2. Trivsel, nærvær og omsorg. 3. Dannelse. 4. Børn med særlige behov. 5. Udvikling. at institutionen følger op og følger med på de politiske udmeldinger samt tiltag i kommunen. 5. Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: Dokumentationen skal vise, hvordan børnene samt de voksne har arbejdet med de forskellige aktiviteter. En del af dokumentationen kan laves/indhentes sammen med børnene for at sikre børneperspektivet. billeder på billedskærm. plancher. fortællinger fra både børnene samt de voksne. tegninger, malerier, udklip. Barnets Bog. video. 6. Evaluering Vi evaluerer vha. disse spørgsmål: For at kunne vurdere om vi når de mål vi har sat os og om vores hypoteser bag holder, skal den pædagogiske læreplan og de fem politisk vedtagne temaer evalueres. er børnene aktive og har lyst til at bevæge sig? er børnene alderssvarende i deres fin- og grovmototiske udvikling (Kuno Beller)? har børnene opnået en fysisk udholdenhed? er børnene selvhjulpne? har børnene kendskab til egen krop? De voksne i institutionen evaluerer løbende på stue- og personalemøder. 10

11 Den pædagogiske læreplan. Dagtilbuddets navn: Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue. TEMA: Naturen og naturfænomener Det er værdifuldt at Børn udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen. Børn lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som en kilde til leg, oplevelse, udforskning og viden. Børn tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. 1. Voksenrollen. Vi voksne skal: Den voksnes rolle er en vigtig brik i det daglige arbejde med Den voksne skal være anerkendende og fokusere på det positive i samværet med Den voksne skal beskrive barnets hverdag via Barnets Bog. Gøre brug af legepladsens muligheder. være engagerede, aktive samt nysgerrige sammen med børnene på legepladsen og i naturen. skabe rammer og tid til leg. have et fokus på indarbejdelse af de grundlæggende regler for, hvordan man behandler og opfører sig i naturen. understøtte børnenes læring med faktuel viden om naturen samt naturfænomener. 2. Børne- og læringsmiljø. Børne- og læringsmiljøet skal: Børnemiljø: Det fysiske børnemiljø omhandler rammerne indeholde hverdagsaktiviteter, der foregår på legepladsen eller i naturen. give mulighed for at komme tæt på dyr og natur. udendørs og indendørs. indeholde rammer, der støtter børnene i at lære at Børnene skal have mulighed have respekt for natur, naturfænomener samt dyr i for varieret udfoldelse. naturen. Det psykiske børnemiljø give mulighed for at opsøge viden samt undres. omhandler tillid, tryghed, stimulere barnets fantasi, nysgerrighed til at venskab og anerkendende udfolde sig i naturen. omgangsform barn-voksen. indeholde aktiviteter, der gør det muligt at Det æstetiske børnemiljø indsamle materiale og dyr i naturen til videre omhandler delagtiggørelse af bearbejdning i institutionen. Eksempelvis blade, børnene i indretning og kogler, fisk, insekter m.m. udsmykning i institutionen. Læringsmiljø: Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring omhandler endvidere dannelse egen identitet. indeholde aktiviteter, der giver kendskab til ord og begreber fra naturen og naturfænomener. 3. Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: Succeskriterier er de synlige at børnene gerne vil opholde sig på legepladsen 11

12 tegn vi forventer at kunne se i børnenes udvikling/læring. Tegnene spiller en vigtig rolle i vurderingen af vores pædagogiske praksis. og i naturen. at børnene behandler naturen og dyrene med respekt. at børnene er nysgerrige. at børnene tager initiativ til at indsamle materiale og dyr i naturen eller på legepladsen. at børnene har et kendskab til ord og begreber fra naturen og naturfænomener. 4. Politiske fokuspunkter De politiske fokuspunkter udmøntes i dette læreplanstema ved: Temaerne er: 1. Børns læringsmiljø. 2. Trivsel, nærvær og omsorg. 3. Dannelse. 4. Børn med særlige behov. 5. Udvikling. at institutionen følger op og følger med på de politiske udmeldinger samt tiltag i kommunen. 5. Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: Dokumentationen skal vise, hvordan børnene samt de voksne har arbejdet med de forskellige aktiviteter. En del af dokumentationen kan laves/indhentes sammen med børnene for at sikre børneperspektivet. billeder på billedskærm. plancher. fortællinger fra både børnene samt de voksne. tegninger, malerier, udklip. Barnets Bog. video. materialer og dyr fra naturen. 6. Evaluering Vi evaluerer vha. disse spørgsmål: For at kunne vurdere om vi når de mål vi har sat os og om vores hypoteser bag holder, skal den pædagogiske læreplan og de fem politisk vedtagne temaer evalueres. vil børnene gerne opholde sig på legepladsen og i naturen? behandler børnene naturen og dyrene med respekt? er børnene nysgerrige? tager børnene initiativ til at indsamle materiale og dyr i naturen eller på legepladsen? har børnene kendskab til ord og begreber fra naturen og naturfænomener? De voksne i institutionen evaluerer løbende på stue- og personalemøder. 12

13 Den pædagogiske læreplan. Dagtilbuddets navn: Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue. TEMA: Personlige kompetencer Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Barnet oplever sig selv som betydningsfuld og medskabende i fællesskaber. 1. Voksenrollen. Vi voksne skal: Den voksnes rolle er en vigtig brik i det daglige arbejde med Den voksne skal være anerkendende og fokusere på det positive i samværet med Den voksne skal beskrive barnets hverdag via Barnets Bog. sætte positive ord på arbejde frem mod at barnet bliver selvhjulpen. støtte børnene til at drage omsorg for hinanden. bidrage til at børnene udvikler selvværd samt selvtillid. Være åbne og lyttende overfor børnenes initiativer. drage omsorg for det enkelte barn. skabe rammer og plads til leg. 2. Børne- og læringsmiljø. Børne- og læringsmiljøet skal: Børnemiljø: Det fysiske børnemiljø have plads til forskellighed. omhandler rammerne udendørs og indendørs. Børnene skal have mulighed for varieret udfoldelse. nærmiljøet. Det psykiske børnemiljø omhandler tillid, tryghed, venskab og anerkendende egne og andres følelser. omgangsform barn-voksen. Det æstetiske børnemiljø krop. omhandler delagtiggørelse af børnene i indretning og udsmykning i institutionen. Læringsmiljø: Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring omhandler endvidere dannelse egen identitet. give mulighed for at opsøge viden samt undres. stimulere børnenes omverdensforståelse via tematisk sprogarbejde samt oplevelser i indeholde rammer, der støtter børnene i at lære at lytte til hinanden, indgå i dialog samt sætte ord på indeholde aktiviteter, der giver kendskab til egen indeholde aktiviteter, der giver mulighed for udvikling af venskaber mellem børnene/legerelationer. give kendskab til ord og begreber fra naturen og naturfænomener. indeholde aktiviteter, der stimulerer børnenes kreativitet samt fantasi. 3. Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: Succeskriterier er de synlige tegn vi forventer at kunne se i børnenes udvikling/læring. Tegnene spiller en vigtig rolle i vurderingen af vores pædagogiske praksis. at børnene viser respekt hinandens forskellighed (udvikler venskaber på tværs af religion samt etnisk baggrund). at børnene kan sætte ord på egne og andres følelser. 13

