Tekst til billeder fra Pandrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekst til billeder fra Pandrup"

Transkript

1 Tekst til billeder fra Pandrup Skrevet af Chr. Enevoldsen. 1. Billedet er taget 1905 mod nordvest oppe fra snedker Bachs mølle, der lå bag hans værksted. Snedkeriet nedlagdes og på grunden opførtes i 19-? en toetagers forretningsejendom, der ved brandmur var delt i to, se billede nr. 3. I den til venstre var der først manufakturforretning etableret af Carl Hansen, Aalborg. I 1918 flyttede sadelmager M. J. Steen sin forretning fra Blokhusvej hertil og foruden sadelmagervirksomhed, var han også specialist i møbelpolstring og drev handel med møbler og tæpper, indtil 1956 da Børge Madsen overtog forretningen og siden har drevet møbel og tæppeforretning her. I ejendommen til højre drev skræddermester A. C. Nielsen en betydelig skrædderforretning, indtil han og familien i 19-? udvandrede til Amerika. Herefter overtog skræddermester Poul Mors forretningen. Efter dennes død drev J. P. Sørensen skrædderforretningen her indtil 19-?, hvorefter hele ejendommen indrettedes til beboelse.

2 På billedet ses i forgrunden barber Th. Thomsens ejendom og t.h. herfor et hjørne af afholdshotellets store rejsestald. Overfor ligger herredsfogedboligen, hvor herredskontoret fandtes i den nordlige del med indgang i gavlen. Ved siden af ligger arrestforvarerboligen med arresten bagved. Øverst til venstre i billedet ses brugsforeningens trælastbygning.

3 2.Udsigt over den sydlige del af Pandrup i Billedet er taget oppe fra snedker Bachs mølle. Snedkeriet nedlagdes omkring 19-? og på grunden opførtes da en toetagers forretningsejendom (se tekst til billede nr. 1). De 3 huse i forgrunden ejedes af: I 1907: Malermester Aug. Mellerup, Snedkermester Th. Thomsen, Mekaniker Martin Christensen. I 1988: Pandrup Kino, Forretningen Al - sport, Installation Johs. Andersen.

4 3. Den toetagers ejendom opført i 19-? er nærmere omtalt i teksten til nr. 1 og nr. 2. Den var nabo til Larsen Vejbys isenkramforretning og J.C. Jensens smede- og maskinværksted. Sidstnævnte flyttede i 1914 såvel værksted som bolig til nyopført hus på nordsiden af den nys anlagte stationsvej.

5 4. Billedet er taget fra stationsvejens udmunding i Hovedgaden ca I forgrunden til højre Pandrup Elektricitetsværk oprettet 1907.

6 Øverst til højre ses Kompagnihuset, opført ca af Købmand Th. Thellufsen efter aftale med sagfører S. Toft og urmager M. Nielsen, der begge efter færdiggørelsen flyttede ind i ejendommen og drev forretning i den nederste etage og havde beboelse på 1. sal. Sagførerkontoret fandtes i den nordlige del, urmagerforretningen i den midterste og i de større butikslokaler i den sydlige del åbnede manufakturhandler Victor Christensen en mode- og manufakturforretning. Han havde privatbolig syd i byen. Til venstre for Kompagnihuset ligger Farvergården og til højre Sparekassen, der i 1893 var flyttet hertil fra Hune. Dengang var der grøfter langs landevejen gennem det meste byen.

7 7. Et nærbillede fra 1910 af Klostergaards mølle med daværende mølleejer Chr. Sørensen stående foran.

8 8. Pandrup skole set fra syd I baggrunden til venstre ses gården Bisgaard.

9 10. En del af Pandrup by set fra sydøst i Længst til venstre ses snedker Th. Thomsens ejendom med værksted. Langs den sydlige del af denne ejendom er Bisgaardsvej senere anlagt fra Bredgade mod øst. Længst til højre i billedet ses afholdshotellet.

