Tekst til billeder fra Pandrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekst til billeder fra Pandrup"

Transkript

1 Tekst til billeder fra Pandrup Skrevet af Chr. Enevoldsen. 1. Billedet er taget 1905 mod nordvest oppe fra snedker Bachs mølle, der lå bag hans værksted. Snedkeriet nedlagdes og på grunden opførtes i 19-? en toetagers forretningsejendom, der ved brandmur var delt i to, se billede nr. 3. I den til venstre var der først manufakturforretning etableret af Carl Hansen, Aalborg. I 1918 flyttede sadelmager M. J. Steen sin forretning fra Blokhusvej hertil og foruden sadelmagervirksomhed, var han også specialist i møbelpolstring og drev handel med møbler og tæpper, indtil 1956 da Børge Madsen overtog forretningen og siden har drevet møbel og tæppeforretning her. I ejendommen til højre drev skræddermester A. C. Nielsen en betydelig skrædderforretning, indtil han og familien i 19-? udvandrede til Amerika. Herefter overtog skræddermester Poul Mors forretningen. Efter dennes død drev J. P. Sørensen skrædderforretningen her indtil 19-?, hvorefter hele ejendommen indrettedes til beboelse.

2 På billedet ses i forgrunden barber Th. Thomsens ejendom og t.h. herfor et hjørne af afholdshotellets store rejsestald. Overfor ligger herredsfogedboligen, hvor herredskontoret fandtes i den nordlige del med indgang i gavlen. Ved siden af ligger arrestforvarerboligen med arresten bagved. Øverst til venstre i billedet ses brugsforeningens trælastbygning.

3 2.Udsigt over den sydlige del af Pandrup i Billedet er taget oppe fra snedker Bachs mølle. Snedkeriet nedlagdes omkring 19-? og på grunden opførtes da en toetagers forretningsejendom (se tekst til billede nr. 1). De 3 huse i forgrunden ejedes af: I 1907: Malermester Aug. Mellerup, Snedkermester Th. Thomsen, Mekaniker Martin Christensen. I 1988: Pandrup Kino, Forretningen Al - sport, Installation Johs. Andersen.

4 3. Den toetagers ejendom opført i 19-? er nærmere omtalt i teksten til nr. 1 og nr. 2. Den var nabo til Larsen Vejbys isenkramforretning og J.C. Jensens smede- og maskinværksted. Sidstnævnte flyttede i 1914 såvel værksted som bolig til nyopført hus på nordsiden af den nys anlagte stationsvej.

5 4. Billedet er taget fra stationsvejens udmunding i Hovedgaden ca I forgrunden til højre Pandrup Elektricitetsværk oprettet 1907.

6 Øverst til højre ses Kompagnihuset, opført ca af Købmand Th. Thellufsen efter aftale med sagfører S. Toft og urmager M. Nielsen, der begge efter færdiggørelsen flyttede ind i ejendommen og drev forretning i den nederste etage og havde beboelse på 1. sal. Sagførerkontoret fandtes i den nordlige del, urmagerforretningen i den midterste og i de større butikslokaler i den sydlige del åbnede manufakturhandler Victor Christensen en mode- og manufakturforretning. Han havde privatbolig syd i byen. Til venstre for Kompagnihuset ligger Farvergården og til højre Sparekassen, der i 1893 var flyttet hertil fra Hune. Dengang var der grøfter langs landevejen gennem det meste byen.

7 7. Et nærbillede fra 1910 af Klostergaards mølle med daværende mølleejer Chr. Sørensen stående foran.

8 8. Pandrup skole set fra syd I baggrunden til venstre ses gården Bisgaard.

9 10. En del af Pandrup by set fra sydøst i Længst til venstre ses snedker Th. Thomsens ejendom med værksted. Langs den sydlige del af denne ejendom er Bisgaardsvej senere anlagt fra Bredgade mod øst. Længst til højre i billedet ses afholdshotellet.

10 16. Små folkedansere i Pandrup, I bagerste række fra venstre: 1. Valborg Guldborg 2. Kristen Christensen 3. Alma Larsen 4. Poul Christensen 5. Barber Th. Thomsens søn Christian med violinen, senere frisørmester i Pandrup. 6. Henny Thellufsen 7. Thorvald el. Anker Nielsen 8. Laura Enevoldsen 9. Aage Bach I forreste række fra venstre: 1. Tekla Holbæk 2. Orla Nielsen 3. Agnes Andersen 4.? 5. Anna Thellufsen 6. Betty Kristensen 7. Konrad Nielsen

11 17. Arrestforvarer Nielsens danseskole, fotograferet i kroens have 1910

12 18. 3 partier fra ca. 1906, endnu før det elektriske lys kom til byen. Det øverste billede viser t.h. manufakturhandler Victor Christensens privatbolig og dernæst mekaniker Martin Christensens ejendom og værksted. Møllen i baggrunden hører til Th. Thomsens snedkeri. 19. Næste billede viser den sydlige del af byen. På vestsiden af vejen ligger først Andrea Jensens mode- og manufakturforretning, dernæst smed Alfred Riis' smedeforretning og P. F. Pedersens marskandiserforretning samt Alex Christensens købmandshandel (huset med kvisten). 20. På billedet nederst t.h. ses først Pandrup kro, derefter arrestforvarerboligen og med kvisten herredsfogedboligen og herredskontoret. Elektricitetsværket var endnu ikke opført dengang. I baggrunden skimtes skomager Martin Olsens ejendom og bag denne herredsfuldmægtig E. Smiths bolig.

13 21. Gadepartiet her er taget samme sted som det øverste motiv på billede 18, men få år senere, ca Byen har fået elektricitet og som det ses, er hver af de flotte stålmaster forsynet med lamper, der sørger for gadebelysningen.

14 22. Dagvognen, der her ses foran Pandrup afholdshotel omkring 19-?, er hjemmehørende i Pandrup. Den kørte på strækningen Aabybro-Pandrup-Saltum og foruden at optage det ret begrænsede antal passagerer, der kunne være i vognen, var den også postførende, idet den fra Aabybro postkontor modtog post til brevsamlingsstederne i Pandrup og Saltum, hvorfra landpostbudene her så sørgede for at bringe den ud i alle de lokale postdistrikter. *) Blokhus og Hune Det er ejeren af dagvognen Niels Chr. Nielsen, Purkær, der ses på billedet. Han tog senere efternavnet Wintherbo og blev i 19-? politibetjent i Pandrup, hvor han byggede hus nær jernbanestationen. **) Søren Enevoldsen har i sine optegnelser der beror i Egnssamlingen, nærmere beskrevet postforholdene i Hune sogn.

15 23. Pandrup brugsforening, der blev oprettet 1898, drev de første 3 år forretning i bødker Jensens tidligere lejlighed i bagbygningen til kroejer M. P. Bentzens bageriejendom på Blokhusvej. Af Herman Thøgersen købtes i 1901 en byggegrund, hvorpå ejendommen, som ses på billedet, opførtes (Blokhusvej nr. 7) I 1947 købte brugsforeningen Pandrup afholdshotel og drev dette ved bestyrer indtil 1963, da hotellet nedlagdes. Ved en større ombygning indrettedes moderne butikslokaler her og i 1965 flyttede brugsforeningen hertil fra Blokhusvej.

16 25. På billedet ses t.h. hjørnet af Larsen Vejbys isenkramforretning, dernæst barber Th. Thomsens ejendom, afholdshotellet, den gamle sparekasse og kompagnihuset.

17 26. Købmand Th. Thellefsens forretning og beboelse på Blokhusvej overfor mejeriet omkring Til venstre for bygningen var der indkørsel over gården til den bagvedliggende grovvareafdeling med mølleri.

18 27. Parti fra Blokhusvej ca set mod øst. Til venstre Th. Thellefsens købmandshandel og et hjørne af J. C. Nielsens smedie. Til højre Pandrup Andelsmejeri, oprettet Vest herfor havde købmand Thellefsen en stor langstrakt grund. I den sydlige del af grunden var anlagt have med lysthus, medens den øvrige del af grunden udelukkende benyttedes til trælastlager. Der var således i den vestlige side opført en lang lagerbygning, hvori der ud mod Blokhusvej var indrettet lager- og udstillingslokale for hans støbegodsafdeling.

19 29. Parti fra den sydlige del af Pandrup ca Til venstre ses først købmand Alex Christensens købmandshandel, der i 19-? overtoges af købmand N. M. Nielsen, som samtidig nedlagde sin forretning lidt sydligere i byen på østsiden af landevejen. De næste huse på billedet tilhørte marskandiser P. F. Pedersen, smedemester Alfred Riis, manufakturhandler Andrea Jensen (huset med kvisten) og derefter gartner L. Jespersen.

20 30. Den østlige del af Blokhusvej, år ca.???? Til venstre ses et hjørne af maler K. Kristensens ejendom. Derefter sagfører Tofts villa med kontorlokaler og kontorist P. J. Graversens nyopførte Villa "Vennely". Den stråtækte længe hører til Jansens købmandshandel. Til højre ses brugsforeningen, der oprettedes 1898 og som efter 3 år i lejede lokaler opførte denne ejendom. Derefter følger de to bagerforretninger side om side og i baggrunden Farveriet.

21 31. Pandrup Marskandiserforretning omkring 1920, indehaver P. F. Pedersen. Den var beliggende i den sydlige ende af byen mellem købmand N. M. Nielsen og smed A. Riis. Som billedet viser var der et righoldigt udbud af mange forskellige ting. I 19-? byggede han på hjørnet af Stationsvej og Bredgade en træbarak som lagerbygning for de store genstande. Senere blev denne revet ned, og på grunden opførte P. F. Pedersen i stedet en stor præsentabel 2 etagers hjørneejendom med butikslokaler i stueetagen og beboelse på 1. sal. Herefter var hele forretningen samlet her, idet forretningen i Søndergade nedlagdes.

22 32. Jetsmark kirke fotograferet fra sydøst efter at kirkegårdsudvidelsen mod syd lige har fundet sted 19-?. Det nederste billede er fra samme tid viser hvor smukt det indre kirkerum var dengang.

23 34. Jetsmark præstegård Pastor T. Terkelsen og frue har slået sig ned på plænen i præstegårdshaven for fotografering sammen med de 4 sønner. Fra venstre: Alfred, Johannes, Dan og Vagn. Præsten syntes åbenbart at den lange pibe også skulle med på billedet.

24 35. Gadeparti fra slutningen af 20'erne.

25 36. Dette hus opførte kontorist på herredskontoret L. E. Enevoldsen i 1905 og boede her indtil han i 1917 flyttede ind i lejligheden i den nyopførte sparekasse. Han var da blevet ansat som bogholder efter at den 74-årige bogholder kancelliråd M. P. Bentzen om aftenen den 27. januar 1917 blev overfaldet og dræbt ved kvælning, netop som han trådte ind i den gamle sparekasse for at videreføre dagens arbejde. Det var bestemt at den gamle bygning snart skulle nedbrydes og en ny og større sparekassebygning opføres på grunden, så den kunne stå færdig til sparekassens 50 års jubilæum d. 25. august 1917, hvilket Bentzen skulle have glædet sig meget til.

26 37. De største forretninger i Pandrup.

27 39. I dagene marts 1924 havde Pandrup borger- og håndværkerforening arrangeret en stor udstilling i kroens lokaler og i den flotte udstillingsbygning, der var bygget foran kroen og som ses på billedet.

28 40. I forbindelse med den store udstilling og øvrige arrangementer i dagene marts 1924 var oprettet en udstillingsgarde, som her ses fotograferet ved den sydlige side af afholdshotellet foran porten, der fører ind til den store rejsestald, hvor vognene kunne anbringes til venstre og hestene i den store stald til højre. Staldforpagteren havde lejlighed i et hus bag hotellet med forbindelse til staldbygningen. Navnene på garden er fra venstre: 1. Emil Nielsen, søn af bager N. C. Nielsen. 2. Tage Elefsen, søn af maler A. G. Elefsen. 3. Holger Jacobsen, søn af snedker Chr. J. Mergelsbæk. 4. Hardy Pedersen, søn af vaskekone Thomine P. 5. Løgted Fruensgaard, søn af brygger M. Fruensgaard. 6. Herman Hermansen, søn af murer, blytækker H. 7. Oluf Wintherbo, søn af politibetjent W. 8. Niels Hansen, søn af slagter Hansen. 9. Carl Jansen, søn af slagter Peter Jansen. 10.?

29 41. Hjørring-Løkken-Aabybro-banen åbnede driften i På billedet er toget nordfra netop ankommet til Pandrup station nogle år efter åbningen.

30 42. Stationsbygningen i Pandrup set fra vest. Døren til venstre førte ind til ventesalen. Herfra var der en billetluge ind til kontoret. Ved åbningen af banen overtog denne al transport af post til og fra stationerne mellem Pandrup og Hjørring og banens personale skulle derfor også varetage alle ekspeditioner vedr. postvæsenet. Indlevering af post i Pandrup skete gennem billetlugen. Dog åbnedes den aflåsede dør indtil kontoret ved større forsendelser. Den udvendige dør til højre førte ind til et mindre rum, hvorfra der var adgang til kontoret og hvor landpostbudene foretog sortering af posten. Når et tog afgik fra Sdr. Saltum St. rapporteredes det via banens telefon til Pandrup, hvor personalet så nogle minutter senere skulle gå over de to jernbanespor, for her ved et særligt spil ved håndkraft at sænke jernbanebommen over Blokhusvejen - denne manøvre skulle naturligvis også foretages inden de nordgående tog skulle passere Blokhusvej.

31 43. Stationsvej i Pandrup Til venstre boede post Chr. Borregaard der med hestebefordring besørgede posten fra Pandrup til Blokhus. Herfra skulle han daglig til fods fordele posten til beboelse på den lange rute over Hune og Pirup tilbage til Blokhus, hvorfra han så hen på eftermiddagen kunne køre hjem til Pandrup for at aflevere den modtagne post. I det næste hus boede politibetjent N. C. Wintherbo. Til højre ses først enkefru Cecilie Christensens og dernæst enkefru Ane Marie Larsens villaer.

32 45. Pandrup Lystanlæg omkring På det tidspunkt var der ikke bygget et eneste hus vest for banelinien. I 1920 købte sparekassedirektør N. C. Petersen Bisgaard, den sydlige del af Løkkenbanens gamle grusgrav, hvor man havde hentet grus i store mængder til anlæggelsen af Hjørring-Løkken-Aabybro-banen. Et par år senere fik han hele grusgraven, dvs. 4½ tdr. land skænket eller købt, og han gik straks i gang med at omdanne de øde arealer til et smukt anlæg. I 1922 blev der på et møde i Pandrup stiftet et aktieselskab under navnet Pandrup Lystanlæg med Petersen Bisgaard som formand så længe han ønskede at være det. Da han i 1929 afgik ved døden, blev der indsamlet et beløb til et mindesmærke for ham i anlægget. Ved en højtidelighed Kristi Himmelfartsdag 1930 afsløredes et smukt bronzerelief af Petersen Bisgaard anbragt på den pund store natursten, der nogle år forinden var hævet fra bunden af dammen øst for præstegården og ført ned i anlægget. Der blev da indhugget følgende indskrift: ANLAGT Under relieffet anbragt på modsatte side af stenen er indhugget: N. C. Petersen Bisgaard, Anlæggets skaber. Efterhånden kunne bestyrelsen af anlægget ikke skaffe tilstrækkeligt med penge til den nødvendige vedligeholdelse, og man fandt det ikke tilfredsstillende at se hvordan anlægget blev misligholdt, hvorfor man henvendte sig til kommunen. Det resulterede i at hele anlægget blev overdraget Pandrup kommune, der nu ved hjælp af

33 langtidsledige har ryddet op overalt og bragt anlægget i pæn stand ved plantning af træer og buske og opsætning af natursten langs gangene.

34 Pandrup Lystanlæg Fotograferet ved afsløringen af mindesmærket for anlæggets skaber N. C. Petersen Bisgaard.

35 Pandrup Hotel -

36 Bredgade set fra syd med sparekassen, den hvide bygning, til højre.

37 Bredgade set fra nord med kroen og politistationen til højre.

38 51. - Sparekassen og Hotellet

39 52. Billedet er taget i Store Vildmose En landboforening har arrangeret udflugt til Store Vildmose for at se og under kyndig vejledning nærmere at høre om det kæmpestore opdyrkningsarbejde, der netop var påbegyndt. På billedet ses en af de mægtige traktorer som anvendtes ved kultiveringen af de store mosearealer. Deltagerne følger her interesseret forklaringen på hvad sådan en specialfremstillet traktor kunne præstere. For at kunne benyttes på de bløde og ujævne mosearealer var det nødvendigt at forsyne den med meget store og brede hjul, som det fremgår af billedet.

40 Blokhusvej, set fra øst. Bredgade set fra syd Politistationen.

41 Bredgade set fra syd

42 Fastelavnsriddere i Pandrup

43 70. Blokhusvej i Pandrup Til højre et hjørne af købmand Carl Jansens købmandsforretning, hvortil oprindelig også hørte et landbrug. Laden som ses på billedet blev nedrevet omkring På grunden opførtes ejendommen, hvortil bank- og sagførerkontor flyttedes fra sagfører Tofts ejendom, som lå lidt vestligere og som i 1906 var købt af slagter og handelsmand Herman Thøgersen, som havde ladet den opføre på den plads, hvor det gamle stuehus, der ses på billedet bag laden, havde ligget. Denne gård var blevet nedlagt, da jorden efterhånden var solgt som byggegrunde. Til venstre ses først bageriejendommen, som kroejer M. P. Bentzen lod opføre. I den østlige ende havde fru Marie Holst fotografisk atelier på 1. sal fra omkring 1897 til ca I stueetagen var der bagerbutik og lejlighed. I den vestlige fløj havde familien Bentzen privatbolig. Den næste ejendom er opført 1896 af lærer Chr. Jacobsen, Pandrup, der her oprettede et ølbryggeri og maltgøreri. På grund af en halslidelse måtte han opgive lærergerningen. Den sidste ejendom er Pandrup Andelsmejeri, som startede her i 1888.

44 71. Blokhusvej i Pandrup ca Købmand Thomas Thellefsen, der oprindelig var mejerist på Pandrup Andelsmejeri, købte i???? lige overfor mejeriet en ret stor grund, hvorpå han byggede og startede den købmandsforretning, der ses på billedet. Efterhånden udvidedes forretningen til en betydelig købmandshandel med grovvareafdeling (korn og foderstoffer), stor trælastafdeling og støbegodsafdeling. Se billederne 26 og 27 og teksten til disse. Efternavnet Thellefsen ændredes i sin tid til Thellufsen, da man konstaterede at denne stavemåde fremgik af kirkebogen i Skagen.

45 73. Pandrup gamle skole beliggende på nordsiden af Blokhusvejen. Billedet er taget ca Til venstre ses gården "Bisgaard". I 19-? byggedes en ny skole lige overfor den gamle

46 Som det ses af billede nr. 70 havde fru Marie Holst fotografisk atelier i den første ejendom på Blokhusvej. Fra gavlen af dette hus var der en åben plads nord for kroen over til amtsvejen. På denne plads er dyrlæge Rasmussen, Saltum. med pibe i mund, fotograferet i datidens transportmiddel gig' en. I baggrunden ses farveriet, hvis store have stødte op til fhv. kirkeminister Mette Madsens barndomshjem "Fruensgaard". Huset til venstre for Farveriet blev bygget af skrædder Chresten Jensen Christensen (kaldet skræ'er Kræn Jensen) omkring Han drev her skrædderi og manufakturhandel, som også forhandlede varer fra Horsens Tugthus, som skrevet står med store bogstaver på facadeskiltet over forretningen. Desværre gik forretningen ikke så godt. De måtte afstå den og byggede derefter et lille hus på Skjødsholmsvej, hvor det flittige og sparsommelige ægtepar sammen med datteren Karen fortsatte skrædderiet. Skræ'er Kræn Jensen fungerede også som reservepostbud fra Pandrup postekspedition under landpostbudenes sygdom og ferie. (Dyrlægen i sin gig foran farvergården (slagter Ibsens forretning) i Pandrup ca Bemærk skiltet "Udsalg fra Horsens Tugthus", hvor nu Tatol ligger.)

47 75. Parti fra den sydlige del af Pandrup ca Mellem de to huse til venstre ligger Lundbakvej. I baggrunden ses købmandsgården, som i 18-? ejedes af købmand?. Han solgte den???? til købmand N. P. Nielsen, der drev den indtil???? da han overtog Alex Christensens købmandshandel, der ses midt i billedet (med kvisten). Samtidig nedlagdes forretningen i den gamle købmandsgård.

48 76. Til venstre herredsfogedboligen, der også indeholdt herredskontoret, dernæst Thing- og Arresthuset med bolig for arrestforvareren - selve arrestbygningen ses bagved længst til venstre i billedet. Huset med kvisten er Pandrup Kro. Nederst ses Simon Thøgersens købmandsforretning med facade til Blokhusvej. Bagved ses det gamle stuehus, der oprindelig tilhørte gården. Efter opførelsen af det nye stuehus med forretning kunne man til venstre herfor i adskillige år se en af gårdens stråtækte længer, hvis gavl vendte ud mod Blokhusvej, som det ses på billede nr. 70. Til højre ses Pandrup Afholdshotel. Billedet er taget før opførelsen af den store rejsestald syd for hotellet og som kunne rumme et anseeligt antal heste og vogne. I forbindelse med den østlige del af stalden opførtes en bygning parallel med hotellet, der bl.a. indeholdt en lejlighed til staldforpagteren. Mellem hotellet og kompagnihuset (den 2 etagers ejendom) ligger Hvetbo Herreds Spare- og Lånekasse og som det sidste hus på denne side af vejen Farveriet.

49 77. Thing- og Arresthuset i Pandrup omkring Bagved lå selve arrestbygningen der indeholdt 3 enmandsceller og 1 større med plads til 4 personer. På billedet ses arrestforvarer S. P. Nielsen og svigermor sammen med en række familiemedlemmer i stiveste puds. Nielsen blev antaget som arrestforvarer i Pandrup i 1897 og fungerede indtil omkring 1927

50 78. I 1911 arrangerede Pandrup Borger- og håndværkerforening en stor udstilling i kroens store sal og øvrige lokaler samt i den imponerende udstillingshal, som foreningen lod opføre udenfor kroen og som ses på billedet. Udstillingen var arrangeret for ud ad til at vise hvad de forskellige håndværkere i Pandrup kunne præstere, og hvad byens forretningsfolk kunne betjene ikke alene byens, men hele egnens befolkning med.

51 80. Billedet, der er taget af fotograf Marie Holst, Pandrup, ca. 1898, viser Hune Kro, der lå ved vejen, der fører fra Kvorup til Fårup/Saltum, eller som der står på vejviseren Aabybro-Løkken. Ud for kroen føres herfra mod vest vejen til Hune og Blokhus. I 1879 overdrog kirkeejer Bendt Madsen, Vester Brønderslev, Hune Kro til sønnen Examinatus juris Mads Peter Bentzen. Det var en mangeartet virksomhed, der foregik fra Hune Kro. Udover selve hotel- og krodriften til højre for indgangsdøren, var der til venstre købmandshandel og i den nordlige del af bygningen, var der indrettet mejeri. Endvidere hørte der også landbrug til kroen. Ved et møde i kroen i 1867 stiftedes Hvetbo Herreds Spare- og Lånekasse og kroejer M. P. Bentzen valgtes som bogholder for den nystiftede sparekasse. Han stillede lokale til rådighed for sparekassen hver torsdag eftermiddag de første 10 år, hvorefter sparekassen i 1877 opførte egen bygning nær kroen på sydsiden ad vejen til Blokhus.

52 Øverst til højre ses Kompagnihuset opført ca af købmand Th. Thellefsen efter aftale med sagfører S. Toft og urmager M. Nielsen, der begge efter færdiggørelsen flyttede ind i ejendommen og drev forretning i den nederste etage og havde beboelse på 1. sal. Sagførerkontoret fandtes i den nordlige del, urmagerforretningen i den midterste og i de større butikslokaler i den sydlige del, åbnede manufakturhandler Victor Christensen en mode- og manufakturforretning. Han havde privatbolig syd i byen.

53 Løkkenvej I Pandrup set fra nord ca Til venstre med møllen gården Fruensgård, midt i billedet stuehuset til den nærliggende gård på hvis jorde en stor del af bygningerne langs Løkkenvej og Bredgades østlige sider er opført.

54 Løkkenvej i Pandrup, Efter boghandlen nedbrændte ca opførtes på grunden en Shell benzintank og mekanikerværksted

55 Billedet er taget ca 1925 fra lejligheden i sparekassen, Pandrup Til højre et hjørne af manufakturhandler Langgaards forretning, derefter fotograf Marie Andersens ejendom med fotografisk atelier I baggrunden opført i 1. sals højde med glastag og glasvæg mod nord. Den lave træbarak herefter er marskandiser P.F.Pedersens lagerbygning. Han lod senere på stedet opføre en toetages hjørneejendom, hvortil forretningen flyttedes fra Søndergade 46. På modsatte side af stationsvej ses Pandrup elektricitetsværk.

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALLINGAABRO EFTER ÅR 1900, 2. Fortsættelse af artiklen i sidste årsskrift om De første håndværkere og handlende i Allingaabro.

UDVIKLINGEN I ALLINGAABRO EFTER ÅR 1900, 2. Fortsættelse af artiklen i sidste årsskrift om De første håndværkere og handlende i Allingaabro. UDVIKLINGEN I ALLINGAABRO EFTER ÅR 1900, 2. Fortsættelse af artiklen i sidste årsskrift om De første håndværkere og handlende i Allingaabro. Hyrebilerne Kristiane Jensen og hendes mand Peter Jensen havde

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Vejrup Bilernes by. Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg. Af Anna Schultz

Vejrup Bilernes by. Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg. Af Anna Schultz Vejrup Bilernes by Af Anna Schultz Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg Der er blevet solgt biler i Vejrup i de sidste 50 år, men i sidste halvdel af 1980 erne og i 1990 erne skete

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

IRMA I DRAGØR. DEL 1. Carl Heinrich Jens Schepler Carl Schepler, der var udlært snedker, havde før han overtog

IRMA I DRAGØR. DEL 1. Carl Heinrich Jens Schepler Carl Schepler, der var udlært snedker, havde før han overtog IRMA I DRAGØR. DEL 1 Der var engang. Ja, Dragør har også haft sin Irmabutik eller rettelig sine "Irma-butikker". Det hele begyndte den 1. oktober 1906, hvor smørhandler Carl Schepler fra Nørrebro startede

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

November 2009. Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur.

November 2009. Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. November 2009 Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Lasse Hansen,

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876

Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Af fhv. borgmester Hans Chr. Baltzer, Pindstrup Optakten til Randers Grenåbanen Auning som Stationsby Udviklingen på baneområdet tog rigtig fart efter krigen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere