Oversigt over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1914 til Maj 1915.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1914 til Maj 1915."

Transkript

1 Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1914 til Maj Maj Ekskursion til Sydøstskaane. Ledelse af Prof. J. C. MOBERG. Afrejse fra Østbanegaarden 5ss eller fra Havnegade 6oo til Malm 6. Fra Malmo 822, i Eriks dal IO21. I Nærheden af Eriksdal saas ved Hvitabåck fluvioglacialt Grus i en Aas og Lias-Sand i et stort aabent Brud. Ved Kurremolla saas rødt Liasler og Cardiumbænke bl. a. med Cardium og Tancredia securiformis. Herfra gennem Skoven, hvor der saas en.del forskellige Liaslokaliteter og Colonusskifer med Monograptus colonus (Roddinge). Mellem Roddinge og Ramsåsa saas en Erosionsrest af Sandsten som en Aas, og flere Steder kom Kildekalken frem. Ved Ramsåsa iagttoges Grundfjeld og Springbreccie. Ved Hogestad var man gaaet ned i selve Fyledalen, der er en lang, bred Dal med skovklædte Sider, brede Terrasser langs.aaen, der slyngede sig ud og ind i store Bugtninger; der fortsattes ad Landevejen i Bunden af Dalen indtil Lyckås, hvor man saa Senonmergel med Actinocamax westfalicus. Herfra til -Benestad-lokaliteten, i hvis Kildekalk der fandtes talrige Planteaftryk. Fra Tomelilla 7n, i København ca. llso. LITTERATUR: " J. C. MOBERG: Fyledalen. Geol. Foren. Forh. Bd. 32 H (= J. C. Moberg: Guide for the Principal Silurian Districts of Scania). (Heri Litteratur vedrørende Fyledalen). Mødet den 4. Maj Hr. Professor, Dr. Gunnar Andersson fra Stockholm holdt et Foredrag om Fastlandstiden och mojligheterna att låra kånna dess geografiska forhållanden" og fremsatte Ønsket om Samarbejde mellem skandinaviske Forskere til Løsning af de Opgaver, som han havde fremhævet i sit Foredrag, deriblandt særlig Udforskning af de undersøiske Tørvemoser.

2 426 Møder og Ekskursioner Juni Ekskursion til Harzen. 31. Maj. Afrejse fra København om Aftenen KL li<>. 1. Juni. Ankomst til Go slår ved 2-Tiden. Om Eftermiddagen besaas Byen og besteges Steinberg under Professor GAGELS Ledelse. Under Bestigningen af Steinberg saas et Profil i Wissenbacher Schiefer" (nedre Mellem-Devon). Paa Steinberg holdt Prof. GAGEL-et Foredrag over Egnens Geologi og Harzens Dannelse. I Harzforlandet ligger Aflejringer, der bestaar af Zechsten og mesozoiske Dannelser (paa sine Steder dækket af Diluvium). I Forlandet ligger Aflejringerne i det væsentligste vandret med de ældste Lag underst; henimod Harzranden er Lagene derimod oprejste eller overkippede, foranlediget ved Hævning af de ældre Lag, der danner Harzen (Devon og Kulm). Harzforlandet er gennemkrydset af mindre Højdedrag, langs hvilkes Rand de mesozoiske Lag ligeledes er opadbøjede, hvorved samtlige mesozoiske Lag i Harzforlandet kommer til at ligge i Trug. Man kan skelne mellem 3 tektoniske Forstyrrelser..Den ældste, den skaanske(herzyniske) Foldning, fra Karbon til Perm, hvorunder de gamle Dannelser + Diabasen foldes og hæves. Den næste, densaxo-" niske Foldning, i hvilken de mesozoiske Dannelser med Undtagelse af det øverste Kridt deltager. Ved en yderligere Hævning af de gamle Dannelser kippes Lagene over langs Randen af Harzen og af Forlandets Højderygge. Den tredje Forstyrrelse, som er den mindst indgribende, er den tertiære Foldning; i denne deltager ogsaa det yngste Kridt. 2. Juni. Med Tog fra Goslar til Vienenburg. I Goslar sluttede Prof. ERDMANNSDORFER og Geheimrath SCHROEDER sig til Ekskursionen; under den sidstes Ledelse besøgtes Saltværket ved Vienenburg. Paa Vejen til Saltværket saas Broget-Sandsten og derunder Rogenstein" (oolithisk Kalksten). Saltværket ligger i Harlyberg. Schacht II besøgtes. I Saltværket bearbejdes de permiske Saltlag (Stensalt, Karnallit, Anhydrit o. s. v.); Lagene staar lodrette og brydes i forskellige Etager, hvoraf den dybeste ' var 600 m under Overfladen. Deltagerne besøgte Etager i 350 og 450 m. Dybde. Tog fra Vienenburg til O ker. Om Eftermiddagen Vandring gennem Okerdalen under Prof. ERDMANNSDORFERS Ledelse. Fra Mundingen til Bunden af Okerdalen træffes følgende Lag: Den nedre -devoniske. Spirifersandsten, der bestaar af afvekslende Lag af Kvartsit og Lerskifer; den er fossilfri. De nedre mellemdevoni ke Calceola- og Wissenbacher-Skifre. Den øvre mellemdevoniske Stringocephaluskalk samt den nedre over-devoniske

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 427 Cramenzelnkalk ( Ameisenkalk"). Ekskursionen standsede ved Rabenklippe og Romkerhalle, der udgør hver sin Fløj af et Trug, hvis Bund udgøres af Kulm ( Posidonienschiefer"), mens Siderne er Devon (Cramenzelnkalk). Et Par Steder under Vejs saas desuden Granit, der ligesom Brockengraniten er brudt frem efter den herzyniske Foldning. Lagene, der grænser til Graniten (Calceolalag, Spirifersandsten) er kontaktmetamorfoserede og derved omdannet til Hornfels". Overnatning i Wernigerode. 3. Juni. Tog fra Wernigerode til Elbingerode. Fra Elbingerode Spadseretur til Buchenberg. Paa Vejen saas Brud i Stringocephaluskalk (øvre Mellem-Devon), dels marine Kalklag med Rødjernsten, dels Tuflag ( Schalstein"). Lagfølgen i Buchenberg er iøvrigt: nederst Wissenbacher-Skifer, derover Diabas (Schalstein), der er trængt ind mellem Wissenbacher-Skiferen og den overliggende Stringocephaluskalk; over denne Kulm. I et andet Brud saas Kulm som sort Lerskifer. Ved Bismarckshiitte saas et aabent, nu forladt Brud, hvori en Overskydnjng af Diabas (Schalstein) over Kulmskifer. Kulmskiferen overlejrer, som normalt, Cramenzelnkalk og denne Stringocephaluskalk med Jernerts. Derfra til Hartenberg, hvor der saas Brud og Stoller i en omtrent lodretstaaende Brunjernstensgang (omdannet Stringocephaluskalk). Paa den ene Side begrænsedes den af Keratofyr med Schalstein, paa den anden Side af Kulm. Paa dette Sted mangler Over-Devon mellem Kulm og Stringoceplialuskalken. En Del af disse over-devoniske Dannelser (Cypridinaskiferen) fandtes paa Østskraaningen af Buchenberg som løse Blokke i Skovbunden. Samme Steds saas Gruber, hvorfra var udgravet hvidt, oligocænt Sand. Harzbjergene danner et Plateau, over hvilket Brocken rager op. Paa dette Plateau er Tertiæret repræsenteret som Sandaflejringer i Smaagruber. Tilbage til Elbingerode, hvor Frokosten indtoges. Derefter Marsch til Rubeland. Paa Vejen saas Eruptivgange i N-S-Retning gennem Stringoceplialuskalken og de yngre Lag paa tværs af disses Lagdeling. Den første Gang bestod af Enstatit-Porfyrit (Plagioklas og Augit), der brydes som Vejmateriale; den anden Gang, som var betydelig mægtigere, bestod af Orthoklasporfyr, der var lys i Midten og mørk ved Randen; den mørke Porfyr var mere sur end den lyse. Den tilgrænsende Stringocephaluskalk var omdannet til grovkornet Marmor. Paa den tredje Lokalitet saas i Stringoceplialuskalken, som her brydes til Kalki

4 428 Møder og Ekskursioner. brænding, tæt sort Diabas i mindre Gange. Alle Gangene var permiske. Ved Rubeland besøgtes den pragtfulde Drypstensgrotte Hermannshohle, udhulet i Stringocephaluskalk. Ved en længere Spadseretur i denne var der Lejlighed til at studere Drypstenenes vekslende Former og Dannelsesmaader, Krystaludskillelser og Vandstandslinier i lokale Smaabækkener. I Hulen fandtes Knogler af Hulebjørn. Gennem Bo de tal til H titlen ro de, hvor man saa et lille Profil i oligocænt Sand. Med Tandhjusbane til Blankenburg, hvor der overnattedes. Prof. SCHROEDER, der skiltes fra Ekskursionen i Vienenburg efter Besøget i Saltværket, sluttede sig her igen til den, mens Prof. ERDMANNSDORFER forlod os næste Morgen i Blankenburg. 4. Juni. Ekskursion i Omegnen af Blankenburg. Frem af Granulatuskridtet rager en kvartsitisk Sandstensgang, der som en Mur, Teuf e 1 sm auer", strækker sig kilometervidt gennem Landskabet. Fra Teufelsmauergik man over en Sænkning til Katlenstådt; ved Apenberg saas Muslingekalk i overkippede Lag. Mellem Teufelstnauer og Apenberg passeredes Enderne af de oprettede Lag, tilhørende Emscher og Keuper. Disse er diskordant dækkede af i Hovedsagen vandrette Lag af Kvadratuskridt. Ved den tertiære Foldning har de mod Teufelsmauer stødende Lag af Kvadratusk ridtet, saavel paa Nord- som paa Syd-siden, deltaget i Foldningen. I Kalkbruddet saas Muslingekalkens Underafdelinger: Nodosus-, og Trochitkalk, midterste Muslingekalk og Wellenkalk (nedre Muslingekalk). Paa den anden Side af Apenberg mod Syd ind mod Harzranden vilde man træffe Enderne af de oprette Lag af Broget-Sandsten. Lokalt har her fundet Aflejringer af tertiære Dannelser Sted. (Brunkulsfløtser). Den under Broget-Sandsten liggende Zechsten træder ikke frem i Dagen. Fra Apenberg et Stykke mod Øst og derfra igen tilbage mod Nord; paa Tilbagevejen passeredes atter Keuper- og Emscheraflejringernes Ender. Paa Markens Overflade, nærved Grænsen mellem Keuper og Emscher, saas løse Sten af Cenoman og Turon, dannede som Rullesten af Emscherhavet ved dettes Transgression over Turon- og Cenoman-aflejringerne, der ikke træder frem i Dagen paa Grund af Emscherlagenes diskordante Paalejring. Man passerede atter Granulatusaflejringerne og Teufelsmauer og traf paa Nordsiden af denne et stort Stenbrud i Granulatussandsten. I den nederste Horizont Andes Aftryk af Credneria (hvorfor denne Aflejring tidligere regnedes til Cenoman'). Over Crednerialaget kalkfrit, rødgult til violet Ler (andet Steds

5 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 429 med Brunkul, som ikke fandtes her paa Stedet), der benyttes som Farve og tilhører Granulatuszonen. Derover igen Sandsten af udpræget marin Oprindelse. Fra Blankenburg med Tog til Bornecke. Paa Vejen passeredes Reg en s tein", en Slags Horst, der tildels danner Nordfløjen af Blankenburger-Mulde. Ved Foden af denne saas Flyvesand, dannet ved Hensmuldren af Granulatussandsten. Fra Bornecke Station spadseredes opad Quedlinburgersadlens Sydside til Landsbyen Bornecke; paa Vejen passerede man Quadratussandsten, Emschermergel, Emschersandsten, Turonkalk, Cenomankalk (glaukonitisk) (disse to sidste med Forsteninger), Neocomsandsten og -lerlag. I disse jernholdige Lerlag var der stærkt afrundede Rullesten af Kiselskifer. I Cenomanet Strandgrus fra Kridthavet med Rullesten fra Devon og andre ældre Dannelser. Fra Bornecke gik man tværs over Quedlinburgersadlen, der i Toppen er eroderet til et fladt Trug (orografisk Mulde), i Bunden af hvilket Keuperler træder frem, dækket med nordisk Materiale fra Istiden (sydligste Morænedannelse). Ved Nordgrænsen af dette Trug fandtes Juralag, der muligvis tilhører Planorbiszonen. Tæt op til dette støder Neocomlagene paa Sadlens Nordside, som man nu gik ned ad til Halberstådter-Mulde. Største Delen af dette Trug dannes af Emschermergel og -sandsten, omringet af et smalt Bælte af Turon og Cenoman. Paa Vejen over Truget (Emscher) saas flere Steder kvartære Dannelser (Løss og en enkelt tynd Moræne). Hinsides Truget, lige syd for Halberstadt, saas ved Spiegelberg et smukt Profil i Løss over Emschersand. Om Eftermiddagen besaas Halberstadt. Tog til Goslar, hvor der overnattedes. 5. Juni. Tog til Doernten. Tæt ved Stationen saas et Profil i Turonkalk i svagt mod Vest hældende Lag; ad Vejen, hvor man stadig passerede Turon, gik man til Georg Friedrich"s Grube. Paa Vestskraaningen af Salzgittersadlen træffes pludselig Cenomankalk i stejlt staaende Lag; umiddelbart derved øvre Gaultmergel, Flammenmergel". Tæt ved Grubehuset Brunjernstenskonglomerat (Neocom) med 35% Jern, ler-og kiselholdigt og fosforitførende; det forhyttes i Braunschweig sammen med en kalkholdig Malm. Fra Grubehuset til Georg Friedrich"s-Grubens store aabne Brud syd for Eisenkuhlenberg. I Nordostvæggen saas det liggende (øvre Lias), Posidoniaskifer. Ovenpaa Posidoniaskiferen i Lag hældende mod Sydvest ligger Neocomjernstenen Den er et Konglomerat og indeholder Forsteninger fra Jura som Rullesten-(Ammonitter, mere eller mindre om-

6 430 Møder og Ekskursioner. dannede til Fosforitter) og talrige Fosforitknolde. Ogsaa Brunjernstensklumperne er Rullesten fra Jura. Mellem Neocom og Posidoniaskifer mangler Dogger og- Malm. Over Neocomjernstenen saas i Sydvæggéns Vesthjørne sort Neocomler, derover i Vestvæggen nedre Gaultsandsten overlejret af Mellem-Gaultler; den derpaa følgende øvre Gaultflammemergel ses ikke i Gruben, men træffes inde i Skoven sydvest for Gruben. Fra Georg Friedrich"s Grube spadseredes til den nedlagte Grube Fortuna"s Affaldspladser for Amalthæus- og Posidoniaskifer, hvor der samledes talrige Forsteninger, væsentlig Ammonitter. Paa Vejen hertil passeredes deri store Forkastning, der gaar langs af Salzgittersadlen i nordvest-sydøstlig Retning. De gamle Dannelser (Broget-Sandsten, Keuper), som hér træder i Dagen paa Østsiden, saas ikke paa Grund af Bevoksning. Videre til et Brud i øvre Muslingekalk (nær Dohren), hvori saas Nodosuslag og Trochitkalk. Ved,,Kflchental" saas i en gammel Brønd oolithisk Jernsten fra Neocom med Belemnitter fra Mellem-Lias. Tæt ved Brønden et stort Profil hovedsageligt i Cenomankalk; i den ene Ende af Profilet saas rød Kalksten, der er Grænsen mellem Cenoman og Turon; denne rødfarvede Grænse mellem de to Dannelser træffes gennem hele Tyskland. Herfra til den nedlagte Grube Fortuna". Da Neocomjernet her direkte hviler paa Broget-Sandsten, der ses i Væggen, kan man deraf slutte, at Neocomhavet har eroderet bort lige til Broget- Sandsten; Neocomjernet indeholder Rullesten af Broget-Sandsten. Mellem Muhlenberg og Floteberg saas i et Brud paa Marken Gipslag i øvre Broget-Sandsten. Paa Vej til Othfresen passeredes den af Napoleon den Store anlagte Chausséegennemskæring af Floteberg. I Østenden af Profilet saas Gaultflammemergel, dernæst forskellige Zoner af Cenoman og Turon i stærkt overkippede Lag. (Se Profilet i Kortbladsbeskrivelsen: Blatt Salzgitter). Med Tog fra Othfresen til Goslar. Om Aftenen festlig Sammenkomst paa Hotellet. 6. Juni. Tog fra Goslar til Harzburg. I et Brud.saas her mellemste Kimmeridge i stærkt overkippede Lag med Hældning mod Syd. I det næste Brud saas i Nordvæggen Emschersandsten, derover, paa Grund af Overkippningen, Konglomerat med Rullesten af Dannelserne fra mellemste Lias til Turon; blandt andet Fosforitter fra Gault. I Sydvæggen saas derover, stadig paa Grund af Overkippningen, Cenomankalk. I Cenomankalken paa Grænsen mod Konglomeratet var der en Del Boremuslinghuller, frembragt af Boremuslinger fra Emscherhavet. Paa Weisser Stein" nær Toppen saas Brud i mellemste Kim-

7 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 431' meridgekalk; i en Mergelgrav lidt nede paa Skraaningen saas det ovenoverliggende øvre Kimmeridgeler; mod Nord var dette atter dækket af øvre Emschersandsten, der er transgrederet ind over alle Dannelserne: Neocom, Gault, Cenoman, Turon og nedre Emscher. Fra Weisser Stein" over mod Harzen ses henover en Dal, i hvilken Enderne af de ældre Dannelser stikker op i følgende Række fra Syd til Nord: Øvre Broget-Sandsten, Muslingekalk, nedre' Keuper, mellemste Keuper, Lias, Dogger og dernæst Mellem-Kimmeridgekalk, som ses i Bruddet, og Kimmeridgeleret, som ses i Mergelgraven. I et Brud nær Schlewecke saas Veksellejring af Emscher og Kimmeridge, fremkommet ved Emscherhavets Indtrængen over en Kimmeridgeklippebund, hvis Spalter udfyldes med Emschersand. Herfra til Langer Berg" ved Harlingerode; her saas i Øs'tvæggen af et stort Brud følgende Profd fra N> - S: Emschermergel liggende over øvre Kimmeridgemergel, hvis Lag nærmere mod Syd er stærkt oprettede og de øverste Ender skarpt ombøjede mod Nord til vandret Stilling; tillige iagttoges en næsten lodret Sandstensgang (Spalteudfyldning) af Emschersandsten, stejlt hældende mod Syd; derpaa stejle Lag af ældre Kimmeridge. Paa Grænsen mellem Sandstensgangen og øvre Kimmeridge en Forkastning. I et nærliggende Brud saas i Østvæggen følgende Profil fra N» S: Emscher Sandsten, øvre Kimmeridgeler med haardere Bænke, mellemste Kimmeridgekalk; alle Lagene var stejlt oprejste (overkippede); foroven saas en Lomme fyldt med Emschersandsten, skydende sig halvvejs ned i Profilet paa Grænsen mellem øvre og mellemste Kimmeridge. I Bruddets nordlige Del saas en Blok af Emschersandsten med Rullesten af hvid Jura (Malm). Oprejsningen af Lagene maa være gaaet for sig før Emscherhavets Aflejringer. Efter Havets Afsætninger.kippes Lagene om under den tertiære Periode, og heri deltager altsaa ogsaa Emscheraflejringerne. Fra Harlingerode med Tog til Goslar, hvor Ekskursionen sluttede. LITTERATUR: BEIIME, FRIEDR.: Fuhrer durch den Harz. Hannover BÉHME,'FRIEDR.: Geologischer Fuhrer von Blankenburg. Hannover BEHHMANN: Die Oberflåchunggestalt des Harzes DAVIS, W. N.: Erklårende Beschreibung der Landformen 1912.

8 432. Møder og Ekskursioner. Deutschlands Kalibergbau. Festschrift zuni X. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage ERDMANNSDORFER und SCHROEDER, H.: Erlåuterungen zur geologischen Karte von Preussen, Blatt Harzburg. Berlin. ' HEMPRICH, A.: Geologische Heimatkunde von Halberstadt und Umgegend. Halberstadt SCHROEDER, H., und BOEHM, JOH.: Geologie und Palåontologie der subherzynen Kreidemulde. Berlin Oktober Ekskursion til Egnen mellem Farum og Stenløse-Viksø. Med Slangerupbanen (9so) til V as sin ger ød (Ank. IO27). Turen gik straks til Farum Grusgrav, hvis Materiale for en stor Del bestaar af Rullesten af Saltholmskalk. Baade over og under Gruslaget findes Moræneler; det øvre Moræneler er baltisk; der iagttoges Forvitringsfænomener i den øvre Moræne. Der fandtes smukke Stykker af Tigersandsten og baltiske, løse Sten, Kinnediabas, skaansk Basalt med Olivinkrystaller, Lerjernsten, Dioritporfyr, Dalaporfyrer, Østersøkvartsporfyr, Silurkalk med Ortoceratiter, Paleocæn med Sømus og Nucula o. fi. a. Fra Farum fortsattes over Gandløse, hvor Frokosten indtoges, til Stenløse. Man kom gennem et Terrain med udpræget plateauagtig Karakter; det begrænses m. N. af den Dal, i hvilken Farumsø, Bastrupsø og Buresø ligger, m. S. af Værebrodalen, m. 0. af Søndersø og m. V. af Ølstykke. I Plateauet findes flere temmelig dybe og stejlt skraanende Dale med Hovedretning VNV ØSØ. Hr. V. MILTHERS, der var Leder af Ekskursionen, antog, at disse Dale til Dels var Fjorddale af subglacial Oprindelse. Dette gælder ogsaa Farumsø Buresødalen. Ved Tværdale staar Hoveddalene i Forbindelse med hinanden. Hele Terrainet er dækket af Moræneler. I eh af de mindre af Dalene findes en ejendommelig langstrakt 0,5 km. lang Indsænkning (Tranemosegaardsindsænkningen). Isranden maa under Dannelsen af ovennævnte Fjorddale en kort Tid have gaaet igennem denne Egn i SV NØ Retning. Senere har Isranden haft et længere Ophold ved Hareskov og Egnen syd derfor. Dalene er da blevet yderligere eroderet af Smeltevandsfloderne. De nuværende Vandløb er af en meget uanselig Størrelse.. I Stenløse saas den store Skrivekridtblok, der af Isen er ført dertil, antagelig fra Køge Bugt. Ogsaa her mange løse Sten (Ra- pakivi). Over Viksø til Værebrodalen. I en Grøft saas et meget tydeligt Lag af Saltvandsalluvium (Cardiam, Hydrobid),

9 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober Hr. O. B. Bøggild <>av et Referat af nyere Undersøgelser over Krystallernes Struktur. ' H. J. P. J. Ravn holdt Foredrag om fossile Terebellider fra Danmark. Foredraget er trykt i dette Hefte S Mødet den 16. November Hr. Docent, Dr. phil. A. Hadding fra Lund holdt Foredrag om Graptolitskifrene fra Vasagaard og Hr. V. Milthers om en interglacial Aflejring ved Herning. Mødet den 14. December Hr. Lauge Koch gav en af Lysbilleder ledsaget Beretning af glacialgeologiske Undersøgelser paa Disko-Øen. Hr. R. Stamm fortalte om en Rejse i de bayersk-tyrolske Alper og fremviste Lysbilleder efter egne Fotografier fra Rejsen. Mødet den 11. Januar' Hr. Victor Madsen og Hr. V. Nordmann holdt Foredrag om Røgle Klint ved Strib. Foredragenes Indhold vil blive offentliggjort i Danmarks geolog. Undersøgelses Skrifter. Mødet den 22. Februar Hr. Victor Madsen indledede en Diskussion om Aarsagen til Dislokationerne i vore Klinter. Efter at have givet en Oversigt over de Anskuelser, der til forskellige Tider har været raadende om dette Spørgsmaal, fremhævede Taleren, at vi i de paagældende Klinter har et Snit gennem et Terrain, som er disloceret. Dislokationerne er i Reglen Overskydninger (der defineredes som Dislokationer, ved hvilke»det hængende«er hævet.i Forhold til»det liggende«). Normale Forkastninger (ved hvilke»det hængende«er sænket i Forhold til»det liggende«) og Folder er Undtagelser, men de forekommer. Overskydningerne har omtrent samme Retning; undertiden hælder dog et System af Overskydninger imod eller fra et andet System, saa at der i Klinten fremkommer, hvad PUGGAARD kaldte Synklinal- og Antiklinalpunkter.

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941. Mødet 20. Januar 1941. Hr. Victor Madsen holdt Foredrag om: Røgle Klint. Foredraget var en Fremlæggelse af VICTOR MADSEN

Læs mere

Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm.

Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm. Sammenlignende Studier over Kambriet i Skåne og paa Bornholm. I Nedre Kambriurh. KAJ Af HANSEN. With an English Summary. A. Skåne. Den nedrekambriske Lagserie i Skåne kan i grove Træk inddeles saaledes:

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909.

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Af MEDDELELSER FRA DANSI( OEOLOOlSI(,FORENINO er tidligere udkommet: Nr. 1 (1894): K. J. V. STEENSTRUP. Om Klitternes Vandring. Udsolgt. Nr. 2 (1895): VICTOR MADSEN.

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920.

Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Maj 1919 til December 1920. 16. Maj 1919. Ekskursion til Slangerup- og Frederikssundsegnen. Deltagerne afrejste fra Kbhvns. Slangerup-Banegaard

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

Oversigt over de bornholmske Juradannelsers Stratigrafi, og Tektonik.

Oversigt over de bornholmske Juradannelsers Stratigrafi, og Tektonik. Oversigt over de bornholmske Juradannelsers Stratigrafi, og Tektonik. Af KAJ HANSEN. De bornholmske Juradannelser har helt fra ØRSTEDS og ESMARCHS Dage været Genstand for talrige Undersøgelser af saavel

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT GUNNAR LARSEN OG ALBERT A. KUYP LARSEN, G. & KUYP, A. A.: Spor efter lokale grundvandsforekomster i ungtertiæret ved Fasterholt. Dansk

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Victor Madsen. 1865 1947.

Victor Madsen. 1865 1947. Victor Madsen. 1865 1947. Tirsdag den 15. Juli 1947 afgik Dansk Geologisk Forenings Æresformand, den tidligere Direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse, Dr. phil. VICTOR MADSEN, ved Døden paa Frederiksbergs

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923.

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Referat af Professor Dr. G. Hevesys Foredrag om Jordens Alder holdt paa Mødet den 13. November 1922. Naar

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016 Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle Februar 2016 Dette er den absolut optimale Kilimanjaro tur, hvor vi vandrer ad den smukke Lemosho rute. Vi begynder turen

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BORNHOLM SKÅNE REGIONENS

BORNHOLM SKÅNE REGIONENS 2011 GEOLOGI OG GEOGRAFI R. 1 BORHOLM SKÅE REGIOES TEKTOISKE UDVIKLIG JORDSKÆLV I SORGEFREI TORQUIST ZOE? BORHOLM SKÅE REGIOES TEKTOISKE UDVIKLIG Den geologiske opbygning af Bornholm og Skåne hænger sammen

Læs mere

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Anmeldelser og Kritikker.

Anmeldelser og Kritikker. o Anmeldelser og Kritikker. W. RAMSAY'S Teorier om Aarsagen til de sen- og postglaciale Niveauforandringer. Et referende Arbejde 1 ) af Ellen Louise Mertz. INDLEDNING. Gennem en længere Aarrække har der

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909.

' / i. :>!Mt. -Æ- _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. :>!Mt. -Æ- ' / i J,* _ i «^ f.a,*' & *-\^' 1. Marts 1855 11. Oktober 1909. Carl Christian Gottsche. Mindetale holdt ved Dansk geologisk Forenings Møde den 25. November 1909 af _J VICTOR MADSEN. Ved Professor

Læs mere

CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN

CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN Af HELGE GRY*) Abstract The burrows found in about 20 horizons in the sandy Robbedale formation in the Purbeck-Wealden deposits on the island of

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1955. Mødet 17. januar 1955

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1955. Mødet 17. januar 1955 Oversigt Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1955 Mødet 17. januar 1955 Hr. Vagn Haarsted holdt foredrag om: De kvartærgeologiske og geomorfologiske forhold på Møn. Ved en kortfattet gennemgang

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Landet omkring Tremhøj Museum

Landet omkring Tremhøj Museum Landet omkring Tremhøj Museum geologien skrevet og illustreret af Eigil Holm tremhøj museum 2014 Indhold Fra istiden til nutiden 3 Jordarterne 10 Dødislandskabet 11 Landhævning og sænkning 12 Den store

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF

Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser DGF Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser ERIK MAAGAARD JACOBSEN DGF Jacobsen, E. M.: Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser.

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Kamchatka Elg med mulighed for Bjørn

Kamchatka Elg med mulighed for Bjørn Kamchatka Elg med mulighed for Bjørn Den østsibirske storelg (Alces alces Pfizenmayeri), er den stærkeste elg i Eurasien. Den har et stort leveområde øst for Jenissej, i den østlige del af Rusland. Jagt

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Kamchatka Elg - Med mulighed for Bjørn

Kamchatka Elg - Med mulighed for Bjørn Kamchatka Elg - Med mulighed for Bjørn Dette er jagt i en fantastisk og uberørt vildmark Den østsibirske storelg (Alces alces Pfizenmayeri) er den stærkeste elg i Euroasien. Den har et stort leveområde

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve HOTEL HJEMLIGHED Gruppe 1 Natalia Konopka, Majken Kirkegård Rasmussen, Marianne Langberg og Kamilla Lang Hermansen. Institut for Design. Arkitektskolen Aarhus. Januar 2007?!! transport og opbevaring af

Læs mere

Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet.

Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet. Et Profil gennem en Skalbanke fra Dosinia-Havet. Af DAN LAURSEN. Efter at Litorina Havet efter Fastlandstiden var transgredieret ind over Danmark og havde naaet sit Maximum, hævedes Landet op, og vi finder

Læs mere

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn. En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Beretning om udgravning af gravkisten i Klingerhøj

Beretning om udgravning af gravkisten i Klingerhøj Lærer Valdemar Vold fortæller om sin indsats som amatørarkæolog skriver i 1938 om sig selv: I januar 1904 blev jeg ansat som enelærer i Guldbæk skole. Skolebygningen lå, i de 6 år jeg var der, ved nordsiden

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Var det noget med en miniferie?

Var det noget med en miniferie? Var det noget med en miniferie? - Så er her et forslag med natur, kultur, historie og gastronomi 2013 WLT, Mogens Kattenhøj Foto: I. Kattenhøj, Luftbrrücke Museum, Shifferkrug. Tyskland er et pragtfuldt

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten!

Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten! Vandring for alle 5 eller 6 dage Kombitur: Både vandre- og turisttur. Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten! På begge sider af grænsen mellem Tyskland og Tjekkiet ligger en fælles nationalpark, hvor den

Læs mere

MANDEREJSE PYRENÆERNE

MANDEREJSE PYRENÆERNE 7 E. 23. - 29. MAJ 2015 MANDEREJSE PYRENÆERNE VANDRETUR FOR MÆND MED EVENTYRER OG PSYKOTERAPEUT HANS ERIK RASMUSSEN AFSKED UDFORDRING UDSYN MÅLRETTETHED OVERSKRIDE GRÆNSER INDLEVELSE HJEMKOMST Indhold

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Skifergasi Danmark Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Hvad er skiffer gas? Kulbrintedannelsenbehøver fire komponenter: 1. Moderbjergart 2. Reservoir 3. Forsegling 4. Fælde Moderbjergart? En moderbjergartindeholder

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

En Fauna i Bornholms Lias.

En Fauna i Bornholms Lias. En Fauna i Bornholms Lias. Af C. MALLING og K. A. GRONWALL. (Hertil Tavle 10 og 11.) Indledning. Fra Bornholms Lias har man alt længe kendt en marin Fauna, der ogsaa er blevet bestemt og beskrevet paa

Læs mere

Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse.

Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse. Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse. Det landsdækkende kort i målestoksforholdet 1:200.000 over de overfladenære jordarter blev udgivet som trykt kort i 1989. Dette

Læs mere