10 16. Små folkedansere i Pandrup, I bagerste række fra venstre: 1. Valborg Guldborg 2. Kristen Christensen 3. Alma Larsen 4. Poul Christensen 5. Barber Th. Thomsens søn Christian med violinen, senere frisørmester i Pandrup. 6. Henny Thellufsen 7. Thorvald el. Anker Nielsen 8. Laura Enevoldsen 9. Aage Bach I forreste række fra venstre: 1. Tekla Holbæk 2. Orla Nielsen 3. Agnes Andersen 4.? 5. Anna Thellufsen 6. Betty Kristensen 7. Konrad Nielsen

11 17. Arrestforvarer Nielsens danseskole, fotograferet i kroens have 1910

12 18. 3 partier fra ca. 1906, endnu før det elektriske lys kom til byen. Det øverste billede viser t.h. manufakturhandler Victor Christensens privatbolig og dernæst mekaniker Martin Christensens ejendom og værksted. Møllen i baggrunden hører til Th. Thomsens snedkeri. 19. Næste billede viser den sydlige del af byen. På vestsiden af vejen ligger først Andrea Jensens mode- og manufakturforretning, dernæst smed Alfred Riis' smedeforretning og P. F. Pedersens marskandiserforretning samt Alex Christensens købmandshandel (huset med kvisten). 20. På billedet nederst t.h. ses først Pandrup kro, derefter arrestforvarerboligen og med kvisten herredsfogedboligen og herredskontoret. Elektricitetsværket var endnu ikke opført dengang. I baggrunden skimtes skomager Martin Olsens ejendom og bag denne herredsfuldmægtig E. Smiths bolig.

13 21. Gadepartiet her er taget samme sted som det øverste motiv på billede 18, men få år senere, ca Byen har fået elektricitet og som det ses, er hver af de flotte stålmaster forsynet med lamper, der sørger for gadebelysningen.

14 22. Dagvognen, der her ses foran Pandrup afholdshotel omkring 19-?, er hjemmehørende i Pandrup. Den kørte på strækningen Aabybro-Pandrup-Saltum og foruden at optage det ret begrænsede antal passagerer, der kunne være i vognen, var den også postførende, idet den fra Aabybro postkontor modtog post til brevsamlingsstederne i Pandrup og Saltum, hvorfra landpostbudene her så sørgede for at bringe den ud i alle de lokale postdistrikter. *) Blokhus og Hune Det er ejeren af dagvognen Niels Chr. Nielsen, Purkær, der ses på billedet. Han tog senere efternavnet Wintherbo og blev i 19-? politibetjent i Pandrup, hvor han byggede hus nær jernbanestationen. **) Søren Enevoldsen har i sine optegnelser der beror i Egnssamlingen, nærmere beskrevet postforholdene i Hune sogn.

15 23. Pandrup brugsforening, der blev oprettet 1898, drev de første 3 år forretning i bødker Jensens tidligere lejlighed i bagbygningen til kroejer M. P. Bentzens bageriejendom på Blokhusvej. Af Herman Thøgersen købtes i 1901 en byggegrund, hvorpå ejendommen, som ses på billedet, opførtes (Blokhusvej nr. 7) I 1947 købte brugsforeningen Pandrup afholdshotel og drev dette ved bestyrer indtil 1963, da hotellet nedlagdes. Ved en større ombygning indrettedes moderne butikslokaler her og i 1965 flyttede brugsforeningen hertil fra Blokhusvej.

16 25. På billedet ses t.h. hjørnet af Larsen Vejbys isenkramforretning, dernæst barber Th. Thomsens ejendom, afholdshotellet, den gamle sparekasse og kompagnihuset.

17 26. Købmand Th. Thellefsens forretning og beboelse på Blokhusvej overfor mejeriet omkring Til venstre for bygningen var der indkørsel over gården til den bagvedliggende grovvareafdeling med mølleri.

18 27. Parti fra Blokhusvej ca set mod øst. Til venstre Th. Thellefsens købmandshandel og et hjørne af J. C. Nielsens smedie. Til højre Pandrup Andelsmejeri, oprettet Vest herfor havde købmand Thellefsen en stor langstrakt grund. I den sydlige del af grunden var anlagt have med lysthus, medens den øvrige del af grunden udelukkende benyttedes til trælastlager. Der var således i den vestlige side opført en lang lagerbygning, hvori der ud mod Blokhusvej var indrettet lager- og udstillingslokale for hans støbegodsafdeling.

19 29. Parti fra den sydlige del af Pandrup ca Til venstre ses først købmand Alex Christensens købmandshandel, der i 19-? overtoges af købmand N. M. Nielsen, som samtidig nedlagde sin forretning lidt sydligere i byen på østsiden af landevejen. De næste huse på billedet tilhørte marskandiser P. F. Pedersen, smedemester Alfred Riis, manufakturhandler Andrea Jensen (huset med kvisten) og derefter gartner L. Jespersen.

