TROVÆRDIGHED FLID HØJ KVALITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TROVÆRDIGHED FLID HØJ KVALITET"

Transkript

1

2 Købmandsgården Nørregade 5 Nyborg Handelshus gennem 200 år TROVÆRDIGHED FLID HØJ KVALITET (Handelshusets motto) Udgivet i anledning af familien Nielsens 100 år i Købmandsgården

3 Købmandsgården Nørregade 5 Nyborg Handelshus gennem 200 år Udgivet af Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S. Layout & Tryk: Nyborg Scantryk A/S. Sat med 11 pkt. Baskerville Forfattere: Cand. negot. Ann Helene Nielsen, HD (U) Købmand Ulrik Nielsen Købmand Mogens Nielsen Fotos: Købmandsgårdens egne arkiver Nyborg Handelsstandsforenings arkiver Nyborg Lokalhistoriske Arkiv Nyborg Museum Fotoflyveren.dk Nordens Fugle i farver Papir: Lessebo Design Tryk i 600 nummererede eksemplarer hvoraf dette er nr. 4

4 Forord Den 22. september 1905 købte købmandsgårdens mangeårige bogholder Frederik Nielsen for egen regning det allerede dengang 100-årige handelshus i Nørregade 5. En på mange måder dristig disposition, der næppe indeholdt en vision om, at skiftet til familien Nielsen skulle fortsætte i lige linie i nu 4 generationer. Frederik Nielsen fortsatte, hvor de andre købmænd slap, nemlig med at drive engrosog detailhandel efter konceptet: Køb i ind- og udland, ompakning og afvejning og derefter salg i mindre partier til kunder i by og på land. Konceptet er fortsat de efterfølgende 100 år, men grundet begivenheder, samfundets udvikling samt viljen og lysten til at gå nye veje blev en glidende varetilpasning den store udfordring i Handelshuset. Virksomheden har gennem 200 år haft adresse i Nørregade 5. At udvikle og omforme en virksomhed på den samme adresse - og i en gammel købmandsgård - har været både spændende og udfordrende. I 1996, i 200-året for Handelshuset, udgav virksomheden bogen Købmandsgården Nørregade 5 - Handelshus gennem 200 år. I anledning af familiens 100 års jubilæum og med respekt for det arbejde, der gennem alle årene er blevet udført af medarbejdere og købmænd, genoptrykkes bogen. Der er tilføjet nye aspekter og opdateringer om de seneste kursændringer og tiltag i Handelshuset. Vi håber, at De vil have fornøjelse af at læse bogen som et supplement til Nyborgs historie og som en hilsen fra byens ældste handelsvirksomhed, der fortsat er familieejet og uden fremmede interesser. Nyborg den 22. september Ulrik Nielsen Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S 5

5 Købmændene i Nørregade 5 Købmandsgården i Nørregade kan dateres tilbage til den katastrofale brand i Nyborg år 1797, hvor størstedelen af den indre by nedbrændte totalt. Nyborg by var også før branden købmændenes by på grund af privilegiet som stabelstad for Fyn, der betød, at alle varer skulle indføres over Nyborg. Men de fleste af de store købmandsgårde, der pryder bybilledet i dag, stammer fra genopbygningen efter branden. En af disse er købmandsgården i Nørregade 5 på matriklen nr Bygherren Købmand Benjamin Lindhardt er den første ejer af købmandsgården, der er registreret i de gamle tingbøger. Han lod den høje forbygning genopføre efter branden. 2 stokværk med hver 12 fag vinduer. I midtrisalitten en 5 alen bred og 16 alen dyb port ind i det store gårdrum. Størsteparten af købmandsgårdene fra denne periode blev tegnet af Nyborgs store bygmester Johan Jacob Encke. Man kan derfor formode, at det ligeledes er ham, der stod bag designet af den nyklassicistiske facade med løvehoveder og blomsterrosetter i Nørregade 5. Desværre foreligger der intet endeligt bevis herfor, eftersom ingen dokumenter eller tegninger er blevet bevaret gennem de mange senere ejerskift. Løvehovedet vignette fra facaden i Nørregade tegnet af Ejner Asbjørn Jensen. 6