14 at børnene har kendskab til egen krop. at børnene har et kendskab til ord og begreber fra naturen og naturfænomener. at børnene tager initiativ til at udtrykke sig sansemotorisk, kreativt og musisk. 4. Politiske fokuspunkter De politiske fokuspunkter udmøntes i dette læreplanstema ved: Temaerne er: 1. Børns læringsmiljø. 2. Trivsel, nærvær og omsorg. 3. Dannelse. 4. Børn med særlige behov. 5. Udvikling. at institutionen følger op og følger med på de politiske udmeldinger samt tiltag i kommunen. 5. Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: Dokumentationen skal vise, hvordan børnene samt de billeder på billedskærm. voksne har arbejdet med de plancher. forskellige aktiviteter. fortællinger fra både børnene samt de voksne. tegninger, malerier, udklip. En del af dokumentationen kan Barnets Bog. laves/indhentes sammen med børnene for at sikre video. børneperspektivet. relations-skema barn-barn. 6. Evaluering Vi evaluerer vha. disse spørgsmål: For at kunne vurdere om vi når de mål vi har sat os og om vores hypoteser bag holder, skal den pædagogiske læreplan og de fem politisk vedtagne temaer evalueres. udvikler børnene venskaber på tværs af religion samt etnisk baggrund? kan børnene sætte ord på egne og andres følelser? har børnene kendskab til egen krop? har børnene et kendskab til ord og begreber fra naturen og naturfænomener? tager børnene initiativ til at udtrykke sig sansemotorisk, kreativt og musisk? De voksne i institutionen evaluerer løbende på stue- og personalemøder. 14

15 Den pædagogiske læreplan. Dagtilbuddets navn: Skjoldgårdens Børnehave og Vuggestue. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier Det er værdifuldt at Børn får mulighed for at eksperimentere og afprøve sig selv i forskellige kulturelle udtryksformer. Børn får kendskab til egne og andres kulturelle baggrund. Børn er medskabere af kultur. 1. Voksenrollen. Vi voksne skal: Den voksnes rolle er en vigtig brik i det daglige arbejde med Den voksne skal være anerkendende og fokusere på det positive i samværet med Den voksne skal beskrive barnets hverdag via Barnets Bog. respektere det enkelte barns kulturelle baggrund. skabe en dansk institution, der lægger vægt på at videreformidle dansk kultur og traditioner. have et fokus på indarbejdelse af de grundlæggende regler for opførsel i det offentlige rum. støtte samt delagtiggøre børnene i indretning og udsmykning i institutionen. opmuntre børnene til at deltage aktivt i kreative og musiske aktiviteter. 2. Børne- og læringsmiljø. Børne- og læringsmiljøet skal: Børnemiljø: Det fysiske børnemiljø omhandler rammerne udendørs og indendørs. Børnene skal have mulighed for varieret udfoldelse. Det psykiske børnemiljø omhandler tillid, tryghed, venskab og anerkendende omgangsform barn-voksen. Det æstetiske børnemiljø omhandler delagtiggørelse af børnene i indretning og udsmykning i institutionen. have plads til forskellighed. indeholde aktiviteter, der giver mulighed for sansemotoriske, kreative og musiske udfoldelser. indeholde aktiviteter, der bygger på danske traditioner og dansk kultur. tilbyde udfordrende og støttende rammer, der giver mulighed for leg, nysgerrighed og positive oplevelser. stimulere børnenes omverdensforståelse via tematisk sprogarbejde samt oplevelser i nærmiljøet. Læringsmiljø: Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring omhandler endvidere dannelse egen identitet. 3. Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: Succeskriterier er de synlige tegn vi forventer at kunne se i at børnene viser respekt for hinandens forskellighed. 15

16 børnenes udvikling/læring. Tegnene spiller en vigtig rolle i vurderingen af vores pædagogiske praksis. at børnene tager initiativ til at udtrykke sig sansemotorisk, kreativt og musisk. at børnene genkender/får kendskab til danske traditioner. at børnene viser respekt for egne og andres produkter. at børnene kan genkende samt sætte ord på elementer fra nærmiljøet. 4. Politiske fokuspunkter De politiske fokuspunkter udmøntes i dette læreplanstema ved: Temaerne er: 1. Børns læringsmiljø. 2. Trivsel, nærvær og omsorg. 3. Dannelse. 4. Børn med særlige behov. 5. Udvikling. at institutionen følger op og følger med på de politiske udmeldinger samt tiltag i kommunen. 5. Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: Dokumentationen skal vise, hvordan børnene samt de voksne har arbejdet med de forskellige aktiviteter. En del af dokumentationen kan laves/indhentes sammen med børnene for at sikre børneperspektivet. billeder på billedskærm. plancher. udstilling. fortællinger fra både børnene samt de voksne. tegninger, malerier, udklip. Barnets Bog. video. 6. Evaluering Vi evaluerer vha. disse spørgsmål: For at kunne vurdere om vi når de mål vi har sat os og om vores hypoteser bag holder, skal den pædagogiske læreplan og de fem politisk vedtagne temaer evalueres. viser børnene respekt hinandens forskellighed? Leger børnene sammen på tværs af religion og etnisk baggrund? tager børnene initiativ til at udtrykke sig sansemotorisk, kreativt og musisk? genkender børnene de danske traditioner? viser børnene respekt for egne og andres produkter? kan børnene genkende samt sætte ord på elementer fra nærmiljøet? De voksne i institutionen evaluerer løbende på stue- og personalemøder. 16

17 4.1 Børn med særlige behov Børn med særlige behov rummes som udgangspunkt i dagtilbuddenes aktiviteter og tilbud. Skjoldgården arbejder anerkendende og tager udgangspunkt i børnenes stærke sider. Vi bruger egne og kollegers faglige viden på tværs til at skabe rummelige og forebyggende tilbud. Dette kræver et tæt tværfaglig samarbejde i det nære miljø. Skjoldgården har valgt, at et barn med særlige behov forstås som et barn, der har brug for en særlig pædagogisk indsats i en kortere eller længere periode. Internt: På de løbende stuemøder drøftes de enkelte børn kontinuerligt. Hvis personalet ser grund til bekymring vil der være ekstra fokus på det pågældende barn i en periode, og der besluttes herefter det videre forløb. Giver dette anledning til fortsat bekymring, udarbejdes der en handleplan samt tidsplan for indsatsen. Afhængig af den konkrete problemstillingen orienteres og inddrages forældrene i arbejdet. Redskaber: - Handleplan - Kuno Beller (Udviklingsbeskrivelse) - SØM - Sprogvurdering Giver dette ikke det nødvendige resultat inddrages eksterne tværfaglige samarbejdspartnere. Eksternt: Forældrene skal altid indkaldes til en samtale, hvis det skønnes at der er brug for ekstern tværfaglig bistand. Forældrene inddrages omkring bekymringen, hvorefter der i samarbejde med forældrene laves en fælles handleplan. Redskaber: - SØM - Kuno Beller (udviklingsbeskrivelse) - Sprogvurdering - Tværfagligt forum Samarbejdspartnere: - Henvisning til PPR psykolog, talepædagog, ergoterapeut - Tværfagligt forum - Ansøgning til visitationsudvalget støttepædagog, specialgruppe - Underretning (forældrene orienteres af personalet, dog kan der i særlige tilfælde ske underretning før forældrene orienteres) - Forældrenes egen læge (forældrene opfordres til at konsultere egen læge vedr. bekymring om barnets udvikling) 17

18 5. Forældresamarbejdet I Skjoldgården lægges der stor vægt på et godt og udviklende forældresamarbejde med respektfuld dialog. Forældremøder: Mindst èt om året, hvor der er valg til bestyrelsen samt generel orientering. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen består af 3 forældrevalgte og 2 personalerepræsentant. Lederen deltager som sekretær for bestyrelsen. Der afholdes ca. 5 bestyrelsesmøder årligt. Møderne er af 2½ timers varighed. Formanden og lederen laver i fællesskab dagsorden til møderne. Samtaler: Alle får tilbudt mindst to samtaler omkring deres barn. - èn når barnet har været i institutionen i ca. 3 måneder. (i hjemmet) - Èn når barnet overflyttes til en anden stue (børnehaven) 18