20 30. Den østlige del af Blokhusvej, år ca.???? Til venstre ses et hjørne af maler K. Kristensens ejendom. Derefter sagfører Tofts villa med kontorlokaler og kontorist P. J. Graversens nyopførte Villa "Vennely". Den stråtækte længe hører til Jansens købmandshandel. Til højre ses brugsforeningen, der oprettedes 1898 og som efter 3 år i lejede lokaler opførte denne ejendom. Derefter følger de to bagerforretninger side om side og i baggrunden Farveriet.

21 31. Pandrup Marskandiserforretning omkring 1920, indehaver P. F. Pedersen. Den var beliggende i den sydlige ende af byen mellem købmand N. M. Nielsen og smed A. Riis. Som billedet viser var der et righoldigt udbud af mange forskellige ting. I 19-? byggede han på hjørnet af Stationsvej og Bredgade en træbarak som lagerbygning for de store genstande. Senere blev denne revet ned, og på grunden opførte P. F. Pedersen i stedet en stor præsentabel 2 etagers hjørneejendom med butikslokaler i stueetagen og beboelse på 1. sal. Herefter var hele forretningen samlet her, idet forretningen i Søndergade nedlagdes.

22 32. Jetsmark kirke fotograferet fra sydøst efter at kirkegårdsudvidelsen mod syd lige har fundet sted 19-?. Det nederste billede er fra samme tid viser hvor smukt det indre kirkerum var dengang.

23 34. Jetsmark præstegård Pastor T. Terkelsen og frue har slået sig ned på plænen i præstegårdshaven for fotografering sammen med de 4 sønner. Fra venstre: Alfred, Johannes, Dan og Vagn. Præsten syntes åbenbart at den lange pibe også skulle med på billedet.

24 35. Gadeparti fra slutningen af 20'erne.

25 36. Dette hus opførte kontorist på herredskontoret L. E. Enevoldsen i 1905 og boede her indtil han i 1917 flyttede ind i lejligheden i den nyopførte sparekasse. Han var da blevet ansat som bogholder efter at den 74-årige bogholder kancelliråd M. P. Bentzen om aftenen den 27. januar 1917 blev overfaldet og dræbt ved kvælning, netop som han trådte ind i den gamle sparekasse for at videreføre dagens arbejde. Det var bestemt at den gamle bygning snart skulle nedbrydes og en ny og større sparekassebygning opføres på grunden, så den kunne stå færdig til sparekassens 50 års jubilæum d. 25. august 1917, hvilket Bentzen skulle have glædet sig meget til.

26 37. De største forretninger i Pandrup.

27 39. I dagene marts 1924 havde Pandrup borger- og håndværkerforening arrangeret en stor udstilling i kroens lokaler og i den flotte udstillingsbygning, der var bygget foran kroen og som ses på billedet.

28 40. I forbindelse med den store udstilling og øvrige arrangementer i dagene marts 1924 var oprettet en udstillingsgarde, som her ses fotograferet ved den sydlige side af afholdshotellet foran porten, der fører ind til den store rejsestald, hvor vognene kunne anbringes til venstre og hestene i den store stald til højre. Staldforpagteren havde lejlighed i et hus bag hotellet med forbindelse til staldbygningen. Navnene på garden er fra venstre: 1. Emil Nielsen, søn af bager N. C. Nielsen. 2. Tage Elefsen, søn af maler A. G. Elefsen. 3. Holger Jacobsen, søn af snedker Chr. J. Mergelsbæk. 4. Hardy Pedersen, søn af vaskekone Thomine P. 5. Løgted Fruensgaard, søn af brygger M. Fruensgaard. 6. Herman Hermansen, søn af murer, blytækker H. 7. Oluf Wintherbo, søn af politibetjent W. 8. Niels Hansen, søn af slagter Hansen. 9. Carl Jansen, søn af slagter Peter Jansen. 10.?

29 41. Hjørring-Løkken-Aabybro-banen åbnede driften i På billedet er toget nordfra netop ankommet til Pandrup station nogle år efter åbningen.

30 42. Stationsbygningen i Pandrup set fra vest. Døren til venstre førte ind til ventesalen. Herfra var der en billetluge ind til kontoret. Ved åbningen af banen overtog denne al transport af post til og fra stationerne mellem Pandrup og Hjørring og banens personale skulle derfor også varetage alle ekspeditioner vedr. postvæsenet. Indlevering af post i Pandrup skete gennem billetlugen. Dog åbnedes den aflåsede dør indtil kontoret ved større forsendelser. Den udvendige dør til højre førte ind til et mindre rum, hvorfra der var adgang til kontoret og hvor landpostbudene foretog sortering af posten. Når et tog afgik fra Sdr. Saltum St. rapporteredes det via banens telefon til Pandrup, hvor personalet så nogle minutter senere skulle gå over de to jernbanespor, for her ved et særligt spil ved håndkraft at sænke jernbanebommen over Blokhusvejen - denne manøvre skulle naturligvis også foretages inden de nordgående tog skulle passere Blokhusvej.

31 43. Stationsvej i Pandrup Til venstre boede post Chr. Borregaard der med hestebefordring besørgede posten fra Pandrup til Blokhus. Herfra skulle han daglig til fods fordele posten til beboelse på den lange rute over Hune og Pirup tilbage til Blokhus, hvorfra han så hen på eftermiddagen kunne køre hjem til Pandrup for at aflevere den modtagne post. I det næste hus boede politibetjent N. C. Wintherbo. Til højre ses først enkefru Cecilie Christensens og dernæst enkefru Ane Marie Larsens villaer.

32 45. Pandrup Lystanlæg omkring På det tidspunkt var der ikke bygget et eneste hus vest for banelinien. I 1920 købte sparekassedirektør N. C. Petersen Bisgaard, den sydlige del af Løkkenbanens gamle grusgrav, hvor man havde hentet grus i store mængder til anlæggelsen af Hjørring-Løkken-Aabybro-banen. Et par år senere fik han hele grusgraven, dvs. 4½ tdr. land skænket eller købt, og han gik straks i gang med at omdanne de øde arealer til et smukt anlæg. I 1922 blev der på et møde i Pandrup stiftet et aktieselskab under navnet Pandrup Lystanlæg med Petersen Bisgaard som formand så længe han ønskede at være det. Da han i 1929 afgik ved døden, blev der indsamlet et beløb til et mindesmærke for ham i anlægget. Ved en højtidelighed Kristi Himmelfartsdag 1930 afsløredes et smukt bronzerelief af Petersen Bisgaard anbragt på den pund store natursten, der nogle år forinden var hævet fra bunden af dammen øst for præstegården og ført ned i anlægget. Der blev da indhugget følgende indskrift: ANLAGT Under relieffet anbragt på modsatte side af stenen er indhugget: N. C. Petersen Bisgaard, Anlæggets skaber. Efterhånden kunne bestyrelsen af anlægget ikke skaffe tilstrækkeligt med penge til den nødvendige vedligeholdelse, og man fandt det ikke tilfredsstillende at se hvordan anlægget blev misligholdt, hvorfor man henvendte sig til kommunen. Det resulterede i at hele anlægget blev overdraget Pandrup kommune, der nu ved hjælp af

33 langtidsledige har ryddet op overalt og bragt anlægget i pæn stand ved plantning af træer og buske og opsætning af natursten langs gangene.

34 Pandrup Lystanlæg Fotograferet ved afsløringen af mindesmærket for anlæggets skaber N. C. Petersen Bisgaard.

35 Pandrup Hotel -

36 Bredgade set fra syd med sparekassen, den hvide bygning, til højre.

37 Bredgade set fra nord med kroen og politistationen til højre.

38 51. - Sparekassen og Hotellet

39 52. Billedet er taget i Store Vildmose En landboforening har arrangeret udflugt til Store Vildmose for at se og under kyndig vejledning nærmere at høre om det kæmpestore opdyrkningsarbejde, der netop var påbegyndt. På billedet ses en af de mægtige traktorer som anvendtes ved kultiveringen af de store mosearealer. Deltagerne følger her interesseret forklaringen på hvad sådan en specialfremstillet traktor kunne præstere. For at kunne benyttes på de bløde og ujævne mosearealer var det nødvendigt at forsyne den med meget store og brede hjul, som det fremgår af billedet.

40 Blokhusvej, set fra øst. Bredgade set fra syd Politistationen.

41 Bredgade set fra syd

42 Fastelavnsriddere i Pandrup

43 70. Blokhusvej i Pandrup Til højre et hjørne af købmand Carl Jansens købmandsforretning, hvortil oprindelig også hørte et landbrug. Laden som ses på billedet blev nedrevet omkring På grunden opførtes ejendommen, hvortil bank- og sagførerkontor flyttedes fra sagfører Tofts ejendom, som lå lidt vestligere og som i 1906 var købt af slagter og handelsmand Herman Thøgersen, som havde ladet den opføre på den plads, hvor det gamle stuehus, der ses på billedet bag laden, havde ligget. Denne gård var blevet nedlagt, da jorden efterhånden var solgt som byggegrunde. Til venstre ses først bageriejendommen, som kroejer M. P. Bentzen lod opføre. I den østlige ende havde fru Marie Holst fotografisk atelier på 1. sal fra omkring 1897 til ca I stueetagen var der bagerbutik og lejlighed. I den vestlige fløj havde familien Bentzen privatbolig. Den næste ejendom er opført 1896 af lærer Chr. Jacobsen, Pandrup, der her oprettede et ølbryggeri og maltgøreri. På grund af en halslidelse måtte han opgive lærergerningen. Den sidste ejendom er Pandrup Andelsmejeri, som startede her i 1888.

44 71. Blokhusvej i Pandrup ca Købmand Thomas Thellefsen, der oprindelig var mejerist på Pandrup Andelsmejeri, købte i???? lige overfor mejeriet en ret stor grund, hvorpå han byggede og startede den købmandsforretning, der ses på billedet. Efterhånden udvidedes forretningen til en betydelig købmandshandel med grovvareafdeling (korn og foderstoffer), stor trælastafdeling og støbegodsafdeling. Se billederne 26 og 27 og teksten til disse. Efternavnet Thellefsen ændredes i sin tid til Thellufsen, da man konstaterede at denne stavemåde fremgik af kirkebogen i Skagen.

45 73. Pandrup gamle skole beliggende på nordsiden af Blokhusvejen. Billedet er taget ca Til venstre ses gården "Bisgaard". I 19-? byggedes en ny skole lige overfor den gamle

46 Som det ses af billede nr. 70 havde fru Marie Holst fotografisk atelier i den første ejendom på Blokhusvej. Fra gavlen af dette hus var der en åben plads nord for kroen over til amtsvejen. På denne plads er dyrlæge Rasmussen, Saltum. med pibe i mund, fotograferet i datidens transportmiddel gig' en. I baggrunden ses farveriet, hvis store have stødte op til fhv. kirkeminister Mette Madsens barndomshjem "Fruensgaard". Huset til venstre for Farveriet blev bygget af skrædder Chresten Jensen Christensen (kaldet skræ'er Kræn Jensen) omkring Han drev her skrædderi og manufakturhandel, som også forhandlede varer fra Horsens Tugthus, som skrevet står med store bogstaver på facadeskiltet over forretningen. Desværre gik forretningen ikke så godt. De måtte afstå den og byggede derefter et lille hus på Skjødsholmsvej, hvor det flittige og sparsommelige ægtepar sammen med datteren Karen fortsatte skrædderiet. Skræ'er Kræn Jensen fungerede også som reservepostbud fra Pandrup postekspedition under landpostbudenes sygdom og ferie. (Dyrlægen i sin gig foran farvergården (slagter Ibsens forretning) i Pandrup ca Bemærk skiltet "Udsalg fra Horsens Tugthus", hvor nu Tatol ligger.)

47 75. Parti fra den sydlige del af Pandrup ca Mellem de to huse til venstre ligger Lundbakvej. I baggrunden ses købmandsgården, som i 18-? ejedes af købmand?. Han solgte den???? til købmand N. P. Nielsen, der drev den indtil???? da han overtog Alex Christensens købmandshandel, der ses midt i billedet (med kvisten). Samtidig nedlagdes forretningen i den gamle købmandsgård.

48 76. Til venstre herredsfogedboligen, der også indeholdt herredskontoret, dernæst Thing- og Arresthuset med bolig for arrestforvareren - selve arrestbygningen ses bagved længst til venstre i billedet. Huset med kvisten er Pandrup Kro. Nederst ses Simon Thøgersens købmandsforretning med facade til Blokhusvej. Bagved ses det gamle stuehus, der oprindelig tilhørte gården. Efter opførelsen af det nye stuehus med forretning kunne man til venstre herfor i adskillige år se en af gårdens stråtækte længer, hvis gavl vendte ud mod Blokhusvej, som det ses på billede nr. 70. Til højre ses Pandrup Afholdshotel. Billedet er taget før opførelsen af den store rejsestald syd for hotellet og som kunne rumme et anseeligt antal heste og vogne. I forbindelse med den østlige del af stalden opførtes en bygning parallel med hotellet, der bl.a. indeholdt en lejlighed til staldforpagteren. Mellem hotellet og kompagnihuset (den 2 etagers ejendom) ligger Hvetbo Herreds Spare- og Lånekasse og som det sidste hus på denne side af vejen Farveriet.

49 77. Thing- og Arresthuset i Pandrup omkring Bagved lå selve arrestbygningen der indeholdt 3 enmandsceller og 1 større med plads til 4 personer. På billedet ses arrestforvarer S. P. Nielsen og svigermor sammen med en række familiemedlemmer i stiveste puds. Nielsen blev antaget som arrestforvarer i Pandrup i 1897 og fungerede indtil omkring 1927

50 78. I 1911 arrangerede Pandrup Borger- og håndværkerforening en stor udstilling i kroens store sal og øvrige lokaler samt i den imponerende udstillingshal, som foreningen lod opføre udenfor kroen og som ses på billedet. Udstillingen var arrangeret for ud ad til at vise hvad de forskellige håndværkere i Pandrup kunne præstere, og hvad byens forretningsfolk kunne betjene ikke alene byens, men hele egnens befolkning med.

51 80. Billedet, der er taget af fotograf Marie Holst, Pandrup, ca. 1898, viser Hune Kro, der lå ved vejen, der fører fra Kvorup til Fårup/Saltum, eller som der står på vejviseren Aabybro-Løkken. Ud for kroen føres herfra mod vest vejen til Hune og Blokhus. I 1879 overdrog kirkeejer Bendt Madsen, Vester Brønderslev, Hune Kro til sønnen Examinatus juris Mads Peter Bentzen. Det var en mangeartet virksomhed, der foregik fra Hune Kro. Udover selve hotel- og krodriften til højre for indgangsdøren, var der til venstre købmandshandel og i den nordlige del af bygningen, var der indrettet mejeri. Endvidere hørte der også landbrug til kroen. Ved et møde i kroen i 1867 stiftedes Hvetbo Herreds Spare- og Lånekasse og kroejer M. P. Bentzen valgtes som bogholder for den nystiftede sparekasse. Han stillede lokale til rådighed for sparekassen hver torsdag eftermiddag de første 10 år, hvorefter sparekassen i 1877 opførte egen bygning nær kroen på sydsiden ad vejen til Blokhus.

52 Øverst til højre ses Kompagnihuset opført ca af købmand Th. Thellefsen efter aftale med sagfører S. Toft og urmager M. Nielsen, der begge efter færdiggørelsen flyttede ind i ejendommen og drev forretning i den nederste etage og havde beboelse på 1. sal. Sagførerkontoret fandtes i den nordlige del, urmagerforretningen i den midterste og i de større butikslokaler i den sydlige del, åbnede manufakturhandler Victor Christensen en mode- og manufakturforretning. Han havde privatbolig syd i byen.

53 Løkkenvej I Pandrup set fra nord ca Til venstre med møllen gården Fruensgård, midt i billedet stuehuset til den nærliggende gård på hvis jorde en stor del af bygningerne langs Løkkenvej og Bredgades østlige sider er opført.

54 Løkkenvej i Pandrup, Efter boghandlen nedbrændte ca opførtes på grunden en Shell benzintank og mekanikerværksted

55 Billedet er taget ca 1925 fra lejligheden i sparekassen, Pandrup Til højre et hjørne af manufakturhandler Langgaards forretning, derefter fotograf Marie Andersens ejendom med fotografisk atelier I baggrunden opført i 1. sals højde med glastag og glasvæg mod nord. Den lave træbarak herefter er marskandiser P.F.Pedersens lagerbygning. Han lod senere på stedet opføre en toetages hjørneejendom, hvortil forretningen flyttedes fra Søndergade 46. På modsatte side af stationsvej ses Pandrup elektricitetsværk.

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 Torvet Postkort med forkert tekst forekommer også. Her er Grenaa kirke blevet til Gammel Købmandsgaard i Grenaa. Tryk: Maskinfremstillet fotokort. Udgiver: Vilhelm Hansens Bog & papirhandel. Grenaa. Eneret

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lillegade Længere nede af Lillegade kommer vi til Vestbanegade, og her ser vi Grenaa Vestbanegård. Vestbanegården i Grenaa blev indviet den 26. juni 1917, efter at Ryomgård Gjerrild fra 1911 var blevet

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1875 Martin Olesen Due ass rev.kt. 27.8.1885 Afsked 1.10.1885 Carl P. R. Kofoed Schøning posteksp 31.10.1919 Afsked 1.12.1919 Axel Thorvald Mørch ktr 30.11.1927 Viborg 1.12.1927 Jørgen

Læs mere

Bindeballe holdeplads. 1897. Et årstal der satte præg på hele Randbøl Sogn. Optimismen var stor, og man troede på en. gik det meget anderledes.

Bindeballe holdeplads. 1897. Et årstal der satte præg på hele Randbøl Sogn. Optimismen var stor, og man troede på en. gik det meget anderledes. Bindeballe, Frederikshåb, Rygbjerg, Randbøl Hede, Randbøl og Vandel vist og fortalt i gamle postkort (Femte del) De nævnte lokaliteter har ikke i samme grad haft forhandlere, der ønskede at sælge postkort.

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Søndergade og Sønder Mølle

Søndergade og Sønder Mølle Søndergade Her ses igen købmandsgården og lige efter denne ses Kannikegades udløb i Søndergade. Overfor købmandsgården ses Hotel Dagmar som det så ud omkring år 1908 før ombygningen. Bygningen der var

Læs mere

Den første onsdag I måneden eller efter aftale.

Den første onsdag I måneden eller efter aftale. Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2011 Avis nr. 10 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43, Halvrimmen, 9460 Brovst Mail: dgbhalvrimmen@gmail.com WWW.detgamlebibliotek.nordjyskeklubber.dk

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

Månedens. Lille Frederikshavn

Månedens. Lille Frederikshavn Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Lille Frederikshavn Kvarteret mellem den gamle Sæbybane, den gamle Sønderstrand, Kalkværksvej og Baader bæk kaldes for bette Frederikshavn.

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187 Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen butik har dybe rødder tilbage til dengang, frederikshavnerne begyndte at køre på cykel i begyndelsen af sidste århundrede. Herluf Pedersens

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 2003

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 2003 Om denne pjece Med denne pjece vil vi fra lokalarkivets side forsøge at give en beskrivelse af Over Barrit, som det så ud i perioden fra ca. 1930 til ca. 1950, og vi vil også skrive lidt om de mennesker,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Lokalhistorisk kalender 2005

Lokalhistorisk kalender 2005 Lokalhistorisk kalender 2005 Kunstmaler Ludvig Steensen s logo til Ry Turistforening Kalenderen er udgivet af Egnsarkivet for Ry Kommune Pris kr. 30,- Marskendal Andelsmejeri ca. år 1900 Marskendal Andelsmejeri

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Sønderbro og Sønder Mølle

Sønderbro og Sønder Mølle Sønderbro og Sønder Mølle B2 Søndergade set op mod torvet. Øverst Hotel Dagmar, og Halvor Hermansens købmandsgård. På billedet til højre ses den gamle Farvergård, og i forgrunden lidt af Sønderbro. Nederste

Læs mere

Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956

Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956 Ved dette blev deres liv Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956 Hanne og Jens Aage Dalgaard er begge fødte i Feldborg og gifter sig i 1948. Ved den

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER NEKSØ 3730 (Nx) POSTMESTRENE 1828 Hans Frederik Heggelund Toldbetjent 1834 Toldkass. 1834 Christian Heiberg Jespersen Toldbetjent 5.1841 1845? Dominicus Braag Winther Apoteksbestyrer 2.4.1869 1.5.1869

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen, Søren Christian 2003 75 Foto Øsløs Badehoteller. Bulbjerg 2003 87 Foto Ca. 1910 Bodilsen, Ejgil 2003 122 Foto (portræt) 2002

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Digteren H. C. Andersen skrev i 1854: Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt. Væggene lidt skæve stå, ruderne er ganske små, osv. "Stensballehus" Verslinjerne

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere