Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter"

Transkript

1 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og tilskudsberettiget skal foreningen opfylde følgende krav: Have formuleret et formål med foreningsdannelsen i vedtægterne Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven Have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen Have en folkeoplysende voksenundervisning, der som udgangspunkt skal være åben for alle Være hjemmehørende i Ny Bogense Kommune Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig. Det skal fremgå af vedtægterne: Hvordan bestyrelsen vælges Antallet af bestyrelsesmedlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor Foreningens hjemsted Hvem, der kan blive medlem af foreningen Hvem, der har tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Hvad, der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør. 2. HVAD YDES DER TILSKUD TIL Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, hvortil der er tilknyttet en deltagerbetaling,. Tilskud ydes under forudsætning af, at ledere og lærere aflønnes i henhold til regler udarbejdet af Finansministeriet og til debatskabende aktiviteter. 1

2 3. HVAD YDES DER IKKE TILSKUD TIL Der ydes ikke tilskud til virksomhed der hører under anden lovgivning. Der ydes ikke tilskud til formelt kompetencegivende undervisning. Der ydes ikke tilskud til undervisning m.v. indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke, samt undervisning m.v. der indeholder agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. 4. EGENFORVALTNING Den enkelte forening træffer selv beslutning om holdstørrelser, deltagerbetaling, emnevalg, tilrettelæggelsesformer og kursuslængder samt ansættelse og afskedigelse af lærere, foredragsholdere og ledere. 5. ANSØGNING OM TILSKUD Ansøgning om tilskud for det kommende kalenderår indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. november året før på et ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde oplysning om: 6. ANSØGNINGENS INDHOLD a. det budgetterede undervisningstimetal og den budgetterede lønudgift ved almen undervisning, b. det budgetterede undervisningstimetal og den budgetterede lønudgift ved undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne, c. det budgetterede undervisningstimetal og den budgetterede lønudgift ved undervisning af deltagere i instrumentalundervisning, d. det budgetterede undervisningstimetal og den budgetterede lønudgift ved foredrag (der kan højst medregnes 6 undervisningstimer pr. foredrag), e. oplysning om de seneste års faktiske undervisningstimer/lønudgifter, specificeret som angivet under pkt. a-e. 2

3 Såfremt ansøgningen/budgettet overstiger det foregående års opnåede undervisningstimetal/lønudgift, vedlægges tillige en skriftlig begrundelse. 7. TILSKUDSBEREGNING Der beregnes tilskud således: Almen undervisning og foredrag Handicapundervisning Instrumentalundervisning maks. 1/3 tilskud af lønudgiften maks. 7/9 tilskud af lønudgiften maks. 5/7 tilskud af lønudgiften 8. GODKENDELSE OG FORDELING Folkeoplysningsudvalget skønner på grundlag af det seneste faktisk afholdte undervisningstimetal/lønudgift, om det forventede undervisningstimetal/lønudgift er realistisk, og kan på det grundlag eventuelt nedsætte det skønnede undervisningstimetal/lønudgift. Den beløbsramme, der er til rådighed, fordeles derefter mellem de ansøgende foreninger som tilskudstilsagn, efter de undervisningstimer/lønudgifter Folkeoplysningsudvalget har godkendt. 9. SVAR PÅ ANSØGNING Ansøgningen behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde medio december, og tilskuddet udbetales i januar i det pågældende kalenderår. 10. DEBATSKABENDE AKTIVITETER Foreninger der modtager tilskud til voksenundervisning m.v. afsætter 10% af det beløb, de har fået som tilskudstilsagn til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens overordnede formål. Puljen kan anvendes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for fællesskabet. Der skal i arrangementet indgå en struktureret debat, der inddrager deltagerne aktivt og debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne skabes debat herom. 3

4 De debatskabende aktiviteter kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement. Alle udgifter, til debatskabende aktiviteter, skal kunne dokumenteres. Dog undtaget udgifter til administration og lederhonorar. Der kan normalt højst indregnes 10% til lederhonorar og 10% til administration af det samlede budget for hvert arrangement. Puljen kan ikke anvendes til: Befordring af deltagere Forplejning og udgifter til overnatning Materiel af blivende værdi Handicapbetingede udgifter Entréudgifter De debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt og arrangementet skal være åbent for alle. Hvis der er deltagerbetaling skal det fremgår af annonceringen, og et eventuelt overskud opstået i forbindelse med de debatskabende aktiviteter skal bruges indenfor Folkeoplysningslovens område. Der indsendes en kort beretning om det debatskabende arrangement sammen med regnskabet, på skema. 11. AFREGNING AF TILSKUD Senest den 1. marts hvert år, indberetter den enkelte forening for det senest afsluttede kalenderår følgende oplysninger: Deltagerantal og Undervisningstimer Fordelt på emner samt på undervisning, foredrag, instrumentalundervisning og deltagere med handicap i relation til et konkret emne samt antal deltagere og udgifter i forbindelse med afvikling af debatskabende aktiviteter. De særlige tilskudsvilkår for handicapundervisning og instrumentalundervisning gælder kun for små hold. Den gennemsnitlige holdstørrelse må maksimalt være på 7 deltagere. Samtidig fremsender den enkelte forening indberetning for den samlede lønudbetaling således: Lønudgiften til undervisning og foredrag Lønudgiften til handicapundervisning og Lønudgiften til instrumentalundervisning. 4

5 Herudover skal deltagernes samlede egenbetaling oplyses. Indberetningen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til: undervisning, studiekreds og foredrag højst udgør 1/3 af den samlede leder- og lærerløn instrumentalundervisning højst udgør 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn undervisning for deltagere med handicap i relation til et konkret emne højst udgør 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn Indberetningen foretages på et særskilt skema. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens bestyrelse, leder og revisor. 12. REVISION AF REGNSKAB Foreningens revisor skal følge Folkeoplysningslovens regler for revision af regnskab for mindre tilskud. Revisor skal efterprøve: om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i henhold til loven. om foreningens oplysninger til brug for beregning af tilskud er korrekte. At lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de af finansministeren eller den, at ministeren bemyndiger hertil, fastsatte regler og At der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning om, at regnskabet er revideret af den af foreningen valgte revisor i overensstemmelse med reglerne. Det skal fremgå af påtegningen, hvorvidt der er forbehold. Eventuelle forbehold skal påføres påtegningen. 13. TILBAGEBETALING Såfremt det ved regnskabsaflæggelsen viser sig, at foreningen ikke har kunnet anvende det fulde tilskud inden for lovens rammer, skal der ske tilbagebetaling senest 1 måned efter påkrav. Ikke forbrugte beløb fra 10% puljen skal ligeledes tilbagebetales senest 1 måned efter påkrav. 5

6 14. IKKE FORBRUGTE MIDLER Uforbrugte midler fra 10% puljen overføres til folkeoplysende voksenundervisning, og anvendes til forhøjelse af tilskud til undervisning. 15. DELTAGERE FRA ANDRE KOMMUNER Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens afslutning oplysning om navn, adresse, og cpr. nr. samt emne og timetal på personer, der ikke er bosiddende i Ny Bogense kommune. Der skal ikke indsendes oplysninger for så vidt angår deltagere i foredrag. 16. ADMINISTRATIV HJÆLP Jf. Folkeoplysningsloven varetager Ny Bogense kommune lønadministrationen for de foreninger, der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation. Såfremt Ny Bogense Kommune skal forestå lønudbetalingen til ledere og lærere, skal foreningen indbetale lønudgifterne på en konto hos kommunen. Løn udbetales kun i det omfang, der er penge på kontoen. 17. TILSKUD TIL LOKALER Almindelige lokaler: Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter til undervisning indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. november for det kommende kalenderår. Tilskud til leje af undervisningslokaler kan kun bevilges, når egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed. Der bevilges normalt et tilskud på 50% af lokaleudgiften. Tilskuddet kan reduceres til de i loven fastsatte bestemmelser. Særlige lokaler (varmtvandsbassin) Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter til særlige lokaler indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. november for det kommende kalenderår. 6

7 Der bevilges normalt et tilskud på 50% af den af Ny Bogense Kommmune godkendte tilskudsberettigede lokaleudgift pr. time til undervisning i varmtvandsbassin. De bevilgede tilskud udbetales, når udgifterne er dokumenterede. Der aflægges regnskab for lokaletilskud sammen med foreningens regnskab for tilskud til undervisning. 7

8 18. ÅRSBERETNING Som hovedregel indsendes årsberetning ikke. Med henblik på at følge foreningens arbejde og udvikling forbeholder Folkeoplysningsudvalget sig dog retten til at indhente en årlig beretning om foreningens virksomhed. 19. KLAGEADGANG Jævnfør Folkeoplysningslovens 41, kan afgørelser inden 4 uger fra afgørelsen meddeles, indbringes for Kommunalbestyrelsen af de foreninger som afgørelsen angår. 8