Projekttitel: Intensiv ryge- og alkoholintervention i forbindelse med cystektomi- STOP-OP studiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekttitel: Intensiv ryge- og alkoholintervention i forbindelse med cystektomi- STOP-OP studiet"

Transkript

1 Projekttitel: Intensiv ryge- og alkoholintervention i forbindelse med cystektomi- STOP-OP studiet 1. Introduktion Prævalensen af kræft i blære og urinrør i Danmark var i 2008 godt personer. Cigaretrygning regnes som årsag til mindst halvdelen af blærekræft tilfældene [1]. I Danmark får 190 patienter årligt fjernet blæren kirurgisk(cystektomi) p.g.a blærekræft[2]. Cystektomi er én af de største urologiske operationer[3] og der ses postoperative komplikationer af større eller mindre omfang hos mindst halvdelen af patienterne. Robotassisteret kirurgi har ikke ændret dette mønster [4,5,6]. Postoperative komplikationer er potentielt livstruende og omkostningsfulde for både den enkelte patient og for samfundet. Behandlingen og sygeplejen til denne patientgruppe bør derfor omfatte relevante forebyggende tiltag sigtende mod optimal postoperativ restitution. Rygere er i højere risiko for postoperativ morbiditet end ikke-rygere og på længere sigt for rygerelateret kronisk sygdom [7,8,9]. Samtidig øger rygning risikoen for komplikationer, der kræver kirurgisk intervention og livstruende komplikationer[6]. Der er tilsvarende påvist sammenhæng mellem alkoholindtag over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse( >2 genstande dagligt) og en øget risiko for postoperative komplikationer [10,11] Seks til otte ugers præoperativ rygestopintervention, inklusive nikotinerstatning, reducerer signifikant frekvensen af postoperative komplikationer, hvorimod der ikke ses effekt af kortvarig præoperativ intervention [12]. Rygeophør blandt patienter med blærecancer nedsætter også risikoen for sygdomsrecidiv og cancerspecifik mortalitet [13,14]. Endvidere er der nogen evidens for at intensiv præoperativ alkohol intervention, inklusiv undervisningsprogram og farmakologisk intervention overfor tilbagefald og abstinenser, reducerer postoperative komplikationer [15]. Et igangværende Skandinavisk studie har beskrevet, at en intensiv intervention over 6 uger har god effekt på alkoholstop.[16]. Det anslås, at % af alle kirurgiske patienter indtager alkohol over den anbefalede genstandsgrænse[9] og at 80 % af de cystektomerede patienter er rygere[13]. Nydiagnosticerede cancer patienter skal i Danmark tilbydes behandling max. 14 dage efter færdigudredning af deres cancersygdom [17]. Seks til otte ugers præoperativ ryge- og alkoholintervention er derfor ikke muligt hos disse patienter. Ved litteratursøgning findes ingen studier af effekten af en kombineret intensiv ryge- og alkoholstopintervention placeret kort før og 5 uger efter operation på postoperativ morbiditet 1

2 efter cancerkirurgi. Det er derfor relevant at undersøge den forebyggende effekt af en ryge-og alkoholstop intervention placeret kort før og 5 uger efter cystektomi på postoperative komplikationer. 2. Formål Det primære formål med projektet er at undersøge, om en kombineret intensiv ryge- og alkoholstopintervention placeret kort før og fortsat 5 uger efter radikal cystektomi kan: 1) Reducere incidensen af behandlingskrævende postoperative kliniske komplikationer og 2) Understøtte ryge- og alkoholstop både på kort og lang sigt hos disse patienter, der gennemgår radikal cystektomi. 3. Metoder Et randomiseret klinisk studie(rct) 3.1 Randomiserede kliniske studie: Efter inklusion i undersøgelsen optages en detaljeret ryge- og alkoholanamnese for patienten(bilag ). Patienten bedes om at placere sig i rygestopprocessen[17] og patientens nikotinafhængighed scores ved hjælp af Fagerströms test.[18] Alkoholindtag afdækkes ud fra 1) Timeline follow -back over sidste uge og de sidste tre måneder 2) AUDIT (= Alcohol Use Disorders Identification Test) 3) Afhængighed af alkohol ud fra International Classification of Diseases, ICD-10. 4) Alkoholabstinenser/delirium tremens ud fra Alcohol Withdrawal Assessment Scoring Guidelines, CIWA-Ar Interventionen følger guld standardprogrammet for tobak og alkohol med 5 møder over 6 uger. Dette program indeholder en patientuddannelse samt understøttende medicinsk behandling[19]. Der vil blive aftalt en dato for ryge-/alkohol stop. Patienterne vil blive anbefalet at stoppe indenfor en uge før operationen og 5 uger postoperativt og allerhelst at stoppe rygning permanent. Patienterne vil blive tilbudt abstinensprofylakse i form af nikotinsubstitution, benzodiazepiner og disulfiram. Kontrolgruppen modtager vanlig information og behandling. Denne består i information om relaterede sundhedsrisici ved et skadeligt forbrug af tobak og alkohol samt udlevering af 2

3 Sundhedsstyrelsens pjecer Rygning og operationer og Alkohol og operationer. Ved ønske om ryge- og/eller alkoholstop henvises til kommunale rygestoptilbud og/eller relevant støttetilbud med henblik på alkoholophør. Baselinedata: Rygning, alkohol, demografi, co-morbiditet, tumor grad, operationstype, blodprøver, (leverfunktion og alkoholmarkører, infektionstal). Blodprøven for alkoholmarkører på 3,5 ml samt urinprøve for alkoholmarkør analyseres og opbevares på Karolinska Instituttet, Stockholm i maximum et år, herefter kasseres den. Såfremt blod- eller urinprøveanvendes i andre lignende studier, indhentes fornyet tilladelse i henhold til lovgivningen i opbevaringslandet. Der tages endvidere EKG, urinprøve (Dyrkning/Resistens og alkoholmarkør), Lunge Funktions Test, kuliltemåling, blæsetest med måling af alkoholkoncentration i udåndingsluften, fysisk aktivitet, ernæringsscreening, motivation for adfærdsændring efter inklusionssamtalen, ASA physical status classification system, performance status målt ved hjælp af WHO, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) score samt smertescreening ud fra VAS. Perioperativt registreres anæstesitype og operationsdato, varighed af operation, blodtab, medicin, smerter, komplikationer og indlæggelsestid på henholdsvis post-operativt observationsafsnit, intensivt afsnit og på sengeafsnit. Genindlæggelse på behandlende afdeling eller anden afdeling regnes ikke med Oprettelse af forskningsbiobank I studiet vil der blive taget ekstra blod- og urinprøver for at undersøge leverfunktion samt eventuelle sporstoffer fra alkoholindtag (alkoholmarkører). Alle deltagere får taget blodprøver ved inklusion i studiet og ved face-to-face møderne (ca. 3,5 ml. blod pr. gang). Prøverne opbevares kortvarigt i Danmark og fragtes herefter til Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine i Sverige. Prøverne opbevares i en biobank på Karolinska Institut i Sverige til senere analyse, som foretages inden studiets afslutning ultimo Datatilsynet ansøges om tilladelse hertil. Efter studiets afslutning anonymiseres restprøverne fuldstændigt i biobanken, det vil sige at koden til personhenførbare data fra studiet destrueres. Restprøverne kan derefter anvendes ved yderligere analyser af alkoholmarkører i nye forskningsprojekter. Prøverne vil kun kunne anvendes i de nye forskningsprojekter, efter der er givet tilladelse af en Videnskabsetisk Komite. De udvalgte 3

4 alkoholmarkører anvendes som objektive effektmål (benchmark) for alkoholintervention hos de patienter, der opfylder inklusionskriterierne Statistiske overvejelser og styrkeberegning Et tidligere studie af længerevarende præoperativ rygestopintervention identificerede en reduktion i postoperative behandlingskrævende komplikationer på 83 % [20] På denne baggrund er sample size: Med en type I fejls risiko på 5 %, en type II fejls risiko på 20 % (power = 80 %) og en minimumsreduktion i behandlingskrævende postoperative komplikationer fra 50 % i kontrolgruppen til 25 % i interventionsgruppen skal der inkluderes 66 patienter i hver gruppe, i alt 132 patienter. For yderligere at imødegå en mulig 20 % drop-out rate skal der inkluderes 80 patienter i hver gruppe, i alt 160 patienter. Forskellen mellem interventions- og kontrolgrupperne i incidensen af dikotome outcomes testes ved Fisher s exact test. Mann-Whitney U-test bruges til undersøgelse af effekten af interventionen på indlæggelsestid, tid til genoptagelse af arbejde og livskvalitet mellem grupperne. Tiden til genoptagelse af rygning og/eller alkohol fremstilles i en Kaplan-Meier plot. Signifikansniveauet er 0.05, two-sided. Data analyseres ud fra intention-to-treat. Patienter, som dropper ud, spørges om tilladelse til at følge op på dem via journalen. Der indhentes oplysninger om: Rygning, alkohol, alder, køn, erhverv, co-morbiditet, tumor grad, operationstype, rutineblodprøver, EKG, urinprøve (Dyrkning/Resistens), fysisk aktivitet, ernæringsscreening, performance status, smertescreening ud fra VAS samt oplysning om anæstesitype og operationsdato, varighed af operation, medicin, smerter og plejebehov, komplikationer og indlæggelsestid. I bekræftende fald gennemføres en sensitivitetsanalyse i forhold til henholdsvis kontrolgruppe og interventionsgruppe. Patienter, der siger nej til at medvirke i det randomiserede kliniske studie, spørges om tilladelse til at indhente oplysninger fra journalen om: Rygning, alkohol, alder, køn, erhverv, comorbiditet, tumor grad, operationstype, rutineblodprøver, EKG, urinprøve (Dyrkning/Resistens), fysisk aktivitet, ernæringsscreening, performance status, smertescreening ud fra VAS samt oplysning om anæstesitype og operationsdato, varighed af operation, medicin, smerter og plejebehov, komplikationer og indlæggelsestid. Formålet med at indhente disse oplysninger fra journalen er at undersøge, om de patienter, der fravælger at deltage er sammenlignelige med den gruppe af patienter, der vælger at deltage i det randomiserede kliniske studie. 4

5 3.1.3 Inklusionskriterier: Patienter over 18 år, der er planlagt til cystektomi på grund af blærecancer og som er enten daglige rygere af mindst 1cigaret/cigar/cerut/pibestop og /eller drikker mere end 2 genstande alkohol dagligt. Deltagerne skal have underskrevet patientinformationen Eksklusionskriterier: Cerebralt inhabile patienter og andre patienter med reduceret kompetence til at give informeret samtykke. Alvorlig psykiatriske lidelser (herunder afhængighed af medicin, svær alkoholafhængighed (defineret som tidligere delir eller kramper ved afholdenhed fra alkohol), ubehandlet kronisk sygdom, inklusiv fulminant hjerte- eller leverinsufficiens, som er kontraindikationer for disulfiram), overfølsomhed overfor disulfiram, benzodiazepiner eller nikotinsubstitutions produkter, gravide og ammende kvinder. Desuden ekskluderes patienten, hvis operationen aflyses eller det informerede samtykke tilbagetrækkes Randomisering: Patienterne randomiseres ved hjælp af computergenereret stratificeret blokrandomisering i blokke af ukendt størrelse til henholdsvis ryge- og alkoholintervention eller standard behandling. Der stratificeres i forhold til: 1. Center 2. Alkohol (>2 genstande) 3. Rygning 4. Rygning kombineret med alkohol Effektmål: Primær effektmål: Behandlingskrævende postoperative komplikationer, reoperationer eller død. Sekundære effektmål: Komplikationer indenfor 30 og 90 dage klassificeret ud fra Clavien-Dindo graderingen[21] 5

6 Perioperativ ryge- og alkoholstop målt som 7 dages punktprævalens og kontinuerligt rygestop ved 3,6, og 12 måneder. Ryge- og alkoholstop op til 12 måneder postoperativt Postoperativ indlæggelsestid Tid til genoptag af arbejde og/ eller aktivitetsniveau som tidligere Mortalitet op til 12 måneder postoperativt Livskvalitet 30 dage, 3, og 12 måneder postoperativt målt uf fra EORTC QLQ- C30, BLM 30 og EQ5D (bilag) Komplikationer vurderes parallelt af læge og projektmedarbejder. Ved uenighed vil en 3.person afgøre vurderingen. Alle statistiske analyser udføres blindet af en forsker, som ikke har medvirket ved dataindsamling. 4.Videnskabsetisk redegørelse: Forsøget er et DaBlaCa studie nr.6. Følgende urologiske afdelinger har givet forhåndstilsagn om at medvirke ved forsøgets afholdelse i perioden februar 2014 december 2016: Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Urologisk afdeling H, Herlev Hospital, Urinvejskirurgisk afdeling L, Odense Universitetshospital, Urinvejskirurgisk afdeling K, Aarhus Universitetshospital samt Urologisk klinik D, Rigshospitalet. Dataindsamling vil blive udført af projektlederen og de uddannede rygestoprådgivere. En projektmedarbejder og projektlederen vil vurdere komplikationerne. Forsøget gennemføres i overensstemmelse med Helsinkideklarationen II og Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Forsøgsprotokollerne for den randomiserede kliniske undersøgelse godkendes af Den Videnskabsetiske Komité Region Hovedstaden. Projektet anmeldes endvidere via regionernes fællesanmeldelse til Datatilsynet og inden det påbegyndes. Oplysninger vedrørende de inkluderede patienter beskyttes i henhold til lov om behandling af personoplysninger og lov om patientens retsstilling. Samtlige informationer og data, der registreres, vil kun blive anvendt som beskrevet i formålet med studiet. Registreringerne kommer derfor ikke til at fremgå af patientens journal. 6

7 Den første kontakt til patienten etableres inden det ambulante besøg inden operationen. Der udsendes en generel skriftlig deltagerinformation sammen med tiden til det ambulante besøg. Den journaloptagende læge visiterer de patienter, som opfylder inklusionskriterierne til samtale med en projektmedarbejder. Patienten informeres mundtligt af en projektmedarbejder efter Den Videnskabsetiske Komites retningslinjer for afgivelse af mundtlig information og indhentelse af samtykke. Patienter, som opfylder inklusionskriterierne, modtager skriftlig information om projektet og erklæring om samtykke udarbejdet efter anvisning fra Den Videnskabsetiske Komite. Der vil være telefonisk adgang til forsøgsansvarlig person i tilfælde af behov for yderligere oplysninger. For nuværende omfatter behandlingstilbuddet til patientgruppen ikke præ- eller postoperativ rygealkoholstop intervention, hvorfor det ikke skønnes uetisk at randomisere patienterne til præ-og postoperativ ryge-alkoholintervention henholdsvis konventionel behandling. Da de helbredsmæssige fordele ved et ryge-alkoholstop langt overstiger de forbigående gener, der kan være ved et ryge-alkoholstop, skønnes forsøget etisk forsvarligt. Såvel positive som negative eller inkonklusive resultater offentliggøres. Finansiering af projektet, institutionelle tilhørsforhold og eventuelle interessekonflikter vil ligeledes blive offentliggjort. 4.1Redegørelse for brug af kontrolgruppe: Brug af kontrolgruppe gør det muligt at isolere og måle effekten af ryge- og alkoholstop interventionen. Herved bidrager undersøgelsen potentielt til udvikling af evidensbaserede forebyggelsestilbud til rygere og storforbrugere af alkohol i forbindelse med elektiv kirurgi. 4.2Risici, gener og ulemper: Projektet anses for at være uden risici og større gener for patienten. Ryge- og alkoholophør kan eventuelt medføre ulempe i form af forbigående abstinenssymptomer, som forebygges og behandles efter hospitalets gældende kliniske retningslinjer. Desuden kan rygeophør eventuelt give forbigående øget slimproduktion, som dog ikke er fundet af klinisk betydning for udvikling at perioperative luftvejskomplikationer [22]. Deltagelse i undersøgelsen medfører yderligere ulempe i form af øget tidsforbrug for patienterne og eventuelt kortvarigt ubehag ved ryge- eller alkoholstop. 7

8 Der er intet ubehag forbundet med lungefunktionstest, kuliltemåling og alkohol i udåndingsluften. Samtidig med at der tages urinprøver, blodprøver og EKG som en del af den rutinemæssige forberedelse til operationen, tages der også urinprøve og blodprøve fra til undersøgelse af alkoholmarkører. Det vil sige, at der ikke er yderligere ubehag for patienten, idet der ikke er ekstra stik ved blodprøvetagningen. For at minimere den enkelte patients tidsforbrug ved deltagelse i forsøget, tilbydes rådgivningen telefonisk på de tidspunkter, hvor patienten ikke er tilstede på hospitalet i forbindelse med selve sygdomsforløbet. Det vurderes dog, at fordelene ved ryge- og alkoholophøret på sigt opvejer ulemperne. 4.3Forløb for indhentelse af informeret samtykke: Sammen med indkaldelsesbrevet til den for-ambulante samtale til patienter, der venter på operation for blærekræft i form af cystektomi, vedlægges en generel deltagerinformation. I den skriftlige deltagerinformation oplyses om mulighed for deltagelse i projektet, såfremt de beskrevne inklusionskriterier er opfyldt (Skriftlig deltagerinformation). Patienten oplyses endvidere om muligheden for at medbringe en bisidder til den mundtlige informationssamtale. Ved den for-ambulante samtale,vil patienten mundtligt få gentaget den skriftlige information og blive forespurgt om inklusion i undersøgelsen. For den patientgruppe, der visiteres til cystektomi i forbindelse med ambulant histologi svar efter TUR-B (transuretral resektion af blæren), udleveres skriftlig deltagerinformation ved denne samtale, da det først er på dette tidspunkt at patienten oplyses om sygdomsstadie. Den mundtlige information om forsøget gives i forbindelse med den ambulante samtale, hvor planlægningen af behandling i den pågældende urologiske afdeling foregår. Informationen om det videnskabelige forsøg gives af den forsøgsansvarlige, journaloptagende læge eller den sygeplejerske, der er uddannet ryge- alkoholstop rådgiver. Informationssamtalen foregår i den pågældende urologiske afdeling i uforstyrrede fysiske rammer og der gives tid til spørgsmål fra patienten og/eller dennes bisidder. Den mundtlige information efterfølges af gennemgang af den tilsendte skriftlige information. Patienten gives tid til at stille uddybende spørgsmål. 8

9 Samtykke til deltagelse i forsøget afgives til den forsøgsansvarlige eller projektansvarlige sygeplejerske på pågældende urologiske afdeling snarest efter den mundtlige og skriftlige information om projektet. Det sikres, at patienten har minimum 24 timers betænkningstid. Herefter inkluderes patienten i undersøgelsen, hvis han/hun giver samtykke hertil. 4.4Forskningsmæssige kliniske implikationer: Hvis kortvarig præ- og længerevarende postoperativ ryge- og alkoholstop har en forebyggende effekt på hyppigheden af behandlingskrævende kliniske komplikationer og eventuelt også medfører rygeophør og ændrede alkoholvaner på længere sigt, vil det kunne få vidtrækkende sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser[23]. Studiet vil generere viden på højeste evidensniveau for et enkelt studie om, hvorvidt incidensen af postoperative komplikationer kan forebygges ved en systematisk indsats i forhold til ryge- og alkoholadfærd før og efter operation. En sådan indsats ligger i forlængelse af hospitalsvæsenets indsats for at sikre intervention overfor patienter med sundhedsmæssig risiko indenfor KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) faktorerne og sundhedsvæsenets formål om fremme af befolkningens sundhed samt forebyggelse og behandling af sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. 5.Økonomiske forhold Undersøgelsen er initieret i et samarbejde mellem Clinical Health Promotion Centre. WHO-CC, Bispebjerg Hospital og Urologisk Klinik D, Rigshospitalet. Projektets øvrige samarbejdspartnere er: Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Urologisk afdeling H, Herlev Hospital, Urinvejskirurgisk afdeling L, Odense Universitetshospital, Urinvejskirurgisk afdeling K, Aarhus Universitetshospital og Alkohollaboratoriet på Karolinska Institut i Stockholm. Økonomisk støtte til forsøget er bevilget af Flemming Lunds Fond til indkøb af apparatur Der er bevilget kr fra Novo Nordisk Fonden til driftsudgifter i forbindelse med projektet. Urologisk klinik D betaler projektleders løn samt garanterer dækning af studieafgiften såfremt denne ikke kan finansieres ad anden vej. Forsøgsansvarlige har ingen økonomisk tilknytning til den ansøgte fond. Da forsøget er en del af et Phd forløb, vil yderligere økonomisk støtte løbende blive søgt fra relevante fonde. Oplysninger om evt. yderligere økonomisk støtte vil blive meddelt Videnskabsetisk Komité. 9

10 Budget: : Samlet løn til projektleder: Nettoårsløn 13,1 % pension Samlet løn til projektsygeplejerske(0,5 i 2 år): Nettoårsløn 13,1 % pension Samlede udgift til apparatur: Spirometer Easy One 5 stk.: 79937,50 kr. Alkoholmeter 5 stk.: 31500,00 kr. Ublow CO-monitor 5 stk.: 18958,50 Samlede driftsudgifter: Ryge- alkoholstop rådgivningskursus(10 sygeplejersker): kr. Transport og overnatning ved ryge-alkoholstop kursus:12016 Transport mellem deltagende hospitaler(4 møder): Afgift universitetet Statistisk bistand: Oprettelse af database: Udgifter i alt kr. Referencer: 1. Freedman ND, Silverman DT, Hollenbeck AR et al.: Association between smoking and risk of bladdercancer among men and women Journal of American Medical Association, 2011; 306: Nationale kliniske retningsliner for behandling af blæretumorer i Danmark. Dansk Blærecancer Gruppe, Johansen LS et al.cystectomy in Denmark Ugeskr.Laeger 2008 Jan 21;170(4): Novotny V, Hackenberg OW, Froehner M et al.: Systematic Assessment of Complications and Outcome of Radical Cystectomy Undertaken with Curative Intent in Patients with Comorbidity and over 75 Years of Age. Urol Int 2013;90:

11 5. Shabsigh, A et al.: Defining early morbidity of radical cystectomy for patients with bladder cancer using a standardized reporting methodology. European Urology 55(2009) Johar RS, et al. Complications After Robot-assisted Radical Cystectomy: Results from the International Robotic Cystectomy Consortium. Eur Urol (2013) 64: Gajdos C. Hawn M, Campagna E, Henderson W, Singh J, Houston T. Adverse Effects of smoking on Postoperative Outcomes in Cancer Patients. Annals of Surgical Oncology, 2012;19(5), Singh JA, Hawn M, Campagna EJ, Henderson WG, Richman J, Houston TK. Mediation of smoking-associated postoperative mortality by perioperative complications in veterans undergoing elective surgery: data from Veterans Affairs Surgical Quality Improvement Program (VASQIP)- a cohort study. BMJ Open, 2012;3 (4) 9. Sundhedsstyrelsen 2012: Alkohol, rygning og postoperative komplikationer 10. Bradley KA, AD. Rubinsky, H Sun et al.: Prevalence of alcohol misuse among men and women undergoing major noncardiac surgery in the Veterans Affairs health care system. Surgery, Volume 152, Issue 1, July 2012, Pages Rubinsky et al.: Postoperative risks associated with alcohol screening depend on documented drinking at the time of surgery. Drug and Alcohol Dependence Article in press, accepted Thomsen T, Villebro N, Møller AM. Interventions for preoperative smoking cessation (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue Rink M, Zabor EC,Furberg H et al: Impact of smoking and smoking cessation on outcomes in bladder cancer patients treated with radical cystectomy. Eur Urol(2012) Nov 27. pii: S (12) Rink. M et al.: Impact of smoking and smoking cessation on oncologic outcomes in primary non-muscle-invasive bladder cancer. European Urology. 63 (4) (pp ), Oppedal K, Møller AM, Pedersen B, Tønnesen H: Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery (review). The Cochrane Library, 2012 issue Tønnesen. Hanne: Personlig meddelse om igangværende studie. 17. Sundhedsstyrelsen 2009: Pakkeforløb for kræft i blære og i nyrer 18. Tønnesen, Hanne (edt.): Engage in the Process of Change; Facts and Methods. World Health Organization. Regional Office for Europe, Heatherton, T. F.et.al. The Fagerström Test for Nicotine Dependence: A revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction, 86, (1991) 20. Møller AM, Villebro N, Pedersen T, Tønnesen H. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial. Lancet 2002; 359: Clavien PA et al.: The Clavien-Dindo Classification of Surgical Complications. Fiveyear experience. Annals of Surgery Volume 250, Number 2, August Yamashita et al.: Effect of smoking on intraoperative sputum and postoperative pulmonary complication in minor surgical patients. Respiratory Medicine 2004 August;98(8): WHO: Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm.. World Health Organization. Regional Office for Europe,

12 12

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse)

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Addiktiv Sygepleje 11. Nov. 08 Klinisk Sygeplejespecialist Palle Bager Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Agenda Problem, planlægning, valg Selve undersøgelsen

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention.

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention. Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. Hoved søgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning,

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent, ph.d. Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol abgh@phmetropol.dk 7248 9794 Oplæg på: Alkoholforebyggelse,

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER

ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER 2012 Alkohol, rygning og postoperative komplikationer Sundhedsstyrelsen. 2012 Elektronisk ISBN 978-87-7104-315-0 Litteraturstudie og manuskript: Marie Eliasen,

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud- Udarbejdet

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Konsekvenser af et stort alkoholforbrug? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Aalborg 260214

Konsekvenser af et stort alkoholforbrug? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Aalborg 260214 Konsekvenser af et stort alkoholforbrug? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Aalborg 260214 ulbe@si-folkesundhed.dk WHO Alkohol er en vigtigere årsag

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed.

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed. N O T A T SUNDHEDSSTYRELSENS NYE UDMELDING VEDRØRENDE ALKOHOL Baggrund I Danmark drikker ca. 860.000 voksne over de udmeldte maksimale genstandsgrænser 1. Kun 7 % af danske voksne drikker ikke alkohol

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere