bladet fra menighedsfakultetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet fra menighedsfakultetet"

Transkript

1 MAJ bladet fra menighedsfakultetet Kursus i islam-kristendom s. 3 Kuldsejler kirken? Den virksomhed går ned! Sådan lød en gruppe erhvervslederes dom, da ledelsesrådgiver Poul Langagergaard fremlagde folkekirkens ledelsesstruktur for dem. Først efter domsafsigelsen røbede han, at han talte om folkekirken. Læs artiklen om temadagen Ledelse i kirken s. 4-5 Kandidater i arbejdstøjet s. 6 Debatdag om køn og præstegerning s. 7 MF bladet 3 MAJ

2 LEDER Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder Drop monopoltænkningen! Da jeg i 1970 erne læste teologi i Sverige, kunne man uddanne sig til præst i Svenska Kyrkan (SK) to steder: ved universiteterne i Lund og Uppsala. I dag findes hele 13 studiesteder i Sverige, som bidrager til præsteuddannelsen. Endog institutioner med en oprindelig baptistisk eller metodistisk profil uddanner nu præster til SK. Men Det Teologiske Fakultet i Lund må kæmpe hårdt for sin fortsatte eksistens. Hvordan har SK kunnet acceptere en sådan udvikling? Man har måttet se i øjnene, at de unge vælger uddannelsessted efter, hvor de ønsker at bo, snarere end efter traditioner og konfessioner. Desuden har mange ledere i SK indset, at uddannelsen ved de frie, teologiske institutioner kvalitetsmæssigt er fuldt på højde med de konfessionsløse, teologisk set ofte meget liberale universitetsfakulteter. Kommende præster er bedre tjent med en teologisk uddannelse, der sigter mod hjertet og ikke kun mod forstanden, og hvor praktiske færdigheder integreres i det akademiske studium. I det lange løb må også folkekirken i Danmark se denne udvikling i øjnene, hvor der ikke kun vil være én uddannelsesmæssig vej til præsteembedet. Fra Menighedsfakultetets side bidrager vi allerede med en bacheloruddannelse i teologi, som ud over at være både akademisk og professionsrettet bygger på folkekirkens bekendelse. Kan kirken ønske sig noget bedre og mere målrettet? Jubilæumsfest lørdag den 15. september Menighedsfakultetet fejrer et dobbeltjubilæum til efteråret. Da er det 40 år siden, at Sammenslutningen til oprettelse af et Menighedsfakultetet blev dannet og tillige 25 år siden, at vore nuværende bygninger blev taget i brug. Derfor arrangerer vi en stor jubilæumsfest lørdag den 15. september kl , hvor vi inviterer alle med interesse for Menighedsfakultetet til at være med. Dagen byder på et festfyrværkeri af indslag og programpunkter. Vi begynder med gudstjeneste i Christianskirken, fortsætter med paneldebat om fremtidens udfordringer og slutter med kåring af Årets teolog, billedkavalkade fra MF s historie, forkyndelse, præsentation af nye studerende og medarbejdere mm. Alle er velkomne. Programmet lægges ud på og kan i øvrigt rekvireres på tlf Vi optager nyt hold Bachelorstuderende 1. September 2007 begynder andet hold ved Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi. Udannelsen er fireårig og indeholder ud over teologiske fag også sprogene græsk, hebraisk og latin. Uddannelsen sigter på at uddanne teologer til kirkens arbejde med at formidle evangeliet til mennesker i dag. Sidste ansøgningsfrist er den 2. juli Ønsker du et ansøgningsskema eller har du spørgsmål vedrørende uddannelsen, kan du kontakte studiekoordinator Jeanette Pavlak på eller tlf Der optages nye studerende hvert andet år. Retræte på Hellig Kors Kloster den juni Menighedsfakultetet afholder retræte på Hellig Kors Kloster den juni for præster og andre teologiske kandidater. KOLOFON MF bladet Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro Telefon til studerende: Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Maj årgang Oplag: Tryk: Øko-Tryk Skjern Grafisk Design: Graphic Care Programmet indeholder tidebønner, bibelmeditationer, undervisning samt tid til fordybelse, bøn og hvile. Ledere bliver cand.theol. Carsten Dalsgaard Hansen og fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen. Programmet kan downloades fra eller rekvireres på tlf MF bladet udkommer 8 gange årligt: januar, marts, maj, juni, august, september, oktober og december. REDAKTION Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Informationsmedarbejder Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Levi D. Kristiansen Stud.theol. Christian Rasmussen REDAKTIONSUDVALG Mette Swartz Andersen 2 MF bladet 3 MAJ 2007

3 Kursus i KRISTENDOM-ISLAM På Menighedsfakultetet vil der den august 2007 blive afholdt et kursus i kristendom islam. Kurset udruster kristne til at formidle evangeliet til muslimer. Daniel Ettrup Larsen Tværkulturel konsulent i Indre mission For nylig mødte jeg en muslim på en udstilling i nabolaget. Kristendom og islam blev præsenteret side om side, og han stod for at præsentere islam. Han var meget engageret og missionerende. Der kommer i dag stadig flere muslimer til Danmark fra andre lande, og der er danskere, som konverterer til islam, så behovet for mission blandt muslimer er stort og vil blive endnu større i fremtiden, både i Danmark og på verdensplan. Vi har brug for viden om islam for at bringe evangeliet på en forståelig og relevant måde til muslimer. Udrustningen er vigtig, når man påtager sig en opgave. En del af udrustningen får man direkte som en nådegave eller som en medfødt evne. Andet må man tilegne sig gennem kurser eller uddannelse. Nu er chancen der, idet Menighedsfakultetet arrangerer et kursus i forholdet mellem kristendom og islam. Kurset er relevant for kommende og nuværende præster, som arbejder i sogne, der bliver mere og mere multireligiøse. Kurset er også for kristne, der ønsker at arbejde med tværkulturel mission i Danmark eller udlandet. Det er desuden relevant for erhvervsledere, som ønsker større viden om, hvad tro betyder for de muslimer, der er ansat i firmaet. Underviserne på kurset har højt niveau. Det er lykkedes at få den dygtige og meget kompetente ph.d. Chawkat Moucarry til at være den gennemgående figur på kurset. Han er kristen syrer og har både stor praktisk erfaring og teoretisk viden om mødet med muslimer. Desuden har han stor undervisningserfaring på netop dette felt. Han taler et letforståeligt engelsk. Derudover vil en perlerække af danske foredragsholdere supplere med deres specifikke viden inden for tværkulturelt arbejde og mission overfor muslimer i Danmark. Professor Kurt Christensen på Menighedsfakultetet vil være kursusleder og bedømme opgaver, så kurset kan blive meritgivende, hvis man ønsker det. Programmet kan rekvireres fra Menighedsfakultetet tlf , eller downloades fra Menighedsfakultetets hjemmeside: 2_.pdf MF bladet 3 MAJ

4 Kuldsejler kirken? Ledelsesforholdene i folkekirken har været i fokus den seneste tid. Uklar ansvarsfordeling mellem kirkens medarbejdere skaber frustrationer. Menighedsfakultetet afholdt den 5. marts en temadag om ledelse i kirken i samarbejde med Dialogcentret og Dansk Oase. Her følger udvalgte dryp fra dagen. Nils Andersen Landssekretær BIBELSK LEDELSESFORSTÅELSE Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen åbnede ballet med et foredrag om Lederskab i Bibelen - hvad kan vi lære? Ingolf påpegede gudsforholdets betydning hos lederen ved at citere Robert Clinton: En leder i bibelsk sammenhæng er en person med gudgivne evner og et gudgivet ansvar for at påvirke en bestemt gruppe af Guds folk i retning af Guds formål med denne gruppe. Kristent lederskab er således et dynamisk foretagende og har en åndelig dimension. En kristen leder må være i kontakt med Gud og kende hans tanker om dem, han skal lede fremad mod Guds mål. Det betyder ikke, at lederen skal være hersker. Lederen skal være tjener - efter Jesu forbillede. Bibelens fire vigtigste ord om lederskab er tjener, forvalter, hyrde og discipel. Ingolf understregede, at lederen selv er discipel af Jesus og ikke fuldkommen. Derved bliver lederen selv et eksempel på Guds barmhjertighed mod syndere, som Paulus udtrykker det (1 Tim 1,15-16). HVEM ER LEDER I KIRKEN? Hvad gør præsten, når han opdager, at alterbordet er både rodet og snavset, fordi kirketjeneren ikke har gjort rent? Præsten er ikke egentlig leder og kan formelt set ikke bede kirketjeneren gøre rent. Han må i stedet henvende sig til den person i menighedsrådet, der er kontaktperson til kirketjeneren. Tidligere formand for Præsteforeningen, Helle Christiansen, refererede her til en konkret episode. Problemet er ifølge ledelsesrådgiver Poul Langagergaard folkekirkens såkaldte tostrengede struktur, mener ledelsesrådgiver Poul Langagergaard. Præster er ansat af kirkeministeriet og sorterer under dette, mens kordegne, kirketjenere og alle andre ansatte sorterer under menighedsrådet. Hvem er så leder i kirken? Har menighedsrådet eller præsten det sidste ord at skulle have sagt? BISKOP MED STORE ØRER Der er dog andet end problemer. Biskop Steen Skovsgaard henviste i sit foredrag - Ledelse i kirken i dag - til Ordsp 11,14: Uden planlægning lider et folk nederlag, 4 MF bladet 3 MAJ 2007

5 med mange rådgivere vinder det sejr. Dette vers anviste vejen for Steen Skovsgaard, da han overtog opgaven som biskop for Lolland- Falster Stift. Hans slogan under valgkampagnen var Biskop med store ører, dvs. han er villig til at lytte og tage ved lære af andre. Derfor har han gennemført en omfattende besøgsrunde til samtlige 100 menighedsråd. På forhånd skulle de enkelte menighedsråd svare på nogle spørgsmål, som så dannede baggrund for en samtale om, hvad det vil sige at være kristen kirke lokalt. Hvert besøg afsluttedes med en fælles bøn for sognet ud fra tankegangen: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves (Salme 127,1). Skovsgaard fortalte hvilke værdier, han ønsker at fremme i sit stift: tillid, åbenhed, omsorg, respekt og glæde. Til slut røbede han, hvorfra han selv henter sin glæde og frimodighed til at være biskop, nemlig ud fra bevidstheden om, at han ikke står til regnskab for mennesker, men for Gud (1. Kor. 4). FAREN FOR MAGTMISBRUG Leder af Dialogcenteret, Jens Linderoth, påpegede i sit foredrag Den missiologiske og sociologiske udfordring faren for, at en leder af en menighed bliver tyrannisk og misbruger sin magt. Linderoth kender til nyreligiøse bevægelser og sekter, hvor mennesker kan komme i klemme. Jo mere autoritær ledelsesstrukturen er, desto større er faren for magtmisbrug. Især hvis lederen ikke skelner mellem det åndelige og det verdslige regimente Den virksomhed går ned! Sådan lød en gruppe erhvervslederes dom, da ledelsesrådgiver Poul Langagergaard fremlagde folkekirkens ledelsesstruktur for dem. Først efter domsafsigelsen røbede han, at han talte om folkekirken. og ikke sætter grænser mellem det sekulære og det sakrale. Jens Linderoth pointerede i det hele taget vigtigheden af at sætte veldefinerede grænser for mennesket, så det slipper for at skulle præstere mere, end det kan. En pointe, som også er vigtig for ham selv efter fire måneders sygeorlov med stress. Gud skabte verden med grænser, og inden for disse befinder mennesket sig bedst. PÅ VEJ MOD NY LEDELSESMODEL Sidste mand ved mikrofonen var Keld Dahlmann, præst i Århus Valgmenighed. Han skitserede forskellige ledelsesmodeller. Den klassiske kirkevækstbevægelse har lagt vægt på en behovsanalyse hos de mennesker, kirken ønsker at nå med evangeliet. Lederen tjener mellemlederne, der tjener menigheden, som så igen tjener den verden, som menigheden er sendt til. Med henvisning til Allan Roxburgh lancerede Dahlmann en lidt anderledes model, der bedre illustrerer kirkens dobbeltkarakter af både en konkret virkelighed og et mysterium. Lederne skal være dem, der går foran og strækker sig mod det Guds rige, de længes efter at se realiseret. Ved at gå foran viser de vej for mellemlederne og resten af menigheden, også de søgere den rummer. Dahlmann fortalte også, hvilke tre fokusområder hans egen menighed har: 1. De ønsker at bevæge sig Fra møder til at mødes, så relationen bliver vigtigere end aktiviteten. 2. De vil gå Fra fælles form til fælles DNA, hvor det indvendige liv og bevidstheden om, hvad evangeliet er, er vigtigere end de ydre former. 3. De vil flytte sig Fra kontrol til ansvarlighed. Kontrol virker lukkende, mens uddelegering af ansvar virker befordrende for evangeliets udbredelse. Du kan høre foredragene på Menighedsfakultetets hjemmeside. MF bladet 3 MAJ

6 KANDIDATER I ARBEJDSTØJET SE TIL, AT INGEN GÅR GLIP AF GUDS NÅDE! Dette motto for Kristelig Handicapforening, har Ellen Hessellund Mikkelsen gjort til sit eget. Som landssekretær er Ellens kongstanke at formidle evangeliet forståeligt for psykisk udviklingshæmmede. Hvad vil I så være? lød spørgsmålet ofte til Ellen Hessellund Mikkelsen og andre kvindelige studerende, da hun læste teologi på Menighedsfakultetet. Mange opfattede primært Menighedsfakultetet som en præsteskole for mænd. Men Ellen ville ikke være præst, det skulle snarere være formidler af evangeliet til børn. Det havde hun vidst siden konfirmationsalderen, hvor hun var i sit es, når hun hjalp til i den lokale søndagsskole. Derfor skrev hun i studietiden speciale om Børn og tro samt Formidling for børn. ENSOMME SEKRETÆRERS VEL Da Ellen åbnede døren for at blive interviewet i sit private hjem, havde hun en forælder til et handicappet barn i røret, som ønskede hjælp med de udfordringer, et handicappet barn giver. Selv om kontorpladsen hjemme giver god kontakt til hendes egne to børn, når de kommer hjem fra skole, drømmer Ellen alligevel om et kontor uden for hjemmet. Måske bliver hendes lille gruppe ensomme sekretærers vel en forløber for et fælles kontor i Århus? FORENKLE UDEN AT FORVANSKE For Ellen er den helt store udfordring at formidle evangeliet så enkelt og lige til, at børn og psykisk udviklingshæmmede kan forstå det og gribe det. Det handler om at forenkle budskabet uden at forvanske det. En andagt eller en prædiken bør derfor kun have én pointe, og den skal kommunikeres i et sprog, som er forståeligt for tilhøreren. Dette er udfordringen både i minikonfirmandundervisning, som Ellen har haft tæt inde på livet i sine fem år som sognemedhjælper, og i al forkyndelse for psykisk udviklingshæmmede. ALT FOR ORDFIXERET Den danske folkekirkes gudstjeneste er efter Ellens opfattelse alt for intellektuelt krævende for børn og mentalt handicappede. Reformationen smed det sanselige ud, så vi har fået en overfokusering på ord. Men troen sidder ikke bare i hovedet, men i hele mig, som en udviklingshæmmet udtrykte det. Derfor vil Ellen gerne inddrage drama og billeder i forkyndelsen langt mere, end det sker i højmessen i folkekirken. I det hele taget er det hendes drøm, at få en gudstjeneste, hvor man ikke behøver at sende børnene ud under prædikenen. Alle ville profitere af en mindre intellektuel kirke. PLADS TIL SJOV Som den eneste ansatte i Kristelig Handicapforening har Ellen konstant mange bolde i luften. Hun har kontakt til foreningens 9 bofællesskaber, hvor det er muligt både at have egen lejlighed og være med i et kristent fællesskab. Hun er desuden bindeleddet mellem bofællesskaber og hovedbestyrelsen, har kontakt til politiske interesseorganisationer, udvikler nyt undervisningsmateriale og har ansvar for hjemmeside og foreningens blad. Med de mange administrative funktioner, er det ikke mærkeligt, at Ellen nyder kontakten til de udviklingshæmmede, som hun oplever herligt ukomplicerede. Ellen ser især frem til den årlige Musikfestival for psykisk udviklingshæmmede, hvor der er plads til både at fjolle og have det sjovt. Landssekretær Nils Andersen Ellen er gift med Lars, har to børn og blev teologisk kandidat i Kursuskonsulent i Børnegudstjenesten Lærer og støttepædagog på Jakobskolen i Århus fra Sognemedhjælper i Christianskirken i Århus i og landssekretær i Kristelig Handicapforening siden MF bladet 3 MAJ 2007

7 Af studerende ved Menighedsfakultetet kvindelige præster... bum bum - indtryk fra debatdag om køn og præstegerning den 22. marts AF LASSE IVERSEN stemningen er lidt spændt. Nogle tænker måske: Kommer vi aldrig videre? Skal vi nu diskutere det igen? Andre er kampberedte og venter bare på, at debatten bliver sat i gang, så de kan få fyret noget af deres skyts af. Og så er der vist en del, der stadig er undervejs i spørgsmålet, og som håber, de i løbet af eftermiddagen kommer nærmere en afklaring på det store testspørgsmål. Vi lægger ud med oplæg fra de tre paneldeltagere: sognepræst Karen Togsverd Hansen, professor på Menighedsfakultetet (MF), Asger Chr. Højlund og sognepræst Peter Ø. Jacobsen. Fælles for dem er, at de læser Bibelen ud fra det synspunkt, at den er sand og Guds ord til mennesker. Karen lægger ud med at redegøre for, hvorfor hun mener, der ikke ifølge Bibelen er noget forkert i, at kvinder bliver præster. Det er tydeligt at hun er godt inde i sagerne og argumenterer ud fra Bibelen. Derefter er det Asgers tur. Han går ikke ind for ordningen med kvindelige præster, men er meget ærlig og åbenhjertig i sine frustrationer over, at dette syn bestemt ikke er uproblematisk. Ikke desto mindre holder han fast i sit synspunkt, som også han begrunder i Bibelen. Til sidst er det Peter, der skal komme med sit synspunkt. Han fortæller om frustrationer over, at han er blevet beskyldt for ikke at være bibeltro, når han ikke kan se noget entydigt bibelsk argument imod, at kvinder er præster. Efter de tre paneldeltageres oplæg er det vores tur. Spørgsmål, tanker og overvejelser flyver gennem rummet. De forskellige meninger udveksles, men nogen endelig fælles konklusion kommer vi ikke frem til. Spændingen er ikke forløst, men fronterne er vist blevet skærpede. Nogle har skiftet holdning. Snakken fortsætter på trapper, i sofaerne, udenfor i forårssolen. Da jeg tager hjem, tænker jeg med mig selv, om jeg er blevet mere sikker i min sag og det er jeg vist. Men mest af alt har jeg fået øje for de mange nuancer, som er så vigtige at have med sig, når man skal frem til en afgørelse i dette. Nu må næste step være, at jeg kommer i gang med at undersøge noget med embedssyn og skaberordning, og så skal jeg vist også have talt med nogle kloge mennesker om det. Til sidst en lille betragtning: MF har officielt altid stået for et nej til ordningen med kvindelige præster, og det gør MF stadig. Men flere MF ere end tidligere, har ikke noget imod ordningen, og blandt os studerende, er det ikke en selvfølge, at vi er enige på dette punkt. Om denne nye situation er tegn på en manglende respekt og indsigt i Bibelen, eller om det er en nyvunden indsigt kan kun afgøres ud fra dit eget syn på spørgsmålet. Under alle omstændigheder, er det en af udfordringerne i den teologiske dannelse, som vi studerende gennemgår på MF. Og det er ikke mindst med til at lære os, at holdninger og meninger må bygge på et grundigt arbejde med Bibelen, og ikke på tradition eller bekvemmelighed....og nej, jeg går indtil videre ikke ind for kvindelige præster... MF bladet 3 MAJ

8 ØKONOMI MANGLER 1,9 MIO. KR. Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Menighedsfakultetet behøver 1,9 mio. kr. i gaver inden 30. juni for at få dækket udgifterne i dette regnskabsår. Det er kr. mere, end vi modtog i samme periode sidste år. Det er således brug for, at mange giver en ekstra gave. Tak for fortsat forbøn og støtte, så vi undgår et stort underskud. Sponsor af MF bladet: Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Reparation af alle bilmærker I ØVRIGT Henrik Laursen Generalsekretær i KFS AT VÆRE EN DANIEL Mens jeg forberedte mig på at holde en tale om Daniel fra det Gamle Testamente, blev jeg på en helt særlig måde ramt af Daniels Bog kapitel 9. Her ser vi, hvordan profeten og statsmanden Daniel ydmyger sig i bøn til Gud. Han gør sig til ét med sit folk og beder, ja, trygler Gud om nåde og barmhjertighed. Hvorfor blev jeg mon ramt af det? Jo, fordi Daniel i kraft af sin fromhed og gudsfrygt står frem som et stort forbillede. Han følger Guds bud. Han beder regelmæssigt. Han studerer Guds ord og tror på det. Han er kompromisløs. Men hans folk var et ulydigt folk, som faktisk var blevet ført i fangenskab som Guds straf! Daniel havde derfor al god grund til at rynke på næsen af folket. At lade sine landsmænd ligge, som de havde redt. Men det gjorde han ikke. Jeg tænker ofte anderledes end Daniel. Jeg skiller mig ud fra mit folk. Lever på bekvem afstand, skeptisk. Med en masse fordomme i hovedet. De drikker, bander, horer. Og det gør jeg jo ikke! Men hvem har sat mig til at være dommer? Jeg er ikke blevet bedt om at være uden for verden. Jeg skal være i den. Med mit folk. For mit folk. Som forbeder, vidne og næste. Jeg skal være en af Danmarks daniel er. Væk med alle fordommene! Væk med nedladenhed og kristelig arrogance! På knæ for Gud for folkets skyld! Ændringer vedr. abonnement - ring venligst MASKINEL MAGASINPOST KALENDER 2007 Maj Juni August September 2. kl.13 PULS-arrangement: debatdag om Evangelisk-Luthersk Netværk Retræte for præster og teologiske kandidater på Hellig Kors Kloster 30. Semesterstart Semesterforelæsning ved kandidatstipendiat Jeppe Bach Nikolajsen 15. kl JUBILÆUMSFEST ISSN X MF bladet ID Glumsø PortoService ApS Fabriksvej Pandrup Besøg