6 Benjamin Lindhardt var eligeret borger i Nyborg d.v.s. udpeget blandt de bedste borgere til at sidde i byens styrelse. Denne form for bystyre dateres tilbage til 1661, og i Nyborg blev byen ledet af byfogeden samt 6 eligerede mænd. I 1797 indskrænkedes antallet til 4 eligerede. Også bygmester J. J. Encke var en af byens eligerede mænd. I 1808, fire år før sin død, solgte Benjamin Lindhardt købmandsgården til Lindhardt Holgersen, som havde den i en lang årrække indtil Perioden var en af de mest turbulente i Danmarks historie med krise på krise, hvilket naturligvis ikke kunne undgå at påvirke den internationale handel i negativ retning. Først var der Englandskrigene fra 1807 til 1814, som betød at mange handelsskibe blev opbragt og dyrebare ladninger gik tabt, og dernæst indførte England stop for import af udenlandsk korn i Men den største ulykke af alle var statsbankerotten i Det er sandsynligvis af den grund, at der ikke blev opført flere bygninger på matriklen før i 1820 erne, da den store magasin-bygning på fire stokværk blev opført mod Nørrevoldgade - efter datidens målestok et imponerende bygningsværk. Blomsterroset vignette fra facaden Nørregade 5. 7

7 Kruuse-dynastiet Stamfaderen Købmand Hans Kruuse, som overtog bygningerne i 1830, var en af byens store købmænd og stamfader til Kruuse-dynastiet, der havde stor indflydelse i Nyborg over flere årtier. Hans Kruuse blev født i Korsør i 1790 og bosatte sig i Nyborg i I sin ungdom tjente han en god skilling ombord på de danske kaperskibe under Englandskrigen. Pengene investerede han i hus og sejlmageri. Senere i 1817 købte han også købmandsgården på hjørnegrunden af Mellemgade, Nygade og Nørregade, hvorfra han drev handel med blandt andet træ og tømmer. Dette var starten på den senere Nyborg Forenede Trælastforretninger. Ved udgangen af 1820 erne havde Hans Kruuse opbygget et god forretning, hvilket sandsynligvis satte ham i stand til at købe købmandsgården i Nørregade 5. I 1847 solgte han Nørregade 5 til sin yngste søn, Wilhelm Kruuse, der samme år tog borgerskab som købmand og brændevinsbrænder. Ligesom sin fader og broder, Johan Kruuse, opbyggede han en stor købmandsforretning med egne skibe på søen. Af brødrenes arbejdsfordeling kan man se, at Wilhelm skulle bestyre og have opsigt samt føre regnskab med butik samt grov- og tømmerhandelen. Kruuserne betegnes ofte som byens matadorer, da de var meget foretagsomme og fantastisk dygtige handelsmænd. Kruuse-skonnerten Gefion af Nyborg. Bygget 1852 på skibsværftet i Nyborg. (Nyborg Museum) 8

8 Købmand Wilhelm Kruuse Den yngre søn Wilhelm Kruuse besad flere fremtrædende og prestigefyldte poster: Ud over at have været medlem af Nyborg Byråd gennem en længere årrække, var han også svensk-norsk konsul gennem 30 år, og senere fra midtfirserne også engelsk konsul efter Johan Kruuses tilbagetræden. Kendetegnende for Wilhelm Kruuse var hans evne til at læse de nye tider. I 1873 stiftede han således Dampskibsselskabet Nyborg A/S og med investeringer i de moderne dampskibe, udkonkurreredes hurtigt de mindre stabile sejlskibe. Kruusernes skibe hjembragte spændende og eksotiske varer fra både Vestindien, Sydamerika og Fjernøsten. Andre gange var lasten udvandrere til de nye kolonier i Australien, og andre gange igen noget mere dagligdags som dansk korn. Wilhelm Kruuse huskes vel nok bedst for at have været medstifter af Nyborg Handelsstandsforening, hvis formandspost han bestred fra starten i 1872 til I 1866 havde Wilhelm Kruuse valgt at dele den forretning, som han nu drev alene. Selv beholdt han kul-, kalk- og trælastforretningen, mens de andre dele (korn og kolonial) solgtes til Købmand Carl Frederik Sørensen, der lejede sig ind i Købmandsgården i Nørregade. Man må formode, at resten af bygningerne er blevet opført under Kruusernes ejerskab, således at den nu bevarede rektangulære form omkring en langstrakt gård, har eksisteret fra omkring 1850 erne og derfor også ved C. Fr. Sørensens indflytning. 9

9 En farverig Personlighed Købmand Konsul H. W. Clausen. I 1874 blev købmandsgården solgt til storkøbmand Rasmus Suhr, der også ejede flere andre store ejendomme i Nyborg by. Efter hans død købtes købmandsgården i 1878 af bestyreren af den Suhrske forretning, Konsul Henrik William Clausen, der også var Rasmus Suhr s nevø. Som Suhr og Kruuse var Clausen en af byens mange dygtige storkøbmænd; han havde ved dygtighed og flid oparbejdet en stor korn-, foderstof-, og gødningsforretning, hvor han handlede med omegnens herregårde. I 1872 var han med til at stifte Handelsstandsforeningen, hvis formand han var i et år indtil sin tidlige død i Desuden sad han mange år i byrådet. At Konsul Clausen ikke altid har været en nem herre at omgås, får man en anelse om efter gennemlæsning af Clausen s nekrolog i Nyborg Avis, hvor der står at læse: Af Natur var Clausen velvillig og hjælpsom, men traadte nogen ham hindrende i Vejen, tog han let personlig Anstød af sin Modstander. At han havde modstandere fremgår tydeligt af følgende indlæg i Nyborg Avis skrevet af Rasmus Suhrs ene svigersøn kaptajn L. Pontoppidan, der her tillader sig at sætte spørgsmålstegn ved konsul Clausens forretningsmetoder: I Aarene har Konsul Clausen styret den R. Suhr ske Forretning heri Byen og i den Tid ført stort Hus. Da Etatsraad Suhr saa dør i Efteraaret 1875, og Firmaet skal likvidere under Tilsyn af Etatsraaderne Holmblad og Liebe samt Grosserer Isberg, viser det sig, at Clausen er i Besiddelse af en temmelig stor Formue, der sætter ham i stand til at paabegynde en stor Forretning, kjøbe de fleste Suhr ske Ejendomme, bygge en Gaard op, anskaffe sig Landauer, Kusk, og Liberi m.m. Dette stødte min Følelse; jeg kunde ikke indse andet, end at her maatte foreligge Mislighed eller Svindleri (...). Kilde: Nyborg Avis 3. marts

10 Kalkulations- og indkøbsbog Uddrag fra handelshusets ældste kalkulations- og indkøbsbog der dateres tilbage til

11 Den sidste Storkøbmand Købmand Carl Frederik Sørensen. Ved Konsul Clausens død i 1885 købte Carl Frederik Sørensen købmandsgården. C. Fr. Sørensen var født i Nyborg i 1837, og havde stået i lære i Nyborg hos en af byens andre købmænd. Senere opnåede han selv at blive - vel nok - den sidste i rækken af byens storkøbmænd. Ved sin død i 1897 efterlod han sig en omfattende og velkonsolideret virksomhed, der handlede med korn- og foderstoffer samt kolonialvarer, hvilket havde betydet, at han i mange år havde befundet sig på byens top-ti-liste over de højest beskattede borgere - de sidste ti år af sin levetid som en konstant nummer to eller tre. C. Fr. Sørensen bestred flere bestyrelsesposter bl.a. i Landmandsbanken (senere Den Danske Bank) og Nyborg Handelsstandsforening. Desuden var han medopretter af Nyborg Cikorie Tørreri i 1888 og i en periode partner med Grosserer Drewsen i en isenkramforretning (forløberen for Drewsen & Nelleman). Han havde en fremtrædende plads i byens forretningsliv og i bl.a. Morten Korch s erindringsroman Indenfor Voldene, der foregår i perioden fra 1890 til 1898, hvor Korch var i lære hos sin onkel i den nu nedrevne købmandsgård på hjørnet af Blegdamsgade og Stendamsgade, optræder C. Fr. Sørensen ganske kort i en sidebemærkning: Ved et Tilfælde gik C. F. Sørensen netop i dette Øjeblik forbi ude paa Gaden. Han var legemligt en Svækling, han var lille, mager og sygelig, han gik, som om han havde ondt i begge Fødderne, og som hvert Skridt voldte ham Besvær. Trods sin Skrøbelighed regnedes han for et af de snildeste Hoveder blandt alle Købmænd paa Fyn (s. 211). 12

12 Eftersom der er tale om en roman, skal beskrivelsen naturligvis tages med et vist forbehold, dog ved man, at C. Fr. Sørensen rent faktisk var lille og spinkel af bygning og døde allerede i 1897, men også at han var en meget dygtig købmand. I nekrologen i Nyborg Avis d. 8. Marts 1897 står der bl.a.: C. Fr. Sørensen var en selfmade Mand, og den store Indflydelse og betydelige Stilling han indtog, skyldtes udelukkende hans egen Ihærdighed og Dygtighed. Nekrologen afsluttes med følgende: C. Fr. Sørensen var en meget godgørende Mand i det skjulte. Han var en varm Fædrelandsven og en ivrig Bypatriot. Personlig var han en stille og beskeden Mand, der ikke yndede at træde frem. Ved C. Fr. Sørensens død blev forretningen overtaget af sønnen, Holger Johannes Sørensen, der var født i I 1902 overtog han også bygningerne. Desværre var H. J. Sørensen af en ganske anden karakter end faderen, og i 1904 blev han umyndiggjort og sat under værge. Værgerne varetog midlertidigt driften af forretningen. Fotografi taget omkring Til venstre i billedet ses bogholder Frederik Nielsen med bowlerhat samt købmand C. Fr. Sørensen med høj hat og hustru. 13

13 Frederik Nielsen og efterfølgerne Købmand Frederik Nielsen (til venstre). Købmand Niels Christian Nielsen (i midten). Købmand Rasmus Nielsen (til højre). Den 22. september 1905 melder samme Nyborg Avis med lettelse, at der nu er sikkerhed for, at købmandsgården drives videre med ny ledelse. Det er den mangeårige bogholder Frederik Nielsen, der har købt forretningen, for at drive den videre for egen regning. Dog lejer man sig stadig ind i de samme lokaler. Frederik Nielsen var født i 1850 og kom i lære i købmandsgården sandsynligvis allerede under Wilhelm Kruuse. Gennem hele sit liv arbejdede han i Nørregade 5 og blev C. Fr. Sørensen en uvurderlig medarbejder. Efter købet fra H. J. Sørensen arbejdede han ihærdigt atter forretningen frem og koncentrerede sig om at opbygge en betydelig jernhandel. Frederik Nielsens ældste søn, Niels Christian Nielsen, blev også udlært i købmandsgården i perioden 1897 til 1901, hvorefter han arbejdede både i Svendborg og i Sorø. I 1905 blev han igen ansat i sin faders virksomhed. Ved Frederik Nielsens død i 1910 overtog hans enke, Andrea Nielsen, driften af forretningen som hun i 1911 gav videre til sønnerne Niels Christian og Rasmus Nielsen. Sidstnævnte var oprindeligt manufakturuddannet og blev ved Frederik Nielsens død kaldt hjem fra en stilling i Hamburg. 14

14 Første Verdenskrig bød på problemer. Varemangel og indkaldelser til militsen, som afbrød den daglige rytme, samt Landmandsbankens krise i 1923 overlevede købmandsgården imidlertid, og resten af mellemkrigsårene var rolige tider på trods af tredivernes depression. Varelageret skiftede ikke synderligt. Kunderne kom stadig ind fra landet for at storhandle om lørdagen. Niels Christian og Rasmus Nielsen havde ved overtagelsen valgt at drive kolonial-, jern- og stålforretningen videre sammen under navnet Frederik Nielsens Eftf., men i 1932 blev forretningen delt. Niels Christian Nielsen overtog kolonialhandelen, mens Rasmus Nielsen drev jern- og stålforretningen videre under familienavnet. Korn og foderstof udgik helt, eftersom det ikke længere var attraktive varer, tilgengæld optog man rør, vame og sanitet, og med dette varesortiment samt en stor personlig indsats fundamenterede Rasmus Nielsen virksomhedens fremtid. Købmandsgården havde Rasmus Nielsen købt allerede i Niels Christian Nielsens kolonialafdeling blev videreført af sønnen Poul Wendelboe Nielsen, der i 1962 flyttede ud af købmandsgården til egne lokaler på Ellemosevej. Niels Christian Nielsen sad i adskillige år i Handelsstandsforeningens bestyrelse. Rasmus Nielsen sad i bankrådet for Landmandsbanken, Nyborg, og i bestyrelsen for Foreningen af Jernhandlerne på Fyn og Jernhandlerne på Øerne. I adskillige år var han ligeledes kasserer i Købmændenes Arbejdsgiverforening i Nyborg. Facaden mod Nørregade omkring I butikken til venstre kunne man købe kolonialvarer. Til højre var støbegodsudsalget. 15

15 En hædersmand Direktør Mogens Nielsen Som det var sædvane kom også næste generation i købmandslære. Niels Christian Nielsens søn, Frederik Nielsen, kom i lære i 1927, og i 1934 kom også Rasmus Nielsens mellemste søn, Mogens Nielsen, i lære i familievirksomheden. Efter faderens tidlige død i 1949, hvor Rasmus Nielsens enke Marie Nielsen arvede både bygninger og forretning, blev Mogens Nielsen den daglige leder af virksomheden og senere i 1953 direktør, da virksomheden overgik til aktieselskab. I 1971 overtog Mogens Nielsen posten som hovedaktionær efter Marie Nielsens død. Det var vanskelige tider, da Mogens Nielsen i en ung alder overtog ledelsen af virksomheden. I efterkrigstiden var der behov for næsten alt, men kun meget lidt var at købe og sælge. Imidlertid udviklede VVS sig stærkt, og den fremsynede Mogens Nielsen så mulighederne. For at skaffe den nødvendige plads påbegyndtes en gennemgribende istandsættelse og modernisering af købmandsgården. Med flid og stor dygtighed arbejdede Mogens Nielsen virksomheden op til en tidssvarende forretning. Da han kom i lære i 1934, var der 5 ansatte inkl. den ny lærling og Mogens Nielsens far, købmanden. I 1977 var der 36 ansatte fordelt på VVS engrosafdeling, grovvareafdeling med stål, butik med værktøj og butik med beslag og isenkram. 16

16 På mange områder var Mogens Nielsen igangsætteren. Uden for virksomheden fik mange gavn af hans store arbejdskraft og fremsynethed. Han var medstifter af Grossistsammenslutningen af det senere Rør og Armaturimport A/S, hvis bestyrelsesformand han blev i en årrække. Medstifter og senere formand for Nyborg Erhvervsråd, kasserer i Handelsstandsforeningen, initiativtager og formand for Nyborg Industrihuse, kasserer i Arbejdsgiverne ved Nyborg Havn, bestyrelsesmedlem for Jernhandlerne på Fyn, Jernhandlerne på Øerne og medlem af Den Danske Banks repræsentantskab. Under besættelsen varetog Mogens Nielsen sideløbende med købmandsarbejdet et helt andet job. I 1944, på opfordring fra Fynsledelsen påbegyndte og fuldførte han genopbygningen af modstandsbevægelsen i Nyborg og på Østfyn. I den resterende del af besættelsen var Mogens Nielsen modtage- og sabotagechef samt medlem af byledelsen. 21. maj Borgermøde ved Nyborg Slot. Mogens Nielsen, byledelsen, orienterer om modstandsbevægelsens arbejde. 17

17 Den nuværende Generation Direktør Ulrik Nielsen Fjerde generation af købmandsslægten Nielsen, sønnerne Ulrik og Gorm Nielsen, kom traditionen tro i lære i virksomheden i henholdsvis 1964 og Ulrik Nielsen arbejdede senere et år i London, og i 1969 kom han tilbage til virksomheden og fik stilling som prokurist med ansvar for personale og markedsføring. Ledelsesopgaverne blev delt ud, og Ulrik Nielsens hustru, Inge, overtog den daglige administrative og økonomiske styring af virksomheden. Gorm Nielsen blev videreuddannet på Handelshøjskolen i København og indtrådte i 1979 atter i virksomheden med ansvar for indkøb. Trekløveret arbejdede systematisk på at modernisere arbejdsfunktionerne i handelshuset. Skiftet til fjerde generation blev muligt i 1984 efter, at de resterende familieaktier, som havde tilhørt Mogens Nielsens to brødre, Kaj Børgen og Henning Nielsen, var købt tilbage. I 1986 blev direktør Ulrik Nielsen eneaktionær efter Gorm Nielsens alt for tidlige død samme år. Virksomheden fortsatte sin udvikling i særdeleshed inden for værktøjssektoren, hvor man fokuserede på industri og håndværk. Også under Ulrik Nielsens lederskab gik virksomheden nye veje med blandt andet opstarten af indkøbsforeningen Værktøjsgruppen 89 (1989, 17 grossister) og importfirmaet Tool-Trade (1990, 6 grossister). I begge tilfælde blev administrationen varetaget af FNE s medarbejdere. 18

18 Ulrik Nielsen så tidligt mulighederne i brobyggeriet på Storebælt og etablerede kontakterne til de mange entreprenører. De forskelligartede vareleverancer og arbejdsopgaver blev meget udviklende for hele virksomheden. I år 2000 igangsatte Inge og Ulrik Nielsen et helt nyt tiltag arbejdsbeklædning, profiltøj og funktionelt fritidstøj. Aktiviteten var vendt mod business-to-business markedet. Da FNE også rådede over butiksarealer mod gågaden Nørregade, blev afdelingen suppleret med en stor detailbutik. Beklædning blev efter få år en væsentlig del af virksomhedens handelsprofil. Også uden for Handelshuset har Ulrik Nielsen engageret sig. Han har været kasserer i Handelsstandsforeningen, var medstiftende kasserer og formand for Handelsstandens Aktivitetsafdeling, formand for indkøbsforeningen Værktøjsgruppen 89, i bestyrelsen for Rør & Armaturimport A/S, direktør for Tool-Trade import-export ApS, formand for AHTS Østfyn og i forretningsudvalget for Østfyns Erhvervsråd. P.t. er Ulrik Nielsen medlem af Danske Banks repræsentantskab, i bestyrelsen for Associated Danish Ports A/S og i Nyborg Byråd valgt for Det Konservative Folkeparti. Fotografi taget i anledning af FNE s 75 års jubilæum i Fra venstre ses: direktør Mogens Nielsen med sønnerne nuværende direktør Ulrik Nielsen og prokurist, Civil økonom Gorm Nielsen. Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S s bomærke siden

19 Anekdoter gennem 100 år 1934, Mogens Nielsen Johannes Christensen Af anekdoter fra dagliglivet i Handelshuset kan fortælles mange. Her er nogle få, fortalt af 3, der i et helt liv aldrig slækkede på arbejdsindsatsen for virksomheden: Repræsentant Johannes Christensen (i lære i 1912), Købmand Mogens Nielsen (i lære i 1934) og købmand Ulrik Nielsen (i lære i 1964). Vinkyperiet ( J.C.) Da Robert rejste, fik vi en ny Lærling, og jeg rykkede op i en Række højere, og saa gik det løs med mere ansvarsfulde Ting bl.a. Vinkyperiet: Vi forskar selv Rom-Extrakt- Arraks Punch samt Bitter - hvad jeg dog ikke naaede at være med til at koge. Vi importerede selv Jamaica Rom, Fransk Cognac, Hollandsk Genever og Portvin (Morgan Brothers), men Essenserne fik vi fra anden Side her i Landet. Opskriften paa Rom er saa indgroet, at jeg kan huske den endnu otteogfyrre Aar efter, at jeg forskar en Tønde: Vi brugte 112 Potter destilleret Vand, 90 Potter 95% Vinsprit, 42 Potter Jamaica Rom, 1 Pund Kingston Romessens, 1 Pund Rom-aroma, 1 Pund afkogt The samt 1 Pund stødt Melis og Vinkulør. Første Verdenskrig ( J.C.) Krigen ( ) vendte op og ned paa mange Ting og især Hestehandelen: Jeg har oplevet flere Gange, at en Mand har forlangt et Beløb for sin Hest, blev taget paa Ordet og maatte lade Vognen blive staaende og tage Toget hjem. Naar Hestehandler Skov og Carl Sørensen fra Vejle var her, saa var der Liv i Handelen, og bagefter var der Champagne i Skænkestuen, og det gode Forhold med at hjælpe Konerne ned fra Agestolen gled lidt i Baggrunden. 20

20 Kornlagrene ( J.C.) Vi modtog dengang Tiendekorn, som var en Afgift til Kirkerne, og vi afregnede saa med Menighedsraadene. Vi havde ogsaa Statslagre af Mel og Korn, og Statens Tilsynsførende var en meget striks Herre: Hvis han saa et Visitkort fra en Kat i Korndyngen saa vankede der, men det var ikke til at undgaa. Og lige saa snart vi saa ham i Farvandet for enten Christian Tarp eller jeg ned og gik Lofterne igennem og fjernede det, der ikke maatte være, og han var meget tilfreds. Skænkestuen ( J.C.) Korn modtog vi bl.a. fra Ørbæklunde, og naar Vognene var der med Korn, var der Travlhed. Karlene spiste deres Mellemmad i forreste Skænkestue, og der gled adskillige Klukflasker Brændevin ned. Det var gratis, og imens blev Vognen læsset af, men de naaede kun een Tur om Dagen med Vognen. Kun naar det skete, at Godsejer Lange kom her ind samtidig i sin Karet, saa kom der lidt mere Fart over dem, og vi Drenge stillede øjeblikkelig og lukkede op for Herskabet - det gav ti Øre. Datidens kummerlige boligforhold ( J.C.) I perioden op til første verdenskrig boede lærlingene i købmandsgaarden og spiste hos købmanden. Rummene, der var stillet til raadighed, var yderst primitive. Bl.a. det paa lager C1, som var lavet af brædder med puds og ikke over 10 m 2 - utroligt nok kunne der presses en kakkelovn, to senge, et bord med to stole samt et skab ind. Der var ingen vinduer og lyset bestod af en petroleumslampe. Toilettet var et gammeldags das i gaarden, som alle benyttede. Tjenestepigerne havde det lidt bedre. Deres værelser laa under taget og havde baade kvist, kakkelovn og en pænere servante. De boede ogsaa gerne to sammen og havde deres egen toiletspand paa loftet ved siden af. Betalingsbetingelserne (M.N.) Smedene havde kontrabog, gerne i rød farve. De fik ikke sendt faktura, men indleverede hver maaned deres bog og fik indført, hvad de havde købt. Kreditten var tre maaneder og i særlige tilfælde seks maaneder, og disse kunder stillede altid den 11. juni og 11. december og lagde hele beløbet paa bordet - det var en æressag! Mange kunder taalte ikke at se en faktura, de troede det var en rykker. 21

21 Risikofyldt arbejde (M.N.) Før 1930 tappede man selv meget paa flasker som for eksempel saltsyre, salmiak, blegvand, og petroleum. Det foregik fra tanke eller store glasballoner efter den yderst primitive hævert metode, hvor man selv suger i slangen - saa det var med at være hurtig! Det var et anstrengende arbejde, og saa skulle flaskerne altid renses paa flaskerensemaskinen inden. Smarte købmandshjerner (M.N.) Under sidste verdenskrig blev der mangel paa raavarer - det gjaldt saa om at finde ud af, hvad der gav det bedste afkast. Et mindre parti 1 mm sorte jernplader lod vi forarbejde til stegepander, og det gav en fortjeneste, der var 4-5 gange mere end paa pladerne alene. Et større parti smaa sten til gastændere blev pakket i 3 stk. poser til 25 øre, det var der jo tid til dengang, og gav et afkast paa flere hundrede procent. 2 kasser sportsartikler til disponent Nielsen (M.N.) I juni 1944 kom per fragtgods fra København to kasser sportsartikler, 156 kg., til Mogens Nielsen, Nørregade 5 - ret naturligt skulle man tro p.g.a. idrætten. Indholdet var dog af en ganske anden type: 12 svenske maskinpistoler, 10 pistoler, plastisk sprængstof, detornatorer, tidsblyanter og diverse lunter. Afsenderen var ganske ubekendt Kundeparkering i købmandsgården på lang lørdag. 22

22 200 kg talkum (U.N.) Som leverandør til Vestbroen løste FNE mange forskelligartede opgaver. Fra den første dag var vi enige om, at vi aldrig sagde nej til ESG uanset hvad de spurgte på. En dag kl. 10 ringede de og bestilte 200 kg talkum til levering samme dag kl , hvor et hold engelske dykkere skulle inspicere fundamenterne til bropillerne. FNE's medarbejdere ringede til materialisten i Nyborg, som havde nogle 100 gr. dåser med babytalkum på lager. Det hjalp jo ikke meget. Ulrik Nielsen for af sted mod Odense medbringende FNE s netop indkøbte bærbare telefon til den formidable sum af kr (det kostede de dengang). Indkøberne ringede hid og did - og det lykkedes at finde en sæk hér og en sæk dér. Efter at have kørt alt hvad remmer og tøj kunne holde og det halve Fyn rundt holdt FNE s bil kl. 13:50 ved ESG s hovedport med 200 kg talkum. ESG s eneste bemærkning ved modtagelsen: "Det var I godt nok længe om". 700 sylteglas (U.N.) 700 sylteglas til levering med det samme! Ordren kom igen fra ESG, der i laboratoriet skulle bruge glassene til jordbundsprøver. Vi ringede til marmeladefabrikken: Den gamle Fabrik i Frørup. En lastvogn frem og tilbage og kort tid efter stod der 700 glas (tomme) hos ESG. Forespørgslen der gik verden rundt (U.N.) 200 tons hvide bomuldsklude af bedste kvalitet. Forespørgslen kom atter fra ESG. Genbrugscentre i Danmark og Sverige meldte helt pas. ESG havde spurgt flere mulige leverandører, og den store forespørgsel gik verden rundt. Vores forespørgsel endte i Indien. Ingen kunne levere. Tingene faldt dog på plads, da det viste sig, at en kommafejl havde indsneget sig i forespørgslen. Der skulle kun bruges 200 kg - og det leverede FNE uden problemer nogle få dage efter. Gribearm til Rodesia (U.N.) I nogle år havde FNE forhandling og import af magnetboremaskiner og hulbor, der kunne klare specialstål. Fra Pihl og Søn A/S kom en forespørgsel på en maskine samt en gribearm, der skulle kunne holde maskinen fast på en ældre type jernbaneskinne i Rhodesia (nuværende Zimbabwe). 23

23 FNE kontaktede den engelske boremaskinefabrikant, der igen kontaktede British Rail som havde leveret den originale skinne til Rhodesia. Efter gamle skinne tegninger blev der nu fremstillet en gribearm. Og måneden efter, langt inde i Rhodesia passede det hele sammen. Hønsefarm i Sudan (U.N.) "Kan I levere værktøj og maskiner til en hønsefarm i Sudan?" Forespørgslen kom fra Det Danske Spejderkorps. Selvfølgelig sagde vi. Det endte med, at den store ordre blev leveret to gange, idet den første leverance blev røvet nogle få kilometer fra byggepladsen i Sudan. De daglige leverancer og det effektive teamwork (U.N.) Af anekdoter kan der skrives mange, både morsomme, besynderlige og udfordrende. De huskes - og historierne bliver som bekendt aldrig dårligere som tiden går. Til gengæld går dagligdagen ofte i glemmebogen. Hvem husker de store ordrer, der effektivt og uden stop går hele vejen igennem systemet fra ordren modtages til fakturaen udskrives. Eller de daglige komplekse ordrer, der uden problemer lander på kundens adresse som aftalt - og det på trods af ofte halve beskeder, periodevis nedbrækning af materiel, software der går i sort, fravær i medarbejderstaben, eller en masse andre udfordringer, der kan opstå i løbet af en almindelig arbejdsdag. Kunden tager med rette rigtige og præcise leverancer som en selvfølge. Det er hele virksomhedens nerve og professionalisme at få logistikken til at fungere optimalt hver eneste dag, og i FNE bestræber vi os konstant på at leve op til vores motto: Troværdighed - flid - høj kvalitet. 24

24 Lærlingevilkår Repræsentant Købmand Købmand FNE s Johannes Mogens Ulrik seneste Christensen Nielsen Nielsen lærling Arbejdstid Man. - tors Fredag * Lørdag * fri Handelsskole 4 dage / uge 4 dage / uge 2 dage / uge Min. 1 år før kl kl kl læretiden i 2 år i 2 år i 2 år Læretid 4 år 4 år 3 år 2 år Løn Drikkepenge, Kr. 25,- / Kr. 350,- / Kr ,- / kost og logi måned måned måned samt lidt til fornødenheder Bolig På deleværelse Hjemme Hjemme Hjemme i købmands- (2. sal køb- (1. sal købgården mandsgården) mandsgården) Ferie Kun fri på 8 dage / året 3 uger / året 5 uger / året forespørgsel Alder v/start 14 år 16 år 18 år 19 år (*) Sidste varer bragt ud kl

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fra sherry til skærende værktøj, arbejdstøj og profiltøj Korn, Kolonial og Foderstoffer Jern, Rør og Sanitet

Fra sherry til skærende værktøj, arbejdstøj og profiltøj Korn, Kolonial og Foderstoffer Jern, Rør og Sanitet 27 Handel gennem 200 år Fra sherry til skærende værktøj, arbejdstøj og profiltøj Købmændene i Handelshuset i Nørregade 5 har i tidens løb til stadighed skulle tage stilling til køb og salg samt markedsføring

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen

Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen Efter at have været uddeler nogle år, henholdsvis i Grindsted og Vester Nebel brugs, v. Esbjerg, købte min svigerfar I.P.Nielsen og min svigermor Anna Bjerre,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~ ADVOKATERNE HOVEDVAGTSGADE 8 Politimesteren på Frederiksberg, Juristsekretariatet, H owitzvej 30, CARSTEN HAUCH (H) ANNETIE FABRICIUs-BJERRE (H) FLEMMING CLAUSEN (L) HENRIK PERREGAARD {H) ~--~~~~~~~------

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere