bladet fra menighedsfakultetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet fra menighedsfakultetet"

Transkript

1 MAJ bladet fra menighedsfakultetet Kursus i islam-kristendom s. 3 Kuldsejler kirken? Den virksomhed går ned! Sådan lød en gruppe erhvervslederes dom, da ledelsesrådgiver Poul Langagergaard fremlagde folkekirkens ledelsesstruktur for dem. Først efter domsafsigelsen røbede han, at han talte om folkekirken. Læs artiklen om temadagen Ledelse i kirken s. 4-5 Kandidater i arbejdstøjet s. 6 Debatdag om køn og præstegerning s. 7 MF bladet 3 MAJ

2 LEDER Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder Drop monopoltænkningen! Da jeg i 1970 erne læste teologi i Sverige, kunne man uddanne sig til præst i Svenska Kyrkan (SK) to steder: ved universiteterne i Lund og Uppsala. I dag findes hele 13 studiesteder i Sverige, som bidrager til præsteuddannelsen. Endog institutioner med en oprindelig baptistisk eller metodistisk profil uddanner nu præster til SK. Men Det Teologiske Fakultet i Lund må kæmpe hårdt for sin fortsatte eksistens. Hvordan har SK kunnet acceptere en sådan udvikling? Man har måttet se i øjnene, at de unge vælger uddannelsessted efter, hvor de ønsker at bo, snarere end efter traditioner og konfessioner. Desuden har mange ledere i SK indset, at uddannelsen ved de frie, teologiske institutioner kvalitetsmæssigt er fuldt på højde med de konfessionsløse, teologisk set ofte meget liberale universitetsfakulteter. Kommende præster er bedre tjent med en teologisk uddannelse, der sigter mod hjertet og ikke kun mod forstanden, og hvor praktiske færdigheder integreres i det akademiske studium. I det lange løb må også folkekirken i Danmark se denne udvikling i øjnene, hvor der ikke kun vil være én uddannelsesmæssig vej til præsteembedet. Fra Menighedsfakultetets side bidrager vi allerede med en bacheloruddannelse i teologi, som ud over at være både akademisk og professionsrettet bygger på folkekirkens bekendelse. Kan kirken ønske sig noget bedre og mere målrettet? Jubilæumsfest lørdag den 15. september Menighedsfakultetet fejrer et dobbeltjubilæum til efteråret. Da er det 40 år siden, at Sammenslutningen til oprettelse af et Menighedsfakultetet blev dannet og tillige 25 år siden, at vore nuværende bygninger blev taget i brug. Derfor arrangerer vi en stor jubilæumsfest lørdag den 15. september kl , hvor vi inviterer alle med interesse for Menighedsfakultetet til at være med. Dagen byder på et festfyrværkeri af indslag og programpunkter. Vi begynder med gudstjeneste i Christianskirken, fortsætter med paneldebat om fremtidens udfordringer og slutter med kåring af Årets teolog, billedkavalkade fra MF s historie, forkyndelse, præsentation af nye studerende og medarbejdere mm. Alle er velkomne. Programmet lægges ud på og kan i øvrigt rekvireres på tlf Vi optager nyt hold Bachelorstuderende 1. September 2007 begynder andet hold ved Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi. Udannelsen er fireårig og indeholder ud over teologiske fag også sprogene græsk, hebraisk og latin. Uddannelsen sigter på at uddanne teologer til kirkens arbejde med at formidle evangeliet til mennesker i dag. Sidste ansøgningsfrist er den 2. juli Ønsker du et ansøgningsskema eller har du spørgsmål vedrørende uddannelsen, kan du kontakte studiekoordinator Jeanette Pavlak på eller tlf Der optages nye studerende hvert andet år. Retræte på Hellig Kors Kloster den juni Menighedsfakultetet afholder retræte på Hellig Kors Kloster den juni for præster og andre teologiske kandidater. KOLOFON MF bladet Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro Telefon til studerende: Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Maj årgang Oplag: Tryk: Øko-Tryk Skjern Grafisk Design: Graphic Care Programmet indeholder tidebønner, bibelmeditationer, undervisning samt tid til fordybelse, bøn og hvile. Ledere bliver cand.theol. Carsten Dalsgaard Hansen og fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen. Programmet kan downloades fra eller rekvireres på tlf MF bladet udkommer 8 gange årligt: januar, marts, maj, juni, august, september, oktober og december. REDAKTION Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Informationsmedarbejder Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Levi D. Kristiansen Stud.theol. Christian Rasmussen REDAKTIONSUDVALG Mette Swartz Andersen 2 MF bladet 3 MAJ 2007

3 Kursus i KRISTENDOM-ISLAM På Menighedsfakultetet vil der den august 2007 blive afholdt et kursus i kristendom islam. Kurset udruster kristne til at formidle evangeliet til muslimer. Daniel Ettrup Larsen Tværkulturel konsulent i Indre mission For nylig mødte jeg en muslim på en udstilling i nabolaget. Kristendom og islam blev præsenteret side om side, og han stod for at præsentere islam. Han var meget engageret og missionerende. Der kommer i dag stadig flere muslimer til Danmark fra andre lande, og der er danskere, som konverterer til islam, så behovet for mission blandt muslimer er stort og vil blive endnu større i fremtiden, både i Danmark og på verdensplan. Vi har brug for viden om islam for at bringe evangeliet på en forståelig og relevant måde til muslimer. Udrustningen er vigtig, når man påtager sig en opgave. En del af udrustningen får man direkte som en nådegave eller som en medfødt evne. Andet må man tilegne sig gennem kurser eller uddannelse. Nu er chancen der, idet Menighedsfakultetet arrangerer et kursus i forholdet mellem kristendom og islam. Kurset er relevant for kommende og nuværende præster, som arbejder i sogne, der bliver mere og mere multireligiøse. Kurset er også for kristne, der ønsker at arbejde med tværkulturel mission i Danmark eller udlandet. Det er desuden relevant for erhvervsledere, som ønsker større viden om, hvad tro betyder for de muslimer, der er ansat i firmaet. Underviserne på kurset har højt niveau. Det er lykkedes at få den dygtige og meget kompetente ph.d. Chawkat Moucarry til at være den gennemgående figur på kurset. Han er kristen syrer og har både stor praktisk erfaring og teoretisk viden om mødet med muslimer. Desuden har han stor undervisningserfaring på netop dette felt. Han taler et letforståeligt engelsk. Derudover vil en perlerække af danske foredragsholdere supplere med deres specifikke viden inden for tværkulturelt arbejde og mission overfor muslimer i Danmark. Professor Kurt Christensen på Menighedsfakultetet vil være kursusleder og bedømme opgaver, så kurset kan blive meritgivende, hvis man ønsker det. Programmet kan rekvireres fra Menighedsfakultetet tlf , eller downloades fra Menighedsfakultetets hjemmeside: 2_.pdf MF bladet 3 MAJ

4 Kuldsejler kirken? Ledelsesforholdene i folkekirken har været i fokus den seneste tid. Uklar ansvarsfordeling mellem kirkens medarbejdere skaber frustrationer. Menighedsfakultetet afholdt den 5. marts en temadag om ledelse i kirken i samarbejde med Dialogcentret og Dansk Oase. Her følger udvalgte dryp fra dagen. Nils Andersen Landssekretær BIBELSK LEDELSESFORSTÅELSE Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen åbnede ballet med et foredrag om Lederskab i Bibelen - hvad kan vi lære? Ingolf påpegede gudsforholdets betydning hos lederen ved at citere Robert Clinton: En leder i bibelsk sammenhæng er en person med gudgivne evner og et gudgivet ansvar for at påvirke en bestemt gruppe af Guds folk i retning af Guds formål med denne gruppe. Kristent lederskab er således et dynamisk foretagende og har en åndelig dimension. En kristen leder må være i kontakt med Gud og kende hans tanker om dem, han skal lede fremad mod Guds mål. Det betyder ikke, at lederen skal være hersker. Lederen skal være tjener - efter Jesu forbillede. Bibelens fire vigtigste ord om lederskab er tjener, forvalter, hyrde og discipel. Ingolf understregede, at lederen selv er discipel af Jesus og ikke fuldkommen. Derved bliver lederen selv et eksempel på Guds barmhjertighed mod syndere, som Paulus udtrykker det (1 Tim 1,15-16). HVEM ER LEDER I KIRKEN? Hvad gør præsten, når han opdager, at alterbordet er både rodet og snavset, fordi kirketjeneren ikke har gjort rent? Præsten er ikke egentlig leder og kan formelt set ikke bede kirketjeneren gøre rent. Han må i stedet henvende sig til den person i menighedsrådet, der er kontaktperson til kirketjeneren. Tidligere formand for Præsteforeningen, Helle Christiansen, refererede her til en konkret episode. Problemet er ifølge ledelsesrådgiver Poul Langagergaard folkekirkens såkaldte tostrengede struktur, mener ledelsesrådgiver Poul Langagergaard. Præster er ansat af kirkeministeriet og sorterer under dette, mens kordegne, kirketjenere og alle andre ansatte sorterer under menighedsrådet. Hvem er så leder i kirken? Har menighedsrådet eller præsten det sidste ord at skulle have sagt? BISKOP MED STORE ØRER Der er dog andet end problemer. Biskop Steen Skovsgaard henviste i sit foredrag - Ledelse i kirken i dag - til Ordsp 11,14: Uden planlægning lider et folk nederlag, 4 MF bladet 3 MAJ 2007

5 med mange rådgivere vinder det sejr. Dette vers anviste vejen for Steen Skovsgaard, da han overtog opgaven som biskop for Lolland- Falster Stift. Hans slogan under valgkampagnen var Biskop med store ører, dvs. han er villig til at lytte og tage ved lære af andre. Derfor har han gennemført en omfattende besøgsrunde til samtlige 100 menighedsråd. På forhånd skulle de enkelte menighedsråd svare på nogle spørgsmål, som så dannede baggrund for en samtale om, hvad det vil sige at være kristen kirke lokalt. Hvert besøg afsluttedes med en fælles bøn for sognet ud fra tankegangen: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves (Salme 127,1). Skovsgaard fortalte hvilke værdier, han ønsker at fremme i sit stift: tillid, åbenhed, omsorg, respekt og glæde. Til slut røbede han, hvorfra han selv henter sin glæde og frimodighed til at være biskop, nemlig ud fra bevidstheden om, at han ikke står til regnskab for mennesker, men for Gud (1. Kor. 4). FAREN FOR MAGTMISBRUG Leder af Dialogcenteret, Jens Linderoth, påpegede i sit foredrag Den missiologiske og sociologiske udfordring faren for, at en leder af en menighed bliver tyrannisk og misbruger sin magt. Linderoth kender til nyreligiøse bevægelser og sekter, hvor mennesker kan komme i klemme. Jo mere autoritær ledelsesstrukturen er, desto større er faren for magtmisbrug. Især hvis lederen ikke skelner mellem det åndelige og det verdslige regimente Den virksomhed går ned! Sådan lød en gruppe erhvervslederes dom, da ledelsesrådgiver Poul Langagergaard fremlagde folkekirkens ledelsesstruktur for dem. Først efter domsafsigelsen røbede han, at han talte om folkekirken. og ikke sætter grænser mellem det sekulære og det sakrale. Jens Linderoth pointerede i det hele taget vigtigheden af at sætte veldefinerede grænser for mennesket, så det slipper for at skulle præstere mere, end det kan. En pointe, som også er vigtig for ham selv efter fire måneders sygeorlov med stress. Gud skabte verden med grænser, og inden for disse befinder mennesket sig bedst. PÅ VEJ MOD NY LEDELSESMODEL Sidste mand ved mikrofonen var Keld Dahlmann, præst i Århus Valgmenighed. Han skitserede forskellige ledelsesmodeller. Den klassiske kirkevækstbevægelse har lagt vægt på en behovsanalyse hos de mennesker, kirken ønsker at nå med evangeliet. Lederen tjener mellemlederne, der tjener menigheden, som så igen tjener den verden, som menigheden er sendt til. Med henvisning til Allan Roxburgh lancerede Dahlmann en lidt anderledes model, der bedre illustrerer kirkens dobbeltkarakter af både en konkret virkelighed og et mysterium. Lederne skal være dem, der går foran og strækker sig mod det Guds rige, de længes efter at se realiseret. Ved at gå foran viser de vej for mellemlederne og resten af menigheden, også de søgere den rummer. Dahlmann fortalte også, hvilke tre fokusområder hans egen menighed har: 1. De ønsker at bevæge sig Fra møder til at mødes, så relationen bliver vigtigere end aktiviteten. 2. De vil gå Fra fælles form til fælles DNA, hvor det indvendige liv og bevidstheden om, hvad evangeliet er, er vigtigere end de ydre former. 3. De vil flytte sig Fra kontrol til ansvarlighed. Kontrol virker lukkende, mens uddelegering af ansvar virker befordrende for evangeliets udbredelse. Du kan høre foredragene på Menighedsfakultetets hjemmeside. MF bladet 3 MAJ

6 KANDIDATER I ARBEJDSTØJET SE TIL, AT INGEN GÅR GLIP AF GUDS NÅDE! Dette motto for Kristelig Handicapforening, har Ellen Hessellund Mikkelsen gjort til sit eget. Som landssekretær er Ellens kongstanke at formidle evangeliet forståeligt for psykisk udviklingshæmmede. Hvad vil I så være? lød spørgsmålet ofte til Ellen Hessellund Mikkelsen og andre kvindelige studerende, da hun læste teologi på Menighedsfakultetet. Mange opfattede primært Menighedsfakultetet som en præsteskole for mænd. Men Ellen ville ikke være præst, det skulle snarere være formidler af evangeliet til børn. Det havde hun vidst siden konfirmationsalderen, hvor hun var i sit es, når hun hjalp til i den lokale søndagsskole. Derfor skrev hun i studietiden speciale om Børn og tro samt Formidling for børn. ENSOMME SEKRETÆRERS VEL Da Ellen åbnede døren for at blive interviewet i sit private hjem, havde hun en forælder til et handicappet barn i røret, som ønskede hjælp med de udfordringer, et handicappet barn giver. Selv om kontorpladsen hjemme giver god kontakt til hendes egne to børn, når de kommer hjem fra skole, drømmer Ellen alligevel om et kontor uden for hjemmet. Måske bliver hendes lille gruppe ensomme sekretærers vel en forløber for et fælles kontor i Århus? FORENKLE UDEN AT FORVANSKE For Ellen er den helt store udfordring at formidle evangeliet så enkelt og lige til, at børn og psykisk udviklingshæmmede kan forstå det og gribe det. Det handler om at forenkle budskabet uden at forvanske det. En andagt eller en prædiken bør derfor kun have én pointe, og den skal kommunikeres i et sprog, som er forståeligt for tilhøreren. Dette er udfordringen både i minikonfirmandundervisning, som Ellen har haft tæt inde på livet i sine fem år som sognemedhjælper, og i al forkyndelse for psykisk udviklingshæmmede. ALT FOR ORDFIXERET Den danske folkekirkes gudstjeneste er efter Ellens opfattelse alt for intellektuelt krævende for børn og mentalt handicappede. Reformationen smed det sanselige ud, så vi har fået en overfokusering på ord. Men troen sidder ikke bare i hovedet, men i hele mig, som en udviklingshæmmet udtrykte det. Derfor vil Ellen gerne inddrage drama og billeder i forkyndelsen langt mere, end det sker i højmessen i folkekirken. I det hele taget er det hendes drøm, at få en gudstjeneste, hvor man ikke behøver at sende børnene ud under prædikenen. Alle ville profitere af en mindre intellektuel kirke. PLADS TIL SJOV Som den eneste ansatte i Kristelig Handicapforening har Ellen konstant mange bolde i luften. Hun har kontakt til foreningens 9 bofællesskaber, hvor det er muligt både at have egen lejlighed og være med i et kristent fællesskab. Hun er desuden bindeleddet mellem bofællesskaber og hovedbestyrelsen, har kontakt til politiske interesseorganisationer, udvikler nyt undervisningsmateriale og har ansvar for hjemmeside og foreningens blad. Med de mange administrative funktioner, er det ikke mærkeligt, at Ellen nyder kontakten til de udviklingshæmmede, som hun oplever herligt ukomplicerede. Ellen ser især frem til den årlige Musikfestival for psykisk udviklingshæmmede, hvor der er plads til både at fjolle og have det sjovt. Landssekretær Nils Andersen Ellen er gift med Lars, har to børn og blev teologisk kandidat i Kursuskonsulent i Børnegudstjenesten Lærer og støttepædagog på Jakobskolen i Århus fra Sognemedhjælper i Christianskirken i Århus i og landssekretær i Kristelig Handicapforening siden MF bladet 3 MAJ 2007

7 Af studerende ved Menighedsfakultetet kvindelige præster... bum bum - indtryk fra debatdag om køn og præstegerning den 22. marts AF LASSE IVERSEN stemningen er lidt spændt. Nogle tænker måske: Kommer vi aldrig videre? Skal vi nu diskutere det igen? Andre er kampberedte og venter bare på, at debatten bliver sat i gang, så de kan få fyret noget af deres skyts af. Og så er der vist en del, der stadig er undervejs i spørgsmålet, og som håber, de i løbet af eftermiddagen kommer nærmere en afklaring på det store testspørgsmål. Vi lægger ud med oplæg fra de tre paneldeltagere: sognepræst Karen Togsverd Hansen, professor på Menighedsfakultetet (MF), Asger Chr. Højlund og sognepræst Peter Ø. Jacobsen. Fælles for dem er, at de læser Bibelen ud fra det synspunkt, at den er sand og Guds ord til mennesker. Karen lægger ud med at redegøre for, hvorfor hun mener, der ikke ifølge Bibelen er noget forkert i, at kvinder bliver præster. Det er tydeligt at hun er godt inde i sagerne og argumenterer ud fra Bibelen. Derefter er det Asgers tur. Han går ikke ind for ordningen med kvindelige præster, men er meget ærlig og åbenhjertig i sine frustrationer over, at dette syn bestemt ikke er uproblematisk. Ikke desto mindre holder han fast i sit synspunkt, som også han begrunder i Bibelen. Til sidst er det Peter, der skal komme med sit synspunkt. Han fortæller om frustrationer over, at han er blevet beskyldt for ikke at være bibeltro, når han ikke kan se noget entydigt bibelsk argument imod, at kvinder er præster. Efter de tre paneldeltageres oplæg er det vores tur. Spørgsmål, tanker og overvejelser flyver gennem rummet. De forskellige meninger udveksles, men nogen endelig fælles konklusion kommer vi ikke frem til. Spændingen er ikke forløst, men fronterne er vist blevet skærpede. Nogle har skiftet holdning. Snakken fortsætter på trapper, i sofaerne, udenfor i forårssolen. Da jeg tager hjem, tænker jeg med mig selv, om jeg er blevet mere sikker i min sag og det er jeg vist. Men mest af alt har jeg fået øje for de mange nuancer, som er så vigtige at have med sig, når man skal frem til en afgørelse i dette. Nu må næste step være, at jeg kommer i gang med at undersøge noget med embedssyn og skaberordning, og så skal jeg vist også have talt med nogle kloge mennesker om det. Til sidst en lille betragtning: MF har officielt altid stået for et nej til ordningen med kvindelige præster, og det gør MF stadig. Men flere MF ere end tidligere, har ikke noget imod ordningen, og blandt os studerende, er det ikke en selvfølge, at vi er enige på dette punkt. Om denne nye situation er tegn på en manglende respekt og indsigt i Bibelen, eller om det er en nyvunden indsigt kan kun afgøres ud fra dit eget syn på spørgsmålet. Under alle omstændigheder, er det en af udfordringerne i den teologiske dannelse, som vi studerende gennemgår på MF. Og det er ikke mindst med til at lære os, at holdninger og meninger må bygge på et grundigt arbejde med Bibelen, og ikke på tradition eller bekvemmelighed....og nej, jeg går indtil videre ikke ind for kvindelige præster... MF bladet 3 MAJ

8 ØKONOMI MANGLER 1,9 MIO. KR. Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Menighedsfakultetet behøver 1,9 mio. kr. i gaver inden 30. juni for at få dækket udgifterne i dette regnskabsår. Det er kr. mere, end vi modtog i samme periode sidste år. Det er således brug for, at mange giver en ekstra gave. Tak for fortsat forbøn og støtte, så vi undgår et stort underskud. Sponsor af MF bladet: Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Reparation af alle bilmærker I ØVRIGT Henrik Laursen Generalsekretær i KFS AT VÆRE EN DANIEL Mens jeg forberedte mig på at holde en tale om Daniel fra det Gamle Testamente, blev jeg på en helt særlig måde ramt af Daniels Bog kapitel 9. Her ser vi, hvordan profeten og statsmanden Daniel ydmyger sig i bøn til Gud. Han gør sig til ét med sit folk og beder, ja, trygler Gud om nåde og barmhjertighed. Hvorfor blev jeg mon ramt af det? Jo, fordi Daniel i kraft af sin fromhed og gudsfrygt står frem som et stort forbillede. Han følger Guds bud. Han beder regelmæssigt. Han studerer Guds ord og tror på det. Han er kompromisløs. Men hans folk var et ulydigt folk, som faktisk var blevet ført i fangenskab som Guds straf! Daniel havde derfor al god grund til at rynke på næsen af folket. At lade sine landsmænd ligge, som de havde redt. Men det gjorde han ikke. Jeg tænker ofte anderledes end Daniel. Jeg skiller mig ud fra mit folk. Lever på bekvem afstand, skeptisk. Med en masse fordomme i hovedet. De drikker, bander, horer. Og det gør jeg jo ikke! Men hvem har sat mig til at være dommer? Jeg er ikke blevet bedt om at være uden for verden. Jeg skal være i den. Med mit folk. For mit folk. Som forbeder, vidne og næste. Jeg skal være en af Danmarks daniel er. Væk med alle fordommene! Væk med nedladenhed og kristelig arrogance! På knæ for Gud for folkets skyld! Ændringer vedr. abonnement - ring venligst MASKINEL MAGASINPOST KALENDER 2007 Maj Juni August September 2. kl.13 PULS-arrangement: debatdag om Evangelisk-Luthersk Netværk Retræte for præster og teologiske kandidater på Hellig Kors Kloster 30. Semesterstart Semesterforelæsning ved kandidatstipendiat Jeppe Bach Nikolajsen 15. kl JUBILÆUMSFEST ISSN X MF bladet ID Glumsø PortoService ApS Fabriksvej Pandrup Besøg

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Leg med tro - Inspiration til debatter

Leg med tro - Inspiration til debatter Leg med tro - Inspiration til debatter Hvornår havde I i menighedsrådet, på ledermødet eller personalemødet sidst tro på dagsordenen? Altså ikke rammerne for andres tro, men jeres egen tro? Hvornår satte

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Leg med kirke - Inspiration til debatter

Leg med kirke - Inspiration til debatter Leg med kirke - Inspiration til debatter Rimer kirkelighed på virkelighed i jeres kirke? Giver jeres kirke mening for folk i området, der hvor de står i livet netop nu? Og hvordan skal fremtidens kirke